09/03/2009 Knops Publishing 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1"

Transcriptie

1 Inleiding... 2 Welke rechten heb je als patiënt? Recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg Recht op vrije keuze van zorgverlener Recht op informatie omtrent de eigen gezondheidstoestand... 4 De patiënt zelf... 4 De vertegenwoordiger en de vertrouwenspersoon... 4 Liever niet weten... 5 De therapeutische exceptie Recht op toestemming na informatie... 6 Informed consent en informed refusal... 6 En wat met spoedgevallen? Recht op inzage en kopie van het medisch dossier... 7 Rechtstreeks en onrechtstreeks inzagerecht Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en intimiteit Recht op pijnbestrijding Recht op klachtenbemiddeling... 9 Medische fouten...10 De medische fout - nevenwerkingen en complicaties - schade...10 Verzekering - het verkrijgen van een vergoeding voor een medische fout...11 Toekomstige evoluties...11 Rechten vanuit andere wetgeving...12 De financiële rechten van de patiënt...12 De verplichte ziekteverzekering - akkoorden en overeenkomsten - tariefzekerheid...12 Geconventioneerde, niet-geconventioneerde en gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners...13 Gemiste afspraken...14 Adviezen...14 Globaal medisch dossier...14 Doorverwijzing - echelonnering...15 Ziekenhuisopname...15 Hospitalisatieverzekering...17 Gespreide betaling en sociale betalende derde...17 En vergeet het niet: praten helpt echt wel! /03/2009 Knops Publishing 1

2 INLEIDING In onze westerse wereld beschouwen we gezondheid als de grootste rijkdom. Bij het begin van elk jaar wensen we elkaar steevast veel geluk toe maar vooral een goede gezondheid! Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat we een belangrijk deel van onze welvaart besteden aan gezondheidszorg. Studies tonen aan dat de uitgaven voor gezondheidszorg nog zullen toenemen in de toekomst. Onze economie wordt met andere woorden steeds meer een gezondheidseconomie. Gezondheidszorg kun je samenvatten als elke vorm van zorg die de gezondheid bevordert, herstelt of behoudt. Maar het gaat ook om het onderzoek van een patiënt, het stellen van een diagnose of stervensbegeleiding. Vele mensen hebben hiervan hun beroep gemaakt en hen noemen we zorgverleners. Denk maar aan artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten enz. Daarnaast worden veel hulpmiddelen geproduceerd die bij de zorg voor de gezondheid ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn geneesmiddelen, prothesen en implantaten. Verder staan ziekenfondsen in voor de terugbetaling van de ziektekosten en dekken verzekeringen diverse gezondheidsrisico s. Vroeg of laat hebben we allemaal wel een gezondheidsprobleem waarvoor we een beroep op professionele hulp moeten doen. Dan worden we met andere woorden patiënt. Meestal verloopt het verlenen van gezondheidszorg vlekkeloos, maar af en toe loopt er iets fout. Er is een betwisting over de factuur, de behandeling geeft niet de verhoopte resultaten, de patiënt vindt dat hij onvoldoende geïnformeerd is of erger nog, het verkeerde been wordt afgezet. Een belangrijk deel van de wrevel of onvrede is vaak eenvoudig te vermijden, als de patiënt zich vooraf goed geïnformeerd had over zijn rechten. Bij het zoeken naar oplossingen voor een probleem blijkt achteraf vaak dat gebrekkige communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener de boosdoener is. Dat komt omdat het taalgebruik in de gezondheidszorg nogal specifiek is en voor een leek meestal moeilijk te begrijpen. Toch doen ziekenfondsen, ziekenhuizen en andere organisaties veel inspanningen om de patiënt te informeren over zijn rechten. Het blijft dus een merkwaardige vaststelling: gezondheid is onze grootste rijkdom, maar de vele informatiefolders die ons de weg kunnen wijzen in het landschap van de gezondheidszorg belanden meestal ongelezen in de papiermand WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT? Zodra je het over gezondheidszorg hebt, ontstaat er een netwerk van relaties tussen een patiënt en de andere betrokkenen: de individuele zorgverleners, de voorzieningen zoals de ziekenhuizen, de ziekenfondsen, de private verzekeraars en zelfs de overheid. In elk van die relaties heeft de patiënt naast plichten ook een pak rechten. Net door het bestaan van die vele relaties konden niet alle patiëntenrechten netjes samengebundeld worden in één enkele wet. Toch biedt de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt - of kortweg de Patiëntenrechtenwet - een stevig kader. We gaan eerst in op de 8 basisrechten die we in deze Wet terugvinden. 09/03/2009 Knops Publishing 2

3 1. RECHT OP KWALITEITSVOLLE GEZONDHEIDSZORG Iedere patiënt heeft recht op de best mogelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat elke zorgverlener je gezondheidsklachten ernstig moet nemen en je goed en zorgvuldig moet proberen te helpen, zonder beroepsfouten te maken. Deze bepaling biedt de waarborg dat zorgverleners op de hoogte moeten blijven van nieuwe technieken en behandelwijzen en zich in hun beroepsdomein steeds verder moeten bekwamen. Het recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg omvat ook het respect - zonder enig onderscheid - voor de menselijke waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht. Bovendien mag een zorgverlener de gezondheidszorg die hij je aanbiedt niet laten afhangen van je geslacht, ras, kleur, geaardheid, politieke of geloofsovertuiging enz. Hoe graag we dat ook zouden willen, de gezondheidszorg kan echter geen wonderen verrichten. We hebben het in dit verband veeleer over een inspanningsverbintenis dan over een resultaatsverbintenis. Dit betekent dat de zorgverlener zich met al zijn mogelijkheden zal inspannen om je zo gezond mogelijk te houden of te maken, maar dat hij geen absolute zekerheid kan bieden omtrent het resultaat van de geleverde inspanningen. 2. RECHT OP VRIJE KEUZE VAN ZORGVERLENER Wederzijds vertrouwen is de basis voor een goede relatie en goede communicatie tussen de patiënt en een zorgverlener. Soms klikt het en soms klikt het niet. Daarom mag je als patiënt zelf kiezen door wie je je laat behandelen. Je hebt ook het recht om op elk ogenblik een andere zorgverlener te raadplegen of om verschillende zorgverleners te raadplegen voor hetzelfde gezondheidsprobleem. In het laatste geval hebben we het over het vragen van een second opinion. Dat gebeurt als men geen duidelijke diagnose kan stellen, als de behandeling eventueel niet de verwachte resultaten oplevert, of als een ingrijpende keuze met verregaande gevolgen gemaakt moet worden. Als je beslist om je niet langer door een bepaalde zorgverlener te laten behandelen, dan kun je een andere zorgverlener kiezen. Als patiënt heb je dan het recht om te vragen dat je dossier overgemaakt wordt naar de nieuwe zorgverlener. Toch heb je niet altijd de vrije keuze. Bij een ziekenhuisopname bijvoorbeeld gebeurt er heel wat werk achter de schermen. De zorgverlener die je behandelt, zal een beroep doen op heel wat collega s: klinisch biologen in het labo, de anesthesist die je verdooft voor een operatie enz. Voor een patiënt maakt dat eigenlijk niet zoveel uit, zolang de gekozen zorgverlener maar als rechtstreekse contactpersoon zorgt dat al die gegevens correct gebruikt worden voor zijn patiënt. Psychiatrische patiënten die gedwongen opgenomen worden of gevangenen kunnen niet kiezen wie hen behandelt. En op het werk bepaalt je werkgever wie je arbeidsgeneesheer is. Ook wie buiten bewustzijn is, kan niet kiezen. Tenslotte is de keuze omwille van omstandigheden soms beperkt. Wie voor een bepaald ziekenhuis kiest, zal een beroep moeten doen op de zorgverleners die er werken. Als er voor bepaalde medisch problemen (bijvoorbeeld hartziekten) slechts één cardioloog beschikbaar is, zal de patiënt in dat geval de zorgverlener niet kunnen kiezen. Wat niet belet dat de patiënt een ander ziekenhuis opzoekt. Toch nog een kleine kanttekening: sommige patiënten wisselen nogal makkelijk de ene zorgverlener in voor een andere. Op langere termijn is dit niet steeds de beste optie. Niet 09/03/2009 Knops Publishing 3

4 alleen kan dat duurder uitvallen, maar gaat ook een globaal overzicht van de gezondheidstoestand van de patiënt verloren. Dat geldt zeker voor wie vaak van huisarts verandert. Het is dan ook aan te raden te zoeken naar (een) zorgverlener(s) met wie een vertrouwensband opgebouwd kan worden. 3. RECHT OP INFORMATIE OMTRENT DE EIGEN GEZONDHEIDSTOESTAND De patiënt zelf Iedere patiënt heeft recht op duidelijke informatie over zijn eigen gezondheidstoestand en hoe die vermoedelijk zal evolueren (= de prognose). Dit recht is de basisvoorwaarde opdat de patiënt ook zijn zelfbeschikkingsrecht zou kunnen uitoefenen. Deze informatie moet hem in staat stellen om een weloverwogen beslissing te nemen over het al dan niet aanvaarden van een behandeling. De zorgverlener moet de patiënt dus informatie verstrekken over de diagnose, medicatie, de verschillende behandelwijzen met hun voor- en nadelen enz. Deze informatieplicht blijft ook van toepassing als de prognose negatief uitvalt. Gezien communicatie van cruciaal belang is in de gezondheidszorg, is het belangrijk dat de zorgverlener rekening houdt met het begripsvermogen van iedere individuele patiënt. Sommige mensen hebben immers meer uitleg nodig dan anderen. Gewoonlijk wordt de informatie mondeling doorgegeven. De patiënt kan echter altijd vragen dat de informatie hem ook schriftelijk bezorgd wordt. Dat is vooral aangewezen als het om veel en moeilijke informatie gaat en zeker als de informatie hevige emoties kan teweegbrengen en de patiënt dan niet vatbaar is voor het opnemen van die belangrijke informatie. Een patiënt kan dan steeds op een document terugvallen om alles nog eens rustig door te nemen. Zorgverleners mogen ook zelf het initiatief nemen om de informatie schriftelijk te bezorgen. De vertegenwoordiger en de vertrouwenspersoon De patiënt is uiteraard de eerste bestemmeling van informatie over zijn gezondheidstoestand. Toch kan je als patiënt beslissen om de gezondheidsinformatie of een deel daarvan ook aan een andere persoon me te delen. Die persoon wordt in de Patiëntenrechtenwet de vertrouwenspersoon genoemd. Zijn rol bestaat erin de patiënt bij te staan bij de verwerking van de informatie. Hij kan nooit in zijn plaats treden om beslissingen te nemen. Hij mag de meegedeelde informatie enkel gebruiken in het belang van de patiënt. Vertrouwenspersonen zijn nogal vaak een familielid of een goede vriend met wie men lief en leed deelt. Als een vertrouwenspersoon aangeduid wordt als bestemmeling van bijvoorbeeld mondelinge informatie, moet dat niet noodzakelijk formeel gebeuren. De zorgverlener noteert dan in het patiëntendossier dat de informatie - mits akkoord van de patiënt - meegedeeld werd aan de vertrouwenspersoon of aan de patiënt in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon. Tevens wordt de identiteit van deze laatste in het dossier bewaard. De patiënt kan niettemin zelf uitdrukkelijk vragen dat deze gegevens in het patiëntendossier opgenomen worden. Als de patiënt wenst dat de vertrouwenspersoon inzage krijgt in het patiëntendossier of er een kopie van kan vragen, moet de patiënt schriftelijk de identiteit van de vertrouwenspersoon meedelen aan de zorgverlener, samen met zijn vraag tot het meedelen van de informatie aan deze vertrouwenspersoon. De zorgverlener moet deze vraag en de identiteit van de vertrouwenspersoon in het dossier bewaren en noteren telkens wanneer informatie aan deze 09/03/2009 Knops Publishing 4

5 laatste bezorgd werd. Deze werkwijze maakt het mogelijk om op correcte wijze de vertrouwenspersonen te identificeren en enkel degenen in te lichten die door de patiënt zijn aangeduid. Soms kan het gebeuren dat een patiënt niet bekwaam is om gezondheidsinformatie te ontvangen en te begrijpen. Denken we bijvoorbeeld aan een patiënt in coma of een minderjarige. In dat geval, komt het recht op informatie toe aan de vertegenwoordiger van de patiënt. Anders dan een vertrouwenspersoon kan een vertegenwoordiger zich wel in de schoenen plaatsen van de patiënt en - indien vereist - in zijn plaats beslissingen nemen. Een vertegenwoordiger is echter niet almachtig! Als een zorgverlener oordeelt dat een beslissing van de vertegenwoordiger niet in het belang van de patiënt is, mag hij ervan afwijken. Liever niet weten Naast het recht op informatie voorziet de Patiëntenrechtenwet ook het recht op niet weten. Dat is minder eigenaardig dan het lijkt. Door de snelle evolutie van de geneeskunde, kunnen zorgverleners steeds nauwkeuriger diagnoses stellen. Helaas zijn nog niet alle ziektes te behandelen, zoals bijvoorbeeld bepaalde erfelijke aandoeningen. Wie plots verneemt dat hij erfelijk belast is, moet voortaan leven met de gedachte dat hij waarschijnlijk ooit deze ongeneeslijke ziekte zal krijgen. Niet alle patiënten kunnen deze zware last dragen. Maar ook in het geval van ziektes die behandelbaar zijn, kan de patiënt ervoor kiezen geen informatie te ontvangen. Het recht op informatie vanwege de zorgverlener is met andere woorden geen plicht voor de patiënt! De patiënt moet de zorgverlener schriftelijk zijn wens om niet-geïnformeerd te worden overmaken. Om discussies achteraf te vermijden, wordt de uitdrukkelijke wens van de patiënt aan zijn dossier toegevoegd. Wie een vertrouwenspersoon aangeduid heeft, kan ervoor kiezen dat deze laatste geheel of gedeeltelijk ingelicht wordt. Toch is er een uitzondering op dit recht op niet weten. Als de zorgverlener oordeelt dat het niet meedelen van gezondheidsinformatie een ernstig risico inhoudt voor de patiënt of anderen, mag hij de wensen van de patiënt naast zich neerleggen. Vooraleer hij dat doet, moet hij daarover met een andere zorgverlener overleg plegen. Typische voorbeelden van ziektes waarbij dit gebeurt, zijn aids en tuberculose. Het kan echter net zo goed gaan om ziektes die een invloed hebben op het gezichtsvermogen waardoor het besturen van machines gevaarlijk wordt voor de patiënt en zijn omgeving. De therapeutische exceptie In principe wordt alle informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt aan de patiënt zelf meegedeeld. Deze regel geldt ook als minder goed nieuws meegedeeld moet worden. Net zoals de patiënt ervoor kan kiezen niet ingelicht te worden, kan ook de zorgverlener beslissen de patiënt niet in te lichten, zonder daarbij een fout te begaan. In dat geval spreken we van de therapeutische exceptie. Dat is bijvoorbeeld het geval als de patiënt psychische schade zou ondervinden door de informatie te vernemen en in een depressie zou terechtkomen. In uitzonderlijke gevallen mag de zorgverlener dus beslissen tijdelijk geen informatie mee te delen: als hij meent dat het meedelen de patiënt ernstige gezondheidsschade kan berokkenen. Vooraleer hij dat doet, moet hij daarover met een andere zorgverlener overleg plegen. De keuze voor de therapeutische exceptie moet schriftelijk gemotiveerd worden in het patiëntendossier. Als de patiënt een vertrouwenspersoon aangeduid heeft, moet de 09/03/2009 Knops Publishing 5

6 zorgverlener hem hieromtrent inlichten. Eens het gevaar voor de nadelige gevolgen voor de patiënt geweken is, moet de zorgverlener nadien toch nog de gevoelige informatie meedelen. 4. RECHT OP TOESTEMMING NA INFORMATIE Voorafgaand aan elke behandeling is de zorgverlener verplicht de toestemming van de patiënt te vragen. Dat veronderstelt meteen ook dat hij de patiënt tijdig alle nodige informatie geeft zodat die met kennis van zaken een beslissing kan nemen. Het gaat hier om informatie over het doel van de medische tussenkomst, de duur ervan, of het pijnlijk is, de risico s en eventuele nevenwerkingen, andere manieren om de patiënt te behandelen, de gevolgen als men de behandeling niet zou uitvoeren, enz. Aangezien iedere behandeling een prijskaartje heeft, bepaalt de Patiëntenrechtenwet dat ook de financiële gevolgen van de tussenkomst toegelicht moeten worden. Daar komen we op terug als we het over de financiële rechten van de patiënt hebben. Informed consent en informed refusal Als de patiënt toestemt met de behandeling spreken we over informed consent of geïnformeerde toestemming. Een vertrouwenspersoon kan dat nooit in de plaats van de patiënt doen. Het spreekt voor zich dat de zorgverlener niet voor elke individuele handeling toestemming moet vragen, zoals een bloedafname, het meten van de bloeddruk enz. Als een patiënt toestemming geeft voor een behandeling, geldt dat voor het geheel van die behandeling. Het is net daarom dat het geven van duidelijke en zo volledig mogelijke informatie belangrijk is. Een zorgverlener kan beslissen om een patiënt niet meer te behandelen. Denken we maar aan een doodzieke patiënt voor wie medische hulp niet meer baten kan. Ook in dat geval is de toestemming van de patiënt vereist. Maar ook de patiënt heeft het recht om toestemming te weigeren of een eerdere toestemming in te trekken. Natuurlijk moet de zorgverlener de patiënt op de hoogte brengen van de gevolgen van zijn weigering. We spreken dan over informed refusal of geïnformeerde weigering. Wie een behandeling weigert, behoudt wel het recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg vanwege de zorgverlener! Een zorgverlener moet met andere woorden de noodzakelijke (hygiënische) verzorging en eventuele pijnbestrijding verderzetten. Bovendien moet hij de patiënt die een tussenkomst weigert een alternatieve behandeling voorstellen waarmee hij misschien wel kan instemmen. De patiënt kan zijn toestemming zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend - door bijvoorbeeld niet te protesteren - geven. Dit kan mondeling of schriftelijk. Zowel de zorgverlener als de patiënt hebben het recht in het dossier te laten aanduiden dat de patiënt zijn toestemming verleend heeft of een behandeling geweigerd heeft. Dat is zeker interessant als de toestemming slechts zou gelden voor bepaalde onderdelen van de behandeling, of als die toestemming van bepaalde voorwaarden afhangt. Sommige mensen kiezen er immers bewust voor dat zij niet gereanimeerd of beademd wensen te worden in een bepaalde (toekomstige) medische toestand. Deze wens wordt best vastgelegd in een schriftelijke voorafgaande wilsverklaring die ook in het patiëntendossier bewaard wordt. In sommige situaties is de schriftelijke toestemming van de patiënt altijd verplicht. Dat is uitdrukkelijk zo voorzien in de afzonderlijke wetgeving omtrent orgaantransplantatie, abortus en euthanasie. 09/03/2009 Knops Publishing 6

7 En wat met spoedgevallen? Soms is meteen een tussenkomst van een zorgverlener nodig om levens te redden. Dan mag de zorgverlener afwijken van het recht op toestemming. Het gaat in de regel om gevallen waarbij het onmogelijk is om aan de patiënt toestemming te vragen of om tijdig zijn vertegenwoordiger te contacteren. Denken we maar aan een bewusteloze patiënt die op de spoedgevallenafdeling binnengebracht wordt. Iedere noodzakelijke tussenkomst gebeurt dan in het belang van de gezondheid van de patiënt. Dit wordt ook op die manier in het dossier genoteerd. Zodra het mogelijk is wordt de patiënt ingelicht over de tussenkomsten en worden de principes van het informed consent opnieuw gerespecteerd. 5. RECHT OP INZAGE EN KOPIE VAN HET MEDISCH DOSSIER Iedere patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier dat veilig bewaard wordt. De patiënt mag de zorgverlener vragen om documenten aan het dossier toe te voegen. Het patiëntendossier is niet alleen het zogenaamde medisch dossier van een arts, maar het gaat om alle dossiers die in het kader van de relatie tussen een patiënt en een zorgverlener bijgehouden worden. Zo heb je ook het verpleegkundig dossier bij ziekenhuisopname of verblijf in een rusthuis, het dossier van een kinesitherapeut, enz. Voor sommige van deze dossiers werd wettelijk bepaald wat er in het dossier vermeld moet worden, voor andere dan weer niet. Dat geldt ook voor de bewaartermijn. Voor artsen geldt bijvoorbeeld dat volgende inhoudelijke elementen in ieder geval in het medisch dossier terug te vinden moeten zijn: identiteit van de patiënt, de familiale en persoonlijke voorgeschiedenis, operatieverslagen, de huidige ziektegeschiedenis, de gegevens van vorige raadplegingen en ziekenhuisopnames, de uitslagen van onderzoeken, de adviezen van andere geneesheren, de voorlopige en definitieve diagnose, de ingestelde behandeling, de evolutie van de ziekte enz. Het medisch dossier moet 30 jaar bewaard worden. Het spreekt voor zich dat alle elementen die te maken hebben met de andere besproken rechten van de patiënten hun plaats in het dossier krijgen: bijvoorbeeld de identiteit van de vertrouwenspersoon, de toestemming of weigering tot behandeling, een wilsverklaring enz. De patiënt of zijn vertegenwoordiger heeft recht op inzage in zijn eigen patiëntendossier en kan tegen kostprijs (= een wettelijk vastgesteld prijs) er een kopie van krijgen. Dat geldt zowel voor het volledige dossier als voor een specifiek onderdeel van het dossier. Het komt er dus op neer dat de patiënt alle over hem verzamelde gegevens kan inzien of kopiëren, behalve wanneer die gegevens ook over derden gaan. Ook de persoonlijke notities van de zorgverlener zijn van het recht op inzage of kopie uitgesloten. Persoonlijke notities zijn de aantekeningen die voor het persoonlijk gebruik van de zorgverlener bedoeld zijn en die hij niet aan anderen meegedeeld heeft. Dit recht is veel meer gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dan op het goed maken van een gebrek aan informatieverstrekking. Het is eigenlijk de bedoeling dat in het rechtstreekse contact tussen zorgverlener en patiënt in vertrouwen informatie uitgewisseld wordt. Om geen nodeloze discussies te hebben over de kostprijs van een kopie, werden maximale bedragen vastgelegd. Het gaat om 0,10 euro per gekopieerde pagina, 5 euro per beeld bij medische beeldvorming (= radiologie) en 10 euro per digitale drager (bijvoorbeeld een CD- ROM). De totale kostprijs per opvraging van een kopie mag bovendien niet meer bedragen dan 25 euro. 09/03/2009 Knops Publishing 7

8 Rechtstreeks en onrechtstreeks inzagerecht Wie zijn dossier wil inkijken, kan dit zowel mondeling als schriftelijk aanvragen. Binnen de 15 dagen na de aanvraag moet de patiënt inzage krijgen. De patiënt of zijn vertegenwoordiger kan inzake krijgen zonder dat er een andere persoon tussenbeide moet komen. Dit nemen we het rechtstreekse inzagerecht. Dat geldt ook voor het verkrijgen van een kopie. De patiënt kan er echter ook voor kiezen om een vertrouwenspersoon aan te duiden om zijn dossier in te kijken of om een kopie te vragen. In dat geval spreken we van vrijwillig onrechtstreeks inzagerecht. In vier specifieke gevallen moet de patiënt of zijn vertegenwoordiger verplicht iemand aanwijzen om toegang tot het patiëntendossier te verkrijgen. In elk van die gevallen moet dat een andere zorgverlener zijn dan degene die de patiënt behandelt (bijvoorbeeld de huisarts). We hebben het dan over de verplichte onrechtstreekse inzage. Deze regeling is van toepassing voor een patiënt die inzage wil hebben in de persoonlijke notities van de zorgverlener en wanneer de therapeutische exceptie van toepassing is. Verder is er sprake van onrechtstreekse verplichte inzage voor de vertegenwoordiger als de zorgverlener deze laatste de toegang geheel of gedeeltelijk geweigerd heeft om de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te beschermen. Tenslotte hebben bepaalde nabestaanden van een overleden patiënt via een aangewezen zorgverlener inzagerecht in zijn dossier, op voorwaarde dat de patiënt zich daar niet uitdrukkelijk tegen verzet heeft. Deze zorgverlener heeft ook toegang tot de persoonlijke notities. Het verzoek tot onrechtstreekse inzage door nabestaanden moet voldoende gedetailleerd en gemotiveerd zijn. Men moet dus aangeven wat men uit het dossier wenst te vernemen, waarvoor men deze informatie nodig heeft, enz. Omwille van de privacy van de overledene, kunnen nabestaanden geen kopie van het patiëntendossier krijgen. 6. RECHT OP BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN INTIMITEIT Elke patiënt heeft recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer in de contacten met zorgverleners. Dat geldt in de eerste plaats voor de informatie in verband met zijn gezondheid. Het gaat hier over de zogenaamde informationele privacy. Deze vorm van privacy is verbonden met het beroepsgeheim. Zorgverleners mogen in de regel geen informatie omtrent de gezondheidstoestand van hun patiënten bekendmaken en ook het gebruik van gezondheidsgegevens is via de Privacywet streng gereglementeerd. Toch zijn er aantal uitzonderingen op de zwijgplicht van zorgverleners. Onder welbepaalde, duidelijk omschreven wettelijke voorwaarden hebben zorgverleners spreekrecht of zelfs spreekplicht. In dat geval is er een te rechtvaardigen doel, zoals de bescherming van de volksgezondheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van andere mensen. In die zin is de meldingsplicht voor bepaalde besmettelijke ziekten logisch te noemen. Naast de zogenaamde informationele privacy, voorziet de Patiëntenrechtenwet ook de zogenaamde ruimtelijke privacy. Dit betekent dat je als patiënt recht hebt op voldoende eigen fysieke ruimte en respect voor de intimiteit. Het gevolg hiervan is dat enkel de zorgverleners die betrokken zijn bij het onderzoek of de behandeling toegestaan zijn bij je ziekbed. 09/03/2009 Knops Publishing 8

9 7. RECHT OP PIJNBESTRIJDING Iedere patiënt heeft recht op pijnbestrijding. Zorgverleners moeten dus het nodige doen om pijn te voorkomen. En in geval van pijn moeten ze er de nodige aandacht aan besteden, de pijntoestand evalueren, behandelen en verzachten. Eigenlijk was het niet nodig pijnbestrijding als afzonderlijk recht op te nemen, omdat dit hoort bij het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening. 8. RECHT OP KLACHTENBEMIDDELING Rechten, vastgelegd in wetten, zijn één zaak. Een oplossing bieden voor het niet naleven van deze rechten, is een andere zaak. Daarom voorziet de Patiëntenrechtenwet ook het klachtrecht. Waar de patiënt voorheen vooral op de gerechtelijk instanties en soms lange en dure procedures aangewezen was, kan hij voortaan met zijn klachten terecht bij de bevoegde ombudsfunctionaris. Deze wordt ook wel ombudspersoon (ombudsman of ombudsvrouw genoemd). De wetgeving heeft het ook over de ombudsfunctie. Afhankelijk van de situatie, is er een andere ombudsfunctionaris bevoegd. Voor klachten in een algemeen ziekenhuis kun je bij de interne ombudsdienst van het ziekenhuis terecht. Dat geldt soms ook voor klachten in een psychiatrisch ziekenhuis. Voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg zoals psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en initiatieven voor beschut wonen, kunnen er ook voor kiezen om de ombudsfunctie toe te vertrouwen aan het plaatselijke overlegplatform geestelijke gezondheidszorg. Voor klachten die verband houden met de gezondheidszorg buiten de algemene ziekenhuizen en buiten de voorzieningen van een overlegplatform geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld huisarts, rusthuis enz.), kun je terecht bij de Federale Ombudsdienst Rechten van de Patiënt. De patiënt en/of zijn vertegenwoordiger(s) kunnen een klacht formuleren. Dat kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Een patiënt kan zich hiervoor laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, die echter niet zelfstandig mag optreden. Klachten kunnen gaan over een schending van de rechten opgesomd in de Patiëntenrechtenwet, met inbegrip van klachten over medische fouten. In het geval van ziekenhuizen blijken klachten in de praktijk vaak veel ruimer te zijn. Het kan gaan om klachten over wat men de hotelfunctie noemt (bijvoorbeeld logement, voeding en schoonmaak) of de administratieve functie (bijvoorbeeld de ziekenhuisfactuur). Vooraleer iemand als ombudsfunctionaris aangesteld kan worden, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze houden onder andere verband met zijn deskundigheid en onafhankelijkheid, het respecteren van het beroepsgeheim en van bepaalde procedures en het innemen van een neutrale positie. Daarom kan een algemeen directeur of een arts van een ziekenhuis deze rol niet op zich nemen. Gezien zijn delicate opdracht, is er ook juridische bescherming voorzien voor de ombudsfunctionaris, bijvoorbeeld tegen ontslag. Eens een klacht geformuleerd is, krijgt de patiënt of zijn vertegenwoordiger een schriftelijke ontvangstbevestiging. En dan begint officieel het werk van de ombudsfunctionaris, dat hij zorgvuldig en binnen een redelijke termijn moet uitvoeren.. Zijn opdrachten zijn divers. In de eerste plaats is het belangrijk dat hij informatie verstrekt omtrent de organisatie, de werkingsregels en de procedureregels van de ombudsfunctie. Vervolgens moet hij de communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener proberen te herstellen, bemiddelen om 09/03/2009 Knops Publishing 9

10 een oplossing te vinden voor de klacht, de patiënt informeren over de verdere mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht en preventief aanbevelingen formuleren om klachten te voorkomen. De ombudsfunctionarissen registreren alle klachten en verzamelen deze ook - geanonimiseerd - in een jaarverslag. Daarin worden ook aanbevelingen opgenomen om het in de toekomst beter te doen. Op die manier kan het beleid inzake gezondheidszorg en patiëntenrechten jaarlijks bijgestuurd worden. Medische fouten Zorg is en blijft mensenwerk en dus kan het al eens fout lopen. Omwille van de soms grote gevolgen van medische fouten wordt er zowel in de pers als in de politiek veel aandacht aan besteed. Na jarenlange discussies in achtereenvolgende regeringen werd er in 2007 een nieuwe wet goedgekeurd om de problematiek van de medische fouten beter te regelen. Deze wet is momenteel nog niet van toepassing. De medische fout - nevenwerkingen en complicaties - schade Een medische fout kun je omschrijven als een handeling of een gedrag dat schade berokkent en waaraan een normale, zorgvuldige zorgverlener met dezelfde opleiding in dezelfde omstandigheden zich niet schuldig gemaakt zou hebben. Medische fouten worden juridisch op dezelfde manier behandeld als andere fouten. Het is de patiënt die moet bewijzen dat hij door de fout van een zorgverlener schade opgelopen heeft. Het is duidelijk dat dit niet eenvoudig is. Vooral het aantonen van het daadwerkelijk oorzakelijk verband tussen de tussenkomst van de zorgverlener en de opgelopen schade, is heel moeilijk. Dat is zeker zo wanneer er diverse zorgverleners samengewerkt hebben: een chirurg, een anesthesist, meerdere verpleegkundigen enz. Niettemin is het feit dat iemand niet geneest onvoldoende om te spreken van een medische fout. Een zorgverlener die een patiënt behandelt, zal zich inspannen om zijn patiënt zo goed mogelijk te verzorgen, rekening houdend met de stand van de wetenschap. Als een patiënt of zijn vertegenwoordiger meent dat er een medische fout begaan is, zal dus onderzocht worden wat een andere normale, zorgvuldige zorgverlener met dezelfde opleiding in dezelfde omstandigheden gedaan zou hebben. Vele patiënten ondervinden tijdelijk ongemakken naar aanleiding van een operatie of het innemen van bepaalde medicatie. Dat betekent nog niet dat een fout begaan werd. Vaak zijn het verwachte neveneffecten van een behandeling, ook wel complicaties genoemd. In het kader van het recht op informatie, is het belangrijk dat de zorgverlener de patiënt vooraf inlicht over de meest voorkomende neveneffecten. Soms hebben die complicaties zware gevolgen en leiden ze zelfs tot blijvende schade. Denken we maar aan een ziekenhuisbacterie bij een oudere en reeds verzwakte patiënt. Maar er zijn ook de overduidelijke gevallen van medische fouten met schade: het vergeten van operatiemateriaal in de buik, het verwisselen van twee patiënten enz. Schade kun je zien als het theoretische verschil tussen de toestand waarin de patiënt zich bevindt en deze waarin hij zich zou bevinden als de fout niet gebeurd zou zijn. Dat is vaak moeilijk te becijferen, zeker als het gaat om het verlies van een kans op genezing. Het is immers nooit zeker dat de patiënt wel genezen zou zijn bij een succesvolle operatie. Daarom is het vaak de rechter die de knoop moet doorhakken. 09/03/2009 Knops Publishing 10

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Informeren van de patiënt over tariefzekerheid

Informeren van de patiënt over tariefzekerheid Informeren van de patiënt Informeren van de patiënt over tariefzekerheid Benoît Rousseau, Jurist-expert tariefzekerheid Karen Mullié, Jurist-expert patiëntenrechten Met speciale dank aan dr. Boly voor

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

MET DE RECHTEN VAN MINDERJARIGE PATIËNTEN

MET DE RECHTEN VAN MINDERJARIGE PATIËNTEN MET DE RECHTEN VAN MINDERJARIGE PATIËNTEN MET DE RECHTEN VAN MINDERJARIGE PATIËNTEN Inhoud 3 Inleiding 4 De (on)bekwaamheid van de minderjarige patiënt 8 De rechten van de minderjarige patiënt 18 De plichten

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN INFORMATIE & TIPS VOOR PATIËNTEN Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2015 Door mijn aandoening ben ik sinds kort gestopt met werken. Gelukkig beschik

Nadere informatie

STANDPUNT OVER GEZONDHEIDSGEGEVENS IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN

STANDPUNT OVER GEZONDHEIDSGEGEVENS IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN STANDPUNT OVER GEZONDHEIDSGEGEVENS IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN Abstract HEVERLEE, 25 JUNI 2013 In het kader van verzekeringen worden er vaak gezondheidsgegevens van (kandidaat-) verzekerden verwerkt.

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID ARTS-ASSISTENTEN. De positie van arts-assistenten en hun opleiders

AANSPRAKELIJKHEID ARTS-ASSISTENTEN. De positie van arts-assistenten en hun opleiders AANSPRAKELIJKHEID ARTS-ASSISTENTEN De positie van arts-assistenten en hun opleiders 1 2 Inhoud De patiënt centraal, ook bij incidenten 7 Over medische aansprakelijkheid, dossiervoering en informed consent

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt

Als het verkeer je raakt Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL www.rondpunt.be/watnaeenverkeersongeval Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL Colofon De vierde druk van Als het

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg. Een korte stand van zaken in België

Klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg. Een korte stand van zaken in België Klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg Een korte stand van zaken in België Klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg Een korte stand van zaken in België COLOFON Een

Nadere informatie

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie