I. Terugbetaling medische kosten via DSDM :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Terugbetaling medische kosten via DSDM :"

Transcriptie

1 Medische Dienst van de Federale Politie I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Toepassingsgebied : medische kosten niet ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte - Wie heeft recht? - Wanneer heb ik recht? - Waarop heb ik recht? - Welke procedure moet ik volgen? 2 maart 2012

2 Wie heeft er recht? 1. Wettelijke bepalingen : KB Art X.I.1 :...genieten volgende personeelsleden de kosteloze gezondheidszorgen : 1 het personeelslid van het operationeel kader; 2 het personeelslid van het administratief en logistiek kader dat een permanente functie van operationele ondersteuning, bepaald dooor de minister, uitoefent....

3 Wie heeft er recht? Bijlage 13 bij het ministerieel besluit van 28 december Personeelsleden van het administratief en logistiek kader met een permanente functie van operationele ondersteuning - Personeelsleden van de volgende diensten die een operationele steun leveren op het terrein, met uitsluiting van het administratief personeel belast met secretariaatstaken, het logistiek personeel en het onderhoudspersoneel: - Medische dienst; - Stress-team; - Eenheden belast met de gespecialiseerde bewaking, beveiliging of interventie; - Algemene Reserve van de federale politie; - Dienst luchtsteun; - Veiligheidsdetachement nationale luchthaven; - Gerechtelijke identificatiediensten; - Laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie.

4 Wie heeft er recht? Personeelsleden die de volgende functies uitoefenen: - Ambulancier; - Assistent-psycholoog met buitendienst; - Psycholoog met buitendienst; - Sociaal assistent met buitendienst; - Slachtofferbejegenaar met buitendienst; - Tandarts; - Verpleger; - Geneesheer, met inbegrip van de arbeidsgeneesheer en de geneesheer-dir; - Optronicien; - Wapenhersteller; - Hersteller Light Aviation; - Hersteller transmissie; - Hersteller voertuigen, - Piloot-technicus; - Veearts; - Preventieadviseur; - Onthaal; - Chauffeur bij de vervoerdienst van de logistieke steundiensten van de federale politie te Brussel; - Chauffeur bij de eenheden belast met de gespecialiseerde bewaking, beveiliging of interventie; - Chauffeur bij de Algemene Reserve van de federale politie. "

5 Wie heeft er recht? 2. Bijkomende bepaling : Nota DGP/DPS/2006/39020/A van 22 augustus niet rechthebbende CALOG-personeelsleden mogen zich voor verzorging (consultatie) wenden tot de diensten van DSDM binnen de infrastructuur van DSDM, - eventuele kosten ten gevolge van deze verzorging of consultatie (medicijnen, behandelingen) blijven ten laste van het personeelslid.

6 Wanneer heb ik recht? 1. Basisregels : - Elk personeelslid heeft de vrije keuze van zorgenverstrekker doch de keuze bepaalt of er recht op terugbetaling wordt geopend, - Er is pas tussenkomst door DSDM wanneer er een RIZIV-tussenkomst (nomenclatuurnummer) bestaat, - Personeelsleden met een hospitalisatieverzekering, dienen eerst deze verzekering aan te spreken vooraleer een terugvordering bij DSDM te doen.

7 Wanneer heb ik recht? 2. Zorgen verleend door omnipracticus (huisarts) : Ops kader CALOG PMC gratis gratis Aangenomen geneesheer Niet aangenomen geneesheer Tussenkomst DSDM (rechtstreeks aan arts) Geen tussenkomst DSDM Geen tussenkomst DSDM Geen tussenkomst DSDM

8 Wanneer heb ik recht? 3. Zorgen verleend door geneesheer-specialist (alleen operationeel kader en gelijkgestelden) : Slechts tussenkomst na verwijzing door een geneersheer DSDM of aangenomen geneesheer, Uitzondering : - Gynecologische zorgen, -Tandheelkunde, -Dringende verzorging (DSDM verwittigen per fax door personeelsdienst)

9 Wanneer heb ik recht? 4. Verpleegkundige zorgen : -In PMC : gratis voor iedereen -Buiten PMC : tussenkomst DSDM als zorgen voorgeschreven door geneesheer DSDM of aangenomen geneesheer (alleen operationeel kader en gelijkgestelden)

10 Wanneer heb ik recht? 5. Kinesitherapie : tussenkomst DSDM als zorgen voorgeschreven door geneesheer DSDM of aangenomen geneesheer (alleen operationeel kader en gelijkgestelden)

11 Wanneer heb ik recht? 6. Hospitalisatie : tussenkomst DSDM als de verwijzing voor hospitalisatie wordt voorgeschreven door geneesheer DSDM of aangenomen geneesheer (alleen operationeel kader en gelijkgestelden) Uitzondering op de doorverwijzingsregel: Dringende hospitalisatie waarvan de personeelsdienst DSDM dmv fax op de hoogte bracht

12 Wanneer heb ik recht? 7. Ziekenvervoer : - Met de organieke middelen DSDM : gratis voor iedereen - Dienst 100 of privédiensten : Tussenkomst als : * geen organieke middelen DSDM beschikbaar * dringend vervoer voorafgaand aan hospitalisatie * aanvraag geneesheer DSDM of aangenomen geneesheer

13 Wanneer heb ik recht? 8. Prothesen (alleen ops kader en gelijkgestelden) : Tussenkomst DSDM als : - Prothesen afgeleverd na doorverwijzing geneesheer DSDM of aangenomen geneesheer, - tussenkomst RIZIV

14 Wanneer heb ik recht? 9. Tandprothesen : - In kabinet DSDM : prothese aan kostprijs en prestatie tandarts gratis -Burgertandarts : Slechts tussenkomst DSDM wanneer door RIZIV een tussenkomst voorzien is (voor Ops kader en gelijkgestelden)

15 Wanneer heb ik recht? 10. Geneesmiddelen : - In PMC : gratis voor iedereen (de producten die voorzien zijn om af te leveren binnen DSDM) - door een geneesheer DSDM of aangenomen geneesheer : tussenkomst DSDM indiendubbel voorschrift of gratis aflevering indien Z-lijst - door een geneesheer-specialist : slechts tussenkomst indien verwijzingdoor geneesheer DSDM of aangenomen geneesheer

16 Waarop heb ik recht? Algemeen principe : De tussenkomst van DSDM is beperkt tot het remgeld. In het kader van hospitalisatie is de tussenkomst bepekt tot het remgeld op basis van een gemeenschappelijke kamer.

17 Waarop heb ik recht? Definitie REM-geld : Wat je aan een zorgverstrekker betaalt, kan worden opgesplitst in twee delen : het tariefbedrag en het supplement. Van het wettelijk tariefbedrag betaalt het ziekenfonds in vele gevallen een stuk terug. Het stuk van het wettelijk tarief dat de gerechtigde zelf moet betalen, noemen we het remgeld of het persoonlijk aandeel. Het supplement is altijd volledig ten laste van de gerechtigde. Een voorbeeld: Je betaalt bij de dokter 23,00 euro voor een raadpleging. Het wettelijk tarief bedraagt 22,46 EUR. De bijkomende 0,54 EUR is het supplement. Van het wettelijk tariefbedrag krijg je EUR van je ziekenfonds terugbetaald. De overige 5,75 EUR is het remgeld.

18 Waarop heb ik recht? Voorstelling : RIZIV-conventie Terugbetaalbaar door mutualiteit Remgeld (terugbetaalbaar door DSDM) 5.75 Eventueel supplement 0.54

19 Welke procedure? Basisprincipe : Er zijn enkele procedures die het recht op gratis medische zorgen waarborgen : 1. De zorgen in een PMC zijn steeds gratis 2. DSDM betaalt rechtstreeks aan zorgenverstrekker 3. DSDM betaalt aan personeelslid (F/L-123) 4. DSDM betaalt aan ander betalingsorganisme

20 Welke procedure? 1.Omnipracticus : Bij de aangenomen geneesheer betaalt het rechthebbend personeelslid het door de mutualiteit terugbetaalbare gedeelte. De aangenomen geneesheer vraagt het remgeld bij DSDM Terugbetaalbaar door mutualiteit Remgeld (terugbetaalbaar door DSDM) 5.75 Eventueel supplement 0.54

21 Welke procedure? 2. Geneesheer-specalist : Het personeelslid betaalt de consultatie volledig en vraagt de terugbetaling van het mutualiteitsgedeelte. Het remgeld wordt trimesterieel gevraagd bij DSDM via de geijkte formulieren (L-123 of F-123)

22 Welke procedure? 3. Verpleegzorgen : Het personeelslid betaalt de ereloonnota voor de verstrekte volledig en vraagt de terugbetaling van het mutualiteitsgedeelte. Het remgeld wordt trimesterieel gevraagd bij DSDM via de geijkte formulieren (L-123 of F-123).

23 Welke procedure? 4. Kinesitherapie : Het personeelslid betaalt de consultatie volledig en vraagt de terugbetaling van het mutualiteitsgedeelte. Het remgeld wordt trimesterieel gevraagd bij DSDM via de geijkte formulieren (L-123 of F-123). DSDM gaat pas over tot uitbetaling wanneer er een RIZIVtussenkomst is en binnen de grenzen door RIZIV bepaald.

24 Welke procedure? 4. Kinesitherapie : Uitzondering : DSDM kan overgaan tot tussenkomst wanneer de raadgevend geneesheer van de mutualiteit de verdere tussenkomst stopzet. Personeelslid doet gemotiveerde aanvraag aan Dir DSDM met bijgevoegd attest van geneesheer DSDM (of aangenomen). Beperking : maximaal 60 sessies

25 Welke procedure? 5. Tandzorgen : Er is geen doorverwijzing nodig! Het personeelslid betaalt de consultatie volledig en vraagt de terugbetaling van het mutualiteitsgedeelte. Het remgeld wordt trimesterieel gevraagd bij DSDM via de geijkte formulieren (L-123 of F-123).

26 Welke procedure? 6. Hospitalisatie : Het personeelslid betaalt de factuur volledig en vraagt de terugbetaling van het mutualiteitsgedeelte. Het personeelslid vraagt nadien terugbetaling bij de hospitalisatieverzekering. Terugbetaling van de eventueel resterende kosten kan gevraagd worden bij DSDM via de geijkte formulieren (F/L-123).

27 Welke procedure? 7. Prothesen : Het personeelslid betaalt de consultatie volledig en vraagt de terugbetaling van het mutualiteitsgedeelte (in kader van de verplichte ziekteverzekering). DSDM betaalt het remgeld (aanvraag via geijkte formulieren F/L-123) waarbij de vernieuwings- en herstellingstermijnen opgelegd door RIZIV gerespecteerd worden.

28 Welke procedure? 8. Geneesmiddelen : Geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer DSDM of aangenomen geneesheer en waarvoor RIZIV-tussenkomst bestaat, wordenvoorgeschreven op dubbel voorschrift (wit en blauw). Het personeelslid betaalt niets. Geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer-specialist worden slechts terugbetaald indien er een voorafgaande verwijzing is gebeurd door een geneesheer DSDM of aangenomen geneesheer en dit via F/L-123.

29 Welke procedure? 8. Geneesmiddelen : Middelen die voorkomen op de Z-lijst zijn gratis. Deze Z-lijst is een lijst van geneesmiddelen waarvoor het RIZIV geen tussenkomst voorziet doch waarvan de minister (op voordracht van de directeur DSDM) beslist dat ze gratis zijn.

30 Welke procedure?

31 Welke procedure? Bijlagen bij de terugbetalingsaanvraag : Medische zorgen (consultatie) : - terugbetalingsbewijs van de mutualiteit - indien factuur : * originele factuur met nomenclatuurnummer RIZIV * bewijs van betaling

32 Welke procedure? Bijlagen bij de terugbetalingsaanvraag : Hospitalisatie : - zonder verzekering : * originele factuur met nomenclatuurnummers RIZIV * terugbetalingsbewijs van de mutualiteit - met verzekering : * kopie van factuur met nomenclatuurnummers RIZIV * terugbetalingsbewijs van de mutualiteit * originele kwijting tussenkomst verzekering

33 Welke procedure? Bijlagen bij de terugbetalingsaanvraag : Tandheelkunde : terugbetalingsbewijs van de mutualiteit Medicijnen : BVAC (af te leveren door apotheek)

34 Welke procedure?

35 Welke procedure? Bijlagen bij de terugbetalingsaanvraag : Kinesitherapie : - voorschrift aangenomen arts of arts DSDM, - terugbetalingsbewijs mutualiteit Tandprothesen : Terugbetalingsbewijs mutualiteit

36 Welke procedure? Bijlagen bij de terugbetalingsaanvraag : Heelkundige prothesen : - kopie van de doorverwijzing door arts DSDM (of aangenomen) - kopie (als mutualiteit reeds tussengekomen) of originele factuur - bewijs van betaling - eventueel terugbetalingsbewijs van de mutualiteit

37 Speciale personeelscategorie II. Invaliden vredestijd : Definitie : - personeelsleden van de vroegere Rijkswacht, - één of meerdere arbeidsongevallen voor 2001, - totale invaliditeit van minstens 10% - kaart IVT aangevraagd en toegekend door DSDM

38 II. Invaliden vredestijd : Rechten : Speciale personeelscategorie terugbetaling van alle medicijnen, orthesen en prothesen Voorwaarden : causaal verband met letsels (ongeval) waarvoor invaliditeit werd bekomen Procedure : F-024

39 Speciale Invaliden personeelscategorie vredestijd

40 Arbeidsongevallen III. Terugbetaling medische kosten tgv arbeidsongeval : Principes : - DSDM komt alleen tussen voor de personeelsleden (operationeel en CALOG) van de federale politie ; - alle kosten ten gevolge van een letsel of verwonding waarvan het causaal verband met het ongeval is aanvaard, worden terugbetaald ; - er is geen voorafgaandelijke terugbetaling vanwege RIZIV / mutualiteit of hospitalisatieverzekering

41 Arbeidsongevallen Principes : - de tussenkomst gebeurt op basis van de RIZIVtarieven (indien nomenclatuur bestaat), - de tussenkomst gebeurt op basis van de tarieven van een gemeenschappelijke kamer, - de tussenkomst gebeurt op bais van een voorafgaandelijk bestek (bv bij prothesen waarvoor geen nomenclatuur bestaat), - de tussenkomst voor speciale behandelingen (bv osteopathie) gebeurt na grondige medische motivering van de meerwaarde van de therapie.

42 Arbeidsongevallen Procedures : - aangifte van arbeidsongeval (door slachtoffer) - erkenning van arbeidsongeval en toekenning dossiernummer (door bevoegde dienst) - de tussenkomst DSDM gebeurt op basis van F-122 indien het personeelslid reeds betaalde of op basis van factuur rechtstreeks aan ziekenhuis of verpleeginstelling

43 Arbeidsongevallen

44 Brillen IV. Brillen : Toepassingsgebied : - correctieglazen, - contactlenzen Principe : Subsidiaire tegemoetkoming (dwz na evt mutualiteit)

45 Brillen Tussenkomst : - Bij hernieuwing na 2 jaar en mits wijziging van de correctie (dioptie), - 75% van de kostprijs van glas of lens met maximum 150 per glas of lens, - vanaf 47 jaar ook dubbelfocus. GEEN tussenkomst voor monturen

46 Toekomstvisie 1. Vereenvoudiging administratie 2. Samenwerking met externe organismen (mutualiteiten, RIZIV) 3. Uitbreiding van de rechten (CALOG) 4. Verlaten principe aangenomen geneesheren

Kosten door. arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen?

Kosten door. arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen? Kosten door Leo Blanchette - Fotolia.fr een arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen? Als u een ongeval hebt op het werk of tijdens

Nadere informatie

hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector.

hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector. Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) wil u aan de hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector. Juli 2014 Inhoud

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-17122011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN DENTIMUT PLUS De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN De VMOBB Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

De Verwerking Van Een Arbeidsbuitendienstongeval

De Verwerking Van Een Arbeidsbuitendienstongeval De Verwerking Van Een Arbeidsbuitendienstongeval WOORD VOORAF In de loop van de volgende bladzijden wordt kort weergegeven wat onder een arbeidsongeval / een ongeval op de weg van en naar het werk en

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten Ziekteverzekering in België Wat u moet weten Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER

GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER EVD Pag. 1/13 Onderwijs en cultuur Jeugd EUROPESE VRIJWILLIGERSDIENST GROEPSVERZEKERING GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER Planbeheerder: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

Inhoud. Maart 2009. Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3

Inhoud. Maart 2009. Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3 Inhoud Maart 2009 I Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3 1. Wat betekent werken als onthaalouder bij een dienst? 3 2. Voorwaarden om aan te sluiten bij een dienst 3 3. Vergoeding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014 CM-verzekeringen Je optimale bescherming 2014 Inhoudstafel CM-verzekeringen Je optimale bescherming 3 Waarom CM je uitstekend beschermt 4 CM, je specialist in ziekteverzekeringen 4 Alles onder één dak

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994 WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen BS 27/08/1994 in voege 06/09/1994 Gewijzigd door: gecoördineerd op 14 juli 1994 KB 22/12/2003 BS 30/12/2003 Programmawet

Nadere informatie

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie