Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag."

Transcriptie

1 Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. ART. 1: PARTIJEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN. 1. De heer, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: vader ); En 2. Moeder, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: moeder ); Voorafgaande verklaringen: Vader en moeder verklaren dat zij *** minderjarig kind hebben: - ***, geboren te *** op *** Vader en moeder verklaren dat zij naar aanleiding van de beëindiging van hun relatie een overeenkomst hebben bereikt omtrent de organisatie van het ouderlijke gezag over ***. De hierna afgesproken regeling is steeds wijzigbaar indien de ouder die de wijziging vordert kan aantonen dat de feitelijke situatie inmiddels is gewijzigd, conform de regels opgenomen in het Belgische Burgerlijke Wetboek en het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. *Eventueel*: Vader en moeder verklaren uitdrukkelijk dat hun overeenkomst enkel uitwerking zal hebben vanaf heden tot en met *** als *** *** jaar oud is. Voor de periode daarna zullen partijen trachten een nieuwe overeenkomst te bereiken, bij gebreke waaraan zij zich tot de bevoegde rechter zullen wenden ten einde om hun geschil terzake te horen beslechten. Tot zolang geen nieuwe overeenkomst wordt afgesloten of tot zolang de bevoegde rechter geen uitspraak heeft verleend, blijft huidige overeenkomst van toepassing, ook na ***. ART. 2: OUDERLIJK GEZAG: Juridische bewaring. Vader en moeder komen overeen het ouderlijk gezag gezamenlijk uit te oefenen. Vader en moeder zullen gezamenlijk het genot en beheer over de goederen van de kinderen hebben. Tijdens de periodes waarin *** bij één ouder verblijft, oefent die ouder evenwel alleen alle bevoegdheden uit met betrekking tot de dagdagelijkse opvoeding van en zorgen om ***.

2 ART. 3: OUDERLIJK GEZAG: Materiële bewaring (verblijfsregeling). *** zal/zullen bij vader/moeder ingeschreven blijven/worden in de registers van de burgerlijke stand. *** verblijft/-ven afwisselend de éne week bij vader en de andere week bij moeder. *Te bespreken*: 1. concrete modaliteiten (wisselmoment, vervoer, ) 2. Afwijkende regeling schoolvakanties 3. Eventueel afwijkende regeling voor feest- en verjaardagen, moeder- en vaderdag *** zal/zullen bij vader/moeder ingeschreven blijven/worden in de registers van de burgerlijke stand om aldaar hun hoofdverblijf te hebben *** zal/zullen secundair bij moeder/vader verblijven als volgt: *Te bespreken*: 1. concrete modaliteiten (wisselmoment, vervoer, ) 2. Afwijkende regeling schoolvakanties 3. Eventueel afwijkende regeling voor feest- en verjaardagen, moeder- en vaderdag ART. 4: KOSTENREGELING. Vader en moeder hebben een gezamenlijke rekening (hierna: kindrekening ) geopend om de kosten van de kinderen te betalen. Alle niet-verblijfsgebonden kosten voor de kinderen worden betaald via deze rekening. Opvangkosten zoals crèche, voor- en naschoolse opvang, kampen in de vakanties, edm. worden beschouwd als niet-verblijfsgebonden kosten. Ook alle medische kosten inclusief orthodontie (o.a. beugel), opleg voor kinesitherapie, logopedie, bril, lenzen en steunzolen worden beschouwd als niet-verblijfsgebonden kosten. Verder worden nog beschouwd als nietverbijfsgebonden kosten: alle kledij, inschrijvingsgelden buitenschoolse activiteiten, kosten verbonden aan vrijetijdsbesteding, persoonlijke uitrusting van de kinderen, edm. Verblijfsgebonden kosten, zoals eten, verbruik energie, edm. worden betaald door die ouder bij wie de kinderen die week verblijven. Op de kindrekening wordt gestort: het kindergeld, de terugbetalingen van wettelijke en eventuele private ziekteverzekering en een ouderbijdrage.

3 De ouderbijdrage van vader bedraagt *** EUR per maand en per kind. De ouderbijdrage van moeder bedraagt *** EUR per maand en per kind. Deze bedragen zullen jaarlijks in ***, en voor het eerst in ***, aangepast worden aan de index der consumptieprijzen, volgens volgende formule: Ouderbijdrage x nieuw indexcijfer *** jaar van aanpassing Indexcijfer *** De ouderbijdrage blijft verschuldigd tot zolang het betreffend kind fiscaal ten laste is en recht geeft/heeft op kindergeld. Vader en moeder zullen het fiscaal voordeel waarop de kinderen recht geven, delen overeenkomstig art. 132 bis W.I.B. 92. In hun jaarlijkse aangifte personenbelasting zullen vader en moeder daartoe de nodige verklaringen afleggen. Vader en moeder verklaren overeenkomstig voornoemd art. 132 bis W.I.B. 92 uitdrukkelijk dat de huisvesting van de kinderen tussen hen gelijkmatig is verdeeld. Vader/moeder neemt *** fiscaal ten laste. Moeder/vader brengt zijn ouderbijdrage op de kindrekening zoals hoger omschreven fiscaal in mindering als onderhoudsgeld. De kinderen zullen in de wettelijke ziekteverzekering ingeschreven worden via vader. Elke ouder draagt de verblijfsgebonden kosten voor de periode dat *** bij hem of haar verblijft. Moeder/vader betaalt aan vader/moeder een maandelijks onderhoudsgeld van *** EUR per kind. Dit onderhoudsgeld dient jaarlijks in ***, en voor het eerst in ***, te worden aangepast aan de index der consumptieprijzen volgens volgende formule: Basisbedrag x index *** jaar van aanpassing Index *** *Eventueel*: Het onderhoudsgeld wordt verhoogd: - met EUR de maand nadat zes jaar is geworden; - met EUR de maand nadat twaalfjaar is geworden; - met EUR de maand nadat achttien jaar is geworden; Het onderhoudsgeld is verschuldigd tot zolang het betreffend kind fiscaal ten laste is en recht geeft/heeft op kindergeld. Elke ouder kan daarnaast van de andere de helft terugvorderen van de verblijfsoverstijgende kosten die hij of zij gedragen heeft, na voorlegging van betalingsbewijzen.

4 Deze verblijfsoverstijgende kosten worden *illustratief/limitatief* omschreven als volgt: - alle schoolkosten die aangerekend worden door de school met uitsluiting van voeding; - schoolbenodigdheden aangekocht buiten de school; - alle medische kosten, hieronder ook begrepen kosten van prothesen, bril, lenzen, e.d. alsook de premie voor de hospitalisatieverzekering. Dit uiteraard slecht voor het deel boven de tussenkomst van de wettelijke en private ziekteverzekering; - de bijdragen voor de wettelijke en private ziekteverzekering, - alle meerdaagse kampen in afwezigheid van de ouders, na voorafgaand schriftelijk akkoord van beide ouders; - alle kledijkosten tot??? EUR per 3 maanden per kind en per ouder en boven dit bedrag slechts na voorafgaand schriftelijk akkoord van beide ouders; - alle andere kosten die door beide ouders als verblijfsoverstijgend worden omschreven in een voorafgaand schriftelijk akkoord; ART. 5: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Elke ouder sluit een polis burgerlijke aansprakelijkheid af die de aansprakelijkheid als ouder dekt (art e.v. B.W.). Elke ouder zorgt er voor dat de polis: - ook de aansprakelijkheid van en voor niet-inwonende kinderen dekt; - ook de aansprakelijkheid dekt van het (niet-inwonend) kind jonger dan 16 jaar voor opzettelijke daden in de zin van art. 8 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst; - ook de aansprakelijkheid dekt van het (niet-inwonend) kind jonger dan 16 jaar voor gevallen van grove schuld in de zin van art. 6, 6 e KB 12 januari ; Elke ouder mag van de andere ouder jaarlijks op 1 januari het bewijs vragen dat de andere ouder een verzekeringspolis heeft afgesloten conform hogere afspraak. ART. 6: SLOTVERKLARINGEN. A. HOMOLOGATIE Elke ouder heeft het recht huidige overeenkomst te laten homologeren door de bevoegde rechtbank, m.n. de familierechtbank te ***. In voorkomend geval zullen alle kosten verbonden aan de procedure gedragen worden door vader en moeder. B. BEMIDDELINGSBEDING 1 KB 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst m.b.t. het privé-leven;

5 Vader en moeder verbinden zich ertoe, zoals voorzien in art Ger.W., voor eventuele geschillen in verband met de geldigheid, totstandkoming, uitlegging, uitvoering of verbreking van huidige overeenkomst eerst een beroep te doen op bemiddeling en pas dan op elke andere vorm van geschillenbeslechting. In geval de homologatie door de bevoegde rechter, indien daartoe gevat, geweigerd wordt, verbinden vader en moeder zich ertoe opnieuw een beroep te doen op bemiddeling, en pas dan op elke andere vorm van geschillenbeslechting, indien vader en/of moeder de overeenkomst wensen te wijzigen zodat homologatie wel wordt bekomen. Opgemaakt te *** op *** in 3 exemplaren, waarvan elke partij erkent er één van te hebben ontvangen. *** (vader) *** (moeder) Huidig voorbeeld heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden als handleiding bij de onderhandelingen die worden gevoerd om tot een ouderschapsovereenkomsr te komen. Het is best mogelijk dat bepaalde punten die dienen te worden geregeld, niet zijn opgenomen in huidig voorbeeld.

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST MODEL ECHTSCHEIDING MET ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN De heer., (beroep), (geboorteplaats en datum), (nationaliteit), (woonplaats) ; EN Mevrouw (beroep)

Nadere informatie

Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt

Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt Gezags- en verblijfsco-ouderschap in de praktijk Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt maart 2011 Inleiding De laatste jaren is co-ouderschap een veel besproken onderwerp

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN. NAAM wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de vader

OUDERSCHAPSPLAN. NAAM wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de vader OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden zijn: NAAM wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de vader en NAAM, wonende te PC+WP, geboren op **-**-**** te PLAATS, hierna te noemen de

Nadere informatie

Ouderschapsplan. [voornaam ACHTERNAAM moeder], wonende te (postcode) [plaats] aan de [straat] [nummer], hierna te noemen: de moeder;

Ouderschapsplan. [voornaam ACHTERNAAM moeder], wonende te (postcode) [plaats] aan de [straat] [nummer], hierna te noemen: de moeder; Ouderschapsplan De ondergetekenden zijn: [voornaam ACHTERNAAM moeder], wonende te (postcode) [plaats] aan de [straat] [nummer], hierna te noemen: de moeder; en [voornaam ACHTERNAAM vader], wonende te (postcode)

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn tot stand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

D. Zij hebben de gevolgen van de ontbinding van hun huwelijk geregeld voor het geval de echtscheiding tot stand komt;

D. Zij hebben de gevolgen van de ontbinding van hun huwelijk geregeld voor het geval de echtscheiding tot stand komt; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden:..., wonende te..., hierna te noemen 'de vrouw', en..., wonende te..., hierna te noemen 'de man'; Nemen het volgende in aanmerking: A. Partijen zijn op... te...,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo INHOUD Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 1.2 Gastouderopvang 1.3 Gastouderbureau 1.4 Gastouder 1.5 Vraagouder Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Doelgroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS VERENIGINGSLEVEN ALDQ8 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1 Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zo aan Huis

Algemene voorwaarden Zo aan Huis Algemene voorwaarden Zo aan Huis Versie januari 2015 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 4 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding.

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Toepasselijkheid. -Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van10 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

Coöperatiereglement. Definities Artikel 1. In het kader van dit reglement gelden de volgende definities:

Coöperatiereglement. Definities Artikel 1. In het kader van dit reglement gelden de volgende definities: Coöperatiereglement Definities Artikel 1 In het kader van dit reglement gelden de volgende definities: a. Coöperatie: de Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A, gevestigd te (8601 WT) Sneek aan de Zeilmakersstraat

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. Maatschappelijke zetel. Tel / Fax/email Vertegenwoordigd door Hierna genoemd : de cliënt

OPDRACHTBRIEF. Maatschappelijke zetel. Tel / Fax/email Vertegenwoordigd door Hierna genoemd : de cliënt OPDRACHTBRIEF TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: INFOSER bv o.v.v. bvba Ondernemingsnummer BE 0434.669.074 BIBF-nr 70239316 Maatschappelijke zetel Kantoor houdende te Strepestraat 1 te 2550 Kontich Strepestraat

Nadere informatie