Thomas Rousseau Attaché Riziv 26 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thomas Rousseau Attaché Riziv 26 januari 2012"

Transcriptie

1 Organisatievan i de gezondheidszorg in België Thomas Rousseau Attaché Riziv 26 januari 2012

2 Organisatie van de gezondheidszorg in België 1. De bevoegdheidsverdeling 2. De sociale zekerheid 3. Het Riziv 4. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 5. De financiering van de ziekteverzekering 6. Performantie van de gezondheidszorg in België 7. De toekomst?

3 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË 1. DE BEVOEGDHEIDSVERDELING I. Inleiding II. Overzicht van het Belgisch gezondheidszorgsysteem

4 I. Inleiding (1) Federale Staat inwoners Oppervlakte = km²

5 I. Inleiding (1) 3 Gewesten: Vlaanderen Brussel Wallonië

6 I. Inleiding (2) 3 Gemeenschappen Vlaamse gemeenschap Franstalige gemeenschap Duitstalige gemeenschap

7 I. Inleiding (3) Bevoegdheden Gewesten Gemeenschappen Fd Federalestaat Economie& werkgelegenheid Landbouw Waterbeleid Huisvesting Energie Openbare werken Vervoer Leefmilieu Onderwijs Taal Cultuur Sport Hulp aan personen Financiën Defensie Sociale Zekerheid Buitenlandse Zk Zaken Binnenlandse Zaken Belangrijke delen van Volksgezondheid

8 II. Overzicht van het Belgisch gezondheidszorgsysteem (1) Bron: KCE 2010

9 II. Overzicht van het Belgisch gezondheidszorgsysteem (2) Federaal niveau Bevoegdheidsverdeling Vastleggen van het totale budget voor gezondheidszorg Algemeen wettelijk kader Beheer van de verplichte ziekteverzekering Regionaal niveau Preventieve gezondheidszorg en gezondheidspromotie Ondersteuning en kwaliteitsbewaking van de ziekenhuizen Geestelijke gezondheidszorg Lokaal niveau Publieke hygiëne Controle authenticiteit van diploma s van de zorgverleners Organisatie van spoeddienst en publieke ziekenhuizen

10 II. Overzicht van het Belgisch gezondheidszorgsysteem (3) Federale overheidsinstellingen FOD Volksgezondheid Erkenning van de zorgverleners Wetgeving op het vlak van ziekenhuizen en patiëntenrechten Opmaak budgetten van de verzorgingsinstellingen Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) Beheer van de ziekte en invaliditeitsverzekering Rijksdienst voor de sociale zekerheid (RSZ) Inning, beheer en verdeling van de sociale werkgevers en werknemersbijdragen FOD Economie Prijsbepaling van geneesmiddelen Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Bewaken van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) Wetenschappelijke ondersteuning van het federale beleid inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering

11 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË 2. DE SOCIALE ZEKERHEID I. Inleiding II. Overzicht van de Belgische Sociale Zekerheid III.Financiering van de Belgische Sociale Zekerheid

12 I. Inleiding (1) Sociale Zekerheid Sociale bescherming Sociale bijstand

13 I. Inleiding (2) De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is het financiële hart van de Belgische sociale zekerheid

14 II. Overzicht van de Belgische Sociale Zekerheid (1) 3 grote beschermingsstelsels l Werknemers 79% Zelfstandigen 12% Ambtenaren 6% Eigen specifieke reglementering Eigen specifieke vorm van sociale bescherming Eigen financieringswijze

15 II. Overzicht van de Belgische Sociale Zekerheid (2) Elk stelsel is onderverdeeld in een aantal takken Risico Werknemers Zelfstandigen Ambtenaren Arbeidsongeval X X Beroepsziekte X X Gezondheidszorgen X X X Arbeidsongeschiktheid X X X Werkloosheid X Ouderdom X X X Kinderlast X X X Jaarlijkse vakantie X X

16 II. Overzicht van de Belgische Sociale Zekerheid (3) Primaire en secundaire netwerk van de sociale zekerheid OISZ OISZ Federale centrale departementen OISZ Primaire netwerk OISZ Belgische regering OISZ RIZIV Vakbonden Werkgeversorganisaties Verzekeringsinstellingen Secundaire netwerken

17 III. Financiering van de Belgische sociale zekerheid (1) Vóór 1995: Sectoriële financiering Elke tak wordt afzonderlijke gefinancierd Elke tak ontvangt zijn eigen bijdrage Tekorten voor pensioenen werkloosheid gezondheidszorg Vanaf 1995: Globaal financieel beheer Financiering i i van de takken tkk volgens hun behoeften, bh en niet it langer volgens vaste percentages Alle ontvangstenkomen toe bij RSZ (werknemers) of RSVZ Alle ontvangsten komen toe bij RSZ (werknemers) of RSVZ (zelfstandigen)

18 III. Financiering van de Belgische sociale zekerheid (2) BUDGET 2010 Sociale bijdragen Staatstoelagen Alternatieve ontvangsten Toegewezen ontvangsten Diverse ontvangsten 56% 23% 15% 3% 3% RSZ: globaar beheer werknemers Sociale zekerheidsinstellingen RVA RIZIV RVP RJA - Betalingsinstellingen: Verzekeringinstellingen vakbonden Bron: FOD Sociale Zekerheid

19 III. Financiering van de Belgische sociale zekerheid (3) Procentuele verdeling van de uitgaven van de sociale zekerheid (2010) Geneeskundige verzorging 6% 3% 8% 24% Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, fysieke letstels en handicap Werkloosheid 6% Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid Ouderdom 7% 7% Overleving 8% Gezin 27% 4% Overige gedekte risico's Werkingskosten Bron: FOD Sociale Zekerheid Diverse uitgaven

20 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË 3. HET RIZIV I. Wat is het Riziv? II. De kernopdrachten van het Riziv i III.De diensten van het Riziv IV. De belangrijkste partners van het Riziv V. Het overleg binnen het Riziv

21 I. Wat is het Riziv? Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering Sinds 1963 Openbare instelling van sociale zekerheid Beheersautonomie Bestuursovereenkomst Beheert en controleert verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU)

22 II. De kernopdrachten van het Riziv Stelt de regels en tarieven op voor de terugbetaling van geneeskundige prestaties en geneesmiddelen Reglementeert de vervangingsinkomens en berekent de uitkeringsbedragen Organiseert het overleg tussen de verschillende hll partners van de GVUverzekering Bewaakt ktde uitgavenevolutie ti voor gezondheidszorg Zorgt voor een correcte financiering ii van de activiteiten it it van de zorgverleners en ziekenfondsen Informeert, evalueert en controleert de zorgverleners, de ziekenfondsen en de patiënten (de sociaal verzekerden)

23 III. De diensten van het RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging Algemeen ondersteunende diensten Algemene Directie Dienst voor uitkeringen Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Dienst voor administratieve controle

24 IV. De belangrijkste partners van het RIZIV Riziv Regering Vakbonden Verzekeringsinstellingen Zorgverleners Werkgeversorganisaties

25 V. Het overleg binnen het Riziv Minister van Sociale Zaken Geneeskundige verzorging Algemene Raad Verzekeringscomité Begrotingscommissie Akkoorden en Overeenkomstencommissies Technische Raden Werkgroepen

26 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË 4. DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING I. Algemene principes II. De rechthebbenden III.De geneeskundige g verstrekkingen IV. De verzekeringstegemoetkomingen V. De financiering

27 I. Algemene principes

28 II. De rechthebbenden (1) Wie? Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren Sinds 2008: zelfstandigen ook recht op kleine risico s! Werklozen, gepensioneerden, personen die recht hebben op het leefloon, gehandicapten, studenten, wezen, de niet begeleide minderjarige vreemdelingen, enz. + de personen die zij ten laste hbb hebben Voor bijna de ganse bevolking!

29 II. De rechthebbenden (2) Twee voorwaarden: Inschrijven bij een verzekeringsinstelling Ziekenfonds of hulpkas voor ziekte en invaliditeitsverzekering of de kas der geneeskundige verzorging van de NMBS holding Vrij keuze met uitzondering voorhet statutairpersoneelvan de Belgische spoorwegen Betalen van bijdragen sociale zekerheid en eventueel ook bijdrage financiële verantwoordelijkheid

30 III. De geneeskundige verstrekkingen (1) Preventieve en curatieve verzorging die nodig zijn voor het behoud en het herstel van de gezondheid 27 verschillende categorieën: de gewone geneeskundige hulp, met onder andere bezoeken en raadplegingen g van algemeen geneesheren en geneesheer specialisten en de verzorging verstrekt door kinesitherapeuten; tandheelkundige verzorging; bevallingen; verstrekken van brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, mobiliteitshulpmiddelen, orthesen en uitwendige prothesen; verstrekkingen van farmaceutische producten; ziekenhuisverpleging; verzorging die nodig is voor revalidatie.

31 III. De geneeskundige verstrekkingen (2) De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: Lijst van alle terugbetaalbare (hetzij geheel of gedeeltelijk) geneeskundige verstrekkingen De relatieve waarde van de verstrekkingen De specifieke toepassingsregels De bekwaamheidsvereisten van de zorgverleners Dergelijke lijst bestaat ook voor de farmaceutische specialiteiten die kunnen worden terugbetaald. Allebei consultuurbaar op

32 IV. De verzekeringstegemoetkomingen (1) BETALINGSMECHANISME I: TERUGBETALING Verzekerde / Patiënt Honorarium Zorgverlener Getuigschrift van aflevering Ziekenfonds Terugbetalingsbedrag = Terugbetalingsbedrag = Honorarium Persoonlijk aandeel

33 IV. De verzekeringstegemoetkomingen (2) BETALINGSMECHANISME II: DERDEBETALERSSYSTEEM Verzekerde / Patiënt Zorgverlener Persoonlijk aandeel of remgeld Verzamelstaat Ziekenfonds Terugbetaalbare deel van het honorarium

34 IV. De verzekeringstegemoetkomingen (3) Varieert naargelang van de aard van de verstrekking het statuut van de verzekerde Het bedrag de zorgverlener die al dan niet geconventioneerd is Gewone geneeskundige hulp 75% van de in de overeenkomsten en akkoorden vastgelegde honoraria Geneesmiddelen Categorie A (geneesmiddelen van vitaal belang) 100% Categorie B (geneesmiddelen die therapeutisch zijn) 75% Categorie C, Cs, Cx (geneesmiddelen die inwerken op de symptomen) 50% tot 20%

35 IV. De verzekeringstegemoetkomingen (4) Ziekenhuisopname (derdebetalers) Persoonlijk aandeel 1e opname 2e tot Vanaf dag 90e dag 91e dag Verzekerden met personen ten laste of die alimentatiegeld betalen 41,98 14,71 5,23 Personen met verhoogde tegemoetkoming en hun personen ten laste 5,23 5,23 5,23 Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen sinds minstens zes maanden en hun personen ten laste 32,50 5,23 5,23 Kinderen ten laste van verzekerden zonder verhoogde tegemoetkoming 32,50 5,23 5,23 Andere verzekerden 41,70 14,71 14,71

36 IV. De verzekeringstegemoetkomingen (5) Sociale correcties Verhoogde verzekeringstegemoetkoming bepaalde categorieën van rechthebbenden btl betalen een lagere persoonlijke bijdrage (remgeld) OMNIO statuut gezinnen met bescheiden inkomens Maximumfactuur (MAF) jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt Bepaalde forfaits Vb. chronisch zieken, incontinentie materiaal, Bijzonder solidariteitsfonds bijkomend vangnet voor patiënten met zeer ernstige aandoeningen die voor bepaalde behandelingen geen terugbetaling krijgen

37 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË 5. DE FINANCIERING VAN DE ZIEKTEVERZEKERING I. Inleiding II. De ontvangsten III.De uitgaven IV. Beheersing van de uitgaven

38 I. Inleiding Budget GVU= Ruim 35 miljard EUR Enkele vergelijkingspunten: g Totale fiscale ontvangsten federale overheid 2011 = Ruim 95 miljard EUR Totale overdracht fiscale ontvangsten federale overheid naar gemeenschappen en gewesten 2011 = Ruim 38 miljard EUR Bruto binnenlands product 2011 = Ruim 365 miljard EUR

39 II. De ontvangsten 2011 ZIEKTEVERZEKERING % Globaal beheer ,52 Opbrengst BTW Tabaksaccijnzen ,41 Bijdragen ,60 Ontvangsten revalidatie ,38 Automobielverzekering ,85 Bijdragen hospitalisatieverzekering ,32 Vergoeding op verpakkingen geneesmiddelen ,01 Heffing zakencijfer farmaceutische produkten ,73 Andere ,18 TOTAAL Bron: RIZIV

40 III. De uitgaven (1) 2011 ZIEKTEVERZEKERING % Geneeskundige verstrekkingen ,06 Invaliditeit i ,96 Primaire arbeidsongeschiktheid ,13 Moederschaps en vaderschapsrust ,87 Administratiekosten verzekeringsinstellingen ,16 Lasten Riziv ,48 Wet ziekenhuizen ,97 Evenwicht Sociale Zekerheid ,09 Andere ,28 TOTAAL Bron: RIZIV

41 III. De uitgaven (2) Geneeskundige verzorging Mdi Medische erelonen Farmaceutische specialiteiten Verpleegdagprijs Rust en verzorgingsinstellingen Honoraria van verpleegkundigen Tandheelkundigen Andere uitgaven

42 III. De uitgaven (3) Percentage van het BBP voor gezondheidszorg (2007) 16,0% 11,0% 10,2% 9,8% 8,4% Bron: OESO 2009

43 III. De uitgaven (4) Trends in de uitgaven voor gezondheidszorg, Gemiddelde jaarlijkse groei van de totale uitgaven voor gezondheidszorg 3,5 4 4,4 Gemiddelde jaarlijkse groei van het BBP 2 2,1 2 Bron: OESO 2009

44 III. De uitgaven (5) Evolutie van de globale begrotingsdoelstellingen voor geneeskundige verzorging Bron: RIZIV

45 III. De uitgaven (6) Gezondheidsuitgaven 2008: verdeling per financieringsbron 0,3% 4,3% 19,5% 75,9% Overheid Patiënt Werkgever Privaat Bron: Assuralia 2010

46 IV. Beheersing van de uitgaven (1) 1. Opstellen van begrotingsdoelstellingen (1) Inzameling behoeften (Overeenkomsten en 1 akkoordencommissies) 2 Technischeramingen (DienstGeneeskundigeVezorging) Besparingsmaatregelen (Commissie voor 3 begrotingscontrole) 4 Voorstel globaal en partiële begrotingsdoelstellingen g g (Verzekeringscomité) 5 Beslissing (Algemene raad)

47 IV. Beheersing van de uitgaven (2) 1. Opstellen van begrotingsdoelstellingen t lli (2) Wettelijke groeinorm Artikel 40, 1 ZIV wet Vanaf het jaar 2005,wordt de jaarlijkse globale l budgettaire doelstelling lli van de ziekteverzekering elk jaar verhoogd met een reële groeinorm van 4,5% ten aanzien van de globale budgettaire doelstelling van het vorige jaar, evenals met de voorziene verhoging gmet de gezondheidsindex tijdens het betrokken dienstjaar. Evolutie: van 1995 tot 2000: groeinorm van 1,5% van 2001 tot 2004: groeinorm van 2,5% sinds 2005: groeinorm van 4,5%

48 IV. Beheersing van de uitgaven (3) 1. Opstellen van begrotingsdoelstellingen (3) Vaststelling globale begrotingsdoelstelling 2011 (in 000 EUR) Globale begrotingsdoelstelling Algebraïsche verschillen Subtotaal Reële groeinorm 4,50 % Subtotaal Inflatie 1,90 % Subtotaal t Algebraïsche verschillen Globale begrotingsdoelstelling

49 IV. Beheersing van de uitgaven (4) 1. Opstellen van begrotingsdoelstellingen t lli (4) Confrontatie van de globale begrotingsdoelstelling 2011 met de technische ramingen 2011 (in 000 EUR) Globale begrotingsdoelstelling Technische ramingen Verschil (= beleidsruimte) Aanwending van de beleidsruimte: Nieuwe initiatieven Besparingen Reserveringen Resultaat

50 IV. Beheersing van de uitgaven (5) 2. Opvolging van de uitgaven via een permanente audit (1) Systematische rapportage van de evolutie van de uitgaven voor elke sector Informatie over Verschil tussen evolutie van de uitgaven en de partiële begrotingsdoelstellingen. Opvolging van de nieuwe initiatieven of genomen besparingen Opvolging gvan de evolutie van verschillende domeinen binnen de sector

51 IV. Beheersing van de uitgaven (6) 2. Opvolging van de uitgaven via een permanente audit (2) = Documenteren van bepaalde uitgavenevoluties i (positief i en negatief) in samenwerking met de verschillende actoren Doel: observeren en begrijpen vooraleer in te grijpen besparingen onderbouwen ook al is er geen risico op overschrijding van de begrotingsdoelstelling specifieke structurele besparingen i.p.v. lineairei maatregelen

52 IV. Beheersing van de uitgaven (7) 3. Besparingsmaatregelen De beheersing van de uitgaven verloopt voornamelijk door het beheersen van de consumptie. 2 mogelijke manieren om te handelen op de consumptie: De voorwaarden tot terugbetaling g van bepaalde verstrekkingen in de nomenclatuur wijzigen. Het persoonlijk aandeel of prijs van de verstrekkingen wijzigingen

53 IV. Beheersing van de uitgaven (8) 4. Andere maatregelen (1) Correctiemaatregelen voorzien in ZIV Wet: Klinische biologie. Art Wanneer de uitgaven voor klinische biologie voor een bepaald dienstjaar het voor dat dienstjaar vastgestelde globaal budget met ten minste 2 pct. overstijgen, zijn de laboratoria aan het Instituut een ristorno verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van 3. Geneesmiddelen Art heffing op het omzetcijfer dat is verwezenlijkt op de Belgische markt van de geneesmiddelen die zijn ingeschreven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten

54 IV. Beheersing van de uitgaven (9) 4. Andere maatregelen (2) Informatiecampagne tegen overdreven antibioticagebruik bij voorschrijvers engebruikers Stimuleren van het voorschrijven van goedkopere geneesmiddelen via een referentieterugbetalingssysteem Echelonnering stimuleren: remgeldvermindering bij een raadpleging van bepaalde specialisten na doorverwijzing door de huisarts met de bedoeling om: samenwerking tussen huisartsen en specialisten te versterken in het belang van een efficiënte gezondheidszorg voor de patiënt patiënten aanmoedigen om de huisarts te raadplegen vooraleer ze naar een specialist gaan Financiële cëeverantwoordelijkheid ea oodej edvan de verzekeringsinstellingen e e s e ge

55 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË 6. PERFORMANTIE VAN HET BELGISCHE GEZONDHEIDSSYSTEEM I. Inleiding II. Studierapport III. Resultaten

56 I. Inleiding (1) Hoe presteert ons systeem? Wat zijn de sterktes en de zwaktes? En hoe positioneren wij ons ten opzichte van de andere landen? In België: evalueren van performantie is vrij braakliggend terrein.

57 I. Inleiding (2) Performantie is gericht op het bereiken van objectieve doelstellingen. Met andere woorden: 1. de goede dingen op de goede manier doen 2. vlug en op het goede moment 3. met de minste kost 4. om goede resultaten te boeken 5. beantwoordend aan de noden en de verwachtingen van de bevolking van de belanghebbenden binnen de organisatie

58 II. Studierapport (1) Basisrapport in juli 2010: Een eerste stap naar het meten van de performantie van het Belgische gezondheidszorgsysteem. Raadpleeg het volledige rapport op de website van het KCE: > publicaties Raadpleeg de samenvattende brochure op > Wilt u meer weten?

59 II. Studierapport (2) Doelstellingen 1. Hoe kan een systeem voor de evaluatie van de performantie worden uitgewerkt? 2. Hoe kan dit systeem in de praktijk toegepast worden? Wie is bij het onderzoek betrokken? Verantwoordelijkheid id van Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en RIZIV. Betrokkenheid van de administraties die met Sociale Zaken en Volksgezondheid te maken hebben (gewestelijk, gemeenschappelijk en federaal).

60 II. Studierapport (3) 1 3 niveaus Gezondheidstoestand 5 domeinen 3 Gezondheidssysteem Gezondheidspromotie Preventieve zorg Curatieve zorg Verzorging op lange termijn Paliatieve zorg 2 Niet medische bepalende elementen van de gezondheid Levensstijl Genetische factoren Leef en werkomstandigheden Persoonlijke inkomsten Milieufactoren 5 dimensies Kwaliteit Toegankelijkheid Efficiëntie Duurzaamheid Billijkheid

61 II. Studierapport (4) Indicatoren? = Indicatoren zijn meetbaar en kunnen de domeinen en de dimensies omschrijven. 55 indicatoren Beperkte lijst Gekozen in functie van internationale/ buitenlandse studies (vergelijking) Te bekijken in samenhang. Alleenstaande indicatoren = weinig betekenis

62 II. Studierapport (5) Voorbeeld Toegankelijkheid: indicatoren

63 II. Studierapport (6) Voorbeeld Toegankelijkheid Indicator Sterktes Zwaktes Evolutie Voorgestelde acties Graad van preventieve gezondheidszorg voor kinderen in de groepen met een hoog risico Hoge graad verzekering geneeskundige verzorging Aantal artsen en verpleegkundigen Verzekerde bevolking Bedrag van persoonlijke uitgaven van de verzekerden Goed systeem van sociale bescherming, grote geografische g toegankelijkheid van de curatieve zorg Beschikbaarheid geschikt personeel moeilijk te evalueren Vrij hoge persoonlijke uitgaven Invullen kadaster van medisch personeel Internationale vergelijkbaarheid van de gezondheidsrekeningen

64 III. Resultaten (1) Algemeen 2007: meer dan 32 miljard EUR is besteed aan gezondheid (een van de hoogste cijfers in Europa). Qua beschikbare middelen: goede positie. Nieuwe technieken vinden vlot ingang. Bijna volledige bevolking is verzekerd, maar persoonlijke uitgaven blijken hoog.

65 III. Resultaten (2) Verhouding resultaten - ingezette middelen Geen eenduidig antwoord Situatie is niet slecht en gunstige evolutie Achterstand op enkele domeinen in vergelijking met Europees gemiddelde Algemene efficiëntie van de verzorging is moeilijk in te beoordelen Inspanningen zijn nodig op het vlak van gezondheidspreventie en -promotie

66 III. Resultaten (3) Volgend rapport: december 2012 Verfijning en aanpassing van een reeks indicatoren Vervolledigen met domeinen en thema s die nog niet aan bod kwamen

67 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË 7. DE TOEKOMST? I. De uitdagingen II. Het regeerakkoord 2011

68 I. De uitdagingen (1) Toename gezondheidsbedreigende levensgewoonten Mannen: 49% overgewicht en 14% obees Vrouwen: 28% overgewicht en 13% obees Toename chronische zieken Verlenging van de levensduur en veroudering Vooruitgang gnieuwe technologieën Verdere toename van de gezondheidsuitgaven Toenemende behoefte aan bijkomende menselijke middelen Bron: Itinera Institute, 2008

69 I. De uitdagingen (2) Hoe maximaliseren we de return van de gezondheidszorg vandaag: preventie, efficiëntie, actoren? Hoe kunnen we meer aan gezondheidszorg betalen zonder meer te belasten? Welke rol voor verzekeringen en de tweede pijler? Hoe garanderen we toegankelijkheid id en bt betaalbaarheid? hid? Welke rol voor de institutionele actoren, inclusief de artsen? Regionalisering?

70 I. De uitdagingen (3) HOE DE DUURZAAMHEID VAN GEZONDHEIDSZORG WAARBORGEN? Visie van Lieven Annemans (hoogleraar in de gezondheidseconoom)

71 II. Het regeerakkoord 2011 (1) 1. Oprichting van een instituut om overlegde antwoorden op de grote uitdagingen inzake de gezondheidszorg te waarborgen Vergrijzing Knelpuntberoepen ntberoepen in gezondheidszorg org Technologische ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen Leefmilieuaandoeningen enz.

72 II. Het regeerakkoord 2011 (2) 2. De overdracht van bevoegdheden aan de deelstaten ter waarde van 4,2 miljard euro Mobiliteitshulpmiddelen Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Volledige bevoegdheid inzake de residentiële opvang, vooral van ouderen Ruime autonomie voor Gemeenschappen inzake de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen Volledige bevoegdheid inzake bouw- en renovatiewerken en groot onderhoud van de ziekenhuisinfrastructuren Volledige bevoegdheid inzake preventie en het opsporen van ziekten De ondersteuning van de gezondheidszorgberoepen van de eerste lijn en de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg

73 II. Het regeerakkoord 2011 (3) 3. Strenge financieringi i van de gezondheidszorg teneinde een dragelijke groei te garanderen Aanpassing Groeinorm 2013: 2% + 40 miljoen euro voor nieuwe banen 2014: 3% Responsabilisering vd actoren vd gezondheidszorg Voorschrijfprofielen observeren en controleren Het gebruik van de goedkoopste geneesmiddelen verhogen Nomenclatuur van de geneeskundige verrichtingen te herzien om de intellectuele handeling te herwaarderen; Meer transparantie waarborgen door de patiënten in te lichten over de gezondheidszorgkosten die de verplichte ziektekostenverzekering draagt

74 II. Het regeerakkoord 2011 (4) 4. De toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen verbeteren Vereenvoudiging i en versnelling OMNIO-statuut t t voor iedereen die dat potentieel kan genieten Honorariumsupplementen voor kamers met twee bedden zullen voortaan verboden worden. Terugbetaling van tandverzorging en hoorapparaten zal worden verbeterd Voor de chronische zieken zal een voordeliger statuut gecreëerd worden Toegang tot weesgeneesmiddelen zal worden verbeterd

75 II. Het regeerakkoord 2011 (5) 5. De kwaliteit van ons gezondheidsstelsel verbeteren Systematische evaluatie van de prestaties van ons gezondheidszorgstelsel voortgezet en verfijnd in samenwerking met de Gemeenschappen en de Gewesten Vergelijkend examen voor de kinesitherapeuten zal worden afgeschaft

76 II. Het regeerakkoord 2011 (6) 6. De rol van de huisarts versterken het beroep aantrekkelijker maken uitbreiding van het globaal medisch dossier oplossing vinden voor de kwestie van de wachtdiensten doelgerichte actie voeren opdat de kansarme bevolking in de achtergestelde wijken gemakkelijker toegang krijgen tot huisartspraktijken

77 II. Het regeerakkoord 2011 (7) 7. De administratieve vereenvoudiging aanmoedigen Elektronisch platform ehealth verder ontwikkelen om de administratieve taken van de hulpverleners te verminderen het leven van de patiënt eenvoudiger te maken de interne communicatie tussen de entiteiten te verbeteren overbodige onderzoeken te vermijden.

78 BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

79 Meer info?

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van

Nadere informatie

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies François Daue David Crainich De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies gezondheid www.itinerainstitute.org De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies De toekomst van de gezondheidszorg:

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Analyse envoorstellen van hetvbo voor een nieuw beleid

Gezondheidszorg. Analyse envoorstellen van hetvbo voor een nieuw beleid Gezondheidszorg inbelgië Analyse envoorstellen van hetvbo voor een nieuw beleid Bernadette Adnet Adviseur DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË ANALYSE EN VOORSTELLEN VAN HET VBO VOOR EEN NIEUW BELEID September

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994 WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen BS 27/08/1994 in voege 06/09/1994 Gewijzigd door: gecoördineerd op 14 juli 1994 KB 22/12/2003 BS 30/12/2003 Programmawet

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Jaarverslag. 80 jaar. Een nieuw elan!

Jaarverslag. 80 jaar. Een nieuw elan! Jaarverslag 2008 80 jaar Een nieuw elan! Jaarverslag voorgelegd aan de algemene vergadering van 26 juni 2009 80 JAAR, een nieuw elan! INHOUDSTAFEL Het woord van de Voorzitter en de Directeur-generaal 4

Nadere informatie

Onze kracht. Onze waarden. Transparantie Respect. Innovatie. Kwaliteit Onafhankelijkheid. Jaarverslag. Solidariteit. Verantwoordelijkheid.

Onze kracht. Onze waarden. Transparantie Respect. Innovatie. Kwaliteit Onafhankelijkheid. Jaarverslag. Solidariteit. Verantwoordelijkheid. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 voorgelegd aan de algemene vergadering van 25 juni 2009 Innovatie Verantwoordelijkheid Solidariteit Transparantie Respect Ethiek Kwaliteit Onafhankelijkheid Onze waarden

Nadere informatie

Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Basisnota van Elio Di Rupo Formateur

Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Basisnota van Elio Di Rupo Formateur Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten Basisnota van Elio Di Rupo Formateur 4 juli 2011 1 Inleiding Ons land heeft nood aan radicale veranderingen en fundamentele hervormingen.

Nadere informatie

Ziekenhuizen. De financiering en organisatie van de ziekenhuizen. Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232

Ziekenhuizen. De financiering en organisatie van de ziekenhuizen. Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232 Ziekenhuizen De financiering en organisatie van de ziekenhuizen Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232 Gerd Callewaert, MID (Medisch-sociale sector In Dialoog) Aline Franssen, Departement

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: theoretische aanpak 1. Probleemstelling... 7 2. Theoretisch kader: recht op de verhoogde tegemoetkoming... 11 Wat?... 11 Voor wie?... 12 Aanvraagprocedure... 13 Toekenning

Nadere informatie

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD)

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) door Philippe Joos Licenciaat in de Rechten ULB Licenciaat in de Politieke wetenschappen ULB Na meer dan 450 dagen van onderhandelen zijn we eindelijk toe aan

Nadere informatie

Kankerplan. Stand van zaken. Maart 2011

Kankerplan. Stand van zaken. Maart 2011 Kankerplan Stand van zaken Maart 2011 1 Inleiding Het is onmogelijk om het belang van de uitdaging van «kanker in onze maatschappij over het hoofd te zien. Men registreert thans +/- 60.000 nieuwe gevallen

Nadere informatie

Dossier duurzame gezondheidszorg (dit dossier zal geactualiseerd worden)

Dossier duurzame gezondheidszorg (dit dossier zal geactualiseerd worden) Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek mei 2005 Dossier duurzame gezondheidszorg (dit dossier zal geactualiseerd worden) Inleiding p.

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

REGEERAKKOORD MICHEL

REGEERAKKOORD MICHEL 11-10-2014 REGEERAKKOORD MICHEL STUDIEDIENST / DIENS T SOCIALE ZEKERHEID INLEIDING De regering Michel staat in de steigers. Het regeerakkoord werd donderdag 09-10-2014 vrijgegeven. In onderstaande bijdrage

Nadere informatie

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese 1 Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese oproep te volgen en een actieplan voor Zeldzame Ziekten

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Verslag aan Koning Albert II

Verslag aan Koning Albert II Verslag aan Koning Albert II Op vrijdag 8 oktober hebt u mij belast met een verduidelijkingsopdracht "met de zeven partijen die rond de tafel zaten om de standpunten dichter bij elkaar te brengen over

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

De Personele Unie en een Herstelfonds voor Wallonië. Een nieuw model en een nieuwe toekomst voor België

De Personele Unie en een Herstelfonds voor Wallonië. Een nieuw model en een nieuwe toekomst voor België De Personele Unie en een Herstelfonds voor Wallonië Een nieuw model en een nieuwe toekomst voor België 1 De Personele Unie en een Herstelfonds voor Wallonië 1. Wat is het doel van de Personele Unie. Is

Nadere informatie

7306 MONITEUR BELGE 27.01.2015 BELGISCH STAATSBLAD

7306 MONITEUR BELGE 27.01.2015 BELGISCH STAATSBLAD 7306 MONITEUR BELGE 27.01.2015 BELGISCH STAATSBLAD 11.2.2.2. pour les médecins spécialistes : Numéro d identification INAMI... Je soussigné, Nom et prénom(s) :... Adresse complète :... Médecin spécialiste

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 5) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie