DEEL 2 IN DE HiZ-REEKS GESCHIEDENIS ZORGVERZEKERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 2 IN DE HiZ-REEKS GESCHIEDENIS ZORGVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 Het grootste deel van de behoefte aan sociale zekerheid gaat om het afdekken van de risico s wegens ziekte of lichamelijk gebrek. In de laatste decennia van de negentiende eeuw wordt geconstateerd dat de bestaande voorzieningen door armenzorg, ziekenfondsen en ziekenkassen niet voldoen. De sociale ziekteverzekering wordt vanaf 1880 in Europa onderdeel van het brede kader van de sociale kwestie. Overheid en ziekenfondsen, artsen en vakbeweging geven in ieder land vorm aan sociale zekerheid, verzekering van ziekterisico s en gezondheidszorg. De Nederlandse verzorgingsstaat is uniek door zijn private basisverzekering en AWBZ. In dit boek wordt door de bril van de voorziening van het ziekterisico naar de geschiedenis van de verzorgingsstaat gekeken. Sociale verzekering en gezondheidszorg lijken gescheiden domeinen, maar worden verbonden door de verzekering van het risico van ziekte en zorg. De auteurs gaan in op vragen als: wat is de samenhang tussen behoefte aan verzekering, debat, wetgeving en het effect van verzekering van risico s? Hoe wordt de structuur van zorg beïnvloed door de keuze voor private of publieke regeling van deze verzekeringen? Hoe krijgt de uitvoering van verzekering van zorg en sociale verzekering vorm in samenhang met visies op staat en maatschappelijk middenveld? De wettelijke regelingen voor dekking van het ziekterisico blijken de basis van het Nederlandse sociale zekerheidsbestel. Ideologie, politieke keuzes, belangenbehartiging, machtsverhoudingen en schijnbaar toeval zijn bepalend voor de manier waarop de markt van zorg en zekerheid wordt ingericht en functioneert: een lange geschiedenis met taaie structuren en verrassende wendingen. DEEL 2 IN DE HiZ-REEKS GESCHIEDENIS ZORGVERZEKERINGEN

2 Inhoud Inleiding Discussies over het bestel van zorg en verzekering 19 2 De markt van zorg en verzekering 20 3 Integrale geschiedschrijving van de sociale zekerheid, maar niet 21 van de zorgverzekering 4 Studies over de geschiedenis van de zorgverzekering 22 5 Zorgstelsels in internationaal vergelijkend historisch perspectief 23 Institutionele benaderingen 23 Sociale ziektekostenverzekeringen als deel van de civil society 28 6 Aspecten voor de studie naar de markt van zorg en verzekering 30 7 Zorgverzekeringen en risico s 31 8 Wet- en regelgeving als transitiepunten in de ontwikkeling 32 van de sociale zekerheid 9 De verzekering van zorg als onderdeel van de sociale zekerheid De opzet van dit boek Tot slot: dank 39 Noten 41 1 Ziekteverzekering volgens Bismarckrecept? 47 (K.P. Companje) 1 De Europese ziekteverzekering in de negentiende eeuw 47 Het Bismarckstelsel 47 Vrijwillige mutuele verzekering in België 50 Vrijwillige verzekering in Nederland 52 2 Medische zorg rond de eeuwwisseling 55 3 Artsen, belangenbehartiging en de ziekenfondsverzekering 56 4 Ziekteverzekering en de sociale kwestie 59 5 De scheiding van ziekte- en ongevallenverzekering 62 6 Politieke treurnis over de volgorde van ongevallen- en ziekte- 63 verzekering 7 De formatie van het kabinet-kuyper en de ziekteverzekering 65 8 Kuypers ziekteverzekering volgens Bismarckrecept 67 9 Ziekengeld en geneeskundige hulp De ziekenkassen als uitvoeringsorganen Van de ziektewet-kuyper naar de ziektewet-veegens Reacties op de ziekteverzekering 77 Ziekenfondsen en verzekeringsagenten 77 Vakbonden en werkgevers 78

3 8 TUSSEN VOLKSVERZEKERING EN VRIJE MARKT Apothekers en artsen 80 De scheiding van ziekengeld en geneeskundige zorg Ziekteverzekering volgens Bismarckrecept; evaluatie 83 Noten 86 2 Het effect van de invoering van de Ongevallenwet 1901 op de gezond- 97 heidszorg (D. Rigter) 1 De achtergronden 98 2 De wordingsgeschiedenis van de Ongevallenwet Artsen en de discussie over de Ongevallenwet Voorwaarden en tarieven van de Rijksverzekeringsbank en de 111 reacties daarop 5 De effecten van de Ongevallenwet op de gezondheidszorg Het tekort van de Rijksverzekeringsbank De OW onder Aalberse De Fabrieksartsenwetswijziging Conclusies 138 Noten Ziektekostenverzekeringen en wettelijk geregelde arbeidsverhou- 173 dingen tot 1941 (K.P. Companje en R.A.A. Vonk) 1 Sociale mobiliteit, medische zorg en ziektekostenverzekeringen 173 in De Wet op het Arbeidscontract Inwonend dienstpersoneel, belangenbehartiging en politiek Art. 1638ij B.W.: behoorlijke verpleging en geneeskun- 178 dige zorg 5 Zorgverzekering van inwonend dienstpersoneel in het politieke 179 debat 6 De betekenis van artikel 1638ij voor het dienstpersoneel De gevolgen voor de markt van zorg en verzekering Artikel 1638ij en de ziektekostenverzekering De artsen en artikel 1638ij De ziektekostenverzekering voor de middenstand Feilen en kwaliteiten van de ziektekostenverzekering Ziekenhuisverpleging en ziektekostenverzekeringen Ziekenhuisverpleging en ziektekostenverzekeraars De NMG en de ziektekostenverzekering Artsen, tarieven en ziektekostenverzekeraars Artsen, ziektekostenverzekeringen, rechtsvormen en een 205 eigen polis 17 Ziektekostenverzekeringen in internationaal perspectief Ziektekostenverzekeringen en wettelijk geregelde arbeids- 211 verhoudingen; evaluatie

4 INHOUD 9 Noten Ziekenzorg en ziekengeld gescheiden verzekeringen, (K.P. Companje) 1 De Europese ziekteverzekering tot 1940; de Duitse verplichte 225 ziekteverzekering Fondsen en artsen 227 Verzekerden, werkgevers, overheid en medische zorg De Europese verplichte verzekering; de Engelse pensioen- en 230 ziekteverzekering Problemen met de artsen De Europese vrijwillige ziekteverzekering; het Belgische 234 mutuele systeem Het Belgische mutuele systeem als gezondheidszorgverzekering De Europese vrijwillige ziekteverzekering; Denemarken Ziekteverzekering, ziekengeld en medische zorg Te verzekeren zorg 243 Huisartsen en specialisten 243 Geneesmiddelen 246 Verloskundige hulp 248 Tandheelkundige zorg 250 Ziekenhuisverpleging 251 Tuberculosezorg en sanatoriumverpleging 254 Wijkverpleging en kruiswerk Zorg, artsen en ziekteverzekering De NMG en de ontwikkeling van haar ziekenfondsbeleid De NMG en haar keuze voor een private ziekenfondsverzekering Talma en zijn sociale wetgeving 263 Talma s plannen voor ziekteverzekering 266 Talma s motieven voor scheiding van de ziekteverzekeringen Scheiding van ziekteverzekeringen: zin voor realiteit? Talma en de NMG De scheiding van de ziekteverzekering in het politiek debat 273 De advisering 273 De Tweede Kamerbehandeling 275 De beslissing in de Tweede Kamer Talma s sociale wetgeving De laatste weerstand: de Ziektewetplannen van Treub Het ziekenfondsbeleid van de NMG en de Ziektewet, Beperkte oppositie Ziekenfondsen, de wettelijke ziekteverzekering en de NMG Onderlinge ziekenfondsen onder druk Plaatselijk ziekenfondsbestel op privaatrechtelijke grondslag; 290 collectieve contracten 20 Ziekenfondsrecht en het overeenkomstenstelsel in het 292 interbellum

5 10 TUSSEN VOLKSVERZEKERING EN VRIJE MARKT 21 De Rotterdamse ziekenfondsovereenkomst; medewerkers en 293 de Controle-Commissie 22 Het overeenkomstenstelsel; praktijk en uitwerking Plaatselijk en regionaal ziekenfondsbestel op privaat- 299 rechtelijke grondslag: de Maatschappijfondsen De eerste oprichtingen, Oprichting van Maatschappijfondsen: vernieuwing, nieuw 302 of niets Statuten en reglementen; financiële degelijkheid en 304 algemene vergaderingen Over besturen 306 De geneeskundig-pharmaceutische commissies 307 De Maatschappijfondsbesturen en de NMG-leiding 308 Verzekerden, welstandsgrenzen en contributies 309 Geneeskundige verzorging, premiedruk en 313 specialistische hulp Deelnemers en niet-deelnemers 315 Onderscheid tussen huisartsen en specialisten 316 Over apothekers en farmaceutische hulp 317 De Maatschappijfondsen in concurrentie met de onder- 319 linge fondsen Maatschappijfondsen en gemeenschappelijke belangen- 322 behartiging; initiatieven en frustraties 24 Ziekenzorg en ziekengeld gescheiden verzekeringen; evaluatie 325 Noten Wettelijke verzekering tegen het risico van ouderdom en invaliditeit 351 na 1900: de Invaliditeits- en Ouderdomswet 1919 (H. Vink) 1 De lange en moeizame weg van de totstandkoming van de 352 Invaliditeits- en Ouderdomswet: een dure wet op de pof gekocht Dageraad 352 Ouverture 357 Eerste intermezzo 359 Onvoltooide finale 360 Tweede intermezzo 365 Finale 366 Slotakkoorden Verstrekkingen krachtens de Invaliditeits- en Ouderdoms- 369 wet 1919 Aalmoes 369 Zegening 375 De financiering van sanatoriumbouw: rijksgarantie 380 of -subsidie? 3 De Invaliditeits- en Ouderdomswet na Nieuwe dageraad 381

6 INHOUD 11 Hernieuwde dageraad Conclusies 386 Noten Ontwerp der wet regelende de ziekenverzorging, of de spanning 399 tussen overheidsfinanciën en volksgezondheid, (K.P. Companje en D. Rigter) 1 Confessionele regeringsmacht in het interbellum De eerste maanden van het kabinet-ruijs Aalberse en de Talmawetten Aalberse als minister van sociale zaken en volksgezondheid Arbeids- en sociale verzekeringswetgeving vanaf Onverwijlde invoering van de Ziektewet met vertraging Voornemens tot de wettelijke regeling van ziekenzorg Voorwerk door de commissie-koolen Het rapport van de commissie-koolen Ontwerp van wet tot regeling der ziekenverzorging Reacties op de ziekenverzorgingswet-aalberse: vrijwillige of 425 verplichte verzekering? 12 Het Unificatierapport als maatschappelijk alternatief 427 voor de ziekenverzorgingswet 13 Reacties op de ziekenverzorgingswet-aalberse: het kruiswerk Reacties op de ziekenverzorgingswet-aalberse: ziekenhuis- 433 verpleging, huisartsen en specialisten 15 Van ziekenverzorgingswet naar ziekenfondswet: de eerste 436 Aalbersevariant 16 Van ziekenverzorgingswet naar ziekenfondswet: de tweede 438 en derde Aalbersevarianten 17 Ziektewet, medische controle en het profylaxefonds Erkenning van de ziekenhuisverplegingsverzekering en 445 ziekenfondswetgeving 19 Ziekenverzorgingswetgeving; noodzaak tot de vierde 447 Aalbersevariant 20 Van ziekenfondswet naar ziekenverzorgingswet: de vierde en 450 vijfde Aalbersevariant 21 Reacties op de Slingenbergvoorstellen; ziektekosten- 452 verzekeraars, kruiswerk en ziekenhuizen 22 Reacties op de Slingenbergvoorstellen: ziekenfondsen, 455 vakbeweging en ziekenhuisverplegingsverenigingen 23 De spanning tussen overheidsfinanciën en volksgezondheid; 459 evaluatie Noten 464

7 12 TUSSEN VOLKSVERZEKERING EN VRIJE MARKT 7 Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen voor de verzekering van zorg, (K.P. Companje) 1 Politieke verantwoordelijkheid na mei Het ministerie van Sociale Zaken, het Duits bestuur en de 478 afdeling Volksgezondheid 3 Groeiende samenwerking tussen fondsen, zorgaanbieders en 480 overheid 4 De aanloop tot het Ziekenfondsenbesluit De vorming van het Ziekenfondsenbesluit Het Ziekenfondsenbesluit; de Raad van Bijstand, ziekenfond- 488 sen en de Commissaris 7 De rechtspersoonlijkheid van ziekenfondsen en Krankenkassen Toezicht op Krankenkassen en ziekenfondsen, Ziekenfondsen en hun organisaties, Van COZ naar GOZ en VNZ, Het Ziekenfondsenbesluit; rechtsgrond en premiestelling Het Ziekenfondsenbesluit; de premie-inning De aanvullende verzekering op de verplichte verzekering Vrijwillige verzekering en bejaardenverzekering naast de ver- 507 plichte verzekering 15 De publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen voor de ziektekosten- 513 verzekering 17 De ontwikkeling van de ziektekostenverzekering vanaf 1945; 516 variatie aan verzekeraars 18 Ziektekostenverzekeringen en solidariteit Het Ziekenfondsenbesluit en de gevolgen voor de verzekering 522 van zorg; evaluatie Noten Revalidatie vóór rente. Medische zorg en de WAO 537 (L. van Bergen) 1 De achtergrond van de revalidatiegedachte Nadruk op revalidatie Heel de mens en revalidatie Medische achtergrond van de revalidatiegedachte Meer medische bemoeienis De Gemeenschappelijke Medische Dienst Veldkamp en de revalidatie Niet Veldkamp, niet de wet, maar de uitvoering 554 Noten 556

8 INHOUD 13 9 Verzekering van zorg : gezondheidszorg of 559 sociale zekerheid? (K.P. Companje) 1 De eerste discussies over vervanging van het Ziekenfondsen- 559 besluit: verplichte of vrijwillige wettelijke ziekenfondsverzekering? 2 Ziekenfondsenfondsenbesluit of volksverzekering? Ziekenfondswetgeving en financiering van de vrijwillige 565 verzekering 4 Veldkamp en zijn gedachtegoed over sociale zekerheid 566 en verzekering van zorg 5 De Ziekenfondswet aanvaard De wettelijke verzekering van lichte en zware medische risico s Verzekering van gezondheidszorg en structuurfilosofieën De Structuurnota als ideologie voor een sturingsmodel Drietrapsraketten en verzekeringsclassificaties Meer markt, minder overheid, Zorgvernieuwingsideologie tijdens Paars-II; Vraag aan bod Vraagsturing en het zorgaanbod; de wachtlijsten Vraagsturing, marktwerking en toezicht Vraagsturing in het eerste compartiment 595 De uitvoeringsorganisatie 595 De toewijzing 596 Over producten, functies en zzp en 598 AWBZ en WMO Vraagsturing en financiering; bezuinigingen, aanvullende 601 verzekeringen en de basisverzekering 16 Basisverzekering, collectiviteiten en solidariteit De Zorgverzekeringswet: het succes van Hoogervorst Sociale verzekering en zorgverzekering; convergentie in 609 uitvoering 19 Verzekering van zorg : gezondheidszorg of sociale 612 zekerheid? Noten Het Ziekenfondsenbesluit en de verstrekking van zorg 629 (K.P. Companje) 1 Het Ziekenfondsenbesluit; geneeskundige zorg als verstrekking Verstrekkingen volgens het Tweede Uitvoeringsbesluit; 633 huisartsenzorg en specialistische hulp 3 Het overeenkomstenstelsel en de relatie huisartsen-zieken- 636 fondsen vanaf Huisartsen en ziekenfondsen opnieuw in conflict over 638 tarieven, Maatschappelijke aanpassingen in het huisartsenberoep; 640 vestigingsbeleid en tarieven,

9 14 TUSSEN VOLKSVERZEKERING EN VRIJE MARKT 6 Ziekenfondsen, huisartsen en de gevolgen van Dekker Huisartsenzorg als onderdeel van de stelselwijziging gezond- 643 heidszorg, De eerste specialistenovereenkomst: eindelijk een rechtvaardig 647 tariefstelsel? 9 De ontwikkeling van de specialistische tarieven, Oplopende spanningen; LSV-conflict en de nasleep, Verstrekkingen volgens het Tweede Uitvoeringsbesluit 654 Verloskundige hulp 654 Kunst-, hulp-, en geneesmiddelen 656 Tandheelkundige hulp 659 Uitwendige geneeswijzen 664 Sanatoriumverpleging en revalidatiezorg 670 Ziekenhuiszorg Tariefregulering voor ziekenhuiszorg, Tariefregulering voor ziekenhuiszorg, Ziekenhuiszorg en kostenbeheersing, Ziekenhuiszorg en de stelselwijziging volgens de 688 Dekkerideologie, Het Ziekenfondsenbesluit en de verstrekking van zorg; 692 evaluatie Noten De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Debatten en ontwik- 709 kelingen tot 1987 (A.H.M. Kerkhoff en W.P.M. Dols) 1 Een drieluik als leidraad De opzet van deze bijdrage Voor de Tweede Wereldoorlog 713 De eerste stappen in de richting van een AWBZ 713 De staatscommissie inzake onvolwaardige arbeidskrachten 714 Conclusie De eerste jaren na de oorlog ( ) 716 Naar een betere toekomst 716 Nederland herrijst 717 Overheid en sociale zekerheid 719 De verzekering tegen ziektekosten 720 Samenvattend G.M.J. Veldkamp: realisatie en consolidatie ( ) 721 De sociale zekerheid groeit 721 Problemen met de ziektekostenverzekering 722 Een krachtpatser aan het werk 723 Veldkamps opvattingen over sociale zekerheid 725

10 De herziening van het Ziekenfondsenbesluit 727 De strijd om een bijzondere verplichte verzekering 728 Veldkamp en de AWBZ: adviezen 729 Veldkamp en de AWBZ: Wassenaar 730 Veldkamp en de AWBZ: de parlementaire behandeling 731 van de wet Veldkamp en de AWBZ: de laatste ronde 736 Veldkamp en de AWBZ: de finale bespreking van het 737 voorstel Veldkamp en de AWBZ: in de Eerste Kamer 741 De uiteindelijke AWBZ 741 Beschouwing De periode na de totstandkoming van de AWBZ 745 Het kabinet-de Jong: uitwerking van de plannen 745 Het kabinet-de Jong: nieuwe verstrekkingen 747 Biesheuvel I en II: de buikriem moet aan 747 Biesheuvel I en II: beleid in de gezondheidszorg 747 Biesheuvel I en II: activiteiten op AWBZ-gebied 748 Conclusie Het meest progressieve kabinet ooit ( ) 749 Herstructurering 749 Het kabinet-den Uyl en de gezondheidszorg 749 De Structuurnota 750 De financiering van de zorg en de verzekering tegen ziekte- 751 kosten Hendriks en de AWBZ 752 Conclusie De kabinetten-van Agt ( ) 753 Een andere koers 753 De gezondheidszorg 754 De verzekering tegen ziektekosten 754 Nieuwe verstrekkingen: het kruiswerk 755 Nieuwe verstrekkingen: de GGZ in de AWBZ 758 Conclusie Van der Reijden en de WTZ ( ) 760 Het beleid van het kabinet-lubbers I 760 De staatssecretaris aan het werk: raketgedachten 762 De staatssecretaris aan het werk: een pact met de duivel 763 De kleine stelselwijziging tot de WTZ: een handige strategie 764 De kleine stelselwijziging tot de WTZ: het voorstel 765 De kleine stelselwijziging tot de WTZ: in het Parlement 766 De andere twee wetten 768 Na de WTZ 768 De Romeinse notitie 769 Beschouwing 770 INHOUD 15

11 16 TUSSEN VOLKSVERZEKERING EN VRIJE MARKT 10 De marktgedachte wint veld 771 Onder Lubbers verder 771 De commissie-dekker 772 De inhoud van het advies 772 Reacties op Dekker 773 De regering aan zet 775 Brinkman in actie 776 Conclusie Beschouwing over de ontwikkelingen en debatten tot Het handelen van de overheid 778 De Wet als onderdeel van het drieluik 780 De Wet als onderdeel van de voorzieningen in de 780 zich ontwikkelende verzorgingsstaat Noten De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Debatten en ontwik- 795 kelingen vanaf 1987 (W.P.M. Dols en A.H.M. Kerkhoff) 1 Kabinet-Lubbers III ( ). Staatssecretaris Simons 796 Het plan-simons Stelselwijziging Tweede Fase Het plan stokt Onderzoek besluitvorming volksgezondheid Beschouwing Kabinet-Kok I ( ). Minister Borst en staatssecretaris 803 Terpstra Regeerakkoord Medezeggenschap, klachtrecht en behandelovereen- 804 komst 1995 Drie compartimenten Modernisering ouderenzorg Kostenbeheersing Persoonsgebonden Budget Afschaffing budgettering verzekeraars AWBZ Onafhankelijke indicatiestelling Kwaliteit van zorg Intrekking Wet Voorzieningen Gezondheidszorg Overgangswet bejaardenoorden Jaaroverzicht Zorg Langdurige thuiszorg in de AWBZ Opheffing adviescircuit Visie op toezicht Schipperen met de thuiszorg Aanwijzing van verbindingskantoren Koppelingswet

12 Visie op marktwerking Beschouwing 821 Beschouwing: strijdperk 821 Beschouwing: kostenbeheersing 822 Beschouwing: patiëntenrechten 822 Beschouwing: verstatelijking 823 Beschouwing: verzekering en verzekerde Kabinet-Kok II ( ). Minister Borst en staatssecretaris 825 Vliegenthart Regeerakkoord 825 Polderen met het zorgveld Reorganisatie uitvoeringsorganen Versterking regresrecht AWBZ en ZFW Zicht op zorg Maximering reserves ziekenfondsen Recht op verzekerde zorg Bejaardenzorg als AWBZ aanspraak Zorgkantoren onderzocht Kritiek op de informatiestromen Actieplan Zorg Verzekerd Redelijke termijn voor wachtlijsten College Toezicht Zorgverzekeringen Van beleidsvoorbereiding tot beleidsverantwoording Territorialiteit versus personaliteit Robuust RIO s Ontvoogding van de AWBZ Wetsvoorstel exploitatie van zorginstellingen Wonen met zorg Vraag aan bod De uitvoering van het PGB Verzekering of voorziening Het verkeerde bed Dak- en thuislozen Palliatieve zorg en hospices Paars kijkt vooruit Beschouwing 849 Beschouwing: strijdperk 849 Beschouwing: kostenbeheersing 851 Beschouwing: verzekering en verzekerde 853 Beschouwing: staat en stelsel Kabinetten-Balkenende I en II ( ). Minister Bomhoff 857 en staatssecretaris Ross-van Dorp. Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-van Dorp Regeerakkoord Balkenende I De remmen los INHOUD 17

13 18 TUSSEN VOLKSVERZEKERING EN VRIJE MARKT Exploderende zorguitgaven Implementatie modernisering AWBZ Regeerakkoord Balkenende II Principiële keuzen Scheiding zorg en genezing Voorstel Zorgverzekeringswet Beschouwing 864 Beschouwing: strijdperk 865 Beschouwing: kostenbeheersing 866 Beschouwing: verzekering en verzekerde 867 Beschouwing: staat en stelsel 869 Epiloog 871 Vertrouwen opgezegd 871 Dubbelrol van de overheid 872 Ambigue bestuursstrategie 873 Informatiemacht 874 Conclusie 875 Noten Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en 881 gezondheidszorg 1 Het Bismarckconcept en de verzekering van zorg, sociale 881 zekerheid en gezondheidszorg Het Talmamodel en verzekering van zorg, sociale verzekering 884 en gezondheidszorg Het Talmamodel en structuur en financiering van zorg Het Ziekenfondsenbesluit: veranderende verhoudingen 892 en veranderende structuren 5 Preventie, revalidatie en reïntegratie als snijvlak tussen sociale 894 zekerheid, zorg en zorgverzekering 6 Sturingsmodellen, overheid, maatschappelijk middenveld 896 en de Nederlandse burger 7 Tussen volksverzekering en vrije markt. Verzekering van zorg 899 op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg; slot In de tekst genoemde ministers en staatssecretarissen, ministeries en 901 kabinetten, verantwoordelijk voor wetgeving voor verzekering van gezondheidszorg Literatuur 905 Tabellen 931 Afkortingen 933 Over de auteurs 937

-1- 4 Het Staatstoezicht werd daarom op 1 januari 1949 vervangen door de Ziekenfondsraad.

-1- 4 Het Staatstoezicht werd daarom op 1 januari 1949 vervangen door de Ziekenfondsraad. -1-2.2 Een kader voor belangenbehartiging: de verzekering van de gezondheidszorg na 1945 De verzekering van de gezondheidszorg bleef ook na 1945 aan verandering onderhevig. De ziekenfondsverzekering, verdeeld

Nadere informatie

-1- Inleiding. De vraag voor dit boek luidt daarom:

-1- Inleiding. De vraag voor dit boek luidt daarom: -1- Inleiding Aanleiding voor dit boek: ZN als brancheorganisatie voor de zorgverzekering Zorgverzekeraars Nederland, ZN, werd in 1995 gevormd door de samenvoeging van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Pluspunten voor de zorg

Pluspunten voor de zorg Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom 1 Pluspunten

Nadere informatie

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mr. G.J.A. Hamilton 1 Een zorgverzekering die past in Europa Het komt niet vaak voor dat er in Nederland een wet wordt wordt aangenomen die voor alle Nederlanders vrijwel onmiddellijk consequenties heeft.

Nadere informatie

-1- 3.3 Activiteiten van Zorgverzekeraars Nederland

-1- 3.3 Activiteiten van Zorgverzekeraars Nederland -1-3.3 Activiteiten van Zorgverzekeraars Nederland De terugtredende overheid, meer marktverantwoordelijkheden voor de zorgverzekeraars en het herleven van de stelselherziening zijn leidraad voor de activiteiten

Nadere informatie

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1 De Zorgverzekeringswet 13 1.1 Achtergrond 14 1.2 Karakter van de zorgverzekering 18 1.3 De verzekeringsplichtigen 18 1.4

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Ziektekostenverzekeringen in Nederland Ziektekostenverzekeringen in Nederland Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 De Zorgverzekeringswet 10 1.1 Achtergrond 10 1.2 Karakter van de zorgverzekering 14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921 Jaar Auteur Titel Uitgave 1895 Kuyper, A. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken Amsterdam; 1895 1895 De Ziekenfondsen in Nederland. Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 Aan de voorzitter van de ambtelijke commissie MDW de Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken Geachte heer Oosterwijk,

Nadere informatie

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland HONDERD JAAR SOCIALE ZEKERHEID IN NEDERLAND Redactie: Jos Berghman, Ad Nagelkerke, Kees Boos, Reinoud Doeschot en Gijs Vonk Eburon Delft 2003 ISBN 90 5166 953

Nadere informatie

De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006. Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011

De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006. Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011 De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006 Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011 Naoorlogs Nijmegen, jaren 50 Huisartsenpraktijk Berg- en Dalseweg 3 Ziekenfondspatiënten op spreekuur Particulieren

Nadere informatie

Marktordening in de gezondheidszorg

Marktordening in de gezondheidszorg Marktordening in de gezondheidszorg mr. W.T. Algera en mr. dr. J.J.M. Sluijs 1 gepubliceerd in: SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, afl. 5, mei 2007, p. 177 t/m 190 Met de Wet Marktordening

Nadere informatie

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES 29 3 2013 29 3 2013 AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES AWBZ UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT UMC UTRECHT huishoudelijke verzorging; persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding;

Nadere informatie

Health Insurance Governance. Aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording door zorgverzekeraars

Health Insurance Governance. Aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording door zorgverzekeraars Health Insurance Governance Aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording door zorgverzekeraars Zeist, mei 2002 Dit is een uitgave van: Zorgverzekeraars Nederland Sparrenheuvel

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg. Toezicht: met oog op de consument

Marktwerking in de zorg. Toezicht: met oog op de consument Marktwerking in de zorg Toezicht: met oog op de consument Marktwerking in de zorg Toezicht: met oog op de consument Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/066/07450

Nadere informatie

De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen

De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag

De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag Mr. C.C. Beerepoot Gezondheidswetgeving in de praktijk Redactie: Mr. R.N. van Donk Mr. dr. H.E.G.M.

Nadere informatie

Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling(en) : Zorg Samensteller(s) : Olga Erken Nummer : 84 Datum : 26 januari 2004

Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling(en) : Zorg Samensteller(s) : Olga Erken Nummer : 84 Datum : 26 januari 2004 CPB Memorandum Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling(en) : Zorg Samensteller(s) : Olga Erken Nummer : 84 Datum : 26 januari 2004 Verzekerde Selectie? De plannen van de overheid

Nadere informatie

Premies, rijksbijdragen en BIKK

Premies, rijksbijdragen en BIKK Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Maaike Sol-Bronk en Hasse Vleeming Onderzoek Financiële stromen in de volksverzekeringen Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Toezicht en

Nadere informatie

Toekomstige positionering en financiering van de bedrijfsartsen en hun kwaliteitsbeleid

Toekomstige positionering en financiering van de bedrijfsartsen en hun kwaliteitsbeleid Toekomstige positionering en financiering van de bedrijfsartsen en hun kwaliteitsbeleid Verslag van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de NVAB KNMG, Beleid & Advisering, Utrecht maart 2006 Marjolein

Nadere informatie

Effectief beïnvloeden van zorgverzekeraars

Effectief beïnvloeden van zorgverzekeraars Effectief beïnvloeden van zorgverzekeraars Verkennende analyse van de rol van PGO-organisaties in een zorgstelsel met marktwerking Trudi Nederland Dick Oudenampsen Sandra ter Woerds December 2007 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Europees sein op groen voor het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringsstelsel

Europees sein op groen voor het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringsstelsel Europees sein op groen voor het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringsstelsel Prof. dr. Gijsbert Vonk 1 1. Inleiding Al vanaf de jaren 80 worden er gestreefd naar een modernisering van het zorgstelsel. Eerdere

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement

Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement Signalementen RVZ Zoetermeer, maart 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 De zorguitgaven stijgen en zullen blijven stijgen 11 1.1 Versnellende

Nadere informatie