KORT OVERZICHT. van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KORT OVERZICHT. van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING"

Transcriptie

1 KORT OVERZICHT van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ZIEKTEVERZEKERING ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING CESSANTIAREGELING UITGAVE VAN: de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen 1

2 Inleiding Sociale zekerheid is een belangrijk maatschappelijk verschijnsel waarmee iedereen te maken heeft. De Sociale Verzekeringsbank staat in t hart van de sociale zekerheid. Want zij houdt zich bezig met de Ouderdomspensioen, nabestaandenuitkering, Ziekteverzekering, Ongevallenverzekering en Cessantia. De SVB zorgt ervoor dat iedere klant de individuele aandacht krijgt die in zijn/ haar specifieke geval nodig is. De SVB houdt haar klanten ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de sociale zekerheid. Zo zijn er diverse brochures beschikbaar bij de SVB alsook bij andere publieke instellingen en heeft de SVB haar eigen website met informatie over de sociale wetten. Dit boekje is een overzichtelijke leidraad voor de voornaamste SVB-bepalingen. Op die manier weet de SVB dat zij ook haar voorlichtingstaak naar behoren vervult. ALGEMEEN Volksverzekering Werknemersverzekering De sociale verzekering omvat: a. de volksverzekeringen die, zoals de naam al zegt, voor de gehele bevolking gelden, nl. de algemene ouderdomsverzekering (AOV) en de algemene weduwen/weduwnaar (AWW) en wezenverzekering; b. de werknemers- of arbeidersverzekering m.n. de ziekteverzekering en de ongevallenverzekering, die alleen gelden voor degenen die in loondienst werkzaam zijn of daarmede gelijkgesteld zijn. Gezinsleden van de werknemer verzekerd bij de SVB zijn ook meeverzekerd I DE ZIEKTEVERZEKERING Doel van de Landsverordening Ziekteverzekering Werknemersverzekering. Ziekte Verzekerde 1. Het doel van deze regeling is een verplichte verzekering van de werknemers, gewezen werknemers en hun gezinsleden tegen de gevolgen van ziekte. Met ziekte worden gelijkgesteld: Zwangerschap en bevalling. 2. Verplicht verzekerd zijn: Werknemers, die niet meer verdienen dan de wettelijk vastgestelde loongrens; gezinsleden van de werknemers mits: - zij ingezetenen zijn van de Nederlandse Antillen ; - zij geen aanspraak hebben op een andere wettelijke verzekering; - zij de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben; - de werknemer voor hen de kostwinner is gewezen werknemers, mits: - zij geen andere inkomsten hebben dan hetgeen een van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen verstrekt; - zij ingezetenen zijn van de Nederlandse Antillen; - zij geen aanspraak hebben op een andere wettelijke verzekering; - zij de leeftijd van 60 jaar niet hebben bereikt. Gezinsleden van gewezen werknemers, mits: - zij ingezetenen zijn van de Nederlandse Antillen; - zij geen aanspraak hebben op een andere wettelijke verzekering; - zij de leeftijd van 60 jaar niet hebben bereikt; 2

3 - de gewezen werknemer voor hen de kostwinner is. Gezinsleden Gezinsleden zijn: echtgenote /echtgenoot; kinderen, mits zij jonger zijn dan 18 en ongehuwd, of jonger dan 25 jaar, schoolgaand en ongehuwd zijn. Onder kinderen wordt verstaan: - wettige kinderen (o.a. geadopteerde kinderen); - gewettigde kinderen; - natuurlijke kinderen ; - onwettige kinderen, mits de mannelijke werknemer of gewezen werknemer bij rechterlik vonnis is veroordeeld tot het voorzien in het levensonderhoud, danwel bij authentieke akte de onderhoudsplicht heeft erkend, of met hen in gezinsverband samenwoont; - aangehuwde en pleegkinderen, mits zij behoren tot het gezinsverband van de werknemer of de gewezen werknemer. Niet Verzekerden Tegemoetkoming 3. De navolgende groepen werknemers zijn niet verzekerd: de werknemers die een dagloon genieten hoger dan het wettelijk vastgestelde maximum-dagloon; de zelfstandigen; en hun echtgenoot (echtgenote); huispersoneel; thuiswerkers; kapitein en schepelingen op Nederlands-Antilliaanse zeeschepen; 60-jarigen die geen inkomen genieten (eilandgebied) emigranten zij die in overheidsdienst zijn en soortgelijke wettelijke aanspraken bij ziekte hebben. 4. De verzekerde heeft recht op: Geneeskundige behandeling en verpleging een loonvervangende uitkering, ziekengeld genaamd 3

4 Omschrijving van de dekking 5. a. Huisarts Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van huisartsenhulp indien verzekerde staat ingeschreven bij een medewerkende huisarts van de SVB. b. Specialist Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten bij behandeling van ziekte door een specialist, indien deze staat ingeschreven bij de SVB. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts (of EHBO) noodzakelijk. c. Ziekenhuis Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten bij opname in de derde klasse van een ziekenhuis. Verzekerde heeft recht op onbeperkte vergoeding van: De verpleegkosten; De kosten voor specialistische behandeling; Bijkomende kosten,verband houdend met de ziekte. d. Verloskundige Verzekerde heeft recht op vergoeding van verloskundige hulp door een verloskundige, indien deze staat ingeschreven als medewerkende van de SVB e. Bevalling en kraamzorg In geval van een normale bevalling heeft verzekerde recht op vergoeding van verloskundige hulp (pakket) door een verloskundige. Dit pakket bestaat uit 12 consulten en hulp bij de bevalling. Verzekerde heeft recht op het pakket van de kraamkliniek derde klasse (3 dagen kraamzorg inclusief dag van de bevalling). In geval van medisch noodzakelijke bevalling in een ziekenhuis heeft de verzekerde recht op vergoeding van de kosten bij opname in de derde klasse en alle verpleegkosten. f. Behandeling door psycholoog Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten indien de psycholoog staat ingeschreven als medewerkende van de SVB en er vooraf goedkeuring door de SVB is verleend. g. Fysiotherapeut Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten indien de fysiotherapeut ingeschreven staat als medewerkende van de SVB. h. Behandeling door logopedist Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten indien de logopedist ingeschreven staat als medewerkende van de SVB en er vooraf goedkeuring door de SVB is verleend. I. Behandeling door diëtist Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten indien de diëtist ingeschreven staat als medewerkende van de SVB en er vooraf goedkeuring door de SVB is verleend. 4

5 j. Wijkverpleging Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van wijkverpleging door een verpleegkundige of ziekenverzorgende ten huize van de verzekerde, mits vooraf door de SVB toestemming is verleend. k. Geneesmiddelen Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van de in de Nederlandse Antillen geregistreerde geneesmiddelen welke krachtens de wet op de geneesmiddelenvoorziening uitsluitend op recept van de huisarts, verloskundige of specialist door een bij de SVB als medewerkende ingeschreven apotheek (botica) mogen worden geleverd. l. EHBO Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van de EHBO-behandeling, indien dit een verwijzing is door een huisarts. Behandeling op eigen initiatief bij de EHBO wordt alleen in geval van spoedeisende hulp door de SVB vergoed. m. Vervoer Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van vervoer, voorzover noodzakelijk in verband met ziekte. n. Visuscontrole Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten voor visuscontrole eenmaal per twee jaar. Andere aanspraken en rechten a. Verwijzing naar een ander eiland binnen de Nederlandse Antillen. Verzekerde heeft naast het recht op vergoeding van kosten overeenkomstig art. 2a t/m art. 2n recht op de daarmee samenhangende transport- en verblijf kosten. b. Zwangerschapsonderbreking en definitieve sterilisatie Verzekerde heeft recht op vergoeding van kosten, uitsluitend op medische indicatie en slechts bij goedkeuring vooraf van de SVB. c. Tandheelkundige behandeling Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten bij tandheelkundige behandeling van een mondziekte welke niet terug te brengen is tot een geval van cariës. Uitsluitingen Geen aanspraak op vergoeding van de kosten bestaat voor: a. Preventieve geneeskunde Niet in aanmerking voor vergoeding komen: Preventief periodiek geneeskundig onderzoek (PPG bij. Jaarlijks paptest); Anticonceptie (spiraal, pessarium, condoom, etc.); Vaccinaties en alle andere preventieve middelen (al dan niet in verband met reizen naar het buitenland); Ontwenningskuren. 5

6 b. Geneesmiddelen Niet in aanmerking voor vergoeding komen: Geneesmiddelen welke zonder recept verkrijgbaar zijn; Toilet artikelen, cosmetica en ontsmettingsmiddelen; Versterkende-, voedings- en genotmiddelen; Vermageringsmiddelen; Vitaminepreparaten tenzij in geval van avitanimose en zwangerschap; Anticonceptionele middelen, (pil, prikpil, etc.); Homeopathische geneesmiddelen of kruiden; Medicamenten ter bevordering van fertiliteit en potentie Uitgezonderd endometriose; Geneesmiddelen voor betrekking hebben op haargroei. c. Kunst- en hulpmiddelen en prothesen (zoals brillen, pruiken, steunkorsetten, buikbanden, polsriemen, elastieken kousen, orthopedische schoenen, steunzolen, krukken, loopstoelen, blindenstokken, beugels, hoorapparaten, tandprothesen). d. Vruchtbaarheidsonderzoeken en verrichtingen ter bevordering van de vruchtbaarheid e. Cosmetische operaties f. Alternatieve en homeopathische geneeskunde g. Keuringen en het afgeven van medische verklaringen h. Medische kosten in het buitenland (medische kosten van geneeskundige behandeling voor ziekte tijdens verblijf buiten de Nederlandse Antillen, die naar oordeel van de SVB geen spoedeisend karakter hebben). i. Uitzendingen naar het buitenland (de uitzendingen worden door het BZV geregeld). j. Tegemoetkoming van verzekerden die zonder toestemming van de SVB het eiland verlaten. k. Ziektes die te wijten zijn aan grove schuld, alcohol- en drugsgebruik en andere verdovende middelen. Geneeskundige behandeling In het buitenland 7. Medische uitzending naar het buitenland geschiedt in principe met goedkeuring vooraf van de SVB aan de werknemer verzekerd bij de SVB en diens gezinsleden die zich in het buitenland onder geneeskundige behandeling stellen. Betrokkene, kan conform de voor de SVB geldende tarieven restitutie van de gemaakte noodzakelijke medische kosten worden verleend. Passage-, vervoers-, en verblijfkosten komen niet in aanmerking voor restitutie. Indien restitutie van gemaakte ziektekosten wordt gevraagd, dienen behalve de betreffende kwitanties ook te worden overgelegd: Verklaringen van de behandelende geneeskundige waaruit blijkt waarvoor de SVB- patiënt is behandeld en welke verrichtingen hebben plaatsgehad; 6

7 in geval van opname in een ziekenhuis, een verklaring van de behandelde geneeskundige of de administratie van het ziekenhuis waaruit de periode van opname blijkt. Ziekengeld in verband met arbeidsongeschiktheid kan worden vergoed doch uitsluitend voor de periode gedurende welke opname heeft plaatsgehad in een ziekenhuis. Alleen de werknemer verzekerd bij de SVB komt in aanmerking voor ziekengeld. Verzoeken om restitutie van gemaakte ziektekosten dienen binnen zes maanden na afloop van de behandeling schriftelijk bij de Sociale Verzekeringsbank te worden ingediend. Recht op ziekengeld. 8. De arbeider die als gevolg van een ziekte arbeidsongeschikt is, heeft recht op een uitkering in geld, ziekengeld genaamd, met ingang van de derde dag na die van de ziekmelding. Wel wordt over de dag van de ziekmelding en de twee daarop volgende dagen ziekengeld uitgekeerd, indien naar het oordeel van de behandelende geneeskundige de ziekte opname in een ziekeninrichting noodzakelijk maakt. - Het ziekengeld wordt over de bedoelde drie dagen (zgn. wachtdagen) eveneens uitgekeerd, indien de ziekte tengevolge van dezelfde ziekteoorzaak langer dan drie dagen duurt, ook wanneer geen opname in een ziekeninrichting noodzakelijk is geweest. Arbeidsongeschiktheid bij zwangerschap en bevalling - In geval van zwangerschap en bevalling wordt de vrouwelijke arbeider geacht gedurende minstens vier weken, maximaal zes weken voorafgaande aan de vermoedelijke datum van bevalling en minstens zes weken en maximaal acht weken na de bevalling arbeidsongeschikt te zijn. Bedrag van het ziekengeld Ziekmelding Verlies van rechten Vrije dokterskeuze 9. Het ziekengeld bedraagt, 80% van het dagloon ongeacht kostwinnerschap, burgerlijke staat en verblijf in het ziekenhuis. 10. Zonder ziekmelding heeft de werknemer geen recht op tegemoetkoming. De werkgever is verplicht ziektemeldingskaarten in voorraad te hebben voor het melden van een ziekte. Na melding van een ziekte is de werkgever verplicht onverwijld een volledig ingevuld en ondertekend ziektemeldingskaart aan de werknemer, ook in geval deze bedlegerig is, te doen toekomen. 11. De verzekerde verliest zijn rechten, indien hij: zich schuldig maakt aan gedragingen, waardoor zijn genezing wordt belemmerd; de behandelende geneeskundige niet toestaat hem te onderzoeken of te behandelen dan wel diens voorschriften niet opvolgt of zich andere geneeskundige behandeling laat ondergaan; de aanwijzingen van de controlerende geneeskundige niet opvolgt; zonder toestemming van de Bank het eiland verlaat waar hem de geneeskundige behandeling, verpleging of verzorging wordt verstrekt. 12. Verandering van huisarts is op verzoek van de betrokken werknemer en diens gezinsleden mogelijk in de maanden juni en december en gaat in respectievelijk per 1 juli en 1 januari daaropvolgende. 7

8 Financiering van de ziekteverzekering Ziektefonds 13. Om de kosten van de uitvoering van de ziekteverzekering te kunnen dekken is de werkgever en de werknemer verplicht om een maandelijkse premie te betalen aan de S.V.B. Deze premie bedraagt thans 10,4% van het dagloon van de werknemer; verdeeld als volgt: 8,3% voor rekening van de werkgever en 2,1% voor rekening van de werknemer. Zij wordt geheven door middel van maandelijkse aangifte en afdracht door de werkgever. De premie wordt gestort in het Ziekenfonds, dat door de S.V.B. wordt beheerd, door middel van maandelijkse aangifte door de werkgever. Aansprakelijkheid buitenlandse werkgever Behoud van loon 14. De hier te lande gevestigde vertegenwoordiger van de niet hier te lande gevestigde werkgever is aansprakelijk voor de naleving van de krachtens de ziekteverzekering aan de werkgever opgelegde verplichtingen. 16. Indien een werknemer niet arbeidsongeschikt is doch met het oog op een geneeskundige onderzoek of een geneeskundige behandeling zijn arbeid moet onderbreken, behoudt hij gedurende de tijd van de noodzakelijke onderbreking tegenover de werkgever het recht op zijn volle loon. Vervaltermijn 17. Het ziekengeld, dat niet is ingevorderd binnen twee jaar na de dag van toekenning, wordt niet meer uitbetaald. Verhaal van schade op derden 18. Op hem door wiens toedoen de ziekte van de werknemer is ontstaan en die jegens deze schadeplichtig is, kunnen de kosten worden verhaald, welke de S.V.B of de eigenrisicodrager besteedt wegens de aanspraken van de werknemer krachtens de ziekteverzekering. Onvatbaarheid voor beslag, verpanding enz. 19. Het ziekengeld is onvervreemdbaar, niet vatbaar voor verpanding of gerechtelijk beslag, behalve tot verhaal van onderhoud, waartoe degene die de uitkering geniet is gehouden. 8

9 Sociale Verzekeringsbank (S.V.B.) 21. De uitvoering van de wettelijke bepalingen betreffende de ziekteverzekering berust bij de Sociale Verzekeringsbank (S.V.B.). Belanghebbenden kunnen zich te alle tijde tot de S.V.B. wenden voor het verkrijgen van nadere inlichtingen. II. DE ONGEVALLENVERZEKERING Doel van de Landsverordening Ongevallenverzekering Werknemersverzekering 22. Het doel van deze regeling is een verplichte verzekering van de werknemers en degenen, die daarmede zijn gelijkgesteld, tegen de gevolgen van een bedrijfsongeval. Bedrijfsongeval 23. Onder bedrijfsongeval wordt verstaan een plotselinge van buiten komende gebeurtenis in of in verband met de uitoefening van het werk van de werknemer, welke arbeidsongeschiktheid of de noodzaak van medische behandeling tengevolge heeft. Ook een ongeval, welke een werknemer overkomt als hij op weg van huis naar zijn werk is of omgekeerd, wordt als een bedrijfsongeval beschouwd, wanneer hij de kortste weg naar zijn werk of huis heeft genomen, en het ongeval tijdens een redelijke periode is bekend. Indien de werknemer tengevolge van een ongeval, dat niet als bedrijfsongeval kan worden aangemerkt, arbeidsongeschikt wordt of geneeskundige behandeling behoeft, heeft de verzekerde natuurlijk wel aanspraken, doch uitsluitend krachtens de ziekteverzekering. Beroepsziekten 24. Met bedrijfsongevallen worden bepaalde beroepsziekten gelijkgesteld. Verzekerden 25. Eenieder die voor een werkgever in dienstverband of persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht, is verzekerd tegen de gevolgen van een bedrijfsongeval. Niet verzekerden 26. De navolgende groepen werknemers zijn niet verzekerd: degenen, die persoonlijk in aangenomen werk arbeid verrichten indien zij zelf door de Bank als werkgever zijn aangemerkt; ouderen inwonende kinderen van de werkgever, tenzij van een normaal dienstverband tegen het gebruikelijke loon sprake is; huispersoneel; thuiswerkers, met uitzondering van hen, die arbeiden met bepaalde gevaarlijke stoffen; kapitein en schepelingen op Nederlands-Antilliaanse zeeschepen; degenen die in dienst zijn van een publiekrechtelijk lichaam en aan de voor hen geldende rechtspositieregelingen aanspraak op tegemoetkoming bij ongeval kunnen ontlenen. 9

10 Tegemoetkoming 27. De verzekerde heeft recht op: geneeskundige behandeling en verpleging (zie 29) en een loonvervangende uitkering, ongevallengeld genaamd (zie 30) Recht op ongevallengeld 28. Anders dan bij de ziekteverzekering heeft de arbeider krachtens de ongevallenverzekering recht op ongevallengeld ingaande de dag na die van de melding van het ongeval bij de Bank (zie onder 30). Omvang recht op geneeskundige behandeling 29. De aanspraken op geneeskundige behandeling zijn uitgebreider dan die krachtens de ziekteverzekering. Naast de aanspraken, genoemd onder 6, kan de werknemer recht doen gelden op: verstrekking en vernieuwing van kunstmiddelen, welke kunnen bijdragen tot vermindering of opheffing van de arbeidsongeschiktheid of tot verbetering van de levensomstandigheden; onderricht in het gebruik van kunstmiddelen. Ingangsdatum ongevallengeld Omvang van het ongevallengeld 30. De arbeider, die als gevolg van een ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, heeft recht op een uitkering in geld, ongevallengeld genaamd, met ingang van de dag na die van de melding van het ongeval bij de Bank. Het ongevallengeld bedraagt bij gehele arbeidsongeschiktheid per dag gedurende de eerste 52 weken: 100% van uw dagelijkse loon gedurende het eerste jaar 80% van uw dagelijkse loon gedurende de volgende jaren. In het geval van gedeeltelijke invaliditeit ontvangt u een ongevallen-uitkering volgens het arbeidsongeschiktheidspercentage. N.B. De maximum uitkering van de ongevallenverzekering veranderd elk jaar conform de hoogte van de jaarlijkse loongrens van de SVB. 10

11 Uitkering aan de nagelaten betrekkingen De nagelaten betrekkingen van een werknemer die als gevolg van een hem overkomen bedrijfsongeval is overleden, kunnen aanspraak maken op een uitkering. Als nagelaten betrekkingen komen in aanmerking: de echtgenote van de mannelijke werknemer; de echtgenoot van de vrouwelijke werknemer, die kostwinner was; de wettelijke en erkende kinderen beneden 16 jaar van de werknemer; de ouders van de werknemer, indien deze kostwinner was. De uitkering aan de nagelaten betrekkingen bedraagt: 30% van het dagloon aan de echtgenote of echtgenoot; 15% van het dagloon aan een kind tot een maximum van 30%; 20% van het dagloon aan een kind indien het ouderloos is; 30% van het dagloon aan de ouder of ouders van de overleden werknemer, waarvan hij kostwinner was. De uitkering aan alle nagelaten betrekkingen mag tezamen niet meer dan 60% van het dagloon bedragen. Indien de echtgenote of echtgenoot en de kinderen tezamen en eventueel de kinderen tezamen, recht zouden hebben op een hogere uitkering dan 60% van het dagloon, wordt de uitkering aan ieder evenredig verminderd. De nagelaten betrekkingen van een werknemer die als gevolg van een hem overkomen bedrijfsongeval is overleden hebben als tegemoetkoming in de begrafeniskosten recht op een uitkering ineens, bedragende f. 1000,=. De echtgenote, echtgenoot of moeder van de overledene die een huwelijk aangaat, verliest het recht op een uitkering met ingang van de dag, dat hij of zij in het huwelijk treedt. Verlies van rechten 31. Soortgelijke bepalingen als die van de ziekteverzekering gelden ook hier. 11

12 Voorts heeft de werknemer geen aanspraken krachtens de ongevallenverzekering als het ongeval is veroorzaakt door eigen opzet of grove schuld, dan wel door het gebruik van alcoholhoudende drank of bedwelmende middelen (zie onder 11). Vrije dokterskeuze 32. Zie onder 12. Uitvoering 33. Zie onder 21. Financiering van de ongevallenverzekering Vervaltermijn 34. Om de kosten voortvloeiende uit de ongevallenverzekering te kunnen dekken is de werkgever verplicht om een maandelijkse premie te betalen aan de Sociale Verzekeringsbank variërend tussen 0,5% en 5%, welke percentage afhangt van de gevarenklasse waarin het bedrijf wordt gerangschikt. De premie wordt berekend naar een percentage van het dagloon van de werknemer en wordt maandelijks afgedragen door middel van een aangifte systeem. De premie wordt gestort in het door de SVB beheerd Ongevallenfonds. 35. De aanspraken krachtens de ongevallenverzekering vervallen, indien het ongeval niet binnen een jaar bij de S.V.B. is aangegeven. Zie voorts onder 18. Varia 36. Soortgelijke bepalingen als bij de ziekteverzekering zijn voor de ongevallenverzekering van toepassing o.a. voor wat betreft: de aansprakelijkheid ingeval van een buitenlandse werkgever (zie onder 16); het behoud van loon ingeval van noodzakelijke onderbreking van arbeid met het oog op geneeskundig onderzoek of geneeskundige behandeling (zie onder 17); het verhalen van schade op derden (zie onder 19); beslag e.d. (zie onder 20); rechtsbescherming (zie onder 21 en hoofdstuk VIII). 12

13 III DE ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING Doel van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 37. Deze regeling heeft ten doel een verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom voor de gehele bevolking, waardoor degene die verzekerd is geweest, bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd een ouderdomspensioen kan ontvangen. Verzekerden Niet verzekerden Ingezetene 38. Verzekerd is degene die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, doch niet die van 60 jaar. In het algemeen bent u verzekerd wanneer u in de Nederlandse Antillen woont. De verzekering geldt voor iedereen, dus niet alleen voor werknemers of werkgevers, maar ook voor zelfstandigen, huisvrouwen, werklozen en studenten. Het maakt daarbij niet uit welke nationaliteit u hebt en of u wel of geen inkomen geniet. 39. Mensen die tussen hun 15e en 60e verjaardag voor een bepaalde periode in het buitenland hebben gewoond of gewerkt zijn over het algemeen voor die periode niet verzekerd. 40. Ingezetene is degene die in de Nederlandse Antillen woont. Wonen 41. Waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld, behoudens dat: degenen, die de Nederlandse Antillen metterwoon verlaten, maar binnen een jaar zich aldaar wederom vestigen, worden geacht tijdens hun afwezigheid in de Nederlandse Antillen te hebben gewoond, tenzij blijkt, dat zij tijdens hun afwezigheid op het grondgebied van Nederland of van een vreemde staat hebben gewoond; degenen, die tijdelijk binnen de Nederlandse Antillen verblijven en hetzij in Nederland wonen, hetzij aldaar geacht worden te wonen volgens de daar geldende wetgeving inzake de belasting naar het inkomen, als niet binnen de Nederlandse Antillen wonend worden beschouwd, indien hun verblijf niet langer dan een jaar duurt. 13

14 Ouderdomspensioengerechtigden Toeslag 42. Degene die verzekerd is geweest, heeft recht op ouderdomspensioen. Eenieder die de 60-jarige leeftijd heeft bereikt en ingezetene van de Nederlandse Antillen is geweest heeft recht op ouderdomspensioen. 43. Voor gehuwden waarvan de gerechtigde 60 jaar of ouder is, waar waarvan de partner nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt dat de partner een toeslag ontvangt. Dit geldt alleen voor zover het gezamenlijke inkomen niet meer dan Naf per jaar bedraagt. Indexering De pensioenbedragen worden aangepast aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie. Aanpassing van de pensioenbedragen heeft plaats met ingang van de eerste dag van enig kalenderjaar op basis van de stijging welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus daaraan voorafgaande aangeeft ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand augustus van het voorafgaande jaar. Kortingen 44. Op de pensioenbedragen wordt een korting toegepast van 2% voor elk kalenderjaar gelegen voor 1 januari 1975 en van 2 ⅛% voor elk kalenderjaar na 31 december 1974, dat de pensioengerechtigde na het bereiken van de 15-jarige, doch voor het bereiken van 60- jarige leeftijd niet verzekerd is geweest. Na 30 december 1990 wordt een korting van 2 2/9% voor elk kalenderjaar dat betrokkene niet verzekerd is geweest toegepast. Voorts wordt op het ouderdomspensioen een korting toegepast van 3% voor elke jaarpremie, welke de pensioengerechtigde schuldig nalatig is geweest te betalen. 14

15 Toekenning ouderdomspensioen 45. Het ouderdomspensioen wordt op aanvraag toegekend. Slechts in uitzonderingsgevallen geschiedt ambtshalve toekenning door de S.V.B. De aanvraag om ouderdomspensioen moet worden ingediend ten kantore van de S.V.B.. Ingangsdatum ouderdomspensioen 46. Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de volgende maand op die, waarin de belanghebbende aan de voorwaarden voor het recht op ouderdomspensioen voldoet. Een ouderdomspensioen kan niet eerder ingaan dan een jaar voor de eerste dag der maand, volgende op die, waarin de aanvraag werd ingediend of waarin de toekenning ambtshalve plaats vond, tenzij de S.V.B. anders beslist. Intrekking of herziening ouderdomspensioen 47. Het ouderdomspensioen wordt door de S.V.B. ingetrokken of herzien wanneer degene aan wie het is toegekend, daarvoor niet of niet meer in aanmerking komt, onderscheidenlijke voor een hoger of lager ouderdomspensioen in aanmerking komt. De herziening van het ouderdomspensioen, welke voortvloeit uit een wijziging der omstandigheden en welke een verhoging van dit pensioen tot gevolg heeft, gaat in op de eerste dag der maand, volgende op die, waarin wijziging der omstandigheden heeft plaatsgevonden. 15

16 Betaalbaarstelling 48. Het ouderdomspensioen wordt betaalbaar gesteld door de S.V.B. De betaling geschiedt als regel maandelijks. In geval het pensioen in het buitenland wordt uitbetaald worden de daaraan verbonden kosten van overmaking op het pensioen in mindering gebracht. Uitbetaling bij verpleging in inrichting 49. Indien bij verpleging of verzorging in een gesticht of door of vanwege een instelling van weldadigheid, door het openbare gezag erkend, de kosten van verzorging of verpleging geheel of gedeeltelijk ten laste komen van een openbare lichaam of een instelling van weldadigheid als vorenbedoeld, kan op verzoek van het desbetreffende orgaan het ouderdomspensioen over alle kalendermaanden, gelegen binnen de duur van de verzorging, voor zover het over die maanden nog niet is uitbetaald aan het desbetreffende orgaan worden uitbetaald. Aan dat orgaan wordt niet meer betaald dan de te zijnen laste komende kosten van verzorging en verpleging bedragen, terwijl indien gepensioneerde een gehuwde man of een gehuwde vrouw is, aan dat orgaan niet meer een derde gedeelte van het pensioen wordt uitbetaald, tenzij de beide echtgenoten een verzorging of verpleging als bovenbedoeld genieten. Vervaltermijn 50. Het ouderdomspensioen dat niet is ingevorderd binnen twee jaar na de eerste dag waarop het kon worden ingevorderd, wordt niet meer uitbetaald. Einde van pensioen 51. Het ouderdomspensioen eindigt door overlijden van de pensioengerechtigde, dan wel door intrekking (zie onder 47). Het ouderdomspensioen eindigt met ingang van de maand volgende op die, waarin het feit heeft plaatsgehad of de omstandigheid is ontstaan, die het einde ten gevolge heeft. 16

17 Beslag, verpanding enz. 52. Het ouderdomspensioen is: a. onvervreemdbaar; b. niet vatbaar voor verpanding of belening; c. niet vatbaar voor executoriaal of conservatoir beslag, noch voor faillissementsbeslag, behoudens voor zover dit dient tot verhaal van onderhoud, waartoe de gepensioneerde volgens wettelijke regeling is gehouden. Voor zover op grond van het onder 3 bedoelde beslag wordt gelegd, mag dit niet meer bedragen dan een derde gedeelte van het bedrag van het ouderdomspensioen. Volmacht tot ontvangst van ouderdomspensioen, onder welke vorm of welke benaming ook, door de gepensioneerde verleend, is steeds herroepelijk. Uitkering ineens na overlijden 53. Overlijdt een pensioengerechtigde / toeslaghebbende dan wordt een bedrag ineens, gelijk aan vier maanden ouderdomspensioen uitbetaald aan de persoon of personen die daarvoor naar het oordeel van de SVB uit billijkheidsoverwegingen in aanmerking komen. 17

18 Aanvraag binnen 6 maanden na overlijden De aanvraag voor een uitkering ineens moet binnen zes maanden van het overlijden van de persoon die recht had op oudersdomspensioen / toeslag, bij de SVB zijn ingediend. Verklaring bij vertrek uit de Nederlandse Antillen 54. Aan de verzekerde, die de Nederlandse Antillen metterwoon verlaat, wordt door de S.V.B. op diens verzoek een verklaring afgeven, vermeldende het aantal jaren waarop de verzekerde recht kan doen gelden tot aan de dag van zijn vertrek uit de Nederlandse Antillen. Alvorens deze verklaring wordt afgegeven moet de verzekerde de door hem verschuldigde premie tot aan de dag van zijn vertrek voldoen. Kerstuitkering Financiëring ouderdomsverzekering 55. Indien u in de maand september recht heeft op ouderdomspensioen, dan heeft u recht op kerstuitkering. De kerstuitkering bedraagt 100% van het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop recht bestond in de maand september en wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de maand december. 56. Voor de betaling van de pensioenen, de andere uitkeringen en de uitvoeringskosten, alsmede voor het vormen van een reserve, worden premies geheven op het loon van alle werknemers in de Nederlandse Antillen. Premie (heffing) De premie wordt geheven door de Inspektie der Belastingen naar de maatstaf van het door de verzekerde in een kalenderjaar genoten inkomen en vastgesteld in een percentage van dat inkomen. Ten aanzien van degene, die slechts een gedeelte van een kalenderjaar verzekerd is geweest, treedt dit gedeelte voor het kalenderjaar in de plaats. Het premiepercentage bedraagt thans 10% verdeeld als volgt: 4,5% voor rekening van de werknemer. 5.5% voor rekening van de werkgever. 18

19 Verplichting premieafdracht 57. De werkgever is verplicht de premie, die hij over een tijdvak van een maand of korter heeft ingehouden, binnen vijftien dagen na het einde van die maand op aangifte af te dragen. Indien de inhouding over een tijdvak van langer dan een maand geschiedt, is de werkgever verplicht de premie binnen vijftien dagen na het einde van dat tijdvak op aangifte af te dragen. Gevolgen nalatigheid premiebetaling 58. Indien een verzekerde nalatig is gebleven de over een bepaald jaar verschuldigde premie geheel of gedeeltelijk te betalen, houdt de S.V.B., indien zij besluit, dat van een schuldig nalaten sprake is, daarvan aantekening. Hiervan wordt de verzekerde in kennis gesteld. In de gevallen, waarin die aantekening is gesteld, kunnen de verzekerden alsnog gedurende vijf jaren na kennisgeving van de aantekening van de verschuldigde premies geheel of gedeeltelijk betalen. Voor zover de verschuldigde premies alsnog zijn betaald wordt de aantekening als bedoeld in het eerste lid doorgehaald en de verzekerde voor de betreffende periode niet geacht schuldig nalatig te zijn geweest. Aangifteplicht inkomen 59. Degene, op wie de plicht rust premie te betalen, is verplicht aangifte te doen van zijn inkomen. In de gevallen waarin geen aangifte is gedaan en als gevolg daarvan ten onrechte geen of onvoldoende premie is betaald, wordt de verzekerde geacht over het betreffende jaar schuldig nalatig te zijn geweest in de betaling der premie. Kennisgeving beslissingen 60. Aan de belanghebbende wordt schriftelijk kennis gegeven van een beslissing, welke: verband houdt met recht op en de uitbetaling van pensioen, uitkering of kerstuitkering; betrekking heeft op een aantekening dat men schuldig nalatig is geweest premie te betalen. 19

20 Rechtsbescherming 61. Als u het niet eens bent met een beschikking van de SVB, hebt u de volgende mogelijkheden op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR). U kunt binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt schriftelijk bezwaar maken bij de Directeur van de Sociale Verzekeringsbank, Pater Euwensweg 9, Curaçao, Ned. Antillen. U moet in uw brief (bezwaarschrift) duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met onze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Vermeld hierbij uw identiteitsnummer en de datum. Onderteken het bezwaarschrift en zet op de enveloppe bezwaarschrift. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift. Een andere mogelijkheid is dat u tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt schriftelijk beroep indient bij de griffier van het Gerecht in het eilandgebied waar u woont. In het beroepschrift, dat in tweevoud moet worden ingediend, moet u duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Voor het indienen van een beroepschrift wordt in principe door de griffier griffierecht geheven. Bezwaarschrift 62. Voor zover niet anders is bepaald zijn, naar gelang de verschuldigde premies en boeten bij wijze van aanslag dan wel bij wijze van inhouding worden geheven, de voor de heffing van de inkomstenbelasting geldende regelen inzake de rechtsmiddelen van overeenkomstige toepassing. De Inspecteur der Belastingen doet op een bezwaarschrift eerst uitspraak nadat is komen vast te staan, dat geen feiten en omstandigheden in geding zijn, welke tevens van belang zijn voor de heffing van inkomstenbelasting dan wel, voor zover zulks wel het geval is, de beslissing daaromtrent voor de heffing van die belasting onherroepelijk is geworden. Met betrekking tot een navorderingsaanslag, welke geheel of gedeeltelijk berust op feiten, welke mede tot opleggen van een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting ten laste van de belanghebbende aanleiding hebben gegeven, neemt de termijn voor het instellen van beroep eerst een aanvang op de datum, waarop laatst bedoelde navorderingsaanslag onherroepelijk is komen vast te staan. Strafbepalingen 63. Overtreding van de bepalingen van de ouderdomsverzekering kan gestraft worden met geldboete, hechtenis of gevangenisstraf. 20

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Landsverordening van de houdende regels van materieelrechtelijke aard betreffende

Nadere informatie

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Wet van 10 november 2005, houdende bevordering van het naar

Nadere informatie

MO080-16 ONGEVALLENVERZEKERING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM RIJNMOND Inhoudsopgave

MO080-16 ONGEVALLENVERZEKERING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM RIJNMOND Inhoudsopgave MO080-16 ONGEVALLENVERZEKERING VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM RIJNMOND Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Partijen 1.1 Ongeval 1.2 Uitbreiding begrip ongeval 1.3 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits

Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de afdeling Pensioenen & Cessantia benefits van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer: 546-6782 ext. 6719

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. behorende bij het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede

INHOUDSOPGAVE. behorende bij het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede Pensioenreglement 55 plus van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij INHOUDSOPGAVE behorende bij het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede

Nadere informatie

Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen

Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen 2007 Een verzameling van de meest geraadpleegde wet- en regelgeving in het Nederlands-Antilliaanse arbeidsrecht Samengesteld door mr. G.B. (Molly)

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Versie 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen 4 Arbeidsvoorwaarden 4 Dienstbetrekking 5 Werktijden 7 Vakantie

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014 Pensioenreglement per 1 januari 2014 Enkele richtlijnen voor de lezing van dit Pensioenreglement 1. Dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. 2. Een begrip

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE V A N A F 1-1 -2006 September 2014 O N D E R D E E L A P E N S I O E N R E G E L I N G P E R 1 J A N U A R I 2006 H O O F D S T U K 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 pensioenreglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Deelnemers.... 5 Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 Artikel 2b Bepalingen inzake pensioenovereenkomst...

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007 STICHTING PENSIOENFONDS ECI Pensioenreglement 2007 Oktober 2008 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsbepalingen...3 Aanspraken op pensioen...5 Hoofdstuk 2 Pensioenregeling...7 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement per 1 januari 2015

Pensioenreglement per 1 januari 2015 Stichting Molenaarspensioenfonds Pensioenreglement per 1 januari 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Molenaarspensioenfonds administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Versie: 29 april 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Peek & Cloppenburg geldend vanaf 1 januari 2014 Voor werknemers geboren na 1949 versie 20 november 2014 pensioenreglement 2014 [1] Inhoud Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

Pensioenreglement BPR vanaf 1950

Pensioenreglement BPR vanaf 1950 Pensioenreglement BPR vanaf 1950 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT BESCHIKBARE PREMIE REGELING geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of werknemer geworden op of

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38 50 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 38 A. TITEL Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland; s-gravenhage, 30

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+)

pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+) pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+) STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE REGELING OP PER 1 JANUARI 2003 Januari 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN september 2011 Pensioenreglement 2006 blz. 0 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Begripsbepalingen De

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL

PENSIOENREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL PENSIOENREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL 2013 versie 7 Inhoud HOOFDSTUK I ALGEMEEN... 5 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 5 Artikel 2 Deelneming... 9 Artikel 3 Uitbetaling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie