KORT OVERZICHT. van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KORT OVERZICHT. van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING"

Transcriptie

1 KORT OVERZICHT van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ZIEKTEVERZEKERING ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING CESSANTIAREGELING UITGAVE VAN: de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen 1

2 Inleiding Sociale zekerheid is een belangrijk maatschappelijk verschijnsel waarmee iedereen te maken heeft. De Sociale Verzekeringsbank staat in t hart van de sociale zekerheid. Want zij houdt zich bezig met de Ouderdomspensioen, nabestaandenuitkering, Ziekteverzekering, Ongevallenverzekering en Cessantia. De SVB zorgt ervoor dat iedere klant de individuele aandacht krijgt die in zijn/ haar specifieke geval nodig is. De SVB houdt haar klanten ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de sociale zekerheid. Zo zijn er diverse brochures beschikbaar bij de SVB alsook bij andere publieke instellingen en heeft de SVB haar eigen website met informatie over de sociale wetten. Dit boekje is een overzichtelijke leidraad voor de voornaamste SVB-bepalingen. Op die manier weet de SVB dat zij ook haar voorlichtingstaak naar behoren vervult. ALGEMEEN Volksverzekering Werknemersverzekering De sociale verzekering omvat: a. de volksverzekeringen die, zoals de naam al zegt, voor de gehele bevolking gelden, nl. de algemene ouderdomsverzekering (AOV) en de algemene weduwen/weduwnaar (AWW) en wezenverzekering; b. de werknemers- of arbeidersverzekering m.n. de ziekteverzekering en de ongevallenverzekering, die alleen gelden voor degenen die in loondienst werkzaam zijn of daarmede gelijkgesteld zijn. Gezinsleden van de werknemer verzekerd bij de SVB zijn ook meeverzekerd I DE ZIEKTEVERZEKERING Doel van de Landsverordening Ziekteverzekering Werknemersverzekering. Ziekte Verzekerde 1. Het doel van deze regeling is een verplichte verzekering van de werknemers, gewezen werknemers en hun gezinsleden tegen de gevolgen van ziekte. Met ziekte worden gelijkgesteld: Zwangerschap en bevalling. 2. Verplicht verzekerd zijn: Werknemers, die niet meer verdienen dan de wettelijk vastgestelde loongrens; gezinsleden van de werknemers mits: - zij ingezetenen zijn van de Nederlandse Antillen ; - zij geen aanspraak hebben op een andere wettelijke verzekering; - zij de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben; - de werknemer voor hen de kostwinner is gewezen werknemers, mits: - zij geen andere inkomsten hebben dan hetgeen een van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen verstrekt; - zij ingezetenen zijn van de Nederlandse Antillen; - zij geen aanspraak hebben op een andere wettelijke verzekering; - zij de leeftijd van 60 jaar niet hebben bereikt. Gezinsleden van gewezen werknemers, mits: - zij ingezetenen zijn van de Nederlandse Antillen; - zij geen aanspraak hebben op een andere wettelijke verzekering; - zij de leeftijd van 60 jaar niet hebben bereikt; 2

3 - de gewezen werknemer voor hen de kostwinner is. Gezinsleden Gezinsleden zijn: echtgenote /echtgenoot; kinderen, mits zij jonger zijn dan 18 en ongehuwd, of jonger dan 25 jaar, schoolgaand en ongehuwd zijn. Onder kinderen wordt verstaan: - wettige kinderen (o.a. geadopteerde kinderen); - gewettigde kinderen; - natuurlijke kinderen ; - onwettige kinderen, mits de mannelijke werknemer of gewezen werknemer bij rechterlik vonnis is veroordeeld tot het voorzien in het levensonderhoud, danwel bij authentieke akte de onderhoudsplicht heeft erkend, of met hen in gezinsverband samenwoont; - aangehuwde en pleegkinderen, mits zij behoren tot het gezinsverband van de werknemer of de gewezen werknemer. Niet Verzekerden Tegemoetkoming 3. De navolgende groepen werknemers zijn niet verzekerd: de werknemers die een dagloon genieten hoger dan het wettelijk vastgestelde maximum-dagloon; de zelfstandigen; en hun echtgenoot (echtgenote); huispersoneel; thuiswerkers; kapitein en schepelingen op Nederlands-Antilliaanse zeeschepen; 60-jarigen die geen inkomen genieten (eilandgebied) emigranten zij die in overheidsdienst zijn en soortgelijke wettelijke aanspraken bij ziekte hebben. 4. De verzekerde heeft recht op: Geneeskundige behandeling en verpleging een loonvervangende uitkering, ziekengeld genaamd 3

4 Omschrijving van de dekking 5. a. Huisarts Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van huisartsenhulp indien verzekerde staat ingeschreven bij een medewerkende huisarts van de SVB. b. Specialist Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten bij behandeling van ziekte door een specialist, indien deze staat ingeschreven bij de SVB. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts (of EHBO) noodzakelijk. c. Ziekenhuis Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten bij opname in de derde klasse van een ziekenhuis. Verzekerde heeft recht op onbeperkte vergoeding van: De verpleegkosten; De kosten voor specialistische behandeling; Bijkomende kosten,verband houdend met de ziekte. d. Verloskundige Verzekerde heeft recht op vergoeding van verloskundige hulp door een verloskundige, indien deze staat ingeschreven als medewerkende van de SVB e. Bevalling en kraamzorg In geval van een normale bevalling heeft verzekerde recht op vergoeding van verloskundige hulp (pakket) door een verloskundige. Dit pakket bestaat uit 12 consulten en hulp bij de bevalling. Verzekerde heeft recht op het pakket van de kraamkliniek derde klasse (3 dagen kraamzorg inclusief dag van de bevalling). In geval van medisch noodzakelijke bevalling in een ziekenhuis heeft de verzekerde recht op vergoeding van de kosten bij opname in de derde klasse en alle verpleegkosten. f. Behandeling door psycholoog Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten indien de psycholoog staat ingeschreven als medewerkende van de SVB en er vooraf goedkeuring door de SVB is verleend. g. Fysiotherapeut Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten indien de fysiotherapeut ingeschreven staat als medewerkende van de SVB. h. Behandeling door logopedist Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten indien de logopedist ingeschreven staat als medewerkende van de SVB en er vooraf goedkeuring door de SVB is verleend. I. Behandeling door diëtist Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten indien de diëtist ingeschreven staat als medewerkende van de SVB en er vooraf goedkeuring door de SVB is verleend. 4

5 j. Wijkverpleging Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van wijkverpleging door een verpleegkundige of ziekenverzorgende ten huize van de verzekerde, mits vooraf door de SVB toestemming is verleend. k. Geneesmiddelen Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van de in de Nederlandse Antillen geregistreerde geneesmiddelen welke krachtens de wet op de geneesmiddelenvoorziening uitsluitend op recept van de huisarts, verloskundige of specialist door een bij de SVB als medewerkende ingeschreven apotheek (botica) mogen worden geleverd. l. EHBO Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van de EHBO-behandeling, indien dit een verwijzing is door een huisarts. Behandeling op eigen initiatief bij de EHBO wordt alleen in geval van spoedeisende hulp door de SVB vergoed. m. Vervoer Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van vervoer, voorzover noodzakelijk in verband met ziekte. n. Visuscontrole Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten voor visuscontrole eenmaal per twee jaar. Andere aanspraken en rechten a. Verwijzing naar een ander eiland binnen de Nederlandse Antillen. Verzekerde heeft naast het recht op vergoeding van kosten overeenkomstig art. 2a t/m art. 2n recht op de daarmee samenhangende transport- en verblijf kosten. b. Zwangerschapsonderbreking en definitieve sterilisatie Verzekerde heeft recht op vergoeding van kosten, uitsluitend op medische indicatie en slechts bij goedkeuring vooraf van de SVB. c. Tandheelkundige behandeling Verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten bij tandheelkundige behandeling van een mondziekte welke niet terug te brengen is tot een geval van cariës. Uitsluitingen Geen aanspraak op vergoeding van de kosten bestaat voor: a. Preventieve geneeskunde Niet in aanmerking voor vergoeding komen: Preventief periodiek geneeskundig onderzoek (PPG bij. Jaarlijks paptest); Anticonceptie (spiraal, pessarium, condoom, etc.); Vaccinaties en alle andere preventieve middelen (al dan niet in verband met reizen naar het buitenland); Ontwenningskuren. 5

6 b. Geneesmiddelen Niet in aanmerking voor vergoeding komen: Geneesmiddelen welke zonder recept verkrijgbaar zijn; Toilet artikelen, cosmetica en ontsmettingsmiddelen; Versterkende-, voedings- en genotmiddelen; Vermageringsmiddelen; Vitaminepreparaten tenzij in geval van avitanimose en zwangerschap; Anticonceptionele middelen, (pil, prikpil, etc.); Homeopathische geneesmiddelen of kruiden; Medicamenten ter bevordering van fertiliteit en potentie Uitgezonderd endometriose; Geneesmiddelen voor betrekking hebben op haargroei. c. Kunst- en hulpmiddelen en prothesen (zoals brillen, pruiken, steunkorsetten, buikbanden, polsriemen, elastieken kousen, orthopedische schoenen, steunzolen, krukken, loopstoelen, blindenstokken, beugels, hoorapparaten, tandprothesen). d. Vruchtbaarheidsonderzoeken en verrichtingen ter bevordering van de vruchtbaarheid e. Cosmetische operaties f. Alternatieve en homeopathische geneeskunde g. Keuringen en het afgeven van medische verklaringen h. Medische kosten in het buitenland (medische kosten van geneeskundige behandeling voor ziekte tijdens verblijf buiten de Nederlandse Antillen, die naar oordeel van de SVB geen spoedeisend karakter hebben). i. Uitzendingen naar het buitenland (de uitzendingen worden door het BZV geregeld). j. Tegemoetkoming van verzekerden die zonder toestemming van de SVB het eiland verlaten. k. Ziektes die te wijten zijn aan grove schuld, alcohol- en drugsgebruik en andere verdovende middelen. Geneeskundige behandeling In het buitenland 7. Medische uitzending naar het buitenland geschiedt in principe met goedkeuring vooraf van de SVB aan de werknemer verzekerd bij de SVB en diens gezinsleden die zich in het buitenland onder geneeskundige behandeling stellen. Betrokkene, kan conform de voor de SVB geldende tarieven restitutie van de gemaakte noodzakelijke medische kosten worden verleend. Passage-, vervoers-, en verblijfkosten komen niet in aanmerking voor restitutie. Indien restitutie van gemaakte ziektekosten wordt gevraagd, dienen behalve de betreffende kwitanties ook te worden overgelegd: Verklaringen van de behandelende geneeskundige waaruit blijkt waarvoor de SVB- patiënt is behandeld en welke verrichtingen hebben plaatsgehad; 6

7 in geval van opname in een ziekenhuis, een verklaring van de behandelde geneeskundige of de administratie van het ziekenhuis waaruit de periode van opname blijkt. Ziekengeld in verband met arbeidsongeschiktheid kan worden vergoed doch uitsluitend voor de periode gedurende welke opname heeft plaatsgehad in een ziekenhuis. Alleen de werknemer verzekerd bij de SVB komt in aanmerking voor ziekengeld. Verzoeken om restitutie van gemaakte ziektekosten dienen binnen zes maanden na afloop van de behandeling schriftelijk bij de Sociale Verzekeringsbank te worden ingediend. Recht op ziekengeld. 8. De arbeider die als gevolg van een ziekte arbeidsongeschikt is, heeft recht op een uitkering in geld, ziekengeld genaamd, met ingang van de derde dag na die van de ziekmelding. Wel wordt over de dag van de ziekmelding en de twee daarop volgende dagen ziekengeld uitgekeerd, indien naar het oordeel van de behandelende geneeskundige de ziekte opname in een ziekeninrichting noodzakelijk maakt. - Het ziekengeld wordt over de bedoelde drie dagen (zgn. wachtdagen) eveneens uitgekeerd, indien de ziekte tengevolge van dezelfde ziekteoorzaak langer dan drie dagen duurt, ook wanneer geen opname in een ziekeninrichting noodzakelijk is geweest. Arbeidsongeschiktheid bij zwangerschap en bevalling - In geval van zwangerschap en bevalling wordt de vrouwelijke arbeider geacht gedurende minstens vier weken, maximaal zes weken voorafgaande aan de vermoedelijke datum van bevalling en minstens zes weken en maximaal acht weken na de bevalling arbeidsongeschikt te zijn. Bedrag van het ziekengeld Ziekmelding Verlies van rechten Vrije dokterskeuze 9. Het ziekengeld bedraagt, 80% van het dagloon ongeacht kostwinnerschap, burgerlijke staat en verblijf in het ziekenhuis. 10. Zonder ziekmelding heeft de werknemer geen recht op tegemoetkoming. De werkgever is verplicht ziektemeldingskaarten in voorraad te hebben voor het melden van een ziekte. Na melding van een ziekte is de werkgever verplicht onverwijld een volledig ingevuld en ondertekend ziektemeldingskaart aan de werknemer, ook in geval deze bedlegerig is, te doen toekomen. 11. De verzekerde verliest zijn rechten, indien hij: zich schuldig maakt aan gedragingen, waardoor zijn genezing wordt belemmerd; de behandelende geneeskundige niet toestaat hem te onderzoeken of te behandelen dan wel diens voorschriften niet opvolgt of zich andere geneeskundige behandeling laat ondergaan; de aanwijzingen van de controlerende geneeskundige niet opvolgt; zonder toestemming van de Bank het eiland verlaat waar hem de geneeskundige behandeling, verpleging of verzorging wordt verstrekt. 12. Verandering van huisarts is op verzoek van de betrokken werknemer en diens gezinsleden mogelijk in de maanden juni en december en gaat in respectievelijk per 1 juli en 1 januari daaropvolgende. 7

8 Financiering van de ziekteverzekering Ziektefonds 13. Om de kosten van de uitvoering van de ziekteverzekering te kunnen dekken is de werkgever en de werknemer verplicht om een maandelijkse premie te betalen aan de S.V.B. Deze premie bedraagt thans 10,4% van het dagloon van de werknemer; verdeeld als volgt: 8,3% voor rekening van de werkgever en 2,1% voor rekening van de werknemer. Zij wordt geheven door middel van maandelijkse aangifte en afdracht door de werkgever. De premie wordt gestort in het Ziekenfonds, dat door de S.V.B. wordt beheerd, door middel van maandelijkse aangifte door de werkgever. Aansprakelijkheid buitenlandse werkgever Behoud van loon 14. De hier te lande gevestigde vertegenwoordiger van de niet hier te lande gevestigde werkgever is aansprakelijk voor de naleving van de krachtens de ziekteverzekering aan de werkgever opgelegde verplichtingen. 16. Indien een werknemer niet arbeidsongeschikt is doch met het oog op een geneeskundige onderzoek of een geneeskundige behandeling zijn arbeid moet onderbreken, behoudt hij gedurende de tijd van de noodzakelijke onderbreking tegenover de werkgever het recht op zijn volle loon. Vervaltermijn 17. Het ziekengeld, dat niet is ingevorderd binnen twee jaar na de dag van toekenning, wordt niet meer uitbetaald. Verhaal van schade op derden 18. Op hem door wiens toedoen de ziekte van de werknemer is ontstaan en die jegens deze schadeplichtig is, kunnen de kosten worden verhaald, welke de S.V.B of de eigenrisicodrager besteedt wegens de aanspraken van de werknemer krachtens de ziekteverzekering. Onvatbaarheid voor beslag, verpanding enz. 19. Het ziekengeld is onvervreemdbaar, niet vatbaar voor verpanding of gerechtelijk beslag, behalve tot verhaal van onderhoud, waartoe degene die de uitkering geniet is gehouden. 8

9 Sociale Verzekeringsbank (S.V.B.) 21. De uitvoering van de wettelijke bepalingen betreffende de ziekteverzekering berust bij de Sociale Verzekeringsbank (S.V.B.). Belanghebbenden kunnen zich te alle tijde tot de S.V.B. wenden voor het verkrijgen van nadere inlichtingen. II. DE ONGEVALLENVERZEKERING Doel van de Landsverordening Ongevallenverzekering Werknemersverzekering 22. Het doel van deze regeling is een verplichte verzekering van de werknemers en degenen, die daarmede zijn gelijkgesteld, tegen de gevolgen van een bedrijfsongeval. Bedrijfsongeval 23. Onder bedrijfsongeval wordt verstaan een plotselinge van buiten komende gebeurtenis in of in verband met de uitoefening van het werk van de werknemer, welke arbeidsongeschiktheid of de noodzaak van medische behandeling tengevolge heeft. Ook een ongeval, welke een werknemer overkomt als hij op weg van huis naar zijn werk is of omgekeerd, wordt als een bedrijfsongeval beschouwd, wanneer hij de kortste weg naar zijn werk of huis heeft genomen, en het ongeval tijdens een redelijke periode is bekend. Indien de werknemer tengevolge van een ongeval, dat niet als bedrijfsongeval kan worden aangemerkt, arbeidsongeschikt wordt of geneeskundige behandeling behoeft, heeft de verzekerde natuurlijk wel aanspraken, doch uitsluitend krachtens de ziekteverzekering. Beroepsziekten 24. Met bedrijfsongevallen worden bepaalde beroepsziekten gelijkgesteld. Verzekerden 25. Eenieder die voor een werkgever in dienstverband of persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht, is verzekerd tegen de gevolgen van een bedrijfsongeval. Niet verzekerden 26. De navolgende groepen werknemers zijn niet verzekerd: degenen, die persoonlijk in aangenomen werk arbeid verrichten indien zij zelf door de Bank als werkgever zijn aangemerkt; ouderen inwonende kinderen van de werkgever, tenzij van een normaal dienstverband tegen het gebruikelijke loon sprake is; huispersoneel; thuiswerkers, met uitzondering van hen, die arbeiden met bepaalde gevaarlijke stoffen; kapitein en schepelingen op Nederlands-Antilliaanse zeeschepen; degenen die in dienst zijn van een publiekrechtelijk lichaam en aan de voor hen geldende rechtspositieregelingen aanspraak op tegemoetkoming bij ongeval kunnen ontlenen. 9

10 Tegemoetkoming 27. De verzekerde heeft recht op: geneeskundige behandeling en verpleging (zie 29) en een loonvervangende uitkering, ongevallengeld genaamd (zie 30) Recht op ongevallengeld 28. Anders dan bij de ziekteverzekering heeft de arbeider krachtens de ongevallenverzekering recht op ongevallengeld ingaande de dag na die van de melding van het ongeval bij de Bank (zie onder 30). Omvang recht op geneeskundige behandeling 29. De aanspraken op geneeskundige behandeling zijn uitgebreider dan die krachtens de ziekteverzekering. Naast de aanspraken, genoemd onder 6, kan de werknemer recht doen gelden op: verstrekking en vernieuwing van kunstmiddelen, welke kunnen bijdragen tot vermindering of opheffing van de arbeidsongeschiktheid of tot verbetering van de levensomstandigheden; onderricht in het gebruik van kunstmiddelen. Ingangsdatum ongevallengeld Omvang van het ongevallengeld 30. De arbeider, die als gevolg van een ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, heeft recht op een uitkering in geld, ongevallengeld genaamd, met ingang van de dag na die van de melding van het ongeval bij de Bank. Het ongevallengeld bedraagt bij gehele arbeidsongeschiktheid per dag gedurende de eerste 52 weken: 100% van uw dagelijkse loon gedurende het eerste jaar 80% van uw dagelijkse loon gedurende de volgende jaren. In het geval van gedeeltelijke invaliditeit ontvangt u een ongevallen-uitkering volgens het arbeidsongeschiktheidspercentage. N.B. De maximum uitkering van de ongevallenverzekering veranderd elk jaar conform de hoogte van de jaarlijkse loongrens van de SVB. 10

11 Uitkering aan de nagelaten betrekkingen De nagelaten betrekkingen van een werknemer die als gevolg van een hem overkomen bedrijfsongeval is overleden, kunnen aanspraak maken op een uitkering. Als nagelaten betrekkingen komen in aanmerking: de echtgenote van de mannelijke werknemer; de echtgenoot van de vrouwelijke werknemer, die kostwinner was; de wettelijke en erkende kinderen beneden 16 jaar van de werknemer; de ouders van de werknemer, indien deze kostwinner was. De uitkering aan de nagelaten betrekkingen bedraagt: 30% van het dagloon aan de echtgenote of echtgenoot; 15% van het dagloon aan een kind tot een maximum van 30%; 20% van het dagloon aan een kind indien het ouderloos is; 30% van het dagloon aan de ouder of ouders van de overleden werknemer, waarvan hij kostwinner was. De uitkering aan alle nagelaten betrekkingen mag tezamen niet meer dan 60% van het dagloon bedragen. Indien de echtgenote of echtgenoot en de kinderen tezamen en eventueel de kinderen tezamen, recht zouden hebben op een hogere uitkering dan 60% van het dagloon, wordt de uitkering aan ieder evenredig verminderd. De nagelaten betrekkingen van een werknemer die als gevolg van een hem overkomen bedrijfsongeval is overleden hebben als tegemoetkoming in de begrafeniskosten recht op een uitkering ineens, bedragende f. 1000,=. De echtgenote, echtgenoot of moeder van de overledene die een huwelijk aangaat, verliest het recht op een uitkering met ingang van de dag, dat hij of zij in het huwelijk treedt. Verlies van rechten 31. Soortgelijke bepalingen als die van de ziekteverzekering gelden ook hier. 11

12 Voorts heeft de werknemer geen aanspraken krachtens de ongevallenverzekering als het ongeval is veroorzaakt door eigen opzet of grove schuld, dan wel door het gebruik van alcoholhoudende drank of bedwelmende middelen (zie onder 11). Vrije dokterskeuze 32. Zie onder 12. Uitvoering 33. Zie onder 21. Financiering van de ongevallenverzekering Vervaltermijn 34. Om de kosten voortvloeiende uit de ongevallenverzekering te kunnen dekken is de werkgever verplicht om een maandelijkse premie te betalen aan de Sociale Verzekeringsbank variërend tussen 0,5% en 5%, welke percentage afhangt van de gevarenklasse waarin het bedrijf wordt gerangschikt. De premie wordt berekend naar een percentage van het dagloon van de werknemer en wordt maandelijks afgedragen door middel van een aangifte systeem. De premie wordt gestort in het door de SVB beheerd Ongevallenfonds. 35. De aanspraken krachtens de ongevallenverzekering vervallen, indien het ongeval niet binnen een jaar bij de S.V.B. is aangegeven. Zie voorts onder 18. Varia 36. Soortgelijke bepalingen als bij de ziekteverzekering zijn voor de ongevallenverzekering van toepassing o.a. voor wat betreft: de aansprakelijkheid ingeval van een buitenlandse werkgever (zie onder 16); het behoud van loon ingeval van noodzakelijke onderbreking van arbeid met het oog op geneeskundig onderzoek of geneeskundige behandeling (zie onder 17); het verhalen van schade op derden (zie onder 19); beslag e.d. (zie onder 20); rechtsbescherming (zie onder 21 en hoofdstuk VIII). 12

13 III DE ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING Doel van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 37. Deze regeling heeft ten doel een verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom voor de gehele bevolking, waardoor degene die verzekerd is geweest, bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd een ouderdomspensioen kan ontvangen. Verzekerden Niet verzekerden Ingezetene 38. Verzekerd is degene die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, doch niet die van 60 jaar. In het algemeen bent u verzekerd wanneer u in de Nederlandse Antillen woont. De verzekering geldt voor iedereen, dus niet alleen voor werknemers of werkgevers, maar ook voor zelfstandigen, huisvrouwen, werklozen en studenten. Het maakt daarbij niet uit welke nationaliteit u hebt en of u wel of geen inkomen geniet. 39. Mensen die tussen hun 15e en 60e verjaardag voor een bepaalde periode in het buitenland hebben gewoond of gewerkt zijn over het algemeen voor die periode niet verzekerd. 40. Ingezetene is degene die in de Nederlandse Antillen woont. Wonen 41. Waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld, behoudens dat: degenen, die de Nederlandse Antillen metterwoon verlaten, maar binnen een jaar zich aldaar wederom vestigen, worden geacht tijdens hun afwezigheid in de Nederlandse Antillen te hebben gewoond, tenzij blijkt, dat zij tijdens hun afwezigheid op het grondgebied van Nederland of van een vreemde staat hebben gewoond; degenen, die tijdelijk binnen de Nederlandse Antillen verblijven en hetzij in Nederland wonen, hetzij aldaar geacht worden te wonen volgens de daar geldende wetgeving inzake de belasting naar het inkomen, als niet binnen de Nederlandse Antillen wonend worden beschouwd, indien hun verblijf niet langer dan een jaar duurt. 13

14 Ouderdomspensioengerechtigden Toeslag 42. Degene die verzekerd is geweest, heeft recht op ouderdomspensioen. Eenieder die de 60-jarige leeftijd heeft bereikt en ingezetene van de Nederlandse Antillen is geweest heeft recht op ouderdomspensioen. 43. Voor gehuwden waarvan de gerechtigde 60 jaar of ouder is, waar waarvan de partner nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt dat de partner een toeslag ontvangt. Dit geldt alleen voor zover het gezamenlijke inkomen niet meer dan Naf per jaar bedraagt. Indexering De pensioenbedragen worden aangepast aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie. Aanpassing van de pensioenbedragen heeft plaats met ingang van de eerste dag van enig kalenderjaar op basis van de stijging welke het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus daaraan voorafgaande aangeeft ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand augustus van het voorafgaande jaar. Kortingen 44. Op de pensioenbedragen wordt een korting toegepast van 2% voor elk kalenderjaar gelegen voor 1 januari 1975 en van 2 ⅛% voor elk kalenderjaar na 31 december 1974, dat de pensioengerechtigde na het bereiken van de 15-jarige, doch voor het bereiken van 60- jarige leeftijd niet verzekerd is geweest. Na 30 december 1990 wordt een korting van 2 2/9% voor elk kalenderjaar dat betrokkene niet verzekerd is geweest toegepast. Voorts wordt op het ouderdomspensioen een korting toegepast van 3% voor elke jaarpremie, welke de pensioengerechtigde schuldig nalatig is geweest te betalen. 14

15 Toekenning ouderdomspensioen 45. Het ouderdomspensioen wordt op aanvraag toegekend. Slechts in uitzonderingsgevallen geschiedt ambtshalve toekenning door de S.V.B. De aanvraag om ouderdomspensioen moet worden ingediend ten kantore van de S.V.B.. Ingangsdatum ouderdomspensioen 46. Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de volgende maand op die, waarin de belanghebbende aan de voorwaarden voor het recht op ouderdomspensioen voldoet. Een ouderdomspensioen kan niet eerder ingaan dan een jaar voor de eerste dag der maand, volgende op die, waarin de aanvraag werd ingediend of waarin de toekenning ambtshalve plaats vond, tenzij de S.V.B. anders beslist. Intrekking of herziening ouderdomspensioen 47. Het ouderdomspensioen wordt door de S.V.B. ingetrokken of herzien wanneer degene aan wie het is toegekend, daarvoor niet of niet meer in aanmerking komt, onderscheidenlijke voor een hoger of lager ouderdomspensioen in aanmerking komt. De herziening van het ouderdomspensioen, welke voortvloeit uit een wijziging der omstandigheden en welke een verhoging van dit pensioen tot gevolg heeft, gaat in op de eerste dag der maand, volgende op die, waarin wijziging der omstandigheden heeft plaatsgevonden. 15

16 Betaalbaarstelling 48. Het ouderdomspensioen wordt betaalbaar gesteld door de S.V.B. De betaling geschiedt als regel maandelijks. In geval het pensioen in het buitenland wordt uitbetaald worden de daaraan verbonden kosten van overmaking op het pensioen in mindering gebracht. Uitbetaling bij verpleging in inrichting 49. Indien bij verpleging of verzorging in een gesticht of door of vanwege een instelling van weldadigheid, door het openbare gezag erkend, de kosten van verzorging of verpleging geheel of gedeeltelijk ten laste komen van een openbare lichaam of een instelling van weldadigheid als vorenbedoeld, kan op verzoek van het desbetreffende orgaan het ouderdomspensioen over alle kalendermaanden, gelegen binnen de duur van de verzorging, voor zover het over die maanden nog niet is uitbetaald aan het desbetreffende orgaan worden uitbetaald. Aan dat orgaan wordt niet meer betaald dan de te zijnen laste komende kosten van verzorging en verpleging bedragen, terwijl indien gepensioneerde een gehuwde man of een gehuwde vrouw is, aan dat orgaan niet meer een derde gedeelte van het pensioen wordt uitbetaald, tenzij de beide echtgenoten een verzorging of verpleging als bovenbedoeld genieten. Vervaltermijn 50. Het ouderdomspensioen dat niet is ingevorderd binnen twee jaar na de eerste dag waarop het kon worden ingevorderd, wordt niet meer uitbetaald. Einde van pensioen 51. Het ouderdomspensioen eindigt door overlijden van de pensioengerechtigde, dan wel door intrekking (zie onder 47). Het ouderdomspensioen eindigt met ingang van de maand volgende op die, waarin het feit heeft plaatsgehad of de omstandigheid is ontstaan, die het einde ten gevolge heeft. 16

17 Beslag, verpanding enz. 52. Het ouderdomspensioen is: a. onvervreemdbaar; b. niet vatbaar voor verpanding of belening; c. niet vatbaar voor executoriaal of conservatoir beslag, noch voor faillissementsbeslag, behoudens voor zover dit dient tot verhaal van onderhoud, waartoe de gepensioneerde volgens wettelijke regeling is gehouden. Voor zover op grond van het onder 3 bedoelde beslag wordt gelegd, mag dit niet meer bedragen dan een derde gedeelte van het bedrag van het ouderdomspensioen. Volmacht tot ontvangst van ouderdomspensioen, onder welke vorm of welke benaming ook, door de gepensioneerde verleend, is steeds herroepelijk. Uitkering ineens na overlijden 53. Overlijdt een pensioengerechtigde / toeslaghebbende dan wordt een bedrag ineens, gelijk aan vier maanden ouderdomspensioen uitbetaald aan de persoon of personen die daarvoor naar het oordeel van de SVB uit billijkheidsoverwegingen in aanmerking komen. 17

18 Aanvraag binnen 6 maanden na overlijden De aanvraag voor een uitkering ineens moet binnen zes maanden van het overlijden van de persoon die recht had op oudersdomspensioen / toeslag, bij de SVB zijn ingediend. Verklaring bij vertrek uit de Nederlandse Antillen 54. Aan de verzekerde, die de Nederlandse Antillen metterwoon verlaat, wordt door de S.V.B. op diens verzoek een verklaring afgeven, vermeldende het aantal jaren waarop de verzekerde recht kan doen gelden tot aan de dag van zijn vertrek uit de Nederlandse Antillen. Alvorens deze verklaring wordt afgegeven moet de verzekerde de door hem verschuldigde premie tot aan de dag van zijn vertrek voldoen. Kerstuitkering Financiëring ouderdomsverzekering 55. Indien u in de maand september recht heeft op ouderdomspensioen, dan heeft u recht op kerstuitkering. De kerstuitkering bedraagt 100% van het bedrag aan ouderdomspensioen, waarop recht bestond in de maand september en wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de maand december. 56. Voor de betaling van de pensioenen, de andere uitkeringen en de uitvoeringskosten, alsmede voor het vormen van een reserve, worden premies geheven op het loon van alle werknemers in de Nederlandse Antillen. Premie (heffing) De premie wordt geheven door de Inspektie der Belastingen naar de maatstaf van het door de verzekerde in een kalenderjaar genoten inkomen en vastgesteld in een percentage van dat inkomen. Ten aanzien van degene, die slechts een gedeelte van een kalenderjaar verzekerd is geweest, treedt dit gedeelte voor het kalenderjaar in de plaats. Het premiepercentage bedraagt thans 10% verdeeld als volgt: 4,5% voor rekening van de werknemer. 5.5% voor rekening van de werkgever. 18

19 Verplichting premieafdracht 57. De werkgever is verplicht de premie, die hij over een tijdvak van een maand of korter heeft ingehouden, binnen vijftien dagen na het einde van die maand op aangifte af te dragen. Indien de inhouding over een tijdvak van langer dan een maand geschiedt, is de werkgever verplicht de premie binnen vijftien dagen na het einde van dat tijdvak op aangifte af te dragen. Gevolgen nalatigheid premiebetaling 58. Indien een verzekerde nalatig is gebleven de over een bepaald jaar verschuldigde premie geheel of gedeeltelijk te betalen, houdt de S.V.B., indien zij besluit, dat van een schuldig nalaten sprake is, daarvan aantekening. Hiervan wordt de verzekerde in kennis gesteld. In de gevallen, waarin die aantekening is gesteld, kunnen de verzekerden alsnog gedurende vijf jaren na kennisgeving van de aantekening van de verschuldigde premies geheel of gedeeltelijk betalen. Voor zover de verschuldigde premies alsnog zijn betaald wordt de aantekening als bedoeld in het eerste lid doorgehaald en de verzekerde voor de betreffende periode niet geacht schuldig nalatig te zijn geweest. Aangifteplicht inkomen 59. Degene, op wie de plicht rust premie te betalen, is verplicht aangifte te doen van zijn inkomen. In de gevallen waarin geen aangifte is gedaan en als gevolg daarvan ten onrechte geen of onvoldoende premie is betaald, wordt de verzekerde geacht over het betreffende jaar schuldig nalatig te zijn geweest in de betaling der premie. Kennisgeving beslissingen 60. Aan de belanghebbende wordt schriftelijk kennis gegeven van een beslissing, welke: verband houdt met recht op en de uitbetaling van pensioen, uitkering of kerstuitkering; betrekking heeft op een aantekening dat men schuldig nalatig is geweest premie te betalen. 19

20 Rechtsbescherming 61. Als u het niet eens bent met een beschikking van de SVB, hebt u de volgende mogelijkheden op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR). U kunt binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt schriftelijk bezwaar maken bij de Directeur van de Sociale Verzekeringsbank, Pater Euwensweg 9, Curaçao, Ned. Antillen. U moet in uw brief (bezwaarschrift) duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met onze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Vermeld hierbij uw identiteitsnummer en de datum. Onderteken het bezwaarschrift en zet op de enveloppe bezwaarschrift. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift. Een andere mogelijkheid is dat u tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt schriftelijk beroep indient bij de griffier van het Gerecht in het eilandgebied waar u woont. In het beroepschrift, dat in tweevoud moet worden ingediend, moet u duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat de Sociale Verzekeringsbank volgens u moet beslissen. Voor het indienen van een beroepschrift wordt in principe door de griffier griffierecht geheven. Bezwaarschrift 62. Voor zover niet anders is bepaald zijn, naar gelang de verschuldigde premies en boeten bij wijze van aanslag dan wel bij wijze van inhouding worden geheven, de voor de heffing van de inkomstenbelasting geldende regelen inzake de rechtsmiddelen van overeenkomstige toepassing. De Inspecteur der Belastingen doet op een bezwaarschrift eerst uitspraak nadat is komen vast te staan, dat geen feiten en omstandigheden in geding zijn, welke tevens van belang zijn voor de heffing van inkomstenbelasting dan wel, voor zover zulks wel het geval is, de beslissing daaromtrent voor de heffing van die belasting onherroepelijk is geworden. Met betrekking tot een navorderingsaanslag, welke geheel of gedeeltelijk berust op feiten, welke mede tot opleggen van een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting ten laste van de belanghebbende aanleiding hebben gegeven, neemt de termijn voor het instellen van beroep eerst een aanvang op de datum, waarop laatst bedoelde navorderingsaanslag onherroepelijk is komen vast te staan. Strafbepalingen 63. Overtreding van de bepalingen van de ouderdomsverzekering kan gestraft worden met geldboete, hechtenis of gevangenisstraf. 20

De SVB stelt een aantal voorwaarden aan de verzekering. De belangrijkstre twee zijn:

De SVB stelt een aantal voorwaarden aan de verzekering. De belangrijkstre twee zijn: Ziekteverzekering: Verzekeringspakket SVB: Inleiding Vanaf 1 maart 1996 verzekert de SVB gezinsleden van SVB-verzekerde werknemers mee voor ziektekosten. Dit is het gevolg van een wijziging in de wet die

Nadere informatie

CESSANTIA-LANDSVERORDENING

CESSANTIA-LANDSVERORDENING CESSANTIA-LANDSVERORDENING Lv. van 19 juli 1983 tot het vaststellen van nieuwe regelen inzake een verplichte eenmalige uitkering aan de werknemer, bij ontslag buiten zijn toedoen, alsmede tot wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 604 Beschikking van de Minister van Justitie van 21 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet algemene weduwen-

Nadere informatie

LANDSVERORDENING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING

LANDSVERORDENING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING LANDSVERORDENING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING Landsverordening van 14 mei 1960, regelende een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom. Tekst

Nadere informatie

LANDSVERORDENING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING

LANDSVERORDENING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING 0 LANDSVERORDENING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING Lv. van dec. regelende een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte weduwenen wezenverzekering. Tekst in P.B., ; inwtr. m.i.v. jan.

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING van 29 oktober 1991 houdende nieuwe regeling van de toekenning van uitkering en van pensioen aan statenleden, zomede van pensioen aan hun nabestaanden Citeertitel: Pensioenverordening

Nadere informatie

A 2014 N 57 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 57 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 57 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 27 ste mei 2014, no. 14/1150, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering. Op

Nadere informatie

A 2014 N 56 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 56 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 56 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 27 ste mei 2014, no. 14/1149, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering. Op de voordracht

Nadere informatie

Intitulé : Landsverordening ongevallenverzekering. Citeertitel: Landsverordening ongevallenverzekering

Intitulé : Landsverordening ongevallenverzekering. Citeertitel: Landsverordening ongevallenverzekering Intitulé : Landsverordening ongevallenverzekering Citeertitel: Landsverordening ongevallenverzekering Vindplaats : AB 1996 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1996 no. 25; AB 1997 no. 34; AB 2000 no. 101 (inwtr.

Nadere informatie

Lvo- V P.B. 2014, no. 56 (G.T.)

Lvo- V P.B. 2014, no. 56 (G.T.) Lvo- V P.B. 0, no. 56 (G.T.) LANDSBESLUIT van de 7 ste mei 0, no. /9, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering. Tekst in: P.B. 0, no. 56

Nadere informatie

LANDSVERORDENING ONGEVALLENVERZEKERING

LANDSVERORDENING ONGEVALLENVERZEKERING LANDSVERORDENING ONGEVALLENVERZEKERING Lv. van 6 januari 1966 regelende het recht van de arbeider 1 en diens nagelaten betrekkingen op tegemoetkoming terzake van een ongeval, de arbeider in zijn dienstbetrekking

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

: Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering

: Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering Intitulé : Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering Citeertitel: Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering Vindplaats : AB 1996 no. GT 30 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB 2000

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2003 no. 62; AB 2009 no. 75; AB 2010 no. 98 (inwtr no. 103) Artikel 1

Wijzigingen: AB 2003 no. 62; AB 2009 no. 75; AB 2010 no. 98 (inwtr no. 103) Artikel 1 AB 1998 no. GT 18 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 05 oktober 2011 Intitulé : Cessantiaverordening Citeertitel: Cessantiaverordening Vindplaats : AB 1998 no. GT 18 Wijzigingen: AB 2003 no. 62; AB 2009 no. 75;

Nadere informatie

Intitulé : Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering

Intitulé : Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Intitulé : Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Vindplaats : AB 1990 no. GT 33 (m.v. AB 1990 no. 33A) Wijzigingen: AB 1990 no. 96;

Nadere informatie

: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering

: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Intitulé : Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Citeertitel: Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Vindplaats : AB 1990 no. GT 33 (m.v. AB 1990 no. 33A) Wijzigingen: AB 1990 no. 96;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 601 Beschikking van de Minister van Justitie van 22 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet ongevallenverzekering

Nadere informatie

Wet algemene ouderdomsverzekering BES

Wet algemene ouderdomsverzekering BES (Tekst geldend op: 15-06-2011) Wet algemene ouderdomsverzekering BES Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 603 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet ziekteverzekering

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Lvo-IV_ LANDSVERORDENING ALGEMENE WEDUWEN-EN WEZENVERZEKERING

Lvo-IV_ LANDSVERORDENING ALGEMENE WEDUWEN-EN WEZENVERZEKERING Lvo-IV_ LANDSVERORDENING ALGEMENE WEDUWEN-EN WEZENVERZEKERING Landsverordening van 21 dec. 1965 regelende een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte weduwen- en wezenverzekering. Tekst in

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits

Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de afdeling Pensioenen & Cessantia benefits van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer: 546-6782 ext. 6719

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

LANDSVERORDENING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING

LANDSVERORDENING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING 0 LANDSVERORDENING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING Lv. van dec. regelende een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte weduwenen wezenverzekering. Tekst in P.B., ; inwtr. m.i.v. jan.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 221 Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs

Nadere informatie

==================================================================== I. Definities. Artikel 1

==================================================================== I. Definities. Artikel 1 Intitulé : Vakantieverordening Citeertitel: Vakantieverordening Vindplaats : AB 1993 no. GT 11 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; 2013 no. 20; I. Definities Artikel 1 In deze landsverordening en de naar aanleiding

Nadere informatie

Informatieblad no 1. BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR

Informatieblad no 1. BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR Informatieblad no 1 BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR Contactadressen: ARBEIDSINSPECTIE PARAMARIBO Fred. Derbystraat # 98 Paramaribo Telefoon # 422250/ 471660/ 472279

Nadere informatie

2 Hierbij wordt de tweede volzin van art. 8, lid 2 van de Lv. Ziekteverzekering gewijzigd.

2 Hierbij wordt de tweede volzin van art. 8, lid 2 van de Lv. Ziekteverzekering gewijzigd. 5. LANDSVERORDENING ZIEKTEVERZEKERING LANDSVERORDENING van 6 januari 1966 regelende het recht van de werknemer op tegemoetkoming bij ziekte; tekst in P.B. 1966, no. 15 (met verbeterblad); inwtr. m.i.v.

Nadere informatie

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 288 Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313) en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947,

Nadere informatie

LANDSVERORDENING ZIEKTEVERZEKERING

LANDSVERORDENING ZIEKTEVERZEKERING LANDSVERORDENING ZIEKTEVERZEKERING Lv. van 6 januari 1966 regelende het recht van de arbeider op tegemoetkoming bij ziekte; tekst in P.B. 1966, 15 (met verbeterblad); inwtr. m.i.v. 1 mei 1966 (P.B. 1966,

Nadere informatie

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 13 SUPPLETIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 13:1 * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5 * Suppletie 13:6 t/m 13:11 * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 * Scholing,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 GT no. A Landsbesluit van de 11 de april 2016, tot wijziging van de Landsbesluiten tot vaststelling van de geconsolideerde teksten van wettelijke regelingen

Nadere informatie

Wezenpensioen Brochure

Wezenpensioen Brochure brochure Wezenpensioen_Layout 1 5/1/2016 5:39 PM Page 1 Wezenpensioen Brochure brochure Wezenpensioen_Layout 1 5/1/2016 5:39 PM Page 2 Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wanneer heeft het kind recht op een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 322 27 692 Het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Lvo-III P.B. 1966, no. 14

Lvo-III P.B. 1966, no. 14 Lvo-III P.B. 1966, no. 14 LANDSVERORDENING ONGEVALLENVERZEKERING LANDSVERORDENING van 6 januari 1966 regelende het recht van de arbeider diens nagelaten betrekkingen op tegemoetkoming terzake van een ongeval,

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : Landsverordening minimumlonen Citeertitel: Landsverordening minimumlonen Vindplaats : AB 1989 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1992 no. 81; AB 1993 nos. 2, 77; AB 1994 nos. 66, 67; AB 1995 no. 84;

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten STATENVANCURA~O ZITIINGSJAAR 2014-2015 -05 b LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten No.1 AANBIEDING De Gouverneur van Cura~ao biedt aan de Staten ter

Nadere informatie

************************* AB 1993 no. GT 24 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 30 maart 2015 *************************

************************* AB 1993 no. GT 24 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 30 maart 2015 ************************* Intitulé : LANDSBESLUIT van 21 mei 1993 no. 2, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Landsverordening ziekteverzekering Citeertitel:

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : Landsverordening minimumlonen Citeertitel: Landsverordening minimumlonen Vindplaats : AB 1989 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1992 no. 81; AB 1993 nos. 2, 77; AB 1994 nos. 66, 67; AB 1995 no. 84;

Nadere informatie

====================================================================

==================================================================== AB 1991 no. GT 63 Intitulé : Landsverordening loonbelasting Citeertitel: Landsverordening loonbelasting Vindplaats : AB 1991 no. GT 63 Wijzigingen: AB 1993 no. 73; AB 1997 nos. 34, 80; AB 2000 no. 101

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst; (Tekst geldend op: 23-09-2008) Regeling tot verlening van een eenmalige uitkering ter tegemoetkoming in immateriële schade aan werknemers die ten gevolge van blootstelling aan asbest ernstig ziek zijn

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden

Citeertitel: Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden Intitulé : LANDSVERORDENING van 27 december 2010 houdende bepalingen met betrekking tot de financiële voorzieningen ten behoeve van voormalige politieke ambtsdragers en hun weduwen en wezen Citeertitel:

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 6 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16 de januari 2017 tot aanpassing van de dagloongrenzen voor 2016, genoemd in de Landsverordening

Nadere informatie

: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten. Citeertitel: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten

: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten. Citeertitel: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten Intitulé : Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten Citeertitel: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten Vindplaats : AB 1994 no. GT 8 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB 2009 no.

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Intitulé : Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers

Intitulé : Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers Intitulé : Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers Citeertitel: Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers Vindplaats : AB 2000 no.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003 Vonnisnummer : 2001/343 Datum : 1 juli 2003 Rechters : mrs. L. van Gijn, J.W. Ilsink en C.W.M. van Ballegooijen Middel : AOV en AWW Artikel : 39 resp 40 Belastingjaar

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8559 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-06-1996, nr. 104 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Intitulé : Landsverordening ongevallenverzekering. Citeertitel: Landsverordening ongevallenverzekering

Intitulé : Landsverordening ongevallenverzekering. Citeertitel: Landsverordening ongevallenverzekering Intitulé : Landsverordening ongevallenverzekering Citeertitel: Landsverordening ongevallenverzekering Vindplaats : AB 1996 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1996 no. 25; AB 1997 no. 34; AB 2000 no. 101 (inwtr.

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120).

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120). DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B. 1980 no. 120). Artikel 1 Het decreet verstaat onder: de Minister: de Minister van Arbeid en Volksgezondheid.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 16 juli 1987, Stcrt. 1976, 143m zoals deze regeling laatstelijk is gewijzigde bij regeling van 16 maart 2004, Stcrt. 2004, 58.

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 8 Landsverordening tot regeling van de uitkering en het pensioen voor politieke gezagdragers en van het pensioen voor hun nabestaanden (Pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie