De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014"

Transcriptie

1 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte werkgelegenheid en vacatures 7 3. In- en uitstroom van personeel 8 4. Opleiding en scholing 9 Tabellen 10 A. Werkgelegenheid 11 B. Instroom van nieuw personeel 16 C. Vacatures 19 D. Personeelsverloop 21 E. Opleiding en scholing 23 2

3 Inleiding In opdracht van de Vereniging van Waterbouwers, en onder de vlag van Nederland Maritieme Land, heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2014 uitgevoerd. Deze rapportage bevat een overzicht van de belangrijkste uitkomsten en een tabellenoverzicht van alle antwoorden op de arbeidsmarktenquête, die is uitgezet onder de aangesloten leden van de Vereniging van Waterbouwers. Focus op projectgebonden en varend personeel Een belangrijke opmerking vooraf is dat de focus van de arbeidsmarktenquête in de waterbouw lag op zowel projectgebonden personeel als varend personeel. Projectgebonden personeel: al het personeel dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Varend personeel: al het personeel dat betrokken is bij varende functies, zowel bovendeks als benedendeks. Respons De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode september oktober De enquête is uitgezet onder 96 lidbedrijven van de Vereniging van Waterbouwers; hiervan hebben er 29 de enquête ingevuld (30%), die gezamenlijk 89 procent van de werkgelegenheid in de sector vertegenwoordigen. De uitkomsten zijn op basis van bedrijfsomvang gewogen voor de totale populatie. Gezien het aantal bedrijven dat de enquête heeft ingevuld en de daarmee samenhangende dekking van de werkgelegenheid, zijn de uitkomsten in grote mate representatief voor de situatie en de ontwikkelingen in de branche. Leeswijzer Op de volgende pagina s beschrijven wij eerst de belangrijkste uitkomsten op de thema s: 1. Samenstelling werkgelegenheid; 2. Verwachte werkgelegenheid en vacatures; 3. In- en uitstroom van personeel; 4. Opleiding en scholing. De bijlage bevat een overzicht van de tabellen over alle vragen die in de enquête zijn gesteld. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met eerdere metingen. Foto s voorkant: Vereniging van Waterbouwers 3

4 Belangrijkste uitkomsten 4

5 1. Samenstelling werkgelegenheid In 2013 telde de waterbouwsector in Nederland ruim werkzame personen, een stabilisering ten opzichte van Daarnaast kent de sector een aanzienlijke indirecte werkgelegenheid bij toeleverende bedrijven aan de waterbouw, ter grootte van personen. Deze rapportage schetst de samenstelling en de (door werkgevers verwachte) ontwikkeling van de werkgelegenheid. Aard dienstverbanden Ondanks een lichte stijging van het aandeel ingehuurde arbeid (van 15 procent in 2007 naar 19 procent in 2014) kenmerkt de sector waterbouw zich door een relatief groot aandeel werknemers in eigen dienst (81 procent) (Zie Figuur 1.1). Het grootste gedeelte van de werknemers (85%) is in vaste dienst (tabel A.4). Het aantal werknemers in tijdelijke dienst is gestegen van 6 procent in 2007 naar 15 procent in Mogelijk dat dit samenhangt met de economische recessie en een ruime arbeidsmarkt (tabel A.4). Figuur 0.1 Aandeel personeel in eigen dient en ingehuurd personeel (2014) Opleidingsniveau Naar opleidingsniveau lijkt er een trend waarneembaar naar meer hoger opgeleiden. Het aandeel werknemers met een afgeronde hbo- of wo-opleiding is gestegen, van 18 procent in 2002 naar 41 procent in 2014 (tabel A.7) Het aandeel werknemers dat over een diploma van het voortgezet onderwijs (lbo, vmbo of havo/vwo) beschikt, is in dezelfde periode aanzienlijk afgenomen. Deze trend lijkt de toegenomen kwalificatie-eisen in de waterbouw te bevestigen. Wat betreft het opleidingsniveau wordt voor het projectgebonden personeel voor de komende jaren een stijging van zowel hbo- als wo-personeel voorzien, terwijl... 1 Zie De Nederlandse Maritieme Cluster, Monitor 2014, Ecorys i.s.m Nederland Maritiem Land. 5

6 voor varend personeel gemiddeld een stabilisering van het vereiste opleidingsniveau wordt verwacht (tabel A.8 en tabel A.9). Leeftijd De leeftijdsopbouw van de werknemers in de waterbouw is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven(zie Figuur 1.2 en tabel A.11). Het aandeel ouderen, boven de 45 jaar, is licht toegenomen, naar 41% (waarvan 16% boven de 50 jaar is). In de maritieme cluster als geheel is 39 procent van het personeel ouder dan 45 jaar. Ter vergelijking: van de Nederlandse beroepsbevolking is 42,5 procent ouder dan 45 jaar. Het personeelsbestand in de waterbouw is op dit punt vergelijkbaar met die van de Nederlandse beroepsbevolking. Het aandeel jongeren in de waterbouw ligt met 5 procent lager dan in de maritieme cluster als geheel (9%). Figuur 1.2 Leeftijdsverdeling personeelsbestand Buitenlandse arbeidskrachten Het aandeel buitenlandse werknemers in het totale personeelsbestand is de afgelopen jaren teruggelopen van 36 procent (2007) naar 29 procent (2014). Het grootste deel hiervan is afkomstig van landen buiten de EU (tabel A.15). De belangrijkste reden voor bedrijven om buitenlands personeel aan te nemen, is dat er onvoldoende geschikt aanbod is van Nederlands personeel (tabel A.19) 6

7 2. Verwachte werkgelegenheid en vacatures Verwachting voor 2015 Voor 2015 verwacht een ruime meerderheid van de werkgevers dat de werkgelegenheid in hun bedrijf gelijk zal blijven of zal toenemen (tabel A.5). Een kwart van de bedrijven verwacht dat de werkgelegenheid (licht) zal toenemen; deze verwachting betreft zowel projectgebonden functies als varende functies. Tegelijkertijd verwacht een op de tien bedrijven een (lichte) daling in de werkgelegenheid voor varende functies (eveneens tabel A.5). Vacatures (projectgebonden en varend personeel) Vier op de tien bedrijven (43%) in de waterbouw heeft een of meer vacatures (tabel C.1). Het aantal vacatures (najaar 2014) is relatief klein en was in oktober 2014 ongeveer gelijk aan 2 procent van de werkgelegenheid (Figuur 2.1 en tabel C.2). Dit is hoger dan het gemiddeld vacaturepercentage in de maritieme cluster (1%). De vacatures voor projectgebonden functies zijn min of meer gelijk verdeeld over operationele staf, operationeel uitvoeren en ondersteunend personeel; 30 tot 40% van deze vacatures is moeilijk vervulbaar (tabel C.3). Dit is hoger dan in de meeste andere maritieme sectoren (gemiddeld 24% moeilijk vervulbaar). De vacatures voor varende functies hebben betrekking op zowel officieren, werktuigkundigen als baggerfuncties. Circa een kwart van deze vacatures is moeilijk vervulbaar (tabel C.4). Figuur 2.1 Aandeel vacatures (voor technische functies) op totale werkgelegenheid Voor de komende 5 jaar voorzien de werkgevers in de waterbouw geen specifieke knelpunten in hun personeelsvoorziening. Daar waar zich wel knelpunten in de personeelsvoorziening voordoen, richten de bedrijven zich op het voorkomen van ongewenste uitstroom van personeel, een beter imago van de sector om nieuw personeel te trekken, en een betere doorstroom vanuit het onderwijs (tabel C.6). 7

8 3. In- en uitstroom van personeel Herkomst van personeel De herkomst van nieuw personeel (in zowel projectgebonden als varende functies) laat over de afgelopen jaren enige fluctuaties zien. Benadrukt moet worden dat het hier indicaties betreft op basis van de werkgeversenquête. Voor 2013 valt het relatief grote aandeel personen op dat direct uit het onderwijs komt (44%)(zie figuur 3.1). In eerdere meting lag dit lager (zie tabel B.4). Figuur 3.1 In- en uitstroom van nieuw personeel (gemiddelde voor projectgebonden en varend personeel) Bestemming van vertrokken personeel Het personeelsverloop onder waterbouwtechnisch personeel lag in 2014 op respectievelijk 5,8 procent voor projectgebonden personeel en op 9 procent voor varend personeel (tabel D.2). In eerdere metingen lag het personeelsverloop in de branche op 8 á 12 procent (2006, 2007). Ter vergelijking: gemiddeld lag het personeelsverloop in Nederland in 2013 op 6,1 procent. De belangrijkste redenen voor ontslag zijn ontslag op eigen verzoek en afloop tijdelijk contract (tabel D.3). De bestemming van uitstromend personeel is voor een groot deel onbekend. Het vertrekkend personeel waarvan de bestemming wel bekend is vertrekt voornamelijk naar een andere sector binnen de maritieme cluster, of gaat met pensioen. 8

9 4. Opleiding en scholing Leerwerkplekken en stageplaatsen Een groot gedeelte (73%) van de werkgevers in de waterbouw biedt leerwerkplekken of stageplaatsen aan (tabel E.3). In totaal is het aandeel stagiairs op de totale werkgelegenheid in 2014 circa 2 procent (tabel E.4). Van de stageplaatsen die in de waterbouw worden aangeboden zijn de meeste op mbo 3/4 (30%) of hbo niveau (36%) (zie Figuur 4.6). Figuur 4.1 Verdeling van stageplaatsen naar opleidingsniveau Scholing van personeel De deelname aan scholing ligt met 32 procent lager dan in 2007 (54%) (zie tabel E.7). Het gemiddeld aandeel werknemers in de maritieme cluster dat in 2013 aan een (wettelijke of niet-wettelijke) cursus deelnam, was 38 procent. Het bedrag dat per werknemer aan scholing wordt uitgegeven is met ruim 500 euro over de jaren heen redelijk stabiel (tabel E.9). Nieuwe competentiebehoeften De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de eisen die gesteld worden aan nieuw (projectgebonden en varend) personeel zijn (1) veiligheids- en milieuwetgeving, (2) behoefte aan multi-inzetbaarheid en (3) behoefte aan flexibele inzet van personeel. (zie tabel E.10).Dit zijn interessante trends die gecommuniceerd kunnen worden met het onderwijsveld, zodat hiermee bij het opleiden van jongeren rekening kan worden gehouden. Tevens ligt er een opdracht voor het bedrijfsleven zelf om het huidige personeel hierop voor te bereiden. 9

10 Tabellen 10

11 A. Werkgelegenheid Tabel A.1 Werkzame personen (zowel projectgebonden als varend, naar meewerkende eigenaren en familieleden, werknemers op de loonlijst en ingehuurd personeel (%) Projectgebonden personeel Varend personeel Meewerkende eigenaren en familieleden Werknemers op de loonlijst 9 29 Ingehuurde werknemers a)percentage van aantal personen Tabel A.2 Omvang dienstverband werknemers op de loonlijst en ingehuurd personeel (%) Werknemers op de loonlijst Ingehuurde werknemers 12 uur of minder 0 0 Tussen de 12 en 36 uur uur of meer Tabel A.3 Aard dienstverband werknemers op de loonlijst, onderverdeeld naar projectgebonden personeel en varend personeel (%) Projectgebonden personeel Varend personeel Vast dienstverband (onbepaalde tijd) Tijdelijk dienstverband (bepaalde tijd) Tabel A.4 Werkgelegenheid naar aard dienstverband 2002, 2007 en 2014 (%) Personeel in eigen dienst, waarvan: Jaar Ingehuurd Eigen dienst In vaste dienst In tijdelijke dienst

12 Tabel A.5 Verwachte ontwikkeling omtrent aantal werknemers op de loonlijst en aantal ingehuurde werknemers (%) Projectgebonden personeel Werknemers op de loonlijst Ingehuurde werknemers Varend personeel Werknemers op de loonlijst Ingehuurde werknemers Sterke daling Lichte daling Stabiel Lichte stijging Sterke stijging Tabel A.6 Opleidingsniveau werknemers op de loonlijst en meewerkende eigenaren en familieleden (%) Projectgebonden personeel Varend personeel Basisonderwijs 4 1 Voortgezet onderwijs (vmbo / havo / vwo) Mbo niveau 1/ Mbo niveau 3/ Hbo Wo Tabel A.7 Werkgelegenheid naar opleidingsniveau in 2002, 2007 en 2014 (%) Voortgezet Jaar Onderwijs a) MBO HBO/WO a) Zowel met als zonder diploma Tabel A.8 Verwachte ontwikkeling opleidingsniveau projectgebonden personeel (%) Jaar Basisonderwijs Voortgezet onderwijs MBO HBO WO Sterke daling Lichte daling Stabiel Lichte stijging Sterke stijging

13 Tabel A.9 Verwachte ontwikkeling opleidingsniveau varend personeel (%) Jaar Basisonderwijs Voortgezet onderwijs MBO HBO WO Sterke daling Lichte daling Stabiel Lichte stijging Sterke stijging Tabel A.10 Leeftijd projectgebonden personeel en varend personeel (%) Projectgebonden personeel Varend personeel Jonger dan 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar jaar en ouder Tabel A.11 Werkgelegenheid naar leeftijd in 2002, 2007 en 2014 (%) Jaar Jonger dan tot 45 jaar 45 jaar en ouder Tabel A.12 Functieverdeling van projectgebonden personeel (%) Projectgebonden personeel Operationele staf 22 Operationeel uitvoerend 46 Ondersteunend personeel 32 13

14 Tabel A.13 Functieverdeling van varend personeel (%) Varend personeel Nautische functies Officieren 29 Nautische functies Gezellen 3 Werktuigkundige functies 29 Baggerfuncties 14 Binnenvaartfuncties 10 Overig 15 Tabel A.14 Werkgelegenheid naar functie in 2014 (%) 2013 Projectgebonden personeel 58 Operationele staf 13 Operationeel uitvoerend 26 Ondersteunend personeel 18 Varend personeel 42 Nautische functies Officieren 12 Nautische functies Gezellen 1 Werktuigkundige functies 12 Baggerfuncties 6 Binnenvaartfuncties 4 Overig 6 a) Geen cijfers beschikbaar Tabel A.15 Inzet buitenlanders in 2002, 2007 en 2014 (%) Variabele Aandeel buitenlanders, waarvan a) Afkomstig uit de EU Afkomstig van buiten de EU a) Geen cijfers beschikbaar a) a) Tabel A.16 Verdeling projectgebonden werknemers op de loonlijst en ingehuurde werknemers naar nationaliteit (%) Werknemers in loondienst Ingehuurde werknemers Nederland Overig EU 7 1 Europees niet EU land 7 13 Overig

15 Tabel A.17 Verdeling varende werknemers op de loonlijst en ingehuurde werknemers naar nationaliteit (%) Werknemers in loondienst Ingehuurde werknemers Nederland Overig EU 3 18 Europees niet EU land 1 0 Overig Tabel A.18 Verwachte ontwikkeling inhuur buitenlandse werknemers komende jaren (%) Projectgebonden personeel Varend personeel Nee, zeker niet meer inhuur Nee, waarschijnlijk niet meer inhuur Ja, waarschijnlijk wel meer inhuur 9 8 Ja, zeker wel meer inhuur Tabel A.19 Top 3 redenen voor inhuur buitenlandse werknemers 1 Er is onvoldoende geschikt aanbod van Nederlands personeel

16 B. Instroom van nieuw personeel Tabel B.1 Bedrijven dat nieuwe werknemers heeft aangenomen in 2013 (%) 2013 Nee 31 Ja, voor projectgebonden functie(s) 39 Ja, voor varende functie(s) 13 Ja, voor beide functies 17 Tabel B.2 Bedrijven dat nieuwe werknemers heeft aangenomen in 2014 (%) 2014 Nee, en wij verwachten ook geen personeel meer aan te nemen 31 Nee, maar wij verwachten nog wel personeel aan te nemen 8 Ja, voor projectgebonden functie(s) 28 Ja, voor varende functie(s) 13 Ja, voor beide functies 20 Tabel B.3 Herkomst van de drie laatst aangenomen werknemers (%) Projectgebonden functies Varende functies Zeevaart 0 0 Waterbouw 30 0 Binnenvaart 6 48 Visserij 0 0 Offshore 0 0 Watersportindustrie 0 0 Zeehavens 0 0 Scheepsbouw 0 0 Maritieme dienstverlening 0 11 Maritieme toeleveringsindustrie 0 0 Koninklijke Marine 0 0 Werkloos 0 0 Arbeidsongeschikt 0 0 Schoolverlater Anders

17 Tabel B.4 Herkomst instroom personeel in 2002, 2007 en 2013 (%) Jaar Vanuit de waterbouw Van buiten de waterbouw Waarvan uit ander bedrijf in maritieme cluster Vanuit onderwijs Voorheen werkloos Tabel B.5 Opleidingsniveau van de drie laatst aangenomen werknemers (%) Projectgebonden functies Varende functies Basisonderwijs 6 0 Voortgezet onderwijs (vmbo / havo / vwo) Mbo niveau 1/ Mbo niveau 3/ Hbo Wo Tabel B.6 Bedrijven die schoolverlaters hebben aangenomen in 2013 (%) Schoolverlaters aangenomen Wel schoolverlaters aangenomen 51 Geen schoolverlaters aangenomen 49 Tabel B.7 Aangenomen schoolverlaters in 2013 naar opleidingsniveau (%) Aangenomen schoolverlaters Basisonderwijs 0 Voortgezet onderwijs (vmbo / havo / vwo) 16 Mbo niveau 1/2 16 Mbo niveau 3/4 22 Hbo 29 Wo 16 17

18 Tabel B.8 Verwachting voor het aannemen van schoolverlaters in de komende jaren (%) Voortgezet onderwijs Basisonderwijs (vmbo / havo / vwo) Mbo niveau 1/2 Mbo niveau 3/4 Hbo Wo Veel meer Meer Stabiel Minder Veel minder

19 C. Vacatures Tabel C.1 Bedrijven die te maken hebben met openstaande vacatures (%) Bedrijven Nee, geen openstaande vacatures 57 Ja, wel openstaande vacatures 43 Tabel C.2 Vacaturepercentage en aandeel moeilijk vervulbare vacatures in 2003, 2006 en 2008 (%) Jaar Vacaturepercentage a) in totaal aantal vacatures Aandeel moeilijk vervulbaar a) Aandeel vacatures van totale werkgelegenheid in werkzame personen, excl. ingehuurd personeel Tabel C.3 Vacatures per functiegroep en moeilijk vervulbare vacatures projectgebonden functies (%) Waarvan moeilijk Vacatures vervulbaar Operationele staf Operationeel uitvoerend Ondersteunend personeel Tabel C.4 Vacatures per functiegroep en moeilijk vervulbare vacatures varende functies (%) Waarvan moeilijk Vacatures vervulbaar Nautische functies Officieren Nautische functies Gezellen 0 0 Werktuigkundige functies Baggerfuncties 25 0 Binnenvaartfuncties 4 0 Overig

20 Tabel C.5 Top 3 functiegroepen waarvoor de komende jaren moeilijk vervulbare vacatures verwacht worden Projectgebonden personeel Varend personeel 1 Operationeel uitvoerend Binnenvaartfuncties 2 Ondersteunend personeel Werktuigkundige functies 3 Tabel C.6 Top 3 oplossingsrichtingen ter oplossing / voorkoming van moeilijk vervulbare vacatures 1 Voorkomen van uitstroom van werknemers 2 Beter imago van de sector 3 Betere doorstroom vanuit het onderwijs Tabel C.7 Bedrijven met een overschot aan personeel (%) Bedrijven Nee, geen overschot 100 Ja, wel een overschot 0 20

21 D. Personeelsverloop Tabel D.1 Bedrijven met verloop in 2013 en 2014 (%) 2013 en 2014 Geen personeelsleden hebben het bedrijf verlaten 47 Ja, projectgebonden personeel 18 Ja, varend personeel 16 Ja, zowel projectgebonden als varend personeel 20 Tabel D.2 Verloop als aandeel van de totale werkgelegenheid (%) Projectgebonden personeel 6,4 5,8 Varend personeel 16,8 9,0 Tabel D.3 Uitstroombestemming vertrokken personeelsleden (%) Projectgebonden personeel Varend personeel Ontslag op eigen verzoek Afloop tijdelijk contract Pensioen of prepensioen Medisch afgekeurd 0 0 Ontslag wegens onvoldoende 9 0 Ontslag wegens onvoldoende werk 0 0 Anders

22 Tabel D.4 Bestemming van de drie laatst vertrokken werknemers (%) Projectgebonden personeel Varend personeel Zeevaart 0 7 Waterbouw 14 6 Binnenvaart 0 34 Visserij 0 0 Offshore 2 7 Watersportindustrie 0 0 Zeehavens 0 0 Scheepsbouw 0 0 Maritieme dienstverlening 0 0 Maritieme toeleveringsindustrie 0 0 Koninklijke Marine 0 0 Andere sector 19 0 Werkloosheid 3 0 Arbeidsongeschiktheid 0 0 VUT / Pensioen Anders Tabel D.5 Uitstroom van personeel in 2002, 2007 en 2014 (%) Naar ander bedrijf in Jaar Binnen de waterbouw Buiten de waterbouw maritieme cluster Werkloos Arbeidsongeschikt VUT / pensioen Anders

23 E. Opleiding en scholing Tabel E.1 Bedrijven met (leerling)werknemers / stagiairs die een beroepsopleiding volgen (%) Bedrijven Geen (leerling)werknemers / stagiairs die een beroepsopleiding volgen 38 Wel (leerling)werknemers / stagiairs die een beroepsopleiding volgen 62 Tabel E.2 Niveau van de beroepsopleidingen die gevolgd worden (%) Aandeel beroepsopleidingen VMBO 6 Mbo niveau 1/2 12 Mbo niveau 3/4 30 Hbo 41 Universitair 11 Tabel E.3 Bedrijven met leerwerkplekken / stageplaatsen (%) Bedrijven Geen leerwerkplekken / stageplaatsen 27 Wel leerwerkplekken / stageplaatsen, maar niet allemaal vervuld 27 Wel leerwerkplekken / stageplaatsen, allemaal vervuld 45 Tabel E.4 Bedrijven met leerwerkplekken / stageplaatsen (%) Variabele Waterbouw % stagiairs t.o.v. werkgelegenheid % stagiairs t.o.v. werkgelegenheid % stagiairs t.o.v. werkgelegenheid Aantal eventueel extra te plaatsen stagiairs per onderneming 0,5 23

24 Tabel E.5 Verdeling leerwerkplekken / stageplaatsen naar opleidingsniveau en aandeel vervuld (%) Leerwerkplekken / Stageplaatsen Waarvan vervuld Vmbo 9 50 Mbo niveau 1/ Mbo niveau 3/ Hbo Wo Tabel E.6 Werknemers die in 2013 een functiegerichte training hebben gevolgd (aandeel van totale werkgelegenheid) Projectgebonden personeel Varend personeel Wettelijk verplichte trainingen Niet wettelijk verplichte trainingen Tabel E.7 Deelname aan scholing maritieme cluster (percentages) Wettelijk verplicht Niet wettelijk verplicht 2002 a) a) a)geen cijfers beschikbaar Tabel E.8 Uitgaven aan trainingen en opleidingen Uitgaven Uitgaven per werknemer (op de loonlijst) 521 Tabel E.9 Uitgaven aan trainingen en opleidingen Jaar Gemiddeld bedrag per werknemer Tabel E.10 Top 3 ontwikkelingen van inlvoed op de eisen die gesteld worden aan medewerkers 1 Veiligheids en milieuwetgeving 2 Behoefte aan multi inzetbaar personeel 3 Behoefte aan flexibele inzet van personeel 24

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Maritieme Toeleveringsindustrie Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritiem Land (NML) en de aangesloten branches heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2015 uitgevoerd. In 2015 is niet voor elke branche afzonderlijk een rapportage opgesteld.

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritieme Land (NML) en de aangesloten brancheorganisaties heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2014 uitgevoerd. Voor elke branche afzonderlijk is een sectorrapportage

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt Monitor 2015 Ruud van der Aa Jeroen Kleingeld Lisa van Beek Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 3 2. Belangrijkste uitkomsten 5 3. Omvang en samenstelling

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw 3

Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw 3 Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw Samenvatting Opdrachtgever: SOOW Rotterdam, februari 2012 Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw en Diervoeder 2010

Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw en Diervoeder 2010 Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw en Diervoeder 2010 Managementsamenvatting Opdrachtgever: Productschap Akkerbouw en Productschap Diervoeder Rotterdam, 30 september 2011 Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten:

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten: 1.1 Aan het werk 1874 Kinderwetje van Van Houten: Het werd verboden voor kinderen onder de 12 jaar om in de fabriek te werken. Werken op het land was nog wel toegestaan. Tegenwoordig mogen jongeren vanaf

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Horeca

Februari 2010. Brancheschets Horeca Februari 2010 Brancheschets Horeca Brancheschets Horeca Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis & Niek Veeken 10-2-2010 Landelijk Bedrijfsadviseur Horeca Patricia Oosthof

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten Jena de Wit Peter Donker van Heel 6 december 2011 Vraagstelling: Bekendheid met payrolling Herkomst Persoonskenmerken Kenmerken payrollbaan

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Transport & Logistiek

Maart 2010. Brancheschets Transport & Logistiek Maart 2010 Brancheschets Transport & Logistiek Brancheschets Transport en Logistiek Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis, Niek Veeken Landelijk bedrijfsadviseur voor

Nadere informatie

Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw

Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw Eindrapport Opdrachtgever: SOOW Rotterdam, februari 2012 Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo Onderwijscijfers groen mbo-onderwijs Het deelnemersaantal voor het groene mbo-onderwijs is nog altijd stijgend. Met 27.134 deelnemers maakt het groene mbo-onderwijs ruim 5% uit van het totale mbo-onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Meer hoger opgeleiden in het MKB Het aandeel hoger opgeleiden in het MKB is de laatste jaren gestegen. Met name in de

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan?

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? , wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? Biebwatch, Amsterdam, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht Opzet van de presentatie Ontwikkelingen op de

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Over de voedingsmiddelenindustrie

Over de voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Februari Brancheschets Agrarische sector

Februari Brancheschets Agrarische sector Februari 2010 Brancheschets Agrarische sector Brancheschets Agrarische Sector Afdeling Arbeidsmarktinformatie, Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis & Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor

Nadere informatie

Zoetermeer, 16 januari 2015

Zoetermeer, 16 januari 2015 Arbeidsmarkt Groothandel Bloemen en Planten 2014 Zoetermeer, 16 januari 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012

Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012 . Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet www.tuinbouw.nl e-mail info@tuinbouw.nl Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek

Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek Opdrachtgever: Sectorinstituut Transport en Logistiek Rotterdam, 23 juli 215 Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek Opdrachtgever:

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 AANDEEL LEERLINGEN VMBO 3E LEERJAAR 2006-2007 2013-2014 2016-2017 VMBO-BB 31% 24% 24% VMBO-KB 27% 22% 21% Het betreft hier het aandeel leerlingen binnen het totaal

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Bouw

Maart 2010. Brancheschets Bouw Maart 2010 Brancheschets Bouw Brancheschets Bouw Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de Bouw Erik van As, tel. 020-7515077

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2015

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2015 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2015 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM december 2015 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2015 - Rapportage

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100) Wanneer onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Het aantal nieuwe WWuitkeringen in het onderwijs

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Minder personeel en andere taken

Minder personeel en andere taken Minder personeel en andere taken Samenvatting Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken 2015 Minder personeel en andere taken Samenvatting Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken 2015 De openbare bibliotheek

Nadere informatie

Resultaten vacaturescan Regio West

Resultaten vacaturescan Regio West Resultaten vacaturescan Regio West Meting 3 Amsterdam, oktober 2004 drs B. van Bruggen 187/oktober 2004 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl

Nadere informatie

OOM Arbeidsmarktinformatie cijfers en trends Peildatum januari 2011

OOM Arbeidsmarktinformatie cijfers en trends Peildatum januari 2011 OOM Arbeidsmarktinformatie cijfers en trends 2011 Peildatum januari 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 1 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 6 1.1 Bedrijvigheid 6 1.2 Werkgelegenheid 7 2 Personeelsopbouw

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens Bijlage B3 Eerste treden op de arbeidsmarkt Ans Merens Inhoud Figuur B3.1... 3 Figuur B3.2... 4 Tabel B3.1... 5 Figuur B3.3... 6 Figuur B3.4... 6 Figuur B3.5... 7 Tabel B3.2... 8 Figuur B3.6... 9 Figuur

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Sectorale arbeidsmarktinformatie Overschotten en tekorten Kansen en mogelijkheden Deel B: Sectorbeschrijvingen 19. Onderwijs Den Haag 20 december 2011 Inhoudsopgave Onderwijs...3 1. Sectorfiche...3 2.

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor wonenbranche

Arbeidsmarktmonitor wonenbranche Arbeidsmarktmonitor wonenbranche 2007 Projectleider: drs. Nicole Ras WoonWerk In samenwerking met auteurs: drs. P. Gibcus (EIM) drs. M.E. Winnubst (EIM) drs. J.J.J. Donkers (Stratus) C.M. Hartog (EIM)

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Maart Brancheschets Detailhandel

Maart Brancheschets Detailhandel Maart 2010 Brancheschets Detailhandel Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de Detailhandel Jan Alberts, tel. 06-55

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Bedrijfsscan Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013/IV

Bedrijfsscan Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013/IV Bedrijfsscan Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013/IV In dit document vindt u een selectie van de resultaten van de vierde meting van 2013 in het kader van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro. Bij elke indicator

Nadere informatie