TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening"

Transcriptie

1 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame bestanddelen : Natrii sulfadiazinum eq. sulfadiazinum 250 mg - Trimethoprim 50 mg /g Hulpstoffen: Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen. 3. FARMACEUTISCHE VORM Poeder voor orale toediening 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Doeldiersoorten Varken 4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten Curatieve behandeling van infecties van het spijsverteringsstelsel en ademhalingsstelsel veroorzaakt door gevoelige kiemen. 4.3 Contra-indicaties TRIMAZIN 30 % is tegenaangewezen bij dieren met gekende overgevoeligheid tegenover sulfonamiden. 4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is Geen 1

2 4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Het poeder wordt grondig gemengd in het voeder of drinkwater van varkens Voor elke orale toediening zal een verse oplossing bereid worden. Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient Tijdens het mengen van het poeder dient direct contact met de huid en ook stofinhalatie te worden vermeden. Buiten bereik van kinderen houden. 4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst) Een langdurige behandeling kan leiden tot foliumzuurdeficiëntie met onderdrukking van de beendermergaktiviteit en de hematopoïese. 4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg Niet tegenaangewezen bij varkens Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Procaïnezouten, nicotinamide, foliumzuur, methionine en gelatine hebben een antagonistisch effect op sulfonamiden. Salicylaten verhogen het effect van sulfonamiden door verdringing uit hun plasma-eiwitbinding. Sulfonamiden verhogen de activiteit van orale anticoagulantia. 4.9 Dosering en toedieningsweg De dosis bedraagt 30 mg actieve stoffen per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 tot 5 dagen. Dit komt overeen met 1 g poeder per 10 kg lichaamsgewicht per dag. Deze dagdosis wordt bij voorkeur verdeeld over 2 gelijke doses die dan om de 12 uren worden toegediend. Ter behandeling van het varken wordt het poeder grondig in het varkensvoeder gemengd of gemengd in het drinkwater. Gebruik in het drinkwater bij varkens: Bij toediening via het drinkwater kan de totale hoeveelheid TRIMAZIN 30% nodig voor de behandeling van een groep dieren voor een halve dag (12 u) berekend worden met de volgende formule: Aantal g TRIMAZIN 30% per 12 u = 0.1 (g/kg) x gemiddeld lichaamsgewicht (kg) x aantal dieren 2 Deze hoeveelheid dient eerst opgelost te worden in een klein volume warm water (50-55 C), waarbij gedurende 5 minuten krachtig geroerd wordt (bv. door middel van een staafmixer). De hoeveelheid warm water nodig voor deze vooroplossing kan als volgt berekend worden: Aantal liter te bereiden vooroplossing = Aantal g TRIMAZIN 30% per 12 u 15 Op deze manier wordt een vooroplossing bekomen met een maximale concentratie van 15 gram TRIMAZIN 30% per liter. Omwille van oplosbaarheid mag deze maximale concentratie niet overschreden worden. Deze vooroplossing wordt vervolgens al roerend toegevoegd aan een voorraadvat, waardoor een hoeveelheid gemedicineerd drinkwater bekomen wordt dat dient geconsumeerd te worden door de varkens binnen de 4 uur. 2

3 Tussen twee medicatieperiodes van 4 uur in, wordt niet-gemedicineerd drinkwater verstrekt Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk TRIMAZIN 30 % heeft een hoge therapeutische index zodat toxische symptomen bij normale dosering niet voorkomen 4.11 Wachttijden (orgaan)vlees: 12 dagen 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN Farmacotherapeutische groep: een combinatiepreparaat van twee antimicrobiële stoffen, nl. trimethoprim en sulfadiazine ATCvet-code : QJ01EW Pharmacodynamische eigenschappen TRIMAZIN 30 % is een combinatiepreparaat van twee chemotherapeutica, trimethoprim en sulfadiazine onder de vorm van het wateroplosbaar natriumzout, in de verhouding van 1:5. a) Trimethoprim is een pyrimidinederivaat met een bacteriostatische werking tegenover grampositieve en gramnegatieve kiemen. Het remt de werking van het enzyme, dihydrofoliumzuurreductase dat dihydrofolaat reduceert tot tetrahydrofolaat dat een belangrijke rol speelt in de synthese van het bacteriële DNA. De resistentie tegenover trimethoprim ontwikkelt zich door mutatie of door overdracht van R-plasmiden. b) Sulfadiazine is een kortwerkend sulfonamide met een antibacteriëel werkingsspectrum dat overeenkomt met dat van trimethoprim. Sulfonamiden interfereren met p-aminobenzoëzuur in de vorming van dihydrofoliumzuur, noodzakelijk voor de bacteriële synthese van DNA. Het werkt dus ook bacteriostatisch. Resistentie tegenover sulfadiazine gebeurt ook vooral door overdracht van R-plasmiden. Er bestaat kruisresistentie met andere sulfonamiden. De combinatie van trimethoprim met sulfadiazine heeft verschillende farmacologische voordelen: * Synergisme: de minimaal remmende concentraties (MRC) van de combinatie liggen telkens veel lager dan die van de afzonderlijke componenten. 3

4 Als indicatie voor de gevoeligheid en de graad van resistentie zijn de Minimaal Remmende Concentraties waarbij 50 % en 90 % van de stammen van varkens-pathogenen gevoelig zijn voor de combinatie (MRC 50, MRC 90 ) hieronder samengevat. De meeste kiemen zijn zeer gevoelig voor de combinatie van trimethoprim en sulfadiazine. Er dient echter rekening te worden gehouden met een verhoogde graad van resistentie voor Escherichia coli. KIEMSOORT MRC (µg/ml) Actinobacillus pleuropn. Pasteurella multocida Salmonella typhimurium Salmonella choleraesuis Escherichia coli Streptococcus suis β-hemolytic Streptoc. (Varkens) MRC 50 MRC > * Verruiming van het spectrum: kiemen welke weinig gevoelig zijn voor sulfonamiden worden gevoelig voor de combinatie. * Aangezien beide stoffen 2 opeenvolgende reacties van hetzelfde bacteriële biochemisch proces beïnvloeden mag men verwachten dat resistentie-ontwikkeling tegen de combinatie veel langzamer optreedt dan tegen de afzonderlijke componenten. 5.2 Pharmacokinetische eigenschappen a) Resorptie, plasmakinetiek Beide componenten worden na orale toediening redelijk goed geresorbeerd bij niet ruminerende kalveren. Na een orale dosering van 30 mg van de actieve combinatie per kg/dag bij jonge kalveren werden reeds na 1 u therapeutische bloedspiegels van 5.9 µg/ml waargenomen die een steady state waarde bereikten van 22 µg/ml na 3 dagen. Beide stoffen vertonen eenzelfde farmacokinetisch patroon. Bij varkens worden worden beide componenten na orale toediening van TRIMAZIN 30 % snel en uitstekend geresorbeerd (Biologische beschikbaarheid : Sulfadiazine: ± 100 %; Trimethoprim: ± 73 %). De resorptie wordt weinig beïnvloed door de aanwezigheid van voedsel in het spijsverteringskanaal. Na enkelvoudige orale toediening van TRIMAZIN 30 % aan een dosering van 1g per 10 kg LG (30 mg actieve stof/kg LG) aan niet uitgevaste varkens bedragen de gemiddelde (n=8) farmacokinetische parameters voor sulfadiazine: C max = ± 8.26 µg/ml; t max = 2.19 ± 0.82 h; t 1/2 el = 2.63 h. De gemiddelde farmacokinetische parameters voor trimethoprim bedragen: C max = 1.20 ± 0.29 µg/ml; t max = 1.80 ± 0.60 h; t 1/2 el = 2.73 h. 4

5 Na herhaalde toediening van TRIMAZIN 30 % poeder met het voeder aan de aanbevolen dosering van 15 mg actieve stof per kg lichaamsgewicht tweemaal per dag met intervallen van 12 uur gedurende 5 dagen fluctueren de gemiddelde plasma concentraties tussen de behandelingen in (d.w.z. 6 uur na elke behandeling) tussen 4.16 en 7.60 µg/ml voor sulfadiazine en tussen 0.24 en 0.39 µg/ml voor trimethoprim. b) Distributie Zowel trimethoprim als sulfadiazine verdelen zich goed in de lichaamsweefsels. De hoogste concentraties worden bereikt in de nieren, de longen en de lever. Het distributievolume van sulfadiazine bedraagt ca 0.75 L/kg bij het rund, respectievelijk ca L/kg bij het varken en zijn proteïnebinding ca 25 % bij het rund en ca 30 % bij het varken. Het distributievolume van trimethoprim bedraagt 1.14 L/kg bij het rund en ca 2 L/kg bij het varken. Het wordt dus veel beter verdeeld in de weefsels dan sulfadiazine. De plasma proteinebinding van trimethoprim is zeer hoog bij pasgeboren biggen (75-85 %), maar daalt vervolgens binnen de 1 à 2 weken tot %. c) Metabolisme: Sulfadiazine wordt intensief gemetaboliseerd door oxydatie en acetylering tot 5 inactieve metabolieten. Trimethoprim wordt bij runderen voor 97 % gemetaboliseerd door N-oxydatie, O-demethylering en alfa-hydroxylatie. Bij varkens gebeurt de biodegradatie van sulfadiazine voornamelijk door acetylatie en in mindere mate door aromatische hydroxylatie. Biodegradatie van trimethoprim gebeurt hoofdzakelijk door oxydatie en daaropvolgende conjugatie. d) Eliminatie Beide stoffen worden vooral door de nieren uitgescheiden en dit is het resultaat van glomerulaire filtratie, tubulaire herresorptie en actieve secretie. Een klein gedeelte wordt ook langs de faeces uitgescheiden. De biologische halfwaardetijden bij het kalf bedragen 3 h voor trimethoprim en 10.7 h voor sulfadiazine na orale toediening. Bij varkens bedraagt de plasma halfwaardetijd zowel voor sulfadiazine als voor trimethoprim ongeveer 2,5 tot 3 h. e) Farmacokinetische voordelen van de combinatie Trimethoprim en sulfadiazine hebben veel farmacokinetische eigenschappen gemeen en vertonen eenzelfde farmacokinetisch patroon. Trimethoprim heeft een groter distributievolume en concentreert zich beter in de weefsels dan sulfadiazine. Om deze reden werden de componenten in de verhouding 1:5 gemengd. De farmacokinetische parameters van beide componenten worden onderling niet beïnvloed. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen Lactose monohydraat 6.2 Onverenigbaarheden Het poeder is onverenigbaar met zuur reagerende stoffen en calciumzouten. 6.3 Houdbaarheidstermijn Ongeopende verpakking: 2 jaar. Na openen van de verpakking: onmiddellijk te gebruiken na eerste opening Genedicineerd drinkwater: 4 uur. 5

6 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bij kamertemperatuur (15-25 C) en droog bewaren. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren 6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking Aluminium-gelamineerde zakjes met 100 g, 250 g, 500 g en 1 kg. Plastiek pot met 1 kg poeder. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou terecht komen. 7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN KELA Laboratoria nv Sint Lenaartseweg Hoogstraten tel NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE-V (ALUMINIUM ZAKJES) BE-V (POT) 9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING : DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST januari 2009 Overige Informatie : Wijze van aflevering : uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel. 6

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BD/2014/REG NL 10534/zaak 270592 3 BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BD/2014/REG NL 10534/zaak 270592 4 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL MANSONIL ALL WORM DOG FLAVOUR, tabletten voor honden

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de

Nadere informatie

BIJSLUITER 3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)

BIJSLUITER 3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN) Planipart BIJSLUITER 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND Houder van de vergunning voor het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CALCICLO STEROP 11 meq 10ml Oplossing voor injectie. Calciumchloride dihydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CALCICLO STEROP 11 meq 10ml Oplossing voor injectie. Calciumchloride dihydraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER CALCICLO STEROP 11 meq 10ml Oplossing voor injectie Calciumchloride dihydraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het toediening van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol 8-10 tablets BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie colistimethaatnatrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl Neusspray voor kinderen van 2-12 jaar (doseerspray) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ABILIFY 15 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 15 mg aripiprazol. Hulpstof met bekend effect: 57 mg lactose per tablet. Voor de volledige

Nadere informatie

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik Publieksbijsluiter VERMOX Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u VERMOX zorgvuldig

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik. dinatriumwaterstoffosfaat / natriumdiwaterstoffosfaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik. dinatriumwaterstoffosfaat / natriumdiwaterstoffosfaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik dinatriumwaterstoffosfaat / natriumdiwaterstoffosfaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foster 100/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat. Voor gebruik door volwassenen. Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden

Nadere informatie

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride 1Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Daivonex crème 50 microgram/g, crème

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Daivonex crème 50 microgram/g, crème Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan

Nadere informatie

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat?

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Urologie Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Inhoud 1 Soorten nierstenen... 3 2 Ontstaan... 4 3 Problemen... 4 4 Symptomen... 4 5 Diagnose... 4 6 Oorzaken... 4 7 Behandeling... 5 8 Geneesmiddelen...

Nadere informatie

Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm

Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Hoge Gezondheidsraad Zelfbestuursstraat 4 B-1070 BRUSSEL Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde

Nadere informatie

Vaccinatie tegen respiratoire aandoeningen bij het rund: Bacteriële vaccins

Vaccinatie tegen respiratoire aandoeningen bij het rund: Bacteriële vaccins Folia veterinaria Vaccinatie tegen respiratoire aandoeningen bij het rund: Bacteriële vaccins Infectieuze bronchopneumonie is een veel voorkomende pathologie bij jong vee. Vooral in grotere fokeenheden

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. hydrochloorthiazide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. hydrochloorthiazide Sandoz B.V. Page 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde 1 Richtlijnen over borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde In samenwerking met de Vlaamse Pediatrische Diëtisten en

Nadere informatie