Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop"

Transcriptie

1 jaarplan basisschool De Akker - Boskoop

2 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm, waarbij aangegeven wordt: het beleidsterrein; doel concrete activiteiten; inzet van personeel en middelen; tijdsbestek; meetbaar resultaat. Het Jaarplan is tot stand gekomen in samenspraak tussen directie, team, oudergeleding van de MR en met gebruikmaking van informatie van andere belanghebbenden. In het Jaarplan worden alleen specifieke verbeteractiviteiten weergegeven. Deze vinden plaats in het kader van kwaliteitszorg. Hieronder vallen ook activiteiten ten behoeve van monitoring en borging (doen wij nog steeds de goede dingen?). De effecten van het Jaarplan worden vervolgens beschreven in het Jaarverslag van de school, dat aan het einde van het schooljaar verschijnt. Een korte beschrijving van de werkzaamheden en resultaten in het Jaarplan en Jaarverslag staat ook in de Schoolgids die aan het begin van ieder schooljaar verschijnt. Alle genoemde documenten zijn terug te vinden op onze website: waar ze voor alle belanghebbenden in te zien zijn. De documenten worden ook verzonden naar: Inspectie, College van Bestuur ter informatie (Jaarplan) en verantwoording (*Jaarverslag). Boskoop, 31 augustus 2015 * 5 juli 2016 A.J. Bouwsma Directeur

3 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Onderwijs-kwaliteit Opbrengstgericht werken (OGW) Groep 1-2: rekenen en taal voor kleuters Groep 3: DMT, rekenen/wiskunde en spelling Groep 4-8 DMT, rekenen/wiskunde, spelling en begrijpend lezen In alle leerjaren op een efficiënte manier het taal/spelling-, reken- en het leesonderwijs op De Akker te volgen en waar nodig de aanpak schoolbreed en/of per leerjaar bij te stellen om goede (eind-)resultaten te behalen. Team, IB en directie. LVS ParnasSys PvA spelling d.d Gehele schooljaar. De opbrengsten van de Cito M en E-toetsen m.b.t. deze vakgebieden zijn per leerjaar door de groepsleerkracht(en) in het LVS ingevoerd en geanalyseerd. Er worden door de IB gesprekken gevoerd met de groepsleerkracht(en) over de onderwijsresultaten van de groep. De te behalen streefdoelen en niveauwaarden worden per leerjaar en per vakgebied geformuleerd. Bij spelling ligt de niveauwaarde ten minste op 3,0 of hoger. Het eindresultaat van de school ligt tenminste op of boven het inspectieniveau. De groepsleerkracht stelt ieder halfjaar per vakgebied een groepsplan op en voert dit werkdocument op minimaal drie niveaus 3

4 (onderwijsarrangementen) uit. (Zon-Maan-Ster). De groepsleerkracht geeft op deze drie niveaus effectieve instructie (HGW) en herkent risicoleerlingen. Leerdoelen worden zichtbaar gemaakt in alle groepen. POP opgesteld voor personeelsleden waarbij de leerkrachtvaardigheden onvoldoende zijn beoordeeld. De Cito-resultaten worden met ouders en de leerlingen besproken m.b.v. de leerlinganalysegrafiek vanuit het LVS. De opbrengsten van de Cito M en E-toetsen zijn per leerjaar ingevoerd in het LVS. Naar aanleiding van deze twee toetsmomenten zijn er door de ib-er groepsgesprekken gevoerd over de toetsresultaten. Tijdens deze gesprekken zijn per vakgebied nieuwe niveauwaarden vastgesteld. De schoolresultaten van de M-toetsen zijn op 11 april o.a. onderwerp van gesprek geweest tijdens de tweejaarlijkse managementrapportage met het College van Bestuur en de directie. Op basis van de groepsresultaten en de vastgestelde niveauwaarden hebben de groepsleerkrachten voor spelling een nieuw groepsplan op minimaal drie niveaus (zon-maan-ster) opgesteld. Voor (begrijpend) lezen en rekenen is alleen een nieuwe niveau-indeling gemaakt. De individuele resultaten van de M-toetsen zijn in maart met de ouders/verzorgers besproken tijdens de tien minutengesprekken aan de hand van de leerlinganalysegrafiek uit het LVS. De resultaten van de E- toetsen worden toegevoegd aan het laatste leerlingrapport voor de zomervakantie. De groepsleerkrachten worden geacht op minimaal drie niveaus effectieve instructie te kunnen geven en risicoleerlingen te herkenen. Gezien de schoolresultaten van de M-toetsen lukt dit steeds beter maar blijft er jaarlijks sprake van fluctuatie in de onderwijsresultaten zowel op groeps- als op schoolniveau. Deze tendens is ook terug te zien op stichtingsniveau. Op groepsniveau is de aanpak van de leerkracht van essentieel belang. Er moet gelet worden op: een (effectieve) instructie aan de groep (wat werkt het beste?) het realiseren van eigenaarschap van de individuele leerling voor zijn eigen toetsresultaten een gedegen analyse door de groepsleerkracht(en) m.b.t. de toetsresultaten 4

5 het opstellen van een nieuw (levend) groepsplan voor meerdere vakgebieden een vertaalslag van het groepsplan naar de dagelijkse praktijk Nieuwe methoden De Akker vervangt weloverwogen oude methoden om het onderwijs aan de kinderen up to date te houden. Het team bespreekt en verhelpt problemen bij de invoering van de methoden om de doorgaande lijn te waarborgen. Een werkgroep vanuit het team oriënteren zich op een nieuwe (digitale) methode voor Engels. Totaal beschikbaar budget in begroting ,- September juni 2016 Besluitvorming, aanschaf en invoering van een nieuwe (digitale) methode voor Engels m.i.v. het schooljaar Tussentijdse evaluatie in groep 5 t/m 8 n.a.v. de invoering van de digitale aardrijkskunde methode Wereldzaken. Januari 2016 Eventuele wijzigingen m.b.t. de aanpak van deze lesmethode worden per groep in de handleiding vastgelegd. De werkgroep heeft onder het team de behoefte geïnventariseerd vanaf welke groep er Engelse les gegeven zou moeten? De voorkeur van het team gaat uit naar een methode voor groep 5 t/m 8. Op basis van dit gegeven worden er in het komende schooljaar een aantal nieuwe (digitale) methoden in deze groep uitgeprobeerd. De uiteindelijke keuze wordt in de loop van het schooljaar gemaakt. Tussentijdse evaluatie methode Wereldzaken groep 5-8 Aanpassingen: Een lesblok kan worden uitgesmeerd over meerdere weken (5-6). De oefeningen uit het werkboekje worden per leerling gekopieerd. Het werkboek wordt gebruikt als leerboek en niet als verbruiksmateriaal. Normering toets: 9-10 goed, 8 ruim voldoende, 6-7 voldoende, 5 matig, 0-4 zwak. De topografie wordt gekoppeld aan het lesblok. We nemen de topo-toets behorende bij de methode af. 5

6 Talentontwikkeling De Akker wil de talentontwikkeling van leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte stimuleren en leerlingen verantwoordelijk maken voor het eigen leerproces. Team, talentcoach en Plusgroepleerkracht. Rianne wordt als Plusgroepleerkracht ingezet vanuit de formatie. September juni 2016 Nieuwe kleuters worden gescreend. Vanaf september 2015 is er een Plusgroep (voor één dagdeel per week) voor specifieke leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 (niveau 4). Selectie van Plusgroep leerlingen vindt plaats door Plusgroepleerkracht/ib-er m.b.v. een aanmeldingsprotocol. Er is sprake een koppeling van activiteiten tussen de Plusgroep en de basisgroep. Er is sprake van een doorgaande lijn m.b.t. activiteiten op niveau 2-3 in de basisgroep. Er vindt een terugkoppeling plaats naar de ouders m.b.t. de resultaten van de Plusgroepleerling. Vanaf september 2015 is er een Plusgroep (voor één dagdeel per week) voor specifieke leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 (niveau 4). Er is sprake een koppeling van activiteiten tussen de Plusgroep en de basisgroep. Er vindt een terugkoppeling plaats naar de ouders m.b.t. de resultaten van de Plusgroepleerling. In dit schooljaar hebben acht leerlingen van de groepen 4 t/m 6 en 17 leerlingen van de groep 7 en 8 één dagdeel per week gebruik kunnen maken van de Plusgroep o.l.v. Rianne van der Valk. 6

7 Activiteiten: - bezoek aan museum Naturalis - verschillende diersoorten leren kennen - kennis opdoen over vulkanen en aardbevingen - leren over soorten en werking zintuigen - stap voor stap eigen werkstuk maken - volgen Engelse of Spaanse les - gaan op ontdekkingsreis over de wereld met Jasper en de Korilu - leren programmeren - met elkaar filosoferen - met constructiemateriaal werken - lessen ontwikkelen en uitvoeren voor andere groepen - en nog veel meer... De volgende verbeterpunten zijn nog aan de orde: Selecteren van Plusgroep-leerlingen via een digitaal handelingsprotocol (DHH-model). Doorgaande lijn van activiteiten op niveau 2-3 in de basisgroep. Professionalisering Leerkrachten werken aan het ontwikkelen en versterken van de eigen professionaliteit (vakinhoudelijk en persoonlijk), gericht op de eigen doelen en de doelen van de organisatie. Team, IB en directie. Totaal budget nascholing in begroting ,- September juni 2016 Iedere leerkracht levert een bijdrage aan de gezamenlijke visie van de school, handelt daarnaar en voelt zich daar ook verantwoordelijk voor De leerkracht is periodiek aanwezig bij studiebijeenkomsten op (boven) schoolsniveau waarbij wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de school/stichting en waarin ook het eigen handelen op dit onderwerp centraal staat. (zie SOP en Strategisch Beleidsplan) Er wordt door leerkrachten zowel op school- als op 7

8 bovenschoolsniveau samengewerkt. Leren van en met elkaar! Leerkrachten maken gebruik van het opleidingsaanbod vanuit De GroeiAcademie en/of externe instanties. Leerkrachten geven en ontvangen positieve en negatieve feedback. Op De Akker is er een sprake van een collectieve verantwoordelijkheid voor de leeropbrengsten en de kwaliteit van het door het onderwijzend personeel gegeven onderwijs. Alle leerkrachten werkzaam op De Akker zijn aangemeld bij het lerarenregister. In het afgelopen schooljaar zijn er voor het team verschillende (thema)vergaderingen georganiseerd ter ontwikkeling en/of versterking van de eigen professionaliteit. De volgende onderwerpen zijn hierbij aan bod gekomen: Schoolplan (kwaliteit van het onderwijs/ict, eigenaarschap en maatschappelijke betrokkenheid/kindcentra) Kanjer volg- en adviessysteem (KanVas) Motiveren van leerlingen Dyscalculie Handelingsgericht werken (HGW) Analyseren van leerlinggegevens Vergroten van de betrokkenheid van leerlingen (gesprekken met leerlingen) 8

9 De Groeilingdag voor alle personeelsleden van de stichting. Groepsleerkrachten hebben individueel gebruik gemaakt van het aanbod vanuit De GroeiAcademie (zie nascholingsplan). Het leren van elkaar is hierbij goed opgepakt. ICT In het visiedocument Aan de slag met ICT wordt aangegeven wat de opvattingen van De Akker zijn m.b.t. goed ICTonderwijs en hoe wij dit willen bereiken. De leerkrachten en leerlingen zijn mediawijs op het gebied van ICTvaardigheden, het veilig hanteren van internet en het kritisch omgaan met informatie. Team, ICT-er en leerlingen. Gehele schooljaar Met behulp van de visieversneller heeft het team haar visie op ICTonderwijs geformuleerd en uitgewerkt met praktische en haalbare ICT-doelen. Alle teamleden zijn voldoende vaardig op het gebied van ICT om moderne media zonder problemen didactisch te kunnen inzetten. Leerkrachten passen ICT toe in hun onderwijs. Ze zijn daarbij in staat een mix te kunnen maken tussen kennisoverdracht en kennisinstructie. Leerkrachten behalen in hun groep betere leerrendementen door o.a. het gebruik van ICT. Leerkrachten hebben ICT ingezet in hun onderwijs. Er wordt veel gebruik gemaakt van de software van Pluspunt (rekenen), Taaljournaal (Spelling), Mijnklas.nl (algemeen) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). Leerkrachten die daar behoefte aan hadden, hebben een cursus over Gynzy gehad. Deze is verzorgd door de ICT-er van school Lars Peters. Aan het begin van het jaar zijn ICT-spreekuren georganiseerd. In het tweede deel van het jaar zijn deze door drukte komen te vervallen. Er zijn dit schooljaar drie nieuwe Touchscreens aangeschaft. Deze worden in groep 4-Vlier, groep 6-Wilg en groep 8-Esdoorn ingezet. 9

10 Er is WIFI aangelegd. We zijn overgestapt van internetprovider (XS4All --> ZIGGO). Hierdoor hebben wij nu veel sneller internet en dit is op ook gekoppeld aan ons netwerk van De Rolf Groep. Er is een traject gestart met Snappet. Groep 8-Populier heeft kennis kunnen opdoen in de laatste weken van het schooljaar. Volgend jaar volgt het eerste pilotjaar, waarbij drie groepen (5, 7 en 8) gaan werken met Snappet op de vakgebieden: rekenen, spelling, nieuwsbegrip en woordenschat. Schoolplan Het opstellen van een schoolplan betrefffende de jaren waarbij het Strategisch Beleidsplan De professional aan zet! van Stichting De Groeiling als uitgangsbasis dient. Directie, werkgroepen vanuit het team en MR Het gehele schooljaar. Een SMART geformuleerd schoolplan waarin de kwaliteit van het onderwijs van De Akker aantoonbaar van voldoende kwaliteit is, het personeel zichtbaar de verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling neemt en er sprake is van een maatschappelijke betrokkenheid. Er is op basis van een format van de stichting een nieuw schoolplan opgesteld voor de periode De drie thema s vanuit het Strategisch Beleidsplan van De Groeiling; Kwaliteit van het onderwijs Eigenaarschap Maatschappelijke betrokkenheid vormen ook de speerpunten voor het de basis van het nieuwe schoolplan van De Akker. (zie schoolplan De Akker ) Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Passend onderwijs Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Realisatie van het basisondersteuningsniveau. Met name: Op basis van een analyse Team, IB, directie en SWV. In het kader van passend onderwijs wordt 55,-- per leerling ontvangen. Gehele schooljaar. Door (tussen)doelen en/of een eigen normering vast te stellen wordt geëvalueerd of de basiskwaliteit wordt gerealiseerd. 10

11 van de verzamelde toetsresultaten bepaalt de leerkracht in overleg met de IB de aard van de zorg voor leerlingen. Indicatoren HGW Personeel van De GroeiAcademie (onderwijsspecialist en de orthopedagoog) en externen kunnen indien noodzakelijk worden ingezet. Er wordt (indien beschikbaar)gebruik gemaakt van een evaluatiemodel dat door De Groeiling zelf ontwikkeld is. Aanvraag financiële middelen t.b.v. de Plusgroep ingediend bij SWV Midden Holland. Wordt alleen gebruik van gemaakt indien de aanvraagprocedure minder tijdrovend wordt. De Akker levert de basisondersteuning die vanuit het toezichtkader van de inspectie van de school verwacht mag worden. Zwak scorende leerlingen hebben een eigen leerlijn voor één of meerdere vakgebieden en er zijn tussen- en einddoelen m.b.v. een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Door De Groeiling is een (concept) schoolzelfevaluatie instrument ontwikkeld. Het voorgestelde instrument bestaat uit een lijst met punten waarop de school zichzelf beoordeelt op het gebied van het onderwijsproces. Te denken valt dan aan: aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en ondersteuning. De school kan zichzelf op alle punten beoordelen of op een deel ervan. Binnen De Groeiling zal de schoolzelfevaluatie onderdeel gaan uitmaken van een cyclisch proces door het te koppelen aan de MARAP. Een aanvraag voor extra ondersteuning voor materiële- en financiële middelen t.b.v. de Plusgroep is dit schooljaar niet bij SWV Midden Holland ingediend. De kans op succes was te gering. In het komende schooljaar zullen sowieso de middelen voor extra ondersteuning door De Groeiling op een ander wijze (inzet leerlingondersteuners i.p.v. financiële middelen) worden ingezet. 11

12 Uitstroom zorgleerlingen Zo min mogelijk leerlingen naar S(B)O. Team, IB en directie. Verwijzingspercentage lager of gelijk aan het verwijzingspercentage van voorgaande jaren (lager dan 2%). Voor alle geledingen moet het duidelijk zijn onder welke voorwaarden/criteria leerlingen met een S(B)Overwijzing toch op De Akker mogen blijven. Eén leerling heeft een TLV van het SWV Midden Holland gekregen voor het SBO en gaat naar de Oostvogel in Gouda. Hiermee ligt het verwijzingspercentage van de school met 0,4% onder de 2%. Het stappenplan t.b.v. van zorgleerlingen wordt jaarlijks beschreven in de schoolgids. Of leerlingen met een TLV wel of toch niet op De Akker mogen blijven wordt per casus bekeken. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Personeel Gesprekkencyclus Jaarlijks vindt met ieder personeelslid in het kader van de gesprekkencyclus een doelstellingen-, functionerings-, of beoordelingsgesprek plaats, waarin ook de (her)registratie in het lerarenregister) besproken wordt. De personeelsleden die werken op De Akker zijn voortdurend bezig met hun eigen professionalisering. Directie en alle aan de school verbonden personeelsleden. Gehele schooljaar Verslagen van de gesprekken zijn terug te vinden in het personeelsdossier. Nascholing Ontplooiing van de personeelsleden met als Personeelsleden. Gehele schooljaar. Deelname van personeelsleden aan de (verplichte) 12

13 doel om de kwaliteit van het onderwijs op De Akker te ontwikkelen en te borgen. Nascholingsplan Budget in begroting ,-- studiebijeenkomsten en individuele scholing in het kader van de (her) registratie in het lerarenregister. De inhoud van de gevolgde studie, cursus, workshop e.d. delen met het team. Leren van elkaar! Leren van elkaar Op alle niveaus binnen de schoolorganisatie kan er veel en meer van elkaar geleerd worden. Bouwcoördinatoren /directie en groepsleerkrachten. Gehele schooljaar. Leerkrachten hebben uren in het kader van duurzame inzetbaarheid of uren toebedeeld vanuit het taakbeleid gebruikt om bij elkaar in de groep te kijken en hier in een veilige setting feedback over te geven en/of te ontvangen. Taakbeleid Het realiseren van een optimale afstemming tussen lesgevende taken, professionalisering en nevenactiviteiten overeenkomstig de werktijdfactor van de aan de school verbonden personeelsleden. Team en PMR. Gehele schooljaar. Goedkeuring van het taakbeleid door het team en PMR en uitvoering van de genoemde werkzaamheden door individuele personeelsleden. 13

14 Gesprekkencyclus In het afgelopen jaar zijn er in dit kader gesprekken met (bijna) alle personeelsleden gevoerd. M.b.t. het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) is aanmelding in het lerarenregister vóór 1 januari 2017 noodzakelijk. Het merendeel van de groepsleerkrachten heeft zich ingeschreven in het lerarenregister en zijn ook geregistreerd. De geregistreerde personeelsleden hebben vier jaar de tijd om activiteiten te starten ten behoeve van hun professionele ontwikkeling en zich te verantwoorden voor tenminste 160 registeruren (RU) verspreid over deze vier jaar. Nascholing Diverse teamleden hebben dit schooljaar cursussen, workshops, conferenties e.d. gevolgd die o.a. georganiseerd werden door De GroeiAcademie, B&T, CED, CNV ed. Leren van Elkaar Teamleden die een cursus, workshop o.i.d. hebben gevolgd werden uitgenodigd om dit in het kader van Leren van Elkaar met hun collega s op school te delen in een (thema)vergadering of via het Akke fietje. Hier wordt in steeds grotere mate gebruik van gemaakt. Taakbeleid Het taakbeleid is goedgekeurd door het team en de PMR. Bij de praktische uitvoering blijkt dat er door o.a. krimp en de mogelijkheid binnen de CAO-PO meer uren in lesgevende taken te stoppen er meer taken door een kleinere groep personeelsleden moet worden uitgevoerd. Daarnaast blijkt dat er op papier meer uren moeten worden gemaakt dan dat er op jaarbasis beschikbaar zijn. Het blijft dus noodzakelijk kritisch naar de inzetbaarheid van het personeel te blijven kijken. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Huisvesting Investeringen in het gebouw De kwaliteit en de uitstraling van het schoolgebouw up te date te houden. Beschikbaar budget onderhoudsplanning 2016 is nog niet bekend. Directie/conciërge en John Kamp, stafmedewerker huisvesting. Het begrotingsjaar 2016 De in de onderhoudsplanning genoemde werkzaamheden zijn conform de uitgebrachte offertes uitgevoerd. Het groot onderhoud (schilderwerk exterieur) in de planning opgenomen voor 2016 is nog niet uitgevoerd. 14

15 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Organisatie Peuterspeelzaal (PSZ) en naschoolse opvang (NSO) op De Akker. Realisatie van zowel een PSZ als een NSO op de locatie van De Akker uiterlijk m.i.v. 1 januari Directie, MR, CvB en het management van Kind & Co. Gehele schooljaar. Realisatie van een rendabele PSZ/NSO op de locatie van De Akker onder de vlag van Kind & CO. Het bieden van een sluitend dagarrangement d.m.v. een combinatie van onderwijs en kinderopvang en naschoolse activiteiten. Het opzetten van een doorlopende pedagogische lijn van 2-12 jarigen. Op 1 maart 2016 is Kind & Co gestart met de BSO en op 1 april 2016 met een peutergroep. Primair diende er een organisatorische samenwerking gerealiseerd te worden. Vooruitlopend op het beleidsstuk Samenwerking scholen De Groeiling/kinderopvang is er door Kind & Co en de school ook al toegewerkt naar een inhoudelijke samenwerking op didactisch- (Peuterplein) en pedagogisch gebied (de Kanjertraining). Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Financiën Schoolbegroting 2016 Opstellen concept schoolbegroting Vaststelling schoolbegroting Verantwoord omgaan met en verantwoording afleggen over de beschikbare gelden vanuit OCW. Directie, OHM (studiedag), team en MR. College van Bestuur en Raad van Toezicht De Groeiling. Novemberdecember Januari-februari Conceptbegroting Vaststelling schoolbegroting 2016 door de Raad van Toezicht van De Groeiling. De schoolbegroting 2016 is na toelichting aan het team en MR in januari vastgesteld door de Raad van Toezicht. In deze begroting is een taakstelling opgenomen t.a.v. de personele lasten i.v.m. krimp. Deze taakstelling wordt gerealiseerd door Elly van Zanten per 1 augustus 2016 over te plaatsen (gedwongen mobiliteit) in het RTC. Karin Geers en Inez Moons hebben beide per 1 augustus om een aanpassing van hun WTF hebben gevraagd. Gerrie Rotteveel gaat per 1 september 15

16 2016 van haar pensioen genieten. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Positionering de school van Samenwerking met de parochie H. St. Joannes de Doper Samenwerking met de identiteitsbegeleider van Arkade Invulling schoolvieringen, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel. Het optimaliseren van de samenwerking tussen De Akker en de parochie. In samenwerking met Arkade vorm geven aan de katholieke identiteit van De Akker. Het ontwikkelen van levensbeschouwelijke vaardigheden bij personeelsleden werkzaam op De Akker. Het gehele schooljaar. Werkgroep, parochiecoördinator, voorganger, leerkrachten groep 4 en 8 en ouders /verzorgers. Directie, Evelijn Jebbink van Arkade. De kosten hiervan komen t.l.v. het bovenschoolse nascholingsbudget. Themavergadering 16 februari De concrete uitvoering van schoolvieringen, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel. Heldere afspraken m.b.t. de samenwerking met de parochie en activiteiten in het kader van de katholieke identiteit. Marktaandeel Activiteiten ontplooien om als katholieke basisschool het marktaandeel (14,3 %) binnen de kern Boskoop te kunnen behouden. Directie Het gehele schooljaar Handhaven van het marktaandeel binnen de kern Boskoop. Op structurele wijze de instroom van nieuwe leerlingen in kaart brengen. Samenwerking met de parochie H. St. Jan de Doper/ identiteitsbegeleider Arkade De samenwerking tussen parochie en school wordt door beide partners als positief ervaren. Leidraad voor de samenwerking is de werkmap School en kerk welkom bij elkaar. De voorbereiding en organisatie van de Communie (groep 4) en het Vormsel (groep 8) vindt steeds meer buiten de school plaats. Er heeft een teambijeenkomst plaatsgevonden o.l.v. Evelij Jebbink van Arkade rondom de kernwaarde INSPIRATIE. 16

17 Marktaandeel Het katholiek onderwijs heeft haar marktaandeel van 14,3 % binnen de kern Boskoop behouden. Om ook voor de toekomst dit marktaandeel te behouden is De Akker in samenwerking met Kind & Co gestart met een peuteropvang en naschoolse opvang op locatie. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Kwaliteitszorg Opbrengsten Citotoetsen t.b.v. de onderwijsinspectie en Stichting De Groeiling Eindresultaten PO (groep 8). Tussenresultaten PO 2016 (groep 3-7). De Akker legt met de Centrale Eindtoets en de Cito M-toetsen verantwoording af bij de onderwijsinspectie en De Groeiling. Team, IB en directie Tijdsbestek Centrale eindtoets groep april Tussenresultaten groep 3-7 eind januari Meetbaar resultaat Scores groep 3 m.b.t. M3 DMT, rekenen/wiskunde en spelling. Scores groep 4 m.b.t. M4 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 5 m.b.t. M5 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 6 m.b.t. M6 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 7 m.b.t. M7 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 8 van de Centrale Eindtoets van Cito Het eindresultaat van de school ligt tenminste op of boven het inspectieniveau. Norm: Zon-groep: 3,4-5,0 Maan-groep: 17

18 1,6-3,4 Ster-groep: <1,6 Managementrapportages Managementoverleg directie/ College van Bestuur De Groeiling. De halfjaarlijkse managementrapportages geven een overzicht van de stand van zaken m.b.t. het jaarplan en andere relevante onderwerpen m.b.t. de schoolorganisatie. College van Bestuur, directeur en MR. Jaarlijks tweemaal managementoverleg Verslaglegging d.m.v. managementrapport. Verslag ter kennisname naar MR. Waarderingsonderzoek De school inventariseert periodiek wat ouders, leerlingen en personeel vinden van de kwaliteit. Directie en MR Het gehele schooljaar. Plan van Aanpak met knel- en verbeterpunten uitvoeren Opleiden in de School (OIS) De Akker biedt als reguliere basisschool de mogelijkheid om in samenwerking met de HU ITT studenten (academisch) op te leiden in de school, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de student hand in hand loopt met de eigen schoolontwikkeling. Jeanette Post, bovenschools opleider OIS. Monique Simons, schoolopleider De Akker Ietsje Tasma, vertegenwoordiger vanuit De Akker m.b.t. versterking Samenwerking Opleiding & Scholen Bovenschools OIS-budget. Het gehele schooljaar. Het maximale aantal studenten van HU ITT heeft stage gelopen op de opleidingsschool. Ietsje Tasma heeft namens De Akker deelgenomen aan het project versterking Samenwerking Opleiding & Scholen. Risico-inventarisatie Het voldoen aan de wettelijke eisen van de RI&E. Directie en MR Het gehele schooljaar. Plan van Aanpak met knelen verbeterpunten uitvoeren. 18

19 Opbrengsten Cito-toetsen t.b.v. de onderwijsinspectie en Stichting De Groeiling Centrale Eindtoets PO groep 8 Centrale Eindtoets PO Schoolscore Ondergrens inspectie ,6 533, ,3 534 In deze eindscore zijn in 2015 alle leerlingen van groep 8 meegewogen. Op basis van de (extra) criteria van de inspectie konden in 2016 drie leerlingen worden uitgesloten. UITSTROOM LEERLINGEN GROEP 8 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar Aantal VMBO- VMBO-TL/ HAVO HAVO/ VWO/ leerlingen BL/KL/GL HAVO VWO Gymnasium % 14% 15% 17% 4% % 7% 21% 7% 17% % 14% 24% 14% 3% % 8% 18% 16% 11% % 32% 16% 8% 18% Tussentijdse resultaten Cito M-toetsen groep 3-8 (niveauwaarde op een 5-puntscore): 19

20 Technisch lezen (Cito DMT) ,8 3,4 3,4 3,6 Spelling ,1 3,2 2,6 3,4 Begrijpend lezen ,7 3,1 3,1 3,7 Rekenen/Wiskunde ,9 3,7 3,6 3,5 Managementrapportages Er zijn twee managementgesprekken gevoerd tussen de directie en het CvB op 14 december 2015 en 11 april

21 Waarderingsonderzoek Verbeterpunten: Pedagogisch klimaat: sociale omgang De leerlingen scoren op dit onderdeel: Op school praten en leren we d.m.v. de Kanjertraining over hoe je met elkaar om 3,7 3,2 hoort te gaan. In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak. 3,3 2,0 Scores van 2009 en 2014 ICT Op dit onderdeel scoren de ouders: De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur 3,6 3,1 De school maakt goed gebruik van computers 3,5 3,2 Scores van 2009 en 2014 Naar aanleiding van deze analyse is er een PvA opgesteld. In 2017 zal de Kwaliteitsmeter bij ouders/leerlingen/leerkrachten wederom digitaal worden afgenomen en zal duidelijk worden of de scores zijn gestegen. Opleiden in de School (OIS) In dit schooljaar hebben zeven studenten van HU-ITT stage gelopen op De Akker. Ietsje Tasma heeft namens De Akker/De Groeiling deelgenomen aan het project versterking Samenwerking Opleiding en Scholen. Risico-inventarisatie Er is geen directe noodzaak om een Plan van Aanpak met tijdpad m.b.t. knel- en verbeterpunten op te stellen. Alle groen gearceerde knel- en verbeterpunten zijn per risicoklasse uitgevoerd. Het item deurspleten wordt meegenomen in de bespreking van de onderhoudsplanning. Het schoolplein wordt opnieuw ingericht. Daarbij wordt de afscherming van de schommel in het ontwerp meegenomen. Risicoklasse 1 De Quickscan (m.b.t. werkdruk) wordt niet iedere twee jaar ingevuld. De school beschikt niet over een actueel plan van aanpak dat is gebaseerd op de RI. De school laat zich niet bijstaan door één of meerdere preventiemedewerkers. In de lokalen en werkruimten is het niet mogelijk om ramen te openen en/of te voorzien in natuurlijke ventilatie. Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn niet in goede staat en worden onvoldoende onderhouden. Risicoklasse 3 Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren zijn beschadigd. Deurspleten bij klaslokalen, toegangsdeuren, zware klap en tussendeuren zijn niet voorzien van beveiliging tegen vingerbeknelling. De schommel is niet afgeschermd tegen spontaan inlopen. 21

22 22

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2015 2016

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2015 2016 Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2015 2016 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015 Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015

Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015 . Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen is voor

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2013-2014

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2013-2014 Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2013-2014 info.stjozefmd@degroeiling.nl www.sintjozefschoolmoordrecht.nl Leliestraat 88 2841 BB Moordrecht- 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein CV Schoonhoven T

Jaarplan Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein CV Schoonhoven T Jaarplan 2016-2017 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Jaarplan 2015-2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Onderwijskundige ontwikkelingen 2.1 Onderbouwd bij kleuters 2.2 Kernwaarden 2.3 Kwaliteitsbewaking LOVS 2.4 Leerlingenzorg 2.5 Methodevervanging

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016 Jaarverslag J.A. de Vullerschool 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de J.A. de Vullerschool, over het schooljaar 2015-2016. Het jaarverslag is geënt op het jaarplan. Dit verslag geeft u een beknopt

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

m o INSPECTIE van hetonderwus

m o INSPECTIE van hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Kubus, locatie Heindijk School/instelling: De Kubus Plaats: Rotterdam BRIN -nummer: 19BU-1 Registratienummer: 2751855 Onderzoek uitgevoerd op: 29 januari 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Jaarplan basisschool De Zevensprong

Jaarplan basisschool De Zevensprong Jaarplan basisschool De Zevensprong Voorwoord versie 2 In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen is voor

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ It Skriuwboerd Plaats: Surhuisterveen BRIN-nummer: 12RC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 28 mei Conceptrapport verzonden op: 17 juni Rapport

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie