DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies"

Transcriptie

1 Zaaknummer: S20-12 Datum uitspraak: 4 maart 2013 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: M. van der Have te Utrecht verder te noemen: Van der Have, tegen: Bindend Advies V.o.F. Autobedrijf Gerrit Jonkers te Waardenburg verder te noemen Gerrit Jonkers V.o.F., vertegenwoordigd door haar vennoten Gerrit Jonkers en Henk Pellegrom, gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. De procedure. Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het bindend advies reglement "De Rijdende Rechter" editie november 2009 te laten beslechten. De vordering van Van der Have is opgenomen in de bindend advies overeenkomst. De rijdende rechter heeft kennis genomen van alle door partijen overgelegde stukken. Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 17 december 2012, welke is gehouden te Zaltbommel.

2 Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting. Voorafgaande daaraan heeft de rijdende rechter de in deze procedure bedoelde auto in het bijzijn van partijen bezichtigd. Daarbij waren tevens aanwezig Gerard Antes en Wilco Vonk als deskundigen. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld open aanmerkingen te maken. Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht. De deskundigen hebben bij monde van Gerard Antes mondeling verslag uitgebracht. Hierna is de uitspraak bepaald op vandaag. Vaststaande feiten. In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan, omdat deze voldoende zijn komen vast te staan. 1. Gerrit Jonkers V.o.F. is een BOVAG erkend autobedrijf, maar geen BMW dealer. Op haar website presenteert zij zich als volgt: Autobedrijf Gerrit Jonkers gespecialiseerd in BMW en MINI. Sinds 1988 zijn wij als erkend Bovag-bedrijf actief in inkoop en verkoop van BMW en MINI. Al onze auto`s worden dan ook met Bovag-garantie en gegarandeerde kilometerstanden {N.A.P.} afgeleverd. In onze zeer ruime en uitstekende werkplaats, voorzien van het nieuwste apparatuur en met het best gekwalificeerde team staan wij zo nodig voor u klaar voor een gegarandeerde service/onderhoudsbeurt, een reparatie en APK-keuring... U kunt voor al uw service en mogelijk technische problemen aan uw BMW en MINI bij ons terecht. 2. Op of omstreeks 6 oktober 2011 heeft Gerrit Jonkers V.o.F. een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd (Inspectie 2) aan een BMW 530d Touring met kenteken 45-GH-LS. De kilometerstand was Deze auto behoorde toen nog toe aan XXX. Volgens de BMW TIS online manual is het de bedoeling, dat bij het uitvoeren van een dergelijke grote onderhoudsbeurt bij deze auto wordt gecontroleerd of de waterafvoer onder de

3 rembekrachtiger niet vervuild is. Zo ja, dan moet deze worden schoongemaakt. 3. Op 1 mei 2012 heeft genoemde XXX bedoelde auto verkocht en geleverd aan Van der Have voor de prijs van 5.400, Op 7 mei 2012 heeft Van der Have een kleine onderhoudsbeurt laten uitvoeren bij een andere garage. De kilometerstand was toen Bij die gelegenheid is ook een liter koelvloeistof gefactureerd. Daarna zijn nog verscheidene werkzaamheden aan de auto verricht. 5. Op 14 juli 2012 ondervond Van der Have problemen met schudden van de motor. Hij heeft zich toen niet tot een BMW dealer gewend, noch tot Gerrit Jonkers V.o.F.. In juli en augustus 2012 heeft Van der Have enige reparaties uitgevoerd en/of laten uitvoeren, die geen gunstig resultaat gaven. In september 2012 heeft hij zich gewend tot garage Carrec Techno Center. De kilometerstand was toen Carrec Technocenter liet weten, dat de rembekrachtiger onder water stond door de zich daaronder bevindende, dichtgeslibde afwatering. Dat water was door de vacuumpomp aangezogen en in de motorolie terecht gekomen. Beide nokkenassen kregen daardoor onvoldoende smering, waardoor ze ingesleten raakte. Bovendien hadden er meerdere verstuivers gelekt. 7. Gelet op de door Carrec Technocenter geconstateerde motorschade is besloten tot het vervangen van de motor door een gebruikte ruilmotor, met een kilometerstand van Reparatie kostte, inclusief kosten diagnose, in totaal 5.399, Pas nadat deze reparatie was uitgevoerd is Gerrit Jonkers V.o.F. door Van der Have aangesproken. Gerrit Jonkers V.o.F. heeft geweigerd om een vergoeding te betalen. 9. Bij akte van 16 december 2012 heeft XXX zijn mogelijke rechten in verband met de hiervoor onder 2. bedoelde onderhoudsbeurt overgedragen (gecedeerd) aan Van der Have.

4 De vordering van Van der Have. Van der Have vordert kort gezegd, dat Gerrit Jonkers V.o.F. wordt verplicht tot betaling van 3.500,--. Standpunten van partijen. Het standpunt van Van der Have komt kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer. Van der Have is van mening dat Gerrit Jonkers V.o.F. wanprestatie heeft gepleegd ten opzichte van XXX, door bij het uitvoeren van de grote onderhoudsbeurt op 6 oktober 2011 niet de door BMW voorgeschreven controle uit te voeren op mogelijke verstopping van de waterafvoer onder de rembekrachtiger. Had Gerrit Jonkers V.o.F. dat wel gedaan, dan was de pas later aan het licht gekomen verstopping toen al opgemerkt en verholpen, waardoor er geen water onder de rembekrachtiger was blijven staan, met de in deze procedure bedoelde schade als gevolg. De schadevordering. die XXX uit hoofde van wanprestatie op Gerrit Jonkers V.o.F. had, is op Van der Have overgegaan, zodat hij recht heeft deze schade rechtstreeks op Gerrit Jonkers V.o.F. te verhalen. Het standpunt van Gerrit Jonkers V.o.F. komt kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer. Primair stelt Gerrit Jonkers V.o.F. zich op het standpunt, dat zij geen contractuele relatie heeft of heeft gehad met Van der Have. Als zij al iets fout zou hebben gedaan, dan moet haar daarop aanspreken, niet Van der Have. Subsidiair wordt betwist, dat Gerrit Jonkers V.o.F. een fout heeft gemaakt. Bij gelegenheid van de in oktober 2011 uitgevoerde grote onderhoudsbeurt is wel degelijk de in deze procedure bedoelde waterafvoer gecontroleerd. Uit niets blijkt dat de later opgetreden problemen iets met die onderhoudsbeurt te maken hebben. In dat verband betwist Gerrit Jonkers V.o.F. dat water via het remsysteem in het motorsysteem terecht gekomen kan zijn, nu het hier twee van elkaar gescheiden

5 systemen betreft. Komt water in het remsysteem, dan valt eerst de rembekrachtiger uit, waardoor het rempedaal hard aanvoelt. Als dat dus al is gebeurd, dan had al veel eerder geklaagd moeten worden. De garantie op BOVAG onderhoudsbeurten is overigens maar drie maanden. Op grond van die voorwaarden moeten eventuele gebreken direct worden gemeld en moet de garage in de gelegenheid worden gesteld om het gebrek te verhelpen, bij gebreke waarvan de garantie komt te vervallen. Andere oorzaken van het probleem lijken veel waarschijnlijker., bijvoorbeeld een inwendige lekkage van de warmtewisselaarkamer, een afgebroken wervelklep die naar de verbranding is gezogen of een kapotte verstuiver. Uiterst subsidiair wordt aangevoerd, dat de door Van der Have gemaakte kosten in geen verhouding staan tot de dagwaarde van deze auto, zodat Van der Have niet heeft voldaan aan zijn schadebeperkingsplicht. Verslag van de deskundigen. Volgens de deskundigen is het inderdaad mogelijk, dat een zich onder de rembekrachtiger ophopende hoeveelheid water zo hoog komt te staan, dat dit via de vacuümpomp wordt aangezogen en in de motorolie terecht komt. Volgens de deskundigen is het echter niet waarschijnlijk dat dit is gebeurd. Voordat het zover was zou eerst de rembekrachtiger zijn uitgevallen, wat Van der Have zeker had gemerkt. De deskundigen achten het veel meer waarschijnlijk dat er koelvloeistof is weggelekt uit de warmtewisselaar, die zich met de motorolie heeft vermengd. Het schudden van de motor is waarschijnlijk veroorzaakt door een of meer defecte sproeiers. Overigens is het volgens de deskundigen zo, dat na het uitvoeren van de grote beurt nog een aantal werkzaamheden zijn verricht aan deze auto, waarbij had moeten opvallen dat de afwatering onder de rembekrachtiger vervuild was en/of dat sprake was van smurrievorming. Het is bovendien heel goed mogelijk dat de waterafvoer onder de rembekrachtiger pas na de grote onderhoudsbeurt verstopt is geraakt. Dat kan heel snel gebeuren.

6 Beoordeling van het geschil. Heeft Van der Have een mogelijke vordering op Gerrit Jonkers V.o.F.? Voorop gesteld moet worden, dat Van der Have geen partij was bij de reparatieovereenkomst tussen Gerrit Jonkers V.o.F. en XXX. De vraag is nu, of Van der Have als koper van de in deze procedure bedoelde auto zijn schade op Gerrit Jonkers V.o.F. kan verhalen, aangenomen dat Gerrit Jonkers V.o.F. haar verplichtingen uit de reparatieovereenkomst ten opzichte van XXX niet is nagekomen en aangenomen dat de uiteindelijk door Van der Have geleden schade daarvan een gevolg was. Volgens artikel lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gaat een mogelijk vorderingsrecht, zoals in deze procedure bedoeld, met de auto waarop deze betrekking heeft, van rechtswege over op de nieuwe eigenaar van die auto. Maar voor het geval dat dit in deze zaak niet opgaat, heeft in elk geval te gelden, dat XXX een bij hem gebleven vorderingsrecht rechtsgeldig aan Van der Have heeft overgedragen, zodat Van der Have deze mogelijke vordering hoe dan ook ten opzichte van Gerrit Jonkers V.o.F. geldend kan maken. Was er sprake van wanprestatie aan de kant van Gerrit Jonkers V.o.F.? Vervolgens moet de vraag worden beantwoord, of Gerrit Jonkers V.o.F. toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de grote onderhoudsbeurt op 6 oktober 2011 en zo ja, of dat de oorzaak is van de later ontstane motorschade. Op grond van de bevindingen van de deskundigen, die de rijdende rechter zich in zoverre tot de zijne maakt, wordt daarover als volgt geoordeeld. Zelfs als Gerrit Jonkers V.o.F. zou hebben verzuimd bij het uitvoeren van de grote onderhoudsbeurt de waterafvoer onder de rembekrachtiger te controleren, dan volgt daaruit niet dat deze toen (al) verstopt was. Gelet op het tijdsverloop en het aantal gereden kilometers is het immers heel goed mogelijk, dat die afvoer pas later verstopt is geraakt. Maar ook al zou die afvoer al in oktober 2011 verstopt zijn geweest, dan kan daar hoogstens uit volgen dat er water bleef staan onder de rembekrachtiger. Daarmee

7 is echter nog niet gezegd dat dit water vervolgens ook is aangezogen door de vacuümpomp en zich is gaan mengen met de motorolie. Hoewel dit technisch wel mogelijk is, moet die mogelijkheid in dit geval immers als onwaarschijnlijk worden afgedaan. Was dat namelijk gebeurd, dan is onverklaarbaar waarom Van der Have niet eerst problemen ondervond met de rembekrachtiger. Het is veel waarschijnlijker, dat er koelvloeistof vanuit de warmtewisselaar is vermengd met de motorolie. Dat er een probleem was met die warmtewisselaar lijkt in elk geval te kloppen met de vermelding van een liter koelvloeistof op de factuur van de hiervoor onder 4. bedoelde zogenaamde kleine beurt. Daarmee is het lot van de vordering van Van der Have gegeven. Deze moet als ongegrond worden afgewezen. Verdere verweren kunnen als niet meer ter zake doende onbesproken blijven. Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist. B E S L I S S I N G De vordering wordt afgewezen. Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als rijdende rechter en uitgesproken te Zaandam op 4 maart Bindend Adviseur Secretaris Mr F.M. Visser mr C.M. Sharif

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S20-18 Datum uitspraak: 2/3 mei 2013 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies In het geschil tussen: M.R. de Meijer, h.o.d.n. Fredgi Tattoo, te Leidschendam verder te noemen:

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies Zaaknummer: S19-06 Datum uitspraak: 24 februari 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: de heer B. Ramjiawan en mevrouw R. Shamlall te Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S18-19 Datum uitspraak: 21 oktober 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: E.G.H. Hermans en M.L. Hermans-Huntjes te Veldhoven verder te noemen:

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S17-11 Datum uitspraak: 23 februari 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: Miel de Vries te Amersfoort verder te noemen: De Vries, tegen: Gemeente

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: 10423 Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies In het geschil tussen: de heer en mevrouw L. en H. Andriesse te: Kapelle (Zld.) verder te noemen: Andriesse,

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

Autotrust Europe B.V., gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-136 d.d. 14 mei 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mevrouw mr. F.E. Uijleman,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 293 d.d. 25 oktober 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M.B.S. Brinkman, secretaris) Samenvatting Execution only. Computerstoring.

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 7 LJN: BN3863, Rechtbank Dordrecht, 78465 / HA ZA 08-2747 Datum uitspraak: 11-08-2010 Datum publicatie: 12-08-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-102 d.d. 2 april 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren H. Mik en G.J.P. Okkema, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Overwegingen

Samenvatting. 2. Overwegingen Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-342 d.d. 17 december 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2956 (076.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam, 22 februari 2012; voetganger struikelt over oneffenheid voetpad.

Rechtbank Rotterdam, 22 februari 2012; voetganger struikelt over oneffenheid voetpad. Rechtbank Rotterdam, 22 februari 2012; voetganger struikelt over oneffenheid voetpad. Een voetganger loopt over een voetpad op een bouwterrein en komt ten val doordat de stelconplaten die als tijdelijk

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden. vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: 271007 / KG ZA 09-750 Vonnis in kort geding van 30 september 2009 in de zaak van [29 automobielbedrijven] eisers, advocaat

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2014-275 d.d. 17 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr. H.J. Schepen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr.

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-081 d.d. 13 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Consument heeft een woonhuis-

Nadere informatie

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693 JOR 2012/219 Hoge Raad 's-gravenhage, 13-04-2012, 11/00126, LJN BV6693 Zorgplicht van assurantietussenpersoon, Onvolledige informatie in brief assurantietussenpersoon aan verzekerde levert niet zonder

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-198 d.d. 4 juli 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema, leden, en mr. P.E. Roodenburg, secretaris)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 077.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-377 d.d. 13 oktober 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene,

Delta Lloyd Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene, Einduitspraak na Tussenuitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-156 d.d. 26 mei 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. M.L. Hendrikse en W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

2. Verzoeker verklaarde op 19 februari 2002 tegenover de politie onder meer het volgende:

2. Verzoeker verklaarde op 19 februari 2002 tegenover de politie onder meer het volgende: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn afwijzend heeft beslist op zijn herhaalde verzoek om schadevergoeding. Verzoeker stelt zich op het standpunt

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie