Samen voor zorg. Ja a rd o c um e n t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen voor zorg. Ja a rd o c um e n t 2 011. www.zorgpartnersfriesland.nl"

Transcriptie

1 Samen voor zorg Ja a rd o c um e n t

2 2 < > ZNB MCL NOORDERBREEDTE voor u ligt het jaardocument van Zorggroep noorderbreedte. hierin doen we verslag over het concern en de beide onderdelen mcl en noorderbreedte. Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Noorderbreedte MCL Henri Dunantweg AD Leeuwarden Telefoon: (058) Noorderbreedte Henri Dunantweg AD Leeuwarden Telefoon: (058) Zorgcentrum De Batting Achlumerdijk AJ Harlingen Telefoon: (0517) MCL Harlingen Achlumerdijk AJ Harlingen Telefoon: (0517) Zorgcentrum Abbingahiem Jansoniusstraat BM Leeuwarden Telefoon: (058) Zorgcentrum De Spiker Saltryperlaan VD Harlingen Telefoon: (0517) ** sinds 1 januari 2012 is het concern uitgebreid met ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en Lemmer. Zorggroep Noorderbreedte heet vanaf die datum Zorgpartners Friesland. Meer informatie op MCL Dialysecentrum Súdhaghe Thialfweg PW Heerenveen Telefoon: (0513) MCL Dialysecentrum Meckama State Tsjerk Hiddesstraat AM Kollum Telefoon: (0511) Zorgcentrum Bennema State Rijksstraatweg DE Hurdegaryp Telefoon: (0511) Zorgcentrum Bornia Herne Borniastraat AD Leeuwarden Telefoon: (058) Zorgcentrum De Stilen Longway CN West-Terschelling Telefoon: (0562) Zorgcentrum Erasmushiem Trosdravik CK Leeuwarden Telefoon: (058) samen voor zorg Ja a r d o cum en t 2011

3 WEST-TERSCHELLING 2 3 HURDEGARYP 1 Kollum 1 NOARDBURGUM 4 < > HARLINGEN H 1 5 LEEUWARDEN H GROU 1 H Ziekenhuis 1 Verzorgingshuis 2 Gecombineerd Verzorgingshuis/Verpleeghuis 3 Verpleeghuis/Somatisch heerenveen H 4 Verpleeghuis/Psychogeriatrisch 5 Verpleeghuis/Somatisch/ Psychogeriatrisch S a men v o or zorg Zorgcentrum Nieuw Mellens Borniastraat AD Leeuwarden Telefoon: (058) Zorgcentrum Meckama State Tsjerk Hiddesstraat AM Kollum Telefoon: (0511) Zorgcentrum Nieuw Toutenburg Zomerweg ME Noardburgum Telefoon: (0511) Zorgcentrum Nij Bethanië Nij Bethanië EJ Tzummarum Telefoon: (0518) Zorgcentrum Nij Friesma Hiem De Waring HZ Grou Telefoon: (0566) MFC Grou Oostergoostraat CM Grou Telefoon: (0566) Ymedam Ymedam LX Leeuwarden Ymedam LZ Leeuwarden Telefoon: (058) Woonvorm Florastate Holwortel LH Leeuwarden Telefoon: (058) Molenaar Klein Hospice Saltryperlaan VD Harlingen Telefoon: (0517) molenaarkleinhospice Noorderbreedte Expertisecentrum Telefoon: (058) expertisecentrum Noorderbreedte Thuiszorg Telefoon: (058) Noorderbreedte Klantenservice Postbus CG Leeuwarden Telefoon: (058) klantenservice Jaardocument zorggroep noorderbreedte

4 4 < > Voorwoord Samen voor zorg! Dat is het thema van dit jaardocument. Een toepasselijk thema voor een jaar waarin we hebben toegewerkt naar de samenwerking met Tjongerschans. Met het toetreden van het Heerenveense ziekenhuis zijn de fundamenten van het concern verder verstevigd. Gezamenlijk lukt het beter om ook in de toekomst goede zorg te blijven garanderen voor de regio. Samen voor zorg is dan ook niet toevallig het motto van het nieuwe concern dat verder gaat onder de naam Zorgpartners Friesland. Ook op andere manieren hebben we het afgelopen jaar samengewerkt. In dit verslag staan veel voorbeelden. Van de samenwerking tussen specialist en huisarts, via de samenwerking tussen zorgaanbieders in de keten tot de samenwerking tussen verpleegkundigen en verzorgenden op de werkvloer. Daarbij staat het belang van patiënten en cliënten steeds voorop. Alleen als we het samen doen, kunnen we hen de beste zorg garanderen. Onze klant heeft terecht geen boodschap aan de manier waarop de zorg is georganiseerd. Voor ons als organisatie, maar ook voor de individuele zorgverlener is het de kunst om precies zo naar het zorgproces te kijken. Door de ogen van klant dus. Dat is ook de kern van het McLeanprogramma waarmee het MCL afgelopen jaar is gestart: met compassie organiseren, met compassie zorg verlenen. Als we weten wat de klant wil, kunnen we de zorg efficiënt organiseren en ontdoen van onnodig ballast. Want laten we eerlijk zijn: die is er nog steeds genoeg, ook in onze organisatie. De beide onderdelen van de oude Zorggroep Noorderbreedte, MCL en Noorderbreedte, zijn financieel gezond en hebben de zorgvraag van cliënten, bewoners en patiënten ook in 2011 goed kunnen beantwoorden. We hebben weer meer mensen kunnen helpen dan ooit tevoren. We doen het goed. De klant is tevreden. Het MCL krijgt van patiënten een ruime 8. De instellingen van Noorderbreedte scoren een dikke 7. Ook aan de kwaliteit en de veiligheid van onze zorg blijven we werken. En met succes, zo blijkt. De NIAZaccreditatie van het MCL is weer voor vier jaar verlengd. Bij Noorderbreedte heeft een paar locaties zilveren en zelfs gouden Prezo-certificaten in de wacht gesleept. De invoering van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in het MCL ligt op koers. In 2012 zullen we de tien veiligheidsthema s ingevoerd moeten hebben. We registreren klachten, melden incidenten en vragen patiënten en cliënten geregeld naar hun mening. We leggen onze instellingen en professionals dus langs de meetlat. Doel is niet om elkaar de maat te nemen, maar om samen tot nog betere resultaten te komen. Wie wil verbeteren, zal zich toetsbaar moeten durven opstellen. Ook letterlijk hebben we ons fundament in 2011 verstevigd. Bouwprojecten werden opgeleverd of gingen van start, op tijd en binnen budget. MCL Harlingen, de poliklinische apotheek, MFC Grou, De Stilen, Erasmushiem, Abbingahiem en zo kunnen we nog doorgaan. In plaats van traditionele oplossingen passen we daarbij steeds vaker ook duurzame oplossingen toe. Van meerlaagse beglazing tot CO 2 gestuurde ventilatieroosters. Van technieken voor warmteterugwinning tot het toepassen van LED-verlichting. Maar ons belangrijkste kapitaal zijn en blijven onze medewerkers. Op allerlei manieren proberen we hen een goede en gezonde werkplek te bieden, met voldoende uitdaging en kansen voor ontwikkeling. Het lage ziekteverzuim hebben we kunnen handhaven en dat is goed nieuws. Gelet op de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt is het meer dan ooit van belang om een goed werkgever te zijn. Bovendien zoeken we de samenwerking met opleidingen om talenten de mogelijkheid te bieden bij ons het vak te leren. Samenvattend: 2011 was een goed jaar, het laatste voor het concern in oude samenstelling. We zien als Zorgpartners Friesland de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ik bedank alle medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar. Laten we er samen voor blijven gaan. Samen voor zorg! Mr. W.J.G. Blaauw Voorzitter Raad van Bestuur Ja a r d o cum en t 2011

5 foaropwurd Meielkoar foar soarch! Dat is it tema fan dit jierdokument. In tapaslik tema foar in jier wêryn we ta wurke hawwe nei de gearwurking mei Tjongerschans. Mei it oansluten fan it Hearrenfeanse sikehûs binne de fûneminten fan it concern fierder bestevige. Meielkoar slagget it better om ek yn de takomst goede soarch garandearen te bliuwen foar de regio. Meielkoar foar soarch is dan ek net tafallich it motto fan it nije concern dat fierder giet ûnder de namme Zorgpartners Friesland. Ek op oare manieren ha wij it ôfrûne jier tegearre wurke. Yn dit ferslach stean in soad foarbylden. Fan de gearwurking tusken spesjalist en húsarts, fia de gearwurking tusken soarchoanbieders yn de keten oant de gearwurking tusken ferpleechkundigen en fersoarchenden op de wurkflier. Dêrbij stiet it belang fan pasjinten en kliïnten hieltyd foarop. Allinne as we dat meielkoar doche, kinne we harren it bêste fan de soarch garandearje. 5 < > Us klant hat mei rjocht gjin boadskip oan de wize wêrop de soarch organisierre is. Foar ús as organisaasje, mar ek foar de yndividuele soarchferliener is it de keunst om krekt sa nei it soarchproces te sjen. Troch de eagen fan de klant dus. Dat is ek de kearn fan it McLeanprogramma dêr t it MCL ôfrûne jier mei útein set is: mei kompasje organiseare, mei kompasje soarch ferliene. As we witte wat de klant wol, kinne wij de soarch effisjint organiseare en ûntdwaan fan ûnnediche ballêst. Want litte we earlik wêze: dy is der noch hieltyd genôch, ek yn ús organisaasje. De beide ûnderdielen fan de âlde Zorggroep Noorderbreedte, MCL en Noorderbreedte, binnen finansjeel sûn en ha de soarchfraag van kliïnten, bewenners en pasjinten ek yn 2011 goed beantwurdzje kinnen. We ha wer mear minsken helpe kinnen as ea tefoaren. We doche it goed. De klant is tefreden. It MCL krijt fan pasjinten in romme 8. De ynstellingen fan Noorderbreedte score in dikke 7. Ek oan de kwaliteit en de feiligens fan ús soarch bliuwe wij wurkjen. En mei sukses, sa blykt. De NIZakkreditaasje fan it MCL is wer foar fjouwer jier ferlingd. Bij Noorderbreedte ha in pear lokaasjes sulveren en sels gouden Prezo-certificaten bemachtige. De ynfiering fan it feiligensmanagementsysteem (VMS) yn it MCL leit op koers. Yn 2012 sille we de tsien feiligenstema s ynfierd ha moatte. We registreare klachten, melde ynsidinten en freechje pasjinten en kliïnten geregeld nei harren miening. We lizze ús ynstellingen en professionals dus lâns de mjitlatte. Doel is net om elkoar de maat te nimmen, mar om mei elkoar ta noch bettere resultaten te kommen. Wa ferbetterje wol, sil harren kwetsber opstelle doarre moatte. Ek letterlik ha we ús fundamint yn 2011 ferstevige. Bouwprojekten wurde oplevere of gongen fan start, op tiid en binnen budzjet. MCL Harlingen, de polyklinyske apoteek, MFC Grou, De Stilen, Erasmushiem, Abbingahiem en sa kinne we noch trochgean. Yn plak fan tradisjonele oplossingen passe we dêrbij hieltyd faker duersume oplossingen ta. Fan mearlaachse beglêzing oant CO2-stjoerde fentilaasjeroasters. Fan techniken foar waarmteweromwinning oant it tapassen van LED-ferljochting. S a men v o or zorg Mar ús wichtigste kapitaal is en bliuwe ús meiwurkers. Op alderlei manieren besykje wij harren in goede en sûne wurkplak te bieden, mei foldwaande útdaging en kânsen foar ûntwikkeling. It lege syktefersom ha we hânhâlde kinnen en dat is goed nijs. Sjoen de ferwachte krapte op de arbeidsmerk is it mear dan oait fan belang om in goed wurkjouwer te wêzen. Boppedat sykje wij de gearwurking mei opliedings om takomstige talinten de kâns te bieden bij ús it fak te learen. Gearfetsjend: 2011 wie in goed jier, it lêste foar it concern yn âlde gearstelling. We sjoche as Zorgpartners Friesland de takomst mei fertrouwen temjitte. Ik betankje alle meiwurkers foar harren ynset yn it ôfrûne jier. Litte we der meielkoar foar gean bliuwe. Meielkoar foar soarch! Mr. W.J.G. Blaauw Voorzitter Raad van Bestuur zorggroep noorderbreedte

6 6 < > als we weten wat de klant wil, kunnen we de zorg efficiënt organiseren en ontdoen van onnodige ballast. Ja a r d o cum en t 2011

7 Profiel van de organisatie 7 < > ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Noorderbreedte (nu: Stichting Zorgpartners Friesland) Adres Henri Dunantweg 2 Postcode 8934 AD Plaats Leeuwarden Telefoonnummer (058) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina De Stichting Zorggroep Noorderbreedte is in 2011 voor 100% aandeelhouder van MCL BV en Noorderbreedte BV. S a men v o or zorg zorggroep noorderbreedte

8 8 Verslag van de Raad van Toezicht In dit jaardocument legt Zorggroep Noorderbreedte (nu: Zorgpartners Friesland) verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast staat zij de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht vervult ook de werkgeversrol voor de raad van bestuur en zorgt ondermeer door benoeming, evaluatie en ontslag ervoor dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. In de uitoefening van haar taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op: de realisatie van de statutaire doelstellingen van de zorgorganisatie; de strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de zorginstelling; de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; de kwaliteit en de veiligheid van de zorg; de naleving van wet- en regelgeving; de verhouding met belanghebbenden zoals patiënten en werknemers en de wijze waarop de zorginstelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het toezicht in de zorg heeft de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt. Enerzijds is de formele inhoud van de verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouders uitgewerkt in de formele Zorgbrede Governancecode. Anderzijds heeft een aantal betreurenswaardige incidenten in ziekenhuizen ertoe geleid dat bestuurders en toezichthouders zich niet alleen nog sterker bewust zijn geworden van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, maar ook met verscherpte aandacht de veiligheid en kwaliteit van de zorgverlening en van de organisatie rondom de zorgverlening zijn gaan toetsen. Een zorgbedrijf is een complexe organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. De primaire opdracht is het verlenen van veilige en hoogwaardige zorg. Maar daarnaast is het evenzeer noodzakelijk dat de zorginstelling zich als bedrijf op een economisch verantwoorde wijze weet te positioneren en zodanige bedrijfsresultaten realiseert dat continuïteit en financiering verzekerd zijn. Zorginstellingen zijn voor de bedrijfsvoering in hoge mate afhankelijk van de politieke besluitvorming en wetgeving. De Raad van Bestuur heeft de afgelopen jaren een proactief beleid gevoerd door in bedrijfsvoering en financiële sturing zoveel als mogelijk te anticiperen op wetgeving en opgelegde financiële kaders. Ook heeft zij maatschappelijke trends zo vroeg mogelijk weten te incorporeren in zorgaanbod en (bouw)planning. Het resultaat van dit beleid is dat Zorggroep Noorderbreedte (nu: Zorgpartners Friesland) tot op dit moment in staat is gebleken de gevolgen van de financiële druk op te vangen. Gezonde financiële resultaten zijn een conditio sine qua non om de beschikbaarheid van hoogwaardige zorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen. De Raad van Toezicht heeft zich in het afgelopen jaar herhaaldelijk kritisch gebogen over de keuzes waarvoor het bestuur zich in dit spanningsveld gesteld ziet. Wij ondersteunen de beleidskeuzes waarover door de Raad van Bestuur elders in dit jaardocument verantwoording wordt afgelegd. Samenstelling Als gevolg van een uiteindelijk fatale ziekte heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer drs. Gerrit Ybema in de loop van het jaar zijn taken overgedragen aan ondergetekende. De heer Ybema heeft per 1 januari 2012 zijn functie ook formeel neergelegd. Op 15 februari 2012 is Gerrit Ybema helaas overleden. Gerrit Ybema was voorzitter van de Raad van Toezicht sinds Met zijn invulling van good governance in de zorg vervulde hij een maatschappelijke voortrekkersrol. Ook leverde hij een zeer belangrijke bijdrage aan de fusie met het ziekenhuis van Heerenveen. Als collega stelde Gerrit zich dienstbaar op naar de zorg en de samenleving. Wij zijn hem dankbaar als collega voor zijn bestuurlijke bijdrage, openheid en vriendschap. Op 22 februari 2012 hebben wij aan Gerrit Ybema de laatste eer bewezen. Als gevolg van de concernvorming is de Raad van Toezicht van Zorgpartners Friesland uitgebreid met twee toezichthouders die voordien deel uitmaakten van de Raad van Toezicht van Tjongerschans. In de vergadering van 11 oktober 2011 zijn met ingang van 1 januari 2012 de heer drs. P.K.H. Hut, chirurg en de heer ing. C.E.M. Hendriks benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Ook heeft de Raad van Toezicht in de vergadering van 11 oktober 2011 besloten de heer drs. F.L.A. Korver MBA, voordien bestuurder van ziekenhuis Tjongerschans, per 1 januari 2012 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Op grond van het vigerende rooster van aftreden dient in de komende jaren te worden voorzien in een complete vernieuwing van de Raad van Toezicht. Dit onderwerp heeft de aandacht van de Raad. Op grond van recente ervaringen spreek ik mijn zorg uit over de voorzienbaar schadelijke gevolgen van de onverhoopte inwerkingtre-

9 ding van de wet Bestuur en Toezicht. Toezichthouders in de zorg vervullen een maatschappelijke functie die ondanks toenemende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid niet wordt aanvaard vanwege aantrekkelijk financieel gewin. Een generieke beperking van de toegestane uitoefening van deze functies zoals nu in de wet opgenomen, is schadelijk voor het vermogen gekwalificeerde en ervaren bestuurders te werven voor de toezichthoudende taken in de zorg. De door de minister toegezegde evaluatie van de wet over drie jaar zal dit waarschijnlijk ook uitwijzen. Commissie Toezicht Kwaliteit van Zorg Cliënten en patiënten die hebben gekozen voor de zorg van MCL of Noorderbreedte, of die daarop zijn aangewezen, moeten erop kunnen vertrouwen dat die zorg voldoet aan professionele en maatschappelijk geaccepteerde normen voor kwaliteit en veiligheid. Tegelijkertijd is het waarborgen van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg van strategisch belang. Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg is de kern van de missie. Het toezicht op de wijze waarop het bestuur die kernverantwoordelijkheid realiseert is een van de kerntaken van de Raad van Toezicht. Die aandacht is met de commissie Toezicht Kwaliteit van Zorg (ingesteld in 2006) structureel verankerd in de Raad van Toezicht. De commissie heeft een voorbereidende rol. Door gebruik te maken van een beoordelingskader met concrete ijkpunten toetst de commissie of de resultaten van de zorg en de onderliggende processen voldoen aan gestelde normen en of de informatievoorziening zodanig is ingericht dat risico s tijdig kunnen worden onderkend. De commissie onderzoekt daarbij vooral of gesignaleerde tekortkomingen leiden tot maatregelen gericht op structurele verbeteringen. Afspraken over de door de commissie te gebruiken informatie zijn vastgelegd in een informatieprotocol. Aan de hand van die informatie en de bespreking daarvan in periodieke vergaderingen met de Raad van Bestuur en sleutelfiguren uit de organisatie krijgt de commissie een beeld van de actuele stand van zaken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De commissie rekent ook de kwaliteit van de interne opleidingen en de regeling van het wetenschappelijk onderzoek in MCL en Noorderbreedte tot onderwerpen van toezicht. Daarbij gaat het vooral om de vraag of voldoende is gewaarborgd dat kwaliteits-en veiligheidvoorschriften worden nageleefd en of het management daarbij in voldoende mate is betrokken. Door periodieke themavergaderingen en vragenlijsten heeft de commissie in het afgelopen jaar inzicht verworven in de organisatie en de omvang van het wetenschappelijk onderzoek dat in MCL en Noorderbreedte wordt verricht. Daarnaast heeft de commissie zich laten informeren over de wijze waarop met klachten en meldingen van incidenten en calamiteiten wordt omgegaan. De commissie heeft kunnen constateren dat op alle niveaus in Noorderbreedte en MCL sprake is van grote betrokkenheid bij het effectief doen functioneren van de verschillende regelingen en systemen en van bereidheid om lering te trekken uit de resultaten van de bevindingen. De commissie doet regelmatig verslag van zijn bevindingen en zorgt ervoor dat kwaliteit en veiligheid niet alleen steeds op de agenda staan van de Raad van Toezicht, maar dat ook alle bestuurders en medewerkers doordrongen zijn van hun verantwoordelijkheden op dit terrein. Auditcommissie De auditcommissie houdt in het bijzonder toezicht op het financieel beleid en de risicobeheersing binnen de zorginstelling. Risicobeheersing is binnen een complexe zorginstelling van groot belang. De vaak politiek gedreven, veelvuldige en onvoorspelbare wijzigingen in de weten regelgeving, maken een verantwoorde bedrijfsvoering steeds vaker moeizaam en risicovol. Om desondanks te kunnen doorgaan met investeringen in kwaliteit en capaciteit streeft de Zorggroep al lange tijd naar een zodanig sterk eigen vermogen dat de inherente risico s in ieder geval financieel beheersbaar zijn. Deze trend is in het afgelopen jaar onverkort en succesvol voortgezet. In 2011 heeft de auditcommissie zich naast de vaste onderwerpen zoals jaarbegroting, trimesterrapportages, accountantsverslag en jaarrapportage, in het bijzonder beziggehouden met het onderwerp risk management. Mede op grond van een door een extern deskundige uitgevoerd onderzoek heeft de Raad van Toezicht zich een beeld gevormd van de aard en omvang van de operationele en strategische risico s die in Zorggroep Noorderbreedte een belangrijke rol (kunnen) spelen, van de soort en effectiviteit van de maatregelen en organisatie gericht op de beheersing van die risico s. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de plenaire Raad van Toezicht besproken. Gebleken is dat de gevoeligheid voor politieke invloeden en de gevolgen van politieke besluitvorming de potentieel grootste strategische risico s vormen. Continue aandacht voor te verwachten ontwikkelingen in regelgeving en intensief proactief beleid zijn nodig om met deze risico s om te gaan. Verder is vastgesteld dat de cultuur binnen de organisatie en de stijl van leidinggeven van groot belang zijn om een omgeving te scheppen waarin fouten en/of near misses veilig kunnen worden gemeld. Dit is een essentiële voorwaarde om te komen tot een organisatie die permanent streeft naar een verbetering van wat goed is en herhaling van fouten voorkomt. 9 S a men v o or zorg

10 10 De Raad van Toezicht heeft zich ook beziggehouden met de plannen voor toekomstige investering in huisvesting, de daarmee gepaard gaande risico s en de voor die investeringen noodzakelijke financiering. De Raad van Bestuur heeft inzicht gegeven in nut en noodzaak van deze investeringen en de manier waarop deze stappen passen in de langetermijnstrategie. Nadat de auditcommissie zich in de plannen had verdiept, en de uitkomsten hiervan in de Raad van Toezicht zijn besproken, heeft de Raad van Toezicht toestemming gegeven tot voorbereiding van de uitvoering en het starten van onderhandelingen over de noodzakelijke financiering. Verwacht wordt dat dit in de loop van 2012 een aanvang zal nemen. De auditcommissie is intensief betrokken geweest bij de voorbereiding van de concernvorming per 1 januari De auditcommissie heeft met name de financiële positie van Tjongerschans beoordeeld en de invloed daarvan op de financiële positie van Zorgpartners Friesland. Een financiële due diligence over en weer is onderdeel geweest van de beoordeling. worden uitgevoerd, zijn instellingen van groot maatschappelijk belang. Steeds vaker kan dit soort organisaties financieel en bedrijfsmatig aanspraak maken op uiterst professioneel en gekwalificeerd management. Het beleid van de Raad van Toezicht is erop gericht een arbeidsvoorwaardenbeleid te voeren waarbij het mogelijk is, gekwalificeerde en ervaren bestuurders en managers te kunnen werven en waar mogelijk die te behouden door ze uitdagende en bevredigende arbeidsomgeving en arbeidsvoorwaarden te bieden. De Raad van Toezicht heeft de bestaande arbeidsovereenkomsten getoetst aan de (later tot stand gekomen) gereguleerde inkomensnormen. Wij hebben geconstateerd dat in principe voldaan wordt aan de regelgeving. Tevens heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat daar waar op onderdelen sprake is van verschillen, bestaande contractuele rechten dienen te worden gerespecteerd. Voor in de toekomst nieuw te benoemen bestuurders zal de regelgeving als uitgangspunt worden gehanteerd. Geconstateerd is dat de nieuw te vormen groep een solide financiële basis zal hebben. Dit legt een goed fundament onder de ambitie de nieuw te vormen groep een stimulerende rol te laten spelen bij een verdere verbetering van de efficiency van de organisatie van de zorg in Fryslân. De vergaderingen van de auditcommissie worden afhankelijk van het thema bijgewoond door de controllers en de externe accountant. De door de accountant gedane aanbevelingen voor verbetering van administratie en interne beheersing zijn door de Raad van Bestuur actief ter hand genomen. De auditcommissie besteedt jaarlijks samen met management en de accountant aandacht aan een inventarisatie van belangrijke ontwikkelingen in regelgeving en de daaruit voortvloeiende risico s en bedreigingen voor de bedrijfsvoering. Ook dit jaar moet worden gerekend met aanzienlijke gevolgen van de introductie van het nieuwe declaratiestelsel (DOT). Voor Noorderbreedte zijn de veranderingen in de AWBZ een onderwerp dat grote aandacht zal eisen. Remuneratie- en benoemingscommissie Het werkgeverschap van de Raad van Toezicht krijgt gestalte binnen deze commissie. Anders dan bijvoorbeeld bij de auditcommissie hebben de formele vergaderingen van deze commissie een minder cyclisch bepaald ritme en vergaderingen vinden dan ook vaker plaats in combinatie met. Zorginstellingen in zijn algemeenheid, maar zeker een zorginstelling van de omvang en samenstelling van Zorgpartners Friesland, waar cure en care binnen één groep Binnen de realisatie van het werkgeverschap worden jaarlijks met bestuurders zowel collectief als individueel afspraken gemaakt over de binnen het betreffende jaar te realiseren doelen. Voor de Raad van Bestuur wordt een stelsel van ijkpunten gedefinieerd waarop jaarlijks wordt gestuurd en waarover ook wordt gerapporteerd. Deze doelen worden inhoudelijk ontleend aan de door de Raad van Toezicht goedgekeurde jaarplannen en begrotingen. Daarnaast worden per persoon specifieke stuuronderwerpen vastgesteld. Hierdoor ontstaat een essentiële koppeling tussen collectieve en individuele doelstellingen. Periodiek vinden voortgang- en beoordelingsgesprekken plaats. Anders dan bij bedrijven in de marktsector heeft de uitkomst van deze gesprekken geen directe relatie met de beloning. Wel helpt deze praktijk inhoud te geven aan de taak van de werkgever medewerkers op een transparante manier te sturen bij hun inspanningen en om ze leiding, steun en richting te geven bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zoals gebruikelijk heeft de Raad van Toezicht ook dit jaar weer een (deels besloten) vergadering gewijd aan het eigen functioneren, het functioneren van de Raad van Bestuur en de werkrelatie tussen beide organen. Vaste evaluatieonderwerpen zijn: het profiel en de samenstelling van de Raad van Toezicht, de informatievoorziening van en aan de Raad van Toezicht, de opleidingsbehoefte van de raad van toezicht, de betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij bepaalde specifieke onderwerpen, de jaaragenda van de raad van toezicht, de overlegagenda van de Raad van Toezicht met gremia uit de organisatie. Zowel de vraag doen we de goede dingen als de vraag doen we de dingen goed zijn aan de orde gesteld.

11 Daarbij is gebruik gemaakt van onder andere de governancecode. Deze discussie vindt plaats aan de hand van voorafgaande inventarisatie van onderwerpen van de Raad van Toezicht en met input van de Raad van Bestuur. De uitkomst van de bevindingen wordt besproken tussen raad van toezicht en Raad van Bestuur en waar nodig verwerkt in de werkwijze van de Raad van Toezicht. Samen verder! De voorbereidende gesprekken over de samenwerking tussen de Zorggroep Noorderbreedte en Tjongerschans zijn in 2011 krachtig voortgezet. De daartoe ingestelde klankbordgroep vanuit de beide Raden van Toezicht heeft veel en succesvol voorbereidend werk geleverd. Evenals in het voorafgaande jaar is steeds het leidende thema geweest dat de samenwerking dient bij te dragen aan de beschikbaarheid van nog betere zorg voor meer mensen. Tijdens het voorbereidingsproces zijn de ontwikkelingen in het landelijke en ook het regionale zorglandschap onverminderd doorgegaan en dat leidde tot een intensivering van de dynamiek. Als gevolg hiervan kwam het doel van de samenwerking voor nog meer mensen tot leven hetgeen het draagvlak krachtig versterkte. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft besloten een volledig onderzoek te doen naar de gevolgen van de samenwerking. De uitslag van dit onderzoek was in alle opzichten positief waarna, iets later dan gepland, per 1 januari 2012 de stichting Tjongerschans is omgezet in een besloten vennootschap en de aandelen daarvan zijn overgedragen aan de Zorggroep Noorderbreedte die, met het oog op de toekomst, de naam heeft gekregen van Zorgpartners Friesland. De Raad van Toezicht heeft het vertrouwen dat de nieuwe vergrote groep een belangrijke positieve bijdrage kan leveren aan beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg voor meer patiënten, en aan een meer efficiënte organisatie van de topzorg in Fryslân. Dank De Raad van Toezicht kijkt terug op een veelbewogen jaar. Dat geldt zonder uitzondering ook voor de Raad van Bestuur en medewerkers. Vele en complexe uitdagingen werden goed opgepakt en dat gold zowel de normale bedrijfsvoering, als ook de bijzondere inspanningen rondom de voorbereiding van de concernvorming. Dat dit bijzonder spannende jaar ook nog kon worden afgesloten met een mooi positief resultaat draagt bij aan het beeld van een solide zorginstelling waar de Raad van Bestuur weet wat hij doet, maar dat ook goed doet, en in goede onderlinge samenwerking. Dat zijn elementen waarvoor de Raad van Toezicht graag dank en waardering uitspreekt. Deze dank geldt evenzeer voor alle medewerkers(sters) die zich hebben ingezet om het beleid uit te voeren en daarmee een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van de Zorggroep over Drs. C. Griffioen RA, Voorzitter Raad van Toezicht Een volledig overzicht van de samenstelling van de raad, de vergaderingen en de daar besproken onderwerpen staat in hoofdstuk S a men v o or zorg Communicatie met de organisatie Naast de werkrelatie met de Raad van Bestuur onderhoudt de Raad van Toezicht regelmatige contacten met verschillende onderdelen van de Zorggroep. Zo hebben delegaties van de Raad van Toezicht eenmaal een overlegvergadering met de ondernemingraad van MCL bijgewoond en eenmaal een overlegvergadering met de ondernemingsraad van Noorderbreedte, alsook twee overlegvergaderingen met bestuur medische staf MCL. Voorts is er in het kader van de concernvorming met Tjongerschans overleg geweest met afgevaardigen van de drie betrokken cliëntenraden. De voorzitter heeft tweemaal overleg gehad met het dagelijks bestuur van de centrale ondernemingsraad. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat tussen de bestuurlijke organen sprake is van een open communicatie en een respectvolle samenwerking.

12 12 1 Uitgangspunten van dit verslag Voor u ligt het jaardocument van Zorggroep Noorderbreedte. Daarin doen we verslag over het concern en de beide onderdelen Medisch Centrum Leeuwarden (hierna: MCL) en Noorderbreedte. De periode van verslaggeving is het verslagjaar 2011 dat loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december. De gevraagde informatie wordt in principe verstrekt op concernniveau en waar nodig op het niveau van de onderdelen. Sinds 1 januari 2012 maakt ook ziekenhuis Tjongerschans onderdeel uit van het concern dat vanaf die datum Zorgpartners Friesland heet. Dit jaardocument is dus het laatste verslag over het concern in de oude samenstelling. Over 2011 brengt Tjongerschans een eigen jaardocument uit dat te vinden is in het archief op De inhoud van dit jaardocument voldoet aan de eisen die uit het oogpunt van good governance aan onze instelling worden gesteld. Uitgangspunt hierbij zijn de eisen die het stramien Jaarverantwoording zorginstelling 2011 van het ministerie van VWS aan de jaarverslaglegging stelt. Bovendien hebben we de inhoud van het jaardocument getoetst aan de criteria uit de vragenlijst Governance in de zorg 2012 van Ernst & Young. Daarnaast gaat het in op onze inspanningen en resultaten op het gebied van opleiding en onderzoek en op toekomstige ontwikkelingen en beleid. Naast het maatschappelijk verslag (hoofdstukken 1 tot en met 5), bestaat dit jaardocument uit de jaarrekening (hoofdstuk 6) en de feitelijke gegevens in de webenquête DigiMV. De integrale versie van DigiMV maakt geen onderdeel uit van dit papieren verslag, maar is in te zien via een link op onze speciale jaarverslagpagina op internet:

13 2 Profiel van de organisatie 2.1 Over Zorggroep Noorderbreedte 13 Zorggroep Noorderbreedte verleent ziekenhuiszorg, verzorging, verpleging en thuiszorg aan inwoners van Fryslân. Voor de toelatingen van het concern verwijzen we naar de informatie in DigiMV. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Noorderbreedte (nu: Stichting Zorgpartners Friesland) Adres Henri Dunantweg 2 Postcode 8934 AD Plaats Leeuwarden Telefoonnummer (058) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina wwww.zorgpartnersfriesland.nl De Stichting Zorggroep Noorderbreedte is in 2011 voor 100% aandeelhouder van MCL BV en Noorderbreedte BV. MCL BV Het MCL is een centrum voor medisch specialistische zorg, waar alle kwalitatief hoogwaardige vormen van diagnostiek, behandeling en verpleging beschikbaar zijn op basis van de meest moderne inzichten. Vanuit locaties in Leeuwarden en Harlingen verleent het MCL uitstekende basiszorg voor de patiënten in het verzorgingsgebied. Ook zijn er dialysecentra in Heerenveen en Kollum. Daarnaast neemt het MCL voor de gehele provincie Friesland een plaats in tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de andere Friese ziekenhuizen. Dit komt tot uitdrukking in een aantal regionale (top-)functies, subspecialisaties, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en niet in de laatste plaats in aandacht voor onderwijs en onderzoek. Het MCL is teaching hospital en heeft een groeiend aantal opleidingen tot medisch specialist. In samenwerking met het UMCG en andere (opleidings-) ziekenhuizen in de regio organiseert het MCL opleidingen voor studenten geneeskunde en AIOS. Het MCL is onderdeel van een select gezelschap van ziekenhuizen in Nederland die topklinische zorg verlenen: de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Het MCL is geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). S a men v o or zorg Noorderbreedte BV Noorderbreedte heeft vijftien zorgcentra in Noord-Fryslân. Daarnaast heeft Noorderbreedte ook aanleunwoningen, woonvormen voor bijzondere doelgroepen en biedt Noorderbreedte thuiszorg. Vanuit de zorgcentra wordt zorg en service geboden aan mensen uit de wijk of het dorp. De zorgcentra maken in de toekomst steeds vaker deel uit van multifunctionele centra met een divers aanbod van voorzieningen. Daarnaast wordt kort- en langdurige verpleeghuiszorg geboden aan mensen die intensieve zorg nodig hebben. Een aantal locaties van Noorderbreedte heeft het PREZO-keurmerk in de zorg. Het keurmerk onderstreept dat deze locaties aantoonbare kwaliteit van zorg leveren en dat de organisatie uitstekend op orde is. 2.2 Structuur van het concern Structuur Algemeen Zorggroep Noorderbreedte bestaat in 2011 uit twee onderdelen: MCL en Noorderbreedte. Elk onderdeel heeft een eigen directie. Boven de directie staat de Raad van Bestuur bestaande uit drie leden. Een Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Controllers op het gebied van financiën en sociale zaken ondersteunen de Raad van Bestuur. Een overzicht van de aan Zorggroep Noorderbreedte gelieerde entiteiten staat in onderstaand kader.

14 14 AAN ZORGGROEP NOORDERBREEDTE GELIEERDE ENTITEITEN MCL BV Noorderbreedte BV Stg. Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) Stg. Trombosedienst Friesland Noord KCL BioAnalys BV Stg. Hermes (parkeervoorzieningen) Stg. Maaltijdservice voor Senioren Stg. Woonservice Senioren Stg. Onroerendgoed Exploitatie Noorderbreedte Stg. Erasmushiem Woningen Centrum voor Obestitas Nederland BV Fase BV (schoonhoud) Ambulancevervoer Kijlstra BV Poliklinische Apotheek Leeuwarden BV Zorgzuster Fryslân BV MCL De directie van het MCL bestaat uit vijf personen: Een voorzitter en vice-voorzitter die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur, een directeur voor de snijdende vakken, een voor de beschouwende vakken en een voor het Medisch Facilitair Bedrijf. Daaronder is de zorg georganiseerd in centra, die worden geleid door een centrummanager en een gemandateerd specialist. Naast de drie zorgdirecteuren, zijn een lid van de medische staf/praktiserend specialist en een directiesecretaris ook lid van het directieteam. Noorderbreedte De directie van Noorderbreedte bestaat uit drie leden. Inhoudelijk beleid wordt ontwikkeld en aangestuurd vanuit regiegroepen. De zorg is georganiseerd in locaties, verspreid over de regio, en een expertisecentrum. Daarnaast biedt Noorderbreedte thuiszorg en is er een Klantenservice die voor de verbinding zorgt tussen de wensen en behoeften van (huidige en toekomstige) cliënten en het zorg- en serviceaanbod van Noorderbreedte. De voorzitter van de directie is tevens lid van de Raad van Bestuur. Het Directieoverleg Noorderbreedte (DNB) wordt gevormd door de drie directeuren samen met de controller Noorderbreedte, de manager HRM en de beleidsmedewerker directie Noorderbreedte. Bedrijven en afdelingen Enkele bedrijven en afdelingen werken voor de gehele organisatie. Het gaat om het Facilitair Bedrijf (FB), Vastgoedbedrijf (VGB), Personeel en Organisatie (P&O), Informatie en Administratie (DIA) en Voorlichting en Communicatie (V&C).

15 15 S a men v o or zorg

16 16 ORGANOGRAM ZORGPARTNERS FRIESLAND Raad van Toezicht Social control Financial control Voorlichting en Communicatie Organogram Zorgpartners Friesland samen voor zorg Raad van Bestuur COR Medische staf Directie MCL B.V. Directie Noorderbreedte B.V. Directie Tjongerschans B.V. Medische Staf Cliëntenraad OR Directiesecretariaat BMO Communicatie Centrale Cliëntenraad OR OR VAR Cliëntenraad AIC PO&O P&C HRM Vastgoedbedrijf P&O Facilitair Bedrijf DIA MCL Academie Kwaliteit en patiëntveiligheid Beschouwende vakken Snijdende vakken MFB Locaties Expertisecentrum Thuiszorg Klantenservice Snijdende vakken Beschouwende vakken Facilitair bedrijf en logistiek Centra Centra Sectoren Locaties Centra Centra Medische Staf: de medisch specialist in de directie zit op voordracht van de Medische Staf zonder last of ruggespraak; DIA = Dienst Informatie en Administratie; MFB = Medisch Facilitair Bedrijf, omvat tevens ICT; P&C = Planning en Control; P&O = Personeel en Organisatie. COR = Centrale Ondernemingsraad; OR = Ondernemingsraad; VAR = Verpleegkundige Adviesraad.

17 Medezeggenschapsstructuur Ondernemingsraden De formele vertegenwoordiging van het personeel is in 2011 geregeld op concernniveau (centrale ondernemingsraad - COR), op het niveau van de onderliggende directies (ondernemingsraden - OR) en op het niveau van de locaties, diensten en bedrijven van MCL en Noorderbreedte (onderdeelcommissies - OC). De COR bestaat uit 6 gekozen OR-leden, 3 uit elke OR. 17 De taakverdeling en werkwijze van de ondernemingsraad (OR) ligt vast in een reglement. Verder beschikt de OR over een eigen budget binnen de begroting van de instelling. De Raad van Bestuur heeft een periodiek overleg met de COR. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 2011 twee keer een overlegvergadering bijgewoond (OR MCL en Noorderbreedte). Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht twee keer informeel overleg gevoerd met het dagelijks bestuur van de COR. De OR heeft adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie. De medezeggenschap richtte zich in 2011 onder andere op: arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en de organisatie; de samenwerking met het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen; de invloed van roostering en arbeidsarrangementen op de inzet van medewerkers bij Noorderbreedte; gezondheidsbeleid en contact met de achterban. Eind van het jaar zijn nieuwe leden gekozen voor de periode Vanaf 1 januari 2012 maakt ook de OR Tjongerschans onderdeel uit van de medezeggenschap. S a men v o or zorg

18 18 Met de COR en de Ondernemingsraden van MCL en Noorderbreedte is in 2011 overlegd over diverse onderwerpen zoals: Algemeen MCl Noorderbreedte Financiële rapportages productiecijfers CAO-zaken Verzuimcijfers/verzuim- en gezondheidsbeleid wijziging resp. invoering van diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, richtlijnen en procedures voor het personeel Kadernota s fusie met Tjongerschans Competentieprofielen leden Raad van Toezicht nieuwe concern; profielschets nieuwe voorzitter Benoeming directeur P&O sociaal plan duurzaamheidbeleid inspectiebezoeken oprichting OR voor Fase BV (schoonmaak) friesland Voorop MCL Academie leanmanagement positionering MCL in Friesland elektronisch patiëntendossier onderzoek werkvermogensmonitor Bezoeken inspecties Centrum voor Obesitas Nederland delta Ziekenhuisgroep sanctiebeleid MCL BHV-beleid risico-inventarisatie & -evaluatie Bouwplannen MCL Start zorgfranchise organisatie elektronisch cliëntendossier en elektronisch zorgleefplan speerpunten Noorderbreedte gezondheidsbeleid rapportages uit regiegroepen Bouwplannen Noorderbreedte elektronisch leren zorgzuster Friesland langetermijnroosters Daar waar nodig is instemming of een positief advies verkregen. Medische staf De vereniging medische staf bestaat uit de medisch specialisten die in het MCL werken. Doel van de vereniging is, naast het bevorderen van de kwaliteit van zorg, opleiding en wetenschap, het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden van de medische staf. Het bestuur van de medische staf (BMS) overlegt maandelijks met de directie van het MCL, vooral over het ziekenhuisbeleid op strategisch niveau. Twee keer schoof een delegatie van de Raad van Toezicht bij dit overleg aan. Ook hebben de voorzitter en vice-voorzitter van de directie wekelijks een informeel gesprek gevoerd met de voorzitter van de medische staf. In beide overleggen is ook aandacht voor de kwaliteit van het functioneren van vakgroepen en individuele medisch specialisten. Daarnaast heeft het bestuur van de medische staf maandelijks informeel overleg met de heer H.R. Pasma, praktiserend medisch specialist in de directie MCL. De medische staf kent drie soorten commissies: stafcommissies, ziekenhuiscommissies met deelname van stafleden namens de medische staf en ziekenhuiscommissies met deelname van stafleden namens hun vakgroep. De medische staf brengt jaarlijks een eigen jaarverslag uit.

19 De belangrijkste onderwerpen die de Raad van Bestuur in het verslagjaar met de medische staf heeft besproken: Vaststellen diverse vakgroeps- en persoonsprofielen in verband met vacatures medisch specialisten; toelating diverse specialisten tot de medische staf Afspraken toelatingsprocedures leden medische staf Samenwerking met Tjongerschans in Heerenveen De Sionsberg in Dokkum Netwerkvorming in Friesland Structuurplan bouw MCL Ontwikkeling MCL Academie Onderzoek onder coassistenten en arts-assistenten Patiëntveiligheid in het MCL zoals preventie vermijdbare sterfte, thema s veiligheidsmanagementsysteem Claimoverzicht MCL ICT-zaken, zoals elektronisch patiëntendossier, elektronisch voorschrijfsysteem Project verbetering DBC registratie Jaarrekening MCL 2010 Onderhandelingen met zorgverzekeraar Ontwikkeling resultaatverantwoordelijke eenheden Trimesterrapportages Rapport interne visitatie Aanpassing procedure melding en onderzoek van mogelijk disfunctioneren specialisten McLean Kaderbrief MCL In 2012 zullen drie tweedaagse werkconferenties worden georganiseerd. Doel is het contact tussen specialisten onderling en tussen de medische staf en de directie te versterken. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2011 gestart. Verder zijn in 2011 vier themabijeenkomsten georganiseerd: in maart was het thema Acute Opname Afdeling, in april de nieuwe bouwplannen van het MCL, in juli het project Friesland Voorop en in september kwam het EPD aan de orde. De medische staf brengt een eigen jaarverslag uit. Dit verslag is opgenomen als bijlage op dit jaardocument. Verpleegkundigen De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat een bijdrage levert aan de beleidsontwikkeling binnen het MCL. Doel is het vak van verpleegkundige verder te ontwikkelen en hierover te adviseren. De directie van het MCL overlegt regelmatig met de VAR over het ziekenhuisbeleid. Ook organiseert de VAR verschillende activiteiten, symposia en de Dag van de Verpleging voor de verpleegkundigen. De VAR brengt een eigen nieuwsbrief uit en heeft een vaste pagina in het personeelsblad van het MCL. S a men v o or zorg In 2011 heeft de VAR het beleidsplan tot 2015 gepresenteerd. De VAR wil zich in deze periode richten op drie speerpunten: een leven lang leren, de patiënt centraal en veilig werken. Daarnaast heeft de VAR zich beziggehouden met verschillende ontwikkelingen binnen het MCL, zoals e-learning, verpleegkundige organisatie, introductie van de werkvermogensmonitor en patiëntveiligheid. De VAR heeft in 2011 advies en reacties uitgebracht over de kaderbrief van het MCL, het niveau van vierdejaarsstudenten verpleegkunde, de digitalisering van werkstukken van stagiaires en de oprichting van de MCL Academie. Patiënten en cliënten Patiënten en cliënten zijn vertegenwoordigd door cliëntenraden. Meer hierover in 3.3.

20 Kerngegevens Kernactiviteiten ZNB TYPERING Typering Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Categoraal Ziekenhuis Revalidatiecentrum Zelfstandig behandelcentrum Indien UMC of ziekenhuis, revalidatiecentrum of ZBC: vergunning of aanwijzing Wet bijzondere medische verrichtingen Indien UMC of ziekenhuis: traumacentrum Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Indien gehandicaptenzorg: onderwijsinstelling vallend onder rechtspersoon die WTZi-zorg verleent Verpleging, verzorging en thuiszorg Indien VVT: jeugdgezondheidszorg Kraamzorg Omvang concern kleiner dan 10 fte personeel Huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo Maatschappelijke opvang in het kader van de Wmo Vrouwenopvang in het kader van de Wmo Ja/nee nee Ja nee nee ja nee nee nee nee nee ja nee nee nee nee nee nee MCL NADERE TYPERING Typering Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Revalidatiecentrum Dialysecentrum Brandwondencentrum Astmacentrum Abortuskliniek Epilepsiecentrum Integraal Kankerinstituut Radiotherapeutisch centrum Traumacentrum Sanatorium Militair Ziekenhuis Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) Ziekenhuiszorg > 365 dagen Overig Ja/nee nee Ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee Ja nee nee

Samen voor zorg. Ja a rd o c um e n t 2 011. www.zorgpartnersfriesland.nl

Samen voor zorg. Ja a rd o c um e n t 2 011. www.zorgpartnersfriesland.nl Samen voor Ja a rd o c um e n t 2 011 www.partnersfriesland.nl 2 3 WEST-TERSCHELLING 2 Kollum 1 NOARDBURGUM 4 HURDEGARYP 1 ZNB HARLINGEN H 1 5 LEEUWARDEN H 3 4 1 1 MCL NOORDERBREEDTE voor u ligt het jaardocument

Nadere informatie

jaarbeeldznb2010 gewoonbijzonder Adressen Zorggroep Noorderbreedte Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Noorderbreedte, persoonlijke zorg en wooncomfort

jaarbeeldznb2010 gewoonbijzonder Adressen Zorggroep Noorderbreedte Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Noorderbreedte, persoonlijke zorg en wooncomfort jaardocument 2010 gewoon bijzonder. 1 WEST-TERSCHELLING 2 2 KOLLUM 1 TZUMMARUM 1 NOARDBURGUM 4 HURDEGARYP 1 HARLINGEN H 1 5 LEEUWARDEN H 3 4 1 1 GROU 1 HEERENVEEN H Adressen Zorggroep Noorderbreedte Medisch

Nadere informatie

www.znb.nl www.mcl.nl www.noorderbreedte.eu

www.znb.nl www.mcl.nl www.noorderbreedte.eu 2009 www.znb.nl www.mcl.nl www.noorderbreedte.eu Jaarverslag ZNB 2009 Adressen Zorggroep Noorderbreedte WEST-TERSCHELLING 2 KOLLUM 1 TZUMMARUM 1 NOARDBURGUM 4 HURDEGARYP 1 HARLINGEN H 1 5 LEEUWARDEN H

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Profiel. Medisch Centrum Leeuwarden. Bestuurder / Voorzitter van de directie

Profiel. Medisch Centrum Leeuwarden. Bestuurder / Voorzitter van de directie Profiel Medisch Centrum Leeuwarden Bestuurder / Voorzitter van de directie Medisch Centrum Leeuwarden Bestuurder / Voorzitter van de Directie Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch opleidingsziekenhuis

Nadere informatie

Adressen Zorggroep Noorderbreedte

Adressen Zorggroep Noorderbreedte 2008 JAARDOCUMENT WEST-TERSCHELLING 2 Adressen Zorggroep Noorderbreedte KOLLUM 1 TZUMMARUM 1 NOARDBURGUM 4 HURDEGARYP 1 HARLINGEN H 1 5 LEEUWARDEN H 3 4 1 1 GROU 1 HEERENVEEN H Medisch Centrum Leeuwarden

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Ziekenhuizen Dit jaardocument wordt mogelijk op enkele onderdelen nog gewijzigd. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht. Kijk altijd

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het disfunctioneren van het bestuur van Charim (2011Z20838).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het disfunctioneren van het bestuur van Charim (2011Z20838). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Medisch Centrum Leeuwarden

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Medisch Management op de SEH. (andere)

Medisch Management op de SEH. (andere) Medisch Management op de SEH. Over geld en (andere) belangrijke dingen P (Pol) Stuart Medisch Manager SEH/ observatorium. Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht. Eerst: Medische Geschiedenis In den beginne

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

MCL NOORDERBREEDTE TJONGERSCHANS H Z. Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden Telefoon: (058) 286 66 66 www.mcl.nl

MCL NOORDERBREEDTE TJONGERSCHANS H Z. Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden Telefoon: (058) 286 66 66 www.mcl.nl jaarverslag 2012 H Ziekenhuis Z Zorgcentrum WEST-TERSCHELLING Z KOLLUM Z TZUMMARUM Z NOARDBURGUM Z HARLINGEN H Z LEEUWARDEN H Z HURDEGARYP Z GROU Z HEERENVEEN H LEMMER H MCL NOORDERBREEDTE Henri Dunantweg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Een wenkend perspectief van professioneel toezicht houden in een koploper ziekenhuis met hoge fusieambities en een toppresterende

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de WBMV Code Tabel v20090401 Ingangsdatum tabel: 20090701 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Dit jaardocument wordt op enkele onderdelen nog aangevuld. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht (met name IGZ-indicatoren). Daarnaast

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwoording zorginstellingen Jaardocument 2009 zonder forensische zorg Dit jaardocument wordt mogelijk op enkele onderdelen nog gewijzigd. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte!

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte! Leerplaatsprofiel Noorderbreedte Welkom bij Noorderbreedte! Beste stagiair, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een stage bij Noorderbreedte! We hebben vele locaties en vele stagemogelijkheden. In dit document,

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie