Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 13 juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 13 juli 2009"

Transcriptie

1 Financiële Markten Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties van de Nationale Bank van België 13 juli 2009

2 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

3 Inhoud Inleiding 5 1. In aanmerking komende tegenpartijen Monetaire-beleidsoperaties Intraday-krediet 8 2. Beleenbare activa Klassen van activa In een andere Lid-Staat gelokaliseerde activa Publicatie Voorschriften voor het gebruik van beleenbare activa Kredietbeoordelingskader Zekerheden gevestigd ten gunste van de Bank Gemeenschappelijke bepalingen Bankkredieten Andere beleenbare activa Wettelijk voorrecht Repo's en eigendomsoverdrachten tot zekerheid In het buitenland gelokaliseerde activa Belastingformaliteiten in verband met de vestiging van zekerheden samengesteld uit activa uitgegeven door in de Verenigde Staten gevestigde entiteiten Risicobeheersing en waarderingsregels Intraday-krediet en permanente faciliteiten Intraday-krediet Permanente faciliteiten Gemeenschappelijke bepalingen Open-marktoperaties Instrumenten Procedures Minimumreserves Vorming van reserves Informatieverstrekking Gemeenschappelijke bepalingen Opschorting, beperking of uitsluiting van deelname aan de monetairebeleidsoperaties van het Eurosysteem en van de toegang tot de intradaykredietfaciliteit Strafbepalingen Overmacht bis Bijstand op belastinggebied Mededelingen tussen partijen 49 3

4 7.5 Beheerlonen Diverse bepalingen Geen afstand van immuniteit Toepasselijk recht - Bevoegdheid 52 Lijst van bijlagen 55 Lijst van termen 57 4

5 Inleiding Dit reglement geldt als overeenkomst tussen de partijen (zijnde de Bank en de tegenpartijen) inzake de materies die erin zijn opgenomen. Dit reglement beheerst de wijze van uitvoering van de monetaire-beleidsoperaties van de Nationale Bank van België, optredend als lid van het Eurosysteem, in relatie met de in België gevestigde kredietinstellingen, alsook de wijze waarop de Bank intraday-krediet verstrekt. Het regelt eveneens het gebruik van de zekerheden die de terugbetaling van de door de Bank verstrekte kredieten waarborgen. Het reglement stoelt op de principes die ten grondslag liggen aan het monetaire-beleidskader van het Eurosysteem in de Economische en Monetaire Unie, zoals die zijn vastgelegd in het Richtsnoer van de Europese Centrale Bank (ECB) 2000/7 van 31 august 2000 en zijn bijlagen (hieronder "General Documentation" ofwel G.D. ), en waarvan aan elke deelnemende instelling een exemplaar wordt bezorgd, alsook op de andere richtsnoeren en instructies van de ECB. Operaties die eventueel rechtstreeks door de ECB met dezelfde instellingen zouden worden uitgevoerd, vallen niet onder de bepalingen van dit reglement. De ondertekening van dit reglement verschaft, onder de voorwaarden die erin zijn opgenomen, de betrokken instellingen toegang tot de permanente faciliteiten en tot alle of een gedeelte van de open-marktoperaties van de Bank. Het reglement bestaat uit zeven hoofdstukken, die respectievelijk zijn gewijd aan de in aanmerking komende tegenpartijen (hoofdstuk 1), de beleenbare activa (hoofdstuk 2), de ten gunste van de Bank gevestigde zekerheden (hoofdstuk 3), het intraday-krediet en de permanente faciliteiten (hoofdstuk 4), de open-markttransacties (hoofdstuk 5), de reserveverplichtingen (hoofdstuk 6) en de gemeenschappelijke bepalingen (hoofdstuk 7). 5

6

7 1. In aanmerking komende tegenpartijen 1.1 Monetaire-beleidsoperaties Algemene criteria Kredietinstellingen die aan alle onderstaande criteria voldoen, mogen deelnemen aan de monetairebeleidsoperaties van de Bank zoals beschreven in dit reglement: - gevestigd zijn in België; - een vergunning hebben gekregen van of geregistreerd zijn bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig de artikelen 7, 65 en 79 van de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en de controle op de kredietinstellingen; - onder toepassing van het stelsel van de reserveverplichtingen vallen zoals bedoeld in artikel 19.1 van de Statuten van het ESCB; - voldoen aan de operationele criteria zoals de Bank die voor bepaalde transacties heeft vastgelegd; - de relevante juridische documentatie hebben ondertekend. Een instelling die meerdere vestigingen in België heeft, kan slechts aan de bedoelde operaties deelnemen via haar maatschappelijke zetel of via één door haar nominatief aangeduide vestiging. Er wordt a priori geen enkele beperking opgelegd om bij rechtstreekse aan- of verkopen van effecten als tegenpartij op te treden Specifieke criteria Voor de deelneming aan open-marktoperaties afgesloten in de vorm van snelle tenders of van bilaterale procedures, mag de Bank een beperkte groep van tegenpartijen aanwijzen die gekozen zijn uit de tegenpartijen die voldoen aan de criteria opgesomd in artikel Deze selectie gebeurt op basis van voor het hele eurogebied uniforme specifieke criteria die in de eerste plaats rekening houden met de omvang van de geldmarktactiviteit van de betrokken instellingen en met hun operationele doelmatigheid. Naar gelang van het geval, mag de Bank zich tot alle voor dit type van operaties geselecteerde tegenpartijen wenden of tot slechts één of meerdere ervan volgens een beurtrol. Voor de monetaire swapoperaties kiest de Bank haar tegenpartijen uit de door het Eurosysteem voor interventies op de valutamarkt toegelaten instellingen. 7

8 1.2 Intraday-krediet a. De volgende entiteiten hebben toegang tot het intraday-krediet van de Bank onder de in dit reglement vermelde voorwaarden: - de kredietinstellingen als vermeld in artikel 1.1.1; - op de geldmarkten actieve financiële afdelingen van centrale of regionale overheden van lidstaten en instellingen behorend tot de overheidssector van lidstaten die zijn gemachtigd om klantenrekeningen aan te houden; - beleggingsondernemingen gevestigd in de EER op voorwaarde dat zij een overeenkomst zijn aangegaan met een tegenpartij inzake het monetair beleid van het Eurosysteem, zulks ter dekking van een eventuele debetpositie aan het einde van de betreffende dag; - kredietinstellingen die geen tegenpartij zijn bij de monetaire-beleidsoperaties van de Bank en/of geen toegang hebben tot de marginale beleningsfaciliteit, daarin begrepen wanneer ze handelen door middel van een bijkantoor gevestigd in de EER evenals de bijkantoren gevestigd in de EER van kredietinstellingen die buiten de EER zijn gevestigd; - instellingen, andere dan kredietinstellingen, die verrekenings- of vereffeningsdiensten verlenen, en onder toezicht staan van een bevoegde autoriteit mits de regelingen voor het verstrekken van intraday-krediet aan dergelijke instellingen vooraf aan de Raad van bestuur van de ECB zijn voorgelegd en door laatstgenoemde zijn goedgekeurd. b. De Bank staat een intraday-krediet toe aan de entiteiten vermeld in de punten a en b hierboven die beschikken over een rekening bij de NBB. Niettemin kan het intraday-krediet uitsluitend aan een in België gevestigde entiteit worden toegekend. 8

9 2. Beleenbare activa 2.1 Klassen van activa De monetaire-beleidsoperaties en het intraday-krediet van de Bank, alsook de erop betrekking hebbende zekerheden, zijn gebaseerd op twee klassen van activa, door de ECB aanvaard als beleenbaar: - de verhandelbare activa bestaan uit verhandelbare schuldinstrumenten die voldoen aan de door de ECB voor het gehele eurogebied vastgestelde criteria; - de niet-verhandelbare activa bestaan uit bankkredieten en uit onverhandelbare retail mortgage-backed debt instruments (RMBDs) die voldoen aan de door de ECB voor het gehele eurogebied vastgestelde criteria. In principe komen de niet-verhandelbare activa niet in aanmerking voor rechtstreekse aan- of verkopen zoals bedoeld in artikel 5.1.1, d); - de beleenbaarheidscriteria van deze twee klassen van activa worden nader toegelicht in hoofdstuk 6 van de G.D. De beleenbaarheidscriteria voortvloeiende uit dit reglement worden tijdelijk uitgebreid, in overeenstemming met het Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 21 november 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels omtrent de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2008/18). Voor wat de bankkredieten betreft, worden daar onder meer de toegelaten types van kredieten en de toegelaten debiteuren / garanten gepreciseerd, alsook de vereiste kredietwaardigheid. Deze punten bepalen ook dat het totale aantal wetgevingen van toepassing op (i) de tegenpartij, (ii) de crediteur, (iii) de debiteur, (iv) de garant (in voorkomend geval), (v) de bankkredietovereenkomst en (vi) de mobilisatieovereenkomst niet meer dan twee mag bedragen. Bovendien wordt het minimum bedrag per bankkrediet er vastgesteld. Sedert aanvaardt de Bank als zekerheid, voor alle in het euro-gebied beleenbare bankkredieten (domestiek en grensoverschrijdend gebruik), elk bankkrediet met een minimumbedrag van EUR In een andere Lid-Staat gelokaliseerde activa De wijze waarop in een andere Lid-Staat van de Monetaire Unie gelokaliseerde beleenbare activa kunnen worden gebruikt als zekerheden voor de door de Bank toegestane kredieten, staat beschreven in artikel

10 2.3 Publicatie De beleenbare verhandelbare activa worden door de ECB op Internet gepubliceerd op de website van de ECB (www.ecb.int) of via elk daartoe geschikt middel; deze gegevens kunnen eveneens worden geraadpleegd bij de dienst Back Office van het departement Financiële Markten van de Bank. Zij worden als beleenbaar beschouwd zodra ze zijn gepubliceerd. 2.4 Voorschriften voor het gebruik van beleenbare activa Het is de tegenpartijen verboden beleenbare activa als zekerheid te gebruiken indien: 1. de effecten uitgegeven of gewaarborgd zijn door de tegenpartij zelf; 2. de effecten uitgegeven of gewaarborgd zijn door een instelling waarmee de tegenpartij een nauwe band heeft, zoals gedefinieerd in het punt 6.2. van de G.D. 3. de debiteur van het bankkrediet of de waarborggever een instelling is waarmee de tegenpartij een nauwe band heeft, zoals gedefinieerd in het punt 6.2. van de G.D. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de tegenpartijen de Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra wordt vastgesteld dat er in de samenstelling van de als zekerheid voor de Bank gevestigde beleenbare activa een nauwe band bestaat. Zonder afbreuk te doen aan artikel , zal op de eerstvolgende waarderingsdag de waarde van het bewuste actief tot nul worden herleid en is de Bank gemachtigd, overeenkomstig artikel 3.8.4, een margeopvraging te verrichten. Dit verbod geldt niet: 1. voor het intraday-krediet dat eventueel wordt verleend aan de openbare instellingen waarvan sprake in artikel voor gedekte bankbrieven die zijn uitgegeven in overeenstemming met de criteria in artikel 22, lid 4, van de ECBI-Richtlijn of voor gevallen waarin schuldbewijzen de bescherming genieten van bijzondere juridische waarborgen, vergelijkbaar met deze gedekte bankbrieven 3. voor de nauwe banden die bestaan tussen de tegenpartij en de publieke autoriteiten van de landen van de EER of voor het geval waar een schuldbewijs gewaarborgd is door een entiteit van de openbare sector die gemachtigd is belastingen te heffen 2.5 Kredietbeoordelingskader Het punt 6.3. van de G. D. beschrijft uitvoerig het kredietbeoordelingskader van het eurosysteem (ECAF) en is van toepassing op de door dit Reglement geviseerde operaties. Dit kader, hoewel van toepassing op verhandelbare en niet-verhandelbare activa, werd hoofdzakelijk ontwikkeld in verband met het aanvaarden van bankkredieten als zekerheid. De kernelementen van dit kader bepalen: de maatstaf van het Eurosysteem betreffende de minimumeisen in verband met de kredietwaardigheid, namelijk een "single A"-rating, gelijkwaardig beschouwd aan een wanbetalingsrisico van 0,10 % over een periode van een jaar. de vier mogelijke kredietbeoordelingsbronnen, alsook de criteria die dienen te worden nageleefd door elk van hun systemen teneinde beleenbaar te zijn in het kader van het ECAF. Die vier bronnen zijn: (a) externe kredietbeoordelingsinstellingen (External Credit Assessment Institutions ECAIs), (b) interne kredietbeoordelingssystemen (Internal Credit Assessment Systems ICAS), (c) op interne ratings berustende systemen (Internal Rating Based IRB systems), (d) rating-instrumenten van derden (Rating Tools RT). de modaliteiten van de keuze door de tegenpartij, in geval van gebruik van bankkredieten als zekerheid, van haar voornaamste kredietbeoordelingsbron tussen degene die door het Eurosysteem voorgesteld en goedgekeurd zijn. Binnen haar gekozen bron kiest de tegenpartij voor één van de beschikbare systemen, behalve in het geval van de ECAI's, waar het geheel van de in aanmerking komende systemen mag worden gebruikt. De tegenpartij dient ten minste één jaar lang de gekozen bron te gebruiken, en zo te vermijden om van de ene naar de andere kredietbeoordelingsbron over te stappen. 10

11 de verplichtingen tot toezicht op de prestaties, opgelegd aan elk van de kredietbeoordelingssystemen : samengevat, gaat het om een jaarlijkse ex post-vergelijking van het waargenomen wanbetalingscijfer voor alle in aanmerking komende debiteuren ("static pool") en de kredietkwaliteitsdrempel ("single A"-rating, wanbetalingsrisico van 0,10 % over een periode van een jaar). het mechanisme voor het bepalen van de kredietwaardigheid van toepassing op entiteiten uit de publieke sector. 11

12

13 3. Zekerheden gevestigd ten gunste van de Bank 3.1 Gemeenschappelijke bepalingen Vorm en voorwerp van de zekerheden Onverminderd het recht van de Bank om in uitzonderlijke gevallen alle zakelijke of persoonlijke waarborgen te eisen, en onverminderd de tijdelijke wijzigingen aan de regels met betrekking tot de beleenbaarheid van het onderpand zoals uiteengezet in het richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 21 november 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende beleenbaarheid van onderpand (ECB/2008/18), nemen de kredietwaarborgen gevestigd ten gunste van de Bank tot zekerheid van de door haar toegestane kredieten een van de volgende vormen aan : Het wettelijk voorrecht bedoeld in artikel 7 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België; dit voorrecht slaat op : - de door de tegenpartijen aangehouden beleenbare effecten uitgegeven door de Belgische Staat in EURO in het effectenvereffeningssysteem (hieronder vereffeningssysteem ) van de Bank (eigen rekeningen 01 en 02) die al dan niet het voorwerp uitmaken van de reserveringsprocedure zoals beschreven in artikel 3.4.1, eerste streepje, van dit reglement- de beleenbare effecten die als eigen tegoeden ingeschreven staan op het credit van een effectenrekening die in de boeken van de Bank geopend is op naam van de tegenpartij waarvan sprake in artikel 3.4.1, tweede streepje, als gevolg van de overdracht van diezelfde effecten door de tegenpartij op een rekening die op naam van de Bank geopend is in een ander in België gevestigd vereffeningssysteem Overeenkomstig het toepasselijke recht gevestigde panden op bankkredieten; Deze zekerheid slaat op bankkredieten die onderworpen zijn aan Belgisch recht of aan het recht van een andere Lid-Staat van de Monetaire Unie, die door tegenpartijen in België of in andere Lid-Staten van de Monetaire Unie worden aangehouden en die voldoen aan de beleenbaarheidsvoorwaarden zoals vermeld in de G.D De overeenkomstig het toepasselijke recht gevestigde panden op andere beleenbare activa; Deze zekerheid slaat op andere activa die onderworpen zijn aan Belgisch recht of aan het recht van een andere Lid-Staat van de Monetaire Unie, die door tegenpartijen in België of in andere Lid-Staten van de Monetaire Unie worden aangehouden en die voldoen aan de beleenbaarheidsvoorwaarden zoals vermeld in de G.D 13

14 Deze zekerheid slaat tevens op de verhandelbare activa die onderworpen zijn aan het recht van het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Japan, uitgegeven zijn door hun respectievelijke regeringen in de munt van deze landen en door tegenpartijen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Japan worden aangehouden, mits naleving van de voorwaarden die in artikel 3.6 gesteld worden Uitzonderlijk, indien volgens de Bank de hierboven vermelde waarborgvormen niet bruikbaar of opportuun zijn, cessies-retrocessies (hieronder repo s ) of eigendomsoverdrachten bij wijze van zekerheid overeenkomstig artikelen 12 en 13 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en voor repo-transacties conform het als bijlage 2 opgenomen kaderakkoord ( Repurchase Master Agreement ); Deze zekerheid slaat op de in België of in een andere Lid-Staat van de Monetaire Unie, door inschrijving op het credit van een eigen effectenrekening van de Bank, in volle eigendom aan de Bank overgedragen beleenbare activa. Deze zekerheid slaat overeenkomstig artikel 3.6 tevens op enerzijds verhandelbare activa uitgegeven door de regering van de Verenigde Staten, aangehouden in de Verenigde Staten en uitgedrukt in USD en anderzijds verhandelbare activa uitgegeven door de Zwitserse regering, aangehouden in Zwitserland en uitgedrukt in Zwitserse frank Verklaringen De tegenpartij verklaart dat hij geldig is opgericht en rechtsgeldig bestaat onder het rechtssysteem waaronder hij ressorteert en dat hij de volledige juridische bekwaamheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan en de hierin vervatte verbintenissen uit te voeren De tegenpartij verklaart dat deze overeenkomst een wettelijke, geldige en bindende verbintenis vormt voor hem en afdwingbaar is tegenover hem De tegenpartij verklaart dat, tenzij anders wordt bepaald in deze overeenkomst, hij geen registratie, of neerlegging en geen goedkeuring of toelating dient te bekomen van om het even welke publieke autoriteit of andere instantie met betrekking tot de geldigheid, ondertekening, overdracht of afdwingbaarheid van deze overeenkomst De tegenpartij verklaart dat de ondertekening en uitvoering van deze overeenkomst (i) geen enkele bepaling schendt van de wet of reglementering of bevel of vonnis van enige rechtbank dat van toepassing is, (ii) de statuten van de tegenpartij niet schendt, (iii) niet strijdig is met enige overeenkomst of bepaling bindend voor de tegenpartij of voor zijn activa, en (iv) verenigbaar met het vennootschapsbelang van de tegenpartij; 14

15 De tegenpartij verklaart dat de ondertekening en uitvoering van deze overeenkomst rechtsgeldig werd toegestaan door het bevoegde orgaan van de tegenpartij De tegenpartij verklaart dat de activa die worden gebruikt voor het vestigen van zekerheden of die het voorwerp uitmaken van operaties bedoeld in titel zijn volle eigendom zijn en volledig beschikbaar zijn voor dat doel, dat de vrije realisatie van de activa niet beperkt is en dat geen enkele derde partij welk recht ook op deze activa kan laten gelden dat de erop gevestigde zekerheden ten voordele van de Bank zou verhinderen of zou subordineren. Wat de activa die worden gebruikt voor het vestigen van zekerheden betreft, is de tegenpartij evenwel vrijgesteld te verklaren dat deze zijn volle eigendom zijn en volledig beschikbaar zijn voor dat doel als hij verklaart, door middel van de overhandiging van een legal opinion, dat deze activa rechtsgeldig, zowel vanuit het oogpunt van samenstelling als van tegenstelbaarheid en executievoorwaarden, het voorwerp mogen uitmaken van een zekerheid toegestaan door een derde aan de Bank, in garantie van verbintenissen van de tegenpartij. Deze legal opinion verklaart tevens dat er geen enkele beperking bestaat ten aanzien van de vrije realisatie van de activa die aan de Bank in garantie worden gegeven, en dit zelfs indien zich een insolventieprocedure voordoet in hoofde van de tegenpartij en/of van de derde die de garantie heeft verstrekt, en dat er geen enkele derde gerechtigd is enig recht op deze activa te doen gelden. Wanneer de Bank, mits aflevering van voornoemde legal opinion, de vestiging van zekerheden door een derde in garantie van verbintenissen van de tegenpartij aanvaardt, verbindt de derde zich er ten aanzien van de Bank toe de bepalingen van onderhavig reglement met betrekking de vestiging van zekerheden ten voordele van de Bank te respecteren De tegenpartij verbindt zich ertoe geen rechten, zekerheden of voorrechten met betrekking tot de activa waarop een zekerheid werd gevestigd ten gunste van de Bank aan om het even welke derde partij te verlenen of over te dragen tijdens de looptijd van de zekerheid ten voordele van de Bank, noch ze te verkopen, over te dragen of er op enige andere wijze over te beschikken, noch, wat de bankkredieten betreft, in te stemmen met subrogatie of substitutie van de schuldenaar De tegenpartij verklaart dat hij de betaling van geen enkele schuld aan om het even welke van haar schuldeisers heeft opgeschort De tegenpartij verklaart dat elke feitelijke informatie voorzien door of namens hem voor doeleinden van deze overeenkomst juist en precies was in alle materiële aspecten op de datum waarop ze werd verstrekt of op de datum waarop het werd beweerd. De tegenpartij verbindt zich ertoe om, wanneer deze informatie niet meer correct zou zijn, de Bank hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen Hergebruik van activa De tegenpartij staat de Bank toe om, overeenkomstig artikel 11 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, de in pand gegeven activa op om het even welke manier te gebruiken, alsof zij er eigenaar van is. 15

16 3.1.4 Beperking van het beschikbare krediet De totaalwaarde van de ten gunste van de Bank gevestigde zekerheden, vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8, vertegenwoordigt in ieder geval de absolute limiet van de kredietmogelijkheid waarover elke tegenpartij bij de Bank kan beschikken. Iedere verandering van die waarde brengt een overeenstemmende wijziging mee in het maximumbedrag dat de tegenpartij mag opnemen als intraday-krediet of als marginale belening waarvan sprake in de artikelen 4.1 en Overmaking van gegevens De tegenpartij erkent de mogelijkheid voor de Bank om, voor zover noodzakelijk in het kader van de tenuitvoerlegging van de monetaire beleidsoperaties, gegevens betreffende het gebruik van zekerheden te delen met de ECB en andere NCB's binnen het Eurosysteem. 3.2 Bankkredieten Vestiging van de zekerheid Het in pand geven naar Belgisch recht van beleenbare bankkredieten geschiedt door inschrijving door de Back Office in ECMS van het pand op initiatief van de tegenpartij. Deze geeft via een Swiftbericht volgens het model MT598 opgenomen als bijlage 1bis voor wat de statische gegevens betreft (met vermelding, onder andere, van de identificatiegegevens van het bankkrediet, van de debiteur en crediteur van het bankkrediet, de waarderingsbron, de mate van waarschijnlijkheid van wanprestatie, de datum van het toestaan van het krediet evenals de vervaldatum, het interestvoettype, het oorspronkelijke en het nog openstaande bedrag en eventuele waarborgen en zekerheden verbonden aan het krediet), kennis aan de dienst Back Office, departement Financiële Markten, van haar intentie. De effectieve mobilisering gebeurt, zoals voor de verhandelbare activa, via een Swiftbericht MT540 (cf. bijlage 1). Het bovenvermelde Swiftbericht moet uiterlijk om uur op de Back Office toekomen (zie coördinaten in bijlage 7) en voor alle berichten verstuurd vanaf uur moeten deze voorafgaandelijk aangekondigd worden per telefoon. De Bank kan na controle van het Swiftbericht eventuele bemerkingen of haar bevestiging via een Swiftbericht aan de tegenpartij overmaken (cf. bijlage 1bis). De Bank behoudt zich het recht voor om de aangeboden bankkredieten te verwerpen indien de vereiste informatie niet wordt verschaft Informatieverstrekking en controle De Bank behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle informatie die zij dienstig acht, en die aan de verpande bankkredieten ten grondslag ligt, op te vragen, bij aanvang van de zekerheidsstelling, in de loop van de zekerheidsstelling, en in elk geval bij de eventuele realisatie van de zekerheid. De tegenpartij verbindt zich ertoe haar medewerking te verlenen aan deze informatieverstrekking en op eerste verzoek aan de Bank een kopie van de onderliggende documentatie te bezorgen De tegenpartij machtigt de Bank om alle nuttige informatie met betrekking tot de verpande bankkredieten te verzamelen. Op eenvoudig verzoek van de Bank zal de tegenpartij elke derde de instructie geven om de Bank van alle informatie betreffende de verpande kredieten te voorzien. 16

17 De tegenpartij aanvaardt bovendien dat de dienst Interne Audit van de Bank (a) een eenmalige controle uitoefent op de procedures die de tegenpartij gebruikt om informatie betreffende het bestaan van de kredieten aan de Bank over te maken, en (b) steekproefsgewijze controles uitoefent op het bestaan en de modaliteiten van de verpande bankkredieten en op de kwaliteit en nauwkeurigheid van de zelfcertificering waarvan sprake in sectie ; dat zij daarvoor ten kantore van de tegenpartij inzage komt nemen van de door haar relevant geachte documenten (onder meer het loan book) en dat zij zich hierbij laat bijstaan door toezichthouders, interne of externe revisoren van tegenpartij en om het even welke derde die zij hiervoor nuttig acht De tegenpartij verbindt zich ertoe wijzigingen in verband met de verpande bankkredieten (meer bepaald wijzigingen in verband met de mate van waarschijnlijkheid van wanprestatie en in verband met terugbetalingen) via een Swiftbericht MT598, volgens het model opgenomen als bijlage 1bis aan de dienst Back Office, departement Financiële Markten, mee te delen, uiterlijk om uur van de werkdag tijdens dewelke deze zich voordeden of in de loop van de volgende werkdag. Alle berichten verstuurd vanaf uur moeten voorafgaandelijk aangekondigd worden per telefoon De tegenpartij verbindt zich er bovendien toe om per kwartaal, te rekenen vanaf de inpandgeving van kredieten, een zelfcertificering af te leveren en schriftelijk te garanderen: - dat de in pand gegeven kredieten beantwoorden aan de beleenbaarheidsvoorwaarden opgelegd door het Eurosysteem; - dat geen enkel verpand krediet gelijktijdig als onderpand ten voordele van een derde partij wordt gebruikt en dat dit niet zal gebeuren; - dat zij onmiddellijk en overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel aan de Bank elke gebeurtenis zal meedelen die een wezenlijke invloed uitoefent op de contractuele relatie tussen de tegenpartij en de Bank, ondermeer, gehele of gedeeltelijke terugbetaling, waardevermindering en wezenlijke wijzigingen in de voorwaarden van het krediet Bestemming van de zekerheden Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de bankkredieten die het voorwerp uitmaken van een pand, tezamen met de overige activa die het voorwerp uitmaken van een zekerheidsrecht, zonder onderscheid als waarborg dienen voor de terugbetaling in hoofdsom, interesten en kosten van alle huidige en toekomstige schuldvorderingen van de Bank op de tegenpartij voortspruitend uit onverschillig welke krediettransactie bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van dit reglement, inclusief iedere vordering voortspruitend uit de transacties zoals die bedoeld in de voorgaande hoofdstukken die op de vervaldag niet terugbetaald zijn Wijziging en substitutie van de zekerheid De samenstelling van de als zekerheid voor de Bank gevestigde bankkredieten, kan op verzoek van de tegenpartij te allen tijde gewijzigd worden volgens de voor de vestiging van de zekerheden vermelde regels De wijzigingen gaan in: - in geval van verhoging, vanaf de effectieve inschrijving van het pand in ECMS (vereffening van de instructie in het Swift MT540 bericht); 17

18 - in geval van vermindering, vanaf de verzending van de MT542 tot vrijgave van het pand in ECMS naar het betrokken vereffeningssysteem en,voor zover de door de Bank toegekende kredieten voldoende gedekt blijven na het verzenden van de opdracht De substitutie van de bankkredieten is eveneens onder dezelfde voorwaarden toegestaan Elke schrapping van een pand die niet met substitutie of de vestiging van een andere zekerheid van een minstens equivalent bedrag gepaard gaat, zal automatisch nietig worden wanneer een betaling ontvangen door de Bank en toegerekend op alle of een deel van de gewaarborgde vorderingen van de Bank (a) nietig is of ongeldig is verklaard tegenover de schuldeisers of degenen die de betaling deden, of (b) door de Bank moet worden terugbetaald aan een derde partij, of (c) blijkt niet effectief ontvangen te zijn door de Bank Realisatie van de zekerheden Alle tegenpartijen die, op het ogenblik van het te gelde maken van de zekerheden gevestigd op bankkredieten door een andere tegenpartij, evenals in de periode van zeven kalenderdagen daaraan voorafgaand, zelf panden op bankkredieten ten gunste van de Bank in ECMS geregistreerd hebben staan, verbinden zich ertoe een redelijke prijs te bieden voor deze te gelde te maken bankkredieten overeenkomstig de modaliteiten die de dienst Back Office te dien einde zal meedelen. De Bank behoudt zich het recht voor om al dan niet op deze biedingen in te gaan Consultatie van het register Derden die overwegen een zakelijke zekerheid dan wel een zakelijk recht op een bankkrediet te aanvaarden, kunnen in beperkte mate ECMS consulteren. Hiertoe richten zij een schriftelijke vraag aan de dienst Back Office, departement Financiële Markten, met betrekking tot het al dan niet als verpand geregistreerd staan van een welbepaald bankkrediet. Zij vermelden bij hun vraagstelling de identificatiegegevens van debiteur en crediteur van het betreffende bankkrediet, alsook de identificatiecode die aan het bankkrediet werd toegekend. Indien de identificatiecode van het bankkrediet niet beschikbaar is, dient de tegenpartij van wie de derde de zakelijke zekerheid of het zakelijk recht overweegt te aanvaarden, zelf de vraagstelling te richten aan de dienst Back Office, met vermelding van de identificatiegegevens van debiteur en crediteur en de contactgegevens van de derde ten behoeve van wie de vraag wordt gesteld. De dienst Back Office beantwoordt de vragen met een gestandaardiseerd formulier dat uitsluitend een bevestiging of ontkenning van de registratie bevat. Het antwoordformulier wordt steeds rechtstreeks naar de derde verzonden, met kopie aan de tegenpartij indien deze de vraagstelling ten behoeve van de derde heeft verricht. 3.3 Andere beleenbare activa Vestiging van de zekerheden Het in pand geven naar Belgisch recht van beleenbare effecten geschiedt, naar gelang van het geval: - voor de categorieën van effecten ingeschreven in het vereffeningssysteem op naam van een deelnemer aan dit systeem, door overschrijving van de in pand te geven effecten op een speciale pandrekening (rekening 51) die op naam van de tegenpartij geopend is in de boeken van de Bank die optreedt als beheerder van het vereffeningssysteem overeenkomstig artikel van het reglement van dat systeem; - voor alle categorieën van in het vereffeningssysteem ingeschreven effecten die toebehoren aan een tegenpartij die geen deelnemer is aan dit systeem, door overschrijving van de in pand te geven effecten op een rekening 18

19 geopend op naam van de Bank in het vereffeningssysteem uitgevoerd door de tegenpartij of voor haar rekening, overeenkomstig het reglement van dit systeem, en door de erop volgende inschrijving van deze effecten op een speciale, in de boeken van de Bank geopende pandrekening; - voor de categorieën van effecten die niet onder de voorgaande streepjes vallen, door overschrijving, door de tegenpartij of voor haar rekening, van de in waarborg te geven effecten op een pandrekening die op naam van de Bank geopend is in het Euroclearsysteem (Euroclear Belgium), overeenkomstig het reglement van dit systeem; telkens op initiatief van de tegenpartij, via een Swift- of faxbericht volgens het model opgenomen als bijlage 1 met vermelding van het bedrag van de te reserveren effecten uitgegeven door de Belgische Staat in EURO en rekening houdend met de voorschriften vermeld in artikel 3.8, in het Clearingstelsel van de Bank; voor de effecten die in een ander vereffeningssysteem worden aangehouden, dient eveneens melding te worden gemaakt van de identiteit van dat systeem, de nominale waarde en de ISIN-code van de effecten die de tegenpartij aan de Bank bij wijze van zekerheid wil overdragen. Het bovenvermelde fax- of Swiftbericht moet uiterlijk om uur op de Back Office toekomen (zie coördinaten in bijlage 7) en voor alle berichten verstuurd vanaf uur, moeten deze voorafgaandelijk aangekondigd worden per telefoon Informatieverstrekking De Bank behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle informatie die zij dienstig acht, en die aan de beleenbare activa ten grondslag ligt, op te vragen, bij aanvang van de zekerheidsstelling, in de loop van de zekerheidsstelling, en in elk geval bij de eventuele realisatie van de zekerheid. De tegenpartij verbindt zich ertoe haar medewerking te verlenen aan deze informatieverstrekking en op eerste verzoek aan de Bank een kopie van de onderliggende documentatie te bezorgen De tegenpartij machtigt de Bank om alle nuttige informatie met betrekking tot de beleenbare activa te verzamelen. Op eenvoudig verzoek van de Bank zal de tegenpartij elke derde de instructie geven om de Bank van alle informatie betreffende de beleenbare activa te voorzien Bestemming van de zekerheden Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de overige beleenbare activa die het voorwerp uitmaken van een pand, tezamen met de overige activa die het voorwerp uitmaken van een zekerheidsrecht, zonder onderscheid als waarborg dienen voor de terugbetaling in hoofdsom, interesten en kosten van alle huidige en toekomstige schuldvorderingen van de Bank op de tegenpartij voortspruitend uit onverschillig welke krediettransactie bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van dit reglement, inclusief iedere vordering voortspruitend uit de transacties zoals die bedoeld in de voorgaande hoofdstukken die op de vervaldag niet terugbetaald zijn Wijziging en substitutie van de zekerheden De samenstelling van de als zekerheid voor de Bank gevestigde beleenbare activa, kan op verzoek van de tegenpartij te allen tijde gewijzigd worden volgens de voor de vestiging van de zekerheden vermelde regels De wijzigingen gaan in: 19

20 - in geval van verhoging, vanaf de effectieve vereffening van de overschrijving van de bewuste effecten in het effectenvereffeningssysteem waar ze worden aangehouden (indien, voor de zekerheidsstelling, de effecten worden overgedragen op een rekening geopend op naam van de correspondent-centrale bank, gaat de verhoging slechts in zodra de correspondent-centrale bank de zekerheidsstelling volgens het toepasselijk recht heeft uitgevoerd); - in geval van vermindering, vanaf de effectieve vereffening van de overschrijving van de desbetreffende effecten in het effectenvereffeningssysteem waar ze worden aangehouden en voor zover de door de Bank toegekende kredieten voldoende gedekt blijven na uitvoering van de overdracht De substitutie van de effecten vervat in de hierboven bedoelde zekerheden is eveneens onder dezelfde voorwaarden toegestaan Elke schrapping van een pand die niet met substitutie of de vestiging van een andere zekerheid van een minstens equivalent bedrag gepaard gaat, zal automatisch nietig worden wanneer een betaling ontvangen door de Bank en toegerekend op alle of een deel van de gewaarborgde vorderingen van de Bank (a) nietig is of ongeldig is verklaard tegenover de schuldeisers of degenen die de betaling deden, of (b) door de Bank moet worden terugbetaald aan een derde partij, of (c) blijkt niet effectief ontvangen te zijn door de Bank. 3.4 Wettelijk voorrecht Voorwerp van de zekerheid Het wettelijk voorrecht zoals bedoeld in artikel heeft betrekking op activa die naar gelang van het geval het voorwerp uitmaken van: - de reserveringsprocedure vermeld in artikel 3.3 van het reglement van het vereffeningssysteem van de Bank voor de tot dat systeem toegelaten categorieën van effecten uitgegeven in euro door de Belgische staat (rekeningen 01 en 02 geopend op naam van de tegenpartij), op initiatief van de dienst Back Office, departement Financiële Markten, ambtshalve uitgevoerd, indien de dekking van de toegekende kredieten zulks vereist. Het niet naleven van deze operationele formaliteit blijft echter zonder gevolgen voor het voorwerp van voornoemd wettelijk voorrecht dat van rechtswege op de totaliteit van de eigen effectenportefeuille van de tegenpartij slaat ingeschreven op een rekening bij de Bank of in haar vereffeningssysteem; - voor de categorieën van effecten die niet onder het eerste streepje vallen, een franco overschrijving naar een rekening geopend op naam van de Bank in het Euroclearsysteem, bij Euroclear Belgium of bij een in het buitenland gevestigd vereffeningssysteem, uitgevoerd in opdracht van de tegenpartij of voor haar rekening, overeenkomstig het reglement van het betreffende vereffeningssysteem. In voorkomend geval opent de Bank in haar boeken ambtshalve een specifieke effectenrekening op naam van de tegenpartij die de bedoelde overschrijving heeft uitgevoerd; deze rekening vertegenwoordigt de aan de tegenpartij toebehorende effecten die door haar als waarborg werden gevestigd voor de door de Bank verleende kredieten. De werking van dergelijke rekeningen wordt beheerst door het Reglement der Open Bewaarnemingen van de Bank Informatieverstrekking De Bank behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle informatie die zij dienstig acht, en die aan de beleenbare activa ten grondslag ligt, op te vragen, bij aanvang van de zekerheidsstelling, in de loop van de zekerheidsstelling, en in elk geval bij de eventuele realisatie van de zekerheid. De tegenpartij verbindt zich ertoe haar medewerking te 20

Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 1 january 2011

Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 1 january 2011 Financiële Markten Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties van de Nationale Bank van België 1 january 2011 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 3 januari 2013

Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 3 januari 2013 Financiële Markten Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties van de Nationale Bank van België 3 januari 2013 Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 7 1. IN AANMERKING KOMENDE

Nadere informatie

M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 2004O0013 NL 22.12.2004 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste streepje,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste streepje, 17.12.2016 L 344/117 RICHTSNOER (EU) 2016/2299 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Brussel, 6 november Geachte heer, Geachte mevrouw, Inleiding

Brussel, 6 november Geachte heer, Geachte mevrouw, Inleiding Prudentieel beleid bank- en verzekeringswezen Brussel, 6 november 2007 Mededeling van de CBFA over haar beleid inzake de uitbesteding van diensten van vermogensbeheer van vermogen van niet-professionele

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 5.7.2014 L 198/7 BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 31 januari 2014 betreffende de nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die niet de euro als munt hebben

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

, COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

, COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN , COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel Toezicht BRUSSEL, 9 december 1996. OHZEZNDBRIEP Dl/3198 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN Hevrouw, Hijnheer, De vet van 22 maart 1993 heeft een wettelijk

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Londen, 4 november 2004

Londen, 4 november 2004 Ref: lon-pa/031104/001 Londen, 4 november 2004 Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de tekst van de voorgestelde Modelovereenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD. 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck,

PROTOCOLAKKOORD. 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck, PROTOCOLAKKOORD TUSSEN 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck, Hierna genoemd "het Instituut"; EN 2. De Nederlandse Orde van advocaten

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Commissie juridische zaken

Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 21.2.2011 2010/0207(COD) AMENDEMENTEN 6-22 Ontwerpadvies Dimitar Stoyanov (PE456.696v01-00) over het voorstel voor een Richtlijn.../.../EU van het

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 29 september 2014

Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 29 september 2014 ECB-PUBLIC Financiële Markten Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties van de Nationale Bank van België 29 september 2014 1 Inhoud INHOUD 2 INLEIDING... 8 1. IN AANMERKING

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1971 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1971 Nr. 163 28 (1971) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1971 Nr. 163 A. TITEL Protocol inzake het Statuut van de handelsvertegenwoordiging van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Circulaire. Brussel, 25 april 2016. Circulaire betreffende het aanvullend eigen vermogen NBB_2016_09. Kenmerk:

Circulaire. Brussel, 25 april 2016. Circulaire betreffende het aanvullend eigen vermogen NBB_2016_09. Kenmerk: de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_09 uw correspondent:

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie