Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 13 juli 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 13 juli 2009"

Transcriptie

1 Financiële Markten Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties van de Nationale Bank van België 13 juli 2009

2 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

3 Inhoud Inleiding 5 1. In aanmerking komende tegenpartijen Monetaire-beleidsoperaties Intraday-krediet 8 2. Beleenbare activa Klassen van activa In een andere Lid-Staat gelokaliseerde activa Publicatie Voorschriften voor het gebruik van beleenbare activa Kredietbeoordelingskader Zekerheden gevestigd ten gunste van de Bank Gemeenschappelijke bepalingen Bankkredieten Andere beleenbare activa Wettelijk voorrecht Repo's en eigendomsoverdrachten tot zekerheid In het buitenland gelokaliseerde activa Belastingformaliteiten in verband met de vestiging van zekerheden samengesteld uit activa uitgegeven door in de Verenigde Staten gevestigde entiteiten Risicobeheersing en waarderingsregels Intraday-krediet en permanente faciliteiten Intraday-krediet Permanente faciliteiten Gemeenschappelijke bepalingen Open-marktoperaties Instrumenten Procedures Minimumreserves Vorming van reserves Informatieverstrekking Gemeenschappelijke bepalingen Opschorting, beperking of uitsluiting van deelname aan de monetairebeleidsoperaties van het Eurosysteem en van de toegang tot de intradaykredietfaciliteit Strafbepalingen Overmacht bis Bijstand op belastinggebied Mededelingen tussen partijen 49 3

4 7.5 Beheerlonen Diverse bepalingen Geen afstand van immuniteit Toepasselijk recht - Bevoegdheid 52 Lijst van bijlagen 55 Lijst van termen 57 4

5 Inleiding Dit reglement geldt als overeenkomst tussen de partijen (zijnde de Bank en de tegenpartijen) inzake de materies die erin zijn opgenomen. Dit reglement beheerst de wijze van uitvoering van de monetaire-beleidsoperaties van de Nationale Bank van België, optredend als lid van het Eurosysteem, in relatie met de in België gevestigde kredietinstellingen, alsook de wijze waarop de Bank intraday-krediet verstrekt. Het regelt eveneens het gebruik van de zekerheden die de terugbetaling van de door de Bank verstrekte kredieten waarborgen. Het reglement stoelt op de principes die ten grondslag liggen aan het monetaire-beleidskader van het Eurosysteem in de Economische en Monetaire Unie, zoals die zijn vastgelegd in het Richtsnoer van de Europese Centrale Bank (ECB) 2000/7 van 31 august 2000 en zijn bijlagen (hieronder "General Documentation" ofwel G.D. ), en waarvan aan elke deelnemende instelling een exemplaar wordt bezorgd, alsook op de andere richtsnoeren en instructies van de ECB. Operaties die eventueel rechtstreeks door de ECB met dezelfde instellingen zouden worden uitgevoerd, vallen niet onder de bepalingen van dit reglement. De ondertekening van dit reglement verschaft, onder de voorwaarden die erin zijn opgenomen, de betrokken instellingen toegang tot de permanente faciliteiten en tot alle of een gedeelte van de open-marktoperaties van de Bank. Het reglement bestaat uit zeven hoofdstukken, die respectievelijk zijn gewijd aan de in aanmerking komende tegenpartijen (hoofdstuk 1), de beleenbare activa (hoofdstuk 2), de ten gunste van de Bank gevestigde zekerheden (hoofdstuk 3), het intraday-krediet en de permanente faciliteiten (hoofdstuk 4), de open-markttransacties (hoofdstuk 5), de reserveverplichtingen (hoofdstuk 6) en de gemeenschappelijke bepalingen (hoofdstuk 7). 5

6

7 1. In aanmerking komende tegenpartijen 1.1 Monetaire-beleidsoperaties Algemene criteria Kredietinstellingen die aan alle onderstaande criteria voldoen, mogen deelnemen aan de monetairebeleidsoperaties van de Bank zoals beschreven in dit reglement: - gevestigd zijn in België; - een vergunning hebben gekregen van of geregistreerd zijn bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig de artikelen 7, 65 en 79 van de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en de controle op de kredietinstellingen; - onder toepassing van het stelsel van de reserveverplichtingen vallen zoals bedoeld in artikel 19.1 van de Statuten van het ESCB; - voldoen aan de operationele criteria zoals de Bank die voor bepaalde transacties heeft vastgelegd; - de relevante juridische documentatie hebben ondertekend. Een instelling die meerdere vestigingen in België heeft, kan slechts aan de bedoelde operaties deelnemen via haar maatschappelijke zetel of via één door haar nominatief aangeduide vestiging. Er wordt a priori geen enkele beperking opgelegd om bij rechtstreekse aan- of verkopen van effecten als tegenpartij op te treden Specifieke criteria Voor de deelneming aan open-marktoperaties afgesloten in de vorm van snelle tenders of van bilaterale procedures, mag de Bank een beperkte groep van tegenpartijen aanwijzen die gekozen zijn uit de tegenpartijen die voldoen aan de criteria opgesomd in artikel Deze selectie gebeurt op basis van voor het hele eurogebied uniforme specifieke criteria die in de eerste plaats rekening houden met de omvang van de geldmarktactiviteit van de betrokken instellingen en met hun operationele doelmatigheid. Naar gelang van het geval, mag de Bank zich tot alle voor dit type van operaties geselecteerde tegenpartijen wenden of tot slechts één of meerdere ervan volgens een beurtrol. Voor de monetaire swapoperaties kiest de Bank haar tegenpartijen uit de door het Eurosysteem voor interventies op de valutamarkt toegelaten instellingen. 7

8 1.2 Intraday-krediet a. De volgende entiteiten hebben toegang tot het intraday-krediet van de Bank onder de in dit reglement vermelde voorwaarden: - de kredietinstellingen als vermeld in artikel 1.1.1; - op de geldmarkten actieve financiële afdelingen van centrale of regionale overheden van lidstaten en instellingen behorend tot de overheidssector van lidstaten die zijn gemachtigd om klantenrekeningen aan te houden; - beleggingsondernemingen gevestigd in de EER op voorwaarde dat zij een overeenkomst zijn aangegaan met een tegenpartij inzake het monetair beleid van het Eurosysteem, zulks ter dekking van een eventuele debetpositie aan het einde van de betreffende dag; - kredietinstellingen die geen tegenpartij zijn bij de monetaire-beleidsoperaties van de Bank en/of geen toegang hebben tot de marginale beleningsfaciliteit, daarin begrepen wanneer ze handelen door middel van een bijkantoor gevestigd in de EER evenals de bijkantoren gevestigd in de EER van kredietinstellingen die buiten de EER zijn gevestigd; - instellingen, andere dan kredietinstellingen, die verrekenings- of vereffeningsdiensten verlenen, en onder toezicht staan van een bevoegde autoriteit mits de regelingen voor het verstrekken van intraday-krediet aan dergelijke instellingen vooraf aan de Raad van bestuur van de ECB zijn voorgelegd en door laatstgenoemde zijn goedgekeurd. b. De Bank staat een intraday-krediet toe aan de entiteiten vermeld in de punten a en b hierboven die beschikken over een rekening bij de NBB. Niettemin kan het intraday-krediet uitsluitend aan een in België gevestigde entiteit worden toegekend. 8

9 2. Beleenbare activa 2.1 Klassen van activa De monetaire-beleidsoperaties en het intraday-krediet van de Bank, alsook de erop betrekking hebbende zekerheden, zijn gebaseerd op twee klassen van activa, door de ECB aanvaard als beleenbaar: - de verhandelbare activa bestaan uit verhandelbare schuldinstrumenten die voldoen aan de door de ECB voor het gehele eurogebied vastgestelde criteria; - de niet-verhandelbare activa bestaan uit bankkredieten en uit onverhandelbare retail mortgage-backed debt instruments (RMBDs) die voldoen aan de door de ECB voor het gehele eurogebied vastgestelde criteria. In principe komen de niet-verhandelbare activa niet in aanmerking voor rechtstreekse aan- of verkopen zoals bedoeld in artikel 5.1.1, d); - de beleenbaarheidscriteria van deze twee klassen van activa worden nader toegelicht in hoofdstuk 6 van de G.D. De beleenbaarheidscriteria voortvloeiende uit dit reglement worden tijdelijk uitgebreid, in overeenstemming met het Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 21 november 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels omtrent de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2008/18). Voor wat de bankkredieten betreft, worden daar onder meer de toegelaten types van kredieten en de toegelaten debiteuren / garanten gepreciseerd, alsook de vereiste kredietwaardigheid. Deze punten bepalen ook dat het totale aantal wetgevingen van toepassing op (i) de tegenpartij, (ii) de crediteur, (iii) de debiteur, (iv) de garant (in voorkomend geval), (v) de bankkredietovereenkomst en (vi) de mobilisatieovereenkomst niet meer dan twee mag bedragen. Bovendien wordt het minimum bedrag per bankkrediet er vastgesteld. Sedert aanvaardt de Bank als zekerheid, voor alle in het euro-gebied beleenbare bankkredieten (domestiek en grensoverschrijdend gebruik), elk bankkrediet met een minimumbedrag van EUR In een andere Lid-Staat gelokaliseerde activa De wijze waarop in een andere Lid-Staat van de Monetaire Unie gelokaliseerde beleenbare activa kunnen worden gebruikt als zekerheden voor de door de Bank toegestane kredieten, staat beschreven in artikel

10 2.3 Publicatie De beleenbare verhandelbare activa worden door de ECB op Internet gepubliceerd op de website van de ECB (www.ecb.int) of via elk daartoe geschikt middel; deze gegevens kunnen eveneens worden geraadpleegd bij de dienst Back Office van het departement Financiële Markten van de Bank. Zij worden als beleenbaar beschouwd zodra ze zijn gepubliceerd. 2.4 Voorschriften voor het gebruik van beleenbare activa Het is de tegenpartijen verboden beleenbare activa als zekerheid te gebruiken indien: 1. de effecten uitgegeven of gewaarborgd zijn door de tegenpartij zelf; 2. de effecten uitgegeven of gewaarborgd zijn door een instelling waarmee de tegenpartij een nauwe band heeft, zoals gedefinieerd in het punt 6.2. van de G.D. 3. de debiteur van het bankkrediet of de waarborggever een instelling is waarmee de tegenpartij een nauwe band heeft, zoals gedefinieerd in het punt 6.2. van de G.D. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de tegenpartijen de Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra wordt vastgesteld dat er in de samenstelling van de als zekerheid voor de Bank gevestigde beleenbare activa een nauwe band bestaat. Zonder afbreuk te doen aan artikel , zal op de eerstvolgende waarderingsdag de waarde van het bewuste actief tot nul worden herleid en is de Bank gemachtigd, overeenkomstig artikel 3.8.4, een margeopvraging te verrichten. Dit verbod geldt niet: 1. voor het intraday-krediet dat eventueel wordt verleend aan de openbare instellingen waarvan sprake in artikel voor gedekte bankbrieven die zijn uitgegeven in overeenstemming met de criteria in artikel 22, lid 4, van de ECBI-Richtlijn of voor gevallen waarin schuldbewijzen de bescherming genieten van bijzondere juridische waarborgen, vergelijkbaar met deze gedekte bankbrieven 3. voor de nauwe banden die bestaan tussen de tegenpartij en de publieke autoriteiten van de landen van de EER of voor het geval waar een schuldbewijs gewaarborgd is door een entiteit van de openbare sector die gemachtigd is belastingen te heffen 2.5 Kredietbeoordelingskader Het punt 6.3. van de G. D. beschrijft uitvoerig het kredietbeoordelingskader van het eurosysteem (ECAF) en is van toepassing op de door dit Reglement geviseerde operaties. Dit kader, hoewel van toepassing op verhandelbare en niet-verhandelbare activa, werd hoofdzakelijk ontwikkeld in verband met het aanvaarden van bankkredieten als zekerheid. De kernelementen van dit kader bepalen: de maatstaf van het Eurosysteem betreffende de minimumeisen in verband met de kredietwaardigheid, namelijk een "single A"-rating, gelijkwaardig beschouwd aan een wanbetalingsrisico van 0,10 % over een periode van een jaar. de vier mogelijke kredietbeoordelingsbronnen, alsook de criteria die dienen te worden nageleefd door elk van hun systemen teneinde beleenbaar te zijn in het kader van het ECAF. Die vier bronnen zijn: (a) externe kredietbeoordelingsinstellingen (External Credit Assessment Institutions ECAIs), (b) interne kredietbeoordelingssystemen (Internal Credit Assessment Systems ICAS), (c) op interne ratings berustende systemen (Internal Rating Based IRB systems), (d) rating-instrumenten van derden (Rating Tools RT). de modaliteiten van de keuze door de tegenpartij, in geval van gebruik van bankkredieten als zekerheid, van haar voornaamste kredietbeoordelingsbron tussen degene die door het Eurosysteem voorgesteld en goedgekeurd zijn. Binnen haar gekozen bron kiest de tegenpartij voor één van de beschikbare systemen, behalve in het geval van de ECAI's, waar het geheel van de in aanmerking komende systemen mag worden gebruikt. De tegenpartij dient ten minste één jaar lang de gekozen bron te gebruiken, en zo te vermijden om van de ene naar de andere kredietbeoordelingsbron over te stappen. 10

11 de verplichtingen tot toezicht op de prestaties, opgelegd aan elk van de kredietbeoordelingssystemen : samengevat, gaat het om een jaarlijkse ex post-vergelijking van het waargenomen wanbetalingscijfer voor alle in aanmerking komende debiteuren ("static pool") en de kredietkwaliteitsdrempel ("single A"-rating, wanbetalingsrisico van 0,10 % over een periode van een jaar). het mechanisme voor het bepalen van de kredietwaardigheid van toepassing op entiteiten uit de publieke sector. 11

12

13 3. Zekerheden gevestigd ten gunste van de Bank 3.1 Gemeenschappelijke bepalingen Vorm en voorwerp van de zekerheden Onverminderd het recht van de Bank om in uitzonderlijke gevallen alle zakelijke of persoonlijke waarborgen te eisen, en onverminderd de tijdelijke wijzigingen aan de regels met betrekking tot de beleenbaarheid van het onderpand zoals uiteengezet in het richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 21 november 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende beleenbaarheid van onderpand (ECB/2008/18), nemen de kredietwaarborgen gevestigd ten gunste van de Bank tot zekerheid van de door haar toegestane kredieten een van de volgende vormen aan : Het wettelijk voorrecht bedoeld in artikel 7 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België; dit voorrecht slaat op : - de door de tegenpartijen aangehouden beleenbare effecten uitgegeven door de Belgische Staat in EURO in het effectenvereffeningssysteem (hieronder vereffeningssysteem ) van de Bank (eigen rekeningen 01 en 02) die al dan niet het voorwerp uitmaken van de reserveringsprocedure zoals beschreven in artikel 3.4.1, eerste streepje, van dit reglement- de beleenbare effecten die als eigen tegoeden ingeschreven staan op het credit van een effectenrekening die in de boeken van de Bank geopend is op naam van de tegenpartij waarvan sprake in artikel 3.4.1, tweede streepje, als gevolg van de overdracht van diezelfde effecten door de tegenpartij op een rekening die op naam van de Bank geopend is in een ander in België gevestigd vereffeningssysteem Overeenkomstig het toepasselijke recht gevestigde panden op bankkredieten; Deze zekerheid slaat op bankkredieten die onderworpen zijn aan Belgisch recht of aan het recht van een andere Lid-Staat van de Monetaire Unie, die door tegenpartijen in België of in andere Lid-Staten van de Monetaire Unie worden aangehouden en die voldoen aan de beleenbaarheidsvoorwaarden zoals vermeld in de G.D De overeenkomstig het toepasselijke recht gevestigde panden op andere beleenbare activa; Deze zekerheid slaat op andere activa die onderworpen zijn aan Belgisch recht of aan het recht van een andere Lid-Staat van de Monetaire Unie, die door tegenpartijen in België of in andere Lid-Staten van de Monetaire Unie worden aangehouden en die voldoen aan de beleenbaarheidsvoorwaarden zoals vermeld in de G.D 13

14 Deze zekerheid slaat tevens op de verhandelbare activa die onderworpen zijn aan het recht van het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Japan, uitgegeven zijn door hun respectievelijke regeringen in de munt van deze landen en door tegenpartijen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Japan worden aangehouden, mits naleving van de voorwaarden die in artikel 3.6 gesteld worden Uitzonderlijk, indien volgens de Bank de hierboven vermelde waarborgvormen niet bruikbaar of opportuun zijn, cessies-retrocessies (hieronder repo s ) of eigendomsoverdrachten bij wijze van zekerheid overeenkomstig artikelen 12 en 13 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en voor repo-transacties conform het als bijlage 2 opgenomen kaderakkoord ( Repurchase Master Agreement ); Deze zekerheid slaat op de in België of in een andere Lid-Staat van de Monetaire Unie, door inschrijving op het credit van een eigen effectenrekening van de Bank, in volle eigendom aan de Bank overgedragen beleenbare activa. Deze zekerheid slaat overeenkomstig artikel 3.6 tevens op enerzijds verhandelbare activa uitgegeven door de regering van de Verenigde Staten, aangehouden in de Verenigde Staten en uitgedrukt in USD en anderzijds verhandelbare activa uitgegeven door de Zwitserse regering, aangehouden in Zwitserland en uitgedrukt in Zwitserse frank Verklaringen De tegenpartij verklaart dat hij geldig is opgericht en rechtsgeldig bestaat onder het rechtssysteem waaronder hij ressorteert en dat hij de volledige juridische bekwaamheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan en de hierin vervatte verbintenissen uit te voeren De tegenpartij verklaart dat deze overeenkomst een wettelijke, geldige en bindende verbintenis vormt voor hem en afdwingbaar is tegenover hem De tegenpartij verklaart dat, tenzij anders wordt bepaald in deze overeenkomst, hij geen registratie, of neerlegging en geen goedkeuring of toelating dient te bekomen van om het even welke publieke autoriteit of andere instantie met betrekking tot de geldigheid, ondertekening, overdracht of afdwingbaarheid van deze overeenkomst De tegenpartij verklaart dat de ondertekening en uitvoering van deze overeenkomst (i) geen enkele bepaling schendt van de wet of reglementering of bevel of vonnis van enige rechtbank dat van toepassing is, (ii) de statuten van de tegenpartij niet schendt, (iii) niet strijdig is met enige overeenkomst of bepaling bindend voor de tegenpartij of voor zijn activa, en (iv) verenigbaar met het vennootschapsbelang van de tegenpartij; 14

15 De tegenpartij verklaart dat de ondertekening en uitvoering van deze overeenkomst rechtsgeldig werd toegestaan door het bevoegde orgaan van de tegenpartij De tegenpartij verklaart dat de activa die worden gebruikt voor het vestigen van zekerheden of die het voorwerp uitmaken van operaties bedoeld in titel zijn volle eigendom zijn en volledig beschikbaar zijn voor dat doel, dat de vrije realisatie van de activa niet beperkt is en dat geen enkele derde partij welk recht ook op deze activa kan laten gelden dat de erop gevestigde zekerheden ten voordele van de Bank zou verhinderen of zou subordineren. Wat de activa die worden gebruikt voor het vestigen van zekerheden betreft, is de tegenpartij evenwel vrijgesteld te verklaren dat deze zijn volle eigendom zijn en volledig beschikbaar zijn voor dat doel als hij verklaart, door middel van de overhandiging van een legal opinion, dat deze activa rechtsgeldig, zowel vanuit het oogpunt van samenstelling als van tegenstelbaarheid en executievoorwaarden, het voorwerp mogen uitmaken van een zekerheid toegestaan door een derde aan de Bank, in garantie van verbintenissen van de tegenpartij. Deze legal opinion verklaart tevens dat er geen enkele beperking bestaat ten aanzien van de vrije realisatie van de activa die aan de Bank in garantie worden gegeven, en dit zelfs indien zich een insolventieprocedure voordoet in hoofde van de tegenpartij en/of van de derde die de garantie heeft verstrekt, en dat er geen enkele derde gerechtigd is enig recht op deze activa te doen gelden. Wanneer de Bank, mits aflevering van voornoemde legal opinion, de vestiging van zekerheden door een derde in garantie van verbintenissen van de tegenpartij aanvaardt, verbindt de derde zich er ten aanzien van de Bank toe de bepalingen van onderhavig reglement met betrekking de vestiging van zekerheden ten voordele van de Bank te respecteren De tegenpartij verbindt zich ertoe geen rechten, zekerheden of voorrechten met betrekking tot de activa waarop een zekerheid werd gevestigd ten gunste van de Bank aan om het even welke derde partij te verlenen of over te dragen tijdens de looptijd van de zekerheid ten voordele van de Bank, noch ze te verkopen, over te dragen of er op enige andere wijze over te beschikken, noch, wat de bankkredieten betreft, in te stemmen met subrogatie of substitutie van de schuldenaar De tegenpartij verklaart dat hij de betaling van geen enkele schuld aan om het even welke van haar schuldeisers heeft opgeschort De tegenpartij verklaart dat elke feitelijke informatie voorzien door of namens hem voor doeleinden van deze overeenkomst juist en precies was in alle materiële aspecten op de datum waarop ze werd verstrekt of op de datum waarop het werd beweerd. De tegenpartij verbindt zich ertoe om, wanneer deze informatie niet meer correct zou zijn, de Bank hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen Hergebruik van activa De tegenpartij staat de Bank toe om, overeenkomstig artikel 11 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, de in pand gegeven activa op om het even welke manier te gebruiken, alsof zij er eigenaar van is. 15

16 3.1.4 Beperking van het beschikbare krediet De totaalwaarde van de ten gunste van de Bank gevestigde zekerheden, vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8, vertegenwoordigt in ieder geval de absolute limiet van de kredietmogelijkheid waarover elke tegenpartij bij de Bank kan beschikken. Iedere verandering van die waarde brengt een overeenstemmende wijziging mee in het maximumbedrag dat de tegenpartij mag opnemen als intraday-krediet of als marginale belening waarvan sprake in de artikelen 4.1 en Overmaking van gegevens De tegenpartij erkent de mogelijkheid voor de Bank om, voor zover noodzakelijk in het kader van de tenuitvoerlegging van de monetaire beleidsoperaties, gegevens betreffende het gebruik van zekerheden te delen met de ECB en andere NCB's binnen het Eurosysteem. 3.2 Bankkredieten Vestiging van de zekerheid Het in pand geven naar Belgisch recht van beleenbare bankkredieten geschiedt door inschrijving door de Back Office in ECMS van het pand op initiatief van de tegenpartij. Deze geeft via een Swiftbericht volgens het model MT598 opgenomen als bijlage 1bis voor wat de statische gegevens betreft (met vermelding, onder andere, van de identificatiegegevens van het bankkrediet, van de debiteur en crediteur van het bankkrediet, de waarderingsbron, de mate van waarschijnlijkheid van wanprestatie, de datum van het toestaan van het krediet evenals de vervaldatum, het interestvoettype, het oorspronkelijke en het nog openstaande bedrag en eventuele waarborgen en zekerheden verbonden aan het krediet), kennis aan de dienst Back Office, departement Financiële Markten, van haar intentie. De effectieve mobilisering gebeurt, zoals voor de verhandelbare activa, via een Swiftbericht MT540 (cf. bijlage 1). Het bovenvermelde Swiftbericht moet uiterlijk om uur op de Back Office toekomen (zie coördinaten in bijlage 7) en voor alle berichten verstuurd vanaf uur moeten deze voorafgaandelijk aangekondigd worden per telefoon. De Bank kan na controle van het Swiftbericht eventuele bemerkingen of haar bevestiging via een Swiftbericht aan de tegenpartij overmaken (cf. bijlage 1bis). De Bank behoudt zich het recht voor om de aangeboden bankkredieten te verwerpen indien de vereiste informatie niet wordt verschaft Informatieverstrekking en controle De Bank behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle informatie die zij dienstig acht, en die aan de verpande bankkredieten ten grondslag ligt, op te vragen, bij aanvang van de zekerheidsstelling, in de loop van de zekerheidsstelling, en in elk geval bij de eventuele realisatie van de zekerheid. De tegenpartij verbindt zich ertoe haar medewerking te verlenen aan deze informatieverstrekking en op eerste verzoek aan de Bank een kopie van de onderliggende documentatie te bezorgen De tegenpartij machtigt de Bank om alle nuttige informatie met betrekking tot de verpande bankkredieten te verzamelen. Op eenvoudig verzoek van de Bank zal de tegenpartij elke derde de instructie geven om de Bank van alle informatie betreffende de verpande kredieten te voorzien. 16

17 De tegenpartij aanvaardt bovendien dat de dienst Interne Audit van de Bank (a) een eenmalige controle uitoefent op de procedures die de tegenpartij gebruikt om informatie betreffende het bestaan van de kredieten aan de Bank over te maken, en (b) steekproefsgewijze controles uitoefent op het bestaan en de modaliteiten van de verpande bankkredieten en op de kwaliteit en nauwkeurigheid van de zelfcertificering waarvan sprake in sectie ; dat zij daarvoor ten kantore van de tegenpartij inzage komt nemen van de door haar relevant geachte documenten (onder meer het loan book) en dat zij zich hierbij laat bijstaan door toezichthouders, interne of externe revisoren van tegenpartij en om het even welke derde die zij hiervoor nuttig acht De tegenpartij verbindt zich ertoe wijzigingen in verband met de verpande bankkredieten (meer bepaald wijzigingen in verband met de mate van waarschijnlijkheid van wanprestatie en in verband met terugbetalingen) via een Swiftbericht MT598, volgens het model opgenomen als bijlage 1bis aan de dienst Back Office, departement Financiële Markten, mee te delen, uiterlijk om uur van de werkdag tijdens dewelke deze zich voordeden of in de loop van de volgende werkdag. Alle berichten verstuurd vanaf uur moeten voorafgaandelijk aangekondigd worden per telefoon De tegenpartij verbindt zich er bovendien toe om per kwartaal, te rekenen vanaf de inpandgeving van kredieten, een zelfcertificering af te leveren en schriftelijk te garanderen: - dat de in pand gegeven kredieten beantwoorden aan de beleenbaarheidsvoorwaarden opgelegd door het Eurosysteem; - dat geen enkel verpand krediet gelijktijdig als onderpand ten voordele van een derde partij wordt gebruikt en dat dit niet zal gebeuren; - dat zij onmiddellijk en overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel aan de Bank elke gebeurtenis zal meedelen die een wezenlijke invloed uitoefent op de contractuele relatie tussen de tegenpartij en de Bank, ondermeer, gehele of gedeeltelijke terugbetaling, waardevermindering en wezenlijke wijzigingen in de voorwaarden van het krediet Bestemming van de zekerheden Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de bankkredieten die het voorwerp uitmaken van een pand, tezamen met de overige activa die het voorwerp uitmaken van een zekerheidsrecht, zonder onderscheid als waarborg dienen voor de terugbetaling in hoofdsom, interesten en kosten van alle huidige en toekomstige schuldvorderingen van de Bank op de tegenpartij voortspruitend uit onverschillig welke krediettransactie bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van dit reglement, inclusief iedere vordering voortspruitend uit de transacties zoals die bedoeld in de voorgaande hoofdstukken die op de vervaldag niet terugbetaald zijn Wijziging en substitutie van de zekerheid De samenstelling van de als zekerheid voor de Bank gevestigde bankkredieten, kan op verzoek van de tegenpartij te allen tijde gewijzigd worden volgens de voor de vestiging van de zekerheden vermelde regels De wijzigingen gaan in: - in geval van verhoging, vanaf de effectieve inschrijving van het pand in ECMS (vereffening van de instructie in het Swift MT540 bericht); 17

18 - in geval van vermindering, vanaf de verzending van de MT542 tot vrijgave van het pand in ECMS naar het betrokken vereffeningssysteem en,voor zover de door de Bank toegekende kredieten voldoende gedekt blijven na het verzenden van de opdracht De substitutie van de bankkredieten is eveneens onder dezelfde voorwaarden toegestaan Elke schrapping van een pand die niet met substitutie of de vestiging van een andere zekerheid van een minstens equivalent bedrag gepaard gaat, zal automatisch nietig worden wanneer een betaling ontvangen door de Bank en toegerekend op alle of een deel van de gewaarborgde vorderingen van de Bank (a) nietig is of ongeldig is verklaard tegenover de schuldeisers of degenen die de betaling deden, of (b) door de Bank moet worden terugbetaald aan een derde partij, of (c) blijkt niet effectief ontvangen te zijn door de Bank Realisatie van de zekerheden Alle tegenpartijen die, op het ogenblik van het te gelde maken van de zekerheden gevestigd op bankkredieten door een andere tegenpartij, evenals in de periode van zeven kalenderdagen daaraan voorafgaand, zelf panden op bankkredieten ten gunste van de Bank in ECMS geregistreerd hebben staan, verbinden zich ertoe een redelijke prijs te bieden voor deze te gelde te maken bankkredieten overeenkomstig de modaliteiten die de dienst Back Office te dien einde zal meedelen. De Bank behoudt zich het recht voor om al dan niet op deze biedingen in te gaan Consultatie van het register Derden die overwegen een zakelijke zekerheid dan wel een zakelijk recht op een bankkrediet te aanvaarden, kunnen in beperkte mate ECMS consulteren. Hiertoe richten zij een schriftelijke vraag aan de dienst Back Office, departement Financiële Markten, met betrekking tot het al dan niet als verpand geregistreerd staan van een welbepaald bankkrediet. Zij vermelden bij hun vraagstelling de identificatiegegevens van debiteur en crediteur van het betreffende bankkrediet, alsook de identificatiecode die aan het bankkrediet werd toegekend. Indien de identificatiecode van het bankkrediet niet beschikbaar is, dient de tegenpartij van wie de derde de zakelijke zekerheid of het zakelijk recht overweegt te aanvaarden, zelf de vraagstelling te richten aan de dienst Back Office, met vermelding van de identificatiegegevens van debiteur en crediteur en de contactgegevens van de derde ten behoeve van wie de vraag wordt gesteld. De dienst Back Office beantwoordt de vragen met een gestandaardiseerd formulier dat uitsluitend een bevestiging of ontkenning van de registratie bevat. Het antwoordformulier wordt steeds rechtstreeks naar de derde verzonden, met kopie aan de tegenpartij indien deze de vraagstelling ten behoeve van de derde heeft verricht. 3.3 Andere beleenbare activa Vestiging van de zekerheden Het in pand geven naar Belgisch recht van beleenbare effecten geschiedt, naar gelang van het geval: - voor de categorieën van effecten ingeschreven in het vereffeningssysteem op naam van een deelnemer aan dit systeem, door overschrijving van de in pand te geven effecten op een speciale pandrekening (rekening 51) die op naam van de tegenpartij geopend is in de boeken van de Bank die optreedt als beheerder van het vereffeningssysteem overeenkomstig artikel van het reglement van dat systeem; - voor alle categorieën van in het vereffeningssysteem ingeschreven effecten die toebehoren aan een tegenpartij die geen deelnemer is aan dit systeem, door overschrijving van de in pand te geven effecten op een rekening 18

19 geopend op naam van de Bank in het vereffeningssysteem uitgevoerd door de tegenpartij of voor haar rekening, overeenkomstig het reglement van dit systeem, en door de erop volgende inschrijving van deze effecten op een speciale, in de boeken van de Bank geopende pandrekening; - voor de categorieën van effecten die niet onder de voorgaande streepjes vallen, door overschrijving, door de tegenpartij of voor haar rekening, van de in waarborg te geven effecten op een pandrekening die op naam van de Bank geopend is in het Euroclearsysteem (Euroclear Belgium), overeenkomstig het reglement van dit systeem; telkens op initiatief van de tegenpartij, via een Swift- of faxbericht volgens het model opgenomen als bijlage 1 met vermelding van het bedrag van de te reserveren effecten uitgegeven door de Belgische Staat in EURO en rekening houdend met de voorschriften vermeld in artikel 3.8, in het Clearingstelsel van de Bank; voor de effecten die in een ander vereffeningssysteem worden aangehouden, dient eveneens melding te worden gemaakt van de identiteit van dat systeem, de nominale waarde en de ISIN-code van de effecten die de tegenpartij aan de Bank bij wijze van zekerheid wil overdragen. Het bovenvermelde fax- of Swiftbericht moet uiterlijk om uur op de Back Office toekomen (zie coördinaten in bijlage 7) en voor alle berichten verstuurd vanaf uur, moeten deze voorafgaandelijk aangekondigd worden per telefoon Informatieverstrekking De Bank behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle informatie die zij dienstig acht, en die aan de beleenbare activa ten grondslag ligt, op te vragen, bij aanvang van de zekerheidsstelling, in de loop van de zekerheidsstelling, en in elk geval bij de eventuele realisatie van de zekerheid. De tegenpartij verbindt zich ertoe haar medewerking te verlenen aan deze informatieverstrekking en op eerste verzoek aan de Bank een kopie van de onderliggende documentatie te bezorgen De tegenpartij machtigt de Bank om alle nuttige informatie met betrekking tot de beleenbare activa te verzamelen. Op eenvoudig verzoek van de Bank zal de tegenpartij elke derde de instructie geven om de Bank van alle informatie betreffende de beleenbare activa te voorzien Bestemming van de zekerheden Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de overige beleenbare activa die het voorwerp uitmaken van een pand, tezamen met de overige activa die het voorwerp uitmaken van een zekerheidsrecht, zonder onderscheid als waarborg dienen voor de terugbetaling in hoofdsom, interesten en kosten van alle huidige en toekomstige schuldvorderingen van de Bank op de tegenpartij voortspruitend uit onverschillig welke krediettransactie bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van dit reglement, inclusief iedere vordering voortspruitend uit de transacties zoals die bedoeld in de voorgaande hoofdstukken die op de vervaldag niet terugbetaald zijn Wijziging en substitutie van de zekerheden De samenstelling van de als zekerheid voor de Bank gevestigde beleenbare activa, kan op verzoek van de tegenpartij te allen tijde gewijzigd worden volgens de voor de vestiging van de zekerheden vermelde regels De wijzigingen gaan in: 19

20 - in geval van verhoging, vanaf de effectieve vereffening van de overschrijving van de bewuste effecten in het effectenvereffeningssysteem waar ze worden aangehouden (indien, voor de zekerheidsstelling, de effecten worden overgedragen op een rekening geopend op naam van de correspondent-centrale bank, gaat de verhoging slechts in zodra de correspondent-centrale bank de zekerheidsstelling volgens het toepasselijk recht heeft uitgevoerd); - in geval van vermindering, vanaf de effectieve vereffening van de overschrijving van de desbetreffende effecten in het effectenvereffeningssysteem waar ze worden aangehouden en voor zover de door de Bank toegekende kredieten voldoende gedekt blijven na uitvoering van de overdracht De substitutie van de effecten vervat in de hierboven bedoelde zekerheden is eveneens onder dezelfde voorwaarden toegestaan Elke schrapping van een pand die niet met substitutie of de vestiging van een andere zekerheid van een minstens equivalent bedrag gepaard gaat, zal automatisch nietig worden wanneer een betaling ontvangen door de Bank en toegerekend op alle of een deel van de gewaarborgde vorderingen van de Bank (a) nietig is of ongeldig is verklaard tegenover de schuldeisers of degenen die de betaling deden, of (b) door de Bank moet worden terugbetaald aan een derde partij, of (c) blijkt niet effectief ontvangen te zijn door de Bank. 3.4 Wettelijk voorrecht Voorwerp van de zekerheid Het wettelijk voorrecht zoals bedoeld in artikel heeft betrekking op activa die naar gelang van het geval het voorwerp uitmaken van: - de reserveringsprocedure vermeld in artikel 3.3 van het reglement van het vereffeningssysteem van de Bank voor de tot dat systeem toegelaten categorieën van effecten uitgegeven in euro door de Belgische staat (rekeningen 01 en 02 geopend op naam van de tegenpartij), op initiatief van de dienst Back Office, departement Financiële Markten, ambtshalve uitgevoerd, indien de dekking van de toegekende kredieten zulks vereist. Het niet naleven van deze operationele formaliteit blijft echter zonder gevolgen voor het voorwerp van voornoemd wettelijk voorrecht dat van rechtswege op de totaliteit van de eigen effectenportefeuille van de tegenpartij slaat ingeschreven op een rekening bij de Bank of in haar vereffeningssysteem; - voor de categorieën van effecten die niet onder het eerste streepje vallen, een franco overschrijving naar een rekening geopend op naam van de Bank in het Euroclearsysteem, bij Euroclear Belgium of bij een in het buitenland gevestigd vereffeningssysteem, uitgevoerd in opdracht van de tegenpartij of voor haar rekening, overeenkomstig het reglement van het betreffende vereffeningssysteem. In voorkomend geval opent de Bank in haar boeken ambtshalve een specifieke effectenrekening op naam van de tegenpartij die de bedoelde overschrijving heeft uitgevoerd; deze rekening vertegenwoordigt de aan de tegenpartij toebehorende effecten die door haar als waarborg werden gevestigd voor de door de Bank verleende kredieten. De werking van dergelijke rekeningen wordt beheerst door het Reglement der Open Bewaarnemingen van de Bank Informatieverstrekking De Bank behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle informatie die zij dienstig acht, en die aan de beleenbare activa ten grondslag ligt, op te vragen, bij aanvang van de zekerheidsstelling, in de loop van de zekerheidsstelling, en in elk geval bij de eventuele realisatie van de zekerheid. De tegenpartij verbindt zich ertoe haar medewerking te 20

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011O0014 NL 03.01.2013 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN T. 03 233 89 35 abk@abk.be www.abk.be Algreg NR 8 01/01/2014 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK bank cvba Geregistreerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

KBC-Effectenrekening via KBC-Online

KBC-Effectenrekening via KBC-Online KBC-Effectenrekening via KBC-Online Voorafgaande informatie met betrekking tot KBC-Effectenrekeningen op afstand gesloten met consumenten in de zin van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010

DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 Deutsche Bank AG, naameloze vennootschap opgericht volgens Duitse recht, met maatschappelijke zetel te Frankfurt

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen met betrekking tot de levering en het gebruik van de Kaarten

Nadere informatie

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 - Algemeen... 3 1.2 Kennisname door de Klant... 3 1.3 Verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden en het Reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie