Zes plus een is zeven. Strategische provinciale agenda VNG Flevoland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zes plus een is zeven. Strategische provinciale agenda VNG Flevoland 2011 2015"

Transcriptie

1 Zes plus een is zeven Strategische provinciale agenda VNG Flevoland Flevoland, 2 maart

2 Zes plus een is zeven Strategische provinciale agenda VNG Flevoland Wat willen wij als gezamenlijke Flevolandse gemeenten gerealiseerd zien door en met de provincie? Het antwoord op deze vraag is Zes plus een is zeven, de Strategische provinciale agenda VNG Flevoland Aan de nieuwe Provinciale Staten, de onderhandelaars en het nieuwe college van GS geven wij deze agenda mee. Deze is bedoeld om de komende vier jaar belangrijke, bovenlokale beleidslijnen mee uit te zetten. Onze intentie is om nadrukkelijk samen met de provincie op te trekken, om gezamenlijk prioriteiten te stellen en belangen te wegen. Enerzijds moet daarbij de coördinerende rol van de provincie tot haar recht komen, terwijl anderzijds de gemeenten hun lokale maatwerk moeten kunnen bieden. Daarbij gaan wij uit van gelijkwaardigheid tussen ons beider overheden. De agenda gaat over de jaren 2011 tot 2015: de zittingsperiode van de nieuwe PS en GS. Wij zijn ons er van bewust dat voor het realiseren van veel beleid en maatregelen, meer tijd nodig is dan vier jaar. Een aantal van onze voorstellen strekt zich daarom uit over een langere termijn. Uiteraard horen bij wensen ook investeringen. Wat ervoor nodig is om deze agenda te realiseren, willen wij graag in gezamenlijkheid met de provincie vaststellen, in de vorm van te ontwikkelen programma s. Wij willen dat de provincie zich terugtrekt conform het kabinetsbeleid - op haar originele taken en de rest overlaat aan volwassen gemeenten, met overdracht van de provinciale middelen die daarmee nu gemoeid zijn. De Strategische provinciale agenda VNG Flevoland bestaat uit zes thema s. Bij elk thema hebben wij acties geformuleerd: onze voorstellen om de genoemde thema s te realiseren. Het betreft bovenlokale, gezamenlijk gedragen voorstellen, waarbij ruimte is gelaten aan de individuele gemeenten om met eigen, specifiek lokale wensen en voorstellen te komen. Zes plus een is zeven is een initiatief van VNG Flevoland. Flevoland, 2 maart 2011 Namens het bestuur van de VNG Flevoland, Mr. Aat B.L. de Jonge voorzitter 2

3 I. Algemene aandachtspunten Opschaling provincie Het kabinet heeft voorstellen aangekondigd over de opschaling van de provincies. GS van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hebben onlangs de intentie uitgesproken om in de toekomst mogelijk samen te gaan. Het is dus duidelijk dat de discussie over de provinciale opschaling in volle gang is. Het is zaak daarin op korte termijn als gemeenten en provincie een standpunt in te bepalen. Er moet niet óver ons maar mèt ons worden beslist, waarbij wij uitgaan van het adagium structuur volgt inhoud. Met andere woorden: het ongedeeld blijven van Flevoland is geen doel in zichzelf. De centrale ligging van Flevoland brengt met zich mee dat gemeenten vaak over de grenzen van de provincie, samenwerking zoeken: Zeewolde met Harderwijk, Almere met Amsterdam, Dronten met de regio Zwolle. De provincie juicht deze ontwikkeling toe en zal die waar gevraagd faciliteren. o Actie opschaling provincie Op korte termijn willen wij samen met de provincie een standpunt bepalen in de mogelijke opschaling van Flevoland. Versterking imago; aandacht voor diversiteit gebied Het imago van het gebied van Flevoland moet duidelijker worden dan nu het geval is. Wij kijken naar de provincie als hoeder van het imago. Een goede marketing is nodig: hier is nog een wereld te winnen. Het gebied Flevoland kenmerkt zich door een sterke diversiteit tussen enerzijds de steden en anderzijds de kleine kernen. Deze diversiteit is een duidelijk kenmerk van Flevoland en moet daarom worden benadrukt. o Acties versterking imago 1. De gemeenten investeren ieder in citymarketing om de sterke kanten van het gebied Flevoland over het voetlicht te brengen. De provincie ondersteunt dit met een intensieve en meerjarige landelijke campagne, in samenwerking met de toeristische sector, het bedrijfsleven en de woningmarkt. Een voorbeeld is Zuid-Limburg, dat zich eind 2010 profileerde met een reeks aansprekende reclameboodschappen via de radio. 2. In de marketing van Flevoland moet de diversiteit tussen steden en landelijk gebied/ kleine kernen, nadrukkelijk de aandacht krijgen. 3. Flevoland, stad en land bij de hand, zou een prikkelende slogan kunnen zijn. Bestuurskrachtmeting provincie Flevoland In 2010 is het rapport Bestuurskrachtmeting provincie Flevoland verschenen met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De provincie moet werk maken van de aanbevelingen van de commissie. o Acties bestuurskrachtmeting 1. De provincie komt uiterlijk eind 2011 met concrete voorstellen. 3

4 II. Bereikbaarheid De ontwikkeling van Flevoland is gericht op het oplossen van ruimtelijke problemen van het oude land. Het succes daarvan valt of staat met een goede bereikbaarheid van onze provincie. Als gezamenlijke Flevolandse gemeenten dringen wij er daarom bij de provincie op aan om in alle plannen en visies op de verdere ontwikkeling van Flevoland, de bereikbaarheid een groot gewicht te geven. Laten we daarbij een les trekken uit het verleden. Toen werden eerst inwoners aangetrokken, om vervolgens te constateren dat er een fors bereikbaarheidsprobleem was ontstaan. Weliswaar wordt aan oplossingen gewerkt (Hanzelijn b.v.), maar in onze ogen is dit probleem te groot en te ingrijpend om het alleen bij deze oplossingen te laten. Flevoland vervult als het ware een scharnierfunctie tussen enerzijds Noord- en Zuid-Nederland, en anderzijds tussen Oost- en West-Nederland. Met het huidige en met het nu geplande (spoor)wegennet, komt deze scharnierfunctie onvoldoende uit de verf. Bovendien wordt een belangrijk transportmedium te weinig benut: het water. o Acties verbetering bereikbaarheid 1. Samen met ons benadrukt de provincie in Den Haag de betekenis van Flevoland in de nationale infrastructuur. 2. Samen met ons houdt de provincie de rijksoverheid aan afspraken voor: verbreding en verbetering van de rijkswegen A1, A6 en A9; verdubbeling Flevolijn; 3. Het onderliggende provinciale wegennet moet aan de verbeterde situatie worden aangepast. Daartoe is aanvulling nodig van de provinciale begroting. 4. De provincie spant zich er tot het uiterste voor in dat het openbaar vervoer in het gebied gewaarborgd blijft, vooral in de kleine kernen. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer tussen Flevoland en de omringende provincies. 5. Samen met ons ontwikkelt de provincie een visie op een optimaal gebruik van vaarwegen voor de bereikbaarheid van Flevoland. 6. De provincie lobbyt bij de rijksoverheid voor de aanleg van de HOV tussen Utrecht, Hilversum en Almere, wat dan kan aansluiten op de Flevolijn en Hanzelijn. Inzet regio is dit HOV te laten uitgroeien tot Light-rail op de verbinding Almere Hilversum. 7. De provincie lobbyt bij de rijksoverheid voor verbreding van de Stichtse Brug en de Ketelbrug. 8. De gevaarlijke Domineesweg moet worden verbreed c.q. verdubbeld. Voor de Gooiseweg is dit al toegezegd. Wij dringen er bij de provincie op aan om deze toezegging zo spoedig mogelijk uit te voeren. 9. De provincie draagt mede zorg voor een goede aansluiting van de N23/N50 en de N50/A50. 4

5 III. Economie, onderwijs, recreatie Economie Spreiding van werkgelegenheid is essentieel voor de vitaliteit van Flevoland. Wij zien hierin voor de provincie vooral een coördinerende rol. Het bedrijfsleven trekt weliswaar z n eigen plan, maar is wel gevoelig voor lokale initiatieven om vestiging aantrekkelijk te maken. Daarom beschouwen wij het stimuleren van de lokale economie ook als een lokale zaak, die door de gemeenten zelf moet worden opgepakt. Hiervoor is letterlijk en figuurlijk ruimte nodig, waarop wij de provincie aanspreken. o Acties stimulering economie 1. Samen met ons formuleert de provincie speerpunten voor de economische ontwikkeling van het gebied Flevoland. Wij denken aan: ICT/media; handel en logistiek; health en wellness. 2. Samen met ons ontwikkelt de provincie een visie op de wijze waarop Flevoland haar ruimte kan benutten voor de komende grijze golf. Daar hoort ook aandacht bij voor de demografische ontwikkelingen in de dorpen en het behoud van voorzieningen daar. 3. De provincie stelt budget beschikbaar om het glasvezelnet uit te breiden en de mogelijkheden ervan te vergroten. 4. De provincie stelt budget beschikbaar om de havenfaciliteiten uit te breiden in het noordelijk deel van de provincie. 5. Samen met ons maakt de provincie een plan om Oostelijk Flevoland te ontwikkelen tot themaregio Agro-/ Food Valley. Dat betekent dat daar bedrijvigheid en onderwijs- en kennisinstellingen worden aangetrokken binnen de voedselindustrie. 6. Samen met ons positioneert de provincie Airport Lelystad als voordelig voor de hele regio Flevoland. Onderwijs Als gezamenlijke Flevolandse gemeenten vinden wij het van groot belang dat aanwezige kennis wordt versterkt. Dit is een belangrijke pijler onder een sterke regionale economie. Het faciliteren van onderzoek en ontwikkeling moet daarom op de provinciale agenda staan, in samenwerking met het bedrijfsleven. o Acties onderwijs 1. De provincie faciliteert onderzoek en ontwikkeling, samen met het bedrijfsleven. 2. De provincie lobbyt voor meer hbo- en wo-voorzieningen. 3. De provincie lobbyt voor en ontwikkelt een kenniscentrum voor de visserij, dat mede van Europese betekenis kan zijn. 4. De provincie lobbyt voor verdere versterking van het agrarisch onderwijs in de provincie. 5

6 Recreatie Het gebied Flevoland is zeer aantrekkelijk voor vele soorten recreanten. Meer recreatie betekent onder andere meer regionale en lokale werkgelegenheid. Daarom willen wij samen met de provincie de recreatieve mogelijkheden van Flevoland stimuleren en vergroten. o Acties stimulering recreatie 1. Samen met ons ontwikkelt de provincie een visie op de recreatieve potentie van het vele water in Flevoland. Daar hoort ook samenwerking bij over de provinciegrenzen heen (Flevorandmeren/ IIVR b.v.). 2. Flevoland profileert zich als dé plek bij uitstek voor nationale evenementen. 3. Samen met ons zet de provincie zich in op het binnenhalen van de Floriade in In het noordelijk deel van de provincie komen diverse gebieden in aanmerking voor plaatsing op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Samen met ons zet de provincie zich ervoor in om enerzijds draagvlak te creëren in het gebied zelf, en anderzijds om de titel van werelderfgoed te verwerven. 6

7 IV. Sport en Cultuur Sport Flevoland kan als geen andere provincie, de sport letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden die zij nodig heeft. Als gezamenlijke Flevolandse gemeenten zien wij onze provincie als een laboratorium voor sportontwikkeling. Daarbij is de breedtesport een gemeentelijke taak, terwijl het mogelijk maken van topsport, een provincietaak is. o Acties sportstimulering 1. De provincie stelt Flevoland kandidaat voor nieuwe huisvesting van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB). 2. Samen met ons lobbyt de provincie voor een belangrijke rol van Flevoland bij de kandidatuur voor de Olympische Spelen De provincie stelt een sportambassadeur van Flevoland aan, bijvoorbeeld een (voormalig) topsporter. 4. Samen met ons ontwikkelt de provincie een visie om meer aandacht te geven aan de amateursport als basis voor de sociale cohesie van de Flevolanders. 5. De provincie stimuleert topsport in Flevoland. Cultuur In Flevoland hebben wij de ruimte en de mogelijkheden om cultuur op een nieuwe manier te ontwikkelen en in te zetten: bv. realiseren van cultuur als educatief middel in het primaire- en voortgezet onderwijs en als middel voor een economische impuls in Flevoland. Wij pleiten nadrukkelijk voor het verder uitbreiden van de culturele infrastructuur in Flevoland. En voorkomen moet worden dat het cultuuraanbod in Flevoland - door alle bezuinigingsmaatregelen van het Rijk - terugvalt tot het niveau van voor o Acties cultuur 1. Samen met ons lobbyt de provincie voor een toekomstbestendig cultuurbeleid, wat ook past bij de ontwikkel- en groeiopgave van Flevoland 2. De provincie schept samen met ons voorwaarden zodat kunst en cultuur in Flevoland gekoppeld wordt aan educatie en bedrijvigheid en minder afhankelijk wordt van subsidies 7

8 V. Jeugdzorg Conform het regeerakkoord, zal de jeugdzorg worden overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Als gezamenlijke Flevolandse gemeenten pleiten wij voor een warme overdracht : in gezamenlijke afstemming tussen provincie en gemeenten, met de benodigde middelen er bij, zodat noch de expertise, noch de kwaliteit van de jeugdzorg verloren gaat. o Acties jeugdzorg 1. Warme overdracht van provincie naar gemeenten. Dat betekent overdracht van expertise en van middelen, via een stappenplan. 2. Wij bepalen in overleg met de provincie hoe de samenwerking in de jeugdzorg gestalte gaat krijgen. 8

9 VI. Duurzame energie Duurzame energie is in Flevoland bijna synoniem met het gebruik van windenergie. Duurzame energie is echter veel meer. Wij vinden het daarom hoog tijd voor een Masterplan duurzame energie. Wij pleiten nadrukkelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van windmolens, het liefste langs natuurlijke lijnen in het landschap, zoals de dijken. De provincie zou daarin een coördinerende rol moeten vervullen, met als motto minder molens, meer vermogen. o Acties duurzame energie 3. Samen met ons ontwikkelt de provincie een Masterplan duurzame energie, waarbinnen alle vormen van energie, maar zeker het windmolenbeleid, een plaats krijgen. 4. De provincie is coördinator bij het plaatsen van windmolens, met als motto minder molens, meer vermogen. 9

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9.

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9. 2 De VVD wil dat inwoners en bedrijven in Flevoland de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven, ruimte om te ondernemen, ruimte om te investeren in de jongste provincie van

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Convenant en Projectagenda Werv 2008

Convenant en Projectagenda Werv 2008 Convenant en Projectagenda Werv 2008 Voorwoord Sinds de start van de Werv-samenwerking in 2002 brengen wij jaarlijks ons programma uit in het bekende Wervboekje : de Projectagenda Werv. De Projectagenda

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN.

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN. PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland INTERN Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-maU provincie9revoland.nl Website www.flevoland.nl Verzenddatum 'f 4 FEB.

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Wurkje Wenje Wille Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Provinciale Staten 2015-2019 Wurkje Wenje Wille 2 Verkiezingsprogram CDA Fryslân 2015-2019 Voorwoord Inhoud Geachte lezer, 1. Inleiding 5 Dank voor uw

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Kernenergie is een energiebron uit de vorige

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma

welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma 1. INTRO 1.1 Status notitie Versterken van het toeristisch toplandschap is één van de vier strategische doelen van Apeldoorn. Wij willen

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Gemeente Velsen mei 2013. Perspectiefnota 2013

Gemeente Velsen mei 2013. Perspectiefnota 2013 Gemeente Velsen mei 2013 Perspectiefnota 2013 Aanbiedingsbrief Energiek Velsen! De toekomst van de gemeente Velsen; daar willen wij, als college, met u, de raad, naar aanleiding van deze perspectiefnota

Nadere informatie

Anders Ja D66. Provinciale Staten Utrecht: Verkiezingsprogramma 2011 2015

Anders Ja D66. Provinciale Staten Utrecht: Verkiezingsprogramma 2011 2015 Anders Ja D66 Provinciale Staten Utrecht: Verkiezingsprogramma 2011 2015 Colofon Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder auspiciën van de Programmacommissie van D66 Provincie Utrecht, bestaande

Nadere informatie