1 9 JULI /29/A.11, PPM Koole E. (050)316

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 9 JULI /29/A.11, PPM Koole E. (050)316"

Transcriptie

1 fj;;. provincie groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus AP Groningen algemeen telefoonnr: II algemeen faxnr.: "ïwk LU Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlage Onderwerp 1 9 JULI /29/A.11, PPM Koole E. (050)316 Motie Gemeenschappelijke Agenda Groningen-Noord- Duitsland Geachte dames en heren. 1/) O K Uw Staten hebben op 27 juni 2012 een motie aanvaard met betrekking tot een > Gemeenschappelijke Agenda Groningen-Noord-Duitsland. U vraagt ons in deze motie om een duidelijke gemeenschappelijke agenda met concrete actiepunten te ontwikkelen, en deze voor de voorjaarsnota 2013 te delen. Met uw Staten zijn wij van mening dat: Grensoverschrijdende samenwerking niet alleen dient plaats te vinden op economisch terrein. Verdergaande grensoverschrijdende samenwerking vanuit een duidelijke, gemeenschappelijke agenda met concrete actiepunten oplossingen kan bieden aan regionale vraagstukken, waarbij de samenwerking tot versterking kan leiden van beleid aan Groningse en Niedersachsische zijde. Een gemeenschappelijke agenda Groningen-Niedersachsen als instrument kan dienen om slagvaardig en concreet vorm te geven aan de samenwerking tussen Groningen en Niedersachsen op korte en lange termijn. Een grensoverschrijdende samenwerking kan leiden tot optimalisering van het verwerven en benutten van Europese fondsen. 06-HB-SG-001 O Wij willen in antwoord op uw motie nogmaals bevestigen dat Noord-Duitsland een zeer belangrijke partner is voor Groningen. In het bijzonder vanwege de nabije ligging, bestaande verbindingen, culturele relaties en overeenkomstige economische structuren en belangen in Europees verband. Wij willen u daarom met deze brief graag een indruk gegeven van de ontwikkeling van de samenwerking, ook op bestuurlijk vlak. In de bijlagen wordt voor verschillende thema's weergegeven hoe de samenwerking momenteel verloopt, welke projecten gezamenlijk worden uitgevoerd en hoe de agenda er op korte en middellange termijn uitziet. De provinaie Groningen werkt volgens normen die ztln vastgeïeqö 'm een handvest voor dienstveriening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet. Publieksvoofnchting;

2 Niet alleen wat betreft de provincie maar ook bij Groninger gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen is sprake van een steeds intensievere samenwerking mét Noord Duitsland. De gemeente Groningen onderhoudt nauwe banden met het Oldenburg, Bremen en Hamburg. Samen met Oldenburg heeft de gemeente een tienpuntenplan ontwikkeld waarin is vastgelegd op welke terreinen de steden de samenwerking verder gaan intensiveren. De gemeente Oldambt en de Landkreis Leer hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en zijn initiatiefnemers van het EemsDollard Busines Forum (:grensoverschrijdende ondernemersbijeenkomsten om samenwerking en innovatie te bevorderen). Wat betreft onze kennisinstellingen is de Carl van Ossietzky Universitat (Oldenburg) een belangrijke partner van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen hebben beide universiteiten de 'European Medical School' opgericht: de eerste grensoverschrijdende geneeskunde opleiding in Europa. Beide instellingen werken verder samen aan een Hanze Law School. Op het gebied van energie wordt aan Nederlandse zijde gewerkt aan het opzetten van een Energy Academy. De voorloper daarvan heeft nauwe contacten met het Energie ForschungsZentrum Niedersachsen en die samenwerking wordt uitgebouwd. De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen werven ook steeds meer studenten uit (Noordwest) Duitsland. Het is van belang dat de betekenis van de samenwerking ook aan de andere zijde van de grens wordt erkend. De beëindiging van de Nieuwe Hanze Interregio per 1 januari 2011 heeft geleid tot een nieuwe start in de samenwerking tussen Niedersachsen en de Noordelijke provincies met als voorlopig hoogtepunt het:, bijzonder succesvol verlopen bezoek van Minister president McAllister aan Groningen in mei j.l. Belangrijk hierbij is de rol van het parlement: de 'Landestag' van de deelstaat Niedersachsen. De 'Landestag' heeft onlangs via een motie de economische en culturele betekenis van Noord Nederland voor Niedersachsen onderstreept en roept de deelstaatregering op zich in te zetten voor verdere samenwerking op het gebied van de Europese programma's en grensoverschrijdende infrastructuur. Naast Niedersachsen wordt er ook met andere Noord Duitse deelstaten samengewerkt: met Bremen en Hamburg in het kader van het Interreg B Noordzeeprogramma èn met Mecklenburg Vorpommern op het gebied van Healthy Ageing en gezondheidstoerisme. Een werkbezoek aan Noord Nederland van de minister president van Mecklenburg Vorpommern wordt voor bereid voor Voor de regionale grensoverschrijdende samenwerking is ook belangrijk dat van rijkszijde betekenis van de relatie met Duitsland wordt erkend. Het kabinet kiest nadrukkelijk voor een intensievere samenwerking met de buurlanden waarbij ingezet wordt op een lange termijn strategische samenwerking met Duitsland. In het kader van die intensievere grensoverschrijdende samenwerking hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken, Niedersachsen en de provincies gezamenlijk een 'Arbeitsliste' opgesteld met knelpunten in de grensoverschrijdende samenwerking onder andere op het gebied van arbeidsmarkt, gezondheidszorg en infrastructuur. Ook voor de lange termijn (tot 2020) zien wij ook goede perspectieven voor grensoverschrijdend partnerschap waarbij de samenwerking geborgd is door meerjarenafspraken in het kader van Interreg ( ) en samenwerkingsovereenkomsten op het terrein van energie en healthy ageing.

3 Mede gelet op deze ontwikkelingen onderschrijven wij uw mening dat een gemeenschappelijke agenda Groningen-Noord-Duitsland van belang is voor een verdergaande grensoverschrijdende samenwerking. Zoals aangegeven hebben wij zo'n agenda opgesteld (zie bijlagen) aan de hand van de vijf SNN thema's energie, agribusiness, healthy ageing, sensor- en watertechnologie. Per thema wordt kort aangegeven hoe de stand van zaken is met betrekking tot de samenwerking met Niedersachsen, welke projecten gezamenlijk worden uitgevoerd en wat onze inzet is voor de korte en (middel)lange termijn. Daarnaast gaan we in de agenda in op de samenwerking rond de thema's als ruimtelijke ordening, waterbeheer en infrastructuur. Via de begrotingscyclus/verantwoording wordt u jaarlijks geïnformeerd over de ontwikkeling van deze agenda. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen: voorzitter., secretaris. Bijlagen: Nr. Titel Bijgevoegd Ter inzage in de Statenkast 1. Gemeenschappelijke Agenda Groningen- X Noord-Duitsland 2. Overzicht gemeenschappelijke projecten Groningen Noord-Duitsland per SNN Thema X

4 Bijlage 1. Gemeenschappelijke Agenda Groningen Noord Duitsland Buurland Duitsland is voor Nederland als geheel, maar zeker ook voor het Noorden van het land een uitermate belangrijke handels en samenwerkingspartner. Bij voorkeur in SNN verband stellen we ons ten doel de banden met onze oosterburen aan te halen en te intensiveren en nauwe samenwerking te zoeken bij interregionale projecten en programma's en op het vlak van economische samenwerking. Daarnaast streven we naar gezamenlijke positionering ten aanzien van (voornemens van) de Europese Unie. Via de lijn van de vijf SNN thema's energie, agribusiness, healthy ageing, sensoren watertechnologie wordt kort aangegeven hoe de stand van zaken is met betrekking tot de samenwerking met Niedersachsen. In de bijlage zijn per thema de lopende projecten kort beschreven. Voor alle thema's geldt dat veelal op verschillende niveaus tegelijkertijd gewerkt: Bestuurlijke contacten (vanuit provincies of SNN) Gezamenlijke lobby richting Brussel Positioneren van de regio Netwerken Projecten Benutten van mogelijke subsidies In projecten wordt veelal ingezet op deelname vanuit de clusters die zijn georganiseerd vanuit de triple helix: Overheden, Ondernemers (groot, maar mét name ook MKB) en Onderwijs. Deze lijn is in Nederland als sterker ingezet dan in Duitsland. Hier wordt met belangstelling naar gekeken. A. Samenwerking per SNN Thema 1. Energie De samenwerking met Niedersachsen op het gebied van energie is stevig en wordt uitgebouwd. Internationalisering/Onderzoek en Onderwijs is een van de vijf focuspunten van het Energieprogramma. Er is sprake van een groot aantal grensoverschrijdende projecten, maar er zijn ook veel bestuurlijke contacten over dit onderwerp. Zoals het bezoek van de minister president van Niedersachsen,: David McAllister, onlangs waarbij energie een prominent onderwerp was. ; De stichting Energy Valley heeft nauwe contacten met Niedersachsen en fungeert als leadpartner van een aantal grensoverschrijdende energieprojecten. Onder de noemer Hansa Energy Corridor werken we aan de opbouwvan een gezamenlijk energiecluster NNL Niedersachsen. De ontwikkeling van de Energy Academy Europe speelt in het opbouwen van het gezamenlijke energiecluster een erg belangrijke rol. Naast de regionale versterking die de samenwerking met zich mee brengt is het positioneren van deze regio als European Region of Energy ' Excellence van belang. Inhoudelijke doelstelling van de energieprojecten is veelal systeemintegratie: hét matchen van nieuwe vormen van energieopwekking met traditionele energie eri infrastructuur. Op dit onderwerp vullen Noord Nederland en Niedersachsen elkaar aan.

5 Korte termijn (2013/2014) De komende jaren is voorzien om de binnen Hansa Energy Corridor ingezette samenwerking voort te zetten in de richting van een gezamenlijk energiecluster. Het gaat om het bestuurlijk verankeren van de samenwerking, het nog meer betrekken van de regio bij de ontwikkeling, het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en het aantrekken van Europese middelen hiervoor. Lange termijn (vanaf 2014) Op de langere termijn is de doelstelling dat de Hansa Energy Corridor regio erkend wordt als European Region of Energy Excellence. 2. Agribusiness De samenwerking met Niedersachsen op het gebied van agribusiness wordt uitgebreid, met name als het gaat om agrifood. Op 23 mei jl. heeft een i gezamenlijke ondernemersbijeenkomst in Emden plaatsgevonden. Betrokkenen zijn onder andere het Consulaat Generaal in Düsseldorf, Eems Dollard Business Forum, gemeente Oldambt, Frauenhofer Institut, Deutsche Institutfür,; Lebensmitteltechnologie, etc. In oktober vindt een vervolg plaats aan Nederlandse zijde in combinatie met bedrijfsbezoeken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het opzetten van een aantal grensoverschrijdende projecten in de agrifoodketen. Korte termijn (2013/2014) In de komende jaren zal de startende samenwerking worden uitgebouwd en versterkt. Hiertoe wordt een projectenlijst of programma opgesteld om thema's, partners en financieringsbronnen in kaart te brengen. Basis hiervoor vormen de lopende projecten en bestaande netwerken. Parallel aan het uitvoeren van de te definiëren projecten worden de mogelijkheden voor een meer gestructureerdei; samenwerking onderzocht. Agribusiness speelt ook een belangrijke rol in relatie tot de biobased economy, een onderwerp dat zich sterk zal gaan ontwikkelen. Lange termijn (vanaf 2014) Uitvoering van de opbouwvan de samenwerking zoals in de komende jaren zal worden gedefinieerd. 3. Healthy Ageing Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) biedt in Europa de meest geïntegreerde aanpak van gezond ouder worden. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Noord- Nederland maken, samen met partners uit Europa, van de geïntegreerde Healthy Ageing-aanpak een economische groeimotor., Medisch onderzoek, waaronder 'care & cure', en innovatieve ontwikkelingen in de food sector, die erop gericht zijn om de mens gezond ouder te kunnen laten worden, moeten gestimuleerd worden. De ontgroening en vergrijzing leidt tot een afname van de beroepsbevolking. Om dit op te kunnen vangen is het noodzakelijk dat mensen langer gezond in het arbeidsproces werkzaam kunnen zijn. Korte termijn (2013/2014) De meeste lopende projecten zullen leiden tot een nog intensievere samenwerking en mogelijk nieuwe projecten. Er is sprake van een duidelijk grensoverschrijdend netwerk met Niedersachsen en breder dat voortdurend wordt uitgebreid en daadwerkelijk ingezet. Lange termijn vanaf (2014) Uitvoering van de opbouwvan de samenwerking zoals in de komende jaren zal worden gedefinieerd.

6 4. Sensortechnologie Sensortechnologie maakt het mogelijk om grote hoeveelheden gegevens in korte tijd uiterst nauwkeurig te monitoren, registreren of te verwerken. Noord-Nederland heeft een internationaal vermaarde positie in de ontwikkeling van de technologie. De toepassing is niet alleen te vinden bij de ontwikkeling van (grote) radiotelescopen, maar ook bij het gebruik van deze technologie bij het beheerjvan dijken en bij toepassingen op onder andere het gebied van fossiele en duurzahie energie, mobiliteit, water en geluid. Ook in de reeds gememoreerde samenwerking met Noord-Duitsland op het gebied van agrofood lijkt sensortechnologie een belangrijke rol te gaan spelen. De provincie Drenthe is in SNN verband trekker van dit onderwerp. Korte termijn (2013/2014) Op basis van de lopende projecten en bestaande netwerken wordt gekeken naar de mogelijkheden van een meer grensoverschrijdende samenwerking. Drenthe heeft hierin het voortouw. 5. Watertechnologie De top van de Nederlandse expertise op het gebied van watertechnologie bevindt zich in Noord-Nederland met het Technologisch Topinstituut Watertechnologie Wetsus als belangrijk middelpunt. De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen leidt tot tastbare innovatieve oplossingen voor wereldwijde watervraagstukken. Voor dit thema ligt in Noord Nederland het zwaartepunt bij Fryslan, waar de Watercampus Leeuwarden met het Technologisch Topinstituut Wetsus is gehuisvest en een complete innovatieketen op gebied van watertechnologie is gerealiseerd. De provincie Fryslan heeft in SNN verband het trekkerschap voor dit onderwerp. Korte termijn (2013/2014) Op basis van de lopende projecten en bestaande netwerken wordt gekeken naar de mogelijkheden van een meer grensoverschrijdende samenwerking. Fryslan heeft hierin het voortouw. B. Samenwerking in kader Interreg A en B 1. Eems Dollard Regio (Interreggebied A) Een van de instrumenten om samenwerking over de grens te versterken is via de zogenaamde INTERREG-programma's. Europa wil met het oog op het stimuleren van Europese integratie via de territoriale cohesie grensoverschrijdende samenwerking stimuleren. De verwachting is gerechtvaardigd, dat de INTERREGprogramma's in de komende periode zullen worden uitgebreid. Het SNI^J en Niedersachsen hebben samen uitstekende mogelijkheden de Europese uitdaging (challenges) aan te gaan. Niedersachsen en Noord-Nederland pleiten nadrukkelijk samen voor een voortzetting van het regionaal economisch beleid via de structuurfondsen waarbij de regio's zelf sturing en zeggenschap hebben. De thema's voor de volgende periode moeten nog worden bepaald. Onderzoek heeft uitgewezen, dat specifieke dusterorganisaties zoals er in Noord- Nederland zijn er niet zijn in Noord-Duitsland. Het streven van de Europese Raad om innovatiepartnerschappen te versterken en grensoverschrijdende innovatieve samenwerking te faciliteren biedt hier wellicht mogelijkheden. Deze moeten, nog nader worden verkend. Samenwerking met Bremen en Niedersachsen biedt niet alleen inhoudelijke kansen maar versterkt ook de toegang tot de besluitvorming in Brussel. '

7 In het huidige Interreg A programma t/m 2014 zijn de volgende prioriteiten benoemd: 1. Economie, technologie en innovatie 2. Duurzame regionale ontwikkeling 3. Integratie en maatschappij In de EemsDollard Regio wordt samengewerkt om gezamenlijke projecten op deze lijnen te ontwikkelen. Het geld uit de huidige Interreg A periode (t/m 2012) is bijna geheel uitgegeven. Korte termijn (2013/2014) De komende jaren staan het afronden van het huidige Interrea A programma én het opbouwen van het nieuwe programma ( ) centraal. In de opbouwvan het nieuwe programma wordt in overleg met de Fryslan en Drenthe de voor Noord- Nederland meest wenselijke thema's bepaald in onderhandeling met EU, EL&I, de overige grensprovincies en Niedersachsen en Nordrhein Westfalen. Noord- Nederland en Niedersachen kennen hierin een goede samenwerking. Een voorbeeld daarvan is de gezamenlijk inzet op uitbreiding van het Interreggebied met Oldenburg. Lange termijn (vanaf 2014) De uitvoering van het Interreg A programma ( ) waarborgt voor de lange termijn de mogelijkheden om op verschillende thema's de grensoverschrijdende samenwerking op te pakken en uit te bouwen. 2. North Sea Region (Interreggebied B) Ook dit Interreggebied kent meerdere projecten waarin wij samen met Duitsland optrekken. Het gaat dan vaak om partners als Hambur, Bremen en Sleeswijk- Holtein. De uitvoering van het Interreg B programma ( ) waarborgt voor de lange termijn de mogelijkheden om op verschillende thema's de grensoverschrijdende samenwerking op te pakken en uit te bouwen met partners in Noord-Duitsland en andere regio's rond de Noordzee.. C. Samenwerking rond Grensoverschrijdende infrastructuur Ten aanzien van infrastructuur bestaat de agenda voor grensoverschrijdende samenwerking uit de volgende onderwerpen: 1. Spoorlijn Roodeschool - Eemshaven Voor het doortrekken van de spoorlijn naar de Eemshaven is en wordt intensief samengewerkt met verschillende Duitse stakeholders. Naast Land Niedersachen, zijn ook Landkreis Leer en Stadt Borkum nauw betrokken. Wat betreft de doortrekking en verbetering van deze spoorlijn heeft de minister president van Niedersachsen tijdens zijn werkbezoek mei j.l. een bijdrage toegezegd vanwege de betekenis van dit project voor de ontsluiting per spoor van Borkum. Dit dossier is een goed voorbeeld waarbij de regionale belangen over en weer zijn onderkend en samenwerking tot resultaten leidt. 2. Spoorlijn Groninqen-Bremen Hierover bent u nog niet zo lang geleden door middel van de brief met nummer /20/A20, Wvan 15 mei 2012, uitgebreid geïnformeerd. Deze brief geeft specifieke informatie over de stand van zaken van dit project, als ook over de initiatieven en samenwerking van en met onze Duitse partners. Met de regering van Niedersachsen is afgesproken nauw contact te houden over de ontwikkelingen

8 en plannen aangaande de ingezette verbeteringen op dit traject. De eveneens in de Provinciale Staten vergadering van 27 juni jl aanvaarde motie ten aanzien van de reistijdverkorting tussen Groningen en Bremen, zal samen met onze partner in Duitsland, de Landesnahverkehrsgeschellschaft, worden opgepakt. 3. Verbeteren aansluiting N366 op de A31 Sinds februari 2009 wordt er gewerkt aan een verbetering van de N366. Deze weg verbindt de kernen Veendam, Stadskanaal en Ter Apel en is een belangrijke Noord-Zuid route in Noordoost Nederland. De werkzaamheden tot aan de Duitse grens worden afgerond in Bij het gereedkomen van deze ongelijkvloerse stroomweg is een goede doorstroming naar de Duitse Emslandlinie (A31) gerealiseerd. Deze is van groot economisch belang voor Noordoost Nederland. Aan Duitse zijde echter, kent de route een aantal gelijkvloerse kruisingen en Idopt de weg door een aantal dorpen. We hebben het initiatief genomen, gezien het! belang voor de regio aan zowel Duitse als Nederlandse zijde, om met onze Duitse partners te gaan kijken naar mogelijkheden om ook aan de Duitse zijde maatregelen te nemen. 4. Oostboog Naar aanleiding van de op 28 september 2011 aanvaarde motie om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de Oostboog bij Zuidbroek, is door ons een onderzoek gestart. Tijdens het bezoek van ons collegelid de heer Boumans aan de heer Bode, de minister van verkeer en tevens vice Minister-president van Land Niedersachsen, is dit idee voor de Oostboog onder de aandacht gebracht. Mochten de uitkomsten van de onderzoeken en aansluitende besluitvorming daar toe aanleiding geven, is samenwerking met Land Niedersachsen van groot belang. Het gezamenlijke belang wordt door Land Nieudersachsen onderkend en de heer Bode heeft aangegeven graag geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen. D. Overige: samenwerking rond Waterbeheer (Eems-Dollard), Milieu, Arbeidsmarkt, RO en Cultuur Integraal Managementplan Eems-Dollard (IMP): Nederland en Duitsland werken sinds het najaar van 2010 aan het Integraal Managementplan Eems-Dollard (IMP). Het IMP is onderdeel van het KRW maatregelenpakket dat in het Beheerplan Rijkswateren is opgenomen. Het IMP moet medio 2013 zijn afgerond waarna het beheerplan zal worden opgesteld. Deze zal rond 2015 zijn afgerond. Opdrachtgever hiervoor is het Ministerie van Economische zaken. Landbouw en Innovatie, uitvoerende is Rijkswaterstaat. Het IMP is een plan dat wordt opgesteld om vorm te geven aan de N2000 doelen die vanuit de N2000-wetgeving in zowel Duitsland als Nederland moet worden gerealiseerd. Het belang van het IMP proces is groot, aangezien dit het platform is voor de Duits-Nederlands samenwerking :in de Eems-Dollard en het proces tussen overheden en stakeholders uit beide landen fasciliteert. De Provincie Groningen is vertegenwoordigd in zogenaamd kernteam (belast met Nederlandse organisatie en communicatie & stakeholders) en binnen de projectgroep (belast met afstemming & stakeholder participatie). Onlangs heeft het college van GS, in het kader van het project 'Ecologie en Economie in balans' (E&E) uitgesproken dat zij het kennisdocument over de ecologische staat van het estuarium, dat opgesteld is in opdracht van het Programma Naar een Rijke Waddenzee, onderschrijft Het college wil in dit kader de komende tijd het gesprek aangaan met het regionale bedrijfsleven, de natuuren milieuorganisaties en de Duitse partnerorganisaties over de oplossingsrichtingen voor verbetering om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk maatregelenpakket, als onderdeel van een internationale strategie. Uiteraard ; gebeurt dit in nauwe samenwerking met de ontwikkeling van het IMP.

9 Milieu: voor m.e.r.-procedures met mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten zijn voor de komende jaren afspraken gemaakt met Duitsland. Daarop is de zogenaamde "gezamenlijke verklaring" van toepassing. Concreet betekent deze regeling dat overheden en burgers van het zogenaamde "benadeelde land" dezelfde rechten hebben op inspraak etc. als de burgers en overheden in het land waar het project wordt uitgevoerd. Aanspreekpunten voor de uitvoering van grensoverschrijdende milieu-effectrapportage in het mogelijk benadeelde buurland zijn Gedeputeerde Staten van Groningen. In Nedersaksen is het ministerie van milieu van de deelstaat Nedersaksen. Ruimtelijke ordening: op het gebied van de ruimtelijke ordening is in 1968 de Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke ordening (NDCRO) ingesteld. Nederlandse grensprovincies werken in deze commissie nauw samen met de - Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Er zijn twee subcommissies ingesteld; een noordelijke en een zuidelijke. Het werkgebied van de subcommissie Noord beslaat het gebied tussen het Munsterland en de I Noordzee en heeft als taak ruimtelijke plannen te bespreken die effect hebben lin het Duits-Nederlandse grensgebied. De commissie heeft als taak elkaar te informeren over ruimtelijke plannen die effect hebben in het Duits-Nederlandsé grensgebied. Het doel daarvan is af te stemmen en oplossingen te vinden voor gezamenlijk ruimtelijke problemen. Denk aan plannen op het gebied van infrastructuur, woningbouw, energieopwekking, bedrijven en detailhandel in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. De afgelopen periode zijn de volgende zaken aan de orde geweest: grensoverschrijdende aktiekaart met gezamenlijke projecten met ; grensoverschrijdende effecten; brochure over (grootschalige) detailhandelsbeleid van de in de Subcommissie zitting hebbende instanties; financiering van het boek "Recht zonder grenzen" van de Saxionhogeschool: ontwikkeling van energie(infrastructuur)projecten aan de Waddenkust. krimp en de demografische veranderingen in de grensstreek. Arbeidsmarkt: dit voorjaar hebben, op uitnodiging van de EDR en de provincie Groningen, diverse organisaties die in Noord-Nederland, Ostfriesland en het Emsland actief zijn binnen het thema arbeidsmarkt, met elkaar gesproken over mogelijke kansen van grensoverschrijdende kennisuitwisseling en samenwerking. Tijdens de bijeenkomst waren de partijen unaniem van mening dat het zinvol zou zijn om elkaar vaker te ontmoeten en dat er behoefte is om het voormalige EURES-Crossborder-concept (samenwerkingsverband uit het recente verlederi) weer nieuw leven in te blazen. Afgesproken is dat partijen de arbeidsmarkt grensoverschrijdend in kaart brengen en arbeidsmarktcijfers en praktijkervaring uitwisselen om te komen tot succesvolle oplossingen. Daarnaast is er -in navolging van de Euregio Rijn-Waal en de deelstaat Nordrhein- Westfalen een grensoverschrijdende vacaturezoekmachine ontwikkeld ( In deze zoekmachine hebben werkzoekenden toegang tot (vertaalde) vacatures in het grensgebied. In het najaar zal deze vacaturesite operationeel zijn. Cultuur: op het gebied van culturele grensoverschrijdende samenwerking zijn het in de eerste plaats de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de initiatieven. ; Voorbeeld is de jaarlijkse de Musikalische Sommer Ostfriesland met concerten in Noordwest Duitsland èn Oost Groningen. 10

10 Een recent initiatief van overheid en bedrijfsleven is het Mastergala waarin de bestuuriijke, culturele en sociaal-economische relaties tussen Nederland en Duitsland centraal staan en het Prins Clausconservatorium voor de muzikale inbreng zorgt. 11

11 Bijlage 2. Overzicht gemeenschappelijke projecten Groningen Noord- Duitsland per SNN Thema A. Energie Interregproject: Hansa Energy Corridor (HEC) Dit project is gestart om de samenwerking tussen Niedersachsen en Noord- Nederland te verstevigen en de structuur neer te zetten voor een grensoverschrijdend energiecluster. Er zijn 10 projectpartners en acht energiethema's waarbinnen gewerkt wordt aan het identificeren van kansrijke projecten die wellicht ook voor Brusselse financiering in aanmerking kunnen komen. Het project eindigt begin 2013 en het gesprek over de toekomst start momenteel. De RuG is leadpartner. Zie Regions of Knowledge project: European North Sea Energy Alliance Dit project komt voort uit HEC en lijkt binnenkort te worden gehonoreerd. Het heeft inhoudelijk dezelfde doelstelling, maar de HEC regio wordt in dit project uitgebreid met Schotland en Noorwegen. Naast de inhoudelijke doelstelling wordt hier ingezet op het neerzetten van Noord-West Europa als European Region of Excellence op dit gebied. Energy Valley is leadpartner. Interregproject: Nachhaltige Energie Niederlande Deutschland NEND is een initiatief van samenwerkende Duitse en Nederlandse overheden. De belangrijkste taak van NEND is lokale overheden, kennisinstellingen, instanties en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen bij het verwerkelijken van het gemeenschappelijke doel: het versterken van de positie van onze regio op het gebied van duurzame energie. NEND concentreert zich op vier thema's: Energiebesparing, Duurzaam bouwen, Energie uit bio-massa en Zonne-energie. Het NEND biedt contact, advies, informatie en ondersteuning en subsidies. Bovendien worden 15 projecten uitgevoerd met diversie Nederlandse en Duitse partners. Groningen is leadpartner. Zie Interregproject: Grünes Gas Groen Gas is een project langs een groot deel van de Nederlands-Duitse grens. Vijf provincies (Groningen, Fryslan, Drenthe, Overijssel en Gelderland) hebben samen met een groot aantal Duitse partijen (kreisen, landwirtschaftskammer, bedrijfsleven, waaronder Emsachse, Energie ForschungsZentrum Niedersachsen e.a.) uit Niedersachsen en Nordrheinwestfalen het initiatief genomen tot dit project. De focus ligt op het optimaliseren van de waardeketen van groen gas en het - versnellen van de introductie van groen gas door grensoverschrijdende samenwerking, innovatie en kennisdeling tussen Duitse en Nederlandse projectpartners. Het project kent 64 partners en 23 subprojecten. Een van de uitkomsten zal een gezamenlijke strategische agenda op dit onderwerp zijn. Interregproject: Policy & Public Private Partnerships for Offshore Wind Energy (4Power) Doel van dit project is om EU (kust)regio's klaar te stomen voor Offshore Wind ontwikkelingen door kennis, ervaring en best practices met elkaar te delen op het gebied van Offshore Wind en de daarbij behorende ondersteunende beleidsinstrumenten en de implementatie van Offshore Wind. Met 4P0WER kunnen lokale en regionale overheden een proactieve rol gaan spelen in de ontwikkeling van Offshore Wind, wat bijdraagt aan een snellere transitie naar duurzame energie en de agenda van de EU op het gebied van CO2 reductie. Hier zitten ook drie Noord-Duitse partners bij: Stadt Emden, Rostock Business, Stiftung Offshore Windenergie. 12

12 B. Agribusiness Interregproject: Food Future Het opzetten van een netwerk (van kennisinstellingen en bedrijven) voor technologieoverdracht naar ondernemingen in de voedingsindustrie in de EDR; Interregproject: Agrobiopolymeren Ontwikkeling en toepassing van nieuwe hoogwaardige biokunststoffen en vezels ten behoeve van "groene" technische- en consumentenproducten (bio-based performance products) die (uiteindelijk) gemaakt kunnen en zullen worden van regionale grondstoffen en organische reststromen onder andere uit de agroseetor. Interregproject: Gezonde Kas Bevordering van de innovatie in de tuinbouwtoelevering in het Nederlands-Duitse grensgebied door ontwikkeling en inpassing van technologieën voor een duurzaam management van ziekten en plagen in de moderne glastuinbouw. C. Healthy Ageing European Medical School De Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Carl van Ossietzky Universiteit in Oldenburg zijn een gezamenlijke opleiding geneeskunde begonnen. De 'European Medical School' is de eerste grensoverschrijdende geneeskunde-opleiding in Europa. Bovendien is het de enige geneeskunde-opleiding in Duitsland die is gebaseerd op de bachelor/master-structuur. lnterregproject:telemedicine Binnen TM worden diverse producten en applicaties ontwikkeld die zorg op afstand een stap dichterbij brengen. Voor de items Care&Cure en Medical Technology van Healthy Aeging Network Northern Netherlands (HANNN) zorgt het project voor relevante contacten in Oost Nederland en in Nordrhein Westfalen. Naast de uitkomsten van de individuele projecten zijn met name de contacten van essentieel belang om het HANNN netwerk in Noord en Oost Nederland meer massa te geven. De betrokkenheid van het MKB speelt hierbij een belangrijke rol. Lifelines: het LifeLines project heeft als doel te onderzoeken waarom sommige mensen gezond ouder worden en andere mensen al op jonge leeftijd problemen met hun gezondheid krijgen. Er is speciale aandacht voor chronische ziekten, zoals astma, diabetes en nierfalen. Het project zal om en nabij 30 jaar duren en ongeveer deelnemers uit de Nederlandse provincies Groningen, Friesland en Drenthe zullen participeren. Op dit moment is dit project niet grensoverschrijdend, maar er is wel belangstelling dit als zodanig uit te breiden. D. Sensortechnologie Interregproject: Smart Bot Dit Interreg IVA project beoogt de Nederlands Duitse grensregio te ontwikkelen tot een hotspot in de opkomende markt van 'intelligente multirobotsystemen'. Smartbot combineert machinebouw, sensortechnologie en informatica in een viertal demonstratieprojecten voor de akkerbouw, scheepsbouw, hoogwaterbescherming en de pijpleidinginspectie. Het zwaartepunt van dit project ligt in de Eemsdollardregio en Euregio. 13

13 E. Watertechnologie Interregproject: Watertechnologie Gezamenlijke Nederlands/Duitse doelen zijn: Een netwerk ontwikkelen met ca. 55 Duitse en Nederlandse bedrijven en instellingen in het EDR gebied als onderdeel van Europese Watertechnolögie hub. Nieuwe technologieën testen, ontwikkelen en dichter bij de markt brengeni Grensoverschrijdende samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken en tot stand brengen tussen individuele bedrijven in het gebied. Overige Interreg A projecten: Interregproject: Mobiliteit Dit project beoogt de mobiliteit van grenspendelaars, zowel werknemers als bedrijven in het grensgebied die in het buurland werkzaam zijn, te stimuleren en zodoende een bijdrage te leveren aan de regionale grensoverschrijdende economische ontwikkeling in Noord-Nederland en het Noord-Westen van Niedersachsen. Interregproject: Land der ontdekkingen Land van Ontdekkingen is een samenwerkingsproject van Duitse en Nederlandse partners uit de wetenschap en musea in het EDR gebied. Gemeenschappelijk ontwikkelen de partners in dit project een tentoonstelling over de archeologie van het Fries-Gronings-Ostfriese kustgebied, die op 2 plaatsen in Emden en Groningen zal worden gepresenteerd. Parallel hieraan worden kleine wetenschappelijke projecten gerealiseerd, gericht op de actieve deelname van burgers aan archeologische werkprocessen op het terrein van zorg en beheer van erfgoed en wetenschappelijk onderzoek. Interregproject: Wigedok Grensoverschrijdend project met betrekking tot documentatie van de regionale economische geschiedenis. Interregproject: Diamant Development & Innovation in Advanced Microsystems and Nano Technology. In dit project werken Duitse en Nederlandse bedrijven en instellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van material,- microsysteem- en nanotechnologie. Het project moet nog verder uitgewerkt en afgebakend worden. Vanuit Noord Nederland is NOM NV betrokken Interregproject: Maritim Dit majeure project richt zich op: Maritieme innovaties ten behoeve van de off shore wind industrie, innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de scheepsbouw en de aanpak van grensoverschrijdende arbeidsmarkttekorten in de maritieme sector. De provincie Groningen is betrokken bij de voorbereiding van dit project als partner van het voorbereidende project Maristart. Het zwaartepunt van dit project ligt in de Eems Dollard Regio. 14

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Woensdag 19 september 2012 Groningen, 13 mei 2011 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden (gemeenten, Landkreise,

Nadere informatie

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen.

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen. Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg t.g.v. bezoek Duitse handelsdelegatie onder leiding van Minister Bode op 31 oktober 2011, Gasunie Groningen. Dames en heren, Vandaag en morgen wijzen

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Groningen, 13 mei 2011 Huis De Beurs, Groningen Donderdag 27 juni 2013 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Samenwerking Duitsland: belangrijke economische kans voor Noord-Nederland

Samenwerking Duitsland: belangrijke economische kans voor Noord-Nederland Samenwerking Duitsland: belangrijke economische kans voor Noord-Nederland Geo Promotion Congres, Programma Workshop Eems Dollard Regio INTERREG IV A 2007-2013 Netzwerk TOEKOMST project Discussie en vragen

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Position Paper. Noord-Nederland en EU 2020

Position Paper. Noord-Nederland en EU 2020 versie 11-1 Position Paper Noord-Nederland en EU 2020 Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Hoger en Middelbare Beroepsonderwijsinstellingen, Universitair Medisch Centrum Groningen,

Nadere informatie

Toespraak gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh, Statenexcursie

Toespraak gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh, Statenexcursie Toespraak gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh, Statenexcursie Hannover, 17/18 november 2011 Dames en heren, Het doet mij deugd U vanochtend een toelichting te kunnen geven op de Noord-Nederlandse en Groningse

Nadere informatie

Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013

Operationeel programma Nederland-Duitsland 2007-2013 MEMO/08/318 Brussel, 20 mei 2008 Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013 1. "Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking Nederland-Duitsland" programma in het kader van

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t.

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t. provincie groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage nderwerp 2 1 KT. 20U 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 tten

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Een zoektocht door grensland om de leefbaarheid in regio s met bevolkingskrimp te versterken. Grensoverschrijdende samenwerking

Een zoektocht door grensland om de leefbaarheid in regio s met bevolkingskrimp te versterken. Grensoverschrijdende samenwerking Een zoektocht door grensland om de leefbaarheid in regio s met bevolkingskrimp te versterken Grensoverschrijdende samenwerking Leefbaarheid Bron: Irene van Kamp, Kees Leidelmeijer, Gooitske Marsman en

Nadere informatie

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

provinsj e fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus HM LEEUWARDEN

provinsj e fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de Provincie Fryslân  Postbus HM LEEUWARDEN Ons 8900 HM LEEUWARDEN Postbus 20120 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân www.fryslan.nl postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebairsmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

1))^ provincie ^ groningen

1))^ provincie ^ groningen 1))^ provincie ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan het lid van Provinciale Staten, mevrouw S.J.F van der Graaf postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen

Nadere informatie

/^ groningen. [prnvdohcd -2 JULI Aan Provinciale Staten

/^ groningen. [prnvdohcd -2 JULI Aan Provinciale Staten [prnvdohcd /^ groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten f Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II 1^ 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Wat is INTERREG?

Wat is INTERREG? Wat is INTERREG? www.vrom.nl 0 INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van de ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Projecten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

In dat kader wordt nu gesproken over een pakket langs de volgende lijnen:

In dat kader wordt nu gesproken over een pakket langs de volgende lijnen: Eems en vaargeul september 2014/P. Brouns Er is een intentieovereenkomst opgesteld om het estuarium qua milieu/ leefsituatie te verbeteren en tegelijkertijd de procedures voor de vaargeulverdieping soepel

Nadere informatie

Arjan Koop, Watter. Uitnodiging

Arjan Koop, Watter. Uitnodiging Arjan Koop, Watter Uitnodiging Arjan Koop, Watter De beschikbare kennis en ondersteuning in Noord-Nederland heeft er voor gezorgd dat ons duurzame desinfectie concept nu wereldwijd wordt ingezet. 28 november

Nadere informatie

Tweedaags intercultureel seminar in Oldenburg en Groningen

Tweedaags intercultureel seminar in Oldenburg en Groningen Duitsland Kalender 2015 1. 18-03-2016 Grenzeloos 2016 Nederlands-Duits businessevent, dat SNN in samenwerking met partners als VNO- NCW MKB Noord, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen organiseert.

Nadere informatie

Datum Onderwerp Bestuurlijk Ambtelijk Agendathema s. 3. 4/12-07-2015 Ideeënexpo Hannover Algemeen 4. 8/10-05-2015 Hafengeburtstag Hamburg

Datum Onderwerp Bestuurlijk Ambtelijk Agendathema s. 3. 4/12-07-2015 Ideeënexpo Hannover Algemeen 4. 8/10-05-2015 Hafengeburtstag Hamburg Duitsland Kalender 2015 1. Najaar 2015 Netwerkbijeenkomst Coördinatiegroep Duitsland Agenda Doelgroep: de werkvloer en in mindere mate de bobo s. 2. 05-10-2015 Viering Dag van de Duitse Eenheid In de Duitse

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Provinciate Staten Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Provinciate Staten Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Provinciate Staten Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 03 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 2006/0042466 11 december

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak 1. Wat willen wij: Visie op Velsen Met het vaststellen van de Visie op Velsen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto

Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto 1 Rabobank Groep Duits-Nederlandse grensstreek Inhoudsopgave Demografie Dynamiek, groen-grijs, beroepsbevolking, inkomen, migratie Werkgelegenheid

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer . provincie ^}(^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: wv/w.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

De leden van Provinciale Staten van Groningen. Nr.: /46/A.13, MB Groningen, 14 november 2002

De leden van Provinciale Staten van Groningen. Nr.: /46/A.13, MB Groningen, 14 november 2002 De leden van Provinciale Staten van Groningen Nr.: 2002-15.868/46/A.13, MB Groningen, 14 november 2002 Behandeld door : mw. L. Smit Telefoonnummer : (050) 316 4044 Antwoord op : Bijlage : 1 Onderwerp :

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND 5 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND Voorwoord 2007 STOND VOOR ONS IN HET TEKEN VAN TRANSITIE. WE HEBBEN HET

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken

Klik om de stijl te bewerken Klik om de stijl te bewerken Bio-economie Noord-Nederland opgaves Eisse Luitjens Alumnikring Noord WUR 30 april 2015 Missie & Visie Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Datum Onderwerp Bestuurlijk Ambtelijk Agendathema s

Datum Onderwerp Bestuurlijk Ambtelijk Agendathema s Duitsland Kalender Datum Onderwerp Bestuurlijk Ambtelijk Agendathema s 2015 1. 4/12-07-2015 Ideeënexpo Hannover Algemeen 2014 2. 05-12-2014 Bestuurlijk Overleg Stephan Weil, Ministerpräsident Niedersachsen

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 wvifw.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe i.a.a. gedeputeerde R. Bats Assen, 11 december 2009 Behandeld door mevrouw I.M. Rozema (0592) 36 57 95 Onderwerp: Jaarplan 2010 DrEUn Geachte leden, Bij

Nadere informatie

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050)

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050) " l/& groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie algemeen telefoonnr; 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

"^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op

^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op "^&& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Maritieme ontwikkelingen vanuit de maritieme logistieke keten en de wind op zee keten.

Maritieme ontwikkelingen vanuit de maritieme logistieke keten en de wind op zee keten. Maritieme ontwikkelingen vanuit de maritieme logistieke keten en de wind op zee keten. Verslag van workshop 1 tijdens de bijeenkomst Denk mee over nieuwe project ideeën voor het noordelijk grensoverschrijdend

Nadere informatie

Intentieverklaring Autonoom Vervoer

Intentieverklaring Autonoom Vervoer Intentieverklaring Autonoom Vervoer Bereikbaarheid en leefbaarheid Noord-Nederland Foto: NASA Gezamenlijke doelstelling Autonoom vervoer (autonome voertuigen, platooning, e.d.) gaat de komende jaren een

Nadere informatie

Projectconcept InterDB

Projectconcept InterDB Projectconcept InterDB INTERREG V A Deutschland-Nederland Projecttitel: Regional Skills Labs Volledige projectaanduiding: Regionale Skills Labs - Versterking van het regionale MKB door training van toekomstgeorienteerde

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Datum Onderwerp Bestuurlijk Ambtelijk Agendathema s

Datum Onderwerp Bestuurlijk Ambtelijk Agendathema s Duitsland Kalender 2015 1. 18-03-2016 Grenzeloos 2016 Albert Haan Beurzen en 2. Najaar 2015 Netwerkbijeenkomst Coördinatiegroep Duitsland Agenda Doelgroep: de werkvloer en in mindere mate de bobo s. 1

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 851 Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Cursus. > De cursus 2003/2004 in een notedop...

Cursus. > De cursus 2003/2004 in een notedop... Cursus Deze cursus is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het ROC Oost-Nederland in samenwerking met de Technische Akademie Ahaus. Projectpartners aan Duitse kant zijn de Berufsbildungsstätte Westmünsterland

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie