] slag ver Jaar [ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "] slag ver Jaar [ 2009"

Transcriptie

1 [ Jaarverslag ] 2009

2 Voor meer informatie over CIPAL kunt u terecht op de CIPAL website CIPAL Cipalstraat Geel ' *

3 [ Inhoud ] Jaarverslag 2009 [Inhoudstafel] 3 [Voorwoord[ 5 [CIPAL in evolutie] 7 [Samenstelling van de bestuursorganen] 9 [Werking] 31 [Statuten en deelnemers] 35 [Activiteitenverslag] 37 Lokale besturen 37 Steden en gemeenten 37 Financiën 37 Burgerzaken 41 HRM 42 Grondgebiedzaken 46 Technische diensten 48 Cultuur en vrije tijd 50 Bibliotheken 51 Interne Zaken 52 Beleid 54 Communicatie en media 55 OCMW en sociale diensten 58 Zorg en welzijn 58 Financiën 60 Beleidsondersteunende diensten 62 HRM 63 Technische diensten 63 Politie en veiligheid 64 Politie en civiele veiligheid 64 Financiën 66 HRM 66 PWA 67 Huisvesting 67 Provinciebesturen 67 Gewestelijke opdrachten 73 Systeem- en netwerkintegratie 76 [Financieel verslag] 82 jaarverslag

4 4 jaarverslag 2009 [ Voorwoord ]

5 [ Voorwoord ] Jaarlijks verslag van de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 11 juni 2010 Dames en heren 2009 was zonder meer een zeer actief jaar waarin CIPAL samen met de besturen gewerkt heeft aan de optimalisatie van de ICT-omgeving en haar toepassingen bij onze openbare besturen. Net als voordien waren de continuïteit in de dienstverlening en het geïntegreerde aanbod waardevolle doelstellingen in de dagelijkse werking van CIPAL. Zowel gemeenten, OCMW s, huisvestingsmaatschappijen als provinciebesturen konden hierdoor rekenen op CIPAL als hun vertrouwde ICT-partner. Wat betreft het concrete aanbod waren er in 2009 enkele belangrijke nieuwigheden. In 2009 heeft CIPAL op gebied van financiën de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van Mercurius, de oplossing voor projectopvolging en budgethouderschap. De toepassing omvat, naast financiële functionaliteiten, ook een administratieve planning en uitvoering van projecten. De modules worden continu afgestemd op nieuwe uitvoeringsbesluiten binnen het decreet. In 2010 zal CIPAL volledig uitpakken met deze oplossing en zal ze geïmplementeerd worden bij besturen. Op gebied van de GIS-oplossingen van CIPAL werden alle oplossingen verenigd in een nieuwe suite Grondgebiedzaken. Eén van de nieuwigheden was een oplossing voor het opvolgen van de Leegstand. Op 1 september 2009 trad immers het grond- en pandenbeleid in werking. Ter voorbereiding van de ontwikkeling in 2010 werden in 2009 reeds een groot aantal functionaliteiten beschreven aangaande leegstand, verkrotting en onbewoonbaarheid. Ook op het vlak van Human Resources Management werden in 2009 weer vorderingen gemaakt. Zo werkte CIPAL in samenwerking met de firma Syntegro toepassingen uit voor tijdsregistratie, toegangscontrole en uurroosterplanning. Deze applicaties zijn maximaal geïntegreerd met de e-aphrodite HRM Suite. Als technisch verlengstuk voor haar deelnemers heeft CIPAL tevens gezorgd voor een degelijke ondersteuning, begeleiding en opleiding van de ambtenaren in verband met de aangeboden ICT-oplossingen. CIPAL werkte eveneens verder aan enkele eigentijdse oplossingen op het vlak van ICT-infrastructuur. Hierdoor is het mogelijk, om op basis van een nog grotere beschikbaarheid van de computersystemen, een optimale dienstverlening te Voorzitter Ludo Helsen en Directeur-generaal Arthur Philips. verschaffen. Zo verhogen virtuele servers, ontdubbelde sites en foutbestendige systemen de betrouwbaarheid en de veiligheid van een computersysteem, wat op zijn beurt leidt tot een algemene optimalisatie van de dienstverlening en uitbreiding van de beschikbaarheid naar de burger toe. Kortom, CIPAL richtte ten volle zijn pijlen op vier centres of excellence, met name: Financiën GIS HRM Systeem- en netwerkintegratie Op ieder van deze vier gebieden heeft CIPAL zijn leidende rol verder uitgebouwd, zonder daarbij de omkadering of andere domeinen te verwaarlozen. jaarverslag

6 Wat de basissoftware betreft, ook wel back-office applicaties genoemd, heeft CIPAL zich verder ingezet om deze oplossingen continu te optimaliseren en te integreren in het totaal van de reeds bestaande ICT-oplossingen. De wijzigingen ingevolge het provinciedecreet, het gemeentedecreet en het OCMWdecreet zijn hiervan enkele specifieke, doch ingrijpende voorbeelden die zowel voor CIPAL als voor de besturen een grote impact hebben. Een mooie illustratie hiervan is de postregistratie-module van CIPAL, die de verplichting om binnen een bestuur binnenkomende poststukken te registreren, perfect weet in te vullen. Een tweede illustratie is het automatisering van het register dat bijgehouden moet worden om te voldoen aan de richtlijnen inzake de openbaarheid van bestuur. Naast deze back-office toepassingen zette CIPAL eveneens een grote stap in de ontwikkeling van een communicatielaag, ook wel midoffice genoemd. Deze midoffice toepassingen staan in voor een universele communicatie tussen de diverse computersystemen en databanken van de verschillende bestuursniveaus. Een derde pijler die het rijtje aanvult, is de verzameling front-office applicaties die er voor zorgen dat de gewenste informatie, gecreëerd en gecontroleerd in de back- en midoffice, op een duidelijke en snelle manier de aanvrager bereikt. Ook bleef e-goverment voor CIPAL in 2009 centraal staan. De grote interesse van de besturen om jaarlijks vernieuwende projecten in te dienen voor de e-gov Awards van CIPAL toont dat ook bij onze talrijke gebruikers mensen zitten met vooruitstrevende ideeën. In 2009 besliste het Directiecomité om de e-gov Awards toe te kennen aan: stad Brugge, voor het project Implementatie van het Adviezenloket Ruimtelijke Ordening OCMW Haacht, voor het project Invoering vernieuwd ICTconcept Software as a Service (SaasS) Een IDee Award werd toegekend aan het OCMW van Balen, voor het project Efficiënter beheer en digitale opvolging van documenten en dossiers binnen de Sociale Dienst en het secretariaat. Het Brugse adviezenloket is een loket waar de interne adviezen op een vlottere en snellere manier aangevraagd en afgeleverd kunnen worden. Per dossier (vergunning/attest) moeten immers vaak meerdere adviezen gevraagd worden. Dit betekent dat adviesaanvragen telkens opgemaakt, afgedrukt en verstuurd moeten worden aan de adviesverleners. Door gebruik te maken van een geautomatiseerd loket kunnen de adviesverleners de informatie uit hun adviezen opslaan in een elektronisch dossieropvolgingssysteem waardoor de informatiestroom en de dienstverlening veel efficiënter zal verlopen. Het OCMW van Haacht introduceert dan weer een nieuw concept waarbij gebruik gemaakt wordt van centraal op CIPAL aangeboden infrastructuur. Zo moet het bestuur zijn tijd en energie niet langer steken in de technische aspecten als het computerbeheer en kan men gerichter werken om een betere dienstverlening te garanderen. Bovendien is een gecentraliseerde aanpak de meest efficiënte, toekomstgerichte en betrouwbare oplossing. Ook voldoet dergelijke omgeving volledig aan de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Het OCMW van Balen tenslotte genereert steeds groter wordende volumes aan documenten, een situatie die zich ook in andere besturen voordoet. Het beheer van deze documenten wordt al snel onoverzichtelijk, complex en inefficiënt waarbij soms niet iedereen vlotte toegang meer heeft tot deze massa aan informatie. Het digitaliseren van documenten biedt daarbij een enorme meerwaarde. Uiteraard is het de bedoeling dat deze winnende projecten samen met CIPAL uitgebouwd worden en vervolgens ook bij andere besturen geïmplementeerd worden. Het is immers één van de hoofddoelstellingen van de dienstverlenende vereniging om alle deelnemers mee te laten genieten van vernieuwende ideeën die in praktijk gebracht worden. CIPAL bewijst dagelijks dat e-gov.iciënt geen loze woorden zijn, maar een wezenlijke doelstelling. CIPAL wil zich blijven profileren als preferente ICT-partner, die samen met de openbare besturen de dienstverlening naar de burger toe wil optimaliseren. In 2009 mocht CIPAL ook twee nieuwe deelnemers verwelkomen, namelijk de gemeente Boortmeerbeek en het OCMW van Tervuren. Wij zijn ervan overtuigd dat onze deelnemers samen met ons deze ingeslagen wegen verder zullen bewandelen. De inbreng van deze deelnemers bij de realisaties van nieuwe projecten is voor een intergemeentelijke samenwerking zoals CIPAL immers van zeer groot belang. Geel, 12 maart 2010 Arthur Philips Directeur-generaal Ludo Helsen Voorzitter [ CIPAL in e-volutie ] 6 jaarverslag 2009

7 [ CIPAL in e-volutie ] Provincie Antwerpen... CIPAL is opgericht op 13 februari 1979 en heette toen Centrum voor Informatica Provincie Antwerpen, afgekort CIPA. Er werd gekozen voor de vorm van een samenwerkende vennootschap (K.B. 2 april 1979). Dit was niet het eigenlijke begin, want de oorspronkelijke oprichtingsvorm was een vzw. Het initiatief hier toe werd genomen op 14 mei De Provin ciale en Intercom munale Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen (PIDPA) beschikte toen immers reeds over een eigen computercentrum dat naast de eigen opdrachten ook diensten verleende aan andere openbare besturen en het oprichten van een eigen vereniging drong zich op naargelang er meer gemeenten van deze PIDPA-dienst gebruik maakten. Dit alles leidde logischerwijze in 1979 tot de oprichting van een volwaardig computercentrum voor de provincie Antwerpen in de vorm van een intercommunale vereniging. Op 1 januari 1980 kon Arthur Philips starten als eerste en enige personeelslid. Er werd een verwerkingszetel opgericht te Geel en de maatschap-pelijke zetel werd te Turnhout gevestigd. Een volgende mijlpaal was het jaar en provincie Limburg Op 2 april 1984 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen CIPA en de vzw LIRIC, het Limburgs Reken- en Informatiecentrum. Om de informaticaprojecten bij de openbare besturen in de provincies Antwerpen en Limburg optimaal te begeleiden en te ondersteunen moesten de besturen immers een beroep kunnen doen op een goed uitgebouwd informaticacentrum. De bundeling van krachten zou dit in beide provincies mogelijk maken. In de loop van 1984 werd gewerkt aan een volledige samensmelting van beide instellingen tot een enkel subregionaal informaticacentrum. Om de gebruikers van dit centrum de beste waarborgen te bieden was de intercommunale vereniging de meest geschikte vorm. Op 18 januari 1985 werd een statutenwijziging doorgevoerd, waardoor de vereniging zich voortaan ook ten dienste zou stellen van de openbare besturen in de provincie Limburg. De naam van de intercommunale vereniging werd gewijzigd naar Centrum voor Informatica van de Provincies Antwerpen en Limburg, afgekort CIPAL. De Koninklijke goedkeuring werd verleend op 26 maart Vanaf dat ogenblik kreeg CIPAL ook een ves- jaarverslag

8 tiging in de provincie Limburg, namelijk CIPAL-Diepenbeek. CIPAL werd eveneens erkend bij Koninklijk Besluit van 27 oktober 1986 als informatica-centrum voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen. Informatica Centrum Antwerpen In 1987 werd een project uitgewerkt tot oprichting van het Informatica Centrum Antwerpen, afgekort I.C.A., binnen de intercommunale CIPAL, samen met stad en OCMW Antwerpen. Dit project is gestart op 1 juli Zo werd er een I.C.A.-comité samengesteld waarin stad Antwerpen, OCMW Antwerpen en CIPAL vertegenwoordigd waren. Het was een strategische beslissing om in het kader van het I.C.A. op basis van partnerschap tussen de drie partijen gezamenlijk de automatiseringsprojecten uit te werken. Het Informatica Centrum Antwerpen heeft een evolutie ondergaan van een louter informaticacentrum naar een combinatie van informatisering en telecommunicatie. CIPAL-ICA heeft als roepnaam Telepolis Antwerpen. Op 31 januari 2003 werd de oprichtingsakte ondertekend van Digipolis, de organisatie die instaat voor de verdere uitbouw van de informatisering van stad en OCMW Antwerpen en van stad en OCMW Gent. Amaris levert aan het Havenbedrijf van Antwerpen een ruime waaier van diensten op het vlak van informatica, telematica en bureautica en zorgt voor het volledige beheer van de haveninformatica. Innovatiecentra In de loop van 1993 heeft CIPAL deelgenomen aan de oprichting van het Incubatie- & Innovatiecentrum van de Universiteit Antwerpen, zoals voorheen ook werd deelgenomen aan de activiteiten van Innotek. CIPAL participeert ook in Innotek sinds de omvorming in 1996 tot een provinciale vzw. Ambtsgebied Op 16 juni 1995 werd een statutenwijziging goedgekeurd waardoor het ambtsgebied van CIPAL uitgebreid werd en niet langer beperkt was tot Antwerpen en Limburg. Provincie Vlaams-Brabant Sinds de statutenwijziging van 1995 is CIPAL actief in de provincie Vlaams-Brabant, waar ondertussen steeds meer gemeenten en OCMW s hun informatica- en telematicaprojecten uitbouwen bij de dienstverlenende vereniging. De samenwerking met Vera en de overname van de activiteiten van Vlabric betekenden de definitieve doorbraak van CIPAL in Vlaams-Brabant. Provincies Oost- en West-Vlaanderen Ook in de provincies Oost- en West-Vlaanderen doen steeds meer lokale besturen een beroep op de ICT-toepassingen en -infrastructuur van CIPAL voor de realisatie van hun ICT-projecten. In 2005 traden eveneens de eerste deelnemers van Oost- en West-Vlaanderen toe tot de dienstverlenende vereniging CIPAL. Vestigingen van CIPAL In januari 1994 werd het Da Vinci-gebouw te Geel officieel geopend. Hiermee werd meteen de eerste stap gezet in de uitbouw van de CIPAL-campus te Geel. In 1999 werd daar een data-archief en een garage aan toegevoegd, Volta genaamd. Dit gebouw werd officieel geopend op 1 januari En op 11 mei 2001 was het de beurt aan het nieuwe CIPAL-gebouw Simon Stevin. Ook in het Wetenschapspark van Diepenbeek werd op 15 december 2000 een nieuwe CIPAL-zetel, Einstein, geopend. Living Tomorrow CIPAL heeft zich in 2006, om de vroegere engagementen verder te zetten, geëngageerd voor het project Living Tomorrow 3 te Vilvoorde. In dit project wordt de stad van de toekomst uitgebouwd, waarin ook overheidsinformatica en de dienstverlening hieromtrent een belangrijke rol spelen. CIPAL achtte het als intergemeentelijk samenwerkingsverband noodzakelijk om ook de stem van haar 194 deelnemers hierin te laten klinken. Daarnaast maakt CIPAL op regelmatige basis gebruik van de infrastructuur van dit huis van de toekomst voor vergaderingen van bestuursorganen. Op die manier worden onze besturen dichter bij deze toekomstvisie gebracht. Verlenging van de duurtijd van CIPAL Op 1 april 2009 liep de oorspronkelijke dertigjarige duurtijd van CIPAL ten einde. Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2008 werd unaniem beslist om overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke samenwerking de duurtijd van CIPAL te verlengen voor een termijn van 18 jaar, tot 1 april Artikel 6, eerste alinea van de statuten werd dientengevolge gewijzigd. [ Samenstelling van de bestuursorganen ] 8 jaarverslag 2009

9 Algemene vergadering (12 juni 2009) [ Samenstelling van de bestuursorganen ] Gemeenten Afgevaardigden Plaatsvervangers AALTER Hoste P., Waarnemend Burgemeester Braeckevelt J., Gemeenteraadslid AARTSELAAR Van Everbroeck A., Gemeenteraadslid Cuyckens A., Gemeenteraadslid ARENDONK Verstraelen F., Gemeenteraadslid Mertens P., Gemeenteraadslid BAARLE-HERTOG Bruurs M., Gemeenteraadslid BALEN Borgmans E., Schepen Leyssens B., Gemeenteraadslid BERINGEN Witters P., Schepen Volders M., Gemeenteraadslid BERLAAR Verstappen E., Schepen BOECHOUT Verhaert J., Gemeenteraadslid Van Brempt H., Gemeenteraadslid BONHEIDEN Dehaes P., Gemeenteraadslid De Wever J., Gemeenteraadslid BOOM Schreppers N., Gemeenteraadslid Lamberts M., Schepen BORGLOON Ory C., Gemeenteraadslid Deroulou R., Schepen BORNEM Van den Berghe G., Gemeenteraadslid De boeck L., Schepen BORSBEEK Somers W., Gemeenteraadslid Peetermans V., Schepen BRASSCHAAT Ophoff B., Gemeenteraadslid Naudts-Coppens M., Gemeenteraadslid BRECHT Kenis K., Schepen BREE DESSEL Bertels K., Gemeenteraadslid Penasse L., Gemeenteraadslid DIEPENBEEK DIEST Uyttebroek J., Gemeenteraadslid Celik M., Gemeenteraadslid jaarverslag

10 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] DILSEN-STOKKEM Opdenakker J., Schepen DUFFEL Stevens L., Schepen Van Houtven L., Gemeenteraadslid EDEGEM Van Leemput M., Gemeenteraadslid Verstraeten P., Schepen ESSEN Van Wezel L., Gemeenteraadslid GEEL Van Hemelen R., Gemeenteraadslid Verhesen G., Gemeenteraadslid GENK Beckers N., Gemeenteraadslid Steyvers J., Schepen GINGELOM GISTEL Bovy O., Schepen De Clercq E., Schepen GOOIK Jacobs I., Schepen Anthoons H., Schepen GROBBENDONK Van de Peer G., Gemeenteraadslid Wouters M., Schepen HALEN HALLE Vanmechelen A., Gemeenteraadslid Devillé M., Gemeenteraadslid HAM Vandeneynde R., Gemeenteraadslid Bosmans P., Gemeenteraadslid HAMONT-ACHEL Boonen J., Gemeenteraadslid Hulsbosch W., Gemeenteraadslid HECHTEL-EKSEL HEERS Aerden L., Gemeenteraadslid Geuten J., Gemeenteraadslid HEIST-OP-DEN-BERG Vermeulen I., Gemeenteraadslid Vleugels L., Burgemeester HEMIKSEM Wachters J., Schepen HERENTALS Bertels J., Schepen Vervloesem V., Gemeenteraadslid HERENTHOUT Van Herck L., Gemeenteraadslid HERSELT Van Hove L., Gemeenteraadslid Van Thielen C., Gemeenteraadslid HERSTAPPE HOOGSTRATEN Marijnissen G., Gemeenteraadslid Van der Linden D., Gemeenteraadslid HOUTHALEN-HELCHTEREN Van Vlierden A., Gemeenteraadslid Costa L., Gemeenteraadslid HOVE Van Reeth Stevens M., Gemeenteraadslid Goorden J., Schepen HULSHOUT Indekeu S., Gemeenteraadslid KALMTHOUT Breugelmans J., Gemeenteraadslid Peeters J., Gemeenteraadslid KASTERLEE Noyens G., Schepen Guns R., Gemeenteraadslid 10 jaarverslag 2009

11 KORTESSEM Claes G., Schepen LAAKDAL LANDEN Simons Y., Gemeenteraadslid Hombroux L., Gemeenteraadslid LEOPOLDSBURG Steyaert D., Gemeenteraadslid LIEDEKERKE Van Droogenbroeck J., Schepen Wynant L., Burgemeester LIER D Hulst S., Gemeenteraadslid Verwaest R., Gemeenteraadslid LINT Van Loon L., Gemeenteraadslid LOMMEL Kuyken J., Gemeenteraadslid Beckers E., Gemeenteraadslid LONDERZEEL Verbelen M., Gemeenteraadslid LUMMEN Van Rode L., Schepen Dekoning T., Gemeenteraadslid MAASMECHELEN Smeets B., Gemeenteraadslid MECHELEN De Bie M., Gemeenteraadslid Siffer B., Gemeenteraadslid MEERHOUT Tordoor J., Gemeenteraadslid Van Genechten A., Burgemeester MEEUWEN-GRUITRODE Bosmans W., Schepen Bomans W., Gemeenteraadslid MERKSPLAS Jacobs J., Gemeenteraadslid MORTSEL De Ridder C., Schepen Pira I., Burgemeester NEERPELT NIEL NIEUWERKERKEN De Saedeleir H., Schepen Van de Linden B., Gemeenteraadslid Deferm D., Schepen NIJLEN Luyten L., Schepen Verrelst G., Schepen OPGLABBEEK Vliegen R., Gemeenteraadslid OPWIJK Haverals A., Schepen Geusens P., Gemeenteraadslid OUD-TURNHOUT Sannen S., Gemeenteraadslid Peeters J., Gemeenteraadslid PEER Vanbriel M., Gemeenteraadslid Laenen A., Gemeenteraadslid ; Swennen J., Schepen PUTTE Truyts F., Gemeenteraadslid Liekens M., Gemeenteraadslid PUURS Tourné R., Gemeenteraadslid Van der Poorten H., Schepen RANST Dils B., Gemeenteraadslid Beirinckx M., Gemeenteraadslid jaarverslag

12 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] RAVELS Jochems C., Schepen Schillebeeckx N., Gemeenteraadslid RETIE Staes D., Schepen Claessens K., Schepen RIEMST Eycken M., Gemeenteraadslid RIJKEVORSEL Bevers P., Gemeenteraadslid Fransen W., Gemeenteraadslid RUMST Van Rompuy G., Gemeenteraadslid SCHELLE Wilms R., Gemeenteraadslid Goris V., Gemeenteraadslid SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Van der Auwera M., Gemeenteraadslid Sannen A., Gemeenteraadslid SCHILDE Martens D., Gemeenteraadslid SCHOTEN Adriaensen G., Schepen Hendrickx H., Burgemeester SINT-AMANDS Joos F., Gemeenteraadslid SINT-KATELIJNE-WAVER Cleymans L., Schepen Vercammen E., Burgemeester SINT-PIETERS-LEEUW Schoukens M., Schepen STABROEK Bels P., Schepen Engels R., Schepen TESSENDERLO Camps M., Gemeenteraadslid TURNHOUT Anaf H., Gemeenteraadslid Bax B., Gemeenteraadslid VILVOORDE Agredano Martin F., Gemeenteraadslid Absillis A., Schepen VORSELAAR Olieslagers L., Gemeenteraadslid VOSSELAAR Faes I., Gemeenteraadslid Poels L., Gemeenteraadslid WESTERLO Theys K., Gemeenteraadslid Verachtert R., Gemeenteraadslid WIJNEGEM Carpentier L., Burgemeester Michielsens P., Gemeenteraadslid WILLEBROEK Huyghe T., Schepen Bradt M., Gemeenteraadslid WOMMELGEM Neyens L., Schepen Van De Voorde L., Gemeenteraadslid WUUSTWEZEL Verelst G., Gemeenteraadslid Wouters D., Schepen ZANDHOVEN Geens J., Gemeenteraadslid Peeters M., Gemeenteraadslid ZOERSEL Verbergt K., Gemeenteraadslid Oorts P., Gemeenteraadslid ZONHOVEN ZUTENDAAL Smets K., Schepen Herremans-Bijnens M., Gemeenteraadslid ZWIJNDRECHT Poelman M., Gemeenteraadslid Van Roeyen T., Gemeenteraadslid 12 jaarverslag 2009

13 OCMW S Afgevaardigden Plaatsvervangers OCMW ALKEN Hanssen M., Voorzitter OCMW ARENDONK Stessens J., Raadslid Wils N., Raadslid OCMW BALEN Beyens F., Raadslid Verdonck L., Raadslid OCMW BEERSE Van Raak J., Raadslid Rombouts C., Raadslid OCMW BEERSEL Vander Meylen J., Raadslid OCMW BERLAAR Martens A., Raadslid Vertommen S., Raadslid OCMW BOCHOLT OCMW BOECHOUT OCMW BOOM Doms B., Raadslid Van Camp L., Raadslid OCMW BORSBEEK Heirbaut J., Raadslid Vantieghem H., Raadslid OCMW BRASSCHAAT OCMW BRECHT Janssens A., Raadslid Janssens L., Raadslid OCMW BREE OCMW DESSEL OCMW DIEPENBEEK OCMW ESSEN OCMW GEEL OCMW GENK OCMW GINGELOM Slegers D., Raadslid Dewarier G., Raadslid Verstraete A., Raadslid Vangenechten M., Raadslid Mariën S., Secretaris Lux T., Raadslid OCMW GROBBENDONK Van Goubergen W., Raadslid Wynens L., Raadslid OCMW HAACHT Colin R., Raadslid Moons A., Raadslid OCMW HALEN Gemis L., Raadslid Vaes D., Voorzitter OCMW HAM OCMW HAMONT-ACHEL OCMW HASSELT Leeten E., Raadslid Bex R., Raadslid de Bellefroid P., Raadslid OCMW HEERS Matheï L., Raadslid Princen E., Voorzitter jaarverslag

14 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] OCMW HEIST-OP-DEN-BERG Schreirs J., Raadslid Van Noten D., Raadslid OCMW HEMIKSEM Wastyn H., Raadslid Defossé S., Raadslid OCMW HERENTALS Deckers J., Raadslid Diels M., Raadslid OCMW HERENTHOUT Peeters G., Raadslid Van Dyck G., Raadslid OCMW HERSELT Valgaeren E., Voorzitter OCMW HOESELT OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN Follon E., Raadslid Keunen A., Raadslid ; Oktay M., Raadslid OCMW HOVE De Boe Ariën H., Raadslid Pollefliet E., Raadslid OCMW HULSHOUT Ver Elst M., Raadslid Peeters A., Raadslid OCMW KONTICH Vluijmans A., Raadslid Vingerhoets J., Voorzitter OCMW KORTESSEM Sas M., Raadslid Hoebrechts E., Raadslid OCMW LAAKDAL Van den Brande F., Raadslid Van Hirtum M., Voorzitter OCMW LANDEN OCMW LEOPOLDSBURG Seys R., Raadslid OCMW LIEDEKERKE Coppens H., Raadslid Van Langenhof A., Raadslid OCMW LIER OCMW LILLE Van Ouytsel R., Raadslid Van Tiggelen R., Raadslid OCMW LINT Wyckmans A., Raadslid Pellegroms L., Raadslid OCMW LOMMEL OCMW LUMMEN Morren R., Raadslid Bries M., Raadslid OCMW MAASEIK OCMW MALLE Vermeyen M., Raadslid OCMW MECHELEN Verbeeck P., Raadslid Van Eeckhout G., Raadslid OCMW MEEUWEN-GRUITRODE OCMW MOL Evens L., Raadslid Caeyers W., Voorzitter OCMW NEERPELT Strzebonski K., Raadslid Winters H., Raadslid OCMW NIEL OCMW NIEUWERKERKEN Roofthooft A., Raadslid Bessemans M., Voorzitter 14 jaarverslag 2009

15 OCMW OLEN Mertens L., Voorzitter Smits R., Raadslid OCMW OUD-TURNHOUT Van Mierlo R., Raadslid Peelmans M., Raadslid OCMW PEER Vanherck L., Raadslid Van Houdt M., Voorzitter OCMW PUTTE OCMW RANST OCMW RAVELS OCMW RETIE Casteels J., Raadslid Van Sandt A., Raadslid Joos Y., Raadslid Goris R., Raadslid OCMW RIJKEVORSEL Willemse R., Voorzitter De Schutter J., Raadslid OCMW RUMST Mariën A., Raadslid Bauwens A., Raadslid OCMW SCHELLE Cuyckens W., Raadslid Vergult E., Raadslid OCMW SCHILDE Haems M., Raadslid OCMW SINT-KATELIJNE-WAVER Cooreman M., Raadslid Van Rompaey P., Raadslid OCMW SINT-PIETERS-LEEUW OCMW SINT-TRUIDEN OCMW STABROEK Meulemans R., Voorzitter Bamps R., Voorzitter Lietaer B., Raadslid OCMW TONGEREN OCMW TURNHOUT De Smet A., Raadslid Op de Beeck L., Raadslid OCMW VOSSELAAR Gladines H., Raadslid De Houwer E., Raadslid OCMW WELLEN OCMW WESTERLO Kempenaers G., Raadslid Nevelsteen J., Raadslid OCMW WILLEBROEK Carleer P., Raadslid Emmerechts Y., Raadslid ; Van Dyck H., Raadslid OCMW WOMMELGEM OCMW WUUSTWEZEL OCMW ZANDHOVEN OCMW ZOERSEL OCMW ZONHOVEN Noerens R., Raadslid Ceuppens L., Raadslid Bosschaerts W., Raadslid Roelants M., Raadslid Erckens L., Raadslid OCMW ZUTENDAAL Bamps M., Raadslid Stulens S., Voorzitter jaarverslag

16 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden Afgevaardigden Plaatsvervangers IGEAN DV Stuer R., Bestuurder IGEMO DV IMSIR DV De Ridder P., Bestuurder INTEGAN OV INTERELECTRA OV Laermans R., Bestuurder Nijs B., Bestuurder IOK DV IVEG OV Luyten A., Bestuurder Holemans A., Bestuurder LIMBURG.NET OV PIDPA OV De Vos Cox S., Ondervoorzitter Maes W., Directeur Provincies Afgevaardigden Plaatsvervangers ANTWERPEN Dams L., Provincieraadslid Sels F., Provincieraadslid LIMBURG Rutten L., Provincieraadslid Algemene vergadering (11 december 2009) Gemeenten Afgevaardigden Plaatsvervangers AALTER Boone M., Gemeenteraadslid Braeckevelt J., Gemeenteraadslid AARTSELAAR Van Everbroeck A., Gemeenteraadslid Cuyckens A., Gemeenteraadslid ARENDONK Verstraelen F., Gemeenteraadslid Mertens P., Gemeenteraadslid BAARLE-HERTOG Bruurs M., Gemeenteraadslid BALEN Borgmans E., Schepen Leyssens B., Gemeenteraadslid BERINGEN Witters P., Schepen Volders M., Gemeenteraadslid 16 jaarverslag 2009

17 BERLAAR Boekaerts N., Gemeenteraadslid Ceulemans L., Gemeenteraadslid BOECHOUT Verhaert J., Gemeenteraadslid Van Brempt H., Gemeenteraadslid BONHEIDEN De Wever J., Gemeenteraadslid Dehaes P., Gemeenteraadslid BOOM Schreppers N., Gemeenteraadslid Lamberts M., Schepen BOORTMEERBEEK Michiels S., Schepen D Haeyer C., Gemeenteraadslid BORGLOON Ory C., Gemeenteraadslid Deroulou R., Schepen BORNEM Van den Berghe G., Gemeenteraadslid De boeck L., Schepen BORSBEEK Somers W., Gemeenteraadslid Peetermans V., Schepen BRASSCHAAT Naudts-Coppens M., Gemeenteraadslid Casaer J., Gemeenteraadslid BRECHT Kenis K., Schepen BREE DESSEL Willems V., Gemeenteraadslid Bertels K., Gemeenteraadslid DIEPENBEEK Blokken F., Gemeenteraadslid DIEST Uyttebroek J., Gemeenteraadslid Celik M., Gemeenteraadslid DILSEN-STOKKEM Bohnen F., Schepen DUFFEL Stevens L., Schepen Van Houtven L., Gemeenteraadslid EDEGEM Van Leemput M., Gemeenteraadslid Verstraeten P., Gemeenteraadslid ESSEN Van Tichelt G., Burgemeester GEEL Van Hemelen R., Gemeenteraadslid Verhesen G., Gemeenteraadslid GENK Baptist A., Gemeenteraadslid Steyvers J., Schepen GINGELOM Bovy O., Schepen GISTEL GOOIK Jacobs I., Schepen Anthoons H., Schepen GROBBENDONK Van de Peer G., Gemeenteraadslid Wouters M., Schepen HALEN HALLE HAM Vanmechelen A., Gemeenteraadslid Deridder A., Gemeenteraadslid Vandeneynde R., Gemeenteraadslid HAMONT-ACHEL Boonen J., Gemeenteraadslid Hulsbosch W., Schepen jaarverslag

18 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] HECHTEL-EKSEL HEERS Aerden L., Gemeenteraadslid Geuten J., Gemeenteraadslid HEIST-OP-DEN-BERG Vermeulen I., Gemeenteraadslid Vleugels L., Burgemeester HEMIKSEM Wachters J., Schepen HERENTALS Bertels J., Schepen Vervloesem V., Gemeenteraadslid HERENTHOUT Van Herck L., Gemeenteraadslid HERSELT Van Hove L., Gemeenteraadslid Van Thielen C., Gemeenteraadslid HERSTAPPE HOOGSTRATEN Marijnissen G., Gemeenteraadslid Van der Linden D., Gemeenteraadslid HOUTHALEN-HELCHTEREN Van Vlierden A., Gemeenteraadslid Costa L., Gemeenteraadslid HOVE Van Reeth Stevens M., Gemeenteraadslid Goorden J., Schepen HULSHOUT Indekeu S., Gemeenteraadslid KALMTHOUT Breugelmans J., Gemeenteraadslid Peeters J., Gemeenteraadslid KASTERLEE Guns R., Gemeenteraadslid Geerts R., Gemeenteraadslid KORTESSEM LAAKDAL Knapen P., Gemeenteraadslid Van de Weyer T., Gemeenteraadslid LANDEN Simons Y., Gemeenteraadslid Hombroux L., Gemeenteraadslid LEOPOLDSBURG Steyaert D., Gemeenteraadslid LIEDEKERKE Van Droogenbroeck J., Schepen Wynant L., Burgemeester LIER D Hulst S., Gemeenteraadslid Verwaest R., Gemeenteraadslid LINT Mariën P., Schepen Verhoeven W., Gemeenteraadslid LOMMEL Kuyken J., Schepen Beckers E., Gemeenteraadslid LONDERZEEL Verbelen M., Gemeenteraadslid LUMMEN Van Rode L., Schepen Dekoning T., Gemeenteraadslid MAASMECHELEN Smeets B., Gemeenteraadslid MECHELEN De Bie M., Schepen Siffer B., Gemeenteraadslid MEERHOUT Tordoor J., Gemeenteraadslid Van Genechten A., Burgemeester MEEUWEN-GRUITRODE Bosmans W., Schepen Bomans W., Gemeenteraadslid 18 jaarverslag 2009

19 MERKSPLAS Jacobs J., Gemeenteraadslid MORTSEL De Ridder C., Schepen Pira I., Burgemeester NEERPELT NIEL NIEUWERKERKEN De Saedeleir H., Schepen Vermant D., Gemeenteraadslid Deferm D., Schepen NIJLEN Van Olmen G., Gemeenteraadslid Van der Beek W., Gemeenteraadslid OPGLABBEEK Vliegen R., Gemeenteraadslid OPWIJK Onselaere P., Schepen Haverals A., Schepen OUD-TURNHOUT Sannen S., Gemeenteraadslid Van den Hout N., Gemeenteraadslid PEER Vanbriel M., Gemeenteraadslid Laenen A., Gemeenteraadslid ; Swennen J., Schepen PUTTE Truyts F., Gemeenteraadslid Liekens M., Gemeenteraadslid PUURS Szapinsky L., Schepen Van der Poorten H., Schepen RANST Dils B., Gemeenteraadslid Beirinckx M., Gemeenteraadslid RAVELS Van den Borne P., Gemeenteraadslid Schillebeeckx N., Gemeenteraadslid RETIE Claessens K., Schepen Geuens P., Schepen RIEMST Eycken M., Gemeenteraadslid RIJKEVORSEL Bevers P., Gemeenteraadslid Fransen W., Gemeenteraadslid RUMST Van Rompuy G., Gemeenteraadslid SCHELLE Van Bellingen P., Gemeenteraadslid Goris V., Gemeenteraadslid SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Van der Auwera M., Gemeenteraadslid Sannen A., Gemeenteraadslid SCHILDE Martens D., Gemeenteraadslid SCHOTEN Adriaensen G., Schepen Hendrickx H., Burgemeester SINT-AMANDS Joos F., Gemeenteraadslid SINT-KATELIJNE-WAVER Cleymans L., Schepen Van Asch J., Schepen SINT-PIETERS-LEEUW Schoukens M., Schepen STABROEK Bels P., Schepen Engels R., Schepen TESSENDERLO Camps M., Gemeenteraadslid jaarverslag

20 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] TURNHOUT Gevers D., Schepen Bax B., Gemeenteraadslid VILVOORDE Agredano Martin F., Gemeenteraadslid Absillis A., Schepen VORSELAAR Olieslagers L., Gemeenteraadslid VOSSELAAR Faes I., Gemeenteraadslid Poels L., Gemeenteraadslid WESTERLO Theys K., Gemeenteraadslid Verachtert R., Gemeenteraadslid WIJNEGEM Carpentier L., Burgemeester Michielsens P., Gemeenteraadslid WILLEBROEK Huyghe T., Schepen Bradt M., Gemeenteraadslid WOMMELGEM Buys J., Gemeenteraadslid Neyens L., Schepen WUUSTWEZEL Verelst G., Gemeenteraadslid Wouters D., Schepen ZANDHOVEN Geens J., Gemeenteraadslid Peeters M., Gemeenteraadslid ZOERSEL Verbergt K., Gemeenteraadslid Oorts P., Gemeenteraadslid ZONHOVEN ZUTENDAAL Smets K., Schepen Herremans-Bijnens M., Gemeenteraadslid ZWIJNDRECHT Poelman M., Gemeenteraadslid Van Roeyen T., Gemeenteraadslid OCMW S Afgevaardigden Plaatsvervangers OCMW ALKEN Hanssen M., Voorzitter OCMW ARENDONK Stessens J., Raadslid Wils N., Raadslid OCMW BALEN OCMW BEERSE Van Raak J., Raadslid Rombouts C., Raadslid OCMW BEERSEL Vander Meylen J., Raadslid OCMW BERLAAR Martens A., Raadslid Vertommen S., Raadslid OCMW BOCHOLT OCMW BOECHOUT OCMW BOOM OCMW BORSBEEK OCMW BRASSCHAAT Doms B., Raadslid Van Camp L., Raadslid Vantieghem H., Raadslid Janssens A., Raadslid 20 jaarverslag 2009

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

CIPAL, DIENSTVERLENENDE VERENIGING JAARVERSLAG 2010 DE KLANT AAN HET WOORD

CIPAL, DIENSTVERLENENDE VERENIGING JAARVERSLAG 2010 DE KLANT AAN HET WOORD CIPAL, DIENSTVERLENENDE VERENIGING JAARVERSLAG 2010 DE KLANT AAN HET WOORD CIPAL DV Cipalstraat 1 2440 Geel t - 014 576 211 f - 014 583 500 info@cipal.be www.cipal.be Inhoudstafel Voorwoord Directeur-generaal

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. Verslag Algemene vergadering 18 juni 2014 Aanwezig: De heer Peter Wouters, ondervoorzitter; De heer Rik Röttger, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen,

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1 Aartselaar 69 60 129 Aartselaar 69 60 129 Antwerpen 80 121 2.375 2.576 Albertdok 6 372 378 Antwerpen Kern-Oude Stad 238 238 Berchem 163 163 Borgerhout 1 104 105 Charlottalei 79 79 Deurne 79 161 240 Ekeren

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 U vindt de tarieven op de volgende blz van jaarlijks vastrecht variabel tarief - progressief tarief: tarief per gemeente variabel tarief intergrale - vlak tarief:

Nadere informatie

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring Verslag Algemene vergadering 16 december 2015 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, mevrouw Leyla Aydemir, afgevaardigde stad Antwerpen, de heer Stef Breugelmans, afgevaardigde

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025 Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid 1 Kleuren of krimpen. Bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025

Nadere informatie

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK VOORLOPIGE RANGSCHIKKING PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013 1 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN : KEIZER : ALG.KAMPIOEN 2011 2012-2013 VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN 4 vermeldingen 2 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Overzichtstabel gemeente-referentiepunten (intranet)

Overzichtstabel gemeente-referentiepunten (intranet) GEMEENTE REFERENTIEPUNTEN hardheid 1ste ref.punt hardheid 2de ref.punt hardheid 3de ref.punt F D F D F D Aartselaar Rumst (AWW + collector) 16,2 9,1 Arendonk Oud-Turnhout 15,5 8,7 Balen Olmen - Mol 11,3

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Aanvraag Sociale Huurwoning p.1 van 9 AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Hoe stel ik me kandidaat? 1. Ik VUL dit formulier

Nadere informatie

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod?

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670 van ANNICK DE RIDDER datum: 9 februari 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn Antwerpen - Aanbod

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Voorgeschiedenis De laatste algemene vergadering vond plaats op 17 december 2014. Het verslag van deze vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Voorgeschiedenis De laatste algemene vergadering vond plaats op 17 december 2014. Het verslag van deze vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Algemene vergadering 17 juni 2015 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen, mevrouw Rita Van den Bossche, afgevaardigde stad

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Online tarieven 2016 UPDATE Q1. Katwilgweg Antwerpen / Herkenrodesingel Hasselt / A.Gossetlaan Groot-Bijgaarden

Online tarieven 2016 UPDATE Q1. Katwilgweg Antwerpen / Herkenrodesingel Hasselt / A.Gossetlaan Groot-Bijgaarden Online tarieven 2016 UPDATE Q1 Online adverteren? Dat is niet een antwoord geven op de vraag die iemand in een zoekmachine ingeeft, maar net als in andere media gaat het om mensen warm maken voor uw winkel,

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

Hoe veilig is uw gemeente?

Hoe veilig is uw gemeente? 3 Hoe veilig is uw gemeente? Grote steden, grote(re) problemen Een analyse van criminaliteitscijfers leert dat vooral Antwerpen en in de provincie Antwerpen met misdaad kampen. In landelijke gemeenten

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

Verslag. Buitengewone algemene vergadering. 15 juni 2016

Verslag. Buitengewone algemene vergadering. 15 juni 2016 Verslag Buitengewone algemene vergadering 15 juni 2016 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen, de heer Leo Aerts, afgevaardigde

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in Code OCMW (NIS) Gewest OCMW Verhoogde Staatstoelage art.60 7 2017 in 11001 Vlaanderen AARTSELAAR 15.848 11002 Vlaanderen ANTWERPEN 6.568.967 11004 Vlaanderen BOECHOUT 103.220 11005 Vlaanderen BOOM 287.646

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Aanvraag Sociale Huurwoning p.1 van 10 AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012 Hoe stel ik me kandidaat? 1. Ik VUL dit formulier

Nadere informatie

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoudstabel Voorwoord 3 CIPAL missie en waarden 6 Statuten, deelnemers en samenstelling van de bestuursorganen 10 Het BBC-project,

Nadere informatie

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden.

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden. Vraag nr. 22 van 22 oktober 1999 van de heer CARL DECALUWE Sociale huursector Huurachterstallen 1. Kan de minister mij, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 157 van 30 mei 1997 ( B u l - letin

Nadere informatie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie 30 09 2014 Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie 30 september 2014 Inleiding... 5 1. Feiten en cijfers

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Aanvraag Sociale Huurwoning p.1 van 10 AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012 Hoe stel ik me kandidaat? 1. Ik VUL dit formulier

Nadere informatie

Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart

Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart Provinciale afdeling Antwerpen Jean Paul Van der Elst m.m.v. Vera Marien Inhoudstafel Inleiding 3 Situering en verantwoording 3 Inhoudelijk overzicht 3 I. Provincie

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes..

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes.. Antwerpen We kijken tevreden terug op de resultaten van de campagne in 2012. Met Sing for the Climate, het filmpje met Bart Cannaerts, de vele acties van onze vrijwilligers, was de campagne erg zichtbaar.

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

Hieronder volgt een lijst van bestuurders en afgevaardigden per intercommunale.

Hieronder volgt een lijst van bestuurders en afgevaardigden per intercommunale. Overzicht mandaten De gemeente Boechout heeft vertegenwoordigers in de bestuursorganen van 7 intercommunales: Rio-link, Cipal, Fineg, Infrax (Igean Dienstverlening en Igean Milieu en Veiligheid), IVCA,

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG

VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG TIENVERBOND QUIEVR. OUDE DUIVEN, QUIEVRAIN op 04/05/15. Los om 08:00:00. 297 duiven. PRYS NAAM LIEFHEBBER GEMEENTE GTK MAX JUISTUUR DAG AFSTAND SNELHEID ------- -------------------------

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom en gas

Groepsaankoop groene stroom en gas Groepsaankoop groene stroom en gas Overzicht van mogelijkheid tot inschrijven via loketten en inschrijfsessies. Inhoud Aartselaar... 4 Antwerpen... 4 1. Stadsloketten... 4 2. Ecohuis Antwerpen... 4 3.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2016

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2016 AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2016 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016 Aan de leden van de zoneraad Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum ZR-2016-03-25-ng Hugo Tant 29 april 2016 hugo.tant@brandweer.zonerand.be Zoneraad Geachte burgemeester Bijgevoegd vindt u de goedgekeurde

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Antwerpen Algemeen bijlageboek -

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Antwerpen Algemeen bijlageboek - Interprovinciale studie Detailhandel Rapport Provincie Antwerpen 2012-2014 - Algemeen bijlageboek - INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 5 Bijlage 2: Provinciale fiches Antwerpen 7 Bijlage

Nadere informatie

Leden vzw Streekplatform Kempen april 2016

Leden vzw Streekplatform Kempen april 2016 Leden vzw Streekplatform Kempen april 2016 Algemene Vergadering Lokale besturen Naam Functie Email Gemeente Arendonk Luc Bouwen Schepen luc.bouwen@arendonk.be Gemeente Baarle-Hertog Ann Brosens Schepen

Nadere informatie

18 VERAGHTERT KAREL OOS DE PEUTER JAN OOS V.DONINCK ALFONS RIJ 2 63

18 VERAGHTERT KAREL OOS DE PEUTER JAN OOS V.DONINCK ALFONS RIJ 2 63 SAMENSPEL DE KEMPEN : Oostmalle - Westmalle - Zoersel - Zandhoven - St.Jozef VOORLOPIGE Uitslag van QUIEVRAI op 12-05-13 229 OUDE Lossing : 90000 uur. Duiven/Liefheb.: ZANDHOVEN: 25d/8L: RIJKEVORSEL: 86d/17L:

Nadere informatie

inkomens, woningprijzen en ouderenzorg Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Brecht Brasschaat Malle Schoten Schilde Zoersel Wijnegem Vorselaar

inkomens, woningprijzen en ouderenzorg Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Brecht Brasschaat Malle Schoten Schilde Zoersel Wijnegem Vorselaar Types van gemeenten: inkomens, woningprijzen en ouderenzorg Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Baarle-Hertog Ravels Merksplas Rijkevorsel Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Turnhout Oud-Turnhout

Nadere informatie

HRM. Gebruikersdag HRM 24 mei 2011

HRM. Gebruikersdag HRM 24 mei 2011 1 Gebruikersdag HRM 24 mei 2011 2 agenda 10h 12h15: infosessie overstap naar geïntegreerde personeelssoftware, een getuigenis Veerle Verhoestraete, Nele Stevens (Stad Sint-Niklaas) HRM Suite e-aphrodite

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 Burgemeester van de gemeente Aanwezig Boechout Koen T Sijen veronstschuldigd Borsbeek Dis Van Berckelaer aanwezig Brasschaat Koen Verberck aanwezig Brecht Luc

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties

Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties Bevolking en huishoudens Loop van de bevolking en migraties Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Gemeentelijk Cultuurbeleid 2014 (Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVBP01) Aalst 146 671,85 Aalter 78 109,00 Aarschot 87 966,26 Aartselaar 85 323,99

Nadere informatie

Couleur Locale Synopsis editie 2013. Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers.

Couleur Locale Synopsis editie 2013. Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Couleur Locale Synopsis editie 2013 Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Inhoudsopgave VOORAF 1 1. CIJFERMATERIAAL EN BEGRIPPEN 2 2. HERKOMSTLANDEN VAN ETNISCH-CULTURELE

Nadere informatie

samen groeien, samen oogsten, samen proeven

samen groeien, samen oogsten, samen proeven IN BEWEGING JAARVERSLAG 2012 SAMEN FOCUSSEN OP INNOVATIE samen groeien, samen oogsten, samen proeven SAMEN SUCCESSEN BOEKEN Inhoudstafel Voorwoord 4 Missie en waarden 18 Statuten, deelnemers en samenstelling

Nadere informatie

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. Verslag Algemene vergadering 17 december 2014 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen, de heren Jan Verbergt, afgevaardigde

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december 2006 1 Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst 1/11/2005 1 50 % tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+ Aartselaar 1/08/2000

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2010

VASTGOEDPRIJZEN 2010 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2009

VASTGOEDPRIJZEN 2009 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2009 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2017

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2017 AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2017 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

JOGGING DE MAST datum : vrijdag 07 juni 2013 afstand : 15 km. plts naam en voornaam M/V gebj woonplaats tijd km/u /km cat. pl.

JOGGING DE MAST datum : vrijdag 07 juni 2013 afstand : 15 km. plts naam en voornaam M/V gebj woonplaats tijd km/u /km cat. pl. JOGGING DE MAST 2013 datum : vrijdag 07 juni 2013 afstand : 15 km plts naam en voornaam M/V gebj woonplaats tijd km/u /km cat. pl. 1 Goossens Tony M 1982 0:55:41 16,16 03:43 hsen 1 2 Smets Leo M 1964 Olen

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. Aanvraag indienen voor DE ARK Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen (SVK) Naam inschrijver:... Datum volledigheid:.../.../2015 STEMPEL 2. Mijn gegevens INFORMATIE

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 0024871-207010XX-X01 24871 207010XX X01 GZAT BETER THUIS

Nadere informatie

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Rurant vzw - Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen producenten streekgebonden producten 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie