] slag ver Jaar [ 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "] slag ver Jaar [ 2009"

Transcriptie

1 [ Jaarverslag ] 2009

2 Voor meer informatie over CIPAL kunt u terecht op de CIPAL website CIPAL Cipalstraat Geel ' *

3 [ Inhoud ] Jaarverslag 2009 [Inhoudstafel] 3 [Voorwoord[ 5 [CIPAL in evolutie] 7 [Samenstelling van de bestuursorganen] 9 [Werking] 31 [Statuten en deelnemers] 35 [Activiteitenverslag] 37 Lokale besturen 37 Steden en gemeenten 37 Financiën 37 Burgerzaken 41 HRM 42 Grondgebiedzaken 46 Technische diensten 48 Cultuur en vrije tijd 50 Bibliotheken 51 Interne Zaken 52 Beleid 54 Communicatie en media 55 OCMW en sociale diensten 58 Zorg en welzijn 58 Financiën 60 Beleidsondersteunende diensten 62 HRM 63 Technische diensten 63 Politie en veiligheid 64 Politie en civiele veiligheid 64 Financiën 66 HRM 66 PWA 67 Huisvesting 67 Provinciebesturen 67 Gewestelijke opdrachten 73 Systeem- en netwerkintegratie 76 [Financieel verslag] 82 jaarverslag

4 4 jaarverslag 2009 [ Voorwoord ]

5 [ Voorwoord ] Jaarlijks verslag van de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 11 juni 2010 Dames en heren 2009 was zonder meer een zeer actief jaar waarin CIPAL samen met de besturen gewerkt heeft aan de optimalisatie van de ICT-omgeving en haar toepassingen bij onze openbare besturen. Net als voordien waren de continuïteit in de dienstverlening en het geïntegreerde aanbod waardevolle doelstellingen in de dagelijkse werking van CIPAL. Zowel gemeenten, OCMW s, huisvestingsmaatschappijen als provinciebesturen konden hierdoor rekenen op CIPAL als hun vertrouwde ICT-partner. Wat betreft het concrete aanbod waren er in 2009 enkele belangrijke nieuwigheden. In 2009 heeft CIPAL op gebied van financiën de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van Mercurius, de oplossing voor projectopvolging en budgethouderschap. De toepassing omvat, naast financiële functionaliteiten, ook een administratieve planning en uitvoering van projecten. De modules worden continu afgestemd op nieuwe uitvoeringsbesluiten binnen het decreet. In 2010 zal CIPAL volledig uitpakken met deze oplossing en zal ze geïmplementeerd worden bij besturen. Op gebied van de GIS-oplossingen van CIPAL werden alle oplossingen verenigd in een nieuwe suite Grondgebiedzaken. Eén van de nieuwigheden was een oplossing voor het opvolgen van de Leegstand. Op 1 september 2009 trad immers het grond- en pandenbeleid in werking. Ter voorbereiding van de ontwikkeling in 2010 werden in 2009 reeds een groot aantal functionaliteiten beschreven aangaande leegstand, verkrotting en onbewoonbaarheid. Ook op het vlak van Human Resources Management werden in 2009 weer vorderingen gemaakt. Zo werkte CIPAL in samenwerking met de firma Syntegro toepassingen uit voor tijdsregistratie, toegangscontrole en uurroosterplanning. Deze applicaties zijn maximaal geïntegreerd met de e-aphrodite HRM Suite. Als technisch verlengstuk voor haar deelnemers heeft CIPAL tevens gezorgd voor een degelijke ondersteuning, begeleiding en opleiding van de ambtenaren in verband met de aangeboden ICT-oplossingen. CIPAL werkte eveneens verder aan enkele eigentijdse oplossingen op het vlak van ICT-infrastructuur. Hierdoor is het mogelijk, om op basis van een nog grotere beschikbaarheid van de computersystemen, een optimale dienstverlening te Voorzitter Ludo Helsen en Directeur-generaal Arthur Philips. verschaffen. Zo verhogen virtuele servers, ontdubbelde sites en foutbestendige systemen de betrouwbaarheid en de veiligheid van een computersysteem, wat op zijn beurt leidt tot een algemene optimalisatie van de dienstverlening en uitbreiding van de beschikbaarheid naar de burger toe. Kortom, CIPAL richtte ten volle zijn pijlen op vier centres of excellence, met name: Financiën GIS HRM Systeem- en netwerkintegratie Op ieder van deze vier gebieden heeft CIPAL zijn leidende rol verder uitgebouwd, zonder daarbij de omkadering of andere domeinen te verwaarlozen. jaarverslag

6 Wat de basissoftware betreft, ook wel back-office applicaties genoemd, heeft CIPAL zich verder ingezet om deze oplossingen continu te optimaliseren en te integreren in het totaal van de reeds bestaande ICT-oplossingen. De wijzigingen ingevolge het provinciedecreet, het gemeentedecreet en het OCMWdecreet zijn hiervan enkele specifieke, doch ingrijpende voorbeelden die zowel voor CIPAL als voor de besturen een grote impact hebben. Een mooie illustratie hiervan is de postregistratie-module van CIPAL, die de verplichting om binnen een bestuur binnenkomende poststukken te registreren, perfect weet in te vullen. Een tweede illustratie is het automatisering van het register dat bijgehouden moet worden om te voldoen aan de richtlijnen inzake de openbaarheid van bestuur. Naast deze back-office toepassingen zette CIPAL eveneens een grote stap in de ontwikkeling van een communicatielaag, ook wel midoffice genoemd. Deze midoffice toepassingen staan in voor een universele communicatie tussen de diverse computersystemen en databanken van de verschillende bestuursniveaus. Een derde pijler die het rijtje aanvult, is de verzameling front-office applicaties die er voor zorgen dat de gewenste informatie, gecreëerd en gecontroleerd in de back- en midoffice, op een duidelijke en snelle manier de aanvrager bereikt. Ook bleef e-goverment voor CIPAL in 2009 centraal staan. De grote interesse van de besturen om jaarlijks vernieuwende projecten in te dienen voor de e-gov Awards van CIPAL toont dat ook bij onze talrijke gebruikers mensen zitten met vooruitstrevende ideeën. In 2009 besliste het Directiecomité om de e-gov Awards toe te kennen aan: stad Brugge, voor het project Implementatie van het Adviezenloket Ruimtelijke Ordening OCMW Haacht, voor het project Invoering vernieuwd ICTconcept Software as a Service (SaasS) Een IDee Award werd toegekend aan het OCMW van Balen, voor het project Efficiënter beheer en digitale opvolging van documenten en dossiers binnen de Sociale Dienst en het secretariaat. Het Brugse adviezenloket is een loket waar de interne adviezen op een vlottere en snellere manier aangevraagd en afgeleverd kunnen worden. Per dossier (vergunning/attest) moeten immers vaak meerdere adviezen gevraagd worden. Dit betekent dat adviesaanvragen telkens opgemaakt, afgedrukt en verstuurd moeten worden aan de adviesverleners. Door gebruik te maken van een geautomatiseerd loket kunnen de adviesverleners de informatie uit hun adviezen opslaan in een elektronisch dossieropvolgingssysteem waardoor de informatiestroom en de dienstverlening veel efficiënter zal verlopen. Het OCMW van Haacht introduceert dan weer een nieuw concept waarbij gebruik gemaakt wordt van centraal op CIPAL aangeboden infrastructuur. Zo moet het bestuur zijn tijd en energie niet langer steken in de technische aspecten als het computerbeheer en kan men gerichter werken om een betere dienstverlening te garanderen. Bovendien is een gecentraliseerde aanpak de meest efficiënte, toekomstgerichte en betrouwbare oplossing. Ook voldoet dergelijke omgeving volledig aan de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Het OCMW van Balen tenslotte genereert steeds groter wordende volumes aan documenten, een situatie die zich ook in andere besturen voordoet. Het beheer van deze documenten wordt al snel onoverzichtelijk, complex en inefficiënt waarbij soms niet iedereen vlotte toegang meer heeft tot deze massa aan informatie. Het digitaliseren van documenten biedt daarbij een enorme meerwaarde. Uiteraard is het de bedoeling dat deze winnende projecten samen met CIPAL uitgebouwd worden en vervolgens ook bij andere besturen geïmplementeerd worden. Het is immers één van de hoofddoelstellingen van de dienstverlenende vereniging om alle deelnemers mee te laten genieten van vernieuwende ideeën die in praktijk gebracht worden. CIPAL bewijst dagelijks dat e-gov.iciënt geen loze woorden zijn, maar een wezenlijke doelstelling. CIPAL wil zich blijven profileren als preferente ICT-partner, die samen met de openbare besturen de dienstverlening naar de burger toe wil optimaliseren. In 2009 mocht CIPAL ook twee nieuwe deelnemers verwelkomen, namelijk de gemeente Boortmeerbeek en het OCMW van Tervuren. Wij zijn ervan overtuigd dat onze deelnemers samen met ons deze ingeslagen wegen verder zullen bewandelen. De inbreng van deze deelnemers bij de realisaties van nieuwe projecten is voor een intergemeentelijke samenwerking zoals CIPAL immers van zeer groot belang. Geel, 12 maart 2010 Arthur Philips Directeur-generaal Ludo Helsen Voorzitter [ CIPAL in e-volutie ] 6 jaarverslag 2009

7 [ CIPAL in e-volutie ] Provincie Antwerpen... CIPAL is opgericht op 13 februari 1979 en heette toen Centrum voor Informatica Provincie Antwerpen, afgekort CIPA. Er werd gekozen voor de vorm van een samenwerkende vennootschap (K.B. 2 april 1979). Dit was niet het eigenlijke begin, want de oorspronkelijke oprichtingsvorm was een vzw. Het initiatief hier toe werd genomen op 14 mei De Provin ciale en Intercom munale Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen (PIDPA) beschikte toen immers reeds over een eigen computercentrum dat naast de eigen opdrachten ook diensten verleende aan andere openbare besturen en het oprichten van een eigen vereniging drong zich op naargelang er meer gemeenten van deze PIDPA-dienst gebruik maakten. Dit alles leidde logischerwijze in 1979 tot de oprichting van een volwaardig computercentrum voor de provincie Antwerpen in de vorm van een intercommunale vereniging. Op 1 januari 1980 kon Arthur Philips starten als eerste en enige personeelslid. Er werd een verwerkingszetel opgericht te Geel en de maatschap-pelijke zetel werd te Turnhout gevestigd. Een volgende mijlpaal was het jaar en provincie Limburg Op 2 april 1984 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen CIPA en de vzw LIRIC, het Limburgs Reken- en Informatiecentrum. Om de informaticaprojecten bij de openbare besturen in de provincies Antwerpen en Limburg optimaal te begeleiden en te ondersteunen moesten de besturen immers een beroep kunnen doen op een goed uitgebouwd informaticacentrum. De bundeling van krachten zou dit in beide provincies mogelijk maken. In de loop van 1984 werd gewerkt aan een volledige samensmelting van beide instellingen tot een enkel subregionaal informaticacentrum. Om de gebruikers van dit centrum de beste waarborgen te bieden was de intercommunale vereniging de meest geschikte vorm. Op 18 januari 1985 werd een statutenwijziging doorgevoerd, waardoor de vereniging zich voortaan ook ten dienste zou stellen van de openbare besturen in de provincie Limburg. De naam van de intercommunale vereniging werd gewijzigd naar Centrum voor Informatica van de Provincies Antwerpen en Limburg, afgekort CIPAL. De Koninklijke goedkeuring werd verleend op 26 maart Vanaf dat ogenblik kreeg CIPAL ook een ves- jaarverslag

8 tiging in de provincie Limburg, namelijk CIPAL-Diepenbeek. CIPAL werd eveneens erkend bij Koninklijk Besluit van 27 oktober 1986 als informatica-centrum voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen. Informatica Centrum Antwerpen In 1987 werd een project uitgewerkt tot oprichting van het Informatica Centrum Antwerpen, afgekort I.C.A., binnen de intercommunale CIPAL, samen met stad en OCMW Antwerpen. Dit project is gestart op 1 juli Zo werd er een I.C.A.-comité samengesteld waarin stad Antwerpen, OCMW Antwerpen en CIPAL vertegenwoordigd waren. Het was een strategische beslissing om in het kader van het I.C.A. op basis van partnerschap tussen de drie partijen gezamenlijk de automatiseringsprojecten uit te werken. Het Informatica Centrum Antwerpen heeft een evolutie ondergaan van een louter informaticacentrum naar een combinatie van informatisering en telecommunicatie. CIPAL-ICA heeft als roepnaam Telepolis Antwerpen. Op 31 januari 2003 werd de oprichtingsakte ondertekend van Digipolis, de organisatie die instaat voor de verdere uitbouw van de informatisering van stad en OCMW Antwerpen en van stad en OCMW Gent. Amaris levert aan het Havenbedrijf van Antwerpen een ruime waaier van diensten op het vlak van informatica, telematica en bureautica en zorgt voor het volledige beheer van de haveninformatica. Innovatiecentra In de loop van 1993 heeft CIPAL deelgenomen aan de oprichting van het Incubatie- & Innovatiecentrum van de Universiteit Antwerpen, zoals voorheen ook werd deelgenomen aan de activiteiten van Innotek. CIPAL participeert ook in Innotek sinds de omvorming in 1996 tot een provinciale vzw. Ambtsgebied Op 16 juni 1995 werd een statutenwijziging goedgekeurd waardoor het ambtsgebied van CIPAL uitgebreid werd en niet langer beperkt was tot Antwerpen en Limburg. Provincie Vlaams-Brabant Sinds de statutenwijziging van 1995 is CIPAL actief in de provincie Vlaams-Brabant, waar ondertussen steeds meer gemeenten en OCMW s hun informatica- en telematicaprojecten uitbouwen bij de dienstverlenende vereniging. De samenwerking met Vera en de overname van de activiteiten van Vlabric betekenden de definitieve doorbraak van CIPAL in Vlaams-Brabant. Provincies Oost- en West-Vlaanderen Ook in de provincies Oost- en West-Vlaanderen doen steeds meer lokale besturen een beroep op de ICT-toepassingen en -infrastructuur van CIPAL voor de realisatie van hun ICT-projecten. In 2005 traden eveneens de eerste deelnemers van Oost- en West-Vlaanderen toe tot de dienstverlenende vereniging CIPAL. Vestigingen van CIPAL In januari 1994 werd het Da Vinci-gebouw te Geel officieel geopend. Hiermee werd meteen de eerste stap gezet in de uitbouw van de CIPAL-campus te Geel. In 1999 werd daar een data-archief en een garage aan toegevoegd, Volta genaamd. Dit gebouw werd officieel geopend op 1 januari En op 11 mei 2001 was het de beurt aan het nieuwe CIPAL-gebouw Simon Stevin. Ook in het Wetenschapspark van Diepenbeek werd op 15 december 2000 een nieuwe CIPAL-zetel, Einstein, geopend. Living Tomorrow CIPAL heeft zich in 2006, om de vroegere engagementen verder te zetten, geëngageerd voor het project Living Tomorrow 3 te Vilvoorde. In dit project wordt de stad van de toekomst uitgebouwd, waarin ook overheidsinformatica en de dienstverlening hieromtrent een belangrijke rol spelen. CIPAL achtte het als intergemeentelijk samenwerkingsverband noodzakelijk om ook de stem van haar 194 deelnemers hierin te laten klinken. Daarnaast maakt CIPAL op regelmatige basis gebruik van de infrastructuur van dit huis van de toekomst voor vergaderingen van bestuursorganen. Op die manier worden onze besturen dichter bij deze toekomstvisie gebracht. Verlenging van de duurtijd van CIPAL Op 1 april 2009 liep de oorspronkelijke dertigjarige duurtijd van CIPAL ten einde. Op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2008 werd unaniem beslist om overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke samenwerking de duurtijd van CIPAL te verlengen voor een termijn van 18 jaar, tot 1 april Artikel 6, eerste alinea van de statuten werd dientengevolge gewijzigd. [ Samenstelling van de bestuursorganen ] 8 jaarverslag 2009

9 Algemene vergadering (12 juni 2009) [ Samenstelling van de bestuursorganen ] Gemeenten Afgevaardigden Plaatsvervangers AALTER Hoste P., Waarnemend Burgemeester Braeckevelt J., Gemeenteraadslid AARTSELAAR Van Everbroeck A., Gemeenteraadslid Cuyckens A., Gemeenteraadslid ARENDONK Verstraelen F., Gemeenteraadslid Mertens P., Gemeenteraadslid BAARLE-HERTOG Bruurs M., Gemeenteraadslid BALEN Borgmans E., Schepen Leyssens B., Gemeenteraadslid BERINGEN Witters P., Schepen Volders M., Gemeenteraadslid BERLAAR Verstappen E., Schepen BOECHOUT Verhaert J., Gemeenteraadslid Van Brempt H., Gemeenteraadslid BONHEIDEN Dehaes P., Gemeenteraadslid De Wever J., Gemeenteraadslid BOOM Schreppers N., Gemeenteraadslid Lamberts M., Schepen BORGLOON Ory C., Gemeenteraadslid Deroulou R., Schepen BORNEM Van den Berghe G., Gemeenteraadslid De boeck L., Schepen BORSBEEK Somers W., Gemeenteraadslid Peetermans V., Schepen BRASSCHAAT Ophoff B., Gemeenteraadslid Naudts-Coppens M., Gemeenteraadslid BRECHT Kenis K., Schepen BREE DESSEL Bertels K., Gemeenteraadslid Penasse L., Gemeenteraadslid DIEPENBEEK DIEST Uyttebroek J., Gemeenteraadslid Celik M., Gemeenteraadslid jaarverslag

10 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] DILSEN-STOKKEM Opdenakker J., Schepen DUFFEL Stevens L., Schepen Van Houtven L., Gemeenteraadslid EDEGEM Van Leemput M., Gemeenteraadslid Verstraeten P., Schepen ESSEN Van Wezel L., Gemeenteraadslid GEEL Van Hemelen R., Gemeenteraadslid Verhesen G., Gemeenteraadslid GENK Beckers N., Gemeenteraadslid Steyvers J., Schepen GINGELOM GISTEL Bovy O., Schepen De Clercq E., Schepen GOOIK Jacobs I., Schepen Anthoons H., Schepen GROBBENDONK Van de Peer G., Gemeenteraadslid Wouters M., Schepen HALEN HALLE Vanmechelen A., Gemeenteraadslid Devillé M., Gemeenteraadslid HAM Vandeneynde R., Gemeenteraadslid Bosmans P., Gemeenteraadslid HAMONT-ACHEL Boonen J., Gemeenteraadslid Hulsbosch W., Gemeenteraadslid HECHTEL-EKSEL HEERS Aerden L., Gemeenteraadslid Geuten J., Gemeenteraadslid HEIST-OP-DEN-BERG Vermeulen I., Gemeenteraadslid Vleugels L., Burgemeester HEMIKSEM Wachters J., Schepen HERENTALS Bertels J., Schepen Vervloesem V., Gemeenteraadslid HERENTHOUT Van Herck L., Gemeenteraadslid HERSELT Van Hove L., Gemeenteraadslid Van Thielen C., Gemeenteraadslid HERSTAPPE HOOGSTRATEN Marijnissen G., Gemeenteraadslid Van der Linden D., Gemeenteraadslid HOUTHALEN-HELCHTEREN Van Vlierden A., Gemeenteraadslid Costa L., Gemeenteraadslid HOVE Van Reeth Stevens M., Gemeenteraadslid Goorden J., Schepen HULSHOUT Indekeu S., Gemeenteraadslid KALMTHOUT Breugelmans J., Gemeenteraadslid Peeters J., Gemeenteraadslid KASTERLEE Noyens G., Schepen Guns R., Gemeenteraadslid 10 jaarverslag 2009

11 KORTESSEM Claes G., Schepen LAAKDAL LANDEN Simons Y., Gemeenteraadslid Hombroux L., Gemeenteraadslid LEOPOLDSBURG Steyaert D., Gemeenteraadslid LIEDEKERKE Van Droogenbroeck J., Schepen Wynant L., Burgemeester LIER D Hulst S., Gemeenteraadslid Verwaest R., Gemeenteraadslid LINT Van Loon L., Gemeenteraadslid LOMMEL Kuyken J., Gemeenteraadslid Beckers E., Gemeenteraadslid LONDERZEEL Verbelen M., Gemeenteraadslid LUMMEN Van Rode L., Schepen Dekoning T., Gemeenteraadslid MAASMECHELEN Smeets B., Gemeenteraadslid MECHELEN De Bie M., Gemeenteraadslid Siffer B., Gemeenteraadslid MEERHOUT Tordoor J., Gemeenteraadslid Van Genechten A., Burgemeester MEEUWEN-GRUITRODE Bosmans W., Schepen Bomans W., Gemeenteraadslid MERKSPLAS Jacobs J., Gemeenteraadslid MORTSEL De Ridder C., Schepen Pira I., Burgemeester NEERPELT NIEL NIEUWERKERKEN De Saedeleir H., Schepen Van de Linden B., Gemeenteraadslid Deferm D., Schepen NIJLEN Luyten L., Schepen Verrelst G., Schepen OPGLABBEEK Vliegen R., Gemeenteraadslid OPWIJK Haverals A., Schepen Geusens P., Gemeenteraadslid OUD-TURNHOUT Sannen S., Gemeenteraadslid Peeters J., Gemeenteraadslid PEER Vanbriel M., Gemeenteraadslid Laenen A., Gemeenteraadslid ; Swennen J., Schepen PUTTE Truyts F., Gemeenteraadslid Liekens M., Gemeenteraadslid PUURS Tourné R., Gemeenteraadslid Van der Poorten H., Schepen RANST Dils B., Gemeenteraadslid Beirinckx M., Gemeenteraadslid jaarverslag

12 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] RAVELS Jochems C., Schepen Schillebeeckx N., Gemeenteraadslid RETIE Staes D., Schepen Claessens K., Schepen RIEMST Eycken M., Gemeenteraadslid RIJKEVORSEL Bevers P., Gemeenteraadslid Fransen W., Gemeenteraadslid RUMST Van Rompuy G., Gemeenteraadslid SCHELLE Wilms R., Gemeenteraadslid Goris V., Gemeenteraadslid SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Van der Auwera M., Gemeenteraadslid Sannen A., Gemeenteraadslid SCHILDE Martens D., Gemeenteraadslid SCHOTEN Adriaensen G., Schepen Hendrickx H., Burgemeester SINT-AMANDS Joos F., Gemeenteraadslid SINT-KATELIJNE-WAVER Cleymans L., Schepen Vercammen E., Burgemeester SINT-PIETERS-LEEUW Schoukens M., Schepen STABROEK Bels P., Schepen Engels R., Schepen TESSENDERLO Camps M., Gemeenteraadslid TURNHOUT Anaf H., Gemeenteraadslid Bax B., Gemeenteraadslid VILVOORDE Agredano Martin F., Gemeenteraadslid Absillis A., Schepen VORSELAAR Olieslagers L., Gemeenteraadslid VOSSELAAR Faes I., Gemeenteraadslid Poels L., Gemeenteraadslid WESTERLO Theys K., Gemeenteraadslid Verachtert R., Gemeenteraadslid WIJNEGEM Carpentier L., Burgemeester Michielsens P., Gemeenteraadslid WILLEBROEK Huyghe T., Schepen Bradt M., Gemeenteraadslid WOMMELGEM Neyens L., Schepen Van De Voorde L., Gemeenteraadslid WUUSTWEZEL Verelst G., Gemeenteraadslid Wouters D., Schepen ZANDHOVEN Geens J., Gemeenteraadslid Peeters M., Gemeenteraadslid ZOERSEL Verbergt K., Gemeenteraadslid Oorts P., Gemeenteraadslid ZONHOVEN ZUTENDAAL Smets K., Schepen Herremans-Bijnens M., Gemeenteraadslid ZWIJNDRECHT Poelman M., Gemeenteraadslid Van Roeyen T., Gemeenteraadslid 12 jaarverslag 2009

13 OCMW S Afgevaardigden Plaatsvervangers OCMW ALKEN Hanssen M., Voorzitter OCMW ARENDONK Stessens J., Raadslid Wils N., Raadslid OCMW BALEN Beyens F., Raadslid Verdonck L., Raadslid OCMW BEERSE Van Raak J., Raadslid Rombouts C., Raadslid OCMW BEERSEL Vander Meylen J., Raadslid OCMW BERLAAR Martens A., Raadslid Vertommen S., Raadslid OCMW BOCHOLT OCMW BOECHOUT OCMW BOOM Doms B., Raadslid Van Camp L., Raadslid OCMW BORSBEEK Heirbaut J., Raadslid Vantieghem H., Raadslid OCMW BRASSCHAAT OCMW BRECHT Janssens A., Raadslid Janssens L., Raadslid OCMW BREE OCMW DESSEL OCMW DIEPENBEEK OCMW ESSEN OCMW GEEL OCMW GENK OCMW GINGELOM Slegers D., Raadslid Dewarier G., Raadslid Verstraete A., Raadslid Vangenechten M., Raadslid Mariën S., Secretaris Lux T., Raadslid OCMW GROBBENDONK Van Goubergen W., Raadslid Wynens L., Raadslid OCMW HAACHT Colin R., Raadslid Moons A., Raadslid OCMW HALEN Gemis L., Raadslid Vaes D., Voorzitter OCMW HAM OCMW HAMONT-ACHEL OCMW HASSELT Leeten E., Raadslid Bex R., Raadslid de Bellefroid P., Raadslid OCMW HEERS Matheï L., Raadslid Princen E., Voorzitter jaarverslag

14 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] OCMW HEIST-OP-DEN-BERG Schreirs J., Raadslid Van Noten D., Raadslid OCMW HEMIKSEM Wastyn H., Raadslid Defossé S., Raadslid OCMW HERENTALS Deckers J., Raadslid Diels M., Raadslid OCMW HERENTHOUT Peeters G., Raadslid Van Dyck G., Raadslid OCMW HERSELT Valgaeren E., Voorzitter OCMW HOESELT OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN Follon E., Raadslid Keunen A., Raadslid ; Oktay M., Raadslid OCMW HOVE De Boe Ariën H., Raadslid Pollefliet E., Raadslid OCMW HULSHOUT Ver Elst M., Raadslid Peeters A., Raadslid OCMW KONTICH Vluijmans A., Raadslid Vingerhoets J., Voorzitter OCMW KORTESSEM Sas M., Raadslid Hoebrechts E., Raadslid OCMW LAAKDAL Van den Brande F., Raadslid Van Hirtum M., Voorzitter OCMW LANDEN OCMW LEOPOLDSBURG Seys R., Raadslid OCMW LIEDEKERKE Coppens H., Raadslid Van Langenhof A., Raadslid OCMW LIER OCMW LILLE Van Ouytsel R., Raadslid Van Tiggelen R., Raadslid OCMW LINT Wyckmans A., Raadslid Pellegroms L., Raadslid OCMW LOMMEL OCMW LUMMEN Morren R., Raadslid Bries M., Raadslid OCMW MAASEIK OCMW MALLE Vermeyen M., Raadslid OCMW MECHELEN Verbeeck P., Raadslid Van Eeckhout G., Raadslid OCMW MEEUWEN-GRUITRODE OCMW MOL Evens L., Raadslid Caeyers W., Voorzitter OCMW NEERPELT Strzebonski K., Raadslid Winters H., Raadslid OCMW NIEL OCMW NIEUWERKERKEN Roofthooft A., Raadslid Bessemans M., Voorzitter 14 jaarverslag 2009

15 OCMW OLEN Mertens L., Voorzitter Smits R., Raadslid OCMW OUD-TURNHOUT Van Mierlo R., Raadslid Peelmans M., Raadslid OCMW PEER Vanherck L., Raadslid Van Houdt M., Voorzitter OCMW PUTTE OCMW RANST OCMW RAVELS OCMW RETIE Casteels J., Raadslid Van Sandt A., Raadslid Joos Y., Raadslid Goris R., Raadslid OCMW RIJKEVORSEL Willemse R., Voorzitter De Schutter J., Raadslid OCMW RUMST Mariën A., Raadslid Bauwens A., Raadslid OCMW SCHELLE Cuyckens W., Raadslid Vergult E., Raadslid OCMW SCHILDE Haems M., Raadslid OCMW SINT-KATELIJNE-WAVER Cooreman M., Raadslid Van Rompaey P., Raadslid OCMW SINT-PIETERS-LEEUW OCMW SINT-TRUIDEN OCMW STABROEK Meulemans R., Voorzitter Bamps R., Voorzitter Lietaer B., Raadslid OCMW TONGEREN OCMW TURNHOUT De Smet A., Raadslid Op de Beeck L., Raadslid OCMW VOSSELAAR Gladines H., Raadslid De Houwer E., Raadslid OCMW WELLEN OCMW WESTERLO Kempenaers G., Raadslid Nevelsteen J., Raadslid OCMW WILLEBROEK Carleer P., Raadslid Emmerechts Y., Raadslid ; Van Dyck H., Raadslid OCMW WOMMELGEM OCMW WUUSTWEZEL OCMW ZANDHOVEN OCMW ZOERSEL OCMW ZONHOVEN Noerens R., Raadslid Ceuppens L., Raadslid Bosschaerts W., Raadslid Roelants M., Raadslid Erckens L., Raadslid OCMW ZUTENDAAL Bamps M., Raadslid Stulens S., Voorzitter jaarverslag

16 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden Afgevaardigden Plaatsvervangers IGEAN DV Stuer R., Bestuurder IGEMO DV IMSIR DV De Ridder P., Bestuurder INTEGAN OV INTERELECTRA OV Laermans R., Bestuurder Nijs B., Bestuurder IOK DV IVEG OV Luyten A., Bestuurder Holemans A., Bestuurder LIMBURG.NET OV PIDPA OV De Vos Cox S., Ondervoorzitter Maes W., Directeur Provincies Afgevaardigden Plaatsvervangers ANTWERPEN Dams L., Provincieraadslid Sels F., Provincieraadslid LIMBURG Rutten L., Provincieraadslid Algemene vergadering (11 december 2009) Gemeenten Afgevaardigden Plaatsvervangers AALTER Boone M., Gemeenteraadslid Braeckevelt J., Gemeenteraadslid AARTSELAAR Van Everbroeck A., Gemeenteraadslid Cuyckens A., Gemeenteraadslid ARENDONK Verstraelen F., Gemeenteraadslid Mertens P., Gemeenteraadslid BAARLE-HERTOG Bruurs M., Gemeenteraadslid BALEN Borgmans E., Schepen Leyssens B., Gemeenteraadslid BERINGEN Witters P., Schepen Volders M., Gemeenteraadslid 16 jaarverslag 2009

17 BERLAAR Boekaerts N., Gemeenteraadslid Ceulemans L., Gemeenteraadslid BOECHOUT Verhaert J., Gemeenteraadslid Van Brempt H., Gemeenteraadslid BONHEIDEN De Wever J., Gemeenteraadslid Dehaes P., Gemeenteraadslid BOOM Schreppers N., Gemeenteraadslid Lamberts M., Schepen BOORTMEERBEEK Michiels S., Schepen D Haeyer C., Gemeenteraadslid BORGLOON Ory C., Gemeenteraadslid Deroulou R., Schepen BORNEM Van den Berghe G., Gemeenteraadslid De boeck L., Schepen BORSBEEK Somers W., Gemeenteraadslid Peetermans V., Schepen BRASSCHAAT Naudts-Coppens M., Gemeenteraadslid Casaer J., Gemeenteraadslid BRECHT Kenis K., Schepen BREE DESSEL Willems V., Gemeenteraadslid Bertels K., Gemeenteraadslid DIEPENBEEK Blokken F., Gemeenteraadslid DIEST Uyttebroek J., Gemeenteraadslid Celik M., Gemeenteraadslid DILSEN-STOKKEM Bohnen F., Schepen DUFFEL Stevens L., Schepen Van Houtven L., Gemeenteraadslid EDEGEM Van Leemput M., Gemeenteraadslid Verstraeten P., Gemeenteraadslid ESSEN Van Tichelt G., Burgemeester GEEL Van Hemelen R., Gemeenteraadslid Verhesen G., Gemeenteraadslid GENK Baptist A., Gemeenteraadslid Steyvers J., Schepen GINGELOM Bovy O., Schepen GISTEL GOOIK Jacobs I., Schepen Anthoons H., Schepen GROBBENDONK Van de Peer G., Gemeenteraadslid Wouters M., Schepen HALEN HALLE HAM Vanmechelen A., Gemeenteraadslid Deridder A., Gemeenteraadslid Vandeneynde R., Gemeenteraadslid HAMONT-ACHEL Boonen J., Gemeenteraadslid Hulsbosch W., Schepen jaarverslag

18 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] HECHTEL-EKSEL HEERS Aerden L., Gemeenteraadslid Geuten J., Gemeenteraadslid HEIST-OP-DEN-BERG Vermeulen I., Gemeenteraadslid Vleugels L., Burgemeester HEMIKSEM Wachters J., Schepen HERENTALS Bertels J., Schepen Vervloesem V., Gemeenteraadslid HERENTHOUT Van Herck L., Gemeenteraadslid HERSELT Van Hove L., Gemeenteraadslid Van Thielen C., Gemeenteraadslid HERSTAPPE HOOGSTRATEN Marijnissen G., Gemeenteraadslid Van der Linden D., Gemeenteraadslid HOUTHALEN-HELCHTEREN Van Vlierden A., Gemeenteraadslid Costa L., Gemeenteraadslid HOVE Van Reeth Stevens M., Gemeenteraadslid Goorden J., Schepen HULSHOUT Indekeu S., Gemeenteraadslid KALMTHOUT Breugelmans J., Gemeenteraadslid Peeters J., Gemeenteraadslid KASTERLEE Guns R., Gemeenteraadslid Geerts R., Gemeenteraadslid KORTESSEM LAAKDAL Knapen P., Gemeenteraadslid Van de Weyer T., Gemeenteraadslid LANDEN Simons Y., Gemeenteraadslid Hombroux L., Gemeenteraadslid LEOPOLDSBURG Steyaert D., Gemeenteraadslid LIEDEKERKE Van Droogenbroeck J., Schepen Wynant L., Burgemeester LIER D Hulst S., Gemeenteraadslid Verwaest R., Gemeenteraadslid LINT Mariën P., Schepen Verhoeven W., Gemeenteraadslid LOMMEL Kuyken J., Schepen Beckers E., Gemeenteraadslid LONDERZEEL Verbelen M., Gemeenteraadslid LUMMEN Van Rode L., Schepen Dekoning T., Gemeenteraadslid MAASMECHELEN Smeets B., Gemeenteraadslid MECHELEN De Bie M., Schepen Siffer B., Gemeenteraadslid MEERHOUT Tordoor J., Gemeenteraadslid Van Genechten A., Burgemeester MEEUWEN-GRUITRODE Bosmans W., Schepen Bomans W., Gemeenteraadslid 18 jaarverslag 2009

19 MERKSPLAS Jacobs J., Gemeenteraadslid MORTSEL De Ridder C., Schepen Pira I., Burgemeester NEERPELT NIEL NIEUWERKERKEN De Saedeleir H., Schepen Vermant D., Gemeenteraadslid Deferm D., Schepen NIJLEN Van Olmen G., Gemeenteraadslid Van der Beek W., Gemeenteraadslid OPGLABBEEK Vliegen R., Gemeenteraadslid OPWIJK Onselaere P., Schepen Haverals A., Schepen OUD-TURNHOUT Sannen S., Gemeenteraadslid Van den Hout N., Gemeenteraadslid PEER Vanbriel M., Gemeenteraadslid Laenen A., Gemeenteraadslid ; Swennen J., Schepen PUTTE Truyts F., Gemeenteraadslid Liekens M., Gemeenteraadslid PUURS Szapinsky L., Schepen Van der Poorten H., Schepen RANST Dils B., Gemeenteraadslid Beirinckx M., Gemeenteraadslid RAVELS Van den Borne P., Gemeenteraadslid Schillebeeckx N., Gemeenteraadslid RETIE Claessens K., Schepen Geuens P., Schepen RIEMST Eycken M., Gemeenteraadslid RIJKEVORSEL Bevers P., Gemeenteraadslid Fransen W., Gemeenteraadslid RUMST Van Rompuy G., Gemeenteraadslid SCHELLE Van Bellingen P., Gemeenteraadslid Goris V., Gemeenteraadslid SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Van der Auwera M., Gemeenteraadslid Sannen A., Gemeenteraadslid SCHILDE Martens D., Gemeenteraadslid SCHOTEN Adriaensen G., Schepen Hendrickx H., Burgemeester SINT-AMANDS Joos F., Gemeenteraadslid SINT-KATELIJNE-WAVER Cleymans L., Schepen Van Asch J., Schepen SINT-PIETERS-LEEUW Schoukens M., Schepen STABROEK Bels P., Schepen Engels R., Schepen TESSENDERLO Camps M., Gemeenteraadslid jaarverslag

20 [ Samenstelling van de bestuursorganen ] TURNHOUT Gevers D., Schepen Bax B., Gemeenteraadslid VILVOORDE Agredano Martin F., Gemeenteraadslid Absillis A., Schepen VORSELAAR Olieslagers L., Gemeenteraadslid VOSSELAAR Faes I., Gemeenteraadslid Poels L., Gemeenteraadslid WESTERLO Theys K., Gemeenteraadslid Verachtert R., Gemeenteraadslid WIJNEGEM Carpentier L., Burgemeester Michielsens P., Gemeenteraadslid WILLEBROEK Huyghe T., Schepen Bradt M., Gemeenteraadslid WOMMELGEM Buys J., Gemeenteraadslid Neyens L., Schepen WUUSTWEZEL Verelst G., Gemeenteraadslid Wouters D., Schepen ZANDHOVEN Geens J., Gemeenteraadslid Peeters M., Gemeenteraadslid ZOERSEL Verbergt K., Gemeenteraadslid Oorts P., Gemeenteraadslid ZONHOVEN ZUTENDAAL Smets K., Schepen Herremans-Bijnens M., Gemeenteraadslid ZWIJNDRECHT Poelman M., Gemeenteraadslid Van Roeyen T., Gemeenteraadslid OCMW S Afgevaardigden Plaatsvervangers OCMW ALKEN Hanssen M., Voorzitter OCMW ARENDONK Stessens J., Raadslid Wils N., Raadslid OCMW BALEN OCMW BEERSE Van Raak J., Raadslid Rombouts C., Raadslid OCMW BEERSEL Vander Meylen J., Raadslid OCMW BERLAAR Martens A., Raadslid Vertommen S., Raadslid OCMW BOCHOLT OCMW BOECHOUT OCMW BOOM OCMW BORSBEEK OCMW BRASSCHAAT Doms B., Raadslid Van Camp L., Raadslid Vantieghem H., Raadslid Janssens A., Raadslid 20 jaarverslag 2009

CIPAL, DIENSTVERLENENDE VERENIGING JAARVERSLAG 2010 DE KLANT AAN HET WOORD

CIPAL, DIENSTVERLENENDE VERENIGING JAARVERSLAG 2010 DE KLANT AAN HET WOORD CIPAL, DIENSTVERLENENDE VERENIGING JAARVERSLAG 2010 DE KLANT AAN HET WOORD CIPAL DV Cipalstraat 1 2440 Geel t - 014 576 211 f - 014 583 500 info@cipal.be www.cipal.be Inhoudstafel Voorwoord Directeur-generaal

Nadere informatie

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoudstabel Voorwoord 3 CIPAL missie en waarden 6 Statuten, deelnemers en samenstelling van de bestuursorganen 10 Het BBC-project,

Nadere informatie

samen groeien, samen oogsten, samen proeven

samen groeien, samen oogsten, samen proeven IN BEWEGING JAARVERSLAG 2012 SAMEN FOCUSSEN OP INNOVATIE samen groeien, samen oogsten, samen proeven SAMEN SUCCESSEN BOEKEN Inhoudstafel Voorwoord 4 Missie en waarden 18 Statuten, deelnemers en samenstelling

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be wwwv-ict-orbe wwwaltergeobe securityv-ict-orbe p 2 V-ICT-OR vzw Inhoudstafel 1 Voorwoord 4 Beter een goeie buur 4 De kruidenmix 5 Het kookboek 5 De chefkoks en hun teams 6 BOM 7 Oost Limburg 8 Midwest

Nadere informatie

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning...

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning... JAARVERSLAG 2014 INHOUDSTABEL VOORWOORD... 2 Missie, kernwaarden en strategie... 5 Een sterk financieel resultaat... 8 Samenwerking en beleidsondersteuning...12 Softwareoplossingen en IT-expertise...19

Nadere informatie

Water. Vandaag en morgen.

Water. Vandaag en morgen. Water. Vandaag en morgen. jaarverslag 2012 Voorwoord Met dit jaarverslag sluiten we niet alleen een boekjaar af, maar zetten we tegelijkertijd een belangrijke stap in onze bedrijfsgeschiedenis. Zoals

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine november 2012 Nadia Sminate 14 oktober: een zwart-gele zondag Het drama van Ford Genk Geert Bourgeois lanceert leidraad voor goed Vlaams beleid N-VA-Nieuwjaarsfeest: 5 januari, Antwerpen

Nadere informatie

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Nadere informatie

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976 Jaarverslag 2003 Welzijnsregio Noord-Limburg Kerkstraat 1 3910 Tel.: 011/80.16.67 Fax: 011/80.18.29 www.welzijnsregio.be

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Virtuele Centrumsteden

Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Samenwerkingsverbanden van lokale besturen werken aan ICT Voorwoord Voorwaarden voor een goede samenwerking 3 Voorwoord 4-8 Virtuele centrumsteden: 4 Noord

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

Telenet Werfbrochure

Telenet Werfbrochure Telenet Werfbrochure Bouwen aan de toekomst In samenwerking met onze netwerkpartners 04 04 De De binneninstallatie De De binnenbekabeling 1 Voorwoord Werkt u in de bouwsector of bent u betrokken bij een

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be ACTIVITEITENVERSLAG 2008 IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be INHOUD DEEL 1: OPRICHTINGEN EN DOELSTELLINGEN 4 1. Oprichting 4 2. Doelstellingen

Nadere informatie

Geld en energie sparen

Geld en energie sparen Geld en energie sparen Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen 2011 www.energiesparen.be VEA Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen Je huis renoveren kost veel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 Jaarverslag KHLeuven 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 2 Bestuurlijke organen KHLeuven: Raad van bestuur en Algemene

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie. Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn 2011

Inhoud. Algemene informatie. Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn 2011 Jaarverslag 2011 Dierengezondheidszorg Vlaanderen Inhoud 3 Voorwoord 4 Algemene informatie 5 6 9 11 16 Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn

Nadere informatie

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw jaarbericht 2011 deel 2 bestuur, personeel & netwerk, commissies & werkgroepen

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw jaarbericht 2011 deel 2 bestuur, personeel & netwerk, commissies & werkgroepen De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw jaarbericht 2011 deel 2 bestuur, personeel & netwerk, Bestuur Op de cover Sint-Gillis-Waas Centrum, links Turnhout Grote Markt 1 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013

JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 JAARVERSLAG HUB-KUBrussel 2013 ALGEMENE VERGADERING 11 april 2014 In de Hogeschool Universiteit Brussel staan studenten centraal. Zij richt zich op de ontwikkeling van hun talenten, hun persoonlijke groei

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Onderzoeksrapport November 2012 PIETER SELLENSLAGH FILIP DE RYNCK SIMON VANDER ELST Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 2 Adinfo NV, de koepelmaatschappij boven Cevi NV, Logins NV en Adehis

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 2 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Jaarvergadering 21 juni 2010 1 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

Industrielaan 2. 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48. Fax. 053 83 44 22. info@ilva.be. www.ilva.be

Industrielaan 2. 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48. Fax. 053 83 44 22. info@ilva.be. www.ilva.be Jaarverslag 2007 Industrielaan 2 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 1 Opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie