In een doosje doen 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In een doosje doen 1"

Transcriptie

1 RUTH B E N S C H P In een dsje den 1 De rijke reductie van visuele waarneing in het psychlgisch experient Ik zn je het liefste in ten dsje willen den En dan telkens even kijken, heel vrzichtig even kijken Dan telkens even kijken, h (Dnaldjnesj ferceptieperse 'We are ften called upn t read signs fr a distance. Fr exaple, when I first ved t Santa Barbara, I was lking fr the freeway exit fr Carrill Street. Unfrtunately, I knew that within a shrt distance fr. Carrill Street, there was als a street called Cabrill Street. I knew that ne f the streets exited fr the right lane, and the ther fr the left lane, but I culd nt recall whether Carrill exited fr the right r the left. In the distance, I saw a sign indicating a right lane exit. Because the freeway was crwded, I had t decide fr quite far away whether the sign, said Carrill r Cabrill. Essentially, I was faced with Reicher's task: I had t decide whether the third letter was an R r a B. Experients 1- essentially siulated this situatin' (Prinzetal 1992,474). het srt experientele nderzek dat hij det naar visuele waarneing te intrduceren, vertelt de nderzeker Willia Prinzetal van zijn verwarring ver straatnaen. Vlgens he lijkt de situatie waarin hij zich bevindt eigenlijk heel veel p de situatie waarin een prefpersn, zich bevindt die Reicher's task et uitveren, het srt psychlgisch experient dat in dit artikel aan de rde is. In dergelijke experienten wrdt geprbeerd de waarneing te betrappen dr prefpersnen uit te ndigen in het labratriu en hen. steeds heel krt wrden te tnen die ze eten 24 prberen te herkennen. Krisis De nietsveredende lezer zal deze anekdte echter eerder pvatten als een illustratie van het idee dat wat we zien van eer afhangt dan de eigenschappen van nze gen. Juist de situatie waarin de autbilist zich bevindt, de drukte p de weg, dat hij ng aar net verhuisd is, dat hij zich wei iets kan herinneren aar niet alles, dat hij vertruwd is et de brden die bven de weg hangen en he de richting zullen wijzen - al dat srt dingen bepalen, edieren wat en he we zien. Dit idee is tegenwrdig geeenged. Wat we waarneen krijgt vr dr nze verwachtingen,

2 dr de cntext waarin we ns bevinden., dr ingesleten cnventies en dr de technieken die vrhanden, zijn. beter te kunnen, kijken. Maar wat betekent dit idee van de gekleurde blik vr pgingen inzicht te ver- 5 krijgen in. de visuele waarneing p zichzelf? De psychlgie - et nae het deel. dat 'functieleer- 5 heet - heeft juist de pretentie dat zij iddels ingenieus ingerichte expe- rienten kan ntdekken, he entale prcessen zals visuele perceptie in elkaar zit- ten ls van de specifieke kleur die een bepaalde tijd en cntext er nraal gesprken - aan geven. 2 Z draait een experient van Sperling uit i960 juist de vraag he te % bepalen wat prefpersnen hebben waargenen en k alleen dat. 'The prble f what can be seen in ne brief expsure, hwever, reains unslved. The difficulty is that the siple expedient f instructing the bserver f a single brief expsure t reprt what he has just seen is inadequate. When cplex stiuli cnsisting f a nuber f letters are tachistscpically presented, bservers enigatically insist that they have seen re than they can reeber afterwards, that is, reprt afterwards. The apparently siple questin: "What did yu see?" requires the bserver t reprt bth what he reebers and what he has frgtten 1 (Sperling i960, 1). Sperling ntwikkelde een ethde van nderzek die dr iddel van het heel krt (tachistskpisch) tnen van beelden aan prefpersnen deze vraag zu beantwrden znder daarbij infratie te verzaelen ver wat ieand zich herinnert gezien te hebben, He een pure visuele waarneing te vangen, dat was de pdracht. In dit artikel zullen experienten wrden nderzcht die in de vetspren treden van Sperlings nderzek. Deze zgenaade wrd superirity effect (WSE)-experienten nderzchten he wrden en letters wrden waargenen en pgeslagen. WSE-experienten behren tt een genre van psychlgie dat altijd al p stevige kritiek heeft kunnen rekenen. De geedieerde aard van waarneing is een van de stkpaardjes van deze critici. Experienten die in psychlgische labratria wrden uitgeverd, zuden vlgens hen ngeschikt zijn kennis ver perceptie te verkrijgen dat daar de fundaenteel geedieerde (en gesieerde) aard van waarneing niet alleen wrdt ntkend, aar k. zeep wrdt gehlpen. Als je kennis wilt verkrijgen van de enselijke waarneing etje iers een. aantal dingen vral niet den: ensen, p een vreede plek uitndigen waar je ze vraagt f ze ngewne dingen willen den, nder rare standigheden, vr nduidelijke redenen. Precies wat psychlgen den. In 1907 vergeleek Raynd Ddge leesexperienten al et 'read- 25 ing in a lightning str' (Ddge geciteerd in Prinzetal en Silvers 1994, 296), een tepasselijke vergelijking vr wie denkt aan de dnkere labratriuruiten van de psychlg, vl et ysterieuze apparaten die naflatend flitsbeelden afvuren p tcdsss nietsveredende prefpersnen. Een dergelijke pstelling leert ns niets ver de waarneing dat het een vlstrekt nnatuurlijke situatie is, z enen critici. 4 In tegenstelling tt wat de psychlg Prinzetal aan het begin van. dit artikel beweerde, lijkt het psychlgische experient juist veel te weinig p de verkeersdrukte waar-

3 in een autbilist de weg zekt. De labsituatie vervrt veeleer de waarneing dusdanig dat er slechts kennis wrdt gegenereerd ver een geïsleerd, nthand en daardr enigszins ntdaan bject. Een interessant vrbeeld van kritiek p de psychlgie is Edwin Hutchins* Cgnitin in the wild (1995a). In zijn antrplgisch nderzek p een grt arineschip laat Hutchins de fundaenteel ateriële en sciaal gedistribueerde aard van. cgnitie zien. Hij tnt he de cgnitieve prcessen die ndig zijn het schip te navigeren zich niet alleen afspelen in individuele hfden, aar ntstaan dr het saenspel van individuen, grepen ensen, instruenten, kaarten, etc.5 De gecbineerde en gedistribueerde activiteiten die gezaenlijk resulteren in het navigeren van het schip net Hutchins cgnitin in the wild. Hij zet deze wilde cgnitie aftegen cgnitie zals die in het labratriu, van de geiddelde psychlg wrdt geprduceerd (Hutchins 1995a, xiv). Cgnitie in het lab wrdt dr Hutchins alsvlgt gekarakteriseerd: - cgnitie in het lab is eenzaa en geïsleerd, 'unhked fr interactin with the wrld' (67); ~ in het lab wrden alle ateriële aspecten van cgnitie uitgefilterd ('bleached ut') en daardr zweeft cgnitie rnd in een iateriële, syblische wereld (65); - in het lab wrdt cgnitie zwaar gereduceerd. De prefpersn et eilijke pdrachten uitveren waaree hij ttaal nbekend is (67). Hutchins" beschrijving van cgnitie in het labratriu rept een gereduceerd en kerlijk beeld p. Als ik cgnitie was, dan wist ik het wel: het lab uit en de wildernis in! Hutchins' nderzek is ged ntvangen in het wetenschaps- en technieknderzek. Het cnceptualiseert en peratinaliseert iers de enselijke geest p z'n anier dat het tegankelijk wrdt vr het wetenschaps- en technieknderzek znder de nare bagage van het cgnitief-psychlgische nderzeksparadiga. De geest is niet langer verbrgen in het hfd, aar wrdt als het ware pgerekt en uitgespreid. ver hetergene bserveerbare eleenten buiten het hfd (Hutchins 1995b, zóó). Dit idee det denken aan Annearie Mls suggestie dat er vr de nderzeker z veel eer plekken zijn te kijken dan alleen in ieands hfd (Ml 199). Brun Latur heeft.hutch.ins, nderzek bijna verlekkerd geïnterpreteerd als de definitieve afrekening et de acadeische psychlgie als zdanig: 'Nthing, abslutely nthing f 26 what is cnsidered essential t the very existence f psychlgy is left in. the bk' (Latur 1996, 59). De geest is binnenstebuiten gekeerd en de hersenpan blijkt leeg en irrelevant. Het cgn.itiefipsychlgi.sche gebruik dr experienten te prberen Krisis 2005 I ' fundaentele entale prcessen, te ntdekken die zich in het hfd van prefpersnen afspelen. - niets dan een nzinnig en ls ritueel. En tch laten we Hutchins' wildernis even vr wat deze is. In het hier vlgende richt ik e p het schijnbaar verbdige labratriu en vraag ik e af he psychlgen er tch in lijken te slagen kennis te verkrijgen van visuele waarneing ais zda-

4 nig, en welke rl ediatie daarin speelt. Is het in het lab echt z slecht teven als critici beweren? Wrdt de geedieerde aard van waarneing daar werkelijk z ntta- keld dat er niets te leren, valt ver visuele perceptie? antwrd p deze vragen te 5 krijgen, zal ik de WSE-expericnten analyseren, erachter te ken wat vr een n srt bject ze eigenlijk nderzeken en he dit bject ttstandkt in het experi- ent. Ik zal daarte achtereenvlgens aandacht schenken aan drie aspecten die ken- [ erkend zijn vr dergelijke experienten: de theretische inzet, de experientele prcedure en de tachistskp, een van. de instruenten die in deze experienten wrden gebruikt. Dr gedetailleerd te kijken naar de experientele praktijk kan eteen de lkale cnstructie van een nieuw paradiga in de psychlgie wrden gevlgd, de vestiging van de klassieke cgnitieve psychlgie in de jaren zestig. De vraag waar ik ter afsluiting p in. zal gaan is he te reflecteren p deze cgnitieve, experientele praktijk, Meten we et Latur de labratriupsychlgie vaarwel zeggen en saen, et Hutchins de wildernis intrekken, f zijn andere reacties gelijk? JJ Q. r ' n> Pure perceptie 'Hw d experienced adult readers identify wrds? The answer t this questin, ay appear s bvius t the intelligent layan that research, is beside the pint. As ne f ur physicist clleagues put it, "Well, yu just see the wrd, and then yu knw it". There is nthing wrng with this answer as far as it ges; the catch is that we wuld like t understand hw the "seeing" and the "knwing 11 are accplished' (Besner en Jhnstn 1989, 291). Deze catch is de tr die het nderzek naar het wrd superirity effect steeds heeft vrtgestuwd. Het effect ntstnd vr het eerst in een experient van Gerard Reicher uit en kn zals twintig jaar later blijkt de geederen ng altijd verhitten. In de lp der tijd werden steeds subtielere iddelen ingezet en ntwikkelden zich aanpalende nderzeksinteresses naar nderwerpen zals patrnherkenning, het (icnisch) geheugen en aandacht. Het fundaentele debat in de cgnitieve wetenschap tussen het klassieke del van infratieverwerking en cnnectinistische dellen werd nder eer geverd teneinde het WSE-feneen te verklaren. 7 Vlgens sigen kwa et het cnnectinise van de jaren tachtig k een einde aan het effect. Vr anderen bleef het WSE intrigerende vragen pwerpen. 'The WSE has cntinued t defy explanatin by any thery f hw wrd perceptin wrks. The re we knw abut the WSE, the less adequate any siple explanatin sees t be. Study f the WSE thus cntinues t lead us t re cplex and, we hpe, Krisis re revealing theries f hw peple perceive printed wrds' 0hnstn 1981, 6^}. 27

5 Fixatin PkA Stiulus Ditpiay Matfcifcg Fi»id end Illustratie 1: Vrbeelden van de stiuli die in het experient van Reicher werden gebruikt (Wheeler 1970, 6if 28 Krisis 2005 In het eerste WSE-experient van Reicher kreeg de prefpersn heel krt één van de stiuli te zien die in afbeelding 1 wrden getnd? Vervlgens kn de prefpersn kiezen uit twee alternatieven: een letter die deel had uitgeaakt van de stiulus f één die er geen deel van had uitgeaakt (bijvrbeeld D f K). De prefpersn est aangeven welke van de twee letters vlgens he deel had uitgeaakt van de stiulus. Geheel tegen de verwachtingen in erkte Reicher dat prefpersnen vaker de juiste letter kzen wanneer deze deel was geweest van een wrd (bijvrbeeld LEUK), dan

6 wanneer de letter een deel was geweest van een. 'nnwrd' (bijvrbeeld ELUK), f als een enkele letter was getnd (bijvrbeeld &&&K). Het wrd superirity eject is sindsdien vaak gerepliceerd, aar bleef verwarring zaaien: 'It alst sees that the perceptual syste knws what it is ging t see befre it sees it? (Barn 1.978, 15). He anders zu het waarneingssystee beter presteren p wrden? Vlgens het klassiek cgnitivistische perspectief dat zich in deze peride aan het ntwikkelen was in de acadeische psychlgie, eten eerst letters v/rden waargenen vrdat dr het infratie verwerkend systee, bepaald kan wrden waar deze letters deel van uitaken. Het WSE kenerkt zich nu juist dr een vreede engeling van de basale waarneing van letters en de eer cplexe en. betekenisvlle eigenschappen van wrden. Vlgens de vrege cgnitieve psychlgie was het echter ngelijk dat deze twee prcessen dr elkaar liepen: visuele waarneing gaat vraf aan en is een vrwaarde vr de erp vlgende, eer cplexe en interpretatieve stadia van infratieverwerking. De acceptatie van. het WSE zu een afwijzing van het ntluikende cgnitieve perspectief inhuden. De ntaskering van het WSE als een verkeerd begrepen artefact, anderzijds, zu het prject van de cgnitieve psychlgie bestendigen. Het WSE raakte aan een kernidee van. het klassiek cgnitivise en liet de nderzekers niet ls. Maar waar kn. vlgens de vrege cgnitieve psychlgie die engeling van waarneing en verwerking die typisch is vr de WSE eigenlijk niet? Vlgens de klassiek cgnitivistische psitie is visuele waarneing een dulair prces. Infratie uit de buitenwereld kt het cgnitieve systee binnen via een vrij passief prces van intake f encding. Vervlgens wrdt deze infratie dr hgere, eer actieve cgnitieve prcessen bewerkt en (eer f inder langdurig) bewaard tensltte te kunnen, resulteren, in. utput als het beneen van. het waargenen, wrd in een experient. Dit dulaire schea vlgend, zu het 'wrdachtige' van een letterreeks geen invled eten hebben p de eerdere waarneing van letters. 00 Z X -. IMPUT EXTRACTIN STAGE INTERPRETATIN STAE Ettrct Fètu f Input L«tftr Mtch I f Ltts 29 Wrticrt Nut Mtqu Vi Qxilrn%j A? R? P? R 7r/ Krssis I 1 Illustratie 2: Vrbeeld van een klassiek cgnitivistisch dulair del van visuele perceptie (Sith en Spehr 1974, 2. Reprinted with perissin)

7 Deze definitie van visuele, perceptie is zichtbaar in de verbeelding van het klassieke del dat werd ntwikkeld cgnitieve prcessen te begrijpen. Het heeft de dulaire vr van een reeks blkjes waarbij pijlen aangeven he de infratie zich verplaatst van 'wrld t stiulus; stiulus t ikn; ikn t features; features t parsed units f se kind; thse units t shrt-ter ery; shrt-ter ery t anther cde where eaning is sehw incrprated, etc.' (Gibsn 1,977, 1.56). Visuele perceptie wrdt hier gedefinieerd in relatie tt hgere cgnitieve prcessen en niet ten pzichte van een (fysieke, sciale, culturele) geving waarin waarneing plaatsvindt. De externe geving wrdt in. deze dellen vaak weergegeven, dr iddel van een enkele pijl input. Alleen wat binnen gebeurt is relevant, De taak die de cgnitieve psychlgie zichzelf stelt is '(t) trace the fate f the input' (Neisser 1967, 4L 10 het raadsel van het WSE p te lssen, prberen de WSE-experienten de waarneing zelf te pakken te krijgen. Daarte et visuele waarneing nderscheiden, wrden van de hgere cgnitieve prcessen die vlgen p het initiële waarneingsprces en die dit prces zuden kunnen beïnvleden. Hgere cgnitieve verwerking est wrden uitgeslten zdat een puur waarneingseffcct zu verblijven. Waarneing verschijnt hier als een bject dat slechts dan te vangen is als het ged bescherd wrdt tegen crruperende invleden van bijvrbeeld de herinnering en dat cnstitutiefis vr hgere infratieverwerking. Net als Hutchins' beschrijving van geïsleerde en gereduceerde labratriucgnitie suggereerde, is het theretische del van de WSE-experienten pure perceptie te nderzeken. Daarte wrdt visuele perceptie gerelateerd aan en gedifferentieerd van hgere cgnitieve prcessen. We hebben de aandacht afgewend van de wereld ns heen en richten ns p wat er zich binnen in het hfd afspeelt. Maar deze binnenwereld te kunnen nderzeken et de buitenwereld - in dit geval de experientele situatie - eerst nauwkeurig wrden vrnige^even. Afsteen 11 Vrdat een WSE-experient kan beginnen, is er al veel gebeurd. Het experient is ntwrpen en ingericht. Er zijn vrstudies geweest, checks en verbeteringen. Intrductieteksten en prcedurehandleidingen zijn geschreven. Schea's en begrtingen zijn uitgewerkt. Prefpersnen hebben zich pgegeven p lijsten die daarvr zijn pgehangen en afspraken zijn ingepland. Het experient zelf begint et een 0 efensessie. Gedurende deze trainingsperide raakt de prefpersn vertruwd et de experientele prcedure. Hij went langzaerhand aan het srt beelden dat hij te zien zal krijgen en leert er p een gepaste anier p te reageren. Z leert hij he hij Krisis zich tijdens het experient hrt te gedragen. 12 Dat is belangrijk, want wat ag in een experient is vrij beperkt. De prefpersn et bijvrbeeld zijn gen gefixeerd huden p de stiuli en aandachtig blijven gedurende het hele experient. de aandacht en tivatie van prefpersnen vast te huden zu het gebruik van cputers geschikt zijn, z dachten nderzekers (Mezrich 197). Maar k de expe-

8 line Reasns Why Gerbrands Tachistscpes Are #1 In The Wrld Tday 1 Super fest cc' v>$~ * f^crr^'t-r* *srrp;i wïüft a spec*2* pt'csphs- te^g a r,k & w,d fa.! tre c* 20 rr-sresetc^d^ '\ Ge?fera^d& Tach st&ccpca «u.w th ^ '.r^p 2 Instak, push butters prcg'st-r-rz re? cubefset; patchcrds ST req«~td As/.srrstx sinrj'.^ c*rd chr*g fs fcr present,ng 4" \ 6' s-a'us card?» 4 D-g-ts 5 tiers w th accuracy c* * C05 Thurrb*h«$?1 swtches fr easy eper?.:;* > 5 Ccrrpuier ccrrpaibk;. fcv*. ve!t#gv, sc' d state Isrrp dnwrs wth cc^rrjc jsfy va " ab*e ;nlens-ty centre!* 6 Vers&tJe systes apprach aflws >cu t use sndepert óer.t cpnents fr ther purpses in the Usbr&ry. aki '^ 'f*'^ 9 G?' rj*v!. Y C* *J\Y> ^ C^" «i«* I Tt Si * *VM V; 1 jxf«ï*fd R* a\ D;;M c--- -^' D-i a S: T : r-ch Sr' 1 r*' *t <"~ i Tth«T ^v 2b\ &*,*r^ j. te~ «'. A ~:* p^* i rys «r» ' CCTp,/ J- Gerfends Tachftscpc Systes, The * 1 t&chist&epe In the wrld tday. ^aipk < &rhrandê Cpany t n x i/l n> Illustratie : Een advertentie waarp de prefleider, de prefpersn en de apparatuur (een tachistskp) staan afgebeeld (Ralph Gerbrands Cpany, geen datu) rientatr is van belang. Z vertelde de psychlg Van den Hut e tijdens een gesprek (verigens ver een. ander type experient) dat hij ineens ngerust werd ver een van zijn experientatren die p dat ent een experient uitverde. Hij was bezrgd dat ze niet streng geneg zu zijn. Ze was een beetje tiide en had een zachte ste. Misschien, zu ze er niet in slagen de juiste tivatie ver te brengen aan de prefpersnen zdat ze ged zuden presteren (Van den Hut 1996}. Prefpersnen wrden natuurlijk k betaald, f krijgen - ais het studenten betreft, wat vaak z is - studiepunten vr deelnae. Tijdens deze efenperide et vral gedrag wrden afgeleerd. De prefleider vertelt de prefpersn wat wel en wat niet te den. Daarnaast structureert de cputer die de efensessie uitvert een traject waarin de prefpersn p specifieke enten geacht wrdt te handelen. Saen et de apparatuur en de prefleider wrstelen, 'subjects (...) thrugh practice trials t decide hw t tackle the tasks we set 1 Krisis I

9 fr the.' (Marchetti en Mewhrt 1986, 4). Tijdens de efenperide wrdt het rite, het verlp en. de rele rde van het experient vergebracht p de prefpersn: dr te efenen en vertruwd, te raken et de experientele situatie leert de prefpersn he het hier hrt. Tijdens het eigenlijke experient blijven de nderzeker en de apparatuur de prefpersn vlgen. Geen van drieën gen ze afgaan wijken, van de rutine die in de efenperide is ingesleten. Elke verstring et wrden pgeerkt en. ngedaan wrden, geaakt. Dergelijke verstringen 'can be weeded ut in the data analysis, but it ay be wise t attend t these respnses during the experient. Perhaps trials n which anticipatry respnses were ade shuld be repeated, either iediately r at the end f the sessin, Als subjects wh give a large prprtin f anticipatry respnses are nt ding their jb prperly and need training r renstrance' (Green en Shwarz 1978., 791). Alleen als training f veraning geen effect srteren, zullen de resultaten van een prefpersn niet wrden gebruikt. Tijdens het experient blijven dus alle eleenten saenwerken het gede gedrag aan de prefpersn te ntlkken. efening van. tevren, bijsturing tijdens f uitsluiting achteraf eten dit gede gedrag zien te handhaven. Waar theretisch na wrdt gedacht ver het WSE, wrdt een bject van nderzek gedefinieerd: pure visuele waarneing. dit bject ls van kleurende invleden te kunnen pakken, wrdt het nderscheiden van hgere cgnitieve prcessen. Tijdens het experientele prces ntstaat een afsteing tussen prefleider, apparatuur en prefpersn die ervr zrgt dat de prefpersn de juiste srt reactie p het juiste ent genereert, net z vaak als ndig is. Znder de specifieke rganisatie van de buitenwereld - de rde van het experient, de instructies van de prefleider, het traject dat de cputer uitstippelt - zu de prefpersn zich niet p de geëigende anier kunnen gedragen en zu de pure perceptie die verbrgen zit in het hfd nbereikbaar blijven. Een dnkere ds De tachistskp is een instruent dat al vanaf het einde van de negentiende eeuw 2 gebruikt wrdt in experienten waar het g f de visualiteit bject van nderzek is. Hij laat steeds heel krt en p dezelfde plaats beeldjes zien. aan de prefpersn. Dit instruent, dat in de WSE-experienten werd gebruikt, heeft de vr van een Krisis I 1 ds. 1^ Aan één kant van de ds zit een pening waar de prefpersn in kan kijken. Aan twee andere zijden zitten vierkante uitsparingen waar kaartjes f dia's et stiuli vr kunnen wrden geschven. De binnenkant van de ds is zwart geverfd licht van buiten tegen te gaan. Tijdens het experient drukt de prefpersn zijn gezicht

10 tegen een asker dat aan de zijkant van de ds is vastgeaakt. Binnen in de ds zitten schtten die ervr dienen de blik van de prefpersn te begeleiden en te cncentreren (Menyan en Allen 1951,11 z). Dit is ndig ervr te zrgen dat de psi- 5 tie van de getnde beelden en het g dat deze beelden waarneet steeds stabiel zijn tijdens de reeksen, die aan de prefpersn wrden gepresenteerd. Het instruent et een nveranderlijke geving creëren waarin afstanden vaststaan, gen gecncentreerd zijn en waarneing geleid wrdt. Het asker dat aan de zijkant van het instruent zit, beperkt de prefpersn letterlijk, wat verblijft zijn de gen. aan de ene kant en het nbesette beeld aan de andere kant. Andere anieren waarp de prefpersn zu kunnen gaan et de taak die he gesteld wrdt, zijn er niet eer. Hij ag zijn. handen niet gebruiken, hij ag niet nadenken, «herinneren, aantekeningen aken, gereedschap f beken gebruiken. Z wrdt een experient van Sith en Haviland uit 1972 bekritiseerd dat prefpersnen de alternatieven waar ze tussen esten, kiezen buiten de tachistskp esten bekijken (Massar 197, 52-5). De gen van de prefpersn wrden dr de tachistskp vastgezet. Drdat de beelden heel krt wrden getnd, heeft hij geen tijd te knipperen. Visuele perceptie wrdt daardr een vaststaande, basale en stabiele blik p de wereld. Met het asker, de schtten, de zwartgeverfde binnenkant en het vierkante fraat creëert het instruent afstand tussen hetgeen waargenen et wrden en de waarneer. De waarneer verdwijnt dr deze cnstructie uit de waar te neen wereld, die wrdt gerepresenteerd dr de afbeeldingen p de kaartjes f dia s. De tachistskp zelf is k geen nderdeel eer van de waar te neen wereld, aar de ateriële vrwaarde vr de juiste waarneing. De prefpersn zit et zijn gezicht tegen de zwarte ds gedrukt, de gen gericht p reeksen letters die vrbij flitsen aan het andere eind van een dnkere tunnel: de geest zit binnen, de wereld is buiten et een verbrugbare klf in het idden. De tachistskp is die klf En z wrdt pure perceptie gelijk. Die ntstaat dr het bescheren van visuele perceptie tegen de besetting dr hgere entale prcessen; dr efening en afsteing van experientatr, techniek en prefpersn tijdens het experientele prces; en in de tachistskp die de gen van de prefpersn, z begeleidt dat hij ged zal zien. Het lijkt alleaal erg p Hutchins 7 beschrijving van cgnitie in het labratriu, een lege plek vr een schrale blik. Het lijkt nntkbaar, Hutchins heeft gelijk. Weg et de labratriupsychlgie en haar ngeedieerde entale prcessen en hup de paden p, de lanen in, daar waar de geest spntaan en welig tiert. fd w ' Een de paradijs Krisis 2005 \ 1 Critici wijzen erp he ngelijk het is. in. labratriuexperienten iets te weten te ken ver waarneing. Dergelijke situaties ntkennen en vernietigen dat wat ze willen nderzeken. ndertussen wrdt er in het psychlgisch lab verder

11 geëxperienteerd. Wat gebeurt er in die experienten? Welke rl speek ediatie en he eten we dergelijk nderzek evalueren? perceptie per se te kunnen pakken werd ten eerste bescherend theretisch werk verzet. Vervlgens knden tijdens het experient experientatr, techniek en prefpersn geleidelijk p elkaar afgested raken. Ten sltte zette de dnkere-ds van de tachistskp de blik van de prefpersn vast. De prefpersn legde zijn gezicht tegen het asker en liet de tachistskp zijn gen geleiden. Deze experientele situatie gaf het tep aan waaraan de prefpersn zich geefend kn vergeven. Mcht dat tch niet heleaal gladjes verlpen dan knden cputer en experientatr nderweg altijd ng een beetje bijsturen. De wereld werd z ingericht en afgesteld, de prefpersn, z geïnstrueerd en getraind dat er bijna niets van deze buitenwereld verbleef, slechts die ene gpslag gericht p die ene stiulus. Alle eleenten in het WSE-experient werkten saen dat te bewerkstelligen wat de nderzeker daarbinnen, zcht: pure perceptie. Maar lijkt dit echt p wat critici beschrijven? Mijn evcatie van het theretische, praktische en ateriële werk dat in het labratriu wrdt verricht dient iets anders vrstelbaar te aken. Met het zichtbaar wrden van. het gezaenlijke werk dat ndig is een heel specifieke situatie vr te geven, zien we ais we ged kijken geen kale, reducerende praktijk, geen nthande prefpersn, geen eenzae blik. Veel eerder zien we een prefpersn (en een experientatr en apparatuur en therie) die et ed, beleid en truw deel uit is gaan. aken van een rijke praktijk waarin afgebakende, geïsleerde, pure perceptie kan ntstaan: we zien de rijke reductie van visuele waarneing in het WSE-experient. He kt het dan tch dat critici als Hutchins z'n edelijden hebben et cgnitie in het lab? Dat kt drdat Hutchins twee ngelijksrtige enten van wetenschap et eikaar vergelijkt. Waar hij in zijn vergelijking cgnitie in het lab bespreekt, gebruikt hij een ntie van ready-ade wetenschap. Ais hij het heeft ver cgnitie in het wild, dan is dat k eteen cgnitie in the aking. 1^ De zielige, nnatuurlijke cgnitie die Hutchins in het lab ziet, is het resultaat van experienteel nderzek. Geen wnder dat dit srt cgnitie draatisch verschilt van wilde cgnitie! Ik bestrijd niet dat er verschil is, al blijft dat een epirische kwestie. Maar het verschil zit in het cntrast tussen het schrale beeld dat hrt bij achteraf bekeken allang klare kennis, tegenver de rijkd en variëteit van cgnitie die wrdt bestudeerd tijdens het prces waarin zij ttstandkt. Het relevante verschil is, et andere wrden, niet lab 4 tegenver wild, aar kant-en-klaar tegenver ng nderweg. Het lab van de cgnitief psychlg kan niet bij vrbaat uitgeslten wrden als een lcus vr nderzek naar wilde cgnitie, zelfs als het effect dat in het lab wrdt bewerkstelligd zelf niet Krisis 2005 t rijk, wild en vrij is. Wie cgnitie in the aking nderzekt, vindt in het lab isschien iets heel anders dan wat Hutchins cgnitin 'the wild net, aar niet inder wiid. 1^ Critici beweren dat de labsituatie te weinig lijkt p het gewne leven, te vreed is kennis p te leveren ver het zien zals de eesten van ns dat vrtdurend den. Dr naar de praktijk van de WSE-experienten te kijken, wrdt zichtbaar dat het lab

12 pas achteraf lijkt p de gereduceerde, ngeedieerdc blik die critici schetsen. Daarnaast wrdt k duidelijk dat zwel het lab als cle wilde werkelijkheid van nze alledaagse waarneing er beide anders uitzien dan. critici beweren. Wanneer critici ageren tegen labratriuexperienten, van de cgnitieve psychlgie hebben ze niet. alleen een clichéatig beeld dat gebaseerd is p het gereduceerde resultaat van. deze praktijk, ze hebben k een specifiek beeld van de situatie waarin kennis ver waarneing idealiter zu eten wrden, verkregen. Tegenver het lab staat een alternatief en tegengesteld beeld van een eer natuurlijk, vrijzwevend en a-dern bestaan. Critici van de psychlgie, zals sciaal-cnstrac- tinisten, zetten zich aftegen de reducerende, kwantitatieve, bjectiverende stijl, van wetenschap die de acadeische, cgnitieve psychlgie typeert. Daartegenver zetten "S r" ze aandacht vr het subject dat in saenspraak et anderen betekenis verleent aan zijn f haar wereld. Ze willen de geest bevrijden uit zijn benarde, gedeterineerde psitie en stellen daartegenver een. sciale wereld van betekenis, verhalen en cultuur. In hun gretigheid zich. te ntden van de beperkende zwaarte van. het lab, slaan ze dr naar een wel heel ijle gewichtlsheid. l6 Het lab van de psychlg blijft ver als icn, van de vernietiging van de van nature betekenis verlenende ens. Hutchins is als criticus van de gevestigde labratriupraktijk interessant dat hij zich iets anders dan z'n ijl. cliché vrstelt bij cgnitin in the wild. n rd n> ^ fö 'The phrase "cgnitin in the wild" refers t huan cgnitin in its natural habitat - that is, t naturally ccurring culturally cnstituted huan activity. I d nt intend "cgnitin, in the wild" t be read as siilar t Lévy-Strauss's penset sauvage, nt d I intend it t cntrast with Jack Gdy's (1977) ntin f the desticated ind. Instead, I have in ind the distinctin between the labratry, where cgnitin is studied in captivity, and the everyday wrld, where huan cgnitin adapts t its natural surrundings. I hpe t evke with this etaphr a sense f an eclgy f thinking in which huan cgnitin interacts with an envirnent rich in rganizing resurces"' (Hutchins 1995a, xiii-xiv). Net als andere critici van. de cgnitieve psychlgie besteedt Hutchins aandacht aan situaties waarin enselijke cgnitie van nature ntstaat. (Hij cntrasteert dit vral et het lab en zals ik bven heb betgd bedelt hij dan. vral het gereduceerde resultaat dat in het lab geprduceerd wrdt en niet de rijke reducerende praktijk van wetenschap-in-actie.j Zijn uitwerking van de natuurlijke geving waarin cgnitie 5 ntstaat richt zich echter niet p een sciale wereld van verhalen vertellende subjecten, aar juist p een cntext die bij uitstek hard. en dern en diepgaand technlgisch is: een arineschip. 1 7 te navigeren - de cgnitieve activiteit waar Hutchins Krisis in is geïnteresseerd - interacteren p het arineschip ensen behalve et elkaar, k et allerlei eer f inder geavanceerde apparatuur, van ptld, papier en navigatiekaarten tt gyrkpas en radar. Hutchins' kritiek p de labratriu.psychl.gie is niet gegrnd in een verwerping van de derne wetenschap die ns altijd en ver-

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Datum Betreft. Stibbe prof. mr. T. Barkhuysen Postbus 75640 1070 AP Amsterdam. Besluit Wob verzoek Marker Wadden

Ministerie van Economische Zaken. Datum Betreft. Stibbe prof. mr. T. Barkhuysen Postbus 75640 1070 AP Amsterdam. Besluit Wob verzoek Marker Wadden Ministerie van Ecnische Zaken Returadres Pstbus 20401 2500 EK Den Haag Stibbe prf. r. T. Barkhuysen Pstbus 75640 1070 AP Asterda Directraat-generaal Natuur & Regi Directie Regi en Ruitelijke Ecnic Pstadres

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

Het moreel appèl van - de rechter

Het moreel appèl van - de rechter Het mreel appèl van - de rechter Id Weijers De zestienjarige Harrie zag dat.zijn maten in de hek van de cafetaria een nbekende jngen zmaar,, znder aanleiding tegen de muur drukten, aan zijn. jack begnnen

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Inhudspgave

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken Inspiratiedag Gewrteld Zaterdag 5 februari 2011 Werkwinkel Gesprekstechnieken De rl van gesprekken Gesprekken hebben altijd en veral plaats. Jngeren denken veel na en hebben veel te vertellen en willen

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

a cyberspace odyssey

a cyberspace odyssey 200i: a cyberspace dyssey s d e M y I De sterrenprt ging pen. De sterrenprt ging dicht. In een fractie van tijd, te krt m meetbaar te zijn, keerde de ruimte zich binnenstebuiten.(...) Alleen de sterren,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Jan Schouten Jaap Praagman Mieke PauZussen

Jan Schouten Jaap Praagman Mieke PauZussen De Primula-schaal: een instrument ter meting van assertief vs sub-assertief gedrag Jan Schuten Jaap Praagman Mieke PauZussen Typgrafische verzrging: Anja van MierZ. Werkgrep Organisatie-Ontwikkeling en

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie