z et z i n i c h in Ukkel Lokale Agenda 21 Naar meer duurzame ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "z et z i n i c h in Ukkel Lokale Agenda 21 Naar meer duurzame ontwikkeling"

Transcriptie

1 Ukkel in Ukkel Lokale genda 21 aar meer duurzame ontwikkeling

2 Zich inzetten voor duurzame ontwikkeling en gemeente goed beheren betekent doelstellingen op lange termijn maken en deze via dagelijkse beslissingen concretiseren. Deze doelstellingen moeten een harmonieuze economische, sociale en milieugebonden ontwikkeling toelaten. Dat is de inzet van duurzame ontwikkeling en van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad om een Lokale genda 21 uit te werken. De genda die in deze brochure wordt voorgesteld is een indicatieve planning om de principes van duurzame ontwikkeling in Ukkel toe te passen. angezien overdaad schaadt, heeft deze genda zich beperkt tot vijf thema s: goed bestuur en participatieve democratie, duurzame huisvesting voor iedereen, vermindering van de energie-uitgaven en het broeikaseffect, bescherming en verbetering van het natuurlijk patrimonium en lokale en internationale samenwerking. a de diagnose en de bepaling van de doelstellingen heeft de gemeenteraad op 22 oktober 2009 een plan rond 103 acties goedgekeurd. nkele van deze acties kunt u in deze brochure terugvinden. Dit plan bestaat uit twee luiken: het eigenlijke plan en een koolstofbalans. Het welslagen van een duurzame ontwikkelingsbeleid hangt af van ieder onder ons. Bij de acties die de gemeente kan uitvoeren of waarbij de gemeente de aanzet ertoe kan geven, moeten we de acties toevoegen die wij elk als burger kunnen ondernemen. De inzet - meer bepaald de klimaatsverandering - is zo groot dat we niet meer mogen wachten voor we ingrijpen. Lokale genda 21 bevat talrijke voorstellen. De volledige documentatie vindt u op De uitwerking van dit plan werd mogelijk gemaakt door de samenwerking van de studiebureaus RU en Factor X en een honderdtal inwoners die actief aan de verschillende fora en Comités 21 hebben meegewerkt. k wens hen hierbij te bedanken. k zou ook alle ambtenaren willen bedanken die hieraan hebben meegewerkt en vooral mevrouw nne-claire Dewez die er de spilfiguur van was. De uitwerking van deze Lokale genda 21 werd gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vandaag SOCL Zuiden Lokale genda 21 is per definitie een evolutief proces waar met de tijd nieuwe duurzame acties aan toegevoegd zullen worden. lle Ukkelaars kunnen reageren op de keuzes van genda 21 en hun opmerkingen en voorstellen voorleggen. Deze mogelijkheid om de eigen mening te laten kennen laat toe om er nieuwe mensen aan te verbinden - inwoners of actoren - en het open en dynamisch karakter van het proces te behouden DO MLU Marc COOLS Schepen van Werken, Stedenbouw Milieu en Mobiliteit oorden COOMSCH oekomstige generaties Wat is duurzame ontwikkeling? Het Brundtlandrapport (1987) geeft de volgende definitie: «Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen». n deze definitie zitten twee belangrijke kernideeën: - het concept behoefte en meer in het bijzonder de basis-behoeften van de armsten wereldwijd, waaraan de grootste prioriteit moet worden gegeven; - de wetenschap van de beperkingen van onze technieken en van onze sociale organisatie wat betreft de capaciteit van het milieu om aan de huidige en toekomstige behoeften te voldoen. Zoniënwoud Wat is een Lokale genda 21? Dit betekent letterlijk hetgeen gedaan moet worden voor de 21ste eeuw op het gemeentelijk grondgebied. Het is een precieze en complete stap naar een actieplan en deze stap moet zorgen voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het dagelijks beheer van een entiteit (gemeente, stad, OCMW, school, )

3 De opmaak van genda 21: de deelname van Comité 21 «k hield ervan meer betrokken te zijn in het leven van de gemeente» «genda 21 heeft mij de mogelijkheid gegeven andere bezorgde Ukkelaars te ontmoeten» augustus september oktober De karakteristieken van de gemeente inzamelen, haar positie inzake duurzame ontwikkeling bepalen. november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober De problemen identificeren, de te volgen strategieën bepalen. De problemen identificeren, de te volgen strategieën bepalen. Wolvendael park juli CPL St Job school juni Getuigenissen van deelnemers, mei 2009 DOLSLLG Pauwelsblok mei «interessant, waardevol maar ook frustrerend is. Moeilijk om alle onderwerpen te behandelen» een stap in 3 fases DGOS «k was positief verrast over de betrokkenheid van sommige personen die over een goede dossierkennis beschikken en erg gemotiveerd zijn om zaken te veranderen. k was daarentegen negatief verrast door de geringe betrokkenheid van de allerjongsten» «nogal theoretisch is» «een noodzakelijke en dringende stap, in één woord VL» De opmaak van een genda 21 is een methode die : 2009

4 Bestuur en democratie Goed bestuur van een plaatselijke overheid moet voor een evenwichtig, transparant en verantwoord beleid zorgen. Participatieve democratie plaatst de burgers middenin het beslissingsproces. De inbreng van de burgers in het gemeenteleven is onontbeerlijk voor het principe van goed bestuur. De inzet Het engagement van de gemeente inzake duurzame ontwikkeling bevestigen Het gaat erom sensibiliseringsmethodes te ontwikkelen naar de burgers en de ambtenaren toe en uitgebreid te communiceren over de activiteiten van het bestuur zodat de principes van duurzame ontwikkeling kunnen doordringen. C P L Middelen creëren die helpen bij duurzame beslissingen van de gemeente De gemeente heeft een voorbeeldfunctie inzake duurzame ontwikkeling. Door de acties van genda 21 regelmatig te evalueren kan het beleid desgevallend bijgestuurd worden. Ukkel 6 - n kaart brengen van de duurzame bronnen van de gemeente en hierover informeren op internet 16 - De sociale, ethische en milieugebonden bepalingen integreren in de lastenboeken 24 - Organiseren van een rondetafelconferentie van de scholen rond het thema duurzame ontwikkeling Forum genda Samenbrengen van de verschillende actoren ntegreren van de participatieve democratie in het gemeenteleven Dit is een sleutelelement van duurzame ontwikkeling. Bij elke beslissing moet het advies van zoveel mogelijk (private of openbare) actoren ingewonnen worden zodat er op een efficiënte wijze keuzes gemaakt kunnen worden. De gemeente wenst ook na de opmaak van genda 21 de uitwisseling tussen het bestuur en de Ukkelaars voort te zetten. 7 B S U U R

5 Duurzame huisvesting voor iedereen Duurzame huisvesting voor iedereen is ervoor zorgen dat personen met lage en gemiddelde inkomens over een kwalitatieve woning kunnen beschikken. De gemeente zal zorgen voor middelgrote en sociale woningen om het gemengd socio-economisch karakter van haar grondgebied te kunnen behouden. Het is ook de energiebehoeftes van de woningen verminderen en waken over de gezondheid van haar burgers door energiebesparing en ecobouwen aan te moedigen. De inzet C P L Ukkel 32 - De energieprestaties van openbare en private woningen van personen met lage en gemiddelde inkomens verhogen 36 - egen 2020 het aantal woningen dat beheerd wordt door het SWU verdubbelen 37 - en actief beleid voeren tegen leegstaande woningen Lage-energiewoning Ukkel 2009 Van Ukkel een voorbeeldgemeente inzake ecobouwen maken Zich inzetten voor alle bevolkingsgroepen in de gemeente De woningen, kantoren, handelszaken, ondernemingen, scholen, veroorzaken 33% van de CO 2 -uitstoot in Ukkel (bron Factor X). Het is belangrijk om bestaande woningen aan te passen aan de nieuwe energienormen en de acties op lange termijn te richten Voor de gezondheid, die gebonden is aan de vervuiling in de woningen, wil de gemeente haar medeburgers bewust maken van de voordelen van ecobouwen. De bouw van openbare, sociale en middelgrote woningen is een manier om ervoor te zorgen dat personen met lage en gemiddelde inkomens niet uitgesloten worden op het Ukkels grondgebied. Deze woningen moeten zich richten tot bevolkingsgroepen die vandaag de gemeente verlaten. Deze maatregel gaat gepaard met aanbevelingen om verplaatsingen te verminderen door de ontwikkeling van nabijheidsdiensten. 9 H U S V S G

6 Verminderen van de energie-uitgaven De vermindering van de energie-uitgaven en het broeikaseffect werd in Ukkel bestudeerd door de Bilan Carbone (zie p.16). edereen weet dat dit een belangrijk thema is. De vervanging van fossiele brandstoffen die uitputtelijk en erg vervuilend zijn door hernieuwbare energie is slechts één van de oplossingen. De vermindering van het energieverbruik is voordelig voor het milieu en is ook goedkoper. ls de maatschappij duurzame beslissingen neemt inzake huisvesting en verplaatsingen, moet de energiefactuur van onze consumptiegoederen (voeding, kledij, elektronische toestellen, ) ook het onderwerp uitmaken van specifieke maatregelen. aast het intern beheer beschikt de gemeentelijke overheid over weinig bewegingsruimte, behalve inzake de sensibilisering rond duurzame consumptie. C P L De inzet Ukkel 45 - Met de hulp van het OCMW nadenken over het verbruik van kwetsbare personen met het oog op een sensibiliseringscampagne 50 - en energieloket creëren 51 - Het pedagogisch project «nergie, De school en k» voortzetten en uitbreiden egen 2020 de CO 2 -uitstoot met 30% verminderen Doen nadenken over duurzame consumptie Zachte verplaatsingen aanmoedigen Door de Bilan Carbone op te maken legt de gemeente een doelstelling vast met cijfers over de vermindering van de vervuiling en de energie-uitgaven. n Ukkel vertegenwoordigt de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van consumptiegoederen 83% van alle uitstoot. Het betreft niet enkel de uitstoot door het gebruik van het product maar eveneens de energie voor de fabricatie, het vervoer en het afvalbeheer én van de doelstellingen van genda 21 is de burgers sensibiliseren rond duurzame consumptie die rekening houdt met de gezondheid, het welzijn, de mensenrechten en het milieu. Verplaatsingen vormen geen specifiek thema in deze genda 21 aangezien de gemeente sinds 2006 over een gemeentelijk mobiliteitsplan en sinds 2007 over een bedrijfsvervoerplan beschikt. De rol van genda 21 in deze problematiek is deze twee documenten aan te vullen op het niveau van participatie van de burger en zachte verplaatsingen. R G 11

7 atuurlijk patrimonium Bescherming en verbetering van het natuurlijk patrimonium Met talrijke groene ruimtes, wandelplaatsen, ontspanningsruimtes, en vooral de plaatsen met een hoge biologische waarde is Ukkel een groene long in Brussel. Dit groene netwerk wordt versterkt door de grote tuinen. De inzet is het evenwicht vinden tussen dit groene netwerk en de stedenbouw die zich in onze gemeente voort zal zetten. De verbetering van het grond- en oppervlaktewater is een andere inzet van genda 21. Omwille van de overstromingen met nefaste gevolgen engageert de gemeente zich om het werk van het Gewest inzake het blauwe netwerk aan te vullen. De inzet C P L Het engagement van de gemeente inzake het behoud en de verbetering van het groen en blauw patrimonium bevestigen Het Gewest heeft een reeks middelen voorzien om het groen en blauw patrimonium te beschermen. De gemeente zal specifieke middelen op haar grondgebied ontwikkelen zonder daarbij de bestaande wetgeving te compliceren of er zich in de plaats van te stellen. Ukkel 68 - Versterking van de bepalingen voor het behoud en de opwaardering van de natuur in stedenbouwkundige en architecturale projecten 72 - De gemeentelijke groene ruimtes geleidelijk op een ecologische manier gaan beheren 85 - Proper water uit het rioleringsnet halen Fond Roy park 2009 Versterken van het groene netwerk om de gevolgen van de stedenbouw te beperken Het waterbeheer verbeteren De link mens-natuur behouden De aanwezigheid van natuur in de stad verbetert de lucht- en levenskwaliteit en het is belangrijk om voor meer groen te zorgen op het Ukkels grondgebied overal waar dit mogelijk is: daken, gevels, terrassen, balkons, genda 21 stelt voor om minder drinkwater te gaan gebruiken, de vervuiling van grond- en oppervlaktewater te verminderen en om overstromingen efficiënter te voorkomen. De natuur in Ukkel moet opgewaardeerd worden uit pedagogisch standpunt en dit voor zowel de schoolkinderen als voor de volwassenen. 13 U U R

8 Lokale en internationale samenwerking De samenwerking mag zich niet beperken tot unilaterale steun aan minderbedeelde personen en landen. Samenwerken betekent samen rond een gemeenschappelijk project werken en uitwisselen van kennis, cultuur en goederen. Samenwerking is een belangrijke pijler van een genda 21 zowel op lokaal als op internationaal niveau. Dit is essentieel om de 8 milleniumontwikkelingsdoelstellingen te kunnen behalen: - De grootste armoede en honger uitbannen - Basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen - Kindersterfte terugdringen - De gezondheid van moeders verbeteren - Strijd leveren tegen hiv/aids, malaria en andere ziekten - ctief werken aan een duurzaam milieu - Werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling C P L De inzet Ukkel 95 - Met een entiteit in het Zuiden een jumelage afsluiten 96 - Starten met een uitwisseling van ervaringen tussen het bestuur en gelijkaardige structuren van de twee entiteiten van de jumelage ntegratie van eerlijke handel bij de aankopen van de gemeente Dominicaanse Republiek De gemeente openstellen voor lokale en internationale samenwerking De Ukkelaars samenbrengen rond een internationaal jumelageproject De ontwikkeling van eerlijke handel aanmoedigen Ukkel steunt momenteel verschillende solidariteitsprojecten in de wereld en moet deze acties meer onder de aandacht brengen en nog versterken. en jumelage is een globaal project en niet enkel een uitwisseling van ervaringen tussen besturen: ontwikkeling van de samenwerking op verschillende niveaus (inwoners, handelszaken, scholen, ngo s, sportuitrusting, cultuur, ), meer uitwisseling en ontmoetingen, beter overleg bij acties, erlijke handel garandeert producten die de mens en het milieu respecteren en wordt gebruikt voor producten uit de zuiderse landen. Het kan ook om nieuwe economieën in het oorden gaan. Voorbeeld: de «groepen voor solidaire aankopen» die zich in hun voedingssegment en -seizoen baseren op de verdeling van de risico s tussen de kopers en de producenten. 15 S M W R K G

9 De Bilan Carbone, een werkmiddelvan genda 21 in Ukkel Deze studie heeft de hoeveelheid broeikasgassen bepaald die uitgestoten wordt door alle activiteiten (woningen, transport, afval, ) van de gemeente Ukkel en het bestuur over een periode van één jaar. Deze kwantitatieve analyse heeft de opmaak van Lokale genda 21 ondersteund door duidelijke cijfers te geven over onze CO2-impact en de mogelijke en noodzakelijke maatregelen om de uitstoot te verminderen. Daaruit volgt een plan met een vijftigtal acties, opgenomen in genda 21 (zie p.10) met als globale doelstelling de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente met 30 %. Kleine atmosfeer Onze atmosfeer lijkt zeer uitgestrekt en dit is waarom we lange tijd dachten dat we de vervuiling gewoon maar moesten verdunnen! Vandaag, aan de vooravond van de klimaatverandering weet iedereen dat de atmosfeer niet oneindig is en dat onze uitstoot gevolgen heeft. De kleine roze bal op de afbeelding vertegenwoordigt het reëel volume van onze fijne atmosfeerlaag ten opzichte van deze van de aarde. De gemeente Ukkel beschikt niet over grote industriële activiteiten, wat goed is voor onze koolstofbalans. Heel anders gesteld is het met de grijze energie van consumptiegoederen (vervaardigde producten, voeding, voertuigen, machines, bouwmaterialen, ) die de Ukkelaars verbruiken. Van 9,5 ton CO 2 -equivalent / inwoners gaan we naar 65 ton CO 2 -equivalent / inwoner. grote uitstoot CO 2 eq. Grijze energie van consumptiegoederen CO 2 eq. Personenvervoer CO 2 eq. Woningen CO 2 eq. Dienstensector CO 2 eq. nderen (vracht, aanmaak toekomstig afval, ) CO 2 eq. Gemeentebestuur van Ukkel Bilan Carbone De Bilan Carbone is een methode die ontwikkeld werd door het DM (gence de l nvironnement et de la Maîtrise de l nergie, Frankrijk). n 2008 heeft het studiebureau Factor X de studie voor Ukkel uitgevoerd met de gegevens en de maatregelen van het jaar Grijze energie Dit is de som van de energie die gebruikt wordt voor de vervaardiging van een product, de ontginning en het transport van grondstoffen, de verwerking, de fabricatie van het product, de commercialisering, het onderhoud, de demontage, de recyclage en de afvalverwerking. Grijze energie houdt geen rekening met energie die nodig is voor het gebruik. Voorbeeldacties Het brandstofverbruik in de gemeentegebouwen met 25% verminderen ankoop van 100% groene elektriciteit 25% van het woon-werkverkeer met de wagen van het gemeentepersoneel laten overschakelen op het openbaar vervoer en de fiets 50% van de verplaatsingen met de wagen van de bezoekers laten overschakelen op het openbaar vervoer en zachte verplaatsingen Het papierverbruik in het bestuur met 40% verminderen Sensibiliseren rond de consumptie van koolstofarme voeding in restaurants en kantines....

10 De opvolging Het actieplan wordt in stappen uitgevoerd volgens een meerjarenplanning. r zijn indicatoren voorzien (met cijfers) om de efficiëntie van de acties te evalueren zowel op het gebied van de gevolgen als van de nagestreefde doelstellingen. en evaluatie en heraanpassing van de acties kan dan overwogen worden. lke Ukkelaar kan reageren op de keuzes in genda 21 en kan zijn opmerkingen en voorstellen overmaken. Wat kunnen we op individuele basis doen? zich informeren over duurzame toepassingen en het gezond verstand gebruiken voorrang geven aan banden tussen personen G D 2 1 nadenken over onze consumptie op basis van nieuwe zaken (zoals de verpakking, de productiewijze, het respect voor de producenten, ) Goedkeuren Plannen valueren Handelen U K K L Continu verbeteren in onze woningen en bij onze verplaatsingen minder energie gaan verbruiken (minder verbruik door de woning te isoleren, door gebruik te maken van zachte mobiliteit, ) Samenwerking Redactie: Marc COOLS, nne-claire DWZ, Geoffroy MRUS, nne GRX Vormgeving: Jean-Pol D SM, nne-claire DWZ, Geoffroy MRUS Vertaling : Koen V POUCK llustraties Omslag: plaatsen en fotografen buurfeest, Beeckmanstraat, G. Verheire animatie aan de Ferme d Uccle, S. Chawaf isoleren van de Homborchschool, B. Le Cocq Binnen pagina s: fotografen Photoclub rte V, M. Van de Moortel,.-C. Dewez, B. Wilmot,. Jongen, C. Rojas-Galaz, M. Dupont en. De Mildt voor Max Havelaar. deelnemen aan collectieve acties zoals de acties van Lokale genda 21 deelnemen aan het sociale leven of het verenigingsleven van zijn wijk, interesse tonen in het beheer van zijn gemeente «Le peu qu on peut faire, le très peu qu on peut faire, il faut le faire quand même» héodore Monod

11 Samenstelling van het College Burgemeester, rmand D DCKR Schepenen Claude DSMD Françoise DUPUS Marc COOLS ric SX Boris DLLS Claudine VRSR Joëlle MSO Carine GOL-LSCO Gemeentesecretaris, Frieda HYS Meer info? Contact: Milieudienst Jean Vander lstplein 29 02/ Met steun van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel Deze brochure werd gedrukt met plantaardige inkt zonder metalen op 100% gerecycleerd papier, niet gebleekt met chloor en zonder optische bleekmiddelen Verantwoordelijke uitgever: Frieda HYS, Gemeentesecretaris Jean Vander lstplein Brussel

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Driemaandelijks nr. 6 zomer 2008 Verantwoorde communicatie Voor een duurzame samenleving Participatie: de burger mobiliseren! De ecologische voetafdruk in de Brusselse

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Prins Filip, Erevoorzitter van de FRDO, Algemene Vergadering van 3 februari 2011. FRDO Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 59

Prins Filip, Erevoorzitter van de FRDO, Algemene Vergadering van 3 februari 2011. FRDO Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 59 «Het volstaat niet dat er door de Verenigde Naties mooie principes en akkoorden worden goedgekeurd. Of dat Europa en de regeringen in de lidstaten deze vertalen in strategieën duurzame ontwikkeling. Het

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene samenvatting

Jaarverslag 2012 Algemene samenvatting Algemene samenvatting Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 4 1 Enkele kerncijfers 6 2 Milieubehoud ten dienste van economie

Nadere informatie

Afval ONTWERP VOOR HET VIERDE GEWESTELIJK PLAN VOOR DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN

Afval ONTWERP VOOR HET VIERDE GEWESTELIJK PLAN VOOR DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN Afval ONTWERP VOOR HET VIERDE GEWESTELIJK PLAN VOOR DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN September 2008 Wettelijk depot : D/5762/2008/25 Ver. uitgev. : J.-P. Hannequart & E. Schamp Gulledelle 100

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 5 1. Enkele kerncijfers 6 2. Milieubehoud ten dienste van economie en

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING DRIEMAANDELIJKS NR 19 LENTE 2014 SPECIAL: TRANSITIESTEDEN BRUSSEL - WALLONIË. sociaal. learning by doing.

MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING DRIEMAANDELIJKS NR 19 LENTE 2014 SPECIAL: TRANSITIESTEDEN BRUSSEL - WALLONIË. sociaal. learning by doing. MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING DRIEMAANDELIJKS NR 19 LENTE 2014 SPECIAL: TRANSITIESTEDEN BRUSSEL - WALLONIË Samen leven creativiteit Openbare ruimte regeneratie educatie stad living lab transitie

Nadere informatie

KIT DUURZAME ONTWIKKELING 2.0

KIT DUURZAME ONTWIKKELING 2.0 KIT DUURZAME ONTWIKKELING 2.0 BOUWEN AAN EEN DUURZAAM PROJECT KIT VERSIE 2.0 EVENEMENTEN INHOUDSTAFEL Inleiding 3 Een kit voor wie? 3 Wat is de kit? 3 Wat bevat deze kit en hoe ze te gebruiken? 3 Wat is

Nadere informatie

CIRCULAIRE ECONOMIE, BEGRIPPEN VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

CIRCULAIRE ECONOMIE, BEGRIPPEN VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST CIRCULAIRE ECONOMIE, BEGRIPPEN VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST In harmonie met onze planeet leven Dit dubbel document is een «sneuvelnota». Het eerste document stelt het globale concept van de

Nadere informatie

Brussel: Gewest, gemeenten en OCMW s zetten zich in voor duurzame ontwikkeling

Brussel: Gewest, gemeenten en OCMW s zetten zich in voor duurzame ontwikkeling Brussel: Gewest, gemeenten en OCMW s zetten zich in voor duurzame ontwikkeling Agenda Iris 21 Géraldine Thomas Inhoud Lokale Agenda 21: waarover gaat het? 3 Lekker eten met oog voor het milieu 5 Groene

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting Index 1 voorwoord door M. Ridouani... 2 Inleiding door P.T. Jones... 3 Nulmeting... 4 toekomst...

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De debatten worden in

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stad en Gemeenten van Brussel-Hoofdstad EDITO. Een Vereniging ten dienste van u allen. Nr 2005/6-31 december 2005 DE VERENIGING IN ACTIE

Nieuwsbrief. Stad en Gemeenten van Brussel-Hoofdstad EDITO. Een Vereniging ten dienste van u allen. Nr 2005/6-31 december 2005 DE VERENIGING IN ACTIE Ver. Uitg. Marc Thoulen - N 7317 Stad en Gemeenten van Brussel-Hoofdstad Nr 2005/6-31 december 2005 Een Vereniging ten dienste van u allen DE VERENIGING IN ACTIE De Raad van Bestuur van de Vereniging van

Nadere informatie

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Inhoudstafel 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Spadel in het kort 8 MVO-strategie 10 Uitdagingen voor de sector 14 3 pijlers 15

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

VII. Bijlagen. Bijlage 1 BWLKE BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT EN ENERGIEBEHEERSING. Brussels Hoofdstedelijk Parlement

VII. Bijlagen. Bijlage 1 BWLKE BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT EN ENERGIEBEHEERSING. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 307 VII. Bijlagen Bijlage BWLKE BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT EN ENERGIEBEHEERSING Brussels Hoofdstedelijk Parlement Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

(2006/C 115/20) heeft tijdens zijn 62e zitting op 16 en 17 november 2005 (vergadering van 17 november) het volgende advies uitgebracht:

(2006/C 115/20) heeft tijdens zijn 62e zitting op 16 en 17 november 2005 (vergadering van 17 november) het volgende advies uitgebracht: C 115/88 Advies van het Comité van de Regio's over De bijdrage van lokale en regionale overheden aan de bestrijding van klimaatveranderingen (2006/C 115/20) HET COMITÉ VAN DE REGIO'S, GEZIEN het verzoek

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

ADVIES OVER HET GEWESTELIJK LUCHT-, KLIMAAT-, EN ENERGIEPLAN

ADVIES OVER HET GEWESTELIJK LUCHT-, KLIMAAT-, EN ENERGIEPLAN Bladzijde 1/8 ADVIES OVER HET GEWESTELIJK LUCHT-, KLIMAAT-, EN ENERGIEPLAN De Commissie, die vergaderde op 29 juni 2015, en die de heren Julien Guillaume en Renaud Prioux van het kabinet van minister Fremault

Nadere informatie

Nota Duurzame Bedrijfsvoering

Nota Duurzame Bedrijfsvoering Nota Duurzame Bedrijfsvoering 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Naar een duurzame bedrijfsvoering 1.2.1 Belang van een duurzame bedrijfsvoering 1.2.2 Begripsbepaling 2. Doelstellingen 2.1

Nadere informatie

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Voorwoord De toekomstige regering van het Brussels Gewest zal heel wat te doen hebben. Hetzelfde geldt ook voor die van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie