ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA"

Transcriptie

1 ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBE Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Energie Management Programma_extern.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 4 september 2012 Postbus 412 Burg. Burgerslaan 44/30 T (073) E 5240 AK Rosmalen 5245 NH Rosmalen F (073) I

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING REDUCTIEDOELSTELLINGEN PLAN VAN AANPAK MAATREGELEN VOOR BEHALEN VAN DE REDUCTIEDOELSTELLING MET BETREKKING TOT SCOPE 1 VERBRUIK MAATREGELEN VOOR BEHALEN VAN DE REDUCTIEDOELSTELLING MET BETREKKING TOT SCOPE 2 VERBRUIK PROJECTEN MET GUNNINGSVOORDEEL INFORMATIEBEHOEFTE MONITORING EN METING AFWIJKINGEN, CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN DEELNAME AAN- EN INITIATIE VAN INITIATIEVEN AFGERONDE DEELNAMES LOPENDE DEELNAMES NIEUWE DEELNAME(S) VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAAKSTELLINGEN ALGEMENE BESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKHEDEN MAATREGELEN INITIATIEVEN PROJECTEN MET GUNNINGSVOORDEEL... 9 Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad II

3 1. INLEIDING Het Energie Management Programma is de resultante van de volgende documenten: Kwaliteitsmanagementplan; Communicatieplan; Energie Audit Verslag; Periodieke rapportage. Het beschrijft wat Wagemaker zich ten doel stelt op het gebied van CO 2 -reductie en hoe zij deze doelstellingen wil bereiken. Tevens beschrijft het Programma de deelname aan sectorinitiatieven in hoofdstuk 5. Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad 1 / 9

4 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN De meest materiële emissies, zoals bepaald in het Energie Audit verslag, zijn gebruikt om de reductiedoelstelling vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te komen heeft de reductiedoelstelling ook betrekking op de projecten. De doelstelling luidt: "Wagemaker stelt zich ten doel haar CO 2 -verbruik per medewerker terug te brengen naar minder dan 4 ton per medewerker per jaar in de periode 2012 tot en met 2017." Het Plan van Aanpak in het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten REDUCTIEDOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2 Bovenstaande algemene reductiedoelstelling is uitgesplitst naar een aparte doelstelling voor scope 1 en een aparte doelstelling voor scope 2: De doelstelling voor het scope 1 verbruik heeft betrekking op het brandstofverbruik van het wagenpark (emissiestroom "Diesel en Euro 95"): "Wagemaker stelt zich ten doel uiterlijk in 2017 het gemiddelde werkelijke verbruik (aantal liters/100 km) met 10% te reduceren ten opzichte van 2011". De doelstelling voor het scope 2 verbruik heeft betrekking op het elektraverbruik van het kantoor (emissiestroom "Elektriciteit"): "Wagemaker gaat bij de vervanging van grote toekomstige elektriciteitsverbruikers het CO 2- verbruik meenemen als criterium bij de keuze" DOELSTELLING ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN EN GROENE STROOM Naast de bovenstaande reductiedoelstellingen heeft Wagemaker de ambitie om in 2013 volledig overgestapt te zijn op groene stroom. Daarnaast gaat Wagemaker met de gebouwbeheerder in overleg om andere opties met betrekking tot installaties en alternatieve brandstoffen te onderzoeken (zie voor meer informatie 3.2.). Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad 2 / 9

5 3. PLAN VAN AANPAK Dit plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in de periode september 2012 tot en met december 2017 getroffen worden om de reductiedoelstelling te behalen. Hierbij is specifiek aandacht voor de wijze waarop deze maatregelen ingezet worden binnen de projecten. De redenen dat voor onderstaande maatregelen gekozen is, is dat zij toegevoegde waarde hebben voor de bedrijfsvoering van Wagemaker en haar medewerkers. Ze verhogen de bewustwording (kennis), de veranderingsbereidheid (houding) en het gedrag van medewerkers enerzijds. Anderzijds zorgen ze voor een aangenamere werkomgeving en een hoger netto salaris. Zowel direct als indirect. Direct vanwege de lagere bijtelling van energiezuinigere leaseauto's. Indirect vanwege kostenbesparingen welk deels ten goede (kunnen) komen aan de medewerkers MAATREGELEN VOOR BEHALEN VAN DE REDUCTIEDOELSTELLING MET BETREKKING TOT SCOPE 1 VERBRUIK 1. Medewerkers (laten) trainen in energiezuiniger rijden; Deze maatregel heeft betrekking op de emissiestroom "Diesel en Euro 95"; De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 192,5 ton CO 2 in 2011; In 2013 opnemen in inwerkprogramma nieuwe medewerkers met bedrijfsauto; cursus inplannen per vier nieuwe medewerkers. Alle projecten waarin een of meerdere medewerkers ingezet worden die een bedrijfsauto rijden. 2. Medewerkers informeren over de verbruiksgegevens per bedrijfsauto; Deze maatregel heeft betrekking op de emissiestroom "Diesel en Euro 95". De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 192,5 ton CO 2 in 2011; Medewerkers met ingang van 2013 periodiek informeren over verbruiksgegevens. Alle projecten waarin een of meerdere medewerkers ingezet worden die een bedrijfsauto rijden. 3. Medewerkers actief informeren over voordelen van regelmatige bandenspanningcontrole; Deze maatregel heeft betrekking op de emissiestroom "Diesel en Euro 95"; De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 192,5 ton CO 2 in 2011; Gelijktijdig met informeren medewerkers over verbruiksgegevens (zie maatregel 2); standaardtekst opnemen inzake bandenspanning; Onderzoeken of bij bandenwissel, dan wel onderhoudsbeurt, bandenspanning door garagist kan worden doorgegeven aan berijder. Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad 3 / 9

6 alle projecten waarin een of meerdere medewerkers ingezet worden die een bedrijfsauto rijden. 4. Het wagenpark gefaseerd vervangen door zuinigere (Peugeot) modellen; Deze maatregel heeft betrekking op de emissiestroom "Diesel en Euro 95"; De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 192,5 ton CO 2 in 2011; Autoregeling aanpassen waarbij voorkeur A-label auto's wordt uitgesproken. alle projecten waarin een of meerdere medewerkers ingezet worden die een bedrijfsauto rijden. 5. Onderzoeken op welke wijze het Smartboard video-conferencing kan faciliteren; Deze maatregel heeft betrekking op de emissiestroom "Diesel en Euro 95"; De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 44 ton CO 2 in 2011; Onderzoek uit te voeren 2013, Alle projecten. Het betreft een projectoverstijgende maatregel. 6. Energiebewustzijn van medewerkers verhogen; Deze maatregel heeft betrekking op alle emissiestromen; De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 262 ton CO 2 in 2011; Inventarisatie milieubesparende maatregelen door medewerkers, eens per 18 maanden; Communicatie omtrent CO 2 -prestatieladder conform vereisten en Communicatieplan. Alle projecten. Het is een projectoverstijgende maatregel MAATREGELEN VOOR BEHALEN VAN DE REDUCTIEDOELSTELLING MET BETREKKING TOT SCOPE 2 VERBRUIK 1. Onderzoeken op welke wijze printers, de plotter en printpapier energie-efficiënter ingezet kunnen worden; Deze maatregel heeft betrekking op de emissiestroom "Elektriciteit"; De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 44 ton CO 2 in 2011; Implementatie verbetervoorstellen 2011 in Alle projecten. Het betreft een projectoverstijgende maatregel. 2. Wijzigen elektriciteitcontract naar levering van groene stroom; Deze maatregel heeft betrekking op de emissiestroom "Elektriciteit"; De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 44 ton CO 2 in 2011; Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad 4 / 9

7 Overleg met verhuurder starten in Alle projecten. Het betreft een projectoverstijgende maatregel. 3. Energiebewustzijn van medewerkers verhogen; Deze maatregel heeft betrekking op alle emissiestromen; De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 262 ton CO 2 in 2011; Inventarisatie milieubesparende maatregelen door medewerkers, eens per 18 maanden; Communicatie omtrent CO 2 -prestatieladder conform vereisten en Communicatieplan. Alle projecten. Het is een projectoverstijgende maatregel. 4. Onderzoek aanpassing installaties in (huur)pand; Deze maatregel heeft betrekking op emissiestromen `Elektra' en `Aardgas' (Scope 1, voor de leesbaarheid samen opgenomen in één maatregel); De waarde, in CO 2, die gemoeid is met deze emissie is: 55 ton CO 2 in 2011; Overleg met verhuurder over mogelijkheden tot wijzigen of vervangen gebouwgebonden installaties in 2012 en 2013; Onderzoek plaatsing zonnecellen (2013). Alle projecten. Het is een projectoverstijgende maatregel PROJECTEN MET GUNNINGSVOORDEEL Er lopen nog geen (maatregelen met betrekking tot) projecten met gunningsvoordeel INFORMATIEBEHOEFTE Het is op voorhand niet precies duidelijk welke informatie nodig is om bovenstaande maatregelen in te voeren. In een kleine organisatie als die van Wagemaker is meer dan voldoende ruimte, kennis, kunde en autonomie van de verantwoordelijke aanwezig om de informatie te verkrijgen die nodig is om de maatregel effectief uit te voeren. De verbetering van de betrouwbaarheid (data, berekeningswijze) van de bijdrage van elke maatregel aan de realisatie van de reductiedoelstellingen vindt, indien nodig, plaats gelijktijdig met de jaarlijkse revisie van dit plan MONITORING EN METING Zie het "Kwaliteitsmanagementplan". Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad 5 / 9

8 3.6. AFWIJKINGEN, CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN Zie het "Kwaliteitsmanagementplan". Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad 6 / 9

9 4. DEELNAME AAN- EN INITIATIE VAN INITIATIEVEN In het Energie Audit verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het gebied van energie- en CO 2 -reductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende periode is vastgesteld (zie 3.4.) is gekozen om deel te (blijven) nemen aan de volgende initiatieven AFGERONDE DEELNAMES Op dit moment ( ) niet van toepassing LOPENDE DEELNAMES Op dit moment ( ) niet van toepassing NIEUWE DEELNAME(S) Wagemaker gaat deelnemen aan twee initiatieven: 1. STUTECH STUFIB studiegroep 61 "Duurzaamheid"; 2. The green deal Duurzaam Beton van MVO Nederland. Initiatief 1 Het eerste initiatief heeft tot doel de huidige stand van inzichten te bepalen met betrekking tot het reduceren van CO 2 in relatie tot het gebruik van beton (Fase A). Hierbij wordt gekeken naar reeds toegepaste methodes en te ontwikkelen mogelijkheden met betrekking tot het reduceren van CO 2, waarbij ook andere milieueffecten niet uit het oog verloren worden. Van deze items worden het te behalen effect (embodied CO 2 ), de ervaringen en de knelpunten onderzocht. In Fase B zal de Carbon Foot Print (CFP) voor gebruik van het materiaal beton mede worden onderzocht op invloedsfactoren vanuit ontwerpkeuzes. Op de bijeenkomst van 10 oktober 2012 wordt Fase A afgesloten en Fase B opgestart. Wagemaker wil graag een bijdrage leveren aan het constructief doorrekenen van de casussen zoals die in concept gemaakt zijn in Fase A. Initiatief 2 Het MVO (Nederland) Netwerk Beton behelst alle schakels in de Nederlandse betonketen en gaat niet alleen over het product beton, maar ook over betonnen constructies. Door samen te werken in het Programma Verduurzaming Betonketen wil de sector verdergaande stappen nemen. Dit programma is in oktober 2011 gelanceerd. Het MVO Netwerk Beton verbindt zo'n 20 partners die samen de programmadoelstelling realiseren, namelijk: de hele betonketen verduurzamen. Belangrijke thema s zijn energiegebruik en emissie. Wagemaker wil graag vanuit de insteek `betonconstructies' een bijdrage leveren. Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad 7 / 9

10 5. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAAKSTELLINGEN Het uitvoeren van het bovengenoemde Plan van Aanpak is belegd bij onderstaande functies binnen Wagemaker ALGEMENE BESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKHEDEN Deze zijn niet anders dan degene opgenomen in het (kwaliteits)managementsysteem van Wagemaker (TVB matrix 2011) MAATREGELEN Maatregel Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare middelen Scope 1, maatregel 1 Wagenparkbeheerder (P&O) zie maatregel zie maatregel Scope 1, maatregel 2 Wagenparkbeheerder (P&O) zie maatregel zie maatregel Scope 1, maatregel 3 Wagenparkbeheerder (P&O) zie maatregel zie maatregel Scope 1, maatregel 4 Directie zie maatregel zie maatregel Scope 1, maatregel 5 Disciplineleiders zie maatregel zie maatregel Scope 1, maatregel 6 Directie zie maatregel zie maatregel Scope 2, maatregel 1 Hoofd administratie en zie maatregel zie maatregel afdeling ICT Scope 2, maatregel 2 Directie zie maatregel zie maatregel Scope 2, maatregel 3 Directie zie maatregel zie maatregel Scope 2, maatregel 4 Directie zie maatregel zie maatregel 5.3. INITIATIEVEN Initiatief Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare middelen STUTECH STUFIB studiegroep 61 "Duurzaamheid" The green deal Duurzaam Beton van MVO Nederland Paul van Wijnen vanaf oktober 2012 t/m i.i.g. geheel 2013 Gemiddeld 16 uur per maand. Dit is mede afhankelijk van de benoemde acties.* Erik Wagemaker vanaf oktober lidmaatschap MVO Nederland 375,- p/jr -deelname aan werkgroep 750 p/jr - gemiddeld 16 uur per maand. Dit is mede afhankelijk van de benoemde acties.** * Wagemaker stelt een budget beschikbaar aan de initiatiefgroep, naast uren van bovenstaande medewerker, voor de periode oktober 2012 tot en met 2013; Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad 8 / 9

11 ** Afhankelijk van de benoemde acties zal Wagemaker kennis inbrengen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke kennis gevraagd wordt en dus ook nog niet welke medewerker namens Wagemaker afgevaardigd wordt PROJECTEN MET GUNNINGSVOORDEEL Project Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare middelen nog niet van toepassing Energie Management Programma_extern.docx 4 september 2012 blad 9 / 9

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Energie Management Programma 01-06-2015 Versie : 2.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Management Actieplan versie, 2015-2016

Energie Management Actieplan versie, 2015-2016 Energie Management Actieplan versie, 2015-2016 Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord E.Q. Peet energiemanager / auteur 1 Mei 2015 EP A.F. van Woensel Verantwoordelijk directielid 1 Mei 2015 AvW

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. 28-5-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor

Nadere informatie

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie voortgang in 2015.

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie voortgang in 2015. Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie voortgang in 2015. Dit Energie Managementprogramma is vastgesteld op 22 mei 2015 1/9 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemene reductiedoelstelling

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 11-09-2014 Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f.

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f. Energie actieplan Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/ versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 22-01-2015 Naam: A. Prop, F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2015 Plaats: Hoogerheide

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Energie Management Plan

Energie Management Plan BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Energie Management Plan CO₂ Prestatieladder 3.B.2 01-10-14 Dit document beschrijft de aanpak voor de reductie van de CO2 -emissies van Baggerbedrijf de Boer Holding B.V.

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie