Jaarverslag 2014 Stichting Ieder kind telt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Ieder kind telt"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Raad van Toezicht... 8 Bestuur... 9 Staf en secretariaat, administratie en facilitaire dienst... 9 Managementoverleg (MO)... 9 Medezeggenschap GMR Relaties en samenwerking Afhandeling van klachten Identiteit en onderwijs Strategisch beleid Onderwijs Resultaten CITO eindtoets Geëvalueerde BAS-cellen in Inspectie Nieuwe lesmethoden in Uitstroom Voortgezet Onderwijs Het nieuwe leren Leerlingenaantallen Passend onderwijs en zorgplicht Cultuurbeleid Verbinding met de maatschappij ICT-ontwikkelingen Personeelsbeleid Doelstellingen P&O Hoofdthema s Personeel & organisatie Personele bezetting Doelgroepenbeleid Arbeidsomstandigheden Beloningsbeleid Personele lasten Bestemmingsbox/prestatiebox Ziekteverzuimbeleid Personele bezetting Gebouwen Verkorte jaarrekening Exploitatierekening Gevoerd financieel beleid Analyse financieel resultaat Lasten Treasury en financieringsbeleid Effecten Feiten/cijfers verslagjaar Vervangingsfonds Continuïteits- en risicoparagraaf De Ark in De Blenke, De Es en de Jan Barbier in De Prinses Beatrix in De Bongerd in De Brug in De Meander in Prinses Marijke in De Schaapskooi in Talentrijk in De Veenbrug in

4 4

5 Inleiding Met genoegen presenteer ik u het jaarverslag over het kalenderjaar De juridische structuur van de organisatie is de stichtingsvorm en draagt de naam: Stichting Ieder kind telt, christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hellendoorn. In de Statuten van de Stichting zijn onder andere vastgelegd de grondslag en het doel van de Stichting en de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Grondslag en doel van de stichting (art. 2 en 3 van de statuten) kunnen samengevat, als volgt worden omschreven: De grondslag van het werk van de Stichting is gebaseerd op de Bijbel. Op basis van deze grondslag is het doel van de Stichting bevordering en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs. Het missionstatement van Stichting Ieder kind telt is: Ieder kind (én elke medewerker) telt! In dit jaarverslag legt het bestuur op hoofdlijnen verantwoording af over het gevoerde beleid in Naast verantwoording geeft het verslag een beeld van toekomstige ontwikkelingen. Het bestuur wordt ondersteund door een directeur beheer, staffunctionaris P&O, secretaresse en een administratief medewerkster (allen parttime functies) en de directies van de scholen. De taken en bevoegdheden van bestuur en management zijn vastgelegd in het bestuurs- en managementstatuut. De taken van de overige medewerkers zijn vastgelegd in een taak- en functieomschrijving. Bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn de schooldirecteuren nauw betrokken via het managementoverleg (MO). Dit overleg heeft verder ten doel zaken van schooloverstijgend en gemeenschappelijk belang goed op elkaar af te stemmen. Tenslotte, de toetsing van het bestuursbeleid vindt plaats door: - De Raad van Toezicht (RvT). Bij de invulling van zijn taak richt de RvT zich op het belang van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden scholen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de RvT zijn zodanig dat deze een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. - de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een eigen reglement. In de GMR zijn alle 12 scholen met 1 persoon vertegenwoordigd. Om een goede kwaliteit te kunnen leveren dient er binnen de scholen sprake te zijn van een optimaal werk- en onderwijsklimaat. Stichting Ieder kind telt investeert in intermenselijke relaties. Vandaar dat ruimte en aandacht is gegeven aan scholing, coaching van (nieuwe) leerkrachten, begeleidingstrajecten en ondersteuning. De scholen met hun leerlingen en leerkrachten vormen het hart van de organisatie. 5

6 Verantwoording Alle betrokkenen binnen Stichting Ieder kind telt werken met passie om, op basis van grondslag en het doel van de stichting, haar visie en missie, vorm en inhoud te geven aan het onderwijs. Binnen de kaders van policy governance en de code goed bestuur, goed onderwijs geeft het bestuur van de Stichting Ieder kind telt aan dat ze over haar beleid en de uitvoering ervan op een open, eerlijke en transparante wijze wil communiceren. Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid hoort hier ook bij. Bij verantwoording gaat het om verticale verantwoording (richting de overheid: ministerie, gemeente) én horizontale verantwoording (naar interne en externe belanghebbenden). De belangrijkste verantwoordingsdocumenten op bestuursniveau zijn: het meerjarig Strategisch Beleidsplan (SBP) en het hierop gebaseerde Operationele Beleidsplan (OBP) per schooljaar begroting, jaarrekening en jaarverslag tevredenheidsonderzoeken bestuursformatieplan De belangrijkste verantwoordingsdocumenten op schoolniveau: schoolplan (meerjarig) en schoolontwikkelingsplan (schooljaar) en schoolgids (jaarlijks) personeelstevredenheidsonderzoek oudertevredenheidsonderzoek leerlingtevredenheidsonderzoek CITO-eindtoetsgegevens en trendanalyses Inspectieverslagen Verantwoordingsdocumenten op lokaal/gemeentelijk niveau: integraal huisvestingsplan Verantwoordingsdocumenten op samenwerkingsverbandniveau SWV Twente 23-01: ondersteuningsplan (meerjarig) en activiteitenplan (schooljaar) begroting, jaarrekening en jaarverslag schoolondersteuningsplan (SOP) Het investeren in leermiddelen, meubilair, speelvoorzieningen en het optimaliseren van de huisvesting loopt, ook in 2014, als een rode draad door ons beleid was het jaar van opnieuw krimp en bezuinigingen. Vooral de landelijke, van overheidswege ingevoerde bezuinigingen zette de stichting onder druk. Harde maatregelen moesten worden genomen. Gezien het resultaat over 2013 kunnen we constateren dat de maatregelen een positief effect hebben. Met name de structurele kosten zijn beheersbaar geworden. Het jaar 2014 is een implementatiejaar geworden. Per 1 januari 2012 is de vereniging omgevormd tot stichting met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). Een misschien weinig in het oog springende gebeurtenis, maar toch zeker één van historisch besef, formaat en importantie. De directe aanleiding was de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. Deze schrijft onder andere een strikte scheiding voor tussen bestuur en intern toezicht. Na een traditie van bijna 150 jaar met een aantal verenigingen in de gemeente Hellendoorn is de verenigingsvorm per 1 januari 2012 ten einde. Zowel ledenraad, medezeggenschapsraad als bestuur waren unaniem van mening dat een stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht model beter passend is bij de huidige situatie in een professionele organisatie. Met tevredenheid en enige zorg kijken we terug op de resultaten in Met dank aan alle medewerkers die zo geweldig hun best hebben gedaan om onze kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden binnen hun eigen mogelijkheden. Zij laten zien dat onderwijs een prachtig vak is. Hulde aan alle (mede)werkers in het veld. Wij ervaren het als Gods zegen dat ook in 2014 veel voorgenomen activiteiten konden worden gerealiseerd. H. Slabbekoorn Voorzitter College van Bestuur 6

7 1 Organisatie 7

8 Raad van Toezicht In de Wet Goed onderwijs, goed bestuur is wettelijk vastgelegd dat er binnen een schoolorganisatie een organieke splitsing moet zijn tussen het besturen en het toezicht houden. Op 9 juni 2011 heeft de ledenraad van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Hellendoorn unaniem besloten de vereniging per 1 januari 2012 op te heffen en de Stichting Ieder kind telt in het leven te roepen. Het bestuur van de stichting ligt in handen van de voorzitter College van Bestuur. In deze functie is Henk Slabbekoorn benoemd. Hij is daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het besturen van de stichting en van de door de stichting in stand gehouden scholen. Tegelijkertijd is een Raad van Toezicht opgericht. In de statuten zijn de taken en de verantwoordelijkheden omschreven. De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen: Toezichthouder van de stichting Werkgever van de bestuurder Klankbord voor de bestuurder Toezichthouder De Raad heeft het toezicht op de naleving van de procedures en richtlijnen voor de totstandkoming van de financiële verslaglegging. Daarnaast toetst de Raad of de beschikbare middelen effectief en efficiënt zijn ingezet. Dit toezicht is binnen de Raad opgedragen aan de financiële commissie die bestaat uit twee financieel deskundigen. Zij brengt advies uit aan de gehele Raad. Samen met de bestuurder en de directeur beheer vormen zij de interne Auditcommissie Financiën. De Auditcommissie heeft in 2014 tweemaal vergaderd en de volgende onderwerpen besproken: financieel kwartaaloverzichten en jaarrekening. Werkgever De werkgeversrol van de Raad van Toezicht uit zich onder andere door het beoordelen van het functioneren van de bestuurder. De toetsing wordt uitgevoerd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en teruggekoppeld naar de voltallige Raad van Toezicht. In 2014 zijn eerste gesprekken gevoerd over de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder naar aanleiding van de invoering van de CAO bestuurders PO Dit proces wordt begin 2015 afgerond. Klankbord Vanuit de Raad van Toezicht heeft de voorzitter maandelijks contact met de bestuurder en jaarlijks contact met de GMR. Verder heeft de Raad van Toezicht in 2014 de volgende scholen bezocht: De Ark, De Es, De Bongerd en De Brug. Overleg De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2014 vergaderd op 5 maart, 18 juni, 8 oktober en 3 december Daarnaast is de Raad van toezicht op 3 november 2014 zonder de bestuurder bijeen geweest om te overleggen over haar eigen functioneren. Belangrijkste agendapunten zijn in 2014 geweest: Jaarprogramma Raad van Toezicht Toezichtskader RvT Passend onderwijs Schoolbezoeken (rooster schoolwijzer) Begroting Rddf plaatsing personeel Jaarrekening Fusie Prinses Margriet en Prins Claus Bestuursbesluiten en managementrapportages Kwaliteitsmeting Raad van Toezicht Toepassing Cao bestuurder PO Opening De Twijn Beloning De Raad van Toezicht heeft besloten de leden van de Raad van Toezicht in de vorm van een onkostenvergoeding te honoreren voor hun inzet. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn: Toezichthouderschap is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend; toezichthouderschap vraagt een serieuze tijdsinspanning ( uur per jaar); 8

9 honorering van toezicht past bij de professionalisering van de bestuurscultuur in de PO-sector; honorering is gerelateerd aan kwaliteit van het toezicht. Bij het bepalen van de hoogte van de honorering is het honoreringsadvies van de VTOI (Vereniging Toezichthouders Onderwijs Instellingen) gevolgd en heeft de Raad een vergoeding volgens de richtlijnen van de VTOI ontvangen. De vergoedingen zijn respectievelijk 1.700,- (voorzitter) en 803,- (lid). Eddy Held, Voorzitter Raad van Toezicht Samenstelling RvT Naam Functie Maatschappelijke Eddy Held Ingrid op den Dries Edwin van Paassen Annemieke Borger Voorzitter Lid auditcommissie werkgever Vice-voorzitter Lid auditcommissie werkgever Lid auditcommissie financiën Lid auditcommissie Functie Unitleider VO HRM Financieel deskundige Financieel deskundige financiën Marloes de Graven Lid Senior Personeelsadviseur Bestuur Het College van Bestuur is belast met het besturen van de door de Stichting in stand gehouden scholen en is tevens belast met de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de Stichting en van de door de Stichting in stand gehouden scholen. Op verzoek van het management overleg (MO) was de bestuurder in 2014 technisch voorzitter van het MO. Staf en secretariaat, administratie en facilitaire dienst De stafmedewerkers (en het MO) adviseren de bestuurder over het te voeren beleid. Ook adviseren zij, gevraagd en ongevraagd de directeuren bij de uitvoering van hun taken. Zij volgen, toetsen en beoordelen de resultaten van uitvoering van beleid en rapporteren hun bevindingen aan de bestuurder. Stichting Ieder kind telt heeft niet alle deskundigheid in huis, indien nodig wordt expertise ingehuurd. Het secretariaat, administratie en facilitaire dienst verlenen ondersteunende diensten voor de gehele organisatie. Managementoverleg (MO) Het managementoverleg wordt voorgezeten door de voorzitter CvB. Aan dit overleg nemen deel, de directeuren, of hun vervangers, van de scholen en onderwerp afhankelijk de directeur Beheer en/of de Beleidsmedewerker P&O. Het overleg vindt minimaal 10 keer per jaar plaats. De agendapunten voor dit overleg worden aangedragen vanuit zowel de directies van de scholen als het bestuur. In dit overleg komen in elk geval aan de orde beleidsvoorstellen richting het bestuur. In 2014 is onder meer het volgende besproken en vastgesteld: - Strategisch Beleidsplan ; - Evaluatie OBP 2013, vaststellen OBP 2014; - Uitgangspunten voor financieel beleid en bestuursformatieplan ; - Taakbeleid; - Richtlijnen openstellen notities ouderportal ParnasSys; - CITO eindtoets ook in 2015; - Het Arbo-dienstverleningscontract 2014; - De Plusklassen (groep 7/8 en 5/6) zijn een succes en worden voortgezet; - Gefaseerde invoering leraar specialisatie RTL, geen nieuwe tranch; - Protocol Sociale Media; - Werkgroep Integraal blijft actief; - Herijking TSO-beleid; - Protocol Instroom-Doorstroom-Uitstroom van leerlingen; - Begroting

10 Medezeggenschap De schooldirecteur en het bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op hun basisschool. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), voor de helft bestaande uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. Het aantal MR-leden is afhankelijk van de grootte van de school. De directeur van de school woont (gedeeltelijk) de vergaderingen bij in een adviserende rol. Van elke school kan een MR lid vertegenwoordigd zijn in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). GMR De GMR van Stichting Ieder kind telt bestond in 2014 uit 12 afgevaardigden. De verdeling bestaat uit zeven personeelsleden en vijf ouders. Deze disbalans tussen ouder- en personeelsgeleding zal tijdens een volgende wisselingen weer in balans worden gebracht. Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit Rob Nahuis (voorzitter) en Henny van Eijzeren (secretaris). Evelien Wildeboer verzorgt de notulen en het samenstellen van de stukken voor de vergaderingen. De heer Henk Slabbekoorn, voorzitter College van Bestuur, is bij de vergaderingen aanwezig om agendapunten direct te kunnen toelichten. De GMR is in het jaar 2014 vijf keer bijeengekomen (25 maart, 19 en 26 mei, 24 september en 8 december). De raad heeft instemming of een positief advies gegeven over de volgende zaken: - Vakantierooster ; - Vergaderdata ; - Financiële uitgangspunten en Bestuursformatieplan ; - Jaarverslag Stichting Ieder kind telt 2013; - Jaarverslag GMR 2013; - SBP ; - TSO-beleid; - Protocol Instroom, doorstroom en uitstroom leerlingen; - Begroting 2015; - Jaaragenda GMR Overige onderwerpen die ter tafel kwamen: - Ziekteverzuim; - Jaarlijks overleg met voorzitter RvT en lid RvT (op bindende voordracht GMR); - Vergadering voorzitter CvB en voorzitters MR en OR, ; - Formeren werkgroepen bestuursformatieplan en begroting; - Ontwikkelingen Passend Onderwijs; - Waarden en identiteit; - Cursus leden MR / GMR; - Leerlingentellingen/prognose/krimp; - RDDF-plaatsingen; - Tevredenheidspeilingen; - Taakbeleid; - Planraad Twente Noord 23-01; - Rooster van aftreden. Relaties en samenwerking Zowel op bestuursniveau als op schoolniveau bestaat er een groot netwerk van externe relaties. Zonder volledig te willen zijn, willen we hier een aantal van de belangrijkste noemen: - de onderwijsinspectie: op basis van de schoolbezoeken wordt een inspectieverslag gemaakt dat een oordeel geeft over de kwaliteit van het onderwijs; - de onderwijsbegeleidingsdienst Expertis; zij ondersteunt de scholen - op basis van hun vragen en wensen - op het terrein van leerlingenzorg (consultatie en onderzoek), bijdrage in studiebijeenkomsten, advies en/of ondersteuning bij invoering onderwijskundige vernieuwingen; - (na)scholingsinstellingen: regionaal of landelijk: Windesheim, Edith Stein, CPS/AVS, Seminarium voor Orthopedagogiek e.a. (met Windesheim heeft Stichting Ieder kind telt ; een convenant Samen opleiden vastgelegd. Er wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt in het kader van Opleiden in de school.); - de gemeente: huisvestingsbeleid, lokaal onderwijsbeleid en diverse projecten hierbinnen, Brede School-ontwikkelingen; participatie in diverse gemeentelijke werken adviesgroepen zoals: commissie huisvesting, BOLO, stuur- en werkgroep 10

11 Jeugdbeleid e.d. en diverse project-groepen vanuit het lokaal onderwijskundig beleidsplan; - Verus (netwerk Overijssel) en Onderwijsbureau OSGMetrium, met name bedoeld als vraagbaak voor bestuur en management; - politieke partijen: gericht op (onderwijs) input voor programma s gemeenteraadsverkiezingen; - kerken in alle dorpen: startdiensten, kindschool-gezin diensten, kerkenpad, bid- en dankdagdiensten; - andere vormen van onderwijs: peuterspeelzaal, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en ROC s en hogescholen; - WSNS samenwerkingverband rondom De Brug en SWV Twente-Noord (Passend Onderwijs). Afhandeling van klachten In 2014 zijn er binnen de Stichting Ieder kind telt geen officiële klachten ingediend bij de externe vertrouwenspersoon, de heer J.A. van Soest, huisarts te Nijverdal. Gedurende het jaar 2014 is er minimaal een beroep gedaan op Dr. Van Soest. Deze kwesties konden allen behandeld worden met een telefonisch gesprek waarin adviezen zijn gegeven. Bemiddeling in deze kwesties waren na de telefonische gesprekken niet nodig. Alle scholen van de stichting zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van Verus (Vereniging voor christelijk onderwijs). Open communicatie en een professionele houding dragen er toe bij dat ouders tevreden zijn over de wijze waarop er met hen en met de kinderen wordt omgegaan. Voor personeel en directies geldt dat goede communicatie en een professionele houding het werkplezier ten goede komt. 11

12 Basisgegevens scholen Brinnr. Schoolnaam Adresgegevens Telefoonnr. Schooldirecteur 06YZ De Ark t Caphorst 47, Daarle H. Huisinga 04PS Jan Barbier Ommerweg 138, Hellendoorn R. Roelofs 12TK Prinses Beatrix Trompweg 12, Nijverdal A. ter Avest 05PI De Blenke Leerlooierstraat 2, Hellendoorn R. Roelofs 04OF De Bongerd Zuidelijke Hoofddijk 3, Nijverdal H. Wessels 03ZN De Brug (SBO) Maasstraat 6, Nijverdal L. Winters 07YZ De Es Noord Esweg 26, Hellendoorn R. Roelofs 10RD Prinses Marijke Noetselerbergweg 23, Nijverdal H.J. Groot Wassink 11FO De Meander Bachlaan 68 Lochtersweg 1, Nijverdal H. Timmer-van de Vosse 00IJ De Schaapskooi Kuperserf 47, Nijverdal C. Lindhout 11RL Talentrijk PC Stamstraat 2, Nijverdal H.H. Schepers 04US De Veenbrug G. Nijlandstraat 4, Daarlerveen R. Schuurman-Brink 12

13 2 Kernactiviteiten 13

14 Identiteit en onderwijs De stichting heeft als doel: bevordering en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs in de gemeente Hellendoorn en kent als grondslag voor haar handelen de Bijbel als Gods woord. Het onderwijs op de scholen van Stichting Ieder kind telt wil hier dan ook door gekenmerkt worden. Dit is met name terug te vinden in de keuzes van lesmethoden, het aannamebeleid ten aanzien van leerlingen en leerkrachten, het verzorgen van godsdienstonderwijs en de viering van christelijke feestdagen. De scholen kenmerken zich als open christelijke scholen: - De bijbelse verhalen over God en mensen inspireren tot actieve betrokkenheid op de omgeving waarin we leven; de omringende schepping met mensen, dieren en planten. - De levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige identiteit is zichtbaar in ons onderwijs. - We geven de ruimte aan allen die zich in onze identiteit herkennen, deze waarderen en respecteren. - Een pluriforme schoolbevolking is een waardevolle voorbereiding op een plurifome samenleving. Per 1 januari 2012 is een kenniskring Identiteit gestart. De deelnemers, zowel ouders als leerkrachten, delen kennis en informatie met terugkoppeling naar de scholen, waardoor Identiteit een levend onderdeel is van onze kwaliteitsagenda. De kenniskring komt 2 á 3 keer per jaar bijeen en organiseert de 2-jaarlijkse Identiteitsdag voor het personeel van de Stichting. Strategisch beleid 2014 was het jaar van het ontwikkelen en afronden van een nieuw beleidsplan voor de periode Centraal bij de besprekingen staat de vraag: Waar willen we met het onderwijs en de scholen naar toe de komende 4 jaar? Voorafgaande aan de ontwikkeling van het strategische beleid zijn op alle scholen tevredenheidspeilingen afgenomen onder ouders, leerlingen en leerkrachten. De resultaten zijn input voor Strategisch beleid en Schoolplan. Ouders, leden van de GMR, directeuren (MO), leden van de Raad van Toezicht en bestuurder hebben bouwstenen aangeleverd. Basis is de door het MO opgestelde Identiteitsparagraaf waarin de kernwaarden: ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en optimisme, leidend zijn! De visie-aspecten worden steeds afgesloten met de focus-punten horend bij betreffend visie onderdeel. Het strategisch beleid is de onderlegger voor de schoolplannen. De ontwikkeling van de schoolplannen is ter hand genomen. Op schoolniveau bleef het Schoolplan leidend. Jaarlijks wordt het SJOP (SchoolJaarOntwikkelPlan) opgesteld en geëvalueerd. De scholen beschrijven in hun plannen de voornemens en de doelen op onderwijskundig gebied. Teams maken met elkaar afspraken over hoe zij de gestelde doelen denken te bereiken. Er wordt gezocht naar een balans tussen kennis overdragen en het ontwikkelen van o.a. sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden. In het verslagjaar 2014 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest en gerealiseerd: - Directeuren staan geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. - Schooltijden zijn op een aantal scholen aangepast: 5 gelijke dagen model, continurooster en Hoornsmodel. - Middels Vensters PO staan alle scholen op de kaart. - De Pr. Margriet en de Pr. Claus zijn per 1 augustus 2014 gefuseerd. - Verdere invulling gegeven aan het educatief partnerschap tussen school en ouders! - Vernieuwde website voor alle scholen en Stichting. - Alle scholen werken met het ouderportal van ParnasSys. - Nieuwe CAO PO

15 2 Onderwijs 15

16 Onderwijs Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en leren op de scholen. Stichting Ieder kind telt ontwikkelt een opbrengstgerichte cultuur waarbij handelingsgericht werken centraal staat. Op de scholen is dit jaar met veel inzet en plezier gewerkt om kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen te verzorgen. De scholen hebben invulling gegeven aan de schoolplannen , dit uitgewerkt in het jaarlijks opgestelde SJOP (school-jaarontwikkelplan). Op stichtingsniveau zijn de geplande activiteiten beschreven in het Operationele Beleidsplan (OBP). De directeur formuleert ambities in het Schoolplan en Schooljaarontwikkelingsplan (SJOP) en verantwoordt de kwaliteit in het eindverslag SJOP. De onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda. Opbrengstgegevens worden gebruikt om het onderwijsproces te verbeteren, zodat de leerprestaties toenemen. Het onderwijsproces is handelingsgericht afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Stichting Ieder kind telt streeft naar: - goed onderwijs door professionele leerkrachten die het handelen en gedrag afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling; - opbrengsten minimaal op het niveau van de wettelijke vastgestelde inspectie-normen; - vastgestelde ambitieniveaus. Voor het kalenderjaar 2014 kan in dit jaarverslag het volgende worden vastgesteld in het kader van continuering van bestaand en nieuw beleid: - De voorzitter CvB heeft op advies van het MO het besluit genomen de verdere implementatie van het kwaliteitsinstrument Integraal stop te zetten. Een werkgroep blijft de ontwikkeling van Integraal volgen en komt in 2014/2015 met een voorstel voor herstart of definitief afscheid. - 1-zorg route. Alle scholen werken met de 1- zorg route. Het onderwijs wordt daarbij beter afgestemd op de onderwijs- behoeften van de leerlingen. De route stimuleert handelingsgericht en planmatig werken en maakt de zorgstructuur transparanter. De route past in de ontwikkeling van Passend Onderwijs en vergroot de competenties van leerkrachten en intern begeleiders. - Uitvoering van de SJOP s, een jaarlijkse actualisering van de schoolplannen als plannings-, verantwoordings- en evaluatieinstrument (daarmee tevens een instrument in het kader van kwaliteitsbeleid); - Een 4-tal scholen neemt deel aan het programma van School aan zet gericht op het verbeteren van de onderwijsopbrengsten. - Afname van de CITO eindtoets op alle scholen van de Stichting Ieder kind telt. Resultaten CITO eindtoets 2014 School zonder correctie correctie ll.gewicht Landelijk gemiddelde De Ark Jan Barbier Prinses Beatrix De Blenke De Bongerd De Es De Meander: -Pr. Claus -Pr. Margriet Prinses Marijke De Schaapskooi Talentrijk De Veenbrug In het kader van SWV/Passend Onderwijs het verder implementeren van zgn. sovatrainingen en ontwikkelen van expertisegroepen van IB ers in het kader van zorgbeleid. Tevens werd van het scholingsaanbod van het Samenwerkingsverband (SWV De Brug) enthousiast door veel leerkrachten gebruik gemaakt. (Per afdeling 06-03). - Kenniskringen: In 2014 hebben alle kenniskringen ( Excellentie/hoog-begaafdheid, Rekenen, ICT, Taal/lezen en Identiteit) een goede voortgang gekend. Deelnemers 16

17 zijn enthousiast en ervaren de bijeenkomsten als leerzaam en verbindend. - Vanuit BAS-ontwikkelingen (Bouwen aan een Adaptieve School) en kijkend naar de inrichting van Passend Onderwijs (2014) is op alle scholen het handelingsgericht werken (HGW) als speerpunt ingezet. - Gouden handen project: Een nieuw initiatief van PO (Stichting Ieder kind telt en VO (CSG Reggesteyn). Dit initiatief is gericht op leerlingen (groep 7/8) in het PO die niet zo geboeid zijn door theorie en structuurkennis, maar meer getalenteerd zijn op het gebied van doen. Voor deze leerlingen wordt er gedurende het cursusjaar een aantal dagdelen doeactiviteiten georganiseerd. De activiteiten zijn gericht op het behalen van succeservaringen. - ICT ontwikkelingen komen versneld de scholen binnen: draadloze netwerken, digiborden en chromebooks/ipads. Geëvalueerde BAS-cellen in 2014 School BAS-cellen De Ark Schoolregels Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag Begeleid zelfstandig leren Jan Barbier Geen Prinses Beatrix Weektaak Basiscommunicatie en schriftelijke communicatie Responsiviteit Instructie en feedback Groepsplan gedrag De Blenke Geen De Bongerd Afspraken en routines Tijdsbewustzijn en taakplanning Effectieve leertijd: instructie en feedback Effectieve instructie: onderwijsmethoden Leerlingenadministratie: planningssysteem Leerlingvolgsysteem: instroom jonge leerlingen De Brug Zelfstandige leerhouding: regels en routine en begeleid zelfstandig leren Instructie en feedback: effectieve leertijd De Es Geen De Meander Effectieve leertijd- en instructie Kerndoelen en differentiatie Zelfstandig leren Weekplanning en coöperatief leren Prinses Marijke Inrichten en aankleding school, klas en plein Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag Weekplanning School BAS-cellen De Schaapskooi Effectieve leertijd Directe instructie en onderwijsmethode Tijdsbewustzijn en taakplanning Begeleid zelfstandig leren Regels en routine Voorspelbaarheid leerkrachtgedrag Talentrijk Effectieve leertijd Directe instructie Regels en routine De Veenbrug Structuur en weekplanning Schriftelijke correctie Inspectie Het toezicht door de onderwijsinspectie is de laatste jaren sterk gewijzigd. De inspectie houdt de besturen van scholen meer en meer verantwoordelijk en spreekt haar op de kwaliteit aan. De inspectie houdt wat afstand en spreekt de scholen aan via het bestuur. Het toezicht van de inspectie richt zich op de kwaliteit van het onderwijs, waarbij vooral resultaatgericht wordt beoordeeld. Dat wil zeggen dat scholen met voldoende resultaten minder intensief worden geïnspecteerd. De resultaten van de leerlingen worden vanaf 2009 nauwkeurig in kaart gebracht om sneller conclusies te kunnen trekken, risico s te kunnen inschatten en eventueel het onderwijs bij te stellen. ParnasSys, een uitgebreid administratiepakket, is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Resultaten, analyses en trends worden besproken in de teams en met de bestuurder. De scholen vergelijken de resultaten. De inspectie van het onderwijs heeft voor alle scholen van de Stichting Ieder kind telt een basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs! Een aantal scholen kreeg een basisarrangement met attendering. De inspectie geeft hierdoor aan dat op basis van de bij haar bekende gegevens de opbrengsten onder de ondergrens, die de inspectie hanteert, liggen. 17

18 Nieuwe lesmethoden in 2014 Lesmethoden (boeken/werkschriften) worden gemiddeld na 8 9 jaar vervangen. School De Ark Jan Barbier Nieuwe lesmethoden Wereld in getallen (rekenmethode) Blink (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie) Prinses Beatrix Onderbouwd (gr 1 en 2), Wereld in getallen (rekenmethode), Kinderen en hun sociale talenten (soc. vaardigheden), Station Zuid (technisch lezen) De Blenke Blink (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie) De Bongerd Taal in Beeld (t/m gr 6), Spelling in Beeld (t/m gr 6) De Brug De wereld in getallen 4 (rekenmethode) De Es Blink (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie) De Meander Onderbouwd (voor gr 1 en 2), spellingsmethode Staal (voor gr 4 t/m 7), Take it easy (Engels) (gr 1 t/m 8) Prinses Marijke Een school vol theater, Leefstijl (nieuwe versie), Leeslink (begrijpend lezen) De Schaapskooi Nieuwsbegrip XL Talentrijk Pluspunt (gr 3 t/m 8), (rekenen) Onderbouwd (gr 1 en 2) De Veenbrug Pluspunt (rekenen) Uitstroom Voortgezet Onderwijs In 2014 hebben 257 leerlingen van de groepen 8 onze scholen verlaten. Zij gingen naar de volgende onderwijsvormen: Uitstroomgegevens Het nieuwe leren Onderwijs ontwikkelt zich. Gelukkig blijven de klassikale momenten er wel; bijvoorbeeld in de vertelling en bij de instructie. Dat is goed voor de sociale samenhang. Daarnaast zijn er vormen van werken op eigen niveau of samenwerken zoals tutorlezen, coöperatief leren, ontdekkend leren en projecten. Kinderen werken regelmatig met dag-/weektaken en kunnen eigen keuzes maken, waarbij een beroep wordt gedaan op zelfstandigheid. Het is belangrijk een goede balans te vinden in deze werkvormen. Essentieel is het dat de basisvaardigheden (rekenen, lezen, taal) goed beheerst worden en de kinderen voldoende feitenkennis hebben, maar ook dat de sociaal emotionele ontwikkeling ruime aandacht krijgt. Daarnaast wordt het kunnen hanteren van (digitale) informatie steeds belangrijker. Alle stichtingsscholen leggen hun eigen accenten en evalueren voortdurend in het zoeken naar deze balans. Een paar voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen: - Werken met portfolio s; - SALTO (Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen); - Verhogen opbrengsten middels School aan Zet; - Verdere digitalisering: ParnasSys, Zien, Ouderportal; - BEO (Boeien en Effectief Onderwijs) - Samenwerken in plusgroepen; - Kenniskringen voor rekenen, ICT, taal/lezen, Identiteit en Hoogbegaafd- heid; - Tweetalig onderwijs (Engels) en VVTO; - Meervoudige intelligentie (MI); - Combifunctionaris (sport en bewegen); - Kanjerscholen (sociaal-emotionele ontwikkeling); - Techniek in het basisonderwijs/techniekdagen; - Werken met Leerlingenraad of KaMeR (kindermedezeggenschapsraad); - Werken met kindercoach; - Lesson Study (samen voorbereiden). Totaal 257 ll 18

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN Infomap Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 1.1. 10 jaar stichting 1.2. BestuursFormatiePlan 2014-2015 1.3. Identiteitsdocument 1.4. Uittreksel Kamer van Koophandel 1.5. Statuten oprichting Stichting 1.6. Statuten:

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplannen Resultaat 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

2015-2016. Jaarplan MR

2015-2016. Jaarplan MR 2015-2016 Jaarplan MR MR Griendencollege 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 4 4. Structurele onderwerpen... 6 5. Vergaderdata

Nadere informatie

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap (G)MR Scan Naar verdere professionalisering van medezeggenschap werkwijze Het is de bedoeling dat deze scan aan de MR, deelraad of GMR van een organisatie een snel beeld geeft over de professionaliteit.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2014-2018 St. RKBS Vleuten, De Meern, Haarzuilens

Strategisch beleidsplan 2014-2018 St. RKBS Vleuten, De Meern, Haarzuilens Strategisch beleidsplan 2014-2018 St. RKBS Vleuten, De Meern, Haarzuilens Kernwaarden 1) Wij zijn op katholieke grondslag gebaseerd op algemene katholieke beginselen, 2) Wij geven ruimte en respecteren

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Beoogde Aanpak vanuit de regiegroep

Beoogde Aanpak vanuit de regiegroep Aanname en identiteit VCOG en IDENTITEIT e vanuit de regiegroep Bewijs 2 de en 3 de fase van de plan Identiteitsgebonden (leerkracht) competenties maken expliciet onderdeel uit van het aannamebeleid. De

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool de Sporckt Jaarverslag 2012-2013

Medezeggenschapsraad basisschool de Sporckt Jaarverslag 2012-2013 Medezeggenschapsraad basisschool de Sporckt Jaarverslag 2012-2013 Tilburg, juni 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Sporckt voor het schooljaar

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2014-2015 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2014/2014.

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarverslag GMR VO 2011-2012

Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Jaarverslag GMR VO 2011-2012 Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio Dit jaarverslag is bedoeld om u als

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

Werkplan. Medezeggenschapsraad. CBS Arcade

Werkplan. Medezeggenschapsraad. CBS Arcade Werkplan Medezeggenschapsraad CBS Arcade 2015 2016 September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie... 3 3. Samenstelling en taakverdeling van de MR... 4 4 Werkafspraken... 5 4.1 Communicatie...

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor

Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor 1 Jaarverslag GMR 2013/2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Werkgroepen blz. 3 3. Activiteiten blz. 4 4. Behandelde

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ARK & DE ARK VAN NOACH

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ARK & DE ARK VAN NOACH JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ARK & DE ARK VAN NOACH Beste mensen, Bij deze treft u het jaarverslag aan van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS De Ark en KBS De Ark van Noach in IJsselstein. In

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 2.3 Werkwijze 3. Scholing Pagina 4 4. Behandelde

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap 2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasonderwijs.nl 12-9-2013 INHOUD 1 Inleiding 3 Algemeen 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR) 3 2 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie