Jaarverslag 2014 Stichting Ieder kind telt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Ieder kind telt"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Raad van Toezicht... 8 Bestuur... 9 Staf en secretariaat, administratie en facilitaire dienst... 9 Managementoverleg (MO)... 9 Medezeggenschap GMR Relaties en samenwerking Afhandeling van klachten Identiteit en onderwijs Strategisch beleid Onderwijs Resultaten CITO eindtoets Geëvalueerde BAS-cellen in Inspectie Nieuwe lesmethoden in Uitstroom Voortgezet Onderwijs Het nieuwe leren Leerlingenaantallen Passend onderwijs en zorgplicht Cultuurbeleid Verbinding met de maatschappij ICT-ontwikkelingen Personeelsbeleid Doelstellingen P&O Hoofdthema s Personeel & organisatie Personele bezetting Doelgroepenbeleid Arbeidsomstandigheden Beloningsbeleid Personele lasten Bestemmingsbox/prestatiebox Ziekteverzuimbeleid Personele bezetting Gebouwen Verkorte jaarrekening Exploitatierekening Gevoerd financieel beleid Analyse financieel resultaat Lasten Treasury en financieringsbeleid Effecten Feiten/cijfers verslagjaar Vervangingsfonds Continuïteits- en risicoparagraaf De Ark in De Blenke, De Es en de Jan Barbier in De Prinses Beatrix in De Bongerd in De Brug in De Meander in Prinses Marijke in De Schaapskooi in Talentrijk in De Veenbrug in

4 4

5 Inleiding Met genoegen presenteer ik u het jaarverslag over het kalenderjaar De juridische structuur van de organisatie is de stichtingsvorm en draagt de naam: Stichting Ieder kind telt, christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hellendoorn. In de Statuten van de Stichting zijn onder andere vastgelegd de grondslag en het doel van de Stichting en de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Grondslag en doel van de stichting (art. 2 en 3 van de statuten) kunnen samengevat, als volgt worden omschreven: De grondslag van het werk van de Stichting is gebaseerd op de Bijbel. Op basis van deze grondslag is het doel van de Stichting bevordering en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs. Het missionstatement van Stichting Ieder kind telt is: Ieder kind (én elke medewerker) telt! In dit jaarverslag legt het bestuur op hoofdlijnen verantwoording af over het gevoerde beleid in Naast verantwoording geeft het verslag een beeld van toekomstige ontwikkelingen. Het bestuur wordt ondersteund door een directeur beheer, staffunctionaris P&O, secretaresse en een administratief medewerkster (allen parttime functies) en de directies van de scholen. De taken en bevoegdheden van bestuur en management zijn vastgelegd in het bestuurs- en managementstatuut. De taken van de overige medewerkers zijn vastgelegd in een taak- en functieomschrijving. Bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn de schooldirecteuren nauw betrokken via het managementoverleg (MO). Dit overleg heeft verder ten doel zaken van schooloverstijgend en gemeenschappelijk belang goed op elkaar af te stemmen. Tenslotte, de toetsing van het bestuursbeleid vindt plaats door: - De Raad van Toezicht (RvT). Bij de invulling van zijn taak richt de RvT zich op het belang van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden scholen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de RvT zijn zodanig dat deze een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. - de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een eigen reglement. In de GMR zijn alle 12 scholen met 1 persoon vertegenwoordigd. Om een goede kwaliteit te kunnen leveren dient er binnen de scholen sprake te zijn van een optimaal werk- en onderwijsklimaat. Stichting Ieder kind telt investeert in intermenselijke relaties. Vandaar dat ruimte en aandacht is gegeven aan scholing, coaching van (nieuwe) leerkrachten, begeleidingstrajecten en ondersteuning. De scholen met hun leerlingen en leerkrachten vormen het hart van de organisatie. 5

6 Verantwoording Alle betrokkenen binnen Stichting Ieder kind telt werken met passie om, op basis van grondslag en het doel van de stichting, haar visie en missie, vorm en inhoud te geven aan het onderwijs. Binnen de kaders van policy governance en de code goed bestuur, goed onderwijs geeft het bestuur van de Stichting Ieder kind telt aan dat ze over haar beleid en de uitvoering ervan op een open, eerlijke en transparante wijze wil communiceren. Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid hoort hier ook bij. Bij verantwoording gaat het om verticale verantwoording (richting de overheid: ministerie, gemeente) én horizontale verantwoording (naar interne en externe belanghebbenden). De belangrijkste verantwoordingsdocumenten op bestuursniveau zijn: het meerjarig Strategisch Beleidsplan (SBP) en het hierop gebaseerde Operationele Beleidsplan (OBP) per schooljaar begroting, jaarrekening en jaarverslag tevredenheidsonderzoeken bestuursformatieplan De belangrijkste verantwoordingsdocumenten op schoolniveau: schoolplan (meerjarig) en schoolontwikkelingsplan (schooljaar) en schoolgids (jaarlijks) personeelstevredenheidsonderzoek oudertevredenheidsonderzoek leerlingtevredenheidsonderzoek CITO-eindtoetsgegevens en trendanalyses Inspectieverslagen Verantwoordingsdocumenten op lokaal/gemeentelijk niveau: integraal huisvestingsplan Verantwoordingsdocumenten op samenwerkingsverbandniveau SWV Twente 23-01: ondersteuningsplan (meerjarig) en activiteitenplan (schooljaar) begroting, jaarrekening en jaarverslag schoolondersteuningsplan (SOP) Het investeren in leermiddelen, meubilair, speelvoorzieningen en het optimaliseren van de huisvesting loopt, ook in 2014, als een rode draad door ons beleid was het jaar van opnieuw krimp en bezuinigingen. Vooral de landelijke, van overheidswege ingevoerde bezuinigingen zette de stichting onder druk. Harde maatregelen moesten worden genomen. Gezien het resultaat over 2013 kunnen we constateren dat de maatregelen een positief effect hebben. Met name de structurele kosten zijn beheersbaar geworden. Het jaar 2014 is een implementatiejaar geworden. Per 1 januari 2012 is de vereniging omgevormd tot stichting met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). Een misschien weinig in het oog springende gebeurtenis, maar toch zeker één van historisch besef, formaat en importantie. De directe aanleiding was de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. Deze schrijft onder andere een strikte scheiding voor tussen bestuur en intern toezicht. Na een traditie van bijna 150 jaar met een aantal verenigingen in de gemeente Hellendoorn is de verenigingsvorm per 1 januari 2012 ten einde. Zowel ledenraad, medezeggenschapsraad als bestuur waren unaniem van mening dat een stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht model beter passend is bij de huidige situatie in een professionele organisatie. Met tevredenheid en enige zorg kijken we terug op de resultaten in Met dank aan alle medewerkers die zo geweldig hun best hebben gedaan om onze kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden binnen hun eigen mogelijkheden. Zij laten zien dat onderwijs een prachtig vak is. Hulde aan alle (mede)werkers in het veld. Wij ervaren het als Gods zegen dat ook in 2014 veel voorgenomen activiteiten konden worden gerealiseerd. H. Slabbekoorn Voorzitter College van Bestuur 6

7 1 Organisatie 7

8 Raad van Toezicht In de Wet Goed onderwijs, goed bestuur is wettelijk vastgelegd dat er binnen een schoolorganisatie een organieke splitsing moet zijn tussen het besturen en het toezicht houden. Op 9 juni 2011 heeft de ledenraad van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Hellendoorn unaniem besloten de vereniging per 1 januari 2012 op te heffen en de Stichting Ieder kind telt in het leven te roepen. Het bestuur van de stichting ligt in handen van de voorzitter College van Bestuur. In deze functie is Henk Slabbekoorn benoemd. Hij is daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het besturen van de stichting en van de door de stichting in stand gehouden scholen. Tegelijkertijd is een Raad van Toezicht opgericht. In de statuten zijn de taken en de verantwoordelijkheden omschreven. De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen: Toezichthouder van de stichting Werkgever van de bestuurder Klankbord voor de bestuurder Toezichthouder De Raad heeft het toezicht op de naleving van de procedures en richtlijnen voor de totstandkoming van de financiële verslaglegging. Daarnaast toetst de Raad of de beschikbare middelen effectief en efficiënt zijn ingezet. Dit toezicht is binnen de Raad opgedragen aan de financiële commissie die bestaat uit twee financieel deskundigen. Zij brengt advies uit aan de gehele Raad. Samen met de bestuurder en de directeur beheer vormen zij de interne Auditcommissie Financiën. De Auditcommissie heeft in 2014 tweemaal vergaderd en de volgende onderwerpen besproken: financieel kwartaaloverzichten en jaarrekening. Werkgever De werkgeversrol van de Raad van Toezicht uit zich onder andere door het beoordelen van het functioneren van de bestuurder. De toetsing wordt uitgevoerd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en teruggekoppeld naar de voltallige Raad van Toezicht. In 2014 zijn eerste gesprekken gevoerd over de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder naar aanleiding van de invoering van de CAO bestuurders PO Dit proces wordt begin 2015 afgerond. Klankbord Vanuit de Raad van Toezicht heeft de voorzitter maandelijks contact met de bestuurder en jaarlijks contact met de GMR. Verder heeft de Raad van Toezicht in 2014 de volgende scholen bezocht: De Ark, De Es, De Bongerd en De Brug. Overleg De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2014 vergaderd op 5 maart, 18 juni, 8 oktober en 3 december Daarnaast is de Raad van toezicht op 3 november 2014 zonder de bestuurder bijeen geweest om te overleggen over haar eigen functioneren. Belangrijkste agendapunten zijn in 2014 geweest: Jaarprogramma Raad van Toezicht Toezichtskader RvT Passend onderwijs Schoolbezoeken (rooster schoolwijzer) Begroting Rddf plaatsing personeel Jaarrekening Fusie Prinses Margriet en Prins Claus Bestuursbesluiten en managementrapportages Kwaliteitsmeting Raad van Toezicht Toepassing Cao bestuurder PO Opening De Twijn Beloning De Raad van Toezicht heeft besloten de leden van de Raad van Toezicht in de vorm van een onkostenvergoeding te honoreren voor hun inzet. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn: Toezichthouderschap is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend; toezichthouderschap vraagt een serieuze tijdsinspanning ( uur per jaar); 8

9 honorering van toezicht past bij de professionalisering van de bestuurscultuur in de PO-sector; honorering is gerelateerd aan kwaliteit van het toezicht. Bij het bepalen van de hoogte van de honorering is het honoreringsadvies van de VTOI (Vereniging Toezichthouders Onderwijs Instellingen) gevolgd en heeft de Raad een vergoeding volgens de richtlijnen van de VTOI ontvangen. De vergoedingen zijn respectievelijk 1.700,- (voorzitter) en 803,- (lid). Eddy Held, Voorzitter Raad van Toezicht Samenstelling RvT Naam Functie Maatschappelijke Eddy Held Ingrid op den Dries Edwin van Paassen Annemieke Borger Voorzitter Lid auditcommissie werkgever Vice-voorzitter Lid auditcommissie werkgever Lid auditcommissie financiën Lid auditcommissie Functie Unitleider VO HRM Financieel deskundige Financieel deskundige financiën Marloes de Graven Lid Senior Personeelsadviseur Bestuur Het College van Bestuur is belast met het besturen van de door de Stichting in stand gehouden scholen en is tevens belast met de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de Stichting en van de door de Stichting in stand gehouden scholen. Op verzoek van het management overleg (MO) was de bestuurder in 2014 technisch voorzitter van het MO. Staf en secretariaat, administratie en facilitaire dienst De stafmedewerkers (en het MO) adviseren de bestuurder over het te voeren beleid. Ook adviseren zij, gevraagd en ongevraagd de directeuren bij de uitvoering van hun taken. Zij volgen, toetsen en beoordelen de resultaten van uitvoering van beleid en rapporteren hun bevindingen aan de bestuurder. Stichting Ieder kind telt heeft niet alle deskundigheid in huis, indien nodig wordt expertise ingehuurd. Het secretariaat, administratie en facilitaire dienst verlenen ondersteunende diensten voor de gehele organisatie. Managementoverleg (MO) Het managementoverleg wordt voorgezeten door de voorzitter CvB. Aan dit overleg nemen deel, de directeuren, of hun vervangers, van de scholen en onderwerp afhankelijk de directeur Beheer en/of de Beleidsmedewerker P&O. Het overleg vindt minimaal 10 keer per jaar plaats. De agendapunten voor dit overleg worden aangedragen vanuit zowel de directies van de scholen als het bestuur. In dit overleg komen in elk geval aan de orde beleidsvoorstellen richting het bestuur. In 2014 is onder meer het volgende besproken en vastgesteld: - Strategisch Beleidsplan ; - Evaluatie OBP 2013, vaststellen OBP 2014; - Uitgangspunten voor financieel beleid en bestuursformatieplan ; - Taakbeleid; - Richtlijnen openstellen notities ouderportal ParnasSys; - CITO eindtoets ook in 2015; - Het Arbo-dienstverleningscontract 2014; - De Plusklassen (groep 7/8 en 5/6) zijn een succes en worden voortgezet; - Gefaseerde invoering leraar specialisatie RTL, geen nieuwe tranch; - Protocol Sociale Media; - Werkgroep Integraal blijft actief; - Herijking TSO-beleid; - Protocol Instroom-Doorstroom-Uitstroom van leerlingen; - Begroting

10 Medezeggenschap De schooldirecteur en het bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op hun basisschool. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), voor de helft bestaande uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. Het aantal MR-leden is afhankelijk van de grootte van de school. De directeur van de school woont (gedeeltelijk) de vergaderingen bij in een adviserende rol. Van elke school kan een MR lid vertegenwoordigd zijn in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). GMR De GMR van Stichting Ieder kind telt bestond in 2014 uit 12 afgevaardigden. De verdeling bestaat uit zeven personeelsleden en vijf ouders. Deze disbalans tussen ouder- en personeelsgeleding zal tijdens een volgende wisselingen weer in balans worden gebracht. Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit Rob Nahuis (voorzitter) en Henny van Eijzeren (secretaris). Evelien Wildeboer verzorgt de notulen en het samenstellen van de stukken voor de vergaderingen. De heer Henk Slabbekoorn, voorzitter College van Bestuur, is bij de vergaderingen aanwezig om agendapunten direct te kunnen toelichten. De GMR is in het jaar 2014 vijf keer bijeengekomen (25 maart, 19 en 26 mei, 24 september en 8 december). De raad heeft instemming of een positief advies gegeven over de volgende zaken: - Vakantierooster ; - Vergaderdata ; - Financiële uitgangspunten en Bestuursformatieplan ; - Jaarverslag Stichting Ieder kind telt 2013; - Jaarverslag GMR 2013; - SBP ; - TSO-beleid; - Protocol Instroom, doorstroom en uitstroom leerlingen; - Begroting 2015; - Jaaragenda GMR Overige onderwerpen die ter tafel kwamen: - Ziekteverzuim; - Jaarlijks overleg met voorzitter RvT en lid RvT (op bindende voordracht GMR); - Vergadering voorzitter CvB en voorzitters MR en OR, ; - Formeren werkgroepen bestuursformatieplan en begroting; - Ontwikkelingen Passend Onderwijs; - Waarden en identiteit; - Cursus leden MR / GMR; - Leerlingentellingen/prognose/krimp; - RDDF-plaatsingen; - Tevredenheidspeilingen; - Taakbeleid; - Planraad Twente Noord 23-01; - Rooster van aftreden. Relaties en samenwerking Zowel op bestuursniveau als op schoolniveau bestaat er een groot netwerk van externe relaties. Zonder volledig te willen zijn, willen we hier een aantal van de belangrijkste noemen: - de onderwijsinspectie: op basis van de schoolbezoeken wordt een inspectieverslag gemaakt dat een oordeel geeft over de kwaliteit van het onderwijs; - de onderwijsbegeleidingsdienst Expertis; zij ondersteunt de scholen - op basis van hun vragen en wensen - op het terrein van leerlingenzorg (consultatie en onderzoek), bijdrage in studiebijeenkomsten, advies en/of ondersteuning bij invoering onderwijskundige vernieuwingen; - (na)scholingsinstellingen: regionaal of landelijk: Windesheim, Edith Stein, CPS/AVS, Seminarium voor Orthopedagogiek e.a. (met Windesheim heeft Stichting Ieder kind telt ; een convenant Samen opleiden vastgelegd. Er wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt in het kader van Opleiden in de school.); - de gemeente: huisvestingsbeleid, lokaal onderwijsbeleid en diverse projecten hierbinnen, Brede School-ontwikkelingen; participatie in diverse gemeentelijke werken adviesgroepen zoals: commissie huisvesting, BOLO, stuur- en werkgroep 10

11 Jeugdbeleid e.d. en diverse project-groepen vanuit het lokaal onderwijskundig beleidsplan; - Verus (netwerk Overijssel) en Onderwijsbureau OSGMetrium, met name bedoeld als vraagbaak voor bestuur en management; - politieke partijen: gericht op (onderwijs) input voor programma s gemeenteraadsverkiezingen; - kerken in alle dorpen: startdiensten, kindschool-gezin diensten, kerkenpad, bid- en dankdagdiensten; - andere vormen van onderwijs: peuterspeelzaal, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en ROC s en hogescholen; - WSNS samenwerkingverband rondom De Brug en SWV Twente-Noord (Passend Onderwijs). Afhandeling van klachten In 2014 zijn er binnen de Stichting Ieder kind telt geen officiële klachten ingediend bij de externe vertrouwenspersoon, de heer J.A. van Soest, huisarts te Nijverdal. Gedurende het jaar 2014 is er minimaal een beroep gedaan op Dr. Van Soest. Deze kwesties konden allen behandeld worden met een telefonisch gesprek waarin adviezen zijn gegeven. Bemiddeling in deze kwesties waren na de telefonische gesprekken niet nodig. Alle scholen van de stichting zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van Verus (Vereniging voor christelijk onderwijs). Open communicatie en een professionele houding dragen er toe bij dat ouders tevreden zijn over de wijze waarop er met hen en met de kinderen wordt omgegaan. Voor personeel en directies geldt dat goede communicatie en een professionele houding het werkplezier ten goede komt. 11

12 Basisgegevens scholen Brinnr. Schoolnaam Adresgegevens Telefoonnr. Schooldirecteur 06YZ De Ark t Caphorst 47, Daarle H. Huisinga 04PS Jan Barbier Ommerweg 138, Hellendoorn R. Roelofs 12TK Prinses Beatrix Trompweg 12, Nijverdal A. ter Avest 05PI De Blenke Leerlooierstraat 2, Hellendoorn R. Roelofs 04OF De Bongerd Zuidelijke Hoofddijk 3, Nijverdal H. Wessels 03ZN De Brug (SBO) Maasstraat 6, Nijverdal L. Winters 07YZ De Es Noord Esweg 26, Hellendoorn R. Roelofs 10RD Prinses Marijke Noetselerbergweg 23, Nijverdal H.J. Groot Wassink 11FO De Meander Bachlaan 68 Lochtersweg 1, Nijverdal H. Timmer-van de Vosse 00IJ De Schaapskooi Kuperserf 47, Nijverdal C. Lindhout 11RL Talentrijk PC Stamstraat 2, Nijverdal H.H. Schepers 04US De Veenbrug G. Nijlandstraat 4, Daarlerveen R. Schuurman-Brink 12

13 2 Kernactiviteiten 13

14 Identiteit en onderwijs De stichting heeft als doel: bevordering en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs in de gemeente Hellendoorn en kent als grondslag voor haar handelen de Bijbel als Gods woord. Het onderwijs op de scholen van Stichting Ieder kind telt wil hier dan ook door gekenmerkt worden. Dit is met name terug te vinden in de keuzes van lesmethoden, het aannamebeleid ten aanzien van leerlingen en leerkrachten, het verzorgen van godsdienstonderwijs en de viering van christelijke feestdagen. De scholen kenmerken zich als open christelijke scholen: - De bijbelse verhalen over God en mensen inspireren tot actieve betrokkenheid op de omgeving waarin we leven; de omringende schepping met mensen, dieren en planten. - De levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige identiteit is zichtbaar in ons onderwijs. - We geven de ruimte aan allen die zich in onze identiteit herkennen, deze waarderen en respecteren. - Een pluriforme schoolbevolking is een waardevolle voorbereiding op een plurifome samenleving. Per 1 januari 2012 is een kenniskring Identiteit gestart. De deelnemers, zowel ouders als leerkrachten, delen kennis en informatie met terugkoppeling naar de scholen, waardoor Identiteit een levend onderdeel is van onze kwaliteitsagenda. De kenniskring komt 2 á 3 keer per jaar bijeen en organiseert de 2-jaarlijkse Identiteitsdag voor het personeel van de Stichting. Strategisch beleid 2014 was het jaar van het ontwikkelen en afronden van een nieuw beleidsplan voor de periode Centraal bij de besprekingen staat de vraag: Waar willen we met het onderwijs en de scholen naar toe de komende 4 jaar? Voorafgaande aan de ontwikkeling van het strategische beleid zijn op alle scholen tevredenheidspeilingen afgenomen onder ouders, leerlingen en leerkrachten. De resultaten zijn input voor Strategisch beleid en Schoolplan. Ouders, leden van de GMR, directeuren (MO), leden van de Raad van Toezicht en bestuurder hebben bouwstenen aangeleverd. Basis is de door het MO opgestelde Identiteitsparagraaf waarin de kernwaarden: ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en optimisme, leidend zijn! De visie-aspecten worden steeds afgesloten met de focus-punten horend bij betreffend visie onderdeel. Het strategisch beleid is de onderlegger voor de schoolplannen. De ontwikkeling van de schoolplannen is ter hand genomen. Op schoolniveau bleef het Schoolplan leidend. Jaarlijks wordt het SJOP (SchoolJaarOntwikkelPlan) opgesteld en geëvalueerd. De scholen beschrijven in hun plannen de voornemens en de doelen op onderwijskundig gebied. Teams maken met elkaar afspraken over hoe zij de gestelde doelen denken te bereiken. Er wordt gezocht naar een balans tussen kennis overdragen en het ontwikkelen van o.a. sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden. In het verslagjaar 2014 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest en gerealiseerd: - Directeuren staan geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. - Schooltijden zijn op een aantal scholen aangepast: 5 gelijke dagen model, continurooster en Hoornsmodel. - Middels Vensters PO staan alle scholen op de kaart. - De Pr. Margriet en de Pr. Claus zijn per 1 augustus 2014 gefuseerd. - Verdere invulling gegeven aan het educatief partnerschap tussen school en ouders! - Vernieuwde website voor alle scholen en Stichting. - Alle scholen werken met het ouderportal van ParnasSys. - Nieuwe CAO PO

15 2 Onderwijs 15

16 Onderwijs Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en leren op de scholen. Stichting Ieder kind telt ontwikkelt een opbrengstgerichte cultuur waarbij handelingsgericht werken centraal staat. Op de scholen is dit jaar met veel inzet en plezier gewerkt om kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen te verzorgen. De scholen hebben invulling gegeven aan de schoolplannen , dit uitgewerkt in het jaarlijks opgestelde SJOP (school-jaarontwikkelplan). Op stichtingsniveau zijn de geplande activiteiten beschreven in het Operationele Beleidsplan (OBP). De directeur formuleert ambities in het Schoolplan en Schooljaarontwikkelingsplan (SJOP) en verantwoordt de kwaliteit in het eindverslag SJOP. De onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda. Opbrengstgegevens worden gebruikt om het onderwijsproces te verbeteren, zodat de leerprestaties toenemen. Het onderwijsproces is handelingsgericht afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Stichting Ieder kind telt streeft naar: - goed onderwijs door professionele leerkrachten die het handelen en gedrag afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling; - opbrengsten minimaal op het niveau van de wettelijke vastgestelde inspectie-normen; - vastgestelde ambitieniveaus. Voor het kalenderjaar 2014 kan in dit jaarverslag het volgende worden vastgesteld in het kader van continuering van bestaand en nieuw beleid: - De voorzitter CvB heeft op advies van het MO het besluit genomen de verdere implementatie van het kwaliteitsinstrument Integraal stop te zetten. Een werkgroep blijft de ontwikkeling van Integraal volgen en komt in 2014/2015 met een voorstel voor herstart of definitief afscheid. - 1-zorg route. Alle scholen werken met de 1- zorg route. Het onderwijs wordt daarbij beter afgestemd op de onderwijs- behoeften van de leerlingen. De route stimuleert handelingsgericht en planmatig werken en maakt de zorgstructuur transparanter. De route past in de ontwikkeling van Passend Onderwijs en vergroot de competenties van leerkrachten en intern begeleiders. - Uitvoering van de SJOP s, een jaarlijkse actualisering van de schoolplannen als plannings-, verantwoordings- en evaluatieinstrument (daarmee tevens een instrument in het kader van kwaliteitsbeleid); - Een 4-tal scholen neemt deel aan het programma van School aan zet gericht op het verbeteren van de onderwijsopbrengsten. - Afname van de CITO eindtoets op alle scholen van de Stichting Ieder kind telt. Resultaten CITO eindtoets 2014 School zonder correctie correctie ll.gewicht Landelijk gemiddelde De Ark Jan Barbier Prinses Beatrix De Blenke De Bongerd De Es De Meander: -Pr. Claus -Pr. Margriet Prinses Marijke De Schaapskooi Talentrijk De Veenbrug In het kader van SWV/Passend Onderwijs het verder implementeren van zgn. sovatrainingen en ontwikkelen van expertisegroepen van IB ers in het kader van zorgbeleid. Tevens werd van het scholingsaanbod van het Samenwerkingsverband (SWV De Brug) enthousiast door veel leerkrachten gebruik gemaakt. (Per afdeling 06-03). - Kenniskringen: In 2014 hebben alle kenniskringen ( Excellentie/hoog-begaafdheid, Rekenen, ICT, Taal/lezen en Identiteit) een goede voortgang gekend. Deelnemers 16

17 zijn enthousiast en ervaren de bijeenkomsten als leerzaam en verbindend. - Vanuit BAS-ontwikkelingen (Bouwen aan een Adaptieve School) en kijkend naar de inrichting van Passend Onderwijs (2014) is op alle scholen het handelingsgericht werken (HGW) als speerpunt ingezet. - Gouden handen project: Een nieuw initiatief van PO (Stichting Ieder kind telt en VO (CSG Reggesteyn). Dit initiatief is gericht op leerlingen (groep 7/8) in het PO die niet zo geboeid zijn door theorie en structuurkennis, maar meer getalenteerd zijn op het gebied van doen. Voor deze leerlingen wordt er gedurende het cursusjaar een aantal dagdelen doeactiviteiten georganiseerd. De activiteiten zijn gericht op het behalen van succeservaringen. - ICT ontwikkelingen komen versneld de scholen binnen: draadloze netwerken, digiborden en chromebooks/ipads. Geëvalueerde BAS-cellen in 2014 School BAS-cellen De Ark Schoolregels Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag Begeleid zelfstandig leren Jan Barbier Geen Prinses Beatrix Weektaak Basiscommunicatie en schriftelijke communicatie Responsiviteit Instructie en feedback Groepsplan gedrag De Blenke Geen De Bongerd Afspraken en routines Tijdsbewustzijn en taakplanning Effectieve leertijd: instructie en feedback Effectieve instructie: onderwijsmethoden Leerlingenadministratie: planningssysteem Leerlingvolgsysteem: instroom jonge leerlingen De Brug Zelfstandige leerhouding: regels en routine en begeleid zelfstandig leren Instructie en feedback: effectieve leertijd De Es Geen De Meander Effectieve leertijd- en instructie Kerndoelen en differentiatie Zelfstandig leren Weekplanning en coöperatief leren Prinses Marijke Inrichten en aankleding school, klas en plein Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag Weekplanning School BAS-cellen De Schaapskooi Effectieve leertijd Directe instructie en onderwijsmethode Tijdsbewustzijn en taakplanning Begeleid zelfstandig leren Regels en routine Voorspelbaarheid leerkrachtgedrag Talentrijk Effectieve leertijd Directe instructie Regels en routine De Veenbrug Structuur en weekplanning Schriftelijke correctie Inspectie Het toezicht door de onderwijsinspectie is de laatste jaren sterk gewijzigd. De inspectie houdt de besturen van scholen meer en meer verantwoordelijk en spreekt haar op de kwaliteit aan. De inspectie houdt wat afstand en spreekt de scholen aan via het bestuur. Het toezicht van de inspectie richt zich op de kwaliteit van het onderwijs, waarbij vooral resultaatgericht wordt beoordeeld. Dat wil zeggen dat scholen met voldoende resultaten minder intensief worden geïnspecteerd. De resultaten van de leerlingen worden vanaf 2009 nauwkeurig in kaart gebracht om sneller conclusies te kunnen trekken, risico s te kunnen inschatten en eventueel het onderwijs bij te stellen. ParnasSys, een uitgebreid administratiepakket, is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Resultaten, analyses en trends worden besproken in de teams en met de bestuurder. De scholen vergelijken de resultaten. De inspectie van het onderwijs heeft voor alle scholen van de Stichting Ieder kind telt een basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs! Een aantal scholen kreeg een basisarrangement met attendering. De inspectie geeft hierdoor aan dat op basis van de bij haar bekende gegevens de opbrengsten onder de ondergrens, die de inspectie hanteert, liggen. 17

18 Nieuwe lesmethoden in 2014 Lesmethoden (boeken/werkschriften) worden gemiddeld na 8 9 jaar vervangen. School De Ark Jan Barbier Nieuwe lesmethoden Wereld in getallen (rekenmethode) Blink (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie) Prinses Beatrix Onderbouwd (gr 1 en 2), Wereld in getallen (rekenmethode), Kinderen en hun sociale talenten (soc. vaardigheden), Station Zuid (technisch lezen) De Blenke Blink (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie) De Bongerd Taal in Beeld (t/m gr 6), Spelling in Beeld (t/m gr 6) De Brug De wereld in getallen 4 (rekenmethode) De Es Blink (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie) De Meander Onderbouwd (voor gr 1 en 2), spellingsmethode Staal (voor gr 4 t/m 7), Take it easy (Engels) (gr 1 t/m 8) Prinses Marijke Een school vol theater, Leefstijl (nieuwe versie), Leeslink (begrijpend lezen) De Schaapskooi Nieuwsbegrip XL Talentrijk Pluspunt (gr 3 t/m 8), (rekenen) Onderbouwd (gr 1 en 2) De Veenbrug Pluspunt (rekenen) Uitstroom Voortgezet Onderwijs In 2014 hebben 257 leerlingen van de groepen 8 onze scholen verlaten. Zij gingen naar de volgende onderwijsvormen: Uitstroomgegevens Het nieuwe leren Onderwijs ontwikkelt zich. Gelukkig blijven de klassikale momenten er wel; bijvoorbeeld in de vertelling en bij de instructie. Dat is goed voor de sociale samenhang. Daarnaast zijn er vormen van werken op eigen niveau of samenwerken zoals tutorlezen, coöperatief leren, ontdekkend leren en projecten. Kinderen werken regelmatig met dag-/weektaken en kunnen eigen keuzes maken, waarbij een beroep wordt gedaan op zelfstandigheid. Het is belangrijk een goede balans te vinden in deze werkvormen. Essentieel is het dat de basisvaardigheden (rekenen, lezen, taal) goed beheerst worden en de kinderen voldoende feitenkennis hebben, maar ook dat de sociaal emotionele ontwikkeling ruime aandacht krijgt. Daarnaast wordt het kunnen hanteren van (digitale) informatie steeds belangrijker. Alle stichtingsscholen leggen hun eigen accenten en evalueren voortdurend in het zoeken naar deze balans. Een paar voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen: - Werken met portfolio s; - SALTO (Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen); - Verhogen opbrengsten middels School aan Zet; - Verdere digitalisering: ParnasSys, Zien, Ouderportal; - BEO (Boeien en Effectief Onderwijs) - Samenwerken in plusgroepen; - Kenniskringen voor rekenen, ICT, taal/lezen, Identiteit en Hoogbegaafd- heid; - Tweetalig onderwijs (Engels) en VVTO; - Meervoudige intelligentie (MI); - Combifunctionaris (sport en bewegen); - Kanjerscholen (sociaal-emotionele ontwikkeling); - Techniek in het basisonderwijs/techniekdagen; - Werken met Leerlingenraad of KaMeR (kindermedezeggenschapsraad); - Werken met kindercoach; - Lesson Study (samen voorbereiden). Totaal 257 ll 18

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

1 de basis is belangrijk 2 samenwerking als basis 3 terug naar de basis 4 basis van de organisatie 5 de basis op orde

1 de basis is belangrijk 2 samenwerking als basis 3 terug naar de basis 4 basis van de organisatie 5 de basis op orde 1 de basis is belangrijk de basis is belangrijk 1 de basis is belangrijk In het jaarverslag dat voor u ligt willen wij u een indruk geven van de werkzaamheden van onze vereniging NoorderBasis Als we terugkijken

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Jaarverslag 2014 Mei 2015 Jaarverslag 2014 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2014 1.

Nadere informatie