Minaraad Wichelen Werkgroep Biodiversiteit. Verslag vergadering BIODIVERSITEIT dd 13 november 2009.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minaraad Wichelen Werkgroep Biodiversiteit. Verslag vergadering BIODIVERSITEIT dd 13 november 2009."

Transcriptie

1 Minaraad Wichelen Werkgroep Biodiversiteit Verslag vergadering BIODIVERSITEIT dd 13 november Aanwezig: Michaël Crapoen, Jo Van der Fraenen, Hans Vereecken, Kristin Van de Velde Op de vergadering van dinsdag 6 oktober 2009 van de Minaraad van de gemeente Wichelen is beslist om in een aparte werkgroep het actieplan te bespreken betreffende biodiversiteit. Alle leden van de Minaraad waren hierop uitgenodigd. Het verloop van de vergadering is gebaseerd op het Actieplan voor Biodiversiteit Regio Scheldeland, besproken op een gezamenlijke vergadering dd 25 augustus 2009 met vertegenwoordigers van Natuurpunt en van de minaraden van de gemeenten Wetteren, Wichelen en Laarne. Van de gemeente Berlare was niemand aanwezig. In eerste instantie is het de bedoeling om via acties de Wichelse inwoners bewust te maken dat het 5 voor 12 is voor de biodiversiteit op onze planeet zo ook in de onmiddellijke omgeving. Tweede voordeel is dat de gemeente Wichelen hiermee ook voldoet aan het Charter van de Biodiversiteit die ze heeft afgesloten met Natuurpunt. Kernwoorden bij het Charter Biodoversiteit zijn: - actie - communicatie - informatie - betrokkenheid/samenwerking 1. Adoptie van een soort / Soort in de kijker In de gemeente Wichelen zou men hiervoor samenwerken met de scholen. Enerzijds wordt de soortengroep zwaluw naar voor gebracht. Hierbij worden de huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw (alhoewel behorend tot een andere familie) voorgesteld in een project. De gemeenteschool van de Bruinbeke heeft reeds vroeger acties daaromtrent ondernomen. Deze kunnen opnieuw worden overgenomen in geactualiseerde vorm. Anderzijds wordt geopteerd om voor Serskamp specifiek de grootoorvleermuis voor te stellen. Deze soort is sterk bedreigd in Vlaanderen en op de kerktoren van Serskamp zit nog een populatie. In dit kader kan verder worden verwezen naar alle soorten vleermuizen voorkomend in onze streek en ook het biotoop op en rond een kerktoren. Acties: - opstellen folder rond de twee soortengroepen met voorstelling soorten en aanbrengen van mogelijke acties. - excursie rond zwaluwen/grootoorvleermuis in de gemeente - Eventueel een gezamenlijke afsluitende actie in Wichelen

2 - Ontwerpen logo ivm soortenadoptie. Scholen kunnen dit dan als actiepunt aan hun gevel aanbrengen. Timing: start april 2010 ontwerp folder en voorstellen folder op de scholen Vervolg september 2010 opnemen acties in programma schooljaar Budget: - opstellen brochure - aanmaak logo - kopijen - aankoop materiaal voor ev. knutselwerkjes Tijdens de minaraad van 1/12/2009 is ook nog de soort Kerkuil aan bod gekomen. In de kerk van Schellebelle zou een kerkuil broeden of gebroed hebben. Ev. Misschien kan deze ook nog opgenomen worden. 2. Biodiversiteit in de tuin en op het platteland Als eerste opmerking is hier naar voor gebracht dat dit punt volledig aansluit bij de werking van de VELT. Op- en/of aanmerkingen uit die hoek zijn dan ook steeds welkom. Voordracht: a) rond gereduceerd pesticidengebruik (bv David Van der Haeghen of spreker van VELT) b) beheer van wildakkers / akkerranden / akkervogels c) door jagers over de acties van de WBE s rond biodiversiteit Subsidie/beheersovereenkomsten: Het Plattelandsontwikkelingsbeleid van de Vlaamse regering voorziet in allerlei beheersovereenkomsten (oa mechanische onkruidbestrijding, hoogstamboomgaarden, ) Ook op provinciaal niveau worden dergelijke overeenkomsten afgesloten. Er kan een inventaris worden gemaakt van alle bestaande overeenkomsten en deze bekend maken op de website van de gemeente. Akkers die na de teelten volledig braak liggen behoren tot het verleden. Meestal wordt er nu reeds ingezaaid met o.a. mosterdzaad. Behaag uw gemeente: actie die nu reeds in Wetteren wordt georganiseerd. De gemeente onderhandelt een scherpe prijs bij een of meerdere boomkwekers. De inwoners kunnen dan daar hun aankopen van plantgoed doen. Voordeel: de rompslomp van papieren betreffende aanvraag subsidie. De plaatselijke kwekers kunnen goed verkopen. Promoten van website Dit is een organisatie van de VBV en het ANB. Ook hier worden streekeigen plantgoed aangeboden en vervalt de subsidierompslomp voor de inwoners. 3. Bermbeheer Voor de gemeente Wichelen is een bermbeheer opgemaakt in het kader van het GNOP. Dit dateert uit 1996 en moet dus geactualiseerd en bijgewerkt

3 worden. In de deelgemeenten Schellebelle en Serskamp belooft een goed bermbeheer zeer goede resultaten op korte termijn. Dit is een gevolg van de combinatie van een zeer arme ondergrond met een rijke diverse flora! Actie is voorzien vanaf de maaibeurt juni De aanvraag is gedaan bij het Regionaal Landschap. Op korte termijn zal er een rapport klaarliggen! Dit kan zonder bijkomende kosten door de gemeente worden aangevraagd daar er reeds een bijdrage gebeurt per inwoner aan het RLSD. 4. Deelname aan sensibiliserende acties De gemeente kan samen met Natuurpunt enkele acties promoten naar de inwoners. NP zorgt voor info en folders en specifieke activiteiten hier rond. Voorbeelden acties: - Vogels voeren en beloeren (februari) - Kijk een Kikker (mei) - Zwaluw in nesten (eind mei) - Vlinder mee (begin augustus) - Europese Nacht van de Vleermuis (augustus) - Zie Zo Zoogdier - Dag van de Natuur (doe-dag in de natuurgebieden) Een mooie actie die kan gepromoot worden is ook het stilleggen van de motor van uw wagen bij het stilstaan bij een gesloten overweg. Deze actie is vroeger reeds met succes uitgevoerd door de gemeenteschool in de Bruinbeke en kan eventueel uitgebreid worden over de volledige gemeente en naar alle scholen toe. Immers een propere omgeving komt ook de biodiversiteit ten goede. Hieraan kan ook een persactie gekoppeld worden. Budget: Deze acties hoeven geen grote financiële bijdrage en geven toch positieve uitstraling aan de gemeente. 5. Klimaat en energie De klimaatverandering is een belangrijke factor in het verdwijnen van heel wat soorten planten en dieren over de hele wereld. Daarom is het belangrijk dat er op het vlak van energiebesparing en milieuvriendelijke energie acties worden genomen. - Lokaal Kyoto-protocol, waarin gemeenten en provincies zich ertoe verbinden om een lokaal klimaatbeleid op te zetten. Bedoeling is dat deelnemende besturen zelf de Kyotodoelstellingen halen. Maar dat is niet alles. Als bijkomend voordeel krijgen de deelnemende besturen een duidelijk zicht op hun energiefactuur. En kunnen de deelnemende besturen heel gericht hun energiefactuur verminderen. Enkel de gemeente Wetteren heeft dat totnogtoe ondertekend. We streven ernaar dat de andere drie gemeenten hetzelfde doen, waarbij de ervaring van Wetteren kan helpen. - Senbilisatie van de inwoners (communicatie) over energiebesparing, hernieuwbare energie zoals zonne-energie, de resultaten van gemeentelijke inspanningen, organisatie van of deelname aan infoavonden, filmvoorstellingen, beurzen (samen met Natuurpunt). - Aanbieden van goedkope of renteloze leningen aan specifieke doelgroepen voor energiebesparende ingrepen of installaties voor duurzame energie (via

4 Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost - FRGE). Wetteren heeft daarover al gesprekken gevoerd met het FRGE. - Samen met Natuurpunt kan er een tentoonstelling worden opgesteld, bijv. : Klimaatkanaries en Hittestress, over de gevolgen van de klimaatwijziging voor mens en natuur. In september 2010 is deze expo van Natuurpunt Educatie te zien in Wetteren. Deze expo kan rondreizen langs de andere gemeentes. Aan deze expo worden activiteiten gekoppeld naar scholen en naar het algemene publiek (een lezing, een wedstrijd, ). Naar aanleiding van deze expo kan de gemeente telkens het lokaal kyoto-protocol ondertekenen. Termijn: expo: (met in elke gemeente de ondertekening van het lokaal kyoto-protocol nav de expo) Budget: expo: 1400 euro huur (excl verzekering en transport, incl 1 infoavond rond klimaat of biodiversiteit) 6. Duurzaamheid Het gebruik van duurzaam hout en gerecycleerd papier heeft een directe impact op de biodiversiteit in de bossen, zowel in eigen land als daarbuiten. De gemeenten kiezen voor het gebruik van FSC- gelabeld hout (of ander erkend label) bij de bestelling van materiaal. Ze promoten ook deze labels naar de inwoners. Ze promoten ook de aankoop van MSC-vis (Marine Stewardship Council), dat is een eco-label toegekend aan vis uit duurzame en goed beheerde visserijen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren naar scholen en OCMW s. De gemeenten gebruiken gerecycleerd papier voor gebruik in de eigen administratie maar ook voor drukwerken van de gemeente (gemeentelijke infobladen, affiches, uitnodigingen, ). Natuurpunt doet dat uiteraard ook. Samen promoten we dit ook naar andere verenigingen. Bij het toekennen van (project)subsidies wordt dit als bijkomende voorwaarde opgenomen. Timing: 2010 Budget: beperkte meerprijs voor fsc-hout, verwaarloosbaar voor gerecycleerd papier. 7. Vergunningenbeleid - De gemeente subsidieert en promoot samen met Natuurpunt het gebruik van specifieke ingrepen tvv gierzwaluwen en huiszwaluwen (bouwstenen, dakpannen, ). Een specifieke communicatie rond deze soorten kan Natuurpunt mee ontwikkelen. - de gemeente legt op plaatsen waar dit relevant is - bij elke nieuwbouw of renovatie de verplichting op om maatregelen te nemen voor gierzwaluwen en zwaluwen. Samen kan bekeken worden waar dit relevant is. - De gemeente bezorgt bij elke vergunningsaanvraag voor een bouw- of renovatie een eenvoudig overzicht (foldertje) van de beschikbare subsidies (zwaluwnesten, KLE s, aanleg poelen, ) en geeft praktische tips voor een ecologische tuin, groendak, energiebesparende maatregelen,.. - De gemeente kan ook bij stedenbouwkundige vergunningen en/of verkavelingen een minimumpercentage aanplant streekeigen groen vragen. Timing: 2011 Budget: foldertje is goedkoop te realiseren, subsidies zijn geen grote kost, meerprijs voor de (ver)bouwer is zeer gering.

5 8. Natuurgebieden Wichelen: Eetgoedweide De gemeente neemt een deel van de beheerskosten op zich dmv logistieke steun. Timing: 2010 Budget: gevraagd 2000,- 9. Belangrijke zones Wichelen: Vallei van de Serskampse Beek Initiatieven in dit gebied kunnen versterkend werken voor de acties op Wetters grondgebied. Bijvoorbeeld aanleg van extra poel (via Regionaal Landschap), aankoop van terrein, sensibilisatie ism Natuurpunt en gemeente Wetteren. Timing: Communicatie Internet: De gemeenten zorgen voor een pagina op de website waarop alle initiatieven rond biodiversiteit gebundeld worden. Natuurpunt kan meehelpen aan de inhoud. Natuurpunt zorgt voor informatie over de samenwerking op haar eigen lokale sites, digitale nieuwsbrieven, Gedrukte kanalen De gemeentes en Natuurpunt communiceren over de biodiversiteitacties in hun gedrukte communicatie. Banners Er zullen informatieve banners en folders ter beschikking zijn over (het charter voor) biodiversiteit. Die stelt Natuurpunt ter beschikking voor infomomenten (bijv. in het gemeentehuis, cultureel centrum of bibliotheek)

MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN REGIO TIELT Inleiding en thema s

MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN REGIO TIELT Inleiding en thema s MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN REGIO TIELT Inleiding en thema s Met dit memorandum kiest Natuurpunt De Torenvalk voor enkele prioritaire thema s waar elke gemeente de komende zes jaar werk kan van

Nadere informatie

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012 Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012 Actieplan 2010-2012 Inhoudstafel 1.Intern 1.1.gebouwen 1.2.openbare verlichting 1.3.hernieuwbare energie 1.4.Wagenpark 2.Extern 2.1. maatregelen burgers

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling STAD KORTRIJK Oppervlakte: 8003 ha Aantal inwoners: 75 162 (1 januari 2012) Burgemeester: Dhr. V. Van Quickenborne

Nadere informatie

Energiejacht 2014-2015

Energiejacht 2014-2015 Energiejacht 2014-2015 Campagneplan en samenwerkingsvoorstel aan provincies en gemeenten 1. Situering Slechts één vijfde van de Vlaamse gezinnen weet exact hoe hoog hun verbruik is. Toch zijn de mensen

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Het klimaat verandert. Willen we de klimaatopwarming beperkten tot 2 C en een onomkeerbare klimaatverandering vermijden, dan moet onze CO2 uitstoot drastisch dalen. Hiervoor

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR.

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. COLOFON Duurzaam werken. Enkele suggesties voor syndicalisten die

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Goedgekeurd door de Provincie Raad op 18 december 2013 en aangepast op de Provincie Raad van 3 september 2014. Artikel

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 De Provincieraad stelt het Reglement voor ondersteuning

Nadere informatie

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Nawoord: Franstalig overzicht actualiteit Uitnodiging Algemene Ledenvergadering. PAS: herstructurering en herstelbeheer. dossier

Nawoord: Franstalig overzicht actualiteit Uitnodiging Algemene Ledenvergadering. PAS: herstructurering en herstelbeheer. dossier DRIEMAANDELIJKS // MAART - APRIL - MEI LANDELIJK VLAANDEREN VZW // NR. 66 Nawoord: Franstalig overzicht actualiteit Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dossier PAS: herstructurering en herstelbeheer

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Algemeen infokader Oppervlakte: 8.818 ha Aantal inwoners op 1 januari 2012: 72.881 inwoners Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

vzw TV WESTHOEK een vereniging met heel boeiende taken

vzw TV WESTHOEK een vereniging met heel boeiende taken TV WESTHOEK vzw TV WESTHOEK een vereniging met heel boeiende taken De organisatie van de vzw omvat vele taken. Het gaat bij onze internet-televisie immers niet alleen om filmpjes maken en op een site plaatsen.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

1. INLEIDING. Actieplan en begroting 2009. Actieplan 2009

1. INLEIDING. Actieplan en begroting 2009. Actieplan 2009 Actieplan en begroting 2009 Actieplan 2009 1. INLEIDING De opmaak van dit actieplan gebeurde in het najaar van 2008, zodat dit kon ingediend worden 01/02/09. Een brainstorm voor de opmaak van dit actieplan

Nadere informatie

Antwoord op het advies van de provinciale mina-raad over het ontwerp provinciaal milieujaarprogramma 2006 van 16 februari 2006.

Antwoord op het advies van de provinciale mina-raad over het ontwerp provinciaal milieujaarprogramma 2006 van 16 februari 2006. Antwoord op het advies van de provinciale mina-raad over het ontwerp provinciaal milieujaarprogramma 2006 van 16 februari 2006. De provinciale mina-raad keurde tijdens zijn plenaire zitting van 16 februari,

Nadere informatie