ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING"

Transcriptie

1 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor werk of werkzaamheden uitvoeren (onderhoud uiterwaarden Maas). Naam aanvrager: Arcadis Nederland Adres aanvrager: Postbus BA S-Hertogenbosch Ontvangen op: 5 februari 2016 Adres activiteit(en): Stroomlijn Maas in Neer-Buggenum Kadastrale gemeente: Buggenum: BGN04B 1256 en BGN04B 1257 Registratienummer OLO: Neer: NEE00P 16, NEE00P 17, NEE00P 18, NEE00P 22, NEE00P 11, NEE00P 12, NEE00P 16, NEE00P 7, NEE00P 8, NEE00P 9, NEE00N 468, NEE00M 244, NEE00M 245, NEE00M 824, NEE00N 173, NEE00M 245, NEE00M 821, NEE00M 822, NEE00M 834, NEE00M 227, NEE00M 238, NEE00M 227, NEE00M 232, NEE00M 823, NEE00M 859 en NEE00M 492 Dossiernummer: WABO Beschikking Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning onder de genoemde voorschriften te verlenen. Hierbij hebben wij de overwegingen gemaakt zoals opgesomd in de bijlage overwegingen. De door ons bijgevoegde en gewaarmerkte documenten maken deel uit van deze omgevingsvergunning. Dit besluit nemen wij op basis van de paragrafen 2.1 en 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Activiteit(en): Deze omgevingsvergunning betreft de activiteit(en): - het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, (artikel b Wabo) specifiek: - het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden; - het verwijderen van natuurlijke vegetatie; - het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas; Procedure Rijkscoördinatieregeling van toepassing De voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp) besluiten voor de uitvoering van het Programma Inhaalslag Stroomlijn worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op basis van het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 maart 2014 tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling (Staatscourant 2014, nr. 8335), op grond van artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze coördinatie is van toepassing op besluiten aangeduid in artikel 1 lid 2 van het rijkscoördinatiebesluit.

2 Pagina 2 van 6 De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.35 vierde lid Wro van toepassing is. Ondertekening De bevoegdheid tot het nemen van dit besluit is geregeld in de Mandaatregeling gemeente Leudal 2013, vastgesteld op 9 april 2013, gewijzigd bij besluit van 22 december Heythuysen, 2016 Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders, Th. R. Caris Afdelingshoofd Dienstverlening Bijlagen: - procedureel; - overwegingen; - voorschriften; - Activiteitenplan Flora en Fauna inclusief bijlagen - Archeologiecheck - Bestemmingsplancheck Bouxweerd - Bestemmingsplancheck Neer - Explosievenonderzoek Stroomlijn Maas - Kadastrale gegevens Gemeente Leudal - Ontheffing Boswet - Voortoets Stroomlijn inclusief bijlagen - Ontwerp Bouxweerd - Ontwerp Neer

3 Pagina 3 van 6 Bijlage: PROCEDUREEL Bevoegd gezag Wij zijn het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Dit maken wij op uit bovenstaande projectbeschrijving en uit het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ontvankelijkheid Er zijn regels die beschrijven op welke manier en met welke bijlagen u een aanvraag om omgevingsvergunning moet indienen zodat deze volledig is (artikel 2.8 van de Wabo). Zienswijzen In de periode zoals aangegeven in de kennisgeving kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpbesluit. Schriftelijk: Schriftelijke zienswijzen dienen onder vermelding van het betreffende ontwerpbesluit te worden verzonden aan: De Minister van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Ruimte voor de Rivier T.a.v. de heer J.J. van Burg Postbus MC Utrecht Mondeling: Het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit kan door het maken van een afspraak met de heer van Burg, bereikbaar onder telefoonnummer Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt. Het betrokken bevoegde gezag betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan. Vervolg procedure: Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingesteld als men belanghebbende is en als men tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

4 Pagina 4 van 6 Bijlage: OVERWEGINGEN De overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen leest u hieronder. Aanleiding aanvraag Rijkswaterstaat werkt vanuit het Programma Stroomlijn aan het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde stroombaan ) en vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van Rijkswaterstaat is om na een zorgvuldige afweging van belangen zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Het bedrijf Arcadis Nederland B.V. heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om samen met eigenaren en beheerders de stroomlijning van de uiterwaarden voor te bereiden en uit te voeren. Het werkgebied omvat de uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas. Projectplan Waterwet De bestaande vegetatie is opgenomen op de zogenaamde vegetatielegger Rijkswaterstaat. Op het moment dat vegetatie wordt verwijderd moet een projectplan op grond van de Waterwet worden opgesteld, om deze ingreep vanuit de Waterwet te beoordelen. Het projectplan vormt de basis voor de ingreep vanuit het programma Stroomlijn. Toetsingskader Bestemmingsplan De ingreeplocaties vallen binnen de bestemmingsplannen Buitengebied Leudal en kern Neer met de bestemmingen zoals hieronder is opgenomen: Buitengebied Leudal - Enkelbestemming Agrarisch met waarden - 4 (geen aanleg) - Enkelbestemming Water (geen aanleg) - Enkelbestemming Natuur (aanleg) - Enkelbestemming Ontgrondingsgebied (geen aanleg) - Dubbelbestemming Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (geen aanleg) - Dubbelbestemming Waterstaat Waterlopen (geen aanleg) - Dubbelbestemming Waarde Archeologie - 5 (aanleg, maar geen overschrijding ondergrens) - Dubbelbestemming Waarde Archeologie - 7 (aanleg, maar geen overschrijding ondergrens) - Gebiedsaanduiding overige zone - kernrandzone (geen aanleg) - Gebiedsaanduiding invloedsgebied beek (geen aanleg) - Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - vaarweg (geen aanleg) - Gebiedsaanduiding overige zone - landschappelijke elementen (aanleg echter geen aangewezen vegetatie) - Gebiedsaanduiding milieuzone - boringsvrije zone (geen aanleg) Kern Neer - Enkelbestemming Recreatie (geen aanleg)

5 Pagina 5 van 6 Er vinden geen werkzaamheden plaats op het gebied van grondverzet en bodemroeringen. Bij het rooien van de houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter onder maaiveld. Dit past binnen de kaders van het bestemmingsplan. Voor zover er sprake van het egaliseren van de bodem, wordt geconcludeerd dat deze werkzaamheden normale onderhoudswerkzaamheden betreffen, danwel dat de werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis zijn. Conclusie: er is een omgevingsvergunning nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de onderdelen: - het verwijderen van natuurlijke vegetatie; - het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas; - het egaliseren van gronden (elementen 427 en 434) Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/Bomenverordening In de aanvraag bevinden zich geen bomen die worden beschermd op grond van de APV/bomenverordening. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Artikel 2.1 lid 1 onder b, artikel 2.11 respectievelijk artikel 2.2 lid 1 onder g, artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Crisis- en herstelwet Op het Programma Stroomlijn is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Besluit omgevingsrecht of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Voor de omgevingsvergunning kan een verklaring van geen bedenkingen van het bevoegd gezag op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. Deze waren echter niet nodig, omdat de vergunning en ontheffing op grond van die wetten minimaal 1 dag van te voren zijn aangevraagd en derhalve niet beoordeeld hoefden te worden in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning. Bescherming van natuurwaarden en instandhoudingsdoelstellingen zijn geborgd doordat in deze gecoördineerde procedure de omgevingsvergunning tegelijk bekend wordt gemaakt met benodigde besluiten op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Archeologie Voor uw activiteit is op grond van het bestemmingsplan geen archeologisch onderzoek vereist, omdat: - de bodem niet dieper dan 0,4 m onder maaiveld wordt verstoord, waardoor eventuele archeologische waarden in de bodem niet verstoord zullen worden;

6 Pagina 6 van 6 Bijlage: VOORSCHRIFTEN Algemeen - u geeft uitvoering aan de activiteiten zoals omschreven in deze vergunning met bijlagen en de bijbehorende stukken; - de vergunning met bijlagen en bijbehorende stukken zijn aanwezig bij de uitvoering van de activiteiten. Alleen de door de gemeente goedgekeurde en gewaarmerkte exemplaren zijn geldig. Het vellen van houtopstanden: - in verband met de Flora- en faunawet is het verboden kapwerkzaamheden te verrichten gedurende het vogelbroedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli; Houtopstand vellen (kap) U mag geen bomen kappen en dergelijke in het broedseizoen van vogels (tussen 15 maart en 15 juli). Dit staat in de Flora- en faunawet. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met team Beheer Openbare Ruimte (BOR) via telefoonnummer (0475) Overige aandachtspunten Bronnering Als een bronbemaling noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden neemt u contact op met het Waterschap Peel en Maasvallei via telefoonnummer (077) of via Klic-melding Voert u mechanische grondwerkzaamheden uit? Ga dan na of hierdoor schade aan een kabel of leiding kan ontstaan. U moet daarvoor in ieder geval tekeningen hebben waarop de kabels en leidingen staan. Laat ook een zogenaamde klic-melding doen. Dit kan telefonisch via (0800) 0080 of via Graven Vindt u, of degene die graafwerkzaamheden uitvoert, een zaak, waarvan u weet of zou kunnen vermoeden dat het een monumentale vondst is (in roerende of onroerende zin), meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij de gemeente. Meld dit tevens bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gebruik openbare ruimte De openbare ruimte (trottoir, groenstrook en straat) moet vrij blijven van obstakels zoals bouwmaterialen, containers en bouwhekken. Dit om gevaar en hinder te voorkomen. Wanneer u toch gebruik wil maken van de openbare ruimte meldt u dit bij het team KCC Ruimtelijke Omgeving. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer (0475) Rechten van anderen U mag de rechten van anderen niet benadelen. Die rechten staan in boek 5, titel 4, van het Burgerlijk Wetboek. Het kan zijn dat u uw omgevingsvergunning niet kunt gebruiken door de rechten van anderen.

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 911615 behandeld door de heer PMA Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596791 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerp omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESLUIT STROOMLIJN Op 19 december 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen/rooien van houtgewas activiteit aanleggen werken/werkzaamheden

Nadere informatie

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) :

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) : *16-0435795* *16-0435795* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2015-0609 Aanvraagnummer (OLO) : 2068731 Aanvrager : ARCADIS Nederland Onderwerp : het vellen/rooien van houtgewas en het kappen van bomen Locatie

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 883310 behandeld door de heer P. Jacobs doorkiesnummer 077-3596791 besluitdatum 18 januari 2016 onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 4 december

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MOOK EN MIDDELAAR

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MOOK EN MIDDELAAR OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESLUIT PROGRAMMA STROOMLIJN Registratienummer M-HZ-WABO 2016-0012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MOOK EN MIDDELAAR ALGEMEEN Vergunningaanvraag Op 4 februari

Nadere informatie

Let op: wij maken u er op attent dat u geen gebruik mag maken van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Let op: wij maken u er op attent dat u geen gebruik mag maken van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is. Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Krinkels-Cso t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus 1323 6201 BH MAASTRICHT Onderwerp Definitief besluit - Verlening Geachte mevrouw Van Zandvoort, Op 4 december

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Op 21 juli 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verwijderen van bomen en struiken uit de stroombaan (activiteit aanleggen werken/werkzaamheden)

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning. Geachte heer Korfage, Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning. Geachte heer Korfage, Omgevingsvergunning Tauw B.V. datum : t.a.v. de heer R. Korfage uw kenmerk : aanvraag Postbus 133 ons nummer : 0244201700059 7400 AC DEVENTER Inlichtingen bij : dhr. W. van der Beek telefoon nr. : 038-4431616

Nadere informatie

Combinatie Krinkels-Cso Adviesbureau Voor Milieuonderzoeken t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus BH MAASTRICHT

Combinatie Krinkels-Cso Adviesbureau Voor Milieuonderzoeken t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus BH MAASTRICHT Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Combinatie Krinkels-Cso Adviesbureau Voor Milieuonderzoeken t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus 1323 6201 BH MAASTRICHT Onderwerp Ontwerpbesluit - Verlening

Nadere informatie

Toetsingskader aanvraag

Toetsingskader aanvraag Tauw B.V. De heer R. Korfage Postbus 133 7400AC DEVENTER Inlichtingen bij: Lisette Senger Telefoon: 14 0575 Bijlage(n): div. Ons nummer: 76862 Uw brief dd.: 15 januari 2016 Team: Veiligheid Datum: 1 maart

Nadere informatie

Datum pagina 2 van 10. Ons kenmerk

Datum pagina 2 van 10. Ons kenmerk Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Combinatie Krinkels-Cso Adviesbureau Voor Milieuonderzoeken t.a.v. mw. D. van Zandvoort Postbus 1323 6201 BH MAASTRICHT Onderwerp Besluit verlening omgevingsvergunning

Nadere informatie

Combinatie Krinkels-Cso Adviesbureau Voor Milieuonderzoeken t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus BH MAASTRICHT

Combinatie Krinkels-Cso Adviesbureau Voor Milieuonderzoeken t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus BH MAASTRICHT Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Combinatie Krinkels-Cso Adviesbureau Voor Milieuonderzoeken t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus 1323 6201 BH MAASTRICHT Onderwerp Definitief besluit - Verlening

Nadere informatie

Ontwerp-Omgevingsvergunning

Ontwerp-Omgevingsvergunning Ontwerp-Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 19 mei 2015 van BTL Advies B.V. een voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen/rooien van houtgewas

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 3 augustus 2016

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 3 augustus 2016 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 2160-2016, 3 augustus 2016 Op 29 februari 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verwijderen van vegetatie uit de stroombaan van de IJssel ten

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 22 juni 2016

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 22 juni 2016 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 557-2016, 22 juni 2016 Op 15 januari 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verwijderen van vegetatie uit de stroombaan van de IJssel ten behoeve

Nadere informatie

Ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

Ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Ontwerp-beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (verbeteren buitengevels en vervangen

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN LET OP: Op deze aanvraag is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, contactpersoon in uw gemeente is dhr. H. Kersten van de Omgevingsdienst Rivierenland.

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN D151873397 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN LET OP: Op deze aanvraag is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, contactpersoon in uw gemeente is dhr. W. van de Lest. Onderwerp

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden in de Uiterwaard Greffeling in de gemeente West Maas en Waal.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID)

OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID) Project: nr. W 11688 Olo nr: 1564659 OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID) BESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 19 december 2014 van Combinatie Krinkels-CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een groepsaccommodatie en het brandveilig gebruik.

Nadere informatie

Btl Advies B.V. t.a.v. de heer W.M. Wijnen Postbus AD APELDOORN. Geachte heer Wijnen,

Btl Advies B.V. t.a.v. de heer W.M. Wijnen Postbus AD APELDOORN. Geachte heer Wijnen, Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Btl Advies B.V. t.a.v. de heer W.M. Wijnen Postbus 177 7300 AD APELDOORN Onderwerp Besluit - Verlening van de omgevingsvergunning en gedeeltelijke weigering van

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden in de Uiterwaard Oijensche Middenwaard in de gemeente West Maas

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (overkapping tussen twee bedrijfspercelen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning voor het verwijderen van vegetatie. omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor het verwijderen van vegetatie. omgevingsvergunning g me eent e B E RCYEN ARCADIS Nederland B.V. T.a.v. S.M. Stellinga Mercatorplein 1 5223 LL 'S-HERTOGENBOSCH Postbus 140, 5854 ZJ Bergen Telefoon (0485) 34 83 83 Telefax (0485) 34 28 44 E-mail info@bergen.n1

Nadere informatie

Gezien voor akkoord: Datum: 30 augustus 2017

Gezien voor akkoord: Datum: 30 augustus 2017 > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Rijkswaterstaat K. van Andel Postbus 24103 3502LA UTRECHT ONTWERP-BESLUIT Gezien voor akkoord: : 30 augustus 2017 Betreft Beslissing op uw aanvraag afwijzing

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN LET OP: Op deze aanvraag is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, contactpersoon in uw gemeente is de heer L. Van Beusekom. Onderwerp Aanvraag

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting Aanvraag Omgevingsvergunning Stroomlijn Nederrijn en Lek spoor 1 Molenwaard

Bijlage 1. Toelichting Aanvraag Omgevingsvergunning Stroomlijn Nederrijn en Lek spoor 1 Molenwaard Bijlage 1. Toelichting Aanvraag Omgevingsvergunning Stroomlijn Nederrijn en Lek spoor 1 Molenwaard Onderwerp Dit document betreft de aanvraag voor het werkzaamheden in de uiterwaarden van de gemeente Molenwaard.

Nadere informatie

Krinkels-Cso t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus BH MAASTRICHT. Geachte mevrouw Van Zantvoort,

Krinkels-Cso t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus BH MAASTRICHT. Geachte mevrouw Van Zantvoort, Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Krinkels-Cso t.a.v. mevrouw D. van Zandvoort Postbus 1323 6201 BH MAASTRICHT Onderwerp Besluit verlening omgevingsvergunning Geachte mevrouw Van Zantvoort, Op 4

Nadere informatie

LET OP: Op deze aanvraag is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, contactpersoon in uw waterschap is mevrouw V. De Jager.

LET OP: Op deze aanvraag is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, contactpersoon in uw waterschap is mevrouw V. De Jager. AANVRAAG WATERVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN LET OP: Op deze aanvraag is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, contactpersoon in uw waterschap is mevrouw V. De Jager. Onderwerp Aanvraag watervergunning

Nadere informatie

**BD BD

**BD BD gemeente Tiel ontvangen op: 19-12-2014 **BD00012397 BD00012397 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR PROGRAMMA STROOMLIJN LET OP: Op deze aanvraag is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, contactpersoon in uw gemeente is de heer S. van den Beuken. Onderwerp Aanvraag

Nadere informatie

Activiteit(en): Deze omgevingsvergunning betreft de activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel

Activiteit(en): Deze omgevingsvergunning betreft de activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (realisatie van 4 vakantieunits). Naam aanvrager:

Nadere informatie

Ons kenmerk OMGM-BRIF BEA-Vergunningaanvraag Tranche 3 Stroomlijn Voorst Datum 29 februari 2016

Ons kenmerk OMGM-BRIF BEA-Vergunningaanvraag Tranche 3 Stroomlijn Voorst Datum 29 februari 2016 Behoort bij ontwerpbesluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST COURANT Nr. Z-HZ_WABO-2016-0210 Handelskade 37 Postbus 133 Mij bekend, 7400 De AC Secretaris Deventer Postbus 133, 7400

Nadere informatie

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Locatie Hoensbroek kavel A 5193 te Heerlen Zaaknummer: 2012-0812 Kenmerk 2013/569 d.d. 3 januari

Nadere informatie

* *

* * ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een school brandveilig gebruiken van een school Beschikking 265718 *16.151899* 16.151899 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 265718 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

a. Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (artikel 2.1 lid 1b Wabo); b Kappen (artikel 2.2, lid 1g Wabo).

a. Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (artikel 2.1 lid 1b Wabo); b Kappen (artikel 2.2, lid 1g Wabo). Tauw B.V. De heer R. Korfage Postbus 133 7400 AC Deventer Brummen : 27 mei 2015 Verzonden Ons kenmerk : Z-HZ_WABO-2015-301 Uw kenmerk : Onderwerp : omgevingsvergunning Geachte heer Korfage, Op 14 april

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit uitvoeren van een werk

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit uitvoeren van een werk Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Locatie Nieuwenhagen kavel A 1299, 3879 en 2725 te Landgraaf Zaaknummer 2012-0814 Kenmerk 2013/3889

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Wat gebeurt er nu? De wet bepaalt dat wij het besluit moeten publiceren en ter inzage moeten leggen.

Wat gebeurt er nu? De wet bepaalt dat wij het besluit moeten publiceren en ter inzage moeten leggen. Het kenmerk: UV 20170852 Behandeld door: A. de Haan Telefoon: 14 0515 TenneT TSO B.V. t.a.v. dhr. J.W. Hoezen Postbus 718 6800 AS Arnhem Onderwerp: beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Rockwool B.V. te Roermond. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Rockwool B.V. te Roermond. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteiten uitvoeren van een werk en het vellen of doen vellen van een houtopstand Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2016-0059

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 15 maart 2016 Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Neerijnen Activiteit : Duurzaambeheer- Stroomlijn Crobsche Waard

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord'

OMGEVINGSVERGUNNING. werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord' OMGEVINGSVERGUNNING voor: werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord' activiteiten: werk of werkzaamheden uitvoeren

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning als bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning als bijlage. eurne J.H. van Dijk Walsbergseweg 26 5752 PA DEURNE Deurne, 6 februari 2017 Kenmerk: 00601600/000857128 Betreft: toezending omgevingsvergunning Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Bijlage(n): besluit omgevingsvergunning

Nadere informatie

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 15 december 2016

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 15 december 2016 O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 3126-2016, 15 december 2016 Op 21 maart 2016 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een definitieve

Nadere informatie

Telefoonnummer: Behorend bij: Uw brief van:

Telefoonnummer: Behorend bij: Uw brief van: Gemeentehuis Bergvredestraat 10 TenneT TSO B.V. Postbus 718 6800 AS ARNHEM Postadres F 6942 GK Didam Postbus 47 6940 BA Didam (0316) 291 391 (0316) 291 388 E www.montferland.info gemeente@montferland.info

Nadere informatie

Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden. De meegezonden en gewaarmerkte stukken horen bij dit besluit.

Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden. De meegezonden en gewaarmerkte stukken horen bij dit besluit. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Postbus 28000 9400 HH Assen (nam-vergunningen-nam-lsuiaenl@shell.com) Ons adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum Ons telefoonnr: 0519-298888 Ons whatsapp nr: 06-12083046

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

[ONTWERP] Omgevingsvergunning UV 31844

[ONTWERP] Omgevingsvergunning UV 31844 Haaren Helvotrt Esch Biezenmorrel gemeente Haaren [ONTWERP] Omgevingsvergunning UV 31844 Burgemeester en Wethouders hebben op 13 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vestigen

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Aanhef Op 17 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Provincie Utrecht mevrouw

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ONTWERP. OMGEVINGSVERGUNNING Dorpsstraat 20 in Lattrop-Breklenkamp

ONTWERP. OMGEVINGSVERGUNNING Dorpsstraat 20 in Lattrop-Breklenkamp ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Dorpsstraat 20 in Lattrop-Breklenkamp Zaaknummer : WABO-2017-1420) OLO nummer : 3326517 Documentnummer : Burgemeester en wethouders van Dinkelland beschikken op de aanvraag

Nadere informatie

Sector Concernbeleid, Ondersteuning en Advies. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2010, kenmerk ;

Sector Concernbeleid, Ondersteuning en Advies. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2010, kenmerk ; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/89 Sector Concernbeleid, Ondersteuning en Advies Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2010, kenmerk 636692;

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente Venlo. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente Venlo. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2065943 Aanvraagnaam Uw referentiecode Stroomlijn Maas 1e cluster

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vestigen van een bouwbedrijf, bouwen van een kantoor, werkplaats en opslagruimte handelen in strijd met regels ruimtelijke

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 17 februari 2017

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 17 februari 2017 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 3126-2016, 17 februari 2017 Op 21 maart 2016 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een definitieve wegverbinding

Nadere informatie

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders van Teylingen hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: aanvrager : Gemeente Teylingen, adres : Wilhelminalaan 25, plaats : 2171 CS

Nadere informatie

(ontwerp) Omgevingsvergunning Zaaknummer

(ontwerp) Omgevingsvergunning Zaaknummer (ontwerp) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1231015 1. Inleiding Op 11 juli 2018 hebben wij uw aanvraag om een eerste fase omgevingsvergunning ontvangen voor het vestigen van een McDonalds restaurant op het

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente H ad M. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente H ad M. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2068731 Aanvraagnaam Uw referentiecode Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente

Nadere informatie

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo,

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo, De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg 2 6276 PB Heijenrath Datum: 20 mei 2015 Behandeld door: de heer M. v.d. Venne Uw brief van: Onderwerp: verleende omgevingsvergunning Uw kenmerk: Dossiernummer: 20150011

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Born. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Born. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit vellen en/of doen vellen van een houtopstand Consortium Grensmaas B.V. te Born Zaaknummer: 2016-602653 Kenmerk: 2017/3657

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente Bergen. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente Bergen. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2068249 Aanvraagnaam Uw referentiecode Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting Aanvraag Omgevingsvergunning Stroomlijn Nederrijn en Lek spoor 1 Molenwaard

Bijlage 1. Toelichting Aanvraag Omgevingsvergunning Stroomlijn Nederrijn en Lek spoor 1 Molenwaard Bijlage 1. Toelichting Aanvraag Omgevingsvergunning Stroomlijn Nederrijn en Lek spoor 1 Molenwaard Onderwerp Dit document betreft de aanvraag voor het werkzaamheden in de uiterwaarden van de gemeente Molenwaard.

Nadere informatie

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 16 oktober 2015

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 16 oktober 2015 O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 7856-2015, 16 oktober 2015 Op 28 juli 2015 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van ca. 1000 bomen waarvan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders van Teylingen hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: aanvrager : Gemeente Teylingen adres : Wilhelminalaan 25 plaats : 2171 CS Sassenheim

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Postbus AS ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: /15uit04866 Behorend bij:

TenneT TSO B.V. Postbus AS ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: /15uit04866 Behorend bij: TenneT TSO B.V. Postbus 718 6800 AS ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20150205/15uit04866 Behorend bij: Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. Werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en exploitatie. Windpark N33, Deelgebied Eekerpolder

ONTWERP-BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. Werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en exploitatie. Windpark N33, Deelgebied Eekerpolder ONTWERP-BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING voor: Werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Eekerpolder' activiteiten: - uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, - het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

gemeente Peel en Maas

gemeente Peel en Maas Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 26 augustus 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de aanleg van een regenwaterbuffer aan de Bloemendaalseweg te Meijel op

Nadere informatie

(ONTWERP)Omgevingsvergunning Zaaknummer

(ONTWERP)Omgevingsvergunning Zaaknummer (ONTWERP)Omgevingsvergunning Zaaknummer 1324956 1. Inleiding Op 1 december 2018 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van twee woningen en drie bergingen op het perceel

Nadere informatie

Isala Delta vof t.a.v. de heer J. Hassing. Engelenbergplantsoen AB KAMPEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning (Ontwerp) Verlenen (Uitgebreid)

Isala Delta vof t.a.v. de heer J. Hassing. Engelenbergplantsoen AB KAMPEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning (Ontwerp) Verlenen (Uitgebreid) Dronten : Verzonden : Uw brief van : -- Uw kenmerk : -- Inlichtingen : 0321-388250, Administratie VHV OV nummer. : 2017-0698 Intern nr. : 7551 Isala Delta vof t.a.v. de heer J. Hassing Engelenbergplantsoen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning

Besluit omgevingsvergunning Besluit omgevingsvergunning Aanvraagnummer: Omgevingsloket aanvraagnummer 3379751 Aanvrager: Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. Correspondentieadres: Dorpsstraat 61 9658 PH Eexterveen Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING kruising N737 Vliegveldstraat/Oude Vliegveldweg te Deurningen

OMGEVINGSVERGUNNING kruising N737 Vliegveldstraat/Oude Vliegveldweg te Deurningen OMGEVINGSVERGUNNING kruising N737 Vliegveldstraat/Oude Vliegveldweg te Deurningen Zaaknummer: : 16.09282 OLO nummer: : 2151845 Documentnummer : U16.010943 Burgemeester en wethouders van Dinkelland beschikken

Nadere informatie

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert,

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert, Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140717 / 2015.16310 inlichtingen

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en exploitatie. Windpark N33, Deelgebied Vermeer Noord

OMGEVINGSVERGUNNING. Werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en exploitatie. Windpark N33, Deelgebied Vermeer Noord ONTWERP-BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING voor: Werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord' activiteiten: - uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0063583* *17-0063583* Ontwerp Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0113 Aanvraagnummer (OLO) : 2816284 Aanvrager : Boerderij Wienes Onderwerp : nieuwbouw zorgboerderij bij Zorgboerderij Wienes Locatie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 februari 2014 van Mourik Groot-Ammers BV een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning

Besluit omgevingsvergunning Besluit omgevingsvergunning Aanvraagnummer: Omgevingsloket aanvraagnummer 3379751 Aanvrager: Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. Correspondentieadres: Dorpsstraat 61 9658 PH Eexterveen Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 703342 1. Inleiding Op 24 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouwen van een brug, het aanleggen van infrastructuur en het verwijderen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor het aanleggen van een voetgangersbrug afwijken van het bestemmingsplan voor het aanleggen van een voetgangersbrug Beschikking ZD18.002800 *18.105330*

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: 140166 telefax: (0166) 66 35 53 e-mail: gemeente@tholen.nl website: www.tholen.nl bank: BNG 28.50.08.315 iban: NL14BNGH0285008315 bic:

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Definitieve Omgevingsvergunning Zaaknummer 730150 (dossier 2016-08454) 1. Inleiding Op 30 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van detailhandel door

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 339696 Dossier: OV16160 Documentnummer: 339696BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 15 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitvoeren

Nadere informatie

Will s Ranch, T.a.v. W.J. Verhaeg

Will s Ranch, T.a.v. W.J. Verhaeg Ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Ontwerp-beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (paardenrijhal met stallen en overdekte

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Betrokken Externe Contacten: Aanvrager: R.J.E.M. van Bladel Betreft locatie: Surinamehof 19, 3404ZE IJsselstein Decos kenmerk: Blad 2 van 5 Burgemeester en Wethouders hebben

Nadere informatie