HATERT ONDER DE PANNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HATERT ONDER DE PANNEN"

Transcriptie

1 HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarom dit rapport? Hoe is het rapport gemaakt? Leeswijzer 5 2 Analyse van de huidige situatie Inleiding Hatert stedenbouwkundig Samenstelling woningvoorraad Bevolkingssamenstelling Sociale aspecten Milieubeeld 23 3 Sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen Inleiding Sterkte/zwakte analyse Kansen en bedreigingen Conclusies 35 4 Doelstellingen en ambities Inleiding Fysieke doelstellingen Sociale doelstellingen Economische doelstellingen Matrix van doelstellingen en ambities 60 5 Vervolgtraject 63 Bijlage: uitslagen enquête 64 2

3 1 Inleiding 1.1 Waarom dit rapport? In het kader van de herstructurering en het grote stedenbeleid heeft de gemeente Nijmegen 14 wijken benoemd waarvoor de komende jaren een toekomstplan(wpp) ontwikkeld moet worden. Bij drie daarvan heeft de ontwikkeling van het WPP hoge prioriteit; de Wolfskuil, Hatert en Willemskwartier. Het Toekomstplan voor Hatert krijgt daarbij een preventief karakter en wordt ontwikkeld door de Directie Wijkaanpak & Leefbaarheid. Het Toekomstplan is een middellange termijnvisie voor de wijk met een doorkijk voor de komende 15 jaar. Voor de maatregelen op korte termijn (binnen 5 jaar) wordt na vaststelling van het WPP een Wijkaanpakplan uitgewerkt (een WAP). Hatert is een aanpakwijk. Dit betekent echter niet dat Hatert een slechte wijk is. Veel mensen wonen met plezier in de wijk, maar sommige dingen kunnen beter. 1.2 Hoe is het rapport gemaakt? Inhoud Om tot een visie te komen wordt eerst onderzoek gedaan naar de verschillende informatiebronnen. Er zijn reeds verschillende rapporten verschenen, zoals een strategisch beleidsplan, wijkontwikkelingsplannen, wijkplannen, wijkonderzoeken en de stedelijke sociale atlas. In dit rapport wordt deze informatie geanalyseerd en geactualiseerd op basis van interviews met sleutelfiguren, de uitkomsten van de bewonersenquête, aanvullende informatie van instanties, bijeenkomsten met bewoners en gesprekken met kinderen en jongeren. De analysefase vormt het vertrekpunt voor de ideeënfase en de visieontwikkeling. 3

4 1.2.2 Proces Een breed samengestelde projectgroep heeft het perspectiefplan gemaakt. Dat kon en wou ze echter niet zonder de inbreng van wijkbewoners zelf. In de projectgroep zaten vertegenwoordigers van de klankbordgroep van bewoners en ondernemers, de gemeente, de corporaties Portaal, Mr. ten Hagen en Talis woondiensten, Tandem welzijnsorganisatie, Bon-adviseurs voor wonen en KAW architecten en adviseurs. De wijkbewoners zijn op verschillende niveaus betrokken geweest bij de planvorming. De maanden januari en februari zijn gebruikt voor intensieve discussierondes in de wijk. Na een startavond waar ruim 150 bewoners aan deelnamen, hebben gemiddeld 130 bewoners ideeën geleverd voor de toekomst van Hatert. In 5 themagroepen (wonen, voorzieningen, woonomgeving en leefbaarheid, ouderen, werk en inkomen) is driemaal door bewoners gediscussieerd over aspecten die zij van belang vinden bij het ontwikkelen van een toekomst van Hatert. Ook met kinderen en jongeren is gepraat over Hatert en hoe zij hun ideale wijk zien. Centraal daarbij stond de vraag: Stel, jij wordt de nieuwe burgemeester van Nijmegen, wat ga jij doen voor de jongeren in Hatert? Tenslotte is ook met de ondernemers in Hatert een apart overleg gevoerd. Met de beschikbare beperkte middelen is het proces ondersteund door drie nieuwsbrieven, een wijkbrede enquête en tweemaal een uitnodiging aan alle bewoners en werkers in Hatert. De deelnemers aan de discussies ontvingen allen de verslagen van de themadiscussies. De wijkpost Hatert fungeert als centraal informatiepunt. Alle informatie, inclusief verslagen van de projectgroepvergaderingen, zijn daar ter inzage voor geïnteresseerden. Het overleg is opgezet door Bon-adviseurs dat ook de nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen voor haar rekening neemt. Ondersteuning van het proces verleent Tandem. Deze organisatie neemt de organisatie van de klankbordgroep voor haar rekening terwijl medewerkers in de wijk zich inzetten voor het onderhouden van de contacten met de vele bewoners die op de een of andere wijze mee willen werken. Het eerste deel van het overleg met en in de wijk is afgesloten met een informatiebijeenkomst over de resultaten van de discussies in mei van dit jaar. Wethouder Depla leverde daar commentaar op de resultaten. Bron foto s en kaarten in deze rapportage: gemeente Nijmegen 4

5 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 zal de wijk Hatert worden geanalyseerd wat betreft de stedenbouwkundige opbouw, de woningvoorraad, de bevolkingssamenstelling, andere sociale aspecten en het milieubeeld. Hierin is onderscheid gemaakt tussen een min of meer objectieve beschrijving en een meer subjectieve beschrijving, namelijk die van de uitkomsten van de themagroepen en van de gesprekken en enquêtes. In hoofdstuk 3 zijn sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen per thema weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn de doelstellingen en ambities op een rij gezet. In hoofdstuk 5 wordt tenslotte beknopt het vervolgtraject beschreven. Wat vinden bewoners van Hatert van het proces rond het WPP? Marijke Swinkels van Tandem, filiaal Hatert, vroeg een aantal bewoners, allen lid van de Klankbordgroep WPP Hatert, naar hun mening. Enkele zinsneden daaruit: Het geheel was goed georganiseerd door de gemeente, BON en Tandem. De opkomst van bewoners was goed en het hele proces heeft veel goede en bruikbare voorstellen opgeleverd. Er is zorgvuldig geprobeerd de bevolking te horen via enquêtes, thema-avonden en klankbordgroep. Er zijn veel verwachtingen gewekt. Er is ook veel wantrouwen bij bewoners omdat ze denken dat ze totaal geen invloed hebben op wat er met hun wijk gaat gebeuren. Vooral de ouderen hebben te vaak beloftes gehoord die niet nagekomen werden. We willen op de hoogte gehouden worden over de voortgang de komende tijd. De gemeente moet nu serieus aan de slag met onze plannen. Ook willen we goed betrokken worden bij de uitwerking. Daarna kan een officieel plan de inspraakprocedure in. Het proces is nog in volle gang en er is nu nog weinig veranderd. De communicatie met de allochtone bevolking moet verbeterd worden omdat zij nog te weinig mee doen. Eigenlijk moet de folder Hatert onder de pannen regelmatig blijven verschijnen. Zo kan het misschien lukken bewoners blijvend te boeien en hen bij de wijk te blijven betrekken. Het belangrijkste is dat er na al dat praten ook echt iets wordt uitgevoerd en veranderd in Hatert. 5

6 2 Analyse van de huidige situatie 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van Hatert beschreven en geanalyseerd. De volgende aspecten zijn daarbij onderscheiden: het stedenbouwkundige aspect (paragraaf 2.2), de woningvoorraad (paragraaf 2.3), de bevolkingssamenstelling (paragraaf 2.4), de sociale aspecten (paragraaf 2.5) en het milieubeeld (paragraaf 2.6). De beschrijving van de huidige situatie vindt plaats op basis van bestaande statistische gegevens. De belangrijkste bron is de Sociale Atlas uit Waar mogelijk zijn recentere statistische gegevens gebruikt. In dit hoofdstuk wordt naast de objectieve beschrijving van de huidige situatie op basis van cijfers en feiten, aandacht besteed aan de subjectieve mening van een aantal bewoners van Hatert. Deze meningen staan in dit hoofdstuk gebundeld in de gele vlakken. Mening bewoners: enquête, themagroepen en gesprekken In 5 themagroepen is in de maanden januari, februari en maart 2001 in Hatert breed gediscussieerd met bewoners en betrokkenen over de knelpunten en kansen van de wijk. Deze bewoners hebben via een enquête, deelname aan de themagroepen of andere gesprekken hun mening over de wijk gegeven. In die discussies zijn veel mogelijke oplossingen en suggesties naar voren gekomen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de hier gegeven mening niet representatief is voor de mening van alle wijkbewoners. Het geeft wel een beeld van hoe er over Hatert wordt nagedacht. De volgende themagroepen waren actief: Themagroep Woonomgeving en leefbaarheid ; Themagroep Ouderen ; Themagroep Wonen ; Themagroep Werk en inkomen en Themagroep Voorzieningen. Naast de themagroepen is nog apart gepraat met de ondernemers uit de wijk. In dit hoofdstuk komen tevens de belangrijkste uitkomsten uit de gesprekken met sleutelfiguren en de in 2000 gehouden bewonersenquête aan bod. In elke paragraaf wordt kort weergegeven welke ideeën, tips en suggesties zijn aangedragen. 6

7 2.2 Hatert stedenbouwkundig Stedenbouwkundige structuur Hatert is in de huidige vorm eind jaren 50, begin jaren 60 ontstaan en heeft op 1 januari 2000 exact inwoners, ruim 4200 woningen en 600 wooneenheden. Het grootste gedeelte van de wijk is gebouwd tussen 1955 en De rechthoekige wijk heeft grotendeels duidelijke begrenzingen: Grootstalselaan en de Malderburchtstraat, de gemeentegrens en het Maas- Waalkanaal. Hatert eindigt vrij onduidelijk ten noorden van de Hatertse weg bij de Opaalstraat en de SSHN-flat (studentenhuisvesting). De wijk wordt ontsloten aan twee zijden, via de Hatertseweg en de Grootstalselaan. Het is de grootste wijk qua oppervlak van Nijmegen. Door de strakke stedenbouwkundige opbouw (zones met rechthoekige verkavelingen) en de ligging aan de stadsrand heeft Hatert in beginsel een heldere opbouw meegekregen. De wijk heeft een beperkte afwisseling in architectuur. Hatert is gebaseerd op de gedachte van scheiding van functies, zoals die in de jaren 50 en 60 gangbaar was. Afbeelding 2.1: Stedenbouwkundige structuur Hatert met duidelijk zichtbaar de BD-zone 7

8 Wijk met sobere plattegrond De hoofdwegen zijn breed. In het hart van de wijk lopen twee brede groenstroken waar zich de voorzieningen bevinden; de zogenaamde Bijzondere Doeleinden-zones (BD-zones). Deze assen bieden veel ruimte. De scholen en winkelcentra zijn in de assen gegroepeerd en het openbaar groen daarin geeft de scheiding van woon- en werkomgeving duidelijk aan. Zo is Hatert een wijk met sobere, kleine huizen en platte daken, met daartussen kleine hofjes met groen. maar met open en groen karakter De woningdichtheid in Hatert is 37 woningen per ha. Dat is hoog; het gemiddelde voor Nijmegen als geheel bedraagt 15 woningen per ha. Dat de wijk toch een open karakter en relatief veel groen kent, komt door de ruime stedenbouwkundige opzet en het weidse uitzicht.het noordelijk deel van de wijk, ten noorden van de Hatertseweg, is anders van karakter dan het (grootste) deel ten zuiden van de Hatertseweg. Het noordelijk deel bestaat, afgezien van enkele etagecomplexen, voornamelijk uit koopwoningen (Edelstenenbuurt, Steegherpark en Huize Hatert). In het zuidelijk deel staan met name laagbouw huurwoningen. De binnenring en de verbindingsstrook worden verlucht door buurtgroen. Een extra buurtplantsoen noordelijk van de Hatertseweg en aan het carré gekoppelde stroken vormen een groene verbinding tussen de wijk en het buitengebied. Doel van deze verbinding is de ruimte en het groen van het buitengebied (visueel) de wijk in te trekken. De buurtplantsoenen dienen ook als speelterreinen voor de jeugd. Het randgroen langs de grenzen van de wijk dient in eerste instantie als groene gordel rond de wijk, om het satteliet-karakter van Hatert te benadrukken. Zowel in de oorspronkelijke geplande verkaveling als in de later gerealiseerde stempels zijn de woningen gerangschikt rond hofjes met een groen hart. Die groene kernen zijn deels behouden, deels door de begroeiing niet meer toegankelijk en deels verhard. Concentraties van groen zijn te vinden in de voorzieningenstrook, de groene brink en de groene stroken die de verbinding vormen met de groene gordel en het buitengebied. Hierin staan scholen en kerken oorspronkelijk als losse elementen in het groen. Door de jaren heen zijn groene ruimten steeds meer verhard. 8

9 De themagroep Woonomgeving en leefbaarheid over de stedenbouwkundige structuur: De bewoners, die meededen aan de themagroep, hebben aangegeven op welke punten de verkeersveiligheid te kort schiet. De vele drempels worden niet erg gewaardeerd. Het instellen van eenrichtingsstraten is het overwegen waard. Het wachten is nog steeds op een verkeersplateau aan de Winkelsteegseweg en de Opaalstraat. Vrachtverkeer door de wijk moet worden geweerd (bord?). Het omdraaistation van het openbaar vervoer aan de Delsenhof/Maldenburgstraat geeft veel overlast. Het onderhoud moet veel beter. Kapotte lampen worden nauwelijks vervangen, op sommige plekken is wateroverlast en achterpaden zijn slecht verlicht. Het groenveldje aan de Dr. Jan de Visserstraat moet opnieuw ingericht worden. Zwerfvuil moet aangepakt. Betere hondenuitlaatplaatsen. Het (her-)inrichten van erfjes zou in samenspraak met de bewoners aldaar kunnen plaatsvinden. Daarvoor is overleg met elkaar nodig. Bewoners willen goede afspraken in informatie-uitwisseling met gemeente en corporatie over aanpak. Algemene filosofie is: gezellig, veilig, groen en aangenaam. De ideeën voor het Groenplan moeten binnen 5 jaar resultaat geven. Zo n idee is bijvoorbeeld het dichten van de Opaalvijver en hier een gezellig speelveld voor kinderen maken. Van het Circusveld moet een mooi park gemaakt worden. En wat vindt de themagroep Ouderen? Voor ouderen is veiligheid in en om huis een belangrijk punt. Verlichting, onderhoud van trottoirs en pleintjes helpt. Daarnaast vindt de themagroep ontmoetingsplekken van belang. Ouderen zijn vaak echter weinig bekend met wat er te doen is in de wijk of in het centrum. Een Ouder-kindcentrum kan een nuttige functies vervullen. Gesprekken en enquêtes Veel zwerfvuil: Uit de gesprekken en de enquête met een aantal bewoners uit Hatert kwam naar voren dat er in Hatert onzorgvuldig met de omgeving wordt omgesprongen. Volgens deze bewoners is sprake van zwerfvuil, vuilniszakken worden een dag van tevoren aan de weg gezet, prullenbakken zitten overvol en de veegwagen komt te onregelmatig. De mentaliteit moet veranderd worden en de afspraken over de vuilophaal moeten duidelijker. De regels dienen helder te zijn en moeten misschien wel aangescherpt worden zodat de voorzieningen efficiënter gebruikt kunnen worden. Matig onderhoud openbare ruimte: De verpaupering van de omgeving stuit de bewoners die gehoord zijn tegen de borst. Zij vinden dat de vijver bij het zorgcentrum De Maldenborgh verloedert. Daarnaast onderhouden de woningcorporaties de woningen onvoldoende, worden door de gemeente de groenstroken slecht onderhouden en regeert het zwerfvuil de straat, aldus enkele bewoners. Het winkelcentrum De Binnenhof heeft te kampen met afhakende ondernemers omdat het verscholen ligt, de etalages niet zichtbaar zijn en de staat van onderhoud beneden peil is. Men vindt dat woningcorporaties meer in overleg kunnen treden met bewoners en winkeliers. Onaantrekkelijk deel winkelcentrum Couwenberghstraat: Een aantal bewoners vindt de rij oudere winkels aan de Couwenberghstraat, met o.a. de apotheek, er onaantrekkelijk uitzien. Ook de ondernemers van de Couwenberghstraat vinden dat het centrum aantrekkelijker moet worden gemaakt. Vanuit de winkeliers zijn er reeds initiatieven en acties ondernomen ter verbetering. Naast het niet uitnodigende karakter is het winkelcentrum moeilijk bereikbaar voor ouderen. Ze moeten een flinke wandeling maken. De apotheek heeft daarom een fulltime bezorger in dienst genomen. Doorbreken monotoon beeld: Over de opbouw van de wijk is niet iedereen tevreden. In de beleving van veel bewoners doet de wijk saai en monotoon aan. Mogelijke aanpassingen zoals het aanpassen van de platte daken en het doorbreken van de rechte lijnen waren onderwerp van9 discussie in de themagroepen.

10 2.3 Samenstelling woningvoorraad Veel goedkope woningen Hatert heeft een sterk eenzijdig woningbezit naar leeftijd en eigendom; er is relatief veel van hetzelfde. Er is naar verhouding weinig variatie. De huurprijzen zijn over het algemeen laag. Dat wil zeggen dat de woningen tot de betaalbare woningvoorraad gerekend worden. Woningen met een huur van maximaal fl. 795,- worden hieronder gerekend. (zie tabel 2.1, p.8). Deze woningen zijn in principe (eventueel met behulp van het instrument van de individuele huursubsidie) bereikbaar voor de aandachtsgroepen van beleid. Het gebied ten zuiden van de Hatertseweg bevat overwegend laagbouw-huurwoningen (zie afbeelding 2.2 en 2.4 op p.9). Deze worden verhuurd door de corporaties Talis, Portaal, Mr. Ten Hagen. Aan de randen van de wijk staan enkele grotere flats. In de groenzones bevinden zich seniorenwoningen en - complexen. Tabel 2.1 Eigendomsverhouding Huur Koop Hatert 86% 14% Nijmegen 64% 36% Bron: Sociale Atlas 1998, gemeente Nijmegen Veel sociale huurwoningen De wijk heeft ruwweg zelfstandige woningen en ruim 600 wooneenheden voor studenten en starters. Van deze woningen behoort 86% toe aan de corporaties, waarvan Talis Woondiensten de meeste in haar bezit heeft. Woningstichting Portaal heeft ook relatief veel bezit in Hatert. Mr. Ten Hagen heeft het minst aantal woningen in de wijk in beheer. Slechts 620 woningen zijn particulier eigendom. De woningen zijn voor het grootste deel na 1945 gebouwd. Er is bijna geen vooroorlogse bebouwing aanwezig. Verder zijn er ouderencomplexen met zorgvoorzieningen en aanleunwoningen te vinden. Hatert heeft naast laagbouw (meestal eengezinswoningen) en portiekwoningen ook hoogbouwflats. In tabel 2.1 zijn de eigendomsverhoudingen weergegeven. De eenzijdige woningvoorraad van goedkope huurwoningen brengt met zich mee dat de bevolkingsopbouw ook eenzijdig is. Er wonen veel alleenstaanden (ouderen of jongeren). De meeste woningen zijn te klein voor gezinnen. Voor gezinnen zijn weinig geschikte woningen in Hatert. Daarom verhuizen (jonge) gezinnen soms 10

11 noodgedwongen uit Hatert naar een andere wijk. Een wooncarrière binnen de eigen (vaak geliefde) wijk is niet mogelijk. Hierdoor vergrijst Hatert. Afbeelding 2.2: Eigendomsverhouding en woningtypen 11

12 De themagroepen hebben duidelijke ideeën over het aanbrengen van meer variatie binnen de woningvoorraad Themagroep Wonen Binnen de themagroep Wonen is gekeken naar mogelijkheden om de wijk aantrekkelijk te houden voor mensen die nu (noodgedwongen) vertrekken. Tijdens de discussies kwamen de volgende ideeën naar voren: Het bouwen van Kangoeroewoningen (dat zijn woningen waarin behalve een gezin ook een zelfstandige woning op de begane grond in zit, bijvoorbeeld voor een alleenstaande ouder; verzorging gebeurt (deels) door leden van het gezin; Het verkopen van huurwoningen, mits de prijs in overeenstemming is met de kwaliteit. Het kriskras verkopen van huurwoningen in een complex is geen probleem; Het vergroten van woningen, bijvoorbeeld door een dak op de platte woningen te maken. Dit kan ook voor kopers aantrekkelijk zijn. Samenwerking tussen corporaties en bewoners is gewenst; Nieuwbouw van woningen kan bijvoorbeeld op: - Het Circusterrein; - De groenstrook aan de Treubstraat; - De groenstrook aan de Vossendijk; - De kleinere restgroenstroken aan diverse straten Nieuwbouw van seniorenwoningen, om de doorstroming uit de eengezinswoningen op gang te brengen; Woningen niet verplicht in oorspronkelijke staat opleveren bij vertrek; Slopen van verouderde woningen, bijvoorbeeld oude bejaardenwoningen die niet meer voldoen. Dit zou kunnen op de volgende locaties: - De bejaardenwoningen aan de Cort van der Lindenstraat; - De school aan de Zijpendaalsestraat, in combinatie met de groenstrook voor de kerk; - De huidige sporthallen (nieuwe sportvoorzieningen combineren met open wijkscholen); - De kerk aan de Van Hoogendorpstraat. Themagroep Ouderen Over het onderwerp woningvoorraad zijn in deze themagroep zeer veel aspecten aan de orde geweest. Bij woningen speelt de kwaliteit een voorname rol. Het gaat dan om balkons bij appertementen, gescheiden douche en wc, liften, aanpasbaarheid van woningen en ruimte, maar ook om voorzieningen in de buurt en omheining van speelveldjes voor de jeugd. Het project Humanitas-Akropolis 55+ in Rotterdam is in de themagroep aangehaald als voorbeeldproject (zie ook paragraaf 4.3). 12

13 En wat bleek uit de enquêtes en gesprekken? Wooncarrière binnen Hatert is niet goed mogelijk De doelgroep (gezinnen) wordt niet voldoende bediend. Dit komt door het tekort aan (betaalbare) koopwoningen en variatie. Een wooncarrière binnen de wijk is nu niet mogelijk. Bewoners willen woningen wel kopen als de prijs maar niet te hoog uitvalt. Dit wil men doen door rechtstreeks de woningen te kopen en ze op te knappen door een op te richten vereniging van eigenaren. Een andere wijze is het opknappen over te laten aan de corporatie om ze daarna te kopen. Verder wil men meer woningdifferentiatie. Concentratiegebieden allochtone bevolking Onder de allochtone bevolking vindt men dat er teveel concentratiegebieden ontstaan. Deze concentratie bevordert de integratie niet. Door het hogere aantal allochtone kinderen worden ook de scholen minder wit. De autochtonen vinden dit bedreigend. Met de verkoop van huurwoningen kan betrokkenheid bij de straat gecreëerd worden, maar dit lost de concentratie niet op. Differentiatie in de verdeling van de woningen en in het woningaanbod krijgt de voorkeur omdat zo een gemengde wijk kan ontstaan. Verder vindt men de huidige huizen niet geschikt voor grote gezinnen. 2.4 Bevolkingssamenstelling Afname inwonertal Het aantal inwoners van Hatert is in de laatste 30 jaar sterk afgenomen. Woonden in 1970 nog mensen in de wijk, op 1 januari 2000 lag het inwoneraantal nog maar op Dit komt ten eerste door het wegtrekken van de jongeren die de wooncarrière (noodgedwongen) ergens anders voort moeten zetten en ten tweede door gezinsverdunning (=de afname van het aantal personen per huishouden). De gegevens in deze paragraaf hebben in hoofdzaak betrekking op het jaar Waar mogelijk zijn cijfers uit 2000 gebruikt. Ontgroening en vergrijzing De totale wijkbevolking is vanaf 1970 met zo n 30% verminderd, mede door een daling van de huishoudengrootte (gezinsverdunning). Hatert ontgroent en vergrijst. Ontgroent wil zeggen dat het aandeel jongeren in de wijk afneemt. Vergrijst slaat op het feit dat het aandeel ouderen in de wijk toeneemt. Het aandeel personen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar in Hatert is in de afgelopen 28 jaar gedaald van 40% naar 17%, terwijl het percentage 65-plussers is gestegen van 4% naar 20%. Daarmee komt Hatert boven het Nijmeegse gemiddelde (zie tabel 2.2) uit. Mede als gevolg van de vergrijzing en ontgroening kan in Hatert gesproken worden van een eenzijdige huishoudensamenstelling (zie tabel 2.3). 13

14 Tabel 2.2: Percentage jongeren (0-17 jr.) en ouderen (65-plus) Jongeren (0-17 jr.) Ouderen (65-plus) Hatert 17% 20% Nijmegen 19% 13% Bron: Sociale Atlas 1998 Uit tabel 2.3 blijkt dat het totaal percentage alleenstaanden in Hatert 37% is, terwijl dit voor Nijmegen als geheel 35% is. Het percentage 55-plussers is 45% in Hatert, terwijl dit in Nijmegen maar 30% is. Hatert heeft dus een relatief oude bevolking. Het aantal gezinnen met twee ouders ligt onder het Nijmeegs gemiddelde, terwijl het aantal 1-ouder gezinnen net iets boven het Nijmeegs gemiddelde ligt. Tabel 2.3: Huishoudens Totaal Verdeling naar huishoudens en leeftijd, in procenten Alleenwonend 2-persoons huishoudens 2-ouder gezinnen 1-ouder gezin Abs. < < Hatert % 12% 22% 3% 6% 23% 20% 8% Nijmegen % 15% 15% 4% 10% 15% 24% 7% Bron: Sociale Atlas 1998 Groot aandeel allochtonen Van de inwoners van Hatert zijn er jonger dan 26 jaar. Daarvan is bijna 30% allochtoon. Hoe jonger de leeftijdscategorie, des te groter het aandeel allochtonen. Van de kinderen tot 12 jaar behoort ongeveer 40% tot de allochtone bevolking. Turkse en Marokkaanse jongeren zijn de grootste groepen. Het totaal aantal allochtonen in de wijk neemt ook toe en is thans zo n 27% van het totaal. Wanneer de allochtone bevolking uit westerse landen niet wordt meegerekend, is het percentage allochtonen 15%. In tabel 2.4 wordt een verdere onderverdeling gemaakt naar herkomst van de allochtone bevolking. 14

15 Tabel 2.4: Etnische herkomst Autochtoon Allochtonen Hatert 6619 (73%) Nijmege n (78%) NL. Turk. Mar. Sur. Ant./ Arub. 445 (5%) 4125 (3%) Bron: Sociale Atlas (2%) 2396 (2%) 64 (1%) 1497 (1%) 111 (1%) 1698 (1%) Overige Minderheden 139 (2%) 2311 (2%) Vluchtelingen 155 (2%) 1749 (1%) Overige Allochtonen Rijke Overige landen landen 1074 (12%) (10%) 268 (3%) 4771 (3%) Laag inkomensniveau Het inkomensniveau in de wijk is laag te noemen in vergelijking met het Nijmeegse gemiddelde. (zie tabel 2.5). De laagste twee inkomensklassen maken 60% van het totaal uit. Tabel 2.5: Besteedbaar huishoudeninkomen Gemiddeld Relatieve verdeling naar inkomensklasse Besteedbaar inkomen (Per huishouden < > in guldens) Hatert % 27% 19% 14% 7% Nijmegen % 23% 18% 15% 14% Bron: Sociale Atlas

16 In de gesprekken en de enquête werd het volgende gezegd over de bevolkingssamenstelling: De vergrijzing is op zich geen probleem voor de ondernemers. De klanten komen wel. Het is wel een probleem voor de leefbaarheid binnen de wijk. Het is niet meer aantrekkelijk voor jeugdige bewoners zodat op den duur het winkelapparaat kan verschralen. 2.5 Sociale aspecten Werklozen relatief ouder Ten opzichte van het Nijmeegs gemiddelde wijkt het aantal werklozen in Hatert niet opvallend af. In 2000 zijn er 763 mensen met een uitkering in Hatert. Dat is 8% van de wijkbevolking en 9% van het totaal aantal werklozen in Nijmegen. Het aantal oudere mensen met een uitkering (57,5 tot 64 jaar) is in Hatert relatief behoorlijk hoger dan gemiddeld (zie tabel 2.6). Tabel 2.6: Aantal uitkeringsgerechtigden Leeftijdscategorie klant < tot tot tot 57½ 57½ tot 64 > 64 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Hatert 25 3% % % % % 17 2% Nijmege n 315 4% % % % % 260 3% Bron: Afdeling sociale zaken en werk Nijmegen, 2000 De duur van de uitkering is ook vergelijkbaar met het stedelijk gemiddelde. Het aandeel langdurig werklozen (langer dan 6 jaar zonder werk) op het totaal aantal werklozen in Hatert bedraagt 49%. 16

17 Tabel 2.7: Duur van de uitkering in jaren Duur uitkering 0 tot 1 jaar 1 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 jaar en langer Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Hatert Nijmegen Bron: Afdeling sociale zaken en werk Nijmegen, 2000 Sociale netwerk dreigt af te kalven Door de instroom van veelal alleenstaande bewoners en de uitstroom van (jonge) gezinnen dreigt het sociale netwerk in de buurt af te kalven. Dit kan leiden tot een achteruitgang van het woongenot en werkt onverschilligheid in de hand. Relatief goede voorzieningen In Hatert zijn drie winkelcentra met in totaal ca. 35 winkels. Het grootste deel van de winkels bevindt zich in het centrum aan de Couwenberghstraat. Twee kleinere winkelcentra liggen aan de Zijpendaalstraat en de Binnenhof. In Hatert zijn 2 basisscholen. Op één daarvan, de Klumpert, is in 1999 de omvorming tot een Open Wijkschool in gang gezet. Voorts is er achter het winkelcentrum een dependance van de Technische School. Er zijn 3 sportzalen, waarvan er 2 nog in gebruik zijn. Aan de Treubstraat is het Moluks Cultureel centrum en een kinderopvang. In de voormalige kerk aan de Zijpendaalstraat is nu een dansstudio gevestigd. In de nieuw te bouwen kerk in de wijk aan de Dr. Kuyperstraat wordt een Evangelisch Molukse Gemeenschap gevestigd. De Kerk van Antonius Abt wordt gesloopt en vervangen door een kleinere voorziening. Qua medische voorzieningen zijn er 2 groepspraktijken, 1 huisartsenpraktijk, 2 fysiotherapiepraktijken en een dierenartspraktijk. Het wijkcentrum voorziet in de behoefte. Het centrum wordt goed bezocht. In 1998 had het centrum een bezettingsgraad van 60,1%. Dat is gemiddeld voor Nijmegen. Opvallend is het hoge aantal gebruikers van het centrum dat uit de wijk zelf komt. Dat is beduidend hoger dan het Nijmeegs gemiddelde. Door het dalend inwonertal zijn er in de afgelopen tijd winkels verdwenen. De eerste aanzet tot verbetering van de winkelvoorzieningen is al gedaan door de vernieuwing van winkelcentrum Hatert (winkelcentrum Couwenberghstraat). De Binnenhof wordt opgeknapt door Talis Woondiensten. 17

18 Er zijn weinig activiteiten voor jongeren in de wijk. Het jongerencentrum De Mix aan de Krekelstraat is relatief ver weg. Het ligt buiten de wijk. In 1995 is er aan de Kempenaerstraat een hangplek voor jongeren gerealiseerd, welke in 1998 is gerenoveerd. Voor ouderen is er een buurtconciërge aangesteld, die voor een kleine vergoeding klusjes in de woning opknapt. Volgens de themagroep Voorzieningen is er in Hatert behoefte aan de volgende voorzieningen: sportvoorzieningen en sportclubs; een bibliotheek; Mutticentrum ; koffiehuis (a la Zutphen); een eigen wijkreinigingsdienst een jeugdhonk in de wijk; en goed openbaar vervoer in de wijk. Op plattegronden zijn belangrijke locaties ingetekend: Park; Akropolis; Gymzaal Klumpert; Overdekte hangplek; Wijkcentrum met tennis- en jeux de boulesbanen; Dienstencentrum met jongerencentrum in kelder; Gymzaal Vossenburcht; Keilbout, ECO-best en kleine ondernemingen. 18

19 Veiligheid De onveiligheidproblematiek is niet sterker of minder sterk dan in andere Nijmeegse wijken zoals blijkt uit tabel 2.8. Alleen het aantal inbraken in woningen ligt percentueel hoger in Hatert dan in de stad als geheel. In de tabel zijn het aantal aangiftes van inbraken en diefstallen aangegeven. Tabel 2.8: Aantal aangiftes van diefstal en inbraak in 1998 Inbraken in Diefstal van Vernielingen Woningen Bedrijven/scholen Auto s (brom) Auto s fietsen Abs % Abs % Abs Abs Abs Abs Hatert 64 1, Nijmegen , Bron: Stadsgetallen 2001 Aantal verhuizingen Het aantal verhuizingen naar andere wijken en buiten Nijmegen is in vergelijking met naburige wijken en het Nijmeegs gemiddelde niet opvallend hoog te noemen. Per jaar verhuist 14% van de bevolking uit de wijk. Wel opvallend is dat met name de jongeren en jonge gezinnen wegtrekken. 19

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE HELMOND- NOORD > WIJKVISIE Helmond-Noord verovert harten Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord Wijkvisie Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord verovert harten Inhoudsopgave Inleiding 3 Daarom zijn wij verzot

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Woningmarktregio Parkstad In verschillende delen van ons land neemt de bevolkingsomvang af. Deze demografische krimp heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Parkstad Limburg is in ons land koploper op

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Gastvrij Gouda Oost. Visie essay Gouda Oost. Aanleiding

Gastvrij Gouda Oost. Visie essay Gouda Oost. Aanleiding Aanleiding Winkels en supermarkten aan de Sportlaan in Gouda Oost en een stapsgewijze vernieuwing van de wijk voor de komende 25 jaar. Dat zijn twee van de meest in het oog springende voorstellen die architect

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN Sinds 1969 bij gemeente Groningen Kwaliteit woningvoorraad Uitwonende studenten: 58 Specifieke aandacht voor de 18-24 jarigen: 305 verbeterd Kring bljift nodig

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Stedenbouw en Landschap

Stedenbouw en Landschap Woonwijk De Bem Zevenaar Voormalig stedenbouwkundigplan Stedenbouwkundigplan TOPIA achtertuin woonpad voortuin parkeerhof achtertuin openbare ruimte voortuin achtertuin achterpad Voormalig prototype verkaveling

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Van Ja, ik wil! naar Nee, bedankt... Over het wegblijven van bewoners met terugkeerwensen bij herstructurering

Van Ja, ik wil! naar Nee, bedankt... Over het wegblijven van bewoners met terugkeerwensen bij herstructurering Van Ja, ik wil! naar Nee, bedankt... Over het wegblijven van bewoners met terugkeerwensen bij herstructurering Annemarij Swart Atrivé, Houten Er wordt veel geherstructureerd in Nederland. Van de 56 prioriteitswijken

Nadere informatie

Buurtonderzoek Sint Marten, mei 2008:

Buurtonderzoek Sint Marten, mei 2008: Buurtonderzoek Sint Marten, mei 2008: Inleiding: Eind mei 2008 heeft de SP in Arnhem een groot buurtonderzoek gehouden over woon- en leefkwaliteit in de wijk Sint Marten. De belangrijkste aanleiding voor

Nadere informatie

1 Amsterdam, de opbouw van een stad

1 Amsterdam, de opbouw van een stad 1 Amsterdam, de opbouw van een stad 1 2 a Met de handel in specerijen in Oost-Indië. b Er waren nog geen moderne vervoermiddelen dus moesten de arbeiders naar de fabriek lopen. c Er kwamen regels voor

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Rotterdamwet in de Westwijk. De buurt op slot voor minima

Rotterdamwet in de Westwijk. De buurt op slot voor minima Rotterdamwet in de Westwijk De buurt op slot voor minima Buurt enquête SP-Vlaardingen, versie 1.0 15 december 2015 Vlaardingen, 15 december 2015 Inleiding Op 3 november 2015 stelde het college van burgemeester

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Wat zijn de te verwachten leefbaarheidseffecten. indien wordt besloten tot realisatie van de unilocatie in Urmond (Bramert-Noord),

Wat zijn de te verwachten leefbaarheidseffecten. indien wordt besloten tot realisatie van de unilocatie in Urmond (Bramert-Noord), Wat zijn de te verwachten leefbaarheidseffecten in Berg a/d Maas en Urmond, indien wordt besloten tot realisatie van de unilocatie in Urmond (Bramert-Noord), waarbij de huidige schoollocaties In Berg a/d

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord

Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Onderwerp: enquête vraaggestuurd bouwen in De Noord Heerhugowaard-De Noord, mei 2015 Beste geënquêteerde, Sinds juni 2014 is de Dorpsraad in samenwerking met Humulus Lupulus in gesprek met de gemeente

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

: De Buurtkrant De Kruiskamp

: De Buurtkrant De Kruiskamp De Buurtkrant 2.0 De Kruiskamp Onderwerp : De Buurtkrant De Kruiskamp Projectnaam : De Buurtkrant Projectcode : Buurtkrant 2.0 Opleiding : VMBO ict BBL en KBL Datum schrijven : 1-1-14 Projectduur : 4 weken

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Vlietzône

Hoofdstuk 8: Vlietzône Hoofdstuk 8: Vlietzône Dit deelplan voor de ISV-wijk Vlietzone is het product van het wijkprojectteam Vlietzone (corporaties Elkien en WoonFriesland, bewoners en gemeente) en is afgestemd met de Klankbordgroep

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Onderzoek & Statistiek Gemeente Schiedam 010-2465597/5598 Inhoud Inleiding... 3 1. Achtergronden bevolkingsontwikkeling... 5 2. Schiedam - de stedelijke

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN figuur 2 Woningen in de vier grote steden naar eigendom per 1 januari 2000 in procenten Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht X Y Z Nederland Het

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Index - Onderzoek en Verantwoording

Index - Onderzoek en Verantwoording BROEKLANDEN Onderzoek & verantwoording VAN HET ARNHEMSE BROEK JANUARI 2009 Index - Onderzoek en Verantwoording A. Sociaal Wijkbeeld van het Arnhemse Broek 4 1. Typering van het Arnhemse Broek 5 a. Typering

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Overhees. Klein Engendaal. Huurwoningen voor 50+ en 60+ in Soest

Overhees. Klein Engendaal. Huurwoningen voor 50+ en 60+ in Soest Overhees Overhees wordt begrensd door de Koningsweg, Dorresteinweg, Wieksloterweg O.Z., Insingerstraat en Eigendomweg en heeft een besloten karakter. De wijk Overhees is in de jaren 70 gebouwd. De wijk

Nadere informatie

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle 1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle Stadsvernieuwing Transvaal Dag van de Projectontwikkeling, 15 mei 2014 Vernieuwing van de stadsvernieuwing Willem Krzeszewski Staedion Transvaal

Nadere informatie

Huurderwerkgroep Marknesse bijeenkomst 2: datum 15 oktober 15.00-17.00 uur

Huurderwerkgroep Marknesse bijeenkomst 2: datum 15 oktober 15.00-17.00 uur Huurderwerkgroep Marknesse bijeenkomst 2: datum 15 oktober 15.00-17.00 uur Doel van de bijeenkomst: 1) U informeren over de status van het participatie traject? 2) planning participatie 3) Wat is er allemaal

Nadere informatie

1. Raadsbesluit (16/2): PvA akkoord

1. Raadsbesluit (16/2): PvA akkoord Stappenplan Interactieve uitwerking 1. Raadsbesluit (16/2): PvA akkoord 2. Opstellen leefbaarheidsprofiel voor Berg a/d Maas en Urmond: Hoe leefbaar zijn beide kernen? Wat is per kern bepalend voor de

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie