HATERT ONDER DE PANNEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HATERT ONDER DE PANNEN"

Transcriptie

1 HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarom dit rapport? Hoe is het rapport gemaakt? Leeswijzer 5 2 Analyse van de huidige situatie Inleiding Hatert stedenbouwkundig Samenstelling woningvoorraad Bevolkingssamenstelling Sociale aspecten Milieubeeld 23 3 Sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen Inleiding Sterkte/zwakte analyse Kansen en bedreigingen Conclusies 35 4 Doelstellingen en ambities Inleiding Fysieke doelstellingen Sociale doelstellingen Economische doelstellingen Matrix van doelstellingen en ambities 60 5 Vervolgtraject 63 Bijlage: uitslagen enquête 64 2

3 1 Inleiding 1.1 Waarom dit rapport? In het kader van de herstructurering en het grote stedenbeleid heeft de gemeente Nijmegen 14 wijken benoemd waarvoor de komende jaren een toekomstplan(wpp) ontwikkeld moet worden. Bij drie daarvan heeft de ontwikkeling van het WPP hoge prioriteit; de Wolfskuil, Hatert en Willemskwartier. Het Toekomstplan voor Hatert krijgt daarbij een preventief karakter en wordt ontwikkeld door de Directie Wijkaanpak & Leefbaarheid. Het Toekomstplan is een middellange termijnvisie voor de wijk met een doorkijk voor de komende 15 jaar. Voor de maatregelen op korte termijn (binnen 5 jaar) wordt na vaststelling van het WPP een Wijkaanpakplan uitgewerkt (een WAP). Hatert is een aanpakwijk. Dit betekent echter niet dat Hatert een slechte wijk is. Veel mensen wonen met plezier in de wijk, maar sommige dingen kunnen beter. 1.2 Hoe is het rapport gemaakt? Inhoud Om tot een visie te komen wordt eerst onderzoek gedaan naar de verschillende informatiebronnen. Er zijn reeds verschillende rapporten verschenen, zoals een strategisch beleidsplan, wijkontwikkelingsplannen, wijkplannen, wijkonderzoeken en de stedelijke sociale atlas. In dit rapport wordt deze informatie geanalyseerd en geactualiseerd op basis van interviews met sleutelfiguren, de uitkomsten van de bewonersenquête, aanvullende informatie van instanties, bijeenkomsten met bewoners en gesprekken met kinderen en jongeren. De analysefase vormt het vertrekpunt voor de ideeënfase en de visieontwikkeling. 3

4 1.2.2 Proces Een breed samengestelde projectgroep heeft het perspectiefplan gemaakt. Dat kon en wou ze echter niet zonder de inbreng van wijkbewoners zelf. In de projectgroep zaten vertegenwoordigers van de klankbordgroep van bewoners en ondernemers, de gemeente, de corporaties Portaal, Mr. ten Hagen en Talis woondiensten, Tandem welzijnsorganisatie, Bon-adviseurs voor wonen en KAW architecten en adviseurs. De wijkbewoners zijn op verschillende niveaus betrokken geweest bij de planvorming. De maanden januari en februari zijn gebruikt voor intensieve discussierondes in de wijk. Na een startavond waar ruim 150 bewoners aan deelnamen, hebben gemiddeld 130 bewoners ideeën geleverd voor de toekomst van Hatert. In 5 themagroepen (wonen, voorzieningen, woonomgeving en leefbaarheid, ouderen, werk en inkomen) is driemaal door bewoners gediscussieerd over aspecten die zij van belang vinden bij het ontwikkelen van een toekomst van Hatert. Ook met kinderen en jongeren is gepraat over Hatert en hoe zij hun ideale wijk zien. Centraal daarbij stond de vraag: Stel, jij wordt de nieuwe burgemeester van Nijmegen, wat ga jij doen voor de jongeren in Hatert? Tenslotte is ook met de ondernemers in Hatert een apart overleg gevoerd. Met de beschikbare beperkte middelen is het proces ondersteund door drie nieuwsbrieven, een wijkbrede enquête en tweemaal een uitnodiging aan alle bewoners en werkers in Hatert. De deelnemers aan de discussies ontvingen allen de verslagen van de themadiscussies. De wijkpost Hatert fungeert als centraal informatiepunt. Alle informatie, inclusief verslagen van de projectgroepvergaderingen, zijn daar ter inzage voor geïnteresseerden. Het overleg is opgezet door Bon-adviseurs dat ook de nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen voor haar rekening neemt. Ondersteuning van het proces verleent Tandem. Deze organisatie neemt de organisatie van de klankbordgroep voor haar rekening terwijl medewerkers in de wijk zich inzetten voor het onderhouden van de contacten met de vele bewoners die op de een of andere wijze mee willen werken. Het eerste deel van het overleg met en in de wijk is afgesloten met een informatiebijeenkomst over de resultaten van de discussies in mei van dit jaar. Wethouder Depla leverde daar commentaar op de resultaten. Bron foto s en kaarten in deze rapportage: gemeente Nijmegen 4

5 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 zal de wijk Hatert worden geanalyseerd wat betreft de stedenbouwkundige opbouw, de woningvoorraad, de bevolkingssamenstelling, andere sociale aspecten en het milieubeeld. Hierin is onderscheid gemaakt tussen een min of meer objectieve beschrijving en een meer subjectieve beschrijving, namelijk die van de uitkomsten van de themagroepen en van de gesprekken en enquêtes. In hoofdstuk 3 zijn sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen per thema weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn de doelstellingen en ambities op een rij gezet. In hoofdstuk 5 wordt tenslotte beknopt het vervolgtraject beschreven. Wat vinden bewoners van Hatert van het proces rond het WPP? Marijke Swinkels van Tandem, filiaal Hatert, vroeg een aantal bewoners, allen lid van de Klankbordgroep WPP Hatert, naar hun mening. Enkele zinsneden daaruit: Het geheel was goed georganiseerd door de gemeente, BON en Tandem. De opkomst van bewoners was goed en het hele proces heeft veel goede en bruikbare voorstellen opgeleverd. Er is zorgvuldig geprobeerd de bevolking te horen via enquêtes, thema-avonden en klankbordgroep. Er zijn veel verwachtingen gewekt. Er is ook veel wantrouwen bij bewoners omdat ze denken dat ze totaal geen invloed hebben op wat er met hun wijk gaat gebeuren. Vooral de ouderen hebben te vaak beloftes gehoord die niet nagekomen werden. We willen op de hoogte gehouden worden over de voortgang de komende tijd. De gemeente moet nu serieus aan de slag met onze plannen. Ook willen we goed betrokken worden bij de uitwerking. Daarna kan een officieel plan de inspraakprocedure in. Het proces is nog in volle gang en er is nu nog weinig veranderd. De communicatie met de allochtone bevolking moet verbeterd worden omdat zij nog te weinig mee doen. Eigenlijk moet de folder Hatert onder de pannen regelmatig blijven verschijnen. Zo kan het misschien lukken bewoners blijvend te boeien en hen bij de wijk te blijven betrekken. Het belangrijkste is dat er na al dat praten ook echt iets wordt uitgevoerd en veranderd in Hatert. 5

6 2 Analyse van de huidige situatie 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van Hatert beschreven en geanalyseerd. De volgende aspecten zijn daarbij onderscheiden: het stedenbouwkundige aspect (paragraaf 2.2), de woningvoorraad (paragraaf 2.3), de bevolkingssamenstelling (paragraaf 2.4), de sociale aspecten (paragraaf 2.5) en het milieubeeld (paragraaf 2.6). De beschrijving van de huidige situatie vindt plaats op basis van bestaande statistische gegevens. De belangrijkste bron is de Sociale Atlas uit Waar mogelijk zijn recentere statistische gegevens gebruikt. In dit hoofdstuk wordt naast de objectieve beschrijving van de huidige situatie op basis van cijfers en feiten, aandacht besteed aan de subjectieve mening van een aantal bewoners van Hatert. Deze meningen staan in dit hoofdstuk gebundeld in de gele vlakken. Mening bewoners: enquête, themagroepen en gesprekken In 5 themagroepen is in de maanden januari, februari en maart 2001 in Hatert breed gediscussieerd met bewoners en betrokkenen over de knelpunten en kansen van de wijk. Deze bewoners hebben via een enquête, deelname aan de themagroepen of andere gesprekken hun mening over de wijk gegeven. In die discussies zijn veel mogelijke oplossingen en suggesties naar voren gekomen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de hier gegeven mening niet representatief is voor de mening van alle wijkbewoners. Het geeft wel een beeld van hoe er over Hatert wordt nagedacht. De volgende themagroepen waren actief: Themagroep Woonomgeving en leefbaarheid ; Themagroep Ouderen ; Themagroep Wonen ; Themagroep Werk en inkomen en Themagroep Voorzieningen. Naast de themagroepen is nog apart gepraat met de ondernemers uit de wijk. In dit hoofdstuk komen tevens de belangrijkste uitkomsten uit de gesprekken met sleutelfiguren en de in 2000 gehouden bewonersenquête aan bod. In elke paragraaf wordt kort weergegeven welke ideeën, tips en suggesties zijn aangedragen. 6

7 2.2 Hatert stedenbouwkundig Stedenbouwkundige structuur Hatert is in de huidige vorm eind jaren 50, begin jaren 60 ontstaan en heeft op 1 januari 2000 exact inwoners, ruim 4200 woningen en 600 wooneenheden. Het grootste gedeelte van de wijk is gebouwd tussen 1955 en De rechthoekige wijk heeft grotendeels duidelijke begrenzingen: Grootstalselaan en de Malderburchtstraat, de gemeentegrens en het Maas- Waalkanaal. Hatert eindigt vrij onduidelijk ten noorden van de Hatertse weg bij de Opaalstraat en de SSHN-flat (studentenhuisvesting). De wijk wordt ontsloten aan twee zijden, via de Hatertseweg en de Grootstalselaan. Het is de grootste wijk qua oppervlak van Nijmegen. Door de strakke stedenbouwkundige opbouw (zones met rechthoekige verkavelingen) en de ligging aan de stadsrand heeft Hatert in beginsel een heldere opbouw meegekregen. De wijk heeft een beperkte afwisseling in architectuur. Hatert is gebaseerd op de gedachte van scheiding van functies, zoals die in de jaren 50 en 60 gangbaar was. Afbeelding 2.1: Stedenbouwkundige structuur Hatert met duidelijk zichtbaar de BD-zone 7

8 Wijk met sobere plattegrond De hoofdwegen zijn breed. In het hart van de wijk lopen twee brede groenstroken waar zich de voorzieningen bevinden; de zogenaamde Bijzondere Doeleinden-zones (BD-zones). Deze assen bieden veel ruimte. De scholen en winkelcentra zijn in de assen gegroepeerd en het openbaar groen daarin geeft de scheiding van woon- en werkomgeving duidelijk aan. Zo is Hatert een wijk met sobere, kleine huizen en platte daken, met daartussen kleine hofjes met groen. maar met open en groen karakter De woningdichtheid in Hatert is 37 woningen per ha. Dat is hoog; het gemiddelde voor Nijmegen als geheel bedraagt 15 woningen per ha. Dat de wijk toch een open karakter en relatief veel groen kent, komt door de ruime stedenbouwkundige opzet en het weidse uitzicht.het noordelijk deel van de wijk, ten noorden van de Hatertseweg, is anders van karakter dan het (grootste) deel ten zuiden van de Hatertseweg. Het noordelijk deel bestaat, afgezien van enkele etagecomplexen, voornamelijk uit koopwoningen (Edelstenenbuurt, Steegherpark en Huize Hatert). In het zuidelijk deel staan met name laagbouw huurwoningen. De binnenring en de verbindingsstrook worden verlucht door buurtgroen. Een extra buurtplantsoen noordelijk van de Hatertseweg en aan het carré gekoppelde stroken vormen een groene verbinding tussen de wijk en het buitengebied. Doel van deze verbinding is de ruimte en het groen van het buitengebied (visueel) de wijk in te trekken. De buurtplantsoenen dienen ook als speelterreinen voor de jeugd. Het randgroen langs de grenzen van de wijk dient in eerste instantie als groene gordel rond de wijk, om het satteliet-karakter van Hatert te benadrukken. Zowel in de oorspronkelijke geplande verkaveling als in de later gerealiseerde stempels zijn de woningen gerangschikt rond hofjes met een groen hart. Die groene kernen zijn deels behouden, deels door de begroeiing niet meer toegankelijk en deels verhard. Concentraties van groen zijn te vinden in de voorzieningenstrook, de groene brink en de groene stroken die de verbinding vormen met de groene gordel en het buitengebied. Hierin staan scholen en kerken oorspronkelijk als losse elementen in het groen. Door de jaren heen zijn groene ruimten steeds meer verhard. 8

9 De themagroep Woonomgeving en leefbaarheid over de stedenbouwkundige structuur: De bewoners, die meededen aan de themagroep, hebben aangegeven op welke punten de verkeersveiligheid te kort schiet. De vele drempels worden niet erg gewaardeerd. Het instellen van eenrichtingsstraten is het overwegen waard. Het wachten is nog steeds op een verkeersplateau aan de Winkelsteegseweg en de Opaalstraat. Vrachtverkeer door de wijk moet worden geweerd (bord?). Het omdraaistation van het openbaar vervoer aan de Delsenhof/Maldenburgstraat geeft veel overlast. Het onderhoud moet veel beter. Kapotte lampen worden nauwelijks vervangen, op sommige plekken is wateroverlast en achterpaden zijn slecht verlicht. Het groenveldje aan de Dr. Jan de Visserstraat moet opnieuw ingericht worden. Zwerfvuil moet aangepakt. Betere hondenuitlaatplaatsen. Het (her-)inrichten van erfjes zou in samenspraak met de bewoners aldaar kunnen plaatsvinden. Daarvoor is overleg met elkaar nodig. Bewoners willen goede afspraken in informatie-uitwisseling met gemeente en corporatie over aanpak. Algemene filosofie is: gezellig, veilig, groen en aangenaam. De ideeën voor het Groenplan moeten binnen 5 jaar resultaat geven. Zo n idee is bijvoorbeeld het dichten van de Opaalvijver en hier een gezellig speelveld voor kinderen maken. Van het Circusveld moet een mooi park gemaakt worden. En wat vindt de themagroep Ouderen? Voor ouderen is veiligheid in en om huis een belangrijk punt. Verlichting, onderhoud van trottoirs en pleintjes helpt. Daarnaast vindt de themagroep ontmoetingsplekken van belang. Ouderen zijn vaak echter weinig bekend met wat er te doen is in de wijk of in het centrum. Een Ouder-kindcentrum kan een nuttige functies vervullen. Gesprekken en enquêtes Veel zwerfvuil: Uit de gesprekken en de enquête met een aantal bewoners uit Hatert kwam naar voren dat er in Hatert onzorgvuldig met de omgeving wordt omgesprongen. Volgens deze bewoners is sprake van zwerfvuil, vuilniszakken worden een dag van tevoren aan de weg gezet, prullenbakken zitten overvol en de veegwagen komt te onregelmatig. De mentaliteit moet veranderd worden en de afspraken over de vuilophaal moeten duidelijker. De regels dienen helder te zijn en moeten misschien wel aangescherpt worden zodat de voorzieningen efficiënter gebruikt kunnen worden. Matig onderhoud openbare ruimte: De verpaupering van de omgeving stuit de bewoners die gehoord zijn tegen de borst. Zij vinden dat de vijver bij het zorgcentrum De Maldenborgh verloedert. Daarnaast onderhouden de woningcorporaties de woningen onvoldoende, worden door de gemeente de groenstroken slecht onderhouden en regeert het zwerfvuil de straat, aldus enkele bewoners. Het winkelcentrum De Binnenhof heeft te kampen met afhakende ondernemers omdat het verscholen ligt, de etalages niet zichtbaar zijn en de staat van onderhoud beneden peil is. Men vindt dat woningcorporaties meer in overleg kunnen treden met bewoners en winkeliers. Onaantrekkelijk deel winkelcentrum Couwenberghstraat: Een aantal bewoners vindt de rij oudere winkels aan de Couwenberghstraat, met o.a. de apotheek, er onaantrekkelijk uitzien. Ook de ondernemers van de Couwenberghstraat vinden dat het centrum aantrekkelijker moet worden gemaakt. Vanuit de winkeliers zijn er reeds initiatieven en acties ondernomen ter verbetering. Naast het niet uitnodigende karakter is het winkelcentrum moeilijk bereikbaar voor ouderen. Ze moeten een flinke wandeling maken. De apotheek heeft daarom een fulltime bezorger in dienst genomen. Doorbreken monotoon beeld: Over de opbouw van de wijk is niet iedereen tevreden. In de beleving van veel bewoners doet de wijk saai en monotoon aan. Mogelijke aanpassingen zoals het aanpassen van de platte daken en het doorbreken van de rechte lijnen waren onderwerp van9 discussie in de themagroepen.

10 2.3 Samenstelling woningvoorraad Veel goedkope woningen Hatert heeft een sterk eenzijdig woningbezit naar leeftijd en eigendom; er is relatief veel van hetzelfde. Er is naar verhouding weinig variatie. De huurprijzen zijn over het algemeen laag. Dat wil zeggen dat de woningen tot de betaalbare woningvoorraad gerekend worden. Woningen met een huur van maximaal fl. 795,- worden hieronder gerekend. (zie tabel 2.1, p.8). Deze woningen zijn in principe (eventueel met behulp van het instrument van de individuele huursubsidie) bereikbaar voor de aandachtsgroepen van beleid. Het gebied ten zuiden van de Hatertseweg bevat overwegend laagbouw-huurwoningen (zie afbeelding 2.2 en 2.4 op p.9). Deze worden verhuurd door de corporaties Talis, Portaal, Mr. Ten Hagen. Aan de randen van de wijk staan enkele grotere flats. In de groenzones bevinden zich seniorenwoningen en - complexen. Tabel 2.1 Eigendomsverhouding Huur Koop Hatert 86% 14% Nijmegen 64% 36% Bron: Sociale Atlas 1998, gemeente Nijmegen Veel sociale huurwoningen De wijk heeft ruwweg zelfstandige woningen en ruim 600 wooneenheden voor studenten en starters. Van deze woningen behoort 86% toe aan de corporaties, waarvan Talis Woondiensten de meeste in haar bezit heeft. Woningstichting Portaal heeft ook relatief veel bezit in Hatert. Mr. Ten Hagen heeft het minst aantal woningen in de wijk in beheer. Slechts 620 woningen zijn particulier eigendom. De woningen zijn voor het grootste deel na 1945 gebouwd. Er is bijna geen vooroorlogse bebouwing aanwezig. Verder zijn er ouderencomplexen met zorgvoorzieningen en aanleunwoningen te vinden. Hatert heeft naast laagbouw (meestal eengezinswoningen) en portiekwoningen ook hoogbouwflats. In tabel 2.1 zijn de eigendomsverhoudingen weergegeven. De eenzijdige woningvoorraad van goedkope huurwoningen brengt met zich mee dat de bevolkingsopbouw ook eenzijdig is. Er wonen veel alleenstaanden (ouderen of jongeren). De meeste woningen zijn te klein voor gezinnen. Voor gezinnen zijn weinig geschikte woningen in Hatert. Daarom verhuizen (jonge) gezinnen soms 10

11 noodgedwongen uit Hatert naar een andere wijk. Een wooncarrière binnen de eigen (vaak geliefde) wijk is niet mogelijk. Hierdoor vergrijst Hatert. Afbeelding 2.2: Eigendomsverhouding en woningtypen 11

12 De themagroepen hebben duidelijke ideeën over het aanbrengen van meer variatie binnen de woningvoorraad Themagroep Wonen Binnen de themagroep Wonen is gekeken naar mogelijkheden om de wijk aantrekkelijk te houden voor mensen die nu (noodgedwongen) vertrekken. Tijdens de discussies kwamen de volgende ideeën naar voren: Het bouwen van Kangoeroewoningen (dat zijn woningen waarin behalve een gezin ook een zelfstandige woning op de begane grond in zit, bijvoorbeeld voor een alleenstaande ouder; verzorging gebeurt (deels) door leden van het gezin; Het verkopen van huurwoningen, mits de prijs in overeenstemming is met de kwaliteit. Het kriskras verkopen van huurwoningen in een complex is geen probleem; Het vergroten van woningen, bijvoorbeeld door een dak op de platte woningen te maken. Dit kan ook voor kopers aantrekkelijk zijn. Samenwerking tussen corporaties en bewoners is gewenst; Nieuwbouw van woningen kan bijvoorbeeld op: - Het Circusterrein; - De groenstrook aan de Treubstraat; - De groenstrook aan de Vossendijk; - De kleinere restgroenstroken aan diverse straten Nieuwbouw van seniorenwoningen, om de doorstroming uit de eengezinswoningen op gang te brengen; Woningen niet verplicht in oorspronkelijke staat opleveren bij vertrek; Slopen van verouderde woningen, bijvoorbeeld oude bejaardenwoningen die niet meer voldoen. Dit zou kunnen op de volgende locaties: - De bejaardenwoningen aan de Cort van der Lindenstraat; - De school aan de Zijpendaalsestraat, in combinatie met de groenstrook voor de kerk; - De huidige sporthallen (nieuwe sportvoorzieningen combineren met open wijkscholen); - De kerk aan de Van Hoogendorpstraat. Themagroep Ouderen Over het onderwerp woningvoorraad zijn in deze themagroep zeer veel aspecten aan de orde geweest. Bij woningen speelt de kwaliteit een voorname rol. Het gaat dan om balkons bij appertementen, gescheiden douche en wc, liften, aanpasbaarheid van woningen en ruimte, maar ook om voorzieningen in de buurt en omheining van speelveldjes voor de jeugd. Het project Humanitas-Akropolis 55+ in Rotterdam is in de themagroep aangehaald als voorbeeldproject (zie ook paragraaf 4.3). 12

13 En wat bleek uit de enquêtes en gesprekken? Wooncarrière binnen Hatert is niet goed mogelijk De doelgroep (gezinnen) wordt niet voldoende bediend. Dit komt door het tekort aan (betaalbare) koopwoningen en variatie. Een wooncarrière binnen de wijk is nu niet mogelijk. Bewoners willen woningen wel kopen als de prijs maar niet te hoog uitvalt. Dit wil men doen door rechtstreeks de woningen te kopen en ze op te knappen door een op te richten vereniging van eigenaren. Een andere wijze is het opknappen over te laten aan de corporatie om ze daarna te kopen. Verder wil men meer woningdifferentiatie. Concentratiegebieden allochtone bevolking Onder de allochtone bevolking vindt men dat er teveel concentratiegebieden ontstaan. Deze concentratie bevordert de integratie niet. Door het hogere aantal allochtone kinderen worden ook de scholen minder wit. De autochtonen vinden dit bedreigend. Met de verkoop van huurwoningen kan betrokkenheid bij de straat gecreëerd worden, maar dit lost de concentratie niet op. Differentiatie in de verdeling van de woningen en in het woningaanbod krijgt de voorkeur omdat zo een gemengde wijk kan ontstaan. Verder vindt men de huidige huizen niet geschikt voor grote gezinnen. 2.4 Bevolkingssamenstelling Afname inwonertal Het aantal inwoners van Hatert is in de laatste 30 jaar sterk afgenomen. Woonden in 1970 nog mensen in de wijk, op 1 januari 2000 lag het inwoneraantal nog maar op Dit komt ten eerste door het wegtrekken van de jongeren die de wooncarrière (noodgedwongen) ergens anders voort moeten zetten en ten tweede door gezinsverdunning (=de afname van het aantal personen per huishouden). De gegevens in deze paragraaf hebben in hoofdzaak betrekking op het jaar Waar mogelijk zijn cijfers uit 2000 gebruikt. Ontgroening en vergrijzing De totale wijkbevolking is vanaf 1970 met zo n 30% verminderd, mede door een daling van de huishoudengrootte (gezinsverdunning). Hatert ontgroent en vergrijst. Ontgroent wil zeggen dat het aandeel jongeren in de wijk afneemt. Vergrijst slaat op het feit dat het aandeel ouderen in de wijk toeneemt. Het aandeel personen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar in Hatert is in de afgelopen 28 jaar gedaald van 40% naar 17%, terwijl het percentage 65-plussers is gestegen van 4% naar 20%. Daarmee komt Hatert boven het Nijmeegse gemiddelde (zie tabel 2.2) uit. Mede als gevolg van de vergrijzing en ontgroening kan in Hatert gesproken worden van een eenzijdige huishoudensamenstelling (zie tabel 2.3). 13

14 Tabel 2.2: Percentage jongeren (0-17 jr.) en ouderen (65-plus) Jongeren (0-17 jr.) Ouderen (65-plus) Hatert 17% 20% Nijmegen 19% 13% Bron: Sociale Atlas 1998 Uit tabel 2.3 blijkt dat het totaal percentage alleenstaanden in Hatert 37% is, terwijl dit voor Nijmegen als geheel 35% is. Het percentage 55-plussers is 45% in Hatert, terwijl dit in Nijmegen maar 30% is. Hatert heeft dus een relatief oude bevolking. Het aantal gezinnen met twee ouders ligt onder het Nijmeegs gemiddelde, terwijl het aantal 1-ouder gezinnen net iets boven het Nijmeegs gemiddelde ligt. Tabel 2.3: Huishoudens Totaal Verdeling naar huishoudens en leeftijd, in procenten Alleenwonend 2-persoons huishoudens 2-ouder gezinnen 1-ouder gezin Abs. < < Hatert % 12% 22% 3% 6% 23% 20% 8% Nijmegen % 15% 15% 4% 10% 15% 24% 7% Bron: Sociale Atlas 1998 Groot aandeel allochtonen Van de inwoners van Hatert zijn er jonger dan 26 jaar. Daarvan is bijna 30% allochtoon. Hoe jonger de leeftijdscategorie, des te groter het aandeel allochtonen. Van de kinderen tot 12 jaar behoort ongeveer 40% tot de allochtone bevolking. Turkse en Marokkaanse jongeren zijn de grootste groepen. Het totaal aantal allochtonen in de wijk neemt ook toe en is thans zo n 27% van het totaal. Wanneer de allochtone bevolking uit westerse landen niet wordt meegerekend, is het percentage allochtonen 15%. In tabel 2.4 wordt een verdere onderverdeling gemaakt naar herkomst van de allochtone bevolking. 14

15 Tabel 2.4: Etnische herkomst Autochtoon Allochtonen Hatert 6619 (73%) Nijmege n (78%) NL. Turk. Mar. Sur. Ant./ Arub. 445 (5%) 4125 (3%) Bron: Sociale Atlas (2%) 2396 (2%) 64 (1%) 1497 (1%) 111 (1%) 1698 (1%) Overige Minderheden 139 (2%) 2311 (2%) Vluchtelingen 155 (2%) 1749 (1%) Overige Allochtonen Rijke Overige landen landen 1074 (12%) (10%) 268 (3%) 4771 (3%) Laag inkomensniveau Het inkomensniveau in de wijk is laag te noemen in vergelijking met het Nijmeegse gemiddelde. (zie tabel 2.5). De laagste twee inkomensklassen maken 60% van het totaal uit. Tabel 2.5: Besteedbaar huishoudeninkomen Gemiddeld Relatieve verdeling naar inkomensklasse Besteedbaar inkomen (Per huishouden < > in guldens) Hatert % 27% 19% 14% 7% Nijmegen % 23% 18% 15% 14% Bron: Sociale Atlas

16 In de gesprekken en de enquête werd het volgende gezegd over de bevolkingssamenstelling: De vergrijzing is op zich geen probleem voor de ondernemers. De klanten komen wel. Het is wel een probleem voor de leefbaarheid binnen de wijk. Het is niet meer aantrekkelijk voor jeugdige bewoners zodat op den duur het winkelapparaat kan verschralen. 2.5 Sociale aspecten Werklozen relatief ouder Ten opzichte van het Nijmeegs gemiddelde wijkt het aantal werklozen in Hatert niet opvallend af. In 2000 zijn er 763 mensen met een uitkering in Hatert. Dat is 8% van de wijkbevolking en 9% van het totaal aantal werklozen in Nijmegen. Het aantal oudere mensen met een uitkering (57,5 tot 64 jaar) is in Hatert relatief behoorlijk hoger dan gemiddeld (zie tabel 2.6). Tabel 2.6: Aantal uitkeringsgerechtigden Leeftijdscategorie klant < tot tot tot 57½ 57½ tot 64 > 64 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Hatert 25 3% % % % % 17 2% Nijmege n 315 4% % % % % 260 3% Bron: Afdeling sociale zaken en werk Nijmegen, 2000 De duur van de uitkering is ook vergelijkbaar met het stedelijk gemiddelde. Het aandeel langdurig werklozen (langer dan 6 jaar zonder werk) op het totaal aantal werklozen in Hatert bedraagt 49%. 16

17 Tabel 2.7: Duur van de uitkering in jaren Duur uitkering 0 tot 1 jaar 1 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 jaar en langer Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Hatert Nijmegen Bron: Afdeling sociale zaken en werk Nijmegen, 2000 Sociale netwerk dreigt af te kalven Door de instroom van veelal alleenstaande bewoners en de uitstroom van (jonge) gezinnen dreigt het sociale netwerk in de buurt af te kalven. Dit kan leiden tot een achteruitgang van het woongenot en werkt onverschilligheid in de hand. Relatief goede voorzieningen In Hatert zijn drie winkelcentra met in totaal ca. 35 winkels. Het grootste deel van de winkels bevindt zich in het centrum aan de Couwenberghstraat. Twee kleinere winkelcentra liggen aan de Zijpendaalstraat en de Binnenhof. In Hatert zijn 2 basisscholen. Op één daarvan, de Klumpert, is in 1999 de omvorming tot een Open Wijkschool in gang gezet. Voorts is er achter het winkelcentrum een dependance van de Technische School. Er zijn 3 sportzalen, waarvan er 2 nog in gebruik zijn. Aan de Treubstraat is het Moluks Cultureel centrum en een kinderopvang. In de voormalige kerk aan de Zijpendaalstraat is nu een dansstudio gevestigd. In de nieuw te bouwen kerk in de wijk aan de Dr. Kuyperstraat wordt een Evangelisch Molukse Gemeenschap gevestigd. De Kerk van Antonius Abt wordt gesloopt en vervangen door een kleinere voorziening. Qua medische voorzieningen zijn er 2 groepspraktijken, 1 huisartsenpraktijk, 2 fysiotherapiepraktijken en een dierenartspraktijk. Het wijkcentrum voorziet in de behoefte. Het centrum wordt goed bezocht. In 1998 had het centrum een bezettingsgraad van 60,1%. Dat is gemiddeld voor Nijmegen. Opvallend is het hoge aantal gebruikers van het centrum dat uit de wijk zelf komt. Dat is beduidend hoger dan het Nijmeegs gemiddelde. Door het dalend inwonertal zijn er in de afgelopen tijd winkels verdwenen. De eerste aanzet tot verbetering van de winkelvoorzieningen is al gedaan door de vernieuwing van winkelcentrum Hatert (winkelcentrum Couwenberghstraat). De Binnenhof wordt opgeknapt door Talis Woondiensten. 17

18 Er zijn weinig activiteiten voor jongeren in de wijk. Het jongerencentrum De Mix aan de Krekelstraat is relatief ver weg. Het ligt buiten de wijk. In 1995 is er aan de Kempenaerstraat een hangplek voor jongeren gerealiseerd, welke in 1998 is gerenoveerd. Voor ouderen is er een buurtconciërge aangesteld, die voor een kleine vergoeding klusjes in de woning opknapt. Volgens de themagroep Voorzieningen is er in Hatert behoefte aan de volgende voorzieningen: sportvoorzieningen en sportclubs; een bibliotheek; Mutticentrum ; koffiehuis (a la Zutphen); een eigen wijkreinigingsdienst een jeugdhonk in de wijk; en goed openbaar vervoer in de wijk. Op plattegronden zijn belangrijke locaties ingetekend: Park; Akropolis; Gymzaal Klumpert; Overdekte hangplek; Wijkcentrum met tennis- en jeux de boulesbanen; Dienstencentrum met jongerencentrum in kelder; Gymzaal Vossenburcht; Keilbout, ECO-best en kleine ondernemingen. 18

19 Veiligheid De onveiligheidproblematiek is niet sterker of minder sterk dan in andere Nijmeegse wijken zoals blijkt uit tabel 2.8. Alleen het aantal inbraken in woningen ligt percentueel hoger in Hatert dan in de stad als geheel. In de tabel zijn het aantal aangiftes van inbraken en diefstallen aangegeven. Tabel 2.8: Aantal aangiftes van diefstal en inbraak in 1998 Inbraken in Diefstal van Vernielingen Woningen Bedrijven/scholen Auto s (brom) Auto s fietsen Abs % Abs % Abs Abs Abs Abs Hatert 64 1, Nijmegen , Bron: Stadsgetallen 2001 Aantal verhuizingen Het aantal verhuizingen naar andere wijken en buiten Nijmegen is in vergelijking met naburige wijken en het Nijmeegs gemiddelde niet opvallend hoog te noemen. Per jaar verhuist 14% van de bevolking uit de wijk. Wel opvallend is dat met name de jongeren en jonge gezinnen wegtrekken. 19

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen. Advies 032

Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen. Advies 032 Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen Advies 032 De Raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer (VROM-raad) is ingesteld bij Wet van 10 oktober 1996 (Stb. 551).

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Nieuw-West

Samenleven met verschillen in Nieuw-West Samenleven met verschillen in Nieuw-West Spanningen en vertrouwen in Slotervaart, Osdorp Midden en Slotermeer-Zuidwest Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boers, Ellen Lindeman, Nienke Laan,

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven!

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

Nee, ik voel me nooit onveilig

Nee, ik voel me nooit onveilig Nee, ik voel me nooit onveilig Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens Henk Elffers en Wiebe de Jong Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Divers en ongedeeld. Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen. Divers en ongedeeld 1

Divers en ongedeeld. Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen. Divers en ongedeeld 1 Divers en ongedeeld Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen Divers en ongedeeld 1 Februari 2014 Inhoudsopgave Divers en ongedeeld... 3 Opbouw advies... 4 Gedeeld versus ongedeeld... 10 Sociaal/culturele

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners In opdracht

Nadere informatie