rol gemeente budget in uitvoering trekker Gebouwde omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rol gemeente budget in uitvoering 2015 2016 2017 2018 trekker Gebouwde omgeving"

Transcriptie

1 Gebouwde omgevg Onderzoek naar energieneutraal bouwen Energieloket Energiebesparg bij huurwongen van corporaties Toelichtg uitvoerg trekker Trivire heeft plannen om de Volgerlanden (B1) wongen te bouwen met een EPC van 0. We zullen hier zo veel mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld de vorm van communicatie. x x Volgerlanden (PV) s In Zuid-Holland Zuid wordt een energieloket gericht. Dit zal een moeten spelen het verbden van partijen, zoals ondernemers en bewoners(itiatieven), met als doel ondersteung te bieden op het gebied van energiebesparg. De doelgroep is eigenaren van koopwongen. Het energieloket zal eerste stantie digitaal zijn. x x x B&O (JP) a Met corporaties worden prestatieafspraken gemaakt op regionaal niveau. Op dit moment vdt een actualiserg van PALT plaats. De huidige afspraken t.a.v. duurzaamheid en energie functioneren niet goed. Bij de actualiserg wordt gezet op meer maatwerk. En daarnaast op het gedrag van de huurders: het door gemeenten en corporaties creëren van meer bewustwordg bij huurders, betere communicatie over mogelijkheden en betere samenwerkg. Drechtse Stromen heeft aangegeven hierbij te willen ondersteunen. Voor de nieuwbouw geldt dat corporaties de geplande nieuwbouw toetsen GPR aan de regionale ambities. GPR: toetsg De kwaliteit van nieuwbouw (wongen, maar ook andere nieuwbouw) wordt middels GPR gemeten op 5 thema s: milieu, energie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op al deze thema s is een regionale ambitie vastgesteld die verder gaat dan het bouwbesluit. Met corporaties en ontwikkelaars die het convenant hebben getekend wordt op dit punt samengewerkt aan het realiseren van de ambities. Ontwikkelaars die het convenant niet hebben getekend en particuliere opdrachtgevers worden aangemoedigd gebruik te maken van GPR. Hiertoe is een gratis licentie beschikbaar. In regioverband is de toetsg van GPR als verbeterpunt aangegeven, hiervoor wordt een plan uitgewerkt. Voorlichtg aan projectleiders en toetsers zal hier een onderdeel van moeten zijn. x x x x B&O (KG) s Zonnepanelen op het dak gemeentehuis Zonnepanelen op aula begraafplaats Energiebesparende maatregelen bij de eigen gebouwvoorraad Zon op andermans dak x x B&O (KG) z Meerdere keren onderzocht. Vanwege de tarifiërg (grootverbruikers) is een systeem op het dak van het gemeentehuis slechts mogelijk met een lange terugverdientijd (ca. 20 jaar). Wel gewenst gelet op de voorbeeldfunctie, bij voorkeur combatie met groen dak. x x B&O (JP) z Er is een goede mogelijkheid op het uitvaartcentrum, hiervoor ligt een verzoek bij de ECD. Indien de ECD dit verzoek niet kan uitvoeren, dan zullen we zelf de uitvoerg moeten regelen. In dat geval moet budget worden aangevraagd. x x B&O (JP) z Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 15 jaar onderzoeken, rekeng houdend met de technische levensduur van de maatregel. x x x x B&O (JP) Bewoners zonder mogelijkheid of wens om zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen, kunnen op een (gemeentelijk) dak zonnepanelen kopen. De gemeente zal samen met bewonersorganisatie Drechtse Stromen zoeken naar een geschikt dak en faciliteren bij de communicatie. x x B&O (JP) s 1

2 Zonnepanelen bij sportvereniggen Toelichtg uitvoerg trekker Onderzoeken of het mogelijk is om vereniggen zonnepanelen te laten stalleren, op dak of veld. Dit relatie tot gemeentelijke subsidie. x x BOR (RK) s Zonnepanelen particuliere wongen Er wordt een derde groepsaankoop zonnepanelen gefaciliteerd x x B&O (JP) a Energiebesparg bij bedrijven In het uitvoergprogramma van de OZHZ is energiebesparg opgenomen. Bedrijven worden vanuit de Wet milieubeheer gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen. Vanuit een haalslag is energie een vast onderdeel geworden van het uitvoergsprogramma. x x x x x B&O (JP) a Milieubarometer actief zetten bij bedrijfsleven In het kader van het actieplan Lokale Economie en de wens van bedrijven om elkaar beter te leren kennen, willen we milieuscans aanbieden. Het bedrijf krijgt zicht de milieubelastg maar ook bespargsmogelijkheden van de eigen bedrijfsvoerg. De milieubarometer is daarnaast beschikbaar voor alle bedrijven. x x x B&O (JP) a MVO Duurzaamheidsaward Bijdragen aan de jaarlijkse prijsvraag voor duurzame itiatieven, die de Drechtsteden wordt georganiseerd. x x x x x B&O (JP) a Workshop energie/energiecafé In samenwerkg met Drechtse Stromen en Wijk- en buurtgericht werken organiseren we een bijeenkomst om bewoners die iets willen met energie(besparg) met elkaar contact te brengen, met als doel gezamenlijk optrekken en ervarg uitwisselen. x B&O (JP) a Nestelvoorziengen bij wongen Project opstarten om nestelvoorziengen bij wongen te stimuleren. x BOR (RK) a Openbare Ruimte Beleid ondergrond Faciliteren burgeritiatieven en formeren over groencontract buurt Bij frastructurele werken toepassen hout FSC Bij onderhoud streven naar 100% hergebruik van bestaande materialen. Kolken toepassen van voor 70% gerecycled pvc Bij gebruik nieuwe materialen kiezen voor mimale milieubelastg Onkruidbestrijdg zonder chemische middelen Gemeentelijk Riolergsplan (GRP) met beleid voor gescheiden zamelen van afvalwater en het apart verwerken van regenwater en het afkoppelen van grote daken Beleid opstellen waarmee de ondergrond beheerd wordt en waardoor itiatieven waarbij voor de energievoorzieng de bodem nodig is snel vergund kunnen worden. Tevens dit beleid gebruiken om actief te formeren over de kansen die de bodem biedt op een specifieke locatie. Daarnaast borgen dat er geen bodemverontreigg plaatsvdt door energiewng uit de bodem, bijvoorbeeld relatie tot schaliegas. x x B&O (NT) z Er is een modelcontract beschikbaar waarmee zelfbeheer van openbaar groen kan worden geregeld. Hier periodiek over communiceren om het extra onder de aandacht te brengen. x x x x x BOR (NS) s Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen, dit zal ook terug moeten BOR/De komen het aanbestedgsbeleid. x Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen op basis van het BOR/De wegenbeleidsplan. x Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen, dit zal ook terug moeten BOR/De komen het aanbestedgsbeleid. x Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen, dit zal ook terug moeten komen het aanbestedgsbeleid. x De Volgerlanden Het wordt wettelijk verboden om chemische middelen toe te passen, ook op verhardgen, zoals momenteel HIA nog gebeurt. x BOR (BdH) z Er wordt een nieuw GRP opgesteld. Hierbij zal het afkoppelen van daken gestimuleerd worden, vooral bij bedrijfsgebouwen. Dit zal meegenomen worden bij de reconstructie van de Nijverheidsweg. x x BOR (BS) s 2

3 f zetten om biodiversiteit te versterken door het uitvoeren van ecologisch beheer en aanleg Bomenbeleid aanpassen met herplantplicht Toelichtg Ecologisch beheer blijven voortzetten, clusief communicatie ten behoeve van draagvlak bij omwonenden. Ondertekenen van het bijenconvenant. Vanwege bezuiggen is er destijds voor gekozen om beperkt bomen terug te plaatsen na het kappen, alleen de hoofdgroenstructuur en dien een boom vanwege Flora en faunawetgevg van belang is. Om een groene gemeente te blijven is dit ongewenst en zou dit moeten worden teruggedraaid, ieder geval voor het gemeentelijk bomenbestand. In het bomenbeleid ook opnemen dat er naar een herplantplek wordt gezocht die langere tijd stand kan blijven. Onderzocht wordt of de achtergebleven plek kan worden geplant met bijv. struiken of andere beplantg. uitvoerg trekker x x x BOR (BdH) z Boomfeestdag Per geval bekijken of braakliggende grond kan worden gezet voor verhogen biodiversiteit/stadslandbouw/schooltuen/natuurspeeltu Duurzaam aanbesteden x x BOR (OE/BdH) z Jaarlijks meedoen aan de boomfeestdag. x x x x B&O (NT)/BOR a In eerste stantie zoeken we locaties waar scholen of gemeentelijke gebouwen worden gesloopt. x x x x BOR z In het aanbestedgsbeleid is 'duurzaam aanbesteden' opgenomen, maar dit biedt onvoldoende houvast. We zullen deze criteria specificeren. x BOR (OE) z Beleid openbare verlichtg uitvoeren In het beleid is opgenomen dat hoge masten worden voorzien van LEDverlichtg. Onderzoeken of dit ook de Volgerlanden kan worden gevoerd, bij het woonrijp maken. x x x x BOR (WA)/De Ecologische zone 69 afronden In Volgerlanden-Oost wordt de ecologische zone gericht. x De Natuurvriendelijke oevers In Volgerlanden-Oost worden de oevers standaard voorzien van begroeide oevers. Deze zogenaamde natuurvriendelijke oevers vormen niet alleen een goede biotoop voor diverse dieren, maar zorgen ook voor een filterende werkg van het water. In de andere delen van Hendrik-Ido-Ambacht wordt, vanuit een nieuw op te stellen beheerplan beschoeigen, de mogelijkheid voor omvormg van bestaande oevers naar natuurvriendeljke oevers De Volgerlanden onderzocht. x x x x (PV)/ BOR (BS) z Afval/hergebruik/recyclg Groenafval de openbare ruimte Het groenafval wordt apart gezameld en aangeleverd aan een verwerker die er biomassa en compost van maakt x BOR (OE) Zwerfvuilactie/promoten Afvalpakkers Blijven uitvoeren en tensiveren x x BOR (OE) a Inzamelen kerstbomen en vuurwerkafval Blijven uitvoeren zoals voorgaande jaren. x x x x x BOR (OE) a Stimuleren van afvalscheidg o.a. door de blauwe papiercontaer te gebruiken voor plastic afval en droog en herbruikbaar afval Na de proef de Volgerlanden krijgen alle woners een blauwe papiercontaer. Hierna zal onderzocht worden of dit kan worden uitgebreid met andere droge afvalstromen. x x BOR (OE) z Afvalscheiden bij hoogbouw bevorderen Naar aanleidg van een impactsessie met bewoners wordt dit nader uitgewerkt een plan. x x BOR (RK) a Gebruik milieustraat evalueren Vanuit het afvalbeleid zal een plan worden opgesteld om de hoeveelheid bedrijfsafval het huishoudelijk afval te vermderen. x x BOR (RK) a Afval Loont Onderzoeken of dit prcipe, waarbij het brengen van herbruikbaar afval naar zamelpunten fancieel wordt beloond, voor onze gemeente een optie is. x BOR (RK) z 3

4 Inzamelen oud frituurvet Afvaleducatie Meldpunt verpakkgen Plastic tas vrij en verpakkgsvrij kopen doen Krgloopwkels Toelichtg uitvoerg trekker In relatie tot het Gemeentelijk Riolergsplan zal onderzocht worden hoe de horeca omgaat met het vetafval. Daarnaast maken we een plan om bewoners te stimuleren hun vet apart te laten aanbieden. x x BOR (BS) a Jaarlijks worden scholen benaderd om mee te doen aan een lesprogramma. x x x x x BOR (OE) a Door middel van communicatie zal hier aandacht voor gevraagd worden. x BOR (RK) a Door middel van communicatie en acties zal hier aandacht voor gevraagd worden x x BOR (RK) a Bij nieuwe verzoeken zal actief meegedacht worden. Tevens zal onderzocht worden of krgloopwkels hun afval kosteloos kunnen aanbieden. x x x x x B&O (CQ) s Mobiliteit Aanbesteden leerlgenvervoer Het leerlgenvervoer wordt opnieuw regionaal aanbesteed. Hierbij wordt de gunngscriteria duurzame mobiliteit meegenomen. x x B&O (SK) z Uitbreidg oplaadpalen voor auto's Verzoeken van woners worden conform opgesteld beleid afgehandeld. x x x x x B&O (NT) s Oplaadpunten elektrische fietsen op centrale plaatsen Op door publiek bezochte plaatsen is de mogelijkheid geboden om f beleid (lobby) op het schoner maken van het openbaar vervoer en het meer gebruiken hiervan. Woonwerkverkeer bedrijven Stimuleren fietsen Fietspaden langs gebiedsontsluitgswegen (50 km/u) Band op Spanng elektrische fietsen op te laden. x B&O (NT) a In het netwerk-mt Mobiliteit agenderen, zodat gelobbyd kan worden bij de concessieverlener. En de reguliere overleggen met de vervoerders ter sprake brengen. In 2018 moet het busvervoer de Drechtsteden opnieuw worden aanbesteed. x x x x x B&O (WvO)/FvdVz Bedrijven worden ondersteund om hun medewerkers duurzamer te laten reizen (woonwerkverkeer). Hiervoor loopt het programma Vaartmakers. Er zijn middelen beschikbaar om itiatieven te ondersteunen. x x DS a Vanuit de kadernota Veilig Fietsen wordt een proef gedaan om verband met de fietsveiligheid zo veel mogelijk paaltjes te verwijderen. x BOR (WS) z Er wordt gestreefd naar vrijliggende fietspaden langs ontsluitgswegen. Dit wordt meegenomen bij de doortrekkg van de Antoniuslaan en de reconstructie van de Nijverheidsweg. Hiermee wordt de waterbus tevens beter bereikbaar. x x x BOR (WS) z Jaarlijks op een wisselende locatie woners bewust maken van de noodzaak van goede bandenspanng van de auto. Dit bij voorkeur comberen met een landelijke campagne. x x x x B&O (NT) a Bedrijfsvoerg Duurzaamheid collegevoorstel Strategische nota Bedrijfsvoerg In het format van het collegevoorstel is een kopje duurzaamheid opgenomen. Hiervoor is een toetslijst ontwikkeld, die als handreikg dient. De afdelg Bestuurszaken toetst de collegevoorstellen, voordat deze worden geagendeerd. x x x x x BZ (MK) z In de strategische nota is duurzaamheid als thema opgenomen. Dit wordt uitgewerkt acties op het gebied van duurzaam kopen, mobiliteit medewerkers, papierloos werken en communiceren, afvalzamelg, enz. Als nulmetg wordt voor het gemeentehuis de milieubarometer gevuld. x x x x x BZ (GS) z 4

5 Toelichtg uitvoerg trekker Verduurzamen evenementen Handreikg opstellen voor derden. x x x x BZ (MB) z/a Gemeentelijk wagenpark mimaal A-label en waar mogelijk op duurzame brandstof Keuze maken op het moment waarop de 2 tractievoertuigen voor de buitendienst vervangen moeten worden. x BOR (WA) z Rij 2 op 5 Campagne om medewerkers te stimuleren om op de fiets naar het werk te komen. Hierbij worden ook dienstreizen betrokken. x x B&O (NT) z/a Milieucommunicatie- en educatie en overig Duurzame keuzes expliciet uitdragen Bij zowel grote projecten als bij dagelijkse werkzaamheden x x x x x allen z Themapaga's duurzaamheid Jaarlijks 2 keer een paga opstellen over duurzame activiteiten x x x x x BZ (FW) z Duurzaamheid op gemeentewebsite bundelen Gemeentewebsite gebruiken om te formeren over lokale en landelijke ontwikkelgen x x x x x BZ (FW) z Deelnemen landelijke evenementen: dag van de duurzaamheid, nacht van de nacht, warme truiendag, klimaatstraatfeest enz Jaarlijks aan een landelijk evenement uitgebreid aandacht besteden. Optioneel door middel van communicatie aandacht besteden aan landelijke acties. x x x x x B&O (NT/JP) z Duurzame bewonersitiatieven ondersteunen met publiciteit Bijvoorbeeld door op te nemen op duurzaamheidspaga of te retweeten x x x x x BZ (FW) z Natuur- en milieuplatform Ontwikkelgen mbt de vormg van een Natuur- en milieuplatform Drechtsteden volgen en bekijken of we hier onze gemeente (woners, organisaties) bij kunnen laten aanhaken. x x B&O (JP) s Excursie naar duboproject In relatie tot projecten een excursie organiseren voor de gemeenteraad en andere betrokkenen, bijvoorbeeld naar een energieneutraal zwembad HI5 Ambacht projecten op het gebied van duurzaamheid Plantjesdag, bloemenzaad uitdelen tbv vlders/secten, hoe richt ik mijn tu? Enz Aantal opties genoemd, activiteiten gericht op duurzaamheid/groen zullen opgenomen worden het aanbod. Eerste activiteit al uitgevoerd. B&O (JP)/IPM x x x x x HI5Ambacht s Bij verzoeken vanuit de afdelgen zullen bewonersacties worden opgezet, bij voorkeur relatie tot een lopend project, bijv. de ondertekeng van het bijenconvenant. x x x x WBW s z Projecten Bij richtgs- en nieuwbouwplannen ambitie uitspreken op het gebied van duurzaam bouwen, energie, water, groen, duurzame mobiliteit Projectleiders nemen duurzaamheidsambities mee het programma van eisen. Er wordt gekozen voor een bureau/architect met ervarg/affiteit met duurzaam bouwen. Per project worden speerpunten bepaald die relatie tot het project het meest vanzelfsprekend zijn. Wat betreft energie willen we voor eigen gebouwen het programma van eisen opnemen dat er geen gasaansluitg mag komen (all electric). Dit is een eerste stap richtg energieneutraal bouwen. Voor alle projecten geldt dat we ervoor zorgen dat nieuwbouw (wongbouw, utiliteitsbouw, maatschappelijke voorziengen e.d.) mimaal voldoet aan de regionale ambities zoals vastgelegd het convenant Nieuwbouw Drechtsteden waarbij GPR wordt voorgeschreven. Maatregelen met een terugverdientijd van 10 jaar worden standaard getroffen. Verplaatsg Jeugdspeelpark x x x x IPM (WK) z Zwaartepunt dient te liggen bij groen, water en hergebruik van materialen. Vanwege de educatieve functie dienen de maatregelen zo veel mogelijk zichtbaar te worden gemaakt. x x IPM (AtH) s 5

6 Scholencluster Kruiswiel Zwembad Centrumgebied (uitbreiden wkelcentrum De Schoof) Waaloevers De Volgerlanden Bedrijventerre Ambachtsezoom Zuidwende Noord (56 wongen) Zuidwende Zuid (kerkgebouw) Toelichtg Zwaartepunt dient te liggen bij energiezuigheid combatie met opwekkg van duurzame energie. Vanwege de educatieve functie dienen de maatregelen zo veel mogelijk zichtbaar te worden gemaakt. Daarnaast moet het eenvoudig mogelijk zijn het gebouw aan te passen aan toekomstige wensen of andere functies. uitvoerg trekker x x IPM (AtH) s Zwaartepunt dient te liggen bij energiezuigheid, opwekkg van duurzame energie en waterbesparg. Daarnaast moet er gebruik gemaakt worden van milieuvriendelijke waterzuivergstechniek. x x x IPM (MK) z Zwaartepunt dient te liggen bij duurzaam bouwen (bijv. groene daken) en het stimuleren van de bereikbaarheid door langzaam verkeer. x x x IPM (PvV) a Stimuleren van elektrische vaartuigen en aandacht voor groenbehoud/vergroten biodiversiteit. Hierbij contact zoeken met natuurdeskundigen met lokale kennis. x x x B&O (CQ) s De kwaliteit van de nieuwbouw wordt middels GPR gemeten op 5 thema s: milieu, energie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op al deze thema s is een regionale ambitie vastgesteld die verder gaat dan het bouwbesluit. Met ontwikkelaars die het convenant hebben getekend wordt op dit punt samengewerkt aan het realiseren van de ambities. Ontwikkelaars die het convenant niet hebben getekend en kopers van de vrije kavels worden aangemoedigd gebruik te maken van GPR. Hiertoe is een gratis licentie beschikbaar. x x x x x De Volgerlanden a Initiatieven worden getoetst aan het handboek Duurzaamheid. Afhankelijk hiervan kan een premie worden verstrekt. Groene daken zijn verplicht. De ecologische verbdgszone wordt versterkt. Het bedrijventerre wordt goed ontsloten voor fietsers en er is een mogelijkheid voor het realiseren van een bushalte opgenomen. x x x x IPM (??) z/a In de samenwerkgsovereenkomst zijn de voorwaarden met betrekkg tot duurzaam bouwen en de regionale ambitie opgenomen en door de ontwikkelaar onderschreven. Geëvalueerd zal worden hoeverre hier door de ontwikkelaar voldaan uitvoerg aan is gegeven. x IPM (WK) a In het programma van eisen is opgenomen dat duurzaam bouwen een moet spelen bij zowel het gebouw als bij de richtg van de openbare ruimte. x x x IPM (WK) a 123 koopcentrum (40 wongen) GPR is opgenomen de overeenkomst met de ontwikkelaar. Er wordt nagegaan of hieraan voldaan wordt. x x IPM (RvZ) a Antoniapolder+ (Waterbusple/revitaliserg bedrijventerreen) Zwaartepunt dient te liggen bij duurzaam bouwen (bijv. groene daken) en het stimuleren van de bereikbaarheid door langzaam verkeer. x x x IPM (AH) s/a z=zelfstandig uit te voeren/ambitie te bepalen s=samen met een andere partij a=aanmoedigen geen budget nodig of budget beschikbaar, alleen uren beperkt budget beschikbaar of vesterg die kan worden terugverdiend geen (gemeentelijk) budget beschikbaar voor extra ambitie 6

7 Afkortgen: ECD DS GPR PALT OZHZ Toelichtg Energiecoöperatie Dordrecht Drechtsteden Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, strument voor duurzaam bouwen Prestatie Afspraken Lange Termijn Omgevgsdienst Zuid-Holland Zuid uitvoerg trekker 7

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening 1 In het milieuprogramma staan alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van het milieubeleidsplan. Het geeft een beschrijving van de activiteiten die in 2011 uitgevoerd worden. Het overzicht van

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Evaluatie Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2014 Highlights veldhoven duurzaam in 2014!

Evaluatie Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2014 Highlights veldhoven duurzaam in 2014! Evaluatie Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2014 Highlights veldhoven duurzaam in 2014! Afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan duurzaamheid in Veldhoven. Vooral het verminderen van afval door bewoners

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede

Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Datum: Onderwerp: Aanwezig: Notulist: 26 oktober 2009, 19.30-21.30 uur Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Henk Muis, wethouder

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-27

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-27 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-27 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4027804 Aan : Gemeenteraad Datum : 6 maart 2012 Portefeuillehouder Wethouder S. van 't Erve Programma 3. Stedelijk beheer en Milieu

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing MJA Workshop Wet & Regelgeving Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing Marco van de Esschert Ministerie van BZK Energieakkoord, Bouwbesluit, Energielabel en BENG MJA Workshop 2014 Marco van de Esschert

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Memo Aan Van Kopie aan Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Datum 1 oktober 2015 Geachte mevrouw Verschuren, beste Heleen, In reactie op uw mail van 2 september

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID Milieu-uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 2015 AANLEIDING Door stijgen energieprijzen en aandacht voor klimaatveranring is energiebesparing en opwekken van duurzame energie een

Nadere informatie

Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen

Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen Link film Gouden Kikker 11 juni 2013 Workshop Kennisdag Grip op Kwaliteit 10 november 2015 Johan Carlier projectmanager nieuwbouw ABC-school De Zonneparel

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

Bouwbuffet 2012. Duurzaamheid: ook een kans voor MKB bouwers?

Bouwbuffet 2012. Duurzaamheid: ook een kans voor MKB bouwers? Bouwbuffet 2012 Duurzaamheid: ook een kans voor MKB bouwers? Introductie 1. Bent u bezig met duurzaamheid? 2. Wat verwacht u van deze workshop / Wat zou u willen horen? Kader Duurzaam bouwen 1 op de 6

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier Onderwerp: Energiemarkt en wijkgerichte aanpak Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: J.J.N.J. Beemsterboer Opsteller: I. Zwart/C. Ekel Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 3 maart 2015 Afdeling/team:

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Welkom bij het Groene Varen in de Biesbosch!

Welkom bij het Groene Varen in de Biesbosch! Welkom bij het Groene Varen in de Biesbosch! Agenda werkgroepbijeenkomst Groen Varen in de Biesbosch Dordrecht,15 december 2011 Biesbosch centrum 1. Opening en welkom 2. Terugblik en uitkomsten bijeenkomst

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. nvt nee Max 700 uur per jaar voor periode van maxiamaal 4 jaar

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. nvt nee Max 700 uur per jaar voor periode van maxiamaal 4 jaar Speerpunt/ onderwerp Doelstellling speerpunt Verantwoord -elijk Team/onderdeel activiteiten Bestaand budget / nee Extra budget tov huidig per jr Bestaande capaciteit /nee Extra Capaciteit tov huidig per

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Februari 2010. Kadernotitie duurzame ontwikkeling Smallingerland 2009 2012

Februari 2010. Kadernotitie duurzame ontwikkeling Smallingerland 2009 2012 Februari 2010 Kadernotitie duurzame ontwikkeling Smallingerland 2009 2012 Inleiding Het college van Smallingerland heeft de nota Duurzame Ontwikkeling in Smallingerland, periode 2009-2012 vastgesteld

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Duurzaamheid. Samen van droom naar daad. Duurzaamheidbeleid: Jeroen Mulders d.d. 19 december 2014 Pagina 1

Duurzaamheid. Samen van droom naar daad. Duurzaamheidbeleid: Jeroen Mulders d.d. 19 december 2014 Pagina 1 Duurzaamheid Samen van droom naar daad Duurzaamheidbeleid: Jeroen Mulders d.d. 19 december 2014 Pagina 1 Duurzaamheidbeleid Inleiding Als maatschappelijke organisatie ziet Vryleve het als haar plicht om

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

MEMO GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst. Portefeuillehouders Milieu. Werkgroep biomassa en 'rijden op groen gas'

MEMO GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst. Portefeuillehouders Milieu. Werkgroep biomassa en 'rijden op groen gas' Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45 Internet: www.gad.nl

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Onze Ambitie : De gemeente OOsterhOut wil een DuurzAme gemeente zijn en een Actieve bijdrage leveren AAn een schone, veilige

Onze Ambitie : De gemeente OOsterhOut wil een DuurzAme gemeente zijn en een Actieve bijdrage leveren AAn een schone, veilige duurzaam bouwen in duurzaam bouwen in U overweegt om een kavel te kopen in de Contreie. Overweeg dan vooral ook om dat energiezuinig en duurzaam te doen. De gemeente Oosterhout heeft namelijk een regeling

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 16 december 2015 Opgesteld door : M. van Ham en A. van der Schalk Documenthistorie: Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Wat is belang thema MVO voor 2010-2015? SWOT analyse UMC Utrecht

Wat is belang thema MVO voor 2010-2015? SWOT analyse UMC Utrecht Wat is belang thema MVO voor 2010-2015? SWOT analyse UMC Utrecht stap 1 Interne & externe analyse Onderzoeksvragen Eindproducten STAP 1: INTERNE & EXTERNE ANALYSE STAP 1: INTERNE & EXTERNE ANALYSE STAP

Nadere informatie

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Overhandiging boekwerkje Taskforce Vergunningen aan minister Blok op 26 februari 2015 Wat is Stroomversnelling? Initiatief om totaal vernieuwde comfortabele

Nadere informatie

Memo. Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014

Memo. Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014 Memo Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014 In april 2012 is tijdens de Conferentie Energie & Klimaat afgesproken dat de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid"

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid" Inleiding! Wat zijn de plannen van de politieke partijen op gebied van duurzaamheid en wat betekent het voor de bouw?" Dit document zet de verschillende

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de eerste informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed en ontwerper

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV);

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV); BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; - in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV); - gelet op de ASV artikel 2 en artikel 3 lid 3; - gelet op de

Nadere informatie

Communicatiematrix Expeditie Duurzaamheid 2015

Communicatiematrix Expeditie Duurzaamheid 2015 Communicatiematrix Expeditie Duurzaamheid 2015 In dit document vindt u de communicatiematrix voor het jaar 2015, behorende bij het communicatieplan Expeditie Duurzaamheid 2015-2018. Wij lichten de eerste

Nadere informatie

Duurzaamheid loont in Nieuw-Mathenesse. Samenvatting

Duurzaamheid loont in Nieuw-Mathenesse. Samenvatting Duurzaamheid loont in Nieuw-Mathenesse Samenvatting 1 Inleiding duurzaamheidsambities Nieuw-Mathenesse De gemeente Schiedam heeft in 2008 een Masterplan opgesteld voor de herontwikkeling en herstructurering

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang GEMEENTE ZEEVANG Duurzame Energieagenda 2012-2016 Gemeente Zeevang Mei 2013 - 3 - Inleiding Klimaat Met het aflopen van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) eind 2012 is een einde gekomen aan

Nadere informatie

Eindrapportage Duurzaam personenvervoer bij gemeentelijke organisaties in de stadsregio Rotterdam In kader van Schoon op Weg

Eindrapportage Duurzaam personenvervoer bij gemeentelijke organisaties in de stadsregio Rotterdam In kader van Schoon op Weg De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Eindrapportage Duurzaam personenvervoer bij gemeentelijke organisaties in de stadsregio Rotterdam In kader van Schoon op Weg Rotterdam, 21 oktober 2014 Projectnummer

Nadere informatie

Duurzaamheid op basis van. The Natural Step. voor gemeente Eindhoven. Joop Ketelaers Adviseur Duurzam Bouwen Gemeente Eindhoven

Duurzaamheid op basis van. The Natural Step. voor gemeente Eindhoven. Joop Ketelaers Adviseur Duurzam Bouwen Gemeente Eindhoven Duurzaamheid op basis van The Natural Step voor gemeente Eindhoven Joop Ketelaers Adviseur Duurzam Bouwen Gemeente Eindhoven Wat wil de gemeente? We willen van Eindhoven een duurzame stad maken: een stad

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele 12 november 2014

Dominiek Vandewiele 12 november 2014 1 Dominiek Vandewiele 12 november 2014 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 4 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 5 1. Burgemeestersconvenant: wat is het? 2. Waarom een regionale aanpak? 3.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzaam Bouwen

Nadere informatie

Bio-energiecentrales Eindhoven

Bio-energiecentrales Eindhoven Bio-energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Programmamanager Energie Gemeente Eindhoven December 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Duurzame energie en activiteiten op lokaal niveau 3. Bio-energie centrales

Nadere informatie

Hoe bedrijven over te halen om energie te gaan besparen

Hoe bedrijven over te halen om energie te gaan besparen Hoe bedrijven over te halen om energie te gaan besparen Of: "DE UTRECHTSE MIX" Presentatie FUMO 10 september 2015 Even voorstellen Naam: Ruben van Brenk (Gemeente Utrecht) Utrecht heeft alleen haar basistakenpakket

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie