rol gemeente budget in uitvoering trekker Gebouwde omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rol gemeente budget in uitvoering 2015 2016 2017 2018 trekker Gebouwde omgeving"

Transcriptie

1 Gebouwde omgevg Onderzoek naar energieneutraal bouwen Energieloket Energiebesparg bij huurwongen van corporaties Toelichtg uitvoerg trekker Trivire heeft plannen om de Volgerlanden (B1) wongen te bouwen met een EPC van 0. We zullen hier zo veel mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld de vorm van communicatie. x x Volgerlanden (PV) s In Zuid-Holland Zuid wordt een energieloket gericht. Dit zal een moeten spelen het verbden van partijen, zoals ondernemers en bewoners(itiatieven), met als doel ondersteung te bieden op het gebied van energiebesparg. De doelgroep is eigenaren van koopwongen. Het energieloket zal eerste stantie digitaal zijn. x x x B&O (JP) a Met corporaties worden prestatieafspraken gemaakt op regionaal niveau. Op dit moment vdt een actualiserg van PALT plaats. De huidige afspraken t.a.v. duurzaamheid en energie functioneren niet goed. Bij de actualiserg wordt gezet op meer maatwerk. En daarnaast op het gedrag van de huurders: het door gemeenten en corporaties creëren van meer bewustwordg bij huurders, betere communicatie over mogelijkheden en betere samenwerkg. Drechtse Stromen heeft aangegeven hierbij te willen ondersteunen. Voor de nieuwbouw geldt dat corporaties de geplande nieuwbouw toetsen GPR aan de regionale ambities. GPR: toetsg De kwaliteit van nieuwbouw (wongen, maar ook andere nieuwbouw) wordt middels GPR gemeten op 5 thema s: milieu, energie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op al deze thema s is een regionale ambitie vastgesteld die verder gaat dan het bouwbesluit. Met corporaties en ontwikkelaars die het convenant hebben getekend wordt op dit punt samengewerkt aan het realiseren van de ambities. Ontwikkelaars die het convenant niet hebben getekend en particuliere opdrachtgevers worden aangemoedigd gebruik te maken van GPR. Hiertoe is een gratis licentie beschikbaar. In regioverband is de toetsg van GPR als verbeterpunt aangegeven, hiervoor wordt een plan uitgewerkt. Voorlichtg aan projectleiders en toetsers zal hier een onderdeel van moeten zijn. x x x x B&O (KG) s Zonnepanelen op het dak gemeentehuis Zonnepanelen op aula begraafplaats Energiebesparende maatregelen bij de eigen gebouwvoorraad Zon op andermans dak x x B&O (KG) z Meerdere keren onderzocht. Vanwege de tarifiërg (grootverbruikers) is een systeem op het dak van het gemeentehuis slechts mogelijk met een lange terugverdientijd (ca. 20 jaar). Wel gewenst gelet op de voorbeeldfunctie, bij voorkeur combatie met groen dak. x x B&O (JP) z Er is een goede mogelijkheid op het uitvaartcentrum, hiervoor ligt een verzoek bij de ECD. Indien de ECD dit verzoek niet kan uitvoeren, dan zullen we zelf de uitvoerg moeten regelen. In dat geval moet budget worden aangevraagd. x x B&O (JP) z Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 15 jaar onderzoeken, rekeng houdend met de technische levensduur van de maatregel. x x x x B&O (JP) Bewoners zonder mogelijkheid of wens om zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen, kunnen op een (gemeentelijk) dak zonnepanelen kopen. De gemeente zal samen met bewonersorganisatie Drechtse Stromen zoeken naar een geschikt dak en faciliteren bij de communicatie. x x B&O (JP) s 1

2 Zonnepanelen bij sportvereniggen Toelichtg uitvoerg trekker Onderzoeken of het mogelijk is om vereniggen zonnepanelen te laten stalleren, op dak of veld. Dit relatie tot gemeentelijke subsidie. x x BOR (RK) s Zonnepanelen particuliere wongen Er wordt een derde groepsaankoop zonnepanelen gefaciliteerd x x B&O (JP) a Energiebesparg bij bedrijven In het uitvoergprogramma van de OZHZ is energiebesparg opgenomen. Bedrijven worden vanuit de Wet milieubeheer gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen. Vanuit een haalslag is energie een vast onderdeel geworden van het uitvoergsprogramma. x x x x x B&O (JP) a Milieubarometer actief zetten bij bedrijfsleven In het kader van het actieplan Lokale Economie en de wens van bedrijven om elkaar beter te leren kennen, willen we milieuscans aanbieden. Het bedrijf krijgt zicht de milieubelastg maar ook bespargsmogelijkheden van de eigen bedrijfsvoerg. De milieubarometer is daarnaast beschikbaar voor alle bedrijven. x x x B&O (JP) a MVO Duurzaamheidsaward Bijdragen aan de jaarlijkse prijsvraag voor duurzame itiatieven, die de Drechtsteden wordt georganiseerd. x x x x x B&O (JP) a Workshop energie/energiecafé In samenwerkg met Drechtse Stromen en Wijk- en buurtgericht werken organiseren we een bijeenkomst om bewoners die iets willen met energie(besparg) met elkaar contact te brengen, met als doel gezamenlijk optrekken en ervarg uitwisselen. x B&O (JP) a Nestelvoorziengen bij wongen Project opstarten om nestelvoorziengen bij wongen te stimuleren. x BOR (RK) a Openbare Ruimte Beleid ondergrond Faciliteren burgeritiatieven en formeren over groencontract buurt Bij frastructurele werken toepassen hout FSC Bij onderhoud streven naar 100% hergebruik van bestaande materialen. Kolken toepassen van voor 70% gerecycled pvc Bij gebruik nieuwe materialen kiezen voor mimale milieubelastg Onkruidbestrijdg zonder chemische middelen Gemeentelijk Riolergsplan (GRP) met beleid voor gescheiden zamelen van afvalwater en het apart verwerken van regenwater en het afkoppelen van grote daken Beleid opstellen waarmee de ondergrond beheerd wordt en waardoor itiatieven waarbij voor de energievoorzieng de bodem nodig is snel vergund kunnen worden. Tevens dit beleid gebruiken om actief te formeren over de kansen die de bodem biedt op een specifieke locatie. Daarnaast borgen dat er geen bodemverontreigg plaatsvdt door energiewng uit de bodem, bijvoorbeeld relatie tot schaliegas. x x B&O (NT) z Er is een modelcontract beschikbaar waarmee zelfbeheer van openbaar groen kan worden geregeld. Hier periodiek over communiceren om het extra onder de aandacht te brengen. x x x x x BOR (NS) s Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen, dit zal ook terug moeten BOR/De komen het aanbestedgsbeleid. x Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen op basis van het BOR/De wegenbeleidsplan. x Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen, dit zal ook terug moeten BOR/De komen het aanbestedgsbeleid. x Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen, dit zal ook terug moeten komen het aanbestedgsbeleid. x De Volgerlanden Het wordt wettelijk verboden om chemische middelen toe te passen, ook op verhardgen, zoals momenteel HIA nog gebeurt. x BOR (BdH) z Er wordt een nieuw GRP opgesteld. Hierbij zal het afkoppelen van daken gestimuleerd worden, vooral bij bedrijfsgebouwen. Dit zal meegenomen worden bij de reconstructie van de Nijverheidsweg. x x BOR (BS) s 2

3 f zetten om biodiversiteit te versterken door het uitvoeren van ecologisch beheer en aanleg Bomenbeleid aanpassen met herplantplicht Toelichtg Ecologisch beheer blijven voortzetten, clusief communicatie ten behoeve van draagvlak bij omwonenden. Ondertekenen van het bijenconvenant. Vanwege bezuiggen is er destijds voor gekozen om beperkt bomen terug te plaatsen na het kappen, alleen de hoofdgroenstructuur en dien een boom vanwege Flora en faunawetgevg van belang is. Om een groene gemeente te blijven is dit ongewenst en zou dit moeten worden teruggedraaid, ieder geval voor het gemeentelijk bomenbestand. In het bomenbeleid ook opnemen dat er naar een herplantplek wordt gezocht die langere tijd stand kan blijven. Onderzocht wordt of de achtergebleven plek kan worden geplant met bijv. struiken of andere beplantg. uitvoerg trekker x x x BOR (BdH) z Boomfeestdag Per geval bekijken of braakliggende grond kan worden gezet voor verhogen biodiversiteit/stadslandbouw/schooltuen/natuurspeeltu Duurzaam aanbesteden x x BOR (OE/BdH) z Jaarlijks meedoen aan de boomfeestdag. x x x x B&O (NT)/BOR a In eerste stantie zoeken we locaties waar scholen of gemeentelijke gebouwen worden gesloopt. x x x x BOR z In het aanbestedgsbeleid is 'duurzaam aanbesteden' opgenomen, maar dit biedt onvoldoende houvast. We zullen deze criteria specificeren. x BOR (OE) z Beleid openbare verlichtg uitvoeren In het beleid is opgenomen dat hoge masten worden voorzien van LEDverlichtg. Onderzoeken of dit ook de Volgerlanden kan worden gevoerd, bij het woonrijp maken. x x x x BOR (WA)/De Ecologische zone 69 afronden In Volgerlanden-Oost wordt de ecologische zone gericht. x De Natuurvriendelijke oevers In Volgerlanden-Oost worden de oevers standaard voorzien van begroeide oevers. Deze zogenaamde natuurvriendelijke oevers vormen niet alleen een goede biotoop voor diverse dieren, maar zorgen ook voor een filterende werkg van het water. In de andere delen van Hendrik-Ido-Ambacht wordt, vanuit een nieuw op te stellen beheerplan beschoeigen, de mogelijkheid voor omvormg van bestaande oevers naar natuurvriendeljke oevers De Volgerlanden onderzocht. x x x x (PV)/ BOR (BS) z Afval/hergebruik/recyclg Groenafval de openbare ruimte Het groenafval wordt apart gezameld en aangeleverd aan een verwerker die er biomassa en compost van maakt x BOR (OE) Zwerfvuilactie/promoten Afvalpakkers Blijven uitvoeren en tensiveren x x BOR (OE) a Inzamelen kerstbomen en vuurwerkafval Blijven uitvoeren zoals voorgaande jaren. x x x x x BOR (OE) a Stimuleren van afvalscheidg o.a. door de blauwe papiercontaer te gebruiken voor plastic afval en droog en herbruikbaar afval Na de proef de Volgerlanden krijgen alle woners een blauwe papiercontaer. Hierna zal onderzocht worden of dit kan worden uitgebreid met andere droge afvalstromen. x x BOR (OE) z Afvalscheiden bij hoogbouw bevorderen Naar aanleidg van een impactsessie met bewoners wordt dit nader uitgewerkt een plan. x x BOR (RK) a Gebruik milieustraat evalueren Vanuit het afvalbeleid zal een plan worden opgesteld om de hoeveelheid bedrijfsafval het huishoudelijk afval te vermderen. x x BOR (RK) a Afval Loont Onderzoeken of dit prcipe, waarbij het brengen van herbruikbaar afval naar zamelpunten fancieel wordt beloond, voor onze gemeente een optie is. x BOR (RK) z 3

4 Inzamelen oud frituurvet Afvaleducatie Meldpunt verpakkgen Plastic tas vrij en verpakkgsvrij kopen doen Krgloopwkels Toelichtg uitvoerg trekker In relatie tot het Gemeentelijk Riolergsplan zal onderzocht worden hoe de horeca omgaat met het vetafval. Daarnaast maken we een plan om bewoners te stimuleren hun vet apart te laten aanbieden. x x BOR (BS) a Jaarlijks worden scholen benaderd om mee te doen aan een lesprogramma. x x x x x BOR (OE) a Door middel van communicatie zal hier aandacht voor gevraagd worden. x BOR (RK) a Door middel van communicatie en acties zal hier aandacht voor gevraagd worden x x BOR (RK) a Bij nieuwe verzoeken zal actief meegedacht worden. Tevens zal onderzocht worden of krgloopwkels hun afval kosteloos kunnen aanbieden. x x x x x B&O (CQ) s Mobiliteit Aanbesteden leerlgenvervoer Het leerlgenvervoer wordt opnieuw regionaal aanbesteed. Hierbij wordt de gunngscriteria duurzame mobiliteit meegenomen. x x B&O (SK) z Uitbreidg oplaadpalen voor auto's Verzoeken van woners worden conform opgesteld beleid afgehandeld. x x x x x B&O (NT) s Oplaadpunten elektrische fietsen op centrale plaatsen Op door publiek bezochte plaatsen is de mogelijkheid geboden om f beleid (lobby) op het schoner maken van het openbaar vervoer en het meer gebruiken hiervan. Woonwerkverkeer bedrijven Stimuleren fietsen Fietspaden langs gebiedsontsluitgswegen (50 km/u) Band op Spanng elektrische fietsen op te laden. x B&O (NT) a In het netwerk-mt Mobiliteit agenderen, zodat gelobbyd kan worden bij de concessieverlener. En de reguliere overleggen met de vervoerders ter sprake brengen. In 2018 moet het busvervoer de Drechtsteden opnieuw worden aanbesteed. x x x x x B&O (WvO)/FvdVz Bedrijven worden ondersteund om hun medewerkers duurzamer te laten reizen (woonwerkverkeer). Hiervoor loopt het programma Vaartmakers. Er zijn middelen beschikbaar om itiatieven te ondersteunen. x x DS a Vanuit de kadernota Veilig Fietsen wordt een proef gedaan om verband met de fietsveiligheid zo veel mogelijk paaltjes te verwijderen. x BOR (WS) z Er wordt gestreefd naar vrijliggende fietspaden langs ontsluitgswegen. Dit wordt meegenomen bij de doortrekkg van de Antoniuslaan en de reconstructie van de Nijverheidsweg. Hiermee wordt de waterbus tevens beter bereikbaar. x x x BOR (WS) z Jaarlijks op een wisselende locatie woners bewust maken van de noodzaak van goede bandenspanng van de auto. Dit bij voorkeur comberen met een landelijke campagne. x x x x B&O (NT) a Bedrijfsvoerg Duurzaamheid collegevoorstel Strategische nota Bedrijfsvoerg In het format van het collegevoorstel is een kopje duurzaamheid opgenomen. Hiervoor is een toetslijst ontwikkeld, die als handreikg dient. De afdelg Bestuurszaken toetst de collegevoorstellen, voordat deze worden geagendeerd. x x x x x BZ (MK) z In de strategische nota is duurzaamheid als thema opgenomen. Dit wordt uitgewerkt acties op het gebied van duurzaam kopen, mobiliteit medewerkers, papierloos werken en communiceren, afvalzamelg, enz. Als nulmetg wordt voor het gemeentehuis de milieubarometer gevuld. x x x x x BZ (GS) z 4

5 Toelichtg uitvoerg trekker Verduurzamen evenementen Handreikg opstellen voor derden. x x x x BZ (MB) z/a Gemeentelijk wagenpark mimaal A-label en waar mogelijk op duurzame brandstof Keuze maken op het moment waarop de 2 tractievoertuigen voor de buitendienst vervangen moeten worden. x BOR (WA) z Rij 2 op 5 Campagne om medewerkers te stimuleren om op de fiets naar het werk te komen. Hierbij worden ook dienstreizen betrokken. x x B&O (NT) z/a Milieucommunicatie- en educatie en overig Duurzame keuzes expliciet uitdragen Bij zowel grote projecten als bij dagelijkse werkzaamheden x x x x x allen z Themapaga's duurzaamheid Jaarlijks 2 keer een paga opstellen over duurzame activiteiten x x x x x BZ (FW) z Duurzaamheid op gemeentewebsite bundelen Gemeentewebsite gebruiken om te formeren over lokale en landelijke ontwikkelgen x x x x x BZ (FW) z Deelnemen landelijke evenementen: dag van de duurzaamheid, nacht van de nacht, warme truiendag, klimaatstraatfeest enz Jaarlijks aan een landelijk evenement uitgebreid aandacht besteden. Optioneel door middel van communicatie aandacht besteden aan landelijke acties. x x x x x B&O (NT/JP) z Duurzame bewonersitiatieven ondersteunen met publiciteit Bijvoorbeeld door op te nemen op duurzaamheidspaga of te retweeten x x x x x BZ (FW) z Natuur- en milieuplatform Ontwikkelgen mbt de vormg van een Natuur- en milieuplatform Drechtsteden volgen en bekijken of we hier onze gemeente (woners, organisaties) bij kunnen laten aanhaken. x x B&O (JP) s Excursie naar duboproject In relatie tot projecten een excursie organiseren voor de gemeenteraad en andere betrokkenen, bijvoorbeeld naar een energieneutraal zwembad HI5 Ambacht projecten op het gebied van duurzaamheid Plantjesdag, bloemenzaad uitdelen tbv vlders/secten, hoe richt ik mijn tu? Enz Aantal opties genoemd, activiteiten gericht op duurzaamheid/groen zullen opgenomen worden het aanbod. Eerste activiteit al uitgevoerd. B&O (JP)/IPM x x x x x HI5Ambacht s Bij verzoeken vanuit de afdelgen zullen bewonersacties worden opgezet, bij voorkeur relatie tot een lopend project, bijv. de ondertekeng van het bijenconvenant. x x x x WBW s z Projecten Bij richtgs- en nieuwbouwplannen ambitie uitspreken op het gebied van duurzaam bouwen, energie, water, groen, duurzame mobiliteit Projectleiders nemen duurzaamheidsambities mee het programma van eisen. Er wordt gekozen voor een bureau/architect met ervarg/affiteit met duurzaam bouwen. Per project worden speerpunten bepaald die relatie tot het project het meest vanzelfsprekend zijn. Wat betreft energie willen we voor eigen gebouwen het programma van eisen opnemen dat er geen gasaansluitg mag komen (all electric). Dit is een eerste stap richtg energieneutraal bouwen. Voor alle projecten geldt dat we ervoor zorgen dat nieuwbouw (wongbouw, utiliteitsbouw, maatschappelijke voorziengen e.d.) mimaal voldoet aan de regionale ambities zoals vastgelegd het convenant Nieuwbouw Drechtsteden waarbij GPR wordt voorgeschreven. Maatregelen met een terugverdientijd van 10 jaar worden standaard getroffen. Verplaatsg Jeugdspeelpark x x x x IPM (WK) z Zwaartepunt dient te liggen bij groen, water en hergebruik van materialen. Vanwege de educatieve functie dienen de maatregelen zo veel mogelijk zichtbaar te worden gemaakt. x x IPM (AtH) s 5

6 Scholencluster Kruiswiel Zwembad Centrumgebied (uitbreiden wkelcentrum De Schoof) Waaloevers De Volgerlanden Bedrijventerre Ambachtsezoom Zuidwende Noord (56 wongen) Zuidwende Zuid (kerkgebouw) Toelichtg Zwaartepunt dient te liggen bij energiezuigheid combatie met opwekkg van duurzame energie. Vanwege de educatieve functie dienen de maatregelen zo veel mogelijk zichtbaar te worden gemaakt. Daarnaast moet het eenvoudig mogelijk zijn het gebouw aan te passen aan toekomstige wensen of andere functies. uitvoerg trekker x x IPM (AtH) s Zwaartepunt dient te liggen bij energiezuigheid, opwekkg van duurzame energie en waterbesparg. Daarnaast moet er gebruik gemaakt worden van milieuvriendelijke waterzuivergstechniek. x x x IPM (MK) z Zwaartepunt dient te liggen bij duurzaam bouwen (bijv. groene daken) en het stimuleren van de bereikbaarheid door langzaam verkeer. x x x IPM (PvV) a Stimuleren van elektrische vaartuigen en aandacht voor groenbehoud/vergroten biodiversiteit. Hierbij contact zoeken met natuurdeskundigen met lokale kennis. x x x B&O (CQ) s De kwaliteit van de nieuwbouw wordt middels GPR gemeten op 5 thema s: milieu, energie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op al deze thema s is een regionale ambitie vastgesteld die verder gaat dan het bouwbesluit. Met ontwikkelaars die het convenant hebben getekend wordt op dit punt samengewerkt aan het realiseren van de ambities. Ontwikkelaars die het convenant niet hebben getekend en kopers van de vrije kavels worden aangemoedigd gebruik te maken van GPR. Hiertoe is een gratis licentie beschikbaar. x x x x x De Volgerlanden a Initiatieven worden getoetst aan het handboek Duurzaamheid. Afhankelijk hiervan kan een premie worden verstrekt. Groene daken zijn verplicht. De ecologische verbdgszone wordt versterkt. Het bedrijventerre wordt goed ontsloten voor fietsers en er is een mogelijkheid voor het realiseren van een bushalte opgenomen. x x x x IPM (??) z/a In de samenwerkgsovereenkomst zijn de voorwaarden met betrekkg tot duurzaam bouwen en de regionale ambitie opgenomen en door de ontwikkelaar onderschreven. Geëvalueerd zal worden hoeverre hier door de ontwikkelaar voldaan uitvoerg aan is gegeven. x IPM (WK) a In het programma van eisen is opgenomen dat duurzaam bouwen een moet spelen bij zowel het gebouw als bij de richtg van de openbare ruimte. x x x IPM (WK) a 123 koopcentrum (40 wongen) GPR is opgenomen de overeenkomst met de ontwikkelaar. Er wordt nagegaan of hieraan voldaan wordt. x x IPM (RvZ) a Antoniapolder+ (Waterbusple/revitaliserg bedrijventerreen) Zwaartepunt dient te liggen bij duurzaam bouwen (bijv. groene daken) en het stimuleren van de bereikbaarheid door langzaam verkeer. x x x IPM (AH) s/a z=zelfstandig uit te voeren/ambitie te bepalen s=samen met een andere partij a=aanmoedigen geen budget nodig of budget beschikbaar, alleen uren beperkt budget beschikbaar of vesterg die kan worden terugverdiend geen (gemeentelijk) budget beschikbaar voor extra ambitie 6

7 Afkortgen: ECD DS GPR PALT OZHZ Toelichtg Energiecoöperatie Dordrecht Drechtsteden Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, strument voor duurzaam bouwen Prestatie Afspraken Lange Termijn Omgevgsdienst Zuid-Holland Zuid uitvoerg trekker 7

ACTIEPLAN DUURZAAMHEID

ACTIEPLAN DUURZAAMHEID ACTIEPLAN DUURZAAMHEID MAART 2015 Inleiding Duurzaamheid is een belangrijk thema dat hoog op de maatschappelijke ladder moet staan. In ons coalitieprogramma hebben we dan ook aandacht aan het thema duurzaamheid

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Gebiedsprogramma Haarlem Oost 2016 Gebiedsvolgnummer 2016

Gebiedsprogramma Haarlem Oost 2016 Gebiedsvolgnummer 2016 2. Ondersteung en 3. Werk en komen vernieuwg Gebiedsprogramma Haarlem Project / activiteit Omschrijvg Wijk of O01 Buurtbedrijf Haarlem Mensen naar werk toe leiden en bewoners uit de wijk hulp bieden Haarlem-

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN PLAN VAN AANPAK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN Inleiding Op 8 december 2016 heeft Zoetermeer het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Zoetermeer heeft hiermee aangegeven

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inleidend 1.2 Energievisie Hoeksche Waard 2. Activiteiten

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt! wordt

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Heel Rhenen duurzaam!

Heel Rhenen duurzaam! Zaterdag 21 mei 2016 Heel Rhenen duurzaam! Op zaterdag 21 mei houden wij samen de tweede duurzame dag in de gemeente Rhenen. In en om het Huis van de gemeente is dan weer de duurzame markt. Hier vindt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota pilot duurzame uitgifte bedrijfskavels Waarderpolder Portefeuilles: J. Nieuwenburg / R. van Doorn Auteur Dhr. A.M. Driessen Telefoon 5115089 E-mail: amdriessen@haarlem.nl

Nadere informatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. ja nes Binnen extra uren communicatie en coördinatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. ja nes Binnen extra uren communicatie en coördinatie Speerpunt/ onderwerp Doelstelling speerpunt Verantwoordelijk Team/onderdeel activiteiten Bestaand budget / nee Extra budget tov huidig per jr Bestaande capaciteit /nee Extra Capaciteit tov huidig per jr

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem

Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem EffectenArena: Ecorys in gesprek met betrokken partijen. Stadhuis, Gorinchem 18 februari 2016 Agenda Introductie Voorstelronde Het onderzoek van Ecorys Algemeen beeld

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt!

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Bijlage bij programma Duurzaam Houten: activiteitenoverzicht

Bijlage bij programma Duurzaam Houten: activiteitenoverzicht Bijlage bij programma Duurzaam Houten: activiteitenoverzicht 1a. Geïniteerde projecten 2016 (waarvan sommige doorlopend in 2017 & 2018) Activiteit People Planet Prosperity Energie Kringlopen Groen en Duurzame

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Een groen thuis Gezonde natuurlijke omgeving. 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving

Een groen thuis Gezonde natuurlijke omgeving. 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving Natuurlijk een duurzaam thuis thuis heeft voorbeeldfunctie en is inspiratiebron Samen werken, samen leren Belanghouders,

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening Leden van de Commissie EM Frank van Swol 22 januari 2016 Memo Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening 1 In het milieuprogramma staan alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van het milieubeleidsplan. Het geeft een beschrijving van de activiteiten die in 2011 uitgevoerd worden. Het overzicht van

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Projectplan energiebesparing bij bestaande koopwoningen in de Drechtsteden

Projectplan energiebesparing bij bestaande koopwoningen in de Drechtsteden Afdeling Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder Floor van de Velde Projectleider Janneke Petter Versie Datum 25 september 2012 Status ter besluitvorming in bestuur van 8/9 november 2012 Inleiding In

Nadere informatie

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer Rapport Aveco de Bondt Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen bezoekadres postbus postcode telefoon e-mail internet Burgemeester van der Borchstraat 2 64 7450 AB Holten (0)548 85 3333 holten@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2006.059 - DSB/2005.1298 RIS 135841 Doorkiesnummer 070-353 5000/2911 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal 1 Intentie Bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal, de deelnemende bedrijven en de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer Rapport Aveco de Bondt Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen bezoekadres postbus postcode telefoon e-mail internet Burgemeester van der Borchstraat 2 64 7450 AB Holten (0)548 85 3333 holten@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Evaluatie Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2014 Highlights veldhoven duurzaam in 2014!

Evaluatie Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2014 Highlights veldhoven duurzaam in 2014! Evaluatie Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP) 2014 Highlights veldhoven duurzaam in 2014! Afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan duurzaamheid in Veldhoven. Vooral het verminderen van afval door bewoners

Nadere informatie

Beleving van milieu 2012

Beleving van milieu 2012 Beleving van milieu 2012 Gemeente Amersfoort Zwaantina van der Veen Oktober 2012 Milieubewust handelen is gewoner geworden. Er zit groei in de mate waarin Amersfoorters een bijdrage leveren om de stad

Nadere informatie

Gemeente Binnenmaas Programma Duurzaam Binnenmaas Uitvoeringsprogramma Afdeling Ruimte & Groen P.J. de Bakker, P. Bakker en R.

Gemeente Binnenmaas Programma Duurzaam Binnenmaas Uitvoeringsprogramma Afdeling Ruimte & Groen P.J. de Bakker, P. Bakker en R. Gemeente Binnenmaas Programma Duurzaam Binnenmaas Uitvoeringsprogramma 2011-2014 Afdeling Ruimte & Groen P.J. de Bakker, P. Bakker en R. Tuk 6 april 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Alle Kinderboerderijen Duurzaam

Alle Kinderboerderijen Duurzaam Alle Kinderboerderijen Duurzaam Campagne samen met GDO = Gemeente voor duurzame Ontwikkeling club met wethouders Duurzaamheid, doel : GDO is een bestuurlijk netwerk dat zich inzet om vooral burgers te

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede

Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Datum: Onderwerp: Aanwezig: Notulist: 26 oktober 2009, 19.30-21.30 uur Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Henk Muis, wethouder

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud Energie neutraal Veenendaal 2035 De aanpak en de inhoud Inhoud Waarom energieneutraal en wanneer? 1 e opzet programmaplan Resultaten interne consultatie Resultaten externe consultatie Enkele voorbeelden

Nadere informatie

Workshop minder afval en meer circulaire economie

Workshop minder afval en meer circulaire economie Workshop minder afval en meer circulaire economie 27 oktober 2016 Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stefan Romijn 010 238 28 27 ONDERZOEK CO2 Stimular Websites DuurzaamMKB.nl DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015

Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Masterclass Provincie Zuid-Holland Gouda 17 september 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in uw regio? bedrijvencoöperatie?

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

De agenda Duurzaam Twenterand

De agenda Duurzaam Twenterand De agenda Duurzaam Twenterand 2014-2015 Inleiding In de afgelopen jaren is duurzaamheid in Twenterand op de agenda gekomen van de gemeente en de samenleving en zijn er een reeks van activiteiten uitgevoerd

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

AMBITIE NUTRIËNTEN 2018

AMBITIE NUTRIËNTEN 2018 AMBITIE NUTRIËNTEN 2018 ACTIEPLAN Als uitwerking van de Ambitie Nutriënten 2018 zullen de leden van het Nutrient Platform, ondersteund door het secretariaat, de komende twee jaar de volgende activiteiten

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-27

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-27 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-27 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4027804 Aan : Gemeenteraad Datum : 6 maart 2012 Portefeuillehouder Wethouder S. van 't Erve Programma 3. Stedelijk beheer en Milieu

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 3 Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL 2009 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Voorstel: 1. het beleidskader klimaat vaststellen, wat inhoudt dat de gemeente inzet op

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier Onderwerp: Energiemarkt en wijkgerichte aanpak Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: J.J.N.J. Beemsterboer Opsteller: I. Zwart/C. Ekel Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 3 maart 2015 Afdeling/team:

Nadere informatie

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015

Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Energieke Regio in Holland Rijnland? Alphen aan den Rijn 11 november 2015 Krijn Ratsma (architect en voorzitter Stichting Energieke Regio) inhoud: ontstaan Energieke Regio opzet van het project ook in

Nadere informatie

Rijsoord. locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong. 14 juli 2017

Rijsoord. locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong. 14 juli 2017 Rijsoord locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong 14 juli 2017 Rijsoord Locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong Rijsoord, tot 1855 een zelfstandig dorp, is een bijzondere plek. Het dorp telt ruim

Nadere informatie

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing MJA Workshop Wet & Regelgeving Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing Marco van de Esschert Ministerie van BZK Energieakkoord, Bouwbesluit, Energielabel en BENG MJA Workshop 2014 Marco van de Esschert

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 B&O-Ruimte

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 B&O-Ruimte DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 26 mei 2015 B&O-Ruimte CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-17526 Smeets/350 4595 eugene.smeets@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Vaststelling bestemmingsplan Sporthal

Nadere informatie

Grave gaat voor Groen

Grave gaat voor Groen Grave gaat voor Groen Projectenboek 2015-2018 In de Kadernota 2015 is de volgende doelstelling opgenomen: Duurzaamheid moet een steviger plek krijgen binnen de eigen organisatie en planvorming van nieuwe

Nadere informatie

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Memo Aan Van Kopie aan Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Datum 1 oktober 2015 Geachte mevrouw Verschuren, beste Heleen, In reactie op uw mail van 2 september

Nadere informatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. nvt nee Max 700 uur per jaar voor periode van maxiamaal 4 jaar

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. nvt nee Max 700 uur per jaar voor periode van maxiamaal 4 jaar Speerpunt/ onderwerp Doelstellling speerpunt Verantwoord -elijk Team/onderdeel activiteiten Bestaand budget / nee Extra budget tov huidig per jr Bestaande capaciteit /nee Extra Capaciteit tov huidig per

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID Milieu-uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 2015 AANLEIDING Door stijgen energieprijzen en aandacht voor klimaatveranring is energiebesparing en opwekken van duurzame energie een

Nadere informatie

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie.

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie. Zaaknummer 00449154 Onderwerp Motie PvdA over zonnepanelen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 30 juni 2015 nam de raad een motie van de PvdA aan om te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen

Nadere informatie

Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation Duiven 2016 van de gemeente Duiven 1e wijziging dd augustus 2016

Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation Duiven 2016 van de gemeente Duiven 1e wijziging dd augustus 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Duiven. Nr. 126701 15 september 2016 Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation Duiven 2016 van de gemeente Duiven 1e wijziging dd augustus 2016 Zaaknummer: 15DV02544

Nadere informatie

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart Duurzaam Montfoort Forum Samenleving 1 21 maart 2017 Wat doen we Duurzaam Montfoort stelt zich als taak betrokken partijen: bewust te maken van het onderwerp duurzaamheid en energie, te informeren en met

Nadere informatie

Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen

Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen Waarom heeft Amersfoort De Gouden Kikker gewonnen Link film Gouden Kikker 11 juni 2013 Workshop Kennisdag Grip op Kwaliteit 10 november 2015 Johan Carlier projectmanager nieuwbouw ABC-school De Zonneparel

Nadere informatie

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / PROJECTCASES 05 / UW BEDRIJVENTERREIN VERDUURZAMEN? ZON OP BEDRIJFSDAKEN Ambitie gemeente Energieneutraal

Nadere informatie

Duurzame campus. Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik

Duurzame campus. Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik Duurzame campus Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? Tips and tricks voor het verduurzamen van een universiteitsterrein NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik Inhoud Wat maakt de campus duurzaam?

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Publieksdiensten. B&W voorstel Aanpassen checklisten Duurzaam Bouwen regio Zuid-Holland Zuid

Publieksdiensten. B&W voorstel Aanpassen checklisten Duurzaam Bouwen regio Zuid-Holland Zuid Publieksdiensten B&W voorstel Aanpassen checklisten Duurzaam Bouwen regio Zuid-Holland Zuid Status : voorstel college van B&W Redactie : Bea Veen Telefoon : 6587 Datum : 6 juli 2005 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 Inleiding In dit Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid staan de belangrijkste projecten en activiteiten op het gebied van Duurzaamheid opgenoemd die voor 2017 op de planning

Nadere informatie

Agenda Groen voor de Stad

Agenda Groen voor de Stad Agenda Groen voor de Stad Een nieuw Haags groenbeleid Derde stadsgesprek, 19 april 2016 Programma 1. Opening 2. Presentatie: resultaten gesprek met de stad 3. Deelsessies 4. Vervolg 5. Afronding en borrel

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Samenwerken en verbinden : Nota van Beantwoording.

Duurzaamheidsagenda Samenwerken en verbinden : Nota van Beantwoording. Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden : Nota van Beantwoording. Op 30 juni 2011 heeft de raad de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. De Duurzaamheidsagenda

Nadere informatie

Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Raadsinformatiebijeenkomst. Stadsverwarming. 15 september Utrecht.nl

Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Raadsinformatiebijeenkomst. Stadsverwarming. 15 september Utrecht.nl Stadsverwarming concept Hier komt tekst Raadsinformatiebijeenkomst Stadsverwarming Hier komt ook tekst 15 september 2016 Inhoud 1. Maatregelen aan woningen met vergunning tussen mei 2015 en februari 2016

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie