rol gemeente budget in uitvoering trekker Gebouwde omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rol gemeente budget in uitvoering 2015 2016 2017 2018 trekker Gebouwde omgeving"

Transcriptie

1 Gebouwde omgevg Onderzoek naar energieneutraal bouwen Energieloket Energiebesparg bij huurwongen van corporaties Toelichtg uitvoerg trekker Trivire heeft plannen om de Volgerlanden (B1) wongen te bouwen met een EPC van 0. We zullen hier zo veel mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld de vorm van communicatie. x x Volgerlanden (PV) s In Zuid-Holland Zuid wordt een energieloket gericht. Dit zal een moeten spelen het verbden van partijen, zoals ondernemers en bewoners(itiatieven), met als doel ondersteung te bieden op het gebied van energiebesparg. De doelgroep is eigenaren van koopwongen. Het energieloket zal eerste stantie digitaal zijn. x x x B&O (JP) a Met corporaties worden prestatieafspraken gemaakt op regionaal niveau. Op dit moment vdt een actualiserg van PALT plaats. De huidige afspraken t.a.v. duurzaamheid en energie functioneren niet goed. Bij de actualiserg wordt gezet op meer maatwerk. En daarnaast op het gedrag van de huurders: het door gemeenten en corporaties creëren van meer bewustwordg bij huurders, betere communicatie over mogelijkheden en betere samenwerkg. Drechtse Stromen heeft aangegeven hierbij te willen ondersteunen. Voor de nieuwbouw geldt dat corporaties de geplande nieuwbouw toetsen GPR aan de regionale ambities. GPR: toetsg De kwaliteit van nieuwbouw (wongen, maar ook andere nieuwbouw) wordt middels GPR gemeten op 5 thema s: milieu, energie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op al deze thema s is een regionale ambitie vastgesteld die verder gaat dan het bouwbesluit. Met corporaties en ontwikkelaars die het convenant hebben getekend wordt op dit punt samengewerkt aan het realiseren van de ambities. Ontwikkelaars die het convenant niet hebben getekend en particuliere opdrachtgevers worden aangemoedigd gebruik te maken van GPR. Hiertoe is een gratis licentie beschikbaar. In regioverband is de toetsg van GPR als verbeterpunt aangegeven, hiervoor wordt een plan uitgewerkt. Voorlichtg aan projectleiders en toetsers zal hier een onderdeel van moeten zijn. x x x x B&O (KG) s Zonnepanelen op het dak gemeentehuis Zonnepanelen op aula begraafplaats Energiebesparende maatregelen bij de eigen gebouwvoorraad Zon op andermans dak x x B&O (KG) z Meerdere keren onderzocht. Vanwege de tarifiërg (grootverbruikers) is een systeem op het dak van het gemeentehuis slechts mogelijk met een lange terugverdientijd (ca. 20 jaar). Wel gewenst gelet op de voorbeeldfunctie, bij voorkeur combatie met groen dak. x x B&O (JP) z Er is een goede mogelijkheid op het uitvaartcentrum, hiervoor ligt een verzoek bij de ECD. Indien de ECD dit verzoek niet kan uitvoeren, dan zullen we zelf de uitvoerg moeten regelen. In dat geval moet budget worden aangevraagd. x x B&O (JP) z Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 15 jaar onderzoeken, rekeng houdend met de technische levensduur van de maatregel. x x x x B&O (JP) Bewoners zonder mogelijkheid of wens om zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen, kunnen op een (gemeentelijk) dak zonnepanelen kopen. De gemeente zal samen met bewonersorganisatie Drechtse Stromen zoeken naar een geschikt dak en faciliteren bij de communicatie. x x B&O (JP) s 1

2 Zonnepanelen bij sportvereniggen Toelichtg uitvoerg trekker Onderzoeken of het mogelijk is om vereniggen zonnepanelen te laten stalleren, op dak of veld. Dit relatie tot gemeentelijke subsidie. x x BOR (RK) s Zonnepanelen particuliere wongen Er wordt een derde groepsaankoop zonnepanelen gefaciliteerd x x B&O (JP) a Energiebesparg bij bedrijven In het uitvoergprogramma van de OZHZ is energiebesparg opgenomen. Bedrijven worden vanuit de Wet milieubeheer gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen. Vanuit een haalslag is energie een vast onderdeel geworden van het uitvoergsprogramma. x x x x x B&O (JP) a Milieubarometer actief zetten bij bedrijfsleven In het kader van het actieplan Lokale Economie en de wens van bedrijven om elkaar beter te leren kennen, willen we milieuscans aanbieden. Het bedrijf krijgt zicht de milieubelastg maar ook bespargsmogelijkheden van de eigen bedrijfsvoerg. De milieubarometer is daarnaast beschikbaar voor alle bedrijven. x x x B&O (JP) a MVO Duurzaamheidsaward Bijdragen aan de jaarlijkse prijsvraag voor duurzame itiatieven, die de Drechtsteden wordt georganiseerd. x x x x x B&O (JP) a Workshop energie/energiecafé In samenwerkg met Drechtse Stromen en Wijk- en buurtgericht werken organiseren we een bijeenkomst om bewoners die iets willen met energie(besparg) met elkaar contact te brengen, met als doel gezamenlijk optrekken en ervarg uitwisselen. x B&O (JP) a Nestelvoorziengen bij wongen Project opstarten om nestelvoorziengen bij wongen te stimuleren. x BOR (RK) a Openbare Ruimte Beleid ondergrond Faciliteren burgeritiatieven en formeren over groencontract buurt Bij frastructurele werken toepassen hout FSC Bij onderhoud streven naar 100% hergebruik van bestaande materialen. Kolken toepassen van voor 70% gerecycled pvc Bij gebruik nieuwe materialen kiezen voor mimale milieubelastg Onkruidbestrijdg zonder chemische middelen Gemeentelijk Riolergsplan (GRP) met beleid voor gescheiden zamelen van afvalwater en het apart verwerken van regenwater en het afkoppelen van grote daken Beleid opstellen waarmee de ondergrond beheerd wordt en waardoor itiatieven waarbij voor de energievoorzieng de bodem nodig is snel vergund kunnen worden. Tevens dit beleid gebruiken om actief te formeren over de kansen die de bodem biedt op een specifieke locatie. Daarnaast borgen dat er geen bodemverontreigg plaatsvdt door energiewng uit de bodem, bijvoorbeeld relatie tot schaliegas. x x B&O (NT) z Er is een modelcontract beschikbaar waarmee zelfbeheer van openbaar groen kan worden geregeld. Hier periodiek over communiceren om het extra onder de aandacht te brengen. x x x x x BOR (NS) s Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen, dit zal ook terug moeten BOR/De komen het aanbestedgsbeleid. x Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen op basis van het BOR/De wegenbeleidsplan. x Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen, dit zal ook terug moeten BOR/De komen het aanbestedgsbeleid. x Deze voorwaarde wordt het bestek opgenomen, dit zal ook terug moeten komen het aanbestedgsbeleid. x De Volgerlanden Het wordt wettelijk verboden om chemische middelen toe te passen, ook op verhardgen, zoals momenteel HIA nog gebeurt. x BOR (BdH) z Er wordt een nieuw GRP opgesteld. Hierbij zal het afkoppelen van daken gestimuleerd worden, vooral bij bedrijfsgebouwen. Dit zal meegenomen worden bij de reconstructie van de Nijverheidsweg. x x BOR (BS) s 2

3 f zetten om biodiversiteit te versterken door het uitvoeren van ecologisch beheer en aanleg Bomenbeleid aanpassen met herplantplicht Toelichtg Ecologisch beheer blijven voortzetten, clusief communicatie ten behoeve van draagvlak bij omwonenden. Ondertekenen van het bijenconvenant. Vanwege bezuiggen is er destijds voor gekozen om beperkt bomen terug te plaatsen na het kappen, alleen de hoofdgroenstructuur en dien een boom vanwege Flora en faunawetgevg van belang is. Om een groene gemeente te blijven is dit ongewenst en zou dit moeten worden teruggedraaid, ieder geval voor het gemeentelijk bomenbestand. In het bomenbeleid ook opnemen dat er naar een herplantplek wordt gezocht die langere tijd stand kan blijven. Onderzocht wordt of de achtergebleven plek kan worden geplant met bijv. struiken of andere beplantg. uitvoerg trekker x x x BOR (BdH) z Boomfeestdag Per geval bekijken of braakliggende grond kan worden gezet voor verhogen biodiversiteit/stadslandbouw/schooltuen/natuurspeeltu Duurzaam aanbesteden x x BOR (OE/BdH) z Jaarlijks meedoen aan de boomfeestdag. x x x x B&O (NT)/BOR a In eerste stantie zoeken we locaties waar scholen of gemeentelijke gebouwen worden gesloopt. x x x x BOR z In het aanbestedgsbeleid is 'duurzaam aanbesteden' opgenomen, maar dit biedt onvoldoende houvast. We zullen deze criteria specificeren. x BOR (OE) z Beleid openbare verlichtg uitvoeren In het beleid is opgenomen dat hoge masten worden voorzien van LEDverlichtg. Onderzoeken of dit ook de Volgerlanden kan worden gevoerd, bij het woonrijp maken. x x x x BOR (WA)/De Ecologische zone 69 afronden In Volgerlanden-Oost wordt de ecologische zone gericht. x De Natuurvriendelijke oevers In Volgerlanden-Oost worden de oevers standaard voorzien van begroeide oevers. Deze zogenaamde natuurvriendelijke oevers vormen niet alleen een goede biotoop voor diverse dieren, maar zorgen ook voor een filterende werkg van het water. In de andere delen van Hendrik-Ido-Ambacht wordt, vanuit een nieuw op te stellen beheerplan beschoeigen, de mogelijkheid voor omvormg van bestaande oevers naar natuurvriendeljke oevers De Volgerlanden onderzocht. x x x x (PV)/ BOR (BS) z Afval/hergebruik/recyclg Groenafval de openbare ruimte Het groenafval wordt apart gezameld en aangeleverd aan een verwerker die er biomassa en compost van maakt x BOR (OE) Zwerfvuilactie/promoten Afvalpakkers Blijven uitvoeren en tensiveren x x BOR (OE) a Inzamelen kerstbomen en vuurwerkafval Blijven uitvoeren zoals voorgaande jaren. x x x x x BOR (OE) a Stimuleren van afvalscheidg o.a. door de blauwe papiercontaer te gebruiken voor plastic afval en droog en herbruikbaar afval Na de proef de Volgerlanden krijgen alle woners een blauwe papiercontaer. Hierna zal onderzocht worden of dit kan worden uitgebreid met andere droge afvalstromen. x x BOR (OE) z Afvalscheiden bij hoogbouw bevorderen Naar aanleidg van een impactsessie met bewoners wordt dit nader uitgewerkt een plan. x x BOR (RK) a Gebruik milieustraat evalueren Vanuit het afvalbeleid zal een plan worden opgesteld om de hoeveelheid bedrijfsafval het huishoudelijk afval te vermderen. x x BOR (RK) a Afval Loont Onderzoeken of dit prcipe, waarbij het brengen van herbruikbaar afval naar zamelpunten fancieel wordt beloond, voor onze gemeente een optie is. x BOR (RK) z 3

4 Inzamelen oud frituurvet Afvaleducatie Meldpunt verpakkgen Plastic tas vrij en verpakkgsvrij kopen doen Krgloopwkels Toelichtg uitvoerg trekker In relatie tot het Gemeentelijk Riolergsplan zal onderzocht worden hoe de horeca omgaat met het vetafval. Daarnaast maken we een plan om bewoners te stimuleren hun vet apart te laten aanbieden. x x BOR (BS) a Jaarlijks worden scholen benaderd om mee te doen aan een lesprogramma. x x x x x BOR (OE) a Door middel van communicatie zal hier aandacht voor gevraagd worden. x BOR (RK) a Door middel van communicatie en acties zal hier aandacht voor gevraagd worden x x BOR (RK) a Bij nieuwe verzoeken zal actief meegedacht worden. Tevens zal onderzocht worden of krgloopwkels hun afval kosteloos kunnen aanbieden. x x x x x B&O (CQ) s Mobiliteit Aanbesteden leerlgenvervoer Het leerlgenvervoer wordt opnieuw regionaal aanbesteed. Hierbij wordt de gunngscriteria duurzame mobiliteit meegenomen. x x B&O (SK) z Uitbreidg oplaadpalen voor auto's Verzoeken van woners worden conform opgesteld beleid afgehandeld. x x x x x B&O (NT) s Oplaadpunten elektrische fietsen op centrale plaatsen Op door publiek bezochte plaatsen is de mogelijkheid geboden om f beleid (lobby) op het schoner maken van het openbaar vervoer en het meer gebruiken hiervan. Woonwerkverkeer bedrijven Stimuleren fietsen Fietspaden langs gebiedsontsluitgswegen (50 km/u) Band op Spanng elektrische fietsen op te laden. x B&O (NT) a In het netwerk-mt Mobiliteit agenderen, zodat gelobbyd kan worden bij de concessieverlener. En de reguliere overleggen met de vervoerders ter sprake brengen. In 2018 moet het busvervoer de Drechtsteden opnieuw worden aanbesteed. x x x x x B&O (WvO)/FvdVz Bedrijven worden ondersteund om hun medewerkers duurzamer te laten reizen (woonwerkverkeer). Hiervoor loopt het programma Vaartmakers. Er zijn middelen beschikbaar om itiatieven te ondersteunen. x x DS a Vanuit de kadernota Veilig Fietsen wordt een proef gedaan om verband met de fietsveiligheid zo veel mogelijk paaltjes te verwijderen. x BOR (WS) z Er wordt gestreefd naar vrijliggende fietspaden langs ontsluitgswegen. Dit wordt meegenomen bij de doortrekkg van de Antoniuslaan en de reconstructie van de Nijverheidsweg. Hiermee wordt de waterbus tevens beter bereikbaar. x x x BOR (WS) z Jaarlijks op een wisselende locatie woners bewust maken van de noodzaak van goede bandenspanng van de auto. Dit bij voorkeur comberen met een landelijke campagne. x x x x B&O (NT) a Bedrijfsvoerg Duurzaamheid collegevoorstel Strategische nota Bedrijfsvoerg In het format van het collegevoorstel is een kopje duurzaamheid opgenomen. Hiervoor is een toetslijst ontwikkeld, die als handreikg dient. De afdelg Bestuurszaken toetst de collegevoorstellen, voordat deze worden geagendeerd. x x x x x BZ (MK) z In de strategische nota is duurzaamheid als thema opgenomen. Dit wordt uitgewerkt acties op het gebied van duurzaam kopen, mobiliteit medewerkers, papierloos werken en communiceren, afvalzamelg, enz. Als nulmetg wordt voor het gemeentehuis de milieubarometer gevuld. x x x x x BZ (GS) z 4

5 Toelichtg uitvoerg trekker Verduurzamen evenementen Handreikg opstellen voor derden. x x x x BZ (MB) z/a Gemeentelijk wagenpark mimaal A-label en waar mogelijk op duurzame brandstof Keuze maken op het moment waarop de 2 tractievoertuigen voor de buitendienst vervangen moeten worden. x BOR (WA) z Rij 2 op 5 Campagne om medewerkers te stimuleren om op de fiets naar het werk te komen. Hierbij worden ook dienstreizen betrokken. x x B&O (NT) z/a Milieucommunicatie- en educatie en overig Duurzame keuzes expliciet uitdragen Bij zowel grote projecten als bij dagelijkse werkzaamheden x x x x x allen z Themapaga's duurzaamheid Jaarlijks 2 keer een paga opstellen over duurzame activiteiten x x x x x BZ (FW) z Duurzaamheid op gemeentewebsite bundelen Gemeentewebsite gebruiken om te formeren over lokale en landelijke ontwikkelgen x x x x x BZ (FW) z Deelnemen landelijke evenementen: dag van de duurzaamheid, nacht van de nacht, warme truiendag, klimaatstraatfeest enz Jaarlijks aan een landelijk evenement uitgebreid aandacht besteden. Optioneel door middel van communicatie aandacht besteden aan landelijke acties. x x x x x B&O (NT/JP) z Duurzame bewonersitiatieven ondersteunen met publiciteit Bijvoorbeeld door op te nemen op duurzaamheidspaga of te retweeten x x x x x BZ (FW) z Natuur- en milieuplatform Ontwikkelgen mbt de vormg van een Natuur- en milieuplatform Drechtsteden volgen en bekijken of we hier onze gemeente (woners, organisaties) bij kunnen laten aanhaken. x x B&O (JP) s Excursie naar duboproject In relatie tot projecten een excursie organiseren voor de gemeenteraad en andere betrokkenen, bijvoorbeeld naar een energieneutraal zwembad HI5 Ambacht projecten op het gebied van duurzaamheid Plantjesdag, bloemenzaad uitdelen tbv vlders/secten, hoe richt ik mijn tu? Enz Aantal opties genoemd, activiteiten gericht op duurzaamheid/groen zullen opgenomen worden het aanbod. Eerste activiteit al uitgevoerd. B&O (JP)/IPM x x x x x HI5Ambacht s Bij verzoeken vanuit de afdelgen zullen bewonersacties worden opgezet, bij voorkeur relatie tot een lopend project, bijv. de ondertekeng van het bijenconvenant. x x x x WBW s z Projecten Bij richtgs- en nieuwbouwplannen ambitie uitspreken op het gebied van duurzaam bouwen, energie, water, groen, duurzame mobiliteit Projectleiders nemen duurzaamheidsambities mee het programma van eisen. Er wordt gekozen voor een bureau/architect met ervarg/affiteit met duurzaam bouwen. Per project worden speerpunten bepaald die relatie tot het project het meest vanzelfsprekend zijn. Wat betreft energie willen we voor eigen gebouwen het programma van eisen opnemen dat er geen gasaansluitg mag komen (all electric). Dit is een eerste stap richtg energieneutraal bouwen. Voor alle projecten geldt dat we ervoor zorgen dat nieuwbouw (wongbouw, utiliteitsbouw, maatschappelijke voorziengen e.d.) mimaal voldoet aan de regionale ambities zoals vastgelegd het convenant Nieuwbouw Drechtsteden waarbij GPR wordt voorgeschreven. Maatregelen met een terugverdientijd van 10 jaar worden standaard getroffen. Verplaatsg Jeugdspeelpark x x x x IPM (WK) z Zwaartepunt dient te liggen bij groen, water en hergebruik van materialen. Vanwege de educatieve functie dienen de maatregelen zo veel mogelijk zichtbaar te worden gemaakt. x x IPM (AtH) s 5

6 Scholencluster Kruiswiel Zwembad Centrumgebied (uitbreiden wkelcentrum De Schoof) Waaloevers De Volgerlanden Bedrijventerre Ambachtsezoom Zuidwende Noord (56 wongen) Zuidwende Zuid (kerkgebouw) Toelichtg Zwaartepunt dient te liggen bij energiezuigheid combatie met opwekkg van duurzame energie. Vanwege de educatieve functie dienen de maatregelen zo veel mogelijk zichtbaar te worden gemaakt. Daarnaast moet het eenvoudig mogelijk zijn het gebouw aan te passen aan toekomstige wensen of andere functies. uitvoerg trekker x x IPM (AtH) s Zwaartepunt dient te liggen bij energiezuigheid, opwekkg van duurzame energie en waterbesparg. Daarnaast moet er gebruik gemaakt worden van milieuvriendelijke waterzuivergstechniek. x x x IPM (MK) z Zwaartepunt dient te liggen bij duurzaam bouwen (bijv. groene daken) en het stimuleren van de bereikbaarheid door langzaam verkeer. x x x IPM (PvV) a Stimuleren van elektrische vaartuigen en aandacht voor groenbehoud/vergroten biodiversiteit. Hierbij contact zoeken met natuurdeskundigen met lokale kennis. x x x B&O (CQ) s De kwaliteit van de nieuwbouw wordt middels GPR gemeten op 5 thema s: milieu, energie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op al deze thema s is een regionale ambitie vastgesteld die verder gaat dan het bouwbesluit. Met ontwikkelaars die het convenant hebben getekend wordt op dit punt samengewerkt aan het realiseren van de ambities. Ontwikkelaars die het convenant niet hebben getekend en kopers van de vrije kavels worden aangemoedigd gebruik te maken van GPR. Hiertoe is een gratis licentie beschikbaar. x x x x x De Volgerlanden a Initiatieven worden getoetst aan het handboek Duurzaamheid. Afhankelijk hiervan kan een premie worden verstrekt. Groene daken zijn verplicht. De ecologische verbdgszone wordt versterkt. Het bedrijventerre wordt goed ontsloten voor fietsers en er is een mogelijkheid voor het realiseren van een bushalte opgenomen. x x x x IPM (??) z/a In de samenwerkgsovereenkomst zijn de voorwaarden met betrekkg tot duurzaam bouwen en de regionale ambitie opgenomen en door de ontwikkelaar onderschreven. Geëvalueerd zal worden hoeverre hier door de ontwikkelaar voldaan uitvoerg aan is gegeven. x IPM (WK) a In het programma van eisen is opgenomen dat duurzaam bouwen een moet spelen bij zowel het gebouw als bij de richtg van de openbare ruimte. x x x IPM (WK) a 123 koopcentrum (40 wongen) GPR is opgenomen de overeenkomst met de ontwikkelaar. Er wordt nagegaan of hieraan voldaan wordt. x x IPM (RvZ) a Antoniapolder+ (Waterbusple/revitaliserg bedrijventerreen) Zwaartepunt dient te liggen bij duurzaam bouwen (bijv. groene daken) en het stimuleren van de bereikbaarheid door langzaam verkeer. x x x IPM (AH) s/a z=zelfstandig uit te voeren/ambitie te bepalen s=samen met een andere partij a=aanmoedigen geen budget nodig of budget beschikbaar, alleen uren beperkt budget beschikbaar of vesterg die kan worden terugverdiend geen (gemeentelijk) budget beschikbaar voor extra ambitie 6

7 Afkortgen: ECD DS GPR PALT OZHZ Toelichtg Energiecoöperatie Dordrecht Drechtsteden Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, strument voor duurzaam bouwen Prestatie Afspraken Lange Termijn Omgevgsdienst Zuid-Holland Zuid uitvoerg trekker 7

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082 Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. VOORLICHTING... 3 3. SUBSIDI√čRING... 4 4. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2010-2011. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2010-2011. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. John Lennon Milieubeleid -2040 Houten 2.0 - een duurzame en gezonde leefomgeving Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014 Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014 M. Hage 17 december 2014 Naam opsteller M. Hage Datum vaststelling 13 januari 2015 Afdeling Beleids- en Vastgesteld door College Projectontwikkeling Team Ruimtelijk

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 April 2011 Versie 2.2 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 H1 Inleiding. 7 1.1 Aanleiding.. 7 1.2 Definitie.. 7 1.3 Doelstelling. 8 1.4 Leeswijzer... 8 H2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2011-2014

Milieubeleidsplan 2011-2014 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur: RVE: Beleidsrealisatie Fysiek Domein Afdeling: OR, Milieu, Economie en Kunst 1 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur:

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Inleiding Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor het Leusdense milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het milieubeleidsplan heeft een looptijd tot eind 2015 en is voorjaar

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Leeswijzer Inhoudsopgave Dit duidingsdocument hoort bij het Energieplan: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

3. Inleiding en doel. 4. Velsen in vogelvlucht. 5. Projecten. 6. Financiering van de projecten. 8. Projecten in uitvoering

3. Inleiding en doel. 4. Velsen in vogelvlucht. 5. Projecten. 6. Financiering van de projecten. 8. Projecten in uitvoering INHOUDSOPGAVE 3. Inleiding en doel 4. Velsen in vogelvlucht 5. Projecten 6. Financiering van de projecten 8. Projecten in uitvoering 12. Projecten die worden uitgevoerd binnen de collegeperiode 18. Overzicht

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie