Vlaams ouderenbeleidsplan GENERATIE NU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams ouderenbeleidsplan 2010-2014 GENERATIE NU"

Transcriptie

1 Vlaams ouderenbeleidsplan GENERATIE NU

2 Doel Het nieuwe Vlaams ouderenbeleidsplan beantwoordt de vraag Wat betekent ouder worden in Vlaanderen? Geeft visie op ouderen en hun plaats in de Vlaamse samenleving. Beklemtoont het belang van betrokkenheid van de ouderen.

3 Situering Een opdracht van de hele Vlaamse Regering Vlaams regeerakkoord: In tijden van vergrijzing wil de Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid voor de groep van oudere burgers opnemen. Alle Vlaamse beleidsdomeinen zijn betrokken. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is coördinerend minister voor het ouderenbeleid.

4 In samenwerking met De Vlaamse Ouderenraad De Brusselse en provinciale ouderenraden Organisaties van ouderen 5 lokale ouderenraden Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

5 Basisprincipes Een Vlaams ouderenbeleid creëert de voorwaarden om: de toegang van elke oudere tot de economische, sociale en culturele rechten te waarborgen; discriminatie en sociale uitsluiting op basis van leeftijd te voorkomen, te verminderen en op te lossen; de deelname van ouderen aan het uitstippelen, het uitwerken en het evalueren van dit beleid mogelijk te maken; te komen tot een inclusief, gecoördineerd en samenhangend beleid.

6 De ouderen en hun wensen Dé oudere bestaat niet: grote diversiteit Vanaf 60 jaar, maar geen absoluut criterium Beeldvorming van oudere als zorgbehoevende moet anders

7 Acht thema s Informatie, inspraak en participatie Armoede en sociale bescherming Diversiteit en discriminatie Gezondheid, sport en welzijn Actief en productief ouder worden Wonen en energie Mobiliteit, toegankelijkheid en veiligheid Cultuur, verenigingsleven, levenslang leren, toerisme en media

8 Informatie, inspraak en participatie Relevantie Ouderen kunnen pas volwaardig aan de samenleving participeren als ze voldoende geïnformeerd zijn. We ordenen de informatie en bieden ze op maat aan. We stimuleren de participatie en inspraak van ouderen aan de besluitvormingsprocessen en verstevigen zo het maatschappelijk draagvlak.

9 Informatie, inspraak en participatie Feiten Ruim 1 op de 3 vindt dat ouderen niet meer meetellen. In 2009 heeft bijna 90% van de gemeenten een ouderenadviesraad. In het huidige Vlaams Parlement zetelen maar 4 leden ouder dan 60. Lokaal zijn 12% van de verkozenen plus op de 5 ouderen neemt deel aan het verenigingsleven, sport of cultuur. 9

10 Informatie Doelstellingen en acties Betere kennis en automatische toekenning van sociale rechten Promotie van de rechtenverkenner, ook bij hulpverleners Actieplan leesbare en verstaanbare overheidsinformatie Meer ondertiteling op televisie Publieke rapportering over kwaliteit in de woonzorg Info en promotie over toegankelijk vakantieaanbod 10

11 Inspraak en participatie Doelstellingen en acties Europa: Vleva werkt ook voor ouderen en hun organisaties Vlaanderen: uitbouw Vlaamse Ouderenraad Lokaal: via lokale beleidsplannen, woonoverleg, cultuurraden, overleg mobiliteit Thuiszorg en ouderenzorg organiseren inspraak Participatieprojecten via sport en cultuur

12 Armoede en sociale bescherming Relevantie Om een waardig en onafhankelijk leven te leiden, is een minimum aan financiële middelen noodzakelijk. In Vlaanderen leven te veel mensen in armoede, onder hen heel wat ouderen. Armoede leidt tot een lagere cultuurparticipatie, minder sociale contacten, een lagere scholingsgraad, minder goede woonomstandigheden, uitstel van gezondheidszorgen. 12

13 Armoede en sociale bescherming Relevantie Vlaanderen bestrijdt bestaansonzekerheid en armoede. We verruimen de sociale bescherming van de Vlamingen zodat we hun grondrechten beter kunnen waarborgen. 13

14 Armoede en sociale bescherming Feiten 22% van de 65 plussers in Vlaanderen riskeert financiële armoede. 38 % van de ouderen kan moeilijk uitgaven gezondheidszorg betalen Bijna 3 op de 10 bewoners van een woonzorgcentrum komt niet toe om de maandelijkse factuur (volledig) zelf te betalen. Zorgverzekering voor de helft van de chronisch zieke en zwaar zorgbehoevende personen onvoldoende om nietmedische zorgverlening te betalen. 14

15 Armoede Doelstellingen en acties Armoedebestrijdingsbeleid geldt ook ouderen en stille armoede Schuldbemiddeling voor ouderen met schulden Aanbod woonzorgvoorzieningen bereikt meer ouderen in (stille) armoede. Stille armoede komt voort uit schaamte en vereenzaming. 15

16 Sociale bescherming Acties Er komt een basisdecreet Vlaamse sociale bescherming met o.a.: behoud van de zorgverzekering een maximumfactuur in de thuiszorg een begrenzing van de kosten voor het woonzorgcentrum een basishospitalisatieverzekering 16

17 Armoede en sociale bescherming Brussel institutionele versnippering uitzuiveren mede met gemeenschapsbevoegdheden Vlaanderen Gepaste hulpverlening voor thuislozen in Vlaanderen en Brussel

18 Diversiteit en discriminatie Relevantie De ouderengroep is geen homogene groep. Ouderen verschillen in opvoeding, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, religie, gezinssamenstelling, inkomen, gezondheid, leefstijl... We staan open voor alle ouderen, stimuleren interculturalisering en bestrijden discriminatie op grond van leeftijd, etnische afkomst, seksuele voorkeur of gender. 18

19 Diversiteit en discriminatie Feiten Ongenuanceerde beeldvorming. Ouderen komen op het Vlaamse scherm relatief weinig aan bod. Bijna 5% van de ouderen is van vreemde herkomst. De toegang tot het Vlaams agentschap voor personen met een handicap is beperkt tot de leeftijd van 65 jaar. 19

20 Diversiteit en discriminatie Doelstellingen en acties We vermijden en gaan discriminatie tegen op grond van leeftijd: tweejaarlijks rapport over leeftijdsdiscriminatie in Vlaanderen de impact van de leeftijdsgrens in het VAPH wordt nagegaan en budgettair ingeschat. We moedigen solidariteit aan tussen generaties o.a. met campagnes. We zorgen ervoor dat woonzorgvoorzieningen berekend zijn op ouderen van vreemde herkomst en oudere holebi s. We vermijden en gaan ouderenmis(be)handeling tegen. 20

21 Gezondheid, sport en welzijn Relevantie Zoals voor andere leeftijdsgroepen is gezondheid ook voor ouderen het hoogste goed. Vlaanderen kiest voor het behoud van een autonoom en kwaliteitsvol leven en moedigt een gezonde en sportieve leefstijl aan. 21

22 Gezondheid, sport en welzijn Relevantie Een passend, voldoende, op elkaar afgestemd en vernieuwend zorgaanbod speelt in op lichamelijke, psychische en sociale noden. Drie voornemens: 1. Zelfredzaamheid staat centraal 2. Voorrang aan de meest kwetsbaren 3. Zolang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving 22

23 Gezondheid, sport en welzijn Feiten Gezondheid Bijna 60% van de ouderen heeft geen gezond gewicht. 60% van alle geneesmiddelen wordt gebruikt door 60 plussers. 1 op de 3 thuiswonende 65 plussers en nagenoeg 1 op de 2 van de 80 plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val. 23

24 Gezondheid, sport en welzijn Feiten Psychisch welbevinden Oudere mannen zijn belangrijke risicogroep voor zelfdoding. 11% van de ouderen heeft een depressieve aandoening. In Vlaanderen leven mensen met dementie. 2 op 3 wordt thuis verzorgd, meestal door hun partner. 24

25 Gezondheid, sport en welzijn Feiten Zorg 1 op de 4 ouderen heeft hulp nodig in het huishouden. De zorgbehoefte stijgt met de leeftijd. Vlaamse ouderen geven de voorkeur aan thuiszorg, het liefst van mantelzorgers. Pas wanneer ze langdurige hulp of persoonsverzorging nodig hebben, kiezen ze voor professionele thuiszorgdiensten. 25

26 Gezondheid, sport en welzijn Acties Preventie Bereiken van de gezondheidsdoelstellingen Voeding en Beweging Seniorensport: opmaak coherent en innovatief beleidsactieplan sensibiliseringscampagne sportaanbieders worden gestimuleerd via projecten aanvullende opleidingen/of bijscholingen valpreventie 26

27 Gezondheid, sport en welzijn Acties Zorg We gaan doeltreffender vaccineren. We voorkomen ziekenhuisinfecties. We verminderen de overconsumptie van geneesmiddelen in woonzorgcentra. De uitvoering van het woonzorgdecreet zorgt voor een voldoende, doeltreffend, op elkaar afgestemd en vernieuwend zorgaanbod. De inbreng van vrijwilligers en professionelen wordt daarbij optimaal afgestemd.

28 Gezondheid, sport en welzijn Acties Doelgroepen Ouderen worden erkend als risicogroep in de psychische hulpverlening. Zorgbehoevende ouderen met een handicap krijgen tegen 2020 garantie op aangepaste zorg binnen de sector personen met een handicap of binnen het aanbod van de woonzorgvoorzieningen. Het Vlaams dementieplan ( ) garandeert een totaalbeleid t.a.v. personen met dementie. Het levenseinde wordt actief in de (aangepaste) zorg ingebed.

29 Actief en productief ouder worden Relevantie Ouderen zijn actief. Ze nemen allerlei rollen op en vervullen op die manier een belangrijke maatschappelijke functie. Vlaanderen wil het actief en productief ouder worden bestendigen en stimuleren en zo de integratie in de samenleving en het welbevinden van ouderen bevorderen. 29

30 Actief en productief ouder worden Feiten Twee derde is lid van een vereniging. 16% van de Vlaamse ouderen doet aan vrijwilligerswerk. 58% van de Vlaamse 50 plussers zorgt regelmatig voor hun kleinkinderen. Ouderen verlenen zorg aan anderen. De helft van de 50 plussers helpt een familielid, vriend of buur. In 2008 bedroeg het aandeel werkende 55 tot 64 jarigen 34% in het Vlaams Gewest t.a.v. van 46% in de Europese Unie. 30

31 Actief en productief ouder worden Acties Langer werken stimuleren: sensibilisering via Toolbox 50+ competentie en loopbaanversterking voor oudere werknemers via persoonlijk ontwikkelingsplan ontwikkeling van een duurzaam HR beleid werkzoekende 50 plussers een loopbaanheroriëntatie en vraaggestuurde bemiddeling aanbieden de loopbaan beter afstemmen op het privéleven 31

32 Actief en productief ouder worden Acties Ouderen als mantelzorgers en vrijwilligers valoriseren: Vlaanderen ondersteunt het Europese Jaar van het Vrijwilligerswerk (2011) subsidies, campagne en vorming voor de oudere vrijwilliger b de mantelzorger wordt actiever betrokken bij het zorgproces. Woonzorgvoorzieningen worden hierop gemonitord. betere omkadering voor de vrijwillige oppashulp. belangrijke rol voor verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 32

33 Wonen en energie Relevantie Naarmate mensen ouder worden, zijn ze in toenemende mate aangewezen op hun directe leefomgeving, hun woning en de buurt waar ze wonen. Vlaanderen zorgt voor aanbod aangepaste, betaalbare en duurzame woningen in een duurzame omgeving. 33

34 Wonen en energie Feiten Ouderen wensen zo lang mogelijk thuis te wonen. De helft van de Vlaamse ouderen woont samen met een partner. Driekwart van de ouderen is eigenaar van een woning. Bijna woningen bewoond door ouderen hebben een gebrek aan basiscomfort. Oudere eigenaars blijken het minst geneigd om energiebesparende maatregelen uit te voeren. 34

35 Wonen en energie Acties Aangepaste woningen Meer woningen geschikt voor thuiswonende zorgbehoevende ouderen (promotie van het Universal Design principe) Regionale dienstencentra nemen coördinerende rol op bij woningaanpassing Sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen kansen om assistentiewoningen te bouwen Inzet van ICT gestuurde instrumenten zoals telemonitoring of geavanceerde domotica Actualisering van woonpremies en sociaal huurbesluit. 35

36 Wonen en energie Acties Aangepaste leefomgeving De publieke ruimte wordt integraal toegankelijker. Stedelijke kernen worden aantrekkelijker voor jong én oud: we verzoenen groen en open ruimte met publieke infrastructuur, bewoning en dienstverlening. Sterker proactief Vlaams vastgoed en patrimoniumbeheer 36

37 Wonen en energie Acties Energie We verbeteren de energieprestaties van huurwoningen. We stimuleren moeilijk bereikbare doelgroepen, onder wie de ouderen, om energiebesparende maatregelen te nemen. We evalueren en verbeteren de financiële ondersteuningsmaatregelen voor energiebesparende investeringen in woningen. De Vlaming is in staat een bewustere keuze te maken over het aanbod van de Vlaamse energiemarkt. Hij krijgt een beter zicht op een goede dienstverlening, een goede prijs en indien gewenst een groen contract.

38 Mobiliteit,toegankelijkheid en veiligheid Relevantie De mogelijkheid om je te verplaatsen is een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Vlaanderen maakt daarom werk van een toegankelijke en veilige omgeving en bouwt de vervoersmogelijkheden voor minder mobiele mensen uit. 38

39 Mobiliteit, toegankelijkheid en veiligheid Feiten 10% van de 75 plussers komt niet (meer) buiten. De eigen auto is het populairste vervoermiddel. 6 op de 10 ouderen verplaatsen zich nooit met bus/tram, 70% nooit met de trein, 94% nooit met een taxi of belbus en 98% nooit met mindermobielencentrale. 77% van de bussen van De Lijn is toegankelijk voor rolstoelen. 13% voelt zich onveilig op straat en 3% zeer onveilig. 39

40 Mobiliteit, toegankelijkheid en veiligheid Acties We verhogen de toegankelijkheid van voertuigen en haltes van De Lijn. Met klantgerichte informatie en betere communicatie zorgen we voor een drempelverlaging. Er komen meer en betere fiets en voetpaden. Aanpak 800 gevaarlijke punten met oog voor de zwakke weggebruiker en minder mobiele mensen. Verbetering van het vervoer van ouderen van en naar voorzieningen. Verbetering het niet dringende ziekenvervoer. 40

41 Cultuur, verenigingsleven, levenslang leren, toerisme en media Relevantie Deelname aan cultuur en aan het verenigingsleven zijn hefbomen voor deelname aan de samenleving. De samenleving verandert snel. We investeren in levenslang en levensbreed leren nodig opdat ouderen kunnen bijblijven. We moedigen de media aan om bij te dragen tot een genuanceerde beeldvorming over ouderen. 41

42 Cultuur, verenigingsleven, levenslang leren, toerisme en media Feiten Cultuur en Toerisme Ruim de helft van de ouderen heeft het afgelopen jaar minimaal één cultureel evenement bijgewoond. Er zijn duidelijke verschillen in (vrije)tijdsbesteding en cultuurparticipatie binnen de ouderengeneratie. De oudere groep vult de vrije tijd frequenter in georganiseerd verband in. Jonge ouderen zijn mobieler en reizen meer. 13% van de ouderen genoot in 2008 van een lange vakantie 4 op de 5 ouderen zeggen voldoende tijd te hebben om de dingen te doen die ze willen doen. 42

43 Cultuur, verenigingsleven, levenslang leren, toerisme en media Feiten Media Gemiddeld kijken ouderen in Vlaanderen dagelijks vier uur televisie tijdens de week. Meer dan de helft leest dagelijks een krant (58%) Het computergebruik daalt met de leeftijd. 63% van de 65 tot 74 jarigen surfte nog nooit op het internet, tegenover 34% van de leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar. Circa 7 op de 10 heeft een gsm en ongeveer iedereen een telefoon. 43

44 Cultuur, verenigingsleven, levenslang leren, toerisme en media Feiten Levenslang leren In 2006 nam 13% van de jarigen deel aan levenslang leren. De deelname neemt af met de leeftijd. 4% van de cursisten van het formele volwassenenonderwijs is 65 jaar of ouder. 44

45 Cultuur, verenigingsleven, levenslang leren, toerisme en media Acties Cultuur en verenigingsleven We geven stimulansen aan intergenerationele initiatieven. De programmering van cultuurcentra, gemeenschapscentra en cultuurhuizen houdt rekening met ouderen (menu, tijdstip, vervoersmogelijkheden, prijzenbeleid, ) Culturele manifestaties richten zich ook naar voorzieningen voor ouderen zoals de woonzorgcentra. De ouderenverenigingen worden ondersteund.

46 Cultuur, verenigingsleven, levenslang leren, toerisme en media Acties Levenslang leren seniorenprogrammering of korting wil geletterdheid verhogen en de digitale kloof dichten. we maken de lokale bibliotheek laagdrempeliger we stimuleren culturele competentie bij ouderen in amateurkunsten, het sociaal cultureel werk, kunsten en erfgoedorganisaties, cultuureducatie. 46

47 Cultuur, verenigingsleven, levenslang leren, toerisme en media Acties Toerisme Een verdere uitbouw van: toegankelijk reisaanbod voor ouderen. zorgvakanties voor zieke mensen. betaalbaar vakantieaanbod in Vlaanderen voor ouderen met laag inkomen. toegankelijkheidsloket Infopunt Toegankelijk Reizen. 47

48 Cultuur, verenigingsleven, levenslang leren, toerisme en media Acties Media Meer aandacht voor ouderen, zowel door de openbare omroep, de regionale als de commerciële omroepen. Oprichting van een kenniscentrum Mediawijsheid dat sensibiliseert voor specifieke noden van doelgroepen, zoals ouderen. Toegankelijke televisiediensten voor personen die minder goed horen via ondertiteling en andere technieken. Publieke informatie leesbaar en verstaanbaar maken. 48

49 Campagne Generatie Nu jong van hart Vlaanderen betekent iets voor ouderen, ouderen betekenen iets voor Vlaanderen De Vlaamse Regering ondersteunt de generatie ouderen die jong van hart is ten volle, die: Nu volop in het leven staan. Nu een actieve rol spelen. Nu betrokken zijn. Ouderen worden aangemoedigd om het Vlaanderen van nu mee vorm te geven. De waarde en de kracht van ouderen vormen daarvoor de basis. 49

50 Nu jong van hart

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2012 door het Instituut Samenleving & Technologie (IST), Vlaams Parlement, 1011 Brussel

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Armoedebestrijding op het platteland

Armoedebestrijding op het platteland Armoedebestrijding op het platteland Op zoek naar knelpunten en uitwegen Rapport van literatuuronderzoek, interviews en rondetafel 2010 Dr. Carmen Mathijssen Cera 1 VOORWOORD Cera investeert in diverse

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Pagina 1 van 57 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. LOKALE KADERS... 6 2.1. BELEIDSKADERS...6 2.2. BLIK OP VAALS...7 2.3.

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie