Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur"

Transcriptie

1 Bestek: Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om uur 1

2 INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT DUUR VAN DE OVEREENKOMST AANBESTEDENDE OVERHEID BIJKOMENDE INFORMATIE INFORMATIESESSIE INDIENINGSRECHT EN OPENING VAN DE OFFERTES Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes De opening van offertes LEIDENDE DIENST - LEIDEND AMBTENAAR BESCHRIJVING VAN DE TE PRESTEREN DIENSTEN DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT Wetgeving Documenten betreffende de opdracht OFFERTES In de offerte te vermelden gegevens Structuur van de offerte Geldigheidsduur van de offerte PRIJZEN Prijzen Prijsherziening AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES - GUNNINGSCRITERIA Selectiecriteria Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria BORGTOCHT OPLEVERING VAN DE UITGEVOERDE DIENSTEN UITVOERING VAN DE DIENSTEN Algemene voorwaarde Uitvoeringsvoorwaarde Evaluatie van de uitgevoerde diensten FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN BIJZONDERE VERBINTENISSEN VOOR DE DIENSTVERLENER GESCHILLEN...28 B. ADMINISTRATIEVE BIJLAGE...30 OFFERTEFORMULIER

3 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen North Galaxy B Toren 4e verdieping Koning Albert II-laan 33 - Bus BRUSSEL BESTEK nr. S&L/AO/365/2013 Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 A. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Voorwerp en aard van de opdracht De onderhavige opdracht betreft de organisatie van vakantieopvang door een externe partner die op een kindvriendelijke locatie of locaties een volwaardig en kwalitatief opvangaanbod aanbiedt tijdens de werkdagen van de paasvakantie (van 7 tot en met 18 april 2014) en de zomervakantie 2014 (van 1 juli tot en met 31 augustus 1 ) voor kinderen van 3 tot 12 jaar 2 van personeelsleden van de FOD Financiën en dit in Brussel. Naast de organisatie van de vakantieopvang zal de dienstverlener vooropvang en naopvang verlenen in de lokalen van de volgende twee gebouwen van de FOD Financiën: STAD POSTCODE ADRES Brussel 1030 Brussel 1000 North Galaxy Koning Albert II-laan 33 Finance Tower Kruidtuinlaan 50 1 Rekening houdend met de eventuele logistieke beperkingen gerelateerd aan de terugkeer naar school, wordt het aan de mogelijke inschrijvers toegelaten hun vakantieopvang te beëindigen tussen maandag 25 augustus 2014 en vrijdag 29 augustus Dit betekent dat kinderen die op het moment van de opvang nog niet de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt of die de leeftijd van 12 jaar reeds hebben bereikt, niet kunnen deelnemen. 3

4 Verdeling in percelen: Deze opdracht omvat vier percelen. PERCEEL VOORWERP TAAL 1 2 Verlenen van vakantieopvang en voor- en naopvang tijdens de paasvakantie 2014 Verlenen van vakantieopvang en voor- en naopvang tijdens de paasvakantie 2014 Nederlands Frans PERCEEL VOORWERP TAAL 3 4 Verlenen van vakantieopvang en voor- en naopvang tijdens de zomervakantie 2014 Verlenen van vakantieopvang en voor- en naopvang tijdens de zomervakantie 2014 Nederlands Frans De Federale Overheidsdienst Financiën raamt het aantal betrokken kinderen per perceel voor de betrokken vakantieperiodes op onderstaande aantallen: PERCEEL STAD RAMING VOOR DE VAKANTIEPERIODE 1 BRUSSEL (NL) BRUXELLES (FR) BRUSSEL (NL) BRUXELLES (FR) 4500 BELANGRIJK Dit zijn aantallen voor de hele paas- en zomervakantie en geen aantallen per dag. Deze aantallen zijn bovendien ramingen en vormen geen verbintenis van de FOD Financiën. Procedure: De gekozen procedure is die van de open offerteaanvraag. Deze opdracht omvat dus vier percelen (zie tabel hierboven). De inschrijver mag een offerte indienen voor een, twee, drie of vier percelen. Hij dient een offerte in voor elk van de percelen die hij kiest. Deze offertes kunnen in één document opgenomen worden. Voorstellen tot verbeteringen van de offertes in geval van vereniging van de percelen worden niet toegelaten. 4

5 Dit is een opdracht tegen prijslijst (KB 15 juli 2011, art. 2 5). De prijslijst zal de prijs per kind, per dag en per perceel vermelden. Het gaat om een opdracht voor diensten. Varianten zijn niet toegestaan. 2. Duur van de overeenkomst Voor de percelen 1 en 2 begint de opdracht op 24 maart 2014 en eindigt op 29 april Voor de percelen 3 en 4 begint de opdracht op 1 juni 2014 en eindigt op 30 september Aanbestedende overheid Bijkomende informatie De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën. Bijkomende inlichtingen inzake de procedure of de inhoud van de opdracht kunnen worden opgevraagd bij de FOD Financiën op het volgende adres: met vermelding van de referentie en de titel Vakantieopvang Informatiesessie Er wordt geen informatiesessie voorzien. 5. Indieningsrecht en opening van de offertes 5.1 Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. In toepassing van artikel 52, 2 van het KB van 15 juli 2011 staat de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van offertes. De offertes kunnen bijgevolg op de volgende wijzen worden ingediend: 1) ofwel elektronisch via de e-tendering applicatie (zie hieronder voor meer informatie) 2) ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar de aanbestedende overheid 3) ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid Offertes verstuurd via elektronische middelen Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor het indienen van de offerte, moet de elektronische handtekening conform zijn met de regels van het Europees recht en het 5

6 daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. (Artikel 52, 1, 1 van het KB van 15 juli 2011). Offertes die via elektronische middelen worden ingediend, kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli Aangezien het versturen van een offerte per niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 voldoet, wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in PDF gescand om ze bij de offerte te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website: of via de e-procurement helpdesk op het nummer: +32 (0) BELANGRIJK 1. Het is de inschrijver aangewezen zich aan te melden de dag vóór de opening van de offertes teneinde contact te kunnen opnemen met de helpdesk van e-procurement om eventuele toegangsproblemen tot de site https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen. 2. Men moet er rekening mee houden dat het via elektronische weg ingediende bestand niet groter mag zijn dan 350 MB Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend De offertes moeten door de inschrijver of diens vertegenwoordiger worden ingediend: - ofwel persoonlijk aan de voorzitter op de dag van de openingszitting, voordat hij de zitting opent; - door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de Afdeling Aankopen, uiterlijk op de laatste werkdag vóór de opening van de offertes; - per post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief, enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard. Een laattijdig aangekomen offerte wordt echter in aanmerking genomen voor zover dat: 6

7 - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet heeft bekendgemaakt aan de opdrachtnemer - en de offerte per aangetekend schrijven neergelegd werd ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte dient te worden ingediend in twee papieren exemplaren waarvan het ene afgestempeld is met de vermelding origineel en het andere de vermelding kopie draagt. De offerte wordt gestoken in een gesloten omslag met de volgende twee vermeldingen: het nummer van het bestek: S&L/AO/365/2013 de datum en het uur van de opening van de offertes: 14/01/2014 om uur Deze verzegelde omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen: in de linkerbovenhoek: het woord OFFERTE het nummer van het bestek: S&L/AO/365/2013 indien de inschrijving per drager wordt ingediend: de gegevens betreffende de contactpersonen die belast zijn met de inontvangstneming van de offertes: LACROIX Isabelle SPRUYT Raphaël WOUTERS Bart (FR) (FR) (NL) op de daartoe voorziene plaats: het adres van de bestemmeling. De offertes moeten worden verzonden naar of worden afgegeven op het volgende adres: FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen Ter attentie van mevrouw Isabelle Lacroix NORTH GALAXY - Toren B - 4 e verdieping Koning Albert II-laan 33 - Bus BRUSSEL De inschrijver die zijn offerte per drager indient, dient te weten dat de NORTH GALAXY alleen toegankelijk is via de bezoekersingang op de benedenverdieping, Koning Albert IIlaan 33 te 1030 BRUSSEL, en dit enkel tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal enkel een ontvangstbewijs worden afgeleverd indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. Er wordt op gewezen dat enkel dit ontvangstbewijs als bewijs voor het indienen van de offerte kan dienen. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de verzendingswijze en inontvangstneming van zijn offerte binnen de toegestane termijnen. 7

8 5.1.3 Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 91 van het KB van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moetennauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden medegedeeld voor zover: 1 deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent; 2 en zij wordt bevestigd per aangetekende brief, verzonden ten laatste de dag vóór de openingszitting. 5.2 De opening van offertes Op 14/01/2014 om uur zal in een van de vergaderzalen van de North Galaxy, toegankelijk via de bezoekersingang, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL, worden overgegaan tot het openen van de offertes die voor deze opdracht zijn ingediend (zonder bekendmaking van de prijzen). 6. Leidende dienst - leidend ambtenaar. De leidende dienst is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende dienst is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. Voor deze opdracht werd een leidend ambtenaar aangewezen: FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Stafdienst Personeel en Organisatie De heer Kurt Van Raemdonck Directeur Personeel & Organisatie NORTH GALAXY toren B 16e verdieping Koning Albert II-laan 33 - Bus Brussel De leidend ambtenaar kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren. 7. Beschrijving van de te presteren diensten De diensten zijn identiek voor de vier percelen, behalve indien de aanbestedende overheid dit uitdrukkelijk in het bestek vermeld. Er dient dus te worden opgemerkt dat voor de uitvoering van perceel 1 en 3 de kinderen worden benaderd in het Nederlands, terwijl voor de uitvoering van de percelen 2 en 4 de kinderen worden benaderd in het Frans. 8

9 De FOD Financiën wenst tijdens de paas- en zomervakantie beroep te doen op externe partners om vakantieopvang te organiseren voor de kinderen van personeelsleden van de FOD Financiën die in Brussel werken. Deze vakantieopvang dient toegankelijk te zijn voor kinderen van personeelsleden van 3 tot 12 jaar 3. De kinderen moeten vrij kunnen kiezen of ze zich willen uitleven in spelletjes of zich rustig bezighouden. Een gevarieerd spelaanbod moet worden ontwikkeld dat zo veel mogelijk specifiek gericht is op de verschillende leeftijdsgroepen. De dienstverlener dient de vooropvang tussen 7.30 en 9.00 uur en de naopvang tussen en uur te verlenen in een van de lokalen van volgende gebouwen bezet door de FOD Financiën: STAD POSTCODE ADRES Brussel 1030 Brussel 1000 North Galaxy Koning Albert II-laan 33 Finance Tower Kruidtuinlaan 50 Deze opvang moet worden verzekerd a ratio van één animator per maximaal 8 kinderen die zich met de kinderen zal bezighouden. Hij garandeert ook het goede verloop van de trajecten tussen de lokalen van de aanbestedende overheid en deze van de dienstverlener en dit zowel s morgens als s avonds. Gedurende de voor- en naopvang zal de dienstverlener basismateriaal ter beschikking stellen: kleurboeken, stiften, potloden, BELANGRIJK: De communicatie tussen de FOD Financiën en de dienstverlener is heel belangrijk en dit zowel vóór, tijdens als na de periode van de vakantieopvang. Bijgevolg zal de opdrachtnemer tijdens elke opvang de aanbestedende overheid moeten informeren over elk incident, zoals een blessure, een ongeval of een eventuele vertraging van meer dan 15 minuten tijdens de verplaatsingen naar de opvang. Inschrijvingen: De inschrijver biedt een registratiesysteem van inschrijvingen aan. De inschrijver dient in te staan voor de inschrijvingen door de ouders en de financiële afhandeling van de ouderbijdrage. De dienstverlener moet de ouders toelaten hun kinderen uiterlijk drie weken vóór het begin van elke opvangperiode in te schrijven. Het opgeven van deze data is bindend tegenover de ouders. Bij ziekte of bij overlijden in de familie moet de inschrijving kosteloos kunnen worden geannuleerd. 3 Dit betekent dat kinderen die op het moment van de opvang nog niet de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt of die de leeftijd van 12 jaar reeds hebben bereikt, niet kunnen deelnemen. 9

10 Lokalen: De inschrijver dient een kindvriendelijke locatie ter beschikking te stellen die een volwaardig en kwalitatief opvangaanbod biedt en waar de kinderen zich fysiek en psychisch veilig voelen. De ruimtes dienen voldoende veilig en hygiënisch te zijn en zij moeten ingedeeld zijn in verschillende passend uitgeruste zones, waarbij de essentiële spel- en rustbehoeften van kinderen van verschillende leeftijden tegelijkertijd aan bod kunnen komen, zonder dat de kinderen elkaar storen. Bovendien zijn de lokalen en de uitrusting aangepast aan het aantal opgevangen kinderen en aan hun leeftijd. Voor elk perceel dienen de lokalen zich te situeren op een maximale afstand van 20 kilometer van de gebouwen bezet door de FOD Financiën waar de vooropvang en naopvang zal plaatsvinden. De inschrijver zal voor een veilig transport zorgen tussen de gebouwen van de FOD Financiën en de plaats waar de vakantieopvang zal plaatsvinden. Dit zal gebeuren ofwel via een wandeling van niet langer dan 10 minuten langs een veilig traject (uitsluitend indien de lokalen zich bevinden in de nabijheid van de verzamelpunten) ofwel via een daartoe voorzien goed onderhouden reglementair voertuig dat conform is met alle veiligheidsreglementen. De bouwtechnische en bouwfysische staat van de infrastructuur voldoet aan de geldende reglementering inzake brandveiligheid. De inschrijver moet een brandweerverslag of equivalent kunnen voorleggen. Dit verslag moet bij de offerte worden gevoegd. Personeel: Voor de vakantieopvang moet de inschrijver per locatie een team ter beschikking hebben dat instaat voor: het dagelijks beheer van de locatie; de pedagogische verantwoordelijkheid; de animatie met animatoren of hoofdanimatoren: 1 animator per 5 of 6 kinderen (van 3 tot 6 jaar) en 1 animator per 7 tot 8 kinderen (van 7 tot 12 jaar); medische zorgen met een medisch verantwoordelijke met een EHBO-brevet die zelf de eerste zorgen kan toedienen. Een permanentie dient te worden verzekerd in de lokalen van de vakantieopvang van 7.30 tot en met uur. Materiaal: Er moet voldoende veilig spelmateriaal ter beschikking zijn dat op verantwoorde wijze aan de kinderen wordt aangeboden. Dat spelmateriaal is aangepast aan de leeftijd, de aard en het ontwikkelingsniveau van de opgevangen kinderen. Eten en drinken: De inschrijver voorziet in een tienuurtje, middagmaal, vieruurtje en drankjes. 10

11 Alle aangeboden maaltijden dienen om medische redenen te kunnen worden aangepast. Deze medische vereisten worden op voorhand aan de dienstverlener kenbaar gemaakt. Facturatie: De inschrijver houdt zich bezig met de facturatie tegenover de ouders van de opgevangen kinderen. Hij staat ook in voor het afleveren van een attest zodat de ouders de kosten voor vakantieopvang fiscaal kunnen aftrekken. De inschrijver engageert zich voor elk perceel, een attest aan de ouders te geven en dit in een maximumtermijn van 10 dagen na de laatste opvangdag. Algemeen: Verloren voorwerpen worden één keer per week naar het North Galaxy-complex, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, gebracht. De inschrijver voorziet in gedetailleerde statistieken (aantal kinderen per dag en per site, lijst van de kinderen), specifiek voorzien voor de FOD Financiën, en bezorgt de nodige statistische gegevens op hetzelfde ogenblik als de factuur, en uiterlijk op 5 mei 2014 voor de percelen 1 en 2 en uiterlijk op 30 september 2014 voor de percelen 3 en 4, aan de aanbestedende overheid. De inschrijver organiseert een toegankelijk en transparant klachtenbeheerproces. Dit moet bij de offerte worden gevoegd. Elke klacht en zijn antwoord zullen onmiddellijk ter informatie doorgezonden worden aan de interne organiserende dienst van de FOD Financiën. 8. Documenten van toepassing op de opdracht 8.1 Wetgeving De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; Wet van 17 juni betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste dag die in dit bestek is voorzien voor de indiening van de offertes. 8.2 Documenten betreffende de opdracht De in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie aangekondigde of gepubliceerde berichten en eventuele rechtzettingen die op deze opdracht betrekking hebben, maken integraal deel uit van het bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden; 11

12 Onderhavig bestek nr. S&L/AO/365/2013 in zijn laatste versie zoals ter beschikking gesteld van de inschrijvers op de site van Financiën De goedgekeurde offerte van de opdrachtnemer. 9. Offertes 9.1 In de offerte te vermelden gegevens De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden. BELANGRIJK De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het in bijlage gevoegde offerteformulier te gebruiken. In dat opzicht wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dat bepaalt: Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De offerte en het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De inschrijver geeft aan welke taal hij kiest voor de interpretatie van het contract. Indien hij dit niet uitdrukkelijk aangeeft, wordt er van uitgegaan dat hij de taal kiest waarin zijn offerte is opgemaakt. De inschrijver nummert de pagina s van zijn offerte. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte: - de eenheidsprijzen per dag per kind (per perceel) (inclusief btw); - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen; - de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend; - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers); 12

13 - het inschrijvingsnummer bij de RSZ; - het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij de Bank van de Post of bij enige andere financiële instelling geopend heeft; - de naam, de voornaam, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, de handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; - alle vereiste elementen en documenten voor de evaluatie van de offertes. BELANGRIJK Voor elke offerte die wordt ingediend door een gemachtigde, voegt de lasthebber bij de offerte de rechtsgeldige of onderhandse akte (of een kopie van die akte) die bewijst dat hij ertoe gemachtigd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd. 9.2 Structuur van de offerte. De offerte van de inschrijver dient te bestaan uit de volgende drie te onderscheiden delen: Deel A Administratief en financieel deel Offerteformulier In dit hoofdstuk stelt de inschrijver in de opgelegde volgorde de volgende stukken voor: 1. het ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier; 2. voor elke offerte die wordt ingediend door een lasthebber: de rechtsgeldige of onderhandse akte (of een kopie van die akte) die door de lasthebber wordt bijgevoegd als bewijs dat hij ertoe gemachtigd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd. II. Documenten betreffende de selectiecriteria In dit hoofdstuk stelt de inschrijver in de opgelegde volgorde de volgende stukken voor: 1. Documenten betreffende de selectiecriteria die toestaan om de financiële en economische draagkracht van de inschrijver te beoordelen. 2. Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de technische en professionele draagkracht van de inschrijver te beoordelen. Deel B Technisch deel In dit deel herneemt de inschrijver voor elk perceel waarvoor hij een offerte indient het geheel aan informatie die de aanbestedende overheid toelaat om - de materiële regelmatigheid van de offerte te controleren; - de offerte te evalueren op basis van de gunningscriteria vermeld in punt van het onderhavige bestek. 13

14 Deel C Bijlagen In dit deel voegt de inschrijver alle bijlagen en nuttige documenten die niet worden geëist in de vorige delen Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 180 kalenderdagen vanaf de dag na die waarop de offertes worden geopend. 10. Prijzen 10.1 Prijzen. Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in euro. De dienstverlener wordt geacht in zijn eenheidsprijs alle mogelijke kosten per dag per kind per perceel inbegrepen te hebben, waaronder eventueel het vervoermiddel, alle mogelijke activiteiten, alle mogelijke maaltijden/snacks (tienuurtje, middagmaal en vieruurtje) en dranken Prijsherziening Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk. 11. Aansprakelijkheid van de dienstverlener De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. 12. Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria 12.1 Selectiecriteria De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in punt 12.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn. 14

15 Uitsluitingscriteria. BELANGRIJK Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leven die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zullen door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium:.1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan 3000 euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3000 euro, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3000 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake beta ling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien h ij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. 15

16 Tweede uitsluitingscriterium: Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoe ld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Stra fwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenko mst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijvers te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. Derde uitsluitingscriterium: Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 61, 2, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die: 1 in staat van faillissement of van vereffening ve rkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, vo or wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium: Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Vijfde uitsluitingscriterium: De inschrijver mag niet bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken. Bovendien verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder: 16

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015"

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor FIRST 2015 Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139 Bestek: Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015" Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/437/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 14u30 Cahier des

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR VERWERVING VAN SOFTWARELICENTIES, HARDWARE EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN DE FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN DE BESTRIJDING VAN INTERNETFRAUDE ALSOOK HET VOORZIEN VAN DE NODIGE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BOZ-IT-2014

INHOUDSTAFEL. BOZ-IT-2014 INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst.... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie.... 2 4. Informatiesessies.... 3 5.

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Lastenboek

INHOUDSTAFEL. BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN....2 1. Voorwerp en aard van de opdracht...2 2. Duur van de overeenkomst...2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie....2 4.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

BESTEK 2014-07-11 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT

BESTEK 2014-07-11 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT 1/25 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Aanspreekpunt: S. Van Roy (Tél.: 02 226 88 58) J. Tyskens (Tél.: 02 226 89

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie