PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS. Jaarverslag MBO Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS. Jaarverslag 2014. MBO Utrecht"

Transcriptie

1 PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS MBO Utrecht

2 MBO Utrecht

3 Blik op de omgeving Deze publieksversie is afgeleid van het geïntegreerd jaardocument 2014 dat te vinden is op Voor u ligt het jaarverslag van 2014, een bijzonder jaar voor onze onderwijsinstelling. Een jaar waarin wij met onze medewerkers de luiken hebben geopend. In 2013 is gezamenlijk een solide basis gelegd voor de toekomst. In 2014 lag de focus op ondernemende medewerkers die ondernemend onderwijs geven. Dit betrof allereerst de samenwerking met collega s, studenten en hun ouders/ verzorgers. En ten tweede de omgeving van MBO Utrecht: de buurt, docenten in/uit de praktijk, stageplekken, leerbedrijven, werkveldcommissies, uiteenlopende samenwerkingsverbanden en toeleverende en afnemende scholen. De blik meer naar buiten richten, open staan voor input van derden heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Dit past bij onze ambitie om onze organisatie structureel te willen verbeteren. Daarom hebben we ook dit jaar geïnvesteerd in het verder vergroten van de kwaliteit door heel de organisatie. Onze drie kernwaarden zijn onveranderd: persoonlijk, ondernemend en ambitieus. In 2014 namen we afscheid van onze gewaardeerde bestuursvoorzitter Adri van der Wind. Op 1 januari heeft Margreet Rookmaker haar functie als bestuursvoorzitter overgenomen. Als College van Bestuur leggen wij graag verantwoording af door middel van dit jaarverslag. Omdat ook wij de ambitie hebben om te leren, zijn tips of adviezen hoe het beter kan, van harte welkom via drs. R. (Robert) Leeftink RC drs. M. (Margreet) Rookmaker College van Bestuur

4 Inhoud Colofon Uitgave van MBO Utrecht Redactie: Wilma Schreiber Ontwerp: Gilmar Pattipeilohy Drukwerk: Practicum Grafimedia Groep BV Fotografie voorzijde: Wiep van Apeldoorn 1. Profiel MBO Utrecht 8 2. Een solide basis Onze studenten zijn onze ambassadeurs Excellente teams van professionals Verankerd in de regio Een robuuste organisatie 44

5 1. Profiel MBO Utrecht 1 Profiel MBO Utrecht Algemene informatie over missie, visie, strategische doelstellingen en organisatieinrichting. Ons kompas MBO Utrecht is een kleinschalige interconfessionele onderwijsinstelling die doelmatig onderwijs aanbiedt met focus op de bovenkant van het mbo. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar en burgerschap. Dat gebeurt vanuit onze identiteit: met respect voor elkaars meningen en ideeën. Onze missie Wij bieden onze studenten meer dan een opleiding en leren hun meer dan een vak. Daarmee leveren wij een bijdrage aan hun ontwikkeling tot zelfbewuste professionals. Onze visie Wij geloven in talentontwikkeling en toekomstkansen voor jonge mensen. Onze kernwaarden Aan onze visie liggen drie kernwaarden ten grondslag: persoonlijk, ondernemend en ambitieus. Persoonlijk Bij ons mogen studenten rekenen op respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid, omdat deze waarden verankerd zijn in onze interconfessionele identiteit. Onze onderwijsinstelling biedt een kleinschalige leer- en werkomgeving, waardoor studenten zich snel betrokken en verbonden voelen. Ondernemend Bij ons wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en gedrag van studenten. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief. Studenten krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen en in de praktijk ervaring op te doen, bijvoorbeeld in een van onze leerbedrijven. Deze leerbedrijven maken deel uit van een organisatie die midden in de samenleving staat, met veel samenwerkingspartners. Ambitieus Bij ons worden studenten uitgedaagd en krijgen zij uitstekende mogelijkheden om hun talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Met het brede aanbod aan opleidingen en leerbedrijven kunnen zij de keus maken die het beste bij hen past. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor hun vervolgopleiding en verdere loopbaan. Onze belofte De pay-off van MBO Utrecht ambitie in leren geeft kort weer wat wij beloven aan onze doelgroepen en beargumenteert waarom zij er goed aan doen om voor onze onderwijsinstelling te kiezen. 9

6 1. Profiel MBO Utrecht Onze organisatie 10 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is sinds 1 januari 2013 als volgt samengesteld: De heer prof. dr. mr. G.D. Minderman - voorzitter De heer A.H.J. Alfrink - vice-voorzitter Mevrouw drs. M.H.J. van t Klooster MBA Mevrouw K.M.J. Brookhuis Mevrouw drs. M.E. Verkuijlen MA College van Bestuur Het College van Bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen: Mevrouw mr. A.H. van der Wind, voorzitter Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Amstelland De heer drs. R Leeftink RC, lid. Nevenfunctie: Penningmeester Federatie Christelijk MBO. Thuis bij MBO Utrecht MBO Utrecht: een levensbeschouwelijke instelling Bij ons mag je als student rekenen op respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid. Dat heeft te maken met het interconfessionele karakter van de school. Iedereen is even welkom, iedereen is even belangrijk. Dankzij de kleinschalige leer- en werkomgeving zul je je al snel op je gemak voelen. Aan het woord is Erik Bekkering, regisseur Identiteit en Diversiteit: De school vervult een betekenisvolle rol in de maatschappij en het leven van jonge mensen. MBO Utrecht vervult deze rol door te werken aan talentontwikkeling van en toekomstkansen voor jonge mensen. Hierbij willen wij studenten inspire- ren te dromen van en te werken aan een humane, solidaire en duurzame wereld. Een wereld waarin mensen leven met inzet en verantwoordelijkheid voor elkaar en de aarde. Dat kan alleen als wij zelf als medewerkers van MBO Utrecht leven met hoop en geloof in de toekomst van de wereld. Wij vinden dat wij die hoop en dat geloof behoren door te geven aan onze studenten bij de voorbereiding op hun toekomst. Bovendien hebben wij de plicht jonge mensen te stimuleren en hen te vragen een bijdrage te leveren aan de droom voor de toekomst van de wereld. Vandaar dat wij onze studenten meer willen bieden dan een opleiding en hen meer willen leren dan een vak. Op 1 november 2014 is mevrouw drs. M. Rookmaker toegetreden als lid van het College van Bestuur. Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen bij Brabant Water N.V. Lid Raad van Commissarissen bij NV Afvalzorg Holding Mevrouw Rookmaker is per 1 januari 2015 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Academies van MBO Utrecht De opleidingen van MBO Utrecht worden verzorgd in de volgende, kleinschalig opgezette Academies: Academie voor Economie en Ondernemen MHBO Academie Academie voor Techniek ICT Academie Sportacademie Utrecht Utrechtse Dansacademie Utrechtse Zorgacademie Gooise Zorgacademie Academie voor Welzijn Eventacademie Academie voor Horeca en Toerisme Entreeopleidingen Medezeggenschap MBO Utrecht heeft de medezeggenschap georganiseerd in een centrale Studen tenraad en de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft in maart 2014 tussentijdse verkiezingen gehou den. Na verkiezingen voor de kiesgroep Onderwijsgevend Personeel, is de vol tallige Ondernemingsraad geïnstalleerd door het College van Bestuur. De Ondernemingsraad kent een Finan ciële Commissie die onderwerpen voor bereidt voor bespreking in de voltallige Ondernemingsraad. Tevens vond vorig jaar acht maal een overleg plaats met het College van Bestuur. De Studentenraad bestond in 2014 uit vier leden, die de studenten van alle Academies van MBO Utrecht vertegen woordigen. Jeroen van der Plas, huidige voorzitter Studentenraad De Studentenraad biedt een unieke kans om de behoefte van de student aan de orde te stellen. Ik merk dat studeren leuker is geworden doordat ik in de Studentenraad zit. Je bent hiermee een stuk meer betrokken bij de instelling. We zijn niet langer enkel studenten, maar vertegenwoordigers van onze medestudenten. In de korte tijd dat ik in de Studentenraad zit, heb ik al veel vooruitgang gezien op uiteenlopende gebieden, van veiligheidsbeleid tot informatievoorziening en alles daar tussenin. Dit biedt veel hoop voor het komende jaar. 11

7 1. Profiel MBO Utrecht Utrechtse Zorgacademie Academie voor Techniek Herman Broodacademie Utrechtse Dansacademie MHBO Academie Event Academie Academie voor Welzijn Economie 2 Helpende zorg en Welzijn 2 Gooise Zorgacademie ICT Academie Sportacademie Utrecht Academie voor Economie en Ondernemen Academie voor Horeca en Toerisme Bestuursbureau Personeel & organisatie MBO Utrecht heeft een platte organisatiestructuur waarin de resultaatverantwoordelijke Academies worden gefaciliteerd om een bijdrage te leveren aan de ambities van de school. Onderwijs & Beleid Financiën & Control Entreeopleidingen Studentadministratie Facilitair/ Huisvesting Marketing & Communicatiebureau ICT Raad van toezicht Maarten van Leeuwen, voorzitter MBO Utrecht is een kwalitatief hoogstaande opleider. De focus in het oplei Studentenraad tot december 2014 In de Studentenraad heb ik een leuke tijd dingsaanbod ligt op de bovenkant van College van Bestuur gehad. Als lid en als voorzitter kreeg ik de het mbo (niveau 3, 4, MHBO, Excellent). 12 unieke kans om de studenten te vertegen- Hier is onze organisatie sterk in en heeft 13 Studentenraad Ondernemingsraad woordigen bij het bestuur van de school. Onderwerpen als veiligheid in en om de school en informatievoorziening voor studenten worden steeds belangrijker. Afgelopen jaar zijn wij intern gegroeid in zowel leden als structuur. Dit jaar neemt Jeroen van der Plas het stokje van mij over, ik denk dat hij samen met de medestudentenraadsleden komend jaar erg succesvol zal zijn en de school weer een stukje beter kan maken voor de studenten. Strategische doelen MBO Utrecht wil uitblinken in dat wat we belangrijk vinden. Zoals verwoord in onze missie en visie, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van onze studenten ter voorbereiding op de maatschappij. Dit doen we op een persoonlijke, ondernemende en ambitieuze wijze. MBO Utrecht leidt studenten op: handelend vanuit een interconfessionele identiteit met een breed portfolio mbo BOL-opleidingen voor de bovenkant van het mbo (niveau 3, 4, MHBO, Excellent) met economische relevantie voor de agglomeratie Utrecht rekening houdend met een grootstedelijke populatie vanuit een kleinschalige organisatie. zij de meeste toegevoegde waarde. Het is in lijn met onze strategie en vraagt om doorontwikkeling van de bestaande opbouw van de onderwijsniveaus. MBO Utrecht wil hiermee anticiperen op de snel veranderende arbeidsvraag naar hoger geschoolde mbo ers en wil toeleverend partner zijn voor het hbo. In een bredere context sluit MBO Utrecht hiermee aan op de topsectorenagenda van het Rijk waarin het mbo uitgedaagd wordt om de hogere niveaus mbo uit te laten blinken. De Strategische Koers beschrijft de richting die wij de komende drie jaar op zullen gaan plus de bijbehorende strategische doelen. Deze doelen worden jaarlijks geconcretiseerd in een MBO Utrecht jaarplan (A3 Team Resultaten en Activiteiten Plan (TRAP)). Dit MBO Utrecht jaarplan wordt op Academieniveau doorvertaald in een A3 TRAP per Academie. Concreet omvat de Strategische Koers de volgende doelen: Primair proces op orde Randvoorwaarde voor het doorontwikkelen van MBO Utrecht is dat de basis op orde is. Oftewel dat de vereisten uit

8 1. Profiel MBO Utrecht Focus op Vakmanschap goed en tijdig worden ingevoerd. Daarnaast dient het huis op orde te zijn. Dit betekent goede onderwijs-logistieke en bedrijfsvoe 14 ringsprocessen. We zijn op de goede de overstap naar het hbo eenvoudiger constateerden we dat er nog voldoende ons onderwijs is erop gericht studenten weg: zowel de studententevredenheid en potentieel succesvol is. Om deze ruimte voor verbetering is op dit punt. deze basishouding bij te brengen. Leren 15 als onze rendementscijfers stijgen licht aansluiting te optimaliseren, heeft MBO én doen geeft het beste resultaat. MBO en de VSV-cijfers dalen. Ook het behalen Utrecht individuele samenwerkingsverbanden Inspectietoezicht Utrecht biedt studenten en medewerkers van het predicaat Top-opleiding voor een met een aantal hogescholen. MBO Utrecht biedt onderwijs van goed alle ruimte hun grenzen te verleggen, aantal opleidingen in de keuzegids 2015 Deze zijn in 2014 doorgezet. Daarnaast niveau. In 2014 werd nog slechts één kansen te zien en iets nieuws te creëren. wijst hierop. participeert MBO Utrecht in het regionale opleiding als zwak beoordeeld door de Zij moeten waar en wanneer mogelijk mbo-hbo-traject, waar gezamenlijk Inspectie. leren ondernemen, dromen en doen, val een keuzedeel wordt ontwikkeld. De implementatie van het actieplan Focus op Vakmanschap komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. Verder uitbouwen van diversiteit aan de bovenkant MBO Utrecht focust op de hoogste niveaus BOL-opleidingen door middel van een uitbouw van de BOL MHBO- en Excellent-opleidingen tot een volledig aanbod. Dit maakt ons niveau 4 aanbod meer divers en beter afgestemd op de wens van het beroepenveld en het hbo. Om onze diversiteit aan de bovenkant van het mbo uit te breiden, hebben we diverse projecten ingezet en de verwachting is dat het aanbod van de MHBO Academie in 2015 uitgebreid zal worden. Uitbouw samenwerking met het hbo Het diverse aanbod van mbo-opleidingen aan de bovenkant maakt ons een aantrekkelijke partner voor het hbo omdat Omzetten positionering in profilering De strategische positionering van MBO Utrecht is onvoldoende bekend bij onze klanten (deelnemers, beroepenveld). Bedrijven en organisaties die ons profiel wel kennen, baseren hier niet zelden de keuze voor MBO Utrecht op. De uitdaging voor MBO Utrecht is dus om de onderscheidende positionering om te zetten in een onderscheidende profilering. Onze pareltjes mogen glanzen. Tijdens stakeholdersbijeenkomsten in 2014 bleek dat betrokkenen een steeds beter en scherper beeld hebben van onze organisatie en ons profiel. Tegelijkertijd MBO Utrecht onderneemt! De samenleving heeft behoefte aan mensen met een ondernemende houding en Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, bracht woensdag 16 april 2014 een bezoek aan MBO Utrecht. Na een kennismakingsgesprek het College van Bestuur sprak hij uitgebreid met studenten en docenten van de Herman Brood Academie en de MHBO Academie. Uitbouw sterke en onderscheidende niveau 4 opleidingen MBO Utrecht heeft een aantal unieke opleidingen in de creatieve sector die landelijke uitstraling hebben. Deze opleidingen maken we nog toonaangevender. Lisanne Reuterink (17) uit Montfoort: Dit is een brede, overzichtelijke opleiding. Dat spreekt mij aan. De docenten zijn echt bij de studenten betrokken, dat zie je al bij het Open Huis. Ik heb geen spijt dat ik na 4 jaar havo naar het mbo ben gegaan.

9 1. Profiel MBO Utrecht len en opstaan. Dat is onze ambitie. Want leren moet uiteindelijk een uitdagende, avontuurlijke reis zijn. 16 Naast opleidingen in de wettelijke van hun eigen bedrijf. Ook gaan ze op domeinen biedt MBO Utrecht, in samenwerking bedrijfsbezoek bij de ondernemingen. 17 met het bedrijfsleven, onderwijs In juni 2014 hebben we een traject afge op verschillende onderwijsleerbedrijven rond waaraan twintig studenten deelnamen. zoals Eventlab, Café Morgen, Toasted, Aan het einde van het project U-sport en Hiermee wordt hebben de studenten in een pitch hun ingespeeld op actuele ontwikkelingen in idee gepresenteerd aan een vakjury. beroepsonderwijs en ondernemerschap. De winnaar haalde daarmee zijn eerste Onze studenten stappen hier letterlijk opdracht binnen. In oktober 2014 is een iedere dag de praktijk van het ondernemerschap nieuw traject gestart. binnen. BIZZ Talent In het studiejaar heeft MBO Utrecht, samen met KvK Midden Nederland en de Utrechtse Ondernemersacademie, verschillende workshops voor studenten verzorgd, gericht op Jamal Soto (19) uit Maarssen: De horeca is een vak apart. Je maakt veel uren en moet soms letterlijk lang op je benen staan. Dat houd je alleen vol als je dit werk heel erg leuk vindt. Ik kijk nu al uit naar mijn stage bij Rijkswaterstaat. Ik ga in september samen met één kok de warme maaltijden voor 900 man voorbereiden. het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. In dit gezamenlijke project, Bizz Talent, worden onze studenten door bedrijven gecoacht bij het starten Daarnaast ontwikkelde MBO Utrecht in 2014 samen met de Utrechtse Ondernemersacademie een awarenessprogramma, waarbij studenten van de Zorgacademie kennismaakten met het ondernemerschap. Een aantal opleidingen heeft ondernemerschap inmiddels opgenomen in het curriculum, waaronder de Eventacademie, de Herman Broodacademie en de Academie voor Economie en Ondernemen. De invulling varieert van praktijkopdrachten, de ondernemersgame tot lessencycli gekoppeld aan het opzetten van eigen ondernemingen. Arjan Habben Jansen is BIZZ Talent Ondernemer van het Jaar https://www.youtube.com/watch?v=lavrg7fapge Arjan Habben Jansen (17) uit Zegveld mag zich officieel BIZZ Talent Ondernemer van het Jaar 2014 noemen. In acht maanden tijd heeft hij vanuit het niets een eigen, goedlopende onderneming opgezet. Met Habbes Borduurstudio (habbesborduurstudio. nl) versloeg hij dinsdag 10 juni op het beursplein van het BIZZ Talent Event negen medestudenten uit het BIZZ Talent programma, een nieuw onderwijsprogramma voor het mbo op het gebied van ondernemerschap. Nog voordat hij wist dat hij gewonnen had, kon Arjan al terugkijken op een geslaagd beursplein. Ik heb mijn eerste opdracht voor vandaag alweer binnen, reageerde hij op het feit dat iemand uit het aanwezige publiek spontaan een opdracht bij hem plaatste. Arjan droeg zijn overwinning in de eerste plaats op aan zijn ouders. Als kind uit een echt ondernemersgezin is het ondernemerschap hem met de paplepel ingegoten. Dankzij hun steun kon Arjan zich namelijk als toen nog zestienjarige samen met zijn moeder inschrijven bij de Kamer van Koophandel en hoefde hij zich niet tegen te laten houden door zijn leeftijd. Bovendien hielpen zijn ouders hem met zijn eerste grote investering; de aanschaf van een borduurmachine. Ik maak nog geen winst, eerst moet de machine terugbetaald worden. Maar daarvoor ben ik al heel ver op weg!, aldus Arjan.

10 2. Met een solide basis 2 Een solide basis Ontwikkelingen op het vlak van onderwijs en examinering, vormgeving van kwaliteitszorg. Onderwijsontwikkelingen In 2014 heeft MBO Utrecht veel aandacht besteed aan de herinrichting van het onderwijs. Het onderwijs is geïntensiveerd in lesuren per jaar en verschillende opleidingen zijn in duur verkort naar maximaal drie jaar. Voor de BBL-opleidingen gold dit al sinds 1 augustus 2013 en per 1 augustus 2014 is dit ook doorgevoerd voor de BOL-opleidingen. Herontwerp opleidingen op basis van nieuwe kwalificatiedossiers met invoerdatum In 2014 heeft het herontwerpproces (intensiveren en vernieuwen) vooral in het teken gestaan van de nieuwe urennormen voor het eerste leerjaar in schooljaar MBO Utrecht voert de nieuwe kwalificatiedossiers per 1 augustus 2016 in. Docenten herontwerp en teammanagers vanuit alle Academies hebben de in-company leergang Onderwijsmaker van MBO Diensten/CINOP gevolgd. Hierbij stonden scholing en informatievoorziening op het terrein van herontwerp en kennisdeling centraal. Als opdracht vanuit de bijeenkomsten zijn er plannen van aanpak herontwerp opgeleverd. Het herontwerpproces wordt in 2015 voortgezet in de Academies/onderwijsteams. Dan vindt onder andere het herontwerp studiejaar 2 en 3 en een evaluatie van jaar 1 van de urennorm plaats. Kwaliteitssturing door middel van (sub)kwaliteitskaders en bijbehorende handboeken In 2014 is de onderwijsvisie van MBO Utrecht aangescherpt en zijn in de kwaliteitskaders en handboeken de beleidsthema s verder uitgewerkt. De kwaliteitskaders en handboeken vormen de basis voor het herontwerpproces Focus op Vakmanschap. 19 Dyon Imandt (17) uit Haastrecht: Ik vind het zo mooi om te zien dat kinderen voor mijn ogen groeien in de dingen die ze doen. Ik merkte bij mijn stage dat ik hiervan geniet en er blij van word. De één heeft ADHAD of autisme, de ander is agressief of zit met leerproblemen. Het zijn kinderen van 0 tot 18 jaar bij wie het allemaal niet zo soepel loopt. Eenduidig en kwalitatief hoogstaand portfolio aan keuzedelen In 2014 is besloten het profiel van MBO Utrecht aan te scherpen door middel van een klein aantal generieke MBO Utrecht keuzedelen. Deze worden ontwikkeld in 2015, met onze kernwaarden als uitgangspunt. Verder staan hierbij differentiëren en (online) contextrijk leren centraal.

11 2. Met een solide basis Examinering Naast onderwijs is examinering een belangrijke hoofdverantwoordelijkheid. De Examencommissie MBO Utrecht heeft tot doel de examinering rechtmatig te laten verlopen en daarmee in ieder geval te voldoen aan de examenstan 20 daarden van de Inspectie van het Onderwijs, zoals omschreven in de Regeling Om continu te verbeteren, hanteert en ontevredenheid bij medewerkers. De 21 standaarden examenkwaliteit MBO Nieuwe examenorganisatie In september 2014 is gekozen voor een nieuwe examenorganisatie. Hierbij gaat MBO Utrecht uit van de eigen verantwoordelijkheid en het kritisch vermogen van de professional. In de nieuwe examenorganisatie wordt ruimte geboden aan de ontwikkeling van meer eigenaarschap bij de professionals. Zij worden in staat gesteld het geweten van de organisatie te vormen, ook wat betreft examinering, en vormen een kenniskring van examenexperts. Het betrekken van professionals in de teams bij het proces van diplomering, verbetert en verankert de kwaliteit van de examinering. De professionals zijn lid van de diplomavaststel- en validatiecommissie en direct betrokken bij het vaststellen van de examenresultaten en de diplomering. Dit gebeurt in de diplomavergadering van de examencommissie; hierdoor is er ook een directe verbinding tussen examencommissie en de teams. Kwaliteitszorg Het kwaliteitsbeleid van MBO Utrecht is gericht op continu verbeteren. Op alle niveaus zijn doelen en activiteiten benoemd, waardoor samenhang en integratie ontstaan. MBO Utrecht de PDCA-cyclus, een bekend model voor kwaliteitsmanagement, plus een digitaal zelfevaluatieinstrument: Yucan Kwaliteitsmanager. Hiermee wordt de kwaliteit van de werkprocessen geëvalueerd aan de hand van de kwaliteitsaspecten en criteria van het Toezichtkader BVE Jaarlijks voert MBO Utrecht interne en externe audits uit. Daarnaast wordt er jaarlijks een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals de tevredenheidsmeting onder praktijkbedrijven, studenten en medewerkers. Inspectieonderzoeken In mei 2014 heeft de Inspectie bij MBO Utrecht de Staat van de Instelling uitgevoerd. Conclusie was dat MBO Utrecht voortvarend aan de slag is gegaan met het opzetten en aansturen van een kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op de PDCA-cyclus. Voor een jonge organisatie zijn er dan ook grote stappen gezet in de instrumentele ontwikkeling van het systeem en de deskundigheidsbevordering van de verantwoordelijke managers. De sturing van het College van Bestuur is beoordeeld als voldoende. Daarnaast constateerde de Inspectie enkele risico s voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betrof de kwaliteit van de examinering, het niveau van de opbrengsten van een aantal opleidingen Inspectie constateerde verder dat de kwaliteitsborging bij MBO Utrecht onvoldoende is en biedt ons de gelegenheid deze te verbeteren. Het beperkt aanvullend vervolgtoezicht bestaat uit een vervolgonderzoek in het najaar van 2015, waarbij de kwaliteitsborging van alle opleidingen opnieuw wordt beoordeeld. Quarda Zarioh (20) uit Nieuwe gein: Over MBO Utrecht had ik al eerder goede verhalen gehoord. Daarom wist ik wat ik kon verwachten. Dit is een fijne school. Je wordt met respect behandeld. Als je een keer niet lekker in je vel zit, staat iedereen voor je klaar. Aan de andere kant verwachten ze dat je in het derde jaar steeds zelfstandiger wordt. Dat mag ook wel. De Inspectie heeft het aangepast financieel continuïteitstoezicht van MBO Utrecht gewijzigd in een basisarrangement. Op dit punt zijn geen (verhoogde) risico s vastgesteld. Esmée Schuszler (18) uit Utrecht: Als kind zorgde ik voor pleisters als een van mijn broers viel. Ik genoot van de verhalen van mijn opa en oma over hun baan in het ziekenhuis. Als nieuwsgierig aagje wilde ik graag weten wat er om mij heen gebeurde. Die karaktereigenschappen passen bij de zorg. Bij de Utrechtse Zorgacademie leer ik alles over het beroep verpleegkunde. Ik wil meer kunnen dan pleisters plakken.

12 3. Onze studenten zijn onze ambassadeurs Studententevredenheid Eens in de twee jaar wordt de landelijke studententevredenheidsenquête, de JOB-monitor, uitgezet. MBO Utrecht hecht grote waarde aan de mening van studenten. Daarom vindt binnen onze Academies in de tussenliggende jaren een eigen studententevredenheidsonderzoek plaats. De JOB-monitor werd ingevuld door 43% van de studentenpopulatie. 3 Resultaten Onze studenten zijn onze ambassadeurs landelijke studententevredenheidsenquête, studieloopbaanbegeleiding, voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en passend onderwijs, schoolveiligheid en ICT-innovaties. Studenttevredenheid Studenttevredenheidsonderzoek - school 6,1 6,3 Studenttevredenheidsonderzoek - opleiding 6,8 7,0 Studieloopbaanbegeleiding Het beleid van MBO Utrecht is erop gericht de persoonlijke loopbaancompetenties van de student te ontwikkelen, zodat deze steeds meer zelfstandig sturing leert geven aan de eigen loopbaan. Zo kan hij een bewuste keuze maken voor een plek op de arbeidsmarkt of voor een vervolgopleiding op basis van zijn ambities en talenten. Een intensieve studie- en loopbaanbegeleiding vermindert tevens het voortijdig schoolverlaten. In het kader daarvan participeert MBO Utrecht in het landelijke stimulerings project Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), dat nog doorloopt tot eind Behaalde resultaten In 2014 hebben de schoolcoaches LOB zeven onderwijsteams getraind in het voeren van loopbaangesprekken met studenten. De overige onderwijsteams volgen in Zomerschool In de laatste twee weken van de zomervakantie vond weer de MBO Utrecht Zomerschool plaats voor zittende en nieuwe studenten. Het programma op maat voor Nederlands, Engels en rekenen helpt bij het wegwerken van achterstanden en draagt ook bij aan het plezier van de student om met deze vakken bezig te zijn. Zo n vijftig studenten voltooiden het programma; hun resultaten zijn vastgelegd in het studentvolgsysteem. Voortijdig schoolverlaten (VSV) MBO Utrecht heeft diverse projecten lopen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen of te reduceren. Het behalen van een startkwalificatie geeft studenten immers een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek in de samenleving. Hiervoor werkt 23

13 3. Onze studenten zijn onze ambassadeurs MBO Utrecht intensief samen met de gemeente Utrecht en de vo- en mboinstellingen in de regio. Ondanks de inspanningen vanuit de onderwijsteams, de werkgroep VSV, de teammanagers en SDV (Studentendienstverlening) is het aantal VSV ers nog te hoog. Daarom hebben we een extra impuls gegeven aan het beleid omtrent VSV: iedere teammanager, studieloopbaanbegeleider (SLB er), docent, studentendienstverlener (SDV er) en verzuimcoördinator moet het voorkomen van ongeoorloofd verzuim en VSV als prioriteit zien. Hiervoor is in 2014 een integraal plan van aanpak VSV in uitvoering genomen. Ook vond in juni 2014 de Conferentie Mindshift en verbinding VSV: Sterren aan de Hemel plaats. Danstalent Rosa Lens uit Nieuwegein blinkt uit bij MBO Utrecht Studenten Ongewogen aantallen Gewogen aantallen Gewogen incl. prijsfactor Herkomst studenten - Utrecht 25% 24% 23% - Nieuwegein/IJsselstein 12% 12% 12% - overige gemeenten 63% 64% 65% Onderwijsresultaten Jaarresultaat Niveau 1 71,73% 78,38% Niveau 2 62,90% 70,73% Niveau 3 52,83% 67,41% Niveau 4 69,96% 66,96% Diplomaresultaat Niveau 1 65,31% 70,73% Niveau 2 63,88% 69,28% Niveau 3 52,83% 65,54% Niveau 4 70,63% 67,78% VSV 8,1% 6.7% Rosa Lens, studente van de Utrechtse Dansacademie van MBO Utrecht, is verkozen tot Uitblinker van MBO Utrecht. Op 9 oktober 2014 vertegenwoordigde zij MBO Utrecht tijdens de landelijke verkiezing van MBO Uitblinker van het jaar die wordt georganiseerd door de MBO Raad. Rosa is het voorbeeld van een mbo-studente met ambitie. Ze heeft grootse toekomstplannen en stelt alles in het werk om haar doelen te behalen. Haar droom is om later een eigen dansschool te openen. Hier wil ze danslessen geven aan kinderen én aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ik merk dat veel dansscholen zich niet openstellen voor gehandicapte kinderen. Daarom zou ik later graag een eigen dansschool willen waar ook kinderen met een beperking hun passie kwijt kunnen.

14 3. Onze studenten zijn onze ambassadeurs In juni 2014 vond de Conferentie Mindshift en verbinding VSV: Sterren aan de Hemel plaats preventie en een goede intake (inclusief warme overdracht). Inmiddels is een pilot uitgevoerd met een nieuw ontwikkeld begeleidingsplanformat, dat in december 2014 is bijgesteld op basis van de opgedane ervaringen. In 2015 wordt dit format in alle onderwijsteams geïmplementeerd. Het begeleidingsplanformat ziet er als volgt uit: 1. Basisbegeleiding Student zit wat betreft niveau, capaciteiten en opleiding op zijn plaats 2. Basis + Student kan met structurele extra begeleiding en faciliteiten de opleiding succesvol binnen de reguliere tijd afronden 3. Niveau- en loopbaanproblematiek Student heeft een leerachterstand of leerbelemmering 26 waardoor de resultaten achterblijven of teruglopen Studiehouding Student heeft problemen in de leer-/studiehouding, waardoor studievertraging of VSV dreigt Passend onderwijs Vorig jaar heeft MBO Utrecht alle noodzakelijke stappen gezet om per 1 augustus de invoering van passend onderwijs te kunnen starten. Met passend onderwijs bedoelen we dat elke geplaatste student een passend onderwijsaanbod krijgt dat hem of haar uitdaagt persoonlijke talenten en ambities maximaal te ontwikkelen en de schoolloopbaan succesvol af te ronden. De docenten houden in hun didactische en pedagogische aanpak rekening met verschillen tussen studenten. Bij passend onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs dat docenten op eigen kracht kunnen bieden (het basisarrangement) en onderwijs waarbij ondersteuning van deskundigen gewenst is (uitgebreid arrangement). Het ontwikkelperspectief van de student staat centraal niet de handicap of medische beperking. De nadruk ligt op signalering, Roy Kuijper (16) uit Utrecht: Ik zit niet dag en nacht achter mijn pc. Ik game veel, maar ik programmeer ook thuis. Ik vind het gewoon lekker om met mijn vrienden nieuwe spellen uit te proberen. Ik krijg een kick als ik kan laten zien wat ik op de pc ontwikkeld heb. 5. Gedragsproblematiek 6. Persoonlijke problematiek Hybride (leer)omgeving Het onderwijs van MBO Utrecht ontpopt zich in toenemende mate tot een educatieve ICT-omgeving. Studenten maken daarin steeds meer gebruik van hun eigen tablet, laptop of smartphone. Om deze ontwikkeling te faciliteren, heeft MBO Utrecht in 2013 en 2014 de ICT-omgeving naar een hoger niveau gebracht met als leidraad Any Place, Any Time, Any Where. Student vertoont zorgelijk gedrag, heeft een zorgelijke houding of stoornis, die het succesvol afronden van de opleiding mogelijk in de weg staat Student heeft een leerachterstand of leerbelemmering vanwege persoonlijke problematiek waardoor de resultaten achterblijven of teruglopen Tevens is vorig jaar geïnvesteerd in de transitie naar cloud computing. Vanaf het schooljaar is de educatieve cloud voor studenten (Eduroam) operationeel, met voor elke student een startpagina op maat. Via links zijn het rooster, het studentvolgsysteem Trajectplanner, Office 365 en opleidingspecifieke software 24/7 beschikbaar. Om nieuwe studenten vertrouwd te maken met het werken in de EduCloud, wordt tijdens de introductieperiode een Wikiwijs ICT-lesprogramma gegeven.

15 3. Onze studenten zijn onze ambassadeurs ICT is een leidraad voor vernieuwend onderwijs Schoolveiligheid Ik denk dat ICT en onderwijs niet meer los van elkaar te zien zijn. Het is niet alleen ondersteunend, het geeft ook nieuwe mogelijkheden. Ik zou niet meer zonder social media applicaties les kunnen geven. Het opstellen van een kennistest is zo gepiept. Leerlingen loggen in met hun smartphone en ze zien meteen resultaat. In 2014 is een taakomschrijving veiligheidscoördinatie vastgesteld in de Stuurgroep Veiligheid. Voor actieve participatie van alle geledingen is deze stuurgroep uitgebreid met het Hoofd Facilitair, het Hoofd P&O en een lid van de Studen Astrid Schat is onderwijsontwikkelaar en docent verpleegkunde bij de 28 Utrechtse Zorgacademie. Haar passie inhalen, legt Astrid Schat uit. tenraad. Op twee scholings dagen is Youssra Elboujoufi (19) uit Utrecht: 29 ligt bij ICT in het onderwijs. Ze deed eerder vanuit haar Master Leren Innoveren onderzoek bij MBO Utrecht. Ze verwacht dat een online tool als een wiki en de applicatie OneDrive (Office365) een steeds grotere rol gaan spelen Het is bij MBO Utrecht vanaf september 2014 noodzakelijk dat alle eerstejaarsstudenten een laptop aanschaffen. Bij ons gebruiken de studenten de laptop vooral bij de theorielessen verzorging en verpleging. Die lessen zijn in wiki s vormgegeven. Een wiki is een digitale omgeving waar het onderwijs in hangt. In de praktijk Een wiki is onderverdeeld in een startpagina, studieactiviteiten en onderwijsactiviteiten. Thuis bereidt de student zich voor door op de hyperlink in het groepsrooster te klikken, hij of zij komt dan in de wiki van een thema, bijvoorbeeld basiszorg. Daar leest de student wat het huiswerk is. De docent toont tijdens de les de wiki op de beamer. Een wiki kan door de docent tussentijds aangepast worden. Met één druk op de knop kan een student gemiste lesstof Teamsite De teamsite bevat onder meer een gezamenlijke agenda, onderwijscontent en de algemene roosters. Een SLB er maakt op grond hiervan een specifiek rooster voor zijn groep. Binnen de applicatie OneDrive deelt hij dit met zijn studenten. Zij delen op hun beurt in OneDrive documenten, werkstukken en verslagen met hun docent. De begeleiding wordt nog steeds in Trajectplanner geregistreerd. Kennisclips Inmiddels is één docent bij de Utrechtse en Gooise Zorgacademie gespecialiseerd in het maken van kennisclips. De studenten gebruiken die onder meer ter voorbereiding op een toets. In 2015 Dan werken we met één centrale elektronische leeromgeving (ELO). Eén plek waar alle informatie voor de student en de docent te vinden is en waar interactief gecommuniceerd en geleerd wordt, vertelt Astrid Schat. De zorg voor een veilig leer- en leefklimaat is een gedeelde verantwoordelijkheid van medewerkers én studenten. aandacht besteed aan een respectvolle omgang en passend gedragsrepertoire. Tevens is op twee locaties een pilot incidentenregistratie gestart. Daarnaast is een Handboek veiligheid en een plan van aanpak veilig leer- en leefklimaat Columbuslaan gemaakt. In de nulmeting met de veiligheidskaart MBO Utrecht zal het effect van interventies op deze locatie worden gemeten. In 2015 gaat MBO Utrecht samen met ROC Midden Nederland, Het Grafisch Lyceum, Politie, Openbaar Ministerie, Gemeente Utrecht, Doenja en Bureau Halt de speerpunten van het Convenant Veiligheid in en om school (VIOS) verder uitwerken in regio zuidwest. Het accent zal liggen op het afhandelen van incidenten en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in en om school. Polarisatie en radicalisering zijn daarbij belangrijke thema s. Bij de opleiding Bouwkunde, vormgeving, design en architectuur dacht ik: dit past bij mij. Ik kan mijn creativiteit kwijt in de tekeningen en de maquettes. Ik ben altijd aan het experimenteren met kleuren. Ik ga me steeds meer in architectuur verdiepen. Ward van der Zalm (17) verdiende vorig jaar zomer extra praktijk uren als vliegende kiep op de Parade in Utrecht en Rotterdam. Als het doorgaat loopt hij binnenkort stage bij een groot evenementenbureau in Spanje. Dat bureau is verantwoordelijk voor de organisatie van Lowlands. Dit is een geweldige opleiding. Doordat ik super gemotiveerd ben, krijg ik extra kansen. Zo n internationale stage, krijg je niet zomaar. Daar moet je zelf veel energie in steken.

16 4. Excellente teams van professionals 4 Personeelsbeleid, Excellente teams van professionals ziekteverzuim, kwaliteit personeel, opbouw personeelsbestand, uitstroom van medewerkers & zorgplicht, professionalisering. Personeelsbeleid Als lerende organisatie vraagt MBO Utrecht alle medewerkers een lerende houding na te streven en hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit vanuit de overtuiging dat medewerkers de grootste succesfactor vormen in het komen tot talentontwikkeling van onze studenten en het bieden van kansen voor de toekomst. Ons personeelsbeleid draagt actief bij aan het komen tot verdere professionalisering van de medewerkers. Professionalisering Om MBO Utrecht te ontwikkelen tot een lerende organisatie, willen we nog meer een beweging maken van aanbodgericht naar vraaggericht leren. Ontwikkelgesprekken, peer review en coaching moeten gaan bijdragen aan bewustwording en stimuleren tot leren. Concreet hebben 55 leraren LB het leertraject Leraar LB-LC afgerond en zijn vervolgens gepromoveerd naar leraar LC. Ook hebben 20 leraren de leergang Pedagogiek en Didactiek gestart en afgerond. Twee interne trainers zijn opgeleid. Daarnaast zijn trainingen georganiseerd gericht op invoering van passend onderwijs voor studentdienstverleners en taakdocenten-zorg, en is er een deskundigheidsbevorderingsplan voor taal- en rekenniveau van leraren opgesteld. Ook vinden op zeer kleine schaal peer reviews plaats in een aantal teams. Tot slot is in 2014 op managementniveau gewerkt aan leiderschapsontwikkeling via een Energy drives (drijfveren) traject, managementmodules bij de NSO en individuele coaching. Ziekteverzuim Doelstelling 2014: beheersen van het ziekteverzuim, meer aandacht voor verzuimpreventie. Hoewel het kort durend verzuim binnen MBO Utrecht vorig jaar duidelijk daalde, is het verzuim voor de hele instelling enigszins gestegen: 2013: 6,14% en 2014: 6,75% (branche: afgerond 5% over het schooljaar ). Daarom hebben we een aantal activiteiten ingezet om het verzuim te beheersen. Dit betrof onder meer het actualiseren van de risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) en een wekelijks inloopspreekuur bij (dreigende) uitval van medewerkers. Verder is MBO Utrecht sinds 1 januari 2014 een volledig rookvrije school. Tot slot is richting cateraar TNN de intentie uitgesproken om op onze locaties het assortiment te laten voldoen aan de kaders van De Gezonde Schoolkantines. Kwaliteit personeel In 2014 is de werving verder geprofessionaliseerd. Bij vacatures werd standaard gekeken naar interne medewerkers met een mobiliteitswens of oud-medewerkers met een uitkering. Zo hebben enkele medewerkers een passender functie gevonden, en werd 31

17 4. Excellente teams van professionals MBO Utrecht Academie: we kunnen heel veel van elkaar leren De MBO Utrecht Academie wil in 2015 nog meer aan de weg timmeren. Medewerkers weten zelf het beste welke scholing ze nodig hebben. Het zou fijn zijn als ze ons volgend jaar beter weten te vinden. We hebben intern veel meer mogelijkheden op het gebied van scholing dan iedereen denkt. Dat zegt Liesbeth Bos, adviseur Human Resource Development bij de Dienst P&O van MBO Utrecht. Ze is nauw betrokken bij het organiseren van professionaliseringsactiviteiten zoals coaching, cursussen en trainingen. een oud-medewerker geholpen aan een nieuwe baan. Om kwalitatief goede leraren te werven, maakt MBO Utrecht met ingang van 1 juli 2014 gebruik van een vacaturebank die specifiek gericht is op het onderwijs. Dit verbeterde de kwaliteit van onze werving (gemiddeld veertig kandidaten om uit te kunnen selecteren) en maakte de interne processen efficiënter. leraar LC te worden. Verder is in 2014 begonnen met een intensief scholingstraject over passend onderwijs. Dit doet een groot beroep op het professioneel handelen van leraren. De deelnemers leren omgaan met verschillen en krij Ander onderdeel van de wervingsprocedure was dat MBO Utrecht nieuwe leraren vorig jaar vroeg zich in te schrijven De algemene conclusie luidde dat de 32 gen in de trainingen extra tools voor het op Registerleraar.nl. In 2015 intensiveren geïnterviewden de beschikbaarheid van 33 Lerende organisatie Sinds 2013 ondersteunt de MBO Utrecht Academie de ontwikkeling van MBO Utrecht als lerende organisatie. Dit uitgangspunt vinden wij belangrijk, omdat je van elkaar heel veel kunt leren. Dat komt regelmatig naar voren tijdens scholingsdagen of intervisie. Het blijkt steeds opnieuw dat leraren behoefte hebben aan het uitwisselen van kennis en ervaringen. Peer review kan enorm helpen om het teamleren te versterken. Vakmanschap In 2014 is de Leergang Didactiek en Pedagogiek nog een keer uitgevoerd voor een groep leraren. Dat heeft het vakmanschap bij deze leraren aanzienlijk versterkt. Ook is het hele LB-LC-traject afgerond. Dit promotietraject was bedoeld voor leraren LB om MBO UTRECHT ACADEMIE ondersteunen van studenten. Daarnaast krijgen ze ook handvatten om maatwerk te bieden, legt Liesbeth Bos uit In 2015 zijn Focus op Vakmanschap, examinering en kwaliteitszorg nog steeds belangrijke thema s voor professionalisering. Ook de medewerkers in de ondersteuning hebben hier mee te maken. Dit wordt in 2015 verder uitgebreid. Dat geldt ook voor de profilering van de MBO Utrecht Academie zelf. Het is belangrijk dat we volgend jaar onze zichtbaarheid binnen MBO Utrecht vergroten. Als je zichtbaarder wordt, weten de medewerkers zelf de weg naar ons te vinden. Dan kunnen we nog beter inspelen op hun behoeften op het gebied van professionalisering, scholing en coaching, aldus Liesbeth Bos. we dit beleid en wordt ook alle zittende docenten gevraagd zich te registreren. Aantal medeerkers in loondienst in- en uitstroom naar type contract, 2014 Aantal medewerkers uitstroom: 62 type contract: onbepaalde tijd Aantal medewerkers instroom: 75 bepaalde tijd Proefopstelling verbeterinformatie In 2014 hebben MBO Utrecht en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun samenwerking voortgezet in de vorm van een proefopstelling. Centrale vraag: welke informatiebehoefte bestaat er bij de individuele leraar, teammanager en het team om de kwaliteit van het primaire proces te verhogen? Dit resulteerde in een aantal adviezen omtrent het verbeterpotentieel op het gebied van informatie en randvoorwaarden voor een optimaal primair proces. verbeterinformatie voor het primaire proces doorgaans als voldoende beschouwen. Het belang van het randvoorwaardelijk aanwezig zijn van de faciliteiten werd hierbij onderstreept. Overall is het beeld dat de informatievoorziening binnen MBO Utrecht na de defusie is verbeterd. Kortere lijnen, een platte structuur en een passender schaalgrootte dragen volgens de onderzoekers hieraan bij. In 2015 wordt bekeken welke aanbevolen maatregelen doorgevoerd gaan worden.

18 4. Excellente teams van professionals Personeel Gemiddeld aantal FTE in dienst Aandeel man 52% 49% Aandeel vrouw 48% 51% Aandeel onderwijzend personeel 70% 70% Aandeel ondersteunend en beheerspersoneel/ 30% 30% Management Ziektepercentage (exclusief zwangerschapsverlof) 6,14% 6,75% Medewerkerstevredenheidsonderzoek: - Tevredenheid 5,8 7,2* - Betrokkenheid 5,9 7,0* - Bevlogenheid 5,9 7,2* Twee leraren MBO Utrecht genomineerd voor Leraar van het Jaar 2014 * Een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek werd in januari 2015 uitgevoerd. 84,6% van de medewerkers hebben deelgenomen. https://www.youtube.com/watch?v=uix9ltzvgak Twee docenten van MBO Utrecht zijn genomineerd voor de verkiezing Leraar van het jaar: Joke Fledderus-Rang en Bert van Loo. Bert geeft rekenen en bedenkt altijd creatieve manieren van leren. Vooral zijn raadsels zijn geliefd bij de studenten. Joke is docent verpleegkunde en werkt daarnaast in het ziekenhuis. Ze is een kei in het uitleggen van moeilijke lesstof en is vernieuwend in haar werkvormen. Daarnaast staat ze bekend om haar engelengeduld en grote betrokkenheid. Joke en Bert geven beiden les aan de Utrechtse Zorgacademie, één van de dertien academies van MBO Utrecht. We vinden het een groot compliment dat van de negen genomineerden twee docenten lesgeven op MBO Utrecht. Maar helemaal uniek is dat ze ook nog uit hetzelfde team komen. Ik ben daar ongelooflijk trots op, zegt Judith Veltman, teammanager van de Utrechtse en Gooise Zorgacademie. Het is een cadeau om dit zo terug te krijgen van onze studenten. De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar. Op het YouTube kanaal van MBO Utrecht vindt u een video waarin Bert van Loo en Joke Fledderus-Rang zich voorstellen: https://www.youtube.com/ watch?v=uix9ltzvgak

19 5. Verankerd in de regio 5 Voorbeelden Verankerd in de regio Sprankelende initiatieven Een stevige verankering van ons onderwijs en onze instelling in de regio Utrecht is voor MBO Utrecht essentieel. Daarom hebben we het afgelopen jaar de bestaande contacten met de gemeente Utrecht en andere onderwijsinstellingen verder aangehaald. Pimp your Future In 2014 hebben we met CNV Vakmensen de themaweek Pimp your Future georganiseerd om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Vier dagen lang kregen 190 deelnemende studenten van de Academie voor Techniek workshops over onder andere solliciteren en jezelf presenteren én gastlessen van bedrijven en oud-studenten. Daarnaast kregen ze de opdracht om een Elevator Pitch voor te bereiden. Op de laatste dag mochten tien studenten pitchen voor een jury met daarin onder meer de wethouder Onderwijs van Utrecht, Jeroen Kreijkamp. Voor de winnaar was er een mooie prijs. In 2015 wordt dit project ook voor andere academies georganiseerd. van projecten met andere onderwijs instellingen en samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. 37 https://www.youtube.com/watch?v=0-qzo7mr6qw

20 5. Verankerd in de regio HBA on Tour De vierde editie van HBA on Tour, waarbij onze opkomende bands door het land toeren, was ook dit jaar weer een groot succes. Bij deze tour komen alle opleidingen van de Herman Brood Academie aan bod. Licht en geluid worden verzorgd door studenten van de opleiding podium/studiotechniek, de organisatie is in handen van studenten Music Industry Professional en de muzikanten komen van onze artiestenopleiding. Creative co-makership Creative Co-Makership betreft projecten/evenementen die de Herman Brood Academie samen met organisaties en bedrijven uit het werkveld heeft opgezet. Studenten van de HBA worden in deze projecten/evenementen in specifieke rollen ingezet en hierop voorbereid door het bedrijf of de organisatie. Een aantal voorbeelden van deze samenwerkingen: De Utrecht Popprijs, Bevrijdingsfestival Utrecht en Breekbrood. Leerwerkbedrijf Terecht! De Academie voor Welzijn doet samen met wijkbeheer Utrecht actief mee met het burgerinitiatief TERECHT waar onze studenten Maatschappelijke Zorg mensen bijstaan die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kinderen van Lamin Een ander project van de Academie van Welzijn is Kinderen van Lamin in Gambia waar onze studenten Onderwijs-assistent nauw betrokken zijn bij de bouw en inrichting van een school. Volgend jaar doen ook studenten van Verpleging en verzorging mee van onze Zorg Academie. Het Warande Gilde Op woensdag 9 juli 2014 ontvingen de eerste elf studenten die deelgenomen hebben aan Het Warande Gilde, een samenwerkingsverband tussen Warande, Calibris en MBO Utrecht, hun diploma Helpende Zorg en Welzijn. Bij Gildeleren krijgen jongeren een extra kans krijgen om alsnog hun startkwalificatie te behalen. Elke leerling krijgt op de werkvloer 38 begeleiding van een werkbegeleider School EX 2.0 (gezel). Deze vervult een voorbeeldrol en 39 richt zich op het aanleren van het vak. Dagelijks is ook een docent van MBO Utrecht aanwezig (meester). https://www.youtube.com/watch?v=u87mhgysmzm De afgestudeerde leerlingen zijn enthousiast over het concept. Sevda (21): Ik was eerst gestopt met school want ik wil niet in de schoolbanken. Toen kreeg ik de kans om deel te nemen aan dit project. Het is fijn dat je les krijgt op de werkplek. Het is hier rustiger dan op school en je krijgt meer aandacht van je docent. Volgend jaar ga ik door met de opleiding Verzorgende intern geneeskunde (BBL, niveau 3). Synthia: Ik ben ook van de praktijk, niet van de boeken. Voor praktijkmensen, de doeners, is dit een betere route. Je moet wel doorzettingsvermogen hebben en verantwoordelijkheidsgevoel. In september 2014 is een nieuwe groep studenten gestart. Naast MBO Utrecht gaat ook ROC Midden Nederland participeren in het samenwerkingsverband. Tour de France De Sportacademie van MBO Utrecht is erin geslaagd een opdracht te verwerven voor de start van de Tour de France. Niet alleen halen we de Tour op, ook zijn we op de startdag nauw betrokken bij een aantal activiteiten. We doen dat samen met studenten van de Event Academie en de HBA. Ook dit jaar heeft MBO Utrecht extra ingezet op ombuiggesprekken met kandidaat-studenten die een voorkeur hadden voor een opleiding met onvoldoende arbeidsmarktperspectief. Het aantal gesprekken loopt terug, omdat studenten dankzij onze meer loopbaangerichte intake eerder en makkelijker op de juiste plek terechtkomen. Daarnaast houden we extra loopbaangesprekken met examenkandidaten om ze goed te begeleiden naar een vervolgopleiding of naar werk. Nieuw is dat School EX 2.0 nu is opgenomen in het LOB-project van MBO Diensten waarin MBO Utrecht actief participeert.

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie 2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP energie inspiratie passie Organisatie en beleid Personeel VOORWOORD 'Vakmanschap' is de titel van dit jaarverslag, een begrip dat naadloos past bij het Grafisch

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon Jaarverslag 2014 JAARverslag 2014 Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014 Colofon Koning Willem I College, s-hertogenbosch juni 2015 Postadres Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, F (010) 258

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Hoornbeeck jaarverslag

Hoornbeeck jaarverslag Hoornbeeck jaarverslag 2012 www.hoornbeeck.nl Economie & Handel Gezondheidszorg & Welzijn Techniek & ICT inhoud 05 11 21 33 Onderwijs met een moreel kompas Verantwoording Raad van Toezicht 07 Verantwoording

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie