JAARPLAN SSBO Rehoboth tel.: Dr. H. Colijnlaan 3 fax: XA Rijswijk brinnr.: 19HH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2014 2015. SSBO Rehoboth tel.: 070-3930045 Dr. H. Colijnlaan 3 fax: 070-3936746 2283 XA Rijswijk brinnr.: 19HH"

Transcriptie

1 JAARPLAN SSBO Rehoboth tel.: Dr. H. Colijnlaan 3 fax: XA Rijswijk brinnr.: 19HH 1. Voorwoord Jaarverslag is gebaseerd op het schoolplan Inmiddels is het schoolplan geschreven en goedgekeurd door bestuur SCOH en de MR van de school. Dit nieuwe schoolplan zal fungeren als leidraad voor de komende vier jaarplannen. In de evaluatie wordt aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. 2. Jaarverslag: evaluatie jaarplan Allereerst Als school reflecteren we ieder jaar op de vraag op welke manier we de kwaliteit van ons onderwijs hebben verbeterd en/of vernieuwd. Dit jaarverslag is hiervan een schriftelijke weergave. Schooljaar 2014/2015 is in een nieuwe teamsamenstelling gestart; onze IB-er Léone Voogt is toegetreden tot de directie van De Koetsveldschool, Els Huizenga (PAB) is adviseur voor SPPOH geworden, directeur Robert Heeres is tijdens het herstel van zijn ziekte vervangen door respectievelijk de directeuren ad-interim René van der Hoek en Ton Geleijnse. Robert is na zijn herstel officieel gepensioneerd. In de loop van het jaar is Dominique van Andel gegroeid in de rol van IB-er. Onze langdurig zieke collega`s Laura Berkien en Sanne Bruls zijn gaandeweg het schooljaar gestopt met werken voor SCOH. Onze school voor SBO nam tot 1 augustus 2014 een centrale rol in binnen het voormalige samenwerkingsverband Met de komst van Passend Onderwijs c.q. SPPOH is de rol en positie van onze school veranderd. Wij hebben getracht het goede te behouden, voort te bouwen op eerder ingezette ontwikkelingen/ verbeteringen (passend bij de vraag uit het veld)

2 Algemene hoofddoelen voor de middellange termijn zijn in juli 2014 als volgt verwoord: - het in stand houden van een kwalitatief goede lesplaats Rehoboth; - het concreet maken van de toegevoegde waarde van onze SBOschool op het niveau van ons stadsdeel `Gemeente Rijswijk`, van ons bestuur SCOH en van het nieuwe samenwerkingsverband SPPOH; - het organiseren en invullen van een vraaggericht aanbod; - het organiseren en invullen van een makelaarsfunctie in kennis, informatie, materiaal enz. Schooljaar is m.n. gericht op de ontwikkeling van arrangementen en het afstemmen van vraag en aanbod. Het schooljaar zal gericht zijn op het daadwerkelijk aanbieden en uitvoeren van arrangementen. Het in stand houden van een kwalitatief goede lesplaats In het schooljaar is gestart met 7 groepen, waarbij de groepen Kleine Beer en Grote Beer samen zijn gestart en het jaar hebben gedeeld. De groepen zijn niet officieel losgekoppeld. De groei is niet van die grootte geweest dat beide groepen gesplitst konden worden. Het verloop van de instroom van leerlingen en / of de individuele arrangementen bleek minder doorzichtig dan voorheen; nieuwe leerlingen doorlopen allereerst de procedures zoals opgesteld binnen SPPOH. Hieraan is niet automatisch het label Rehoboth gehangen. Opbrengstgericht werken (OGW) In lijn met het ingezette beleid van de voorgaande jaren (OGW in 4D) kan worden vastgesteld dat de volgende gestelde doelen zijn gerealiseerd in het schooljaar : Spelling Spelling in 4D, jaar van borging m.b.v. observatieschema`s (CED). Methode Spelling langs de lijn bleef de basismethode. LIST De groepsplannen doen dienst als de gelaagde spellingarrangementen Vaststellen ambities op schoolniveau en groepsniveau. Er is wederom deelgenomen aan de landelijke conferentie De LIST-vragenlijsten (leesmotivatie, stilleestoetsen etc.) zijn volgens plan uitgevoerd en geëvalueerd. Rekenen Er zijn drie rekenmethodes geselecteerd en uitgeprobeerd (Alles Telt, Wereld in Getallen (WIG), Reken Zeker). Op uitnodiging van de school heeft adviseur van Cedin Jiska van Hall het docententeam getoond wat de relatie is tussen de Passende Perspectieven voor rekenen en de door ons uitgeteste rekenmethodes. Op basis van reflectie op de geteste methodes en de bijeenkomst met mevrouw Van Hall is in juni tijdens de beleidsdag de keuze gemaakt voor WIG. Advies CED Annette Dekkers heeft het MT en IB geadviseerd en begeleid over de koppeling van schoolplan groepsplannen en OPP s. Hierbij speelde ook de context van Passend Onderwijs c.q. de TLV van SPPOH een belangrijke rol. Hieruit heeft het MT aanpassingen voorgesteld voor het OPP voor de komende jaren. Dit is besproken op een tweetal teamvergaderingen. Het nieuwe OPP is vervolgens vastgesteld. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarbij het CED aanschoof als partner en of adviseur (IB / OPP), bij de groepsplanbesprekingen in juni 2015, bij de teambijeenkomst spelling en methode DENK! Annette Dekkers zwaait af als adviseur en wordt volgend jaar op onze school opgevolgd door Joyce Kruijs

3 Op managementniveau is het volgende vervolg gegeven aan OGW in 4D: HGW Er zijn ambities gesteld voor de vakgebieden technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen - Op schoolniveau zijn schoolfoto`s gemaakt - Deze zijn besproken en geanalyseerd met en door de teamleden - De opbrengsten van de groep schoolverlaters is op (boven)schools niveau geëvalueerd volgens de normering van het Risicomodel Inspectie. - De uitstroomgegevens aangeleverd aan de inspectie De inspectie is op de - We hebben kennisgemaakt met Parnassys als nieuw pedagogisch didactisch registratiesysteem. Parnassys wordt geïmplementeerd. In het kader van afspraken binnen SPPOH zijn in ieder geval twee van de drie doelstellingen voor HGW uit ons SOP gerealiseerd: 1. het benoemen van hoge, reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen zijn gecommuniceerd en geëvalueerd. 2. het reflecteren op de eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega s Het onderdeel: samenwerken met leerlingen (leerling-gesprek)om gezamenlijk doelen te analyseren en formuleren is niet schoolbreed gerealiseerd. Meer dan presteren Het tweede jaar van het programma Muziekmakers is succesvol afgerond. Leerlingen hebben wederom leren musiceren met een muziekinstrument, op een verdiept niveau. Er is deelgenomen aan de Trias miniconferentie en aan de landelijke feestelijke afsluiting van het traject dat door Papageno is gestimuleerd. Volgend jaar zullen wij de muzieklessen vanuit Trias continueren. Iedere donderdagmiddag heeft na schooltijd een structureel aanbod voor bewegen na school plaatsgevonden. Wij blijven het project Ontdekkers Rijswijk ook volgend jaar ondersteunen. Schoolplan& Jaarplan Het schoolplan is geschreven. Het Bestuur SCOH en MR Rehoboth hebben het Schoolplan goedgekeurd. Onderdeel van het nieuwe Schoolplan zijn de resultaten uit het onderzoek Scholen met Succes. Ouders, team en MR hebben hieraan belangrijke bijdrage geleverd. Binnen het MT is structureel gewerkt met de doelen uit het jaarplan als leidraad. Niet (volledig) gerealiseerd Het concept Professionele Leergemeenschap is niet structureel van de grond gekomen. Het voortraject hiervoor was onderdeel van een persoonlijk leertraject van oud-collega Léone Voogt. Het bleek in de praktijk lastig dit plan over te nemen. Het time-outbeleid heeft structureel plaatsgevonden; het verzamelen en evalueren van data is niet volledig naar tevredenheid van de grond gekomen. Vraagt om nadere impuls Wij zijn geen School op Seef geworden. Concretiseren toegevoegde waarde SBO- Rehoboth Er is stevig ingezet op de positionering van SSBO Rehoboth in Rijswijk. Er is geïnvesteerd door directie, IB en PAB in m.n. individuele arrangementen. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze

4 arrangementen is onze preventief ambulant begeleider ingezet. Er is structureel overleg binnen Rijswijk met de basisscholen. Met SBO Elsenburg is de samenwerking gezocht en gevonden. Dit heeft geresulteerd in meerdere gezamenlijke presentaties en een mooie folder van de Rijswijkse SBO-scholen. Rijswijk heeft een goed beeld kunnen krijgen van de meerwaarde van onze school. De onderwijsadviseur(s) van SPPOH vinden hun weg binnen onze school en overleggen structureel met PAB/IB/Directie. Onze directie participeert proactief in de overlegvormen met SBO-scholen binnen SCOH en SPPOH-breed. Binnen SCOH is gezamenlijk gezocht naar het delen van kennis, naar thema`s om SCOH-breed uit te zetten. Deze samenwerkingspilot zal een vervolg krijgen. Omdat de basisscholen behoefte hebben aan heldere procedures, eenvoudige lijnen en een vast aanspreekpunt, fungeert de directie steeds meer als relatiemanager. Deze rol kan nog meer worden benut. Aan het eind van schooljaar is nog niet volledig helder geworden hoe bestuur SCOH denkt over de toekomst voor onze school in Rijswijk in relatie tot SBO Elsenburg. Afhankelijk van de behoefte van basisscholen zijn wij in staat gebleken het voortouw te nemen in verschillende kenniskringen: - Kenniskring gedrag; - Kenniskring Jongere Zorg kind (Joki); - Kenniskring taal/lezen; - Kenniskring rekenen; - Kenniskring differentiatie (directe instructiemodel, inzicht in leerlijnen, inhoud geven aan de uitvoering van individuele arrangementen en/of OPP s. Een goede, kwalitatieve, invulling van kenniskringen draagt namelijk bij aan de positionering en zichtbaarheid onze school. Besproken in het MT Vastgesteld op: juli 2015 Besproken in de MR : juli 2014 (Ondertekening door de directeur)

5 Bijlage: afgeleide doelstellingen Gerealiseerd 50%-75% gerealiseerd 0%-49% gerealiseerd Burgerschapsvorming Thematisch Werken: dagelijkse dagopening van Trefwoord. Mens en samenleving (kerndoelen 36, 37, 38 & 39), Jeugdjournaal + gerichte gesprekken Ruimte (kerndoel 47), Tijd (kerndoelen 51 & 53). Bouwvergadering Structureel bijeengekomen volgens vaste agenda. Beheer Ontruimingsoefeningen 3x met Kronenburg Overleg gevoerd en afstemming bereikt met BHV Kronenburg Risico inventarisatie Brandweer AED aanschaf BHV overlegt met Arbocoördinator over brandprotocol BHV opfriscursus gevolgd OGW Naast IQ-gegevens en Citotoetsresultaten ook uitgebreid de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. - Het OPP wordt aangepast aan de eisen van het veld (SPPOH), aan onze wensen -Bij DL 40 is uitstroom geformuleerd. - Iedere leerling OPP. - 2xpj aanvulling OPP - 2x per jaar terugkoppeling IB- BC in samenspraak met adjunct-directeur. - Toetsen Toetskalender is gehanteerd; VS Cito voor speciale kinderen gehanteerd en omgezet in schoolfoto`s Digitaal registreren Parnassys aangeschaft en teambreed geschoold en geoefend ICT Office 365 geïmplementeerd; thuiswerk mogelijk gemaakt Doelbewust ICT ingezet Onderzocht zal worden in hoeverre de school in staat is / hoe de school nog beter in staat kan worden gesteld om goed te kunnen voorspellen met behulp van de aanwezige data.

6 Personeel Individuele voortgangsgesprekken / functioneringsgesprekken gevoerd met als context het individuele competentieprofiel en de prioriteiten uit het schoolplan. * normjaartaak ingevuld en ondertekend. Kunst- en Cultuureducatie Succesvol deelgenomen aan cultuurmenu SET Op bouw- en schoolniveau zijn resultaten besproken, geanalyseerd en verbonden aan OPP Er hebben Pestreductielessen plaatsgevonden vanuit de methode Ik, jij, wij, samen Medicijnverstrekking en medisch handelen Vragenlijsten en toestemmingsformulieren zijn niet bij iedere ouder/verzorger beland aan het begin van het schooljaar. SET SCOL: 2x pj SCOL ingevuld door groepsleerkrachten en leerlingen; Voorjaarsscol niet gebeurd i.v.m. omzetting naar ParnasSys. Edex bestanden konden niet worden ingelezen Tim en Flapoor Kom op voor jezelf (Venus) SOVA midden/bovenbouw. Oriëntatie afgerond nieuwe SET-methode. Gekozen voor Kinderen en hun sociale talenten Rekenen Keuze gemaakt methode WIG i.c.m. Passende Perspectieven Spelling Evaluatiemodel ontworpen (schoolfoto`s) en gehanteerd In werking stellen van het Protocol Dyscalculie Methode Spelling in Beeld juist gebruikt Teamvergaderingen Teamvergaderingen gelinkt aan jaarplan

7 Elke ochtend briefing voor de lopende zaken Techniek & Wetenschap Samenwerking met het Stanislas-college (techniek- en wetenschapslessen) Techniek en wetenschap vast onderdeel TWOGO Dyslexie * vaststellen normering en selectie dyslectische kinderen * vaststellen van te toetsen leerlingen * afspraken maken over de toetsing en hanteren van deze afspraken Verkeer Elke klas verzorgt zelf de praktische verkeerslessen. Traject: School op Seef wordt losgelaten ALGEMEEN Kwaliteitshandboek De regelingen, modellen, formulieren, protocollen, procedures e.d. zijn gebundeld in kwaliteitshandboek SSBO Rehoboth Communicatie * 80% van de adressen van ouders. Verzorgers zijn binnen Interne Commissie leerlingenzorg (ILZ) ILZ bestond uit Anne Hallie (psychologe), Jaap van der Meiden (adjunct), Natascha van Berkel (SMW) en Dominique van Andel (IB). Driewekelijks overleg gehad over interne leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Ook heeft er op structurele basis GrootZorgOverleg (GZO) plaatsgevonden. Communicatie met ouders zal dit jaar ook per plaatsvinden. Nieuwsbrief consequent g d. Overige brieven wisselend. Het bijhouden van de website en voorzien van nieuwe content

8 3. Jaarplan Allereerst Het schoolplan , dat in het schooljaar is geschreven en is vastgesteld door bestuur SCOH en MR Rehoboth, dient als planningsdocument voor de komende vier schooljaren. Het huidige jaarplan zal dan ook beknopte wijze en op hoofdlijnen uiting geven aan deze grote lijn. Wij verwijzen dan ook naar onze website rehobothschoolrijswijk.nl waarop u het schoolplan kunt terugvinden. De algemene hoofddoelen voor de middellange termijn blijven: - het in stand houden van een kwalitatief goede lesplaats Rehoboth; - het concreet maken van de toegevoegde waarde van onze SBO-school op het niveau van ons stadsdeel `Gemeente Rijswijk`, van ons bestuur SCOH en van het nieuwe samenwerkingsverband SPPOH; - het organiseren en invullen van een vraaggericht aanbod; - het organiseren en invullen van een makelaarsfunctie in kennis, informatie, materiaal enz. De urenberekening en verdeling van taken heeft plaatsgevonden volgens de afspraken in het kader van het overlegmodel. Schooljaar `15-`16 wordt gestart met zes groepen, te weten de onderbouwgroepen Kleine Beer/ Grote Beer, Maan en Pluto en de midden-bovenbouwgroepen Jupiter, Saturnus en Venus. De leerlingen van de onderbouwgroepen Kleine Beer/ Grote Beer en Maan zullen iedere vrijdag om uur vrij zijn. Wij hebben met instemming van de oudergeleding van de MR gekozen voor deze roosterwijziging om de volgende redenen: -Het geeft duidelijkheid: in deze onderbouwgroepen heeft de leerling iedere vrijdagmiddag vrij. -Op vrijdag is er logopedie en gym: dit is in de afgelopen jaren (de vrije vrijdagen) niet doorgegaan. De leerlingen hebben dan maar 1x gym per week, of een week geen logopedie. Met de nieuwe lestijd is dit probleem opgelost. -Het is voor het leerproces van de leerling beter om 5 dagen lesstof aangeboden te krijgen in plaats van 4 dagen. Studiedagen Onderstaande studiedagen zijn gebaseerd op de plannen zoals deze staan beschreven in het Schoolplan In overleg met het CED is gekozen om 2 studiedagen te reserveren voor Rekenen in 4D. Deze dagen worden gebruikt om te spreken over de implementatie van de nieuwe methode en het bredere concept 4D. Tevens zal tijdens deze bijeenkomsten tijd worden vrijgemaakt voor Spelling in 4D en LIST (evaluatie).

9 Onderdeel Onderwerp Studiedag Ma 24 augustus Rekenen in 4D Nieuwe methode Opbrengstgericht werken in 4D + Korte evaluatie Spelling en LIST Beleidsdag Di 8 september Schoolplan Wat gaan we doen in ? Implementatie Kinderen en hun sociale talenten Studiemiddag Do 24 september ICT Ontwikkelen eigen vaardigheid Implementatie Kinderen en hun sociale talenten Studiedag directie en IB (leerkrachten zijn uitgenodigd bij middagprogramma) Wo 11 november Najaarsconferentie SPPOH Diversen Rehoboth presenteert: Joki Studiedag Do 12 november ADHD Vergroten eigen vaardigheid Studiedag Ma 7 maart Rekenen in 4D Nieuwe methode Opbrengstgericht werken in 4D + Korte evaluatie Spelling en LIST Studiemiddag Do 17 maart Data-analyse CITOtoetsen Op schoolniveau bespreken van de opbrengsten Studiedag Di 26 april Autisme Vergroten eigen vaardigheid Studiemiddag Di 28 juni Data-analyse CITOtoetsen Op schoolniveau bespreken van de opbrengsten Beleidsdag Ma 4 juli Evaluatie schoolplan Wat hebben we gedaan in ? Onderwijskundige en pedagogische onderwerpen In het Schoolplan wordt gesproken over onderwijskundige teamvergaderingen. De volgende onderwerpen zullen terugkomen in deze teamvergaderingen: - Technisch lezen (evalueren en borgen) - Spelling (evalueren en borgen) - Implementatie nieuwe methode rekenen - Implementatie nieuwe methode sociale vaardigheden Evaluatie technisch lezen (LIST) en evaluatie spelling komen ook terug op de eerder genoemde studiedagen, evenals de implementatie van de nieuwe rekenmethode. Wellicht kan er nog een teamvergadering tussendoor hieraan worden besteed. Implementatie van de nieuwe SoVa methode zal worden ingepland op een beleids- of studiemiddag. De onderwerpen godsdienstonderwijs en begrijpend lezen bevinden zich in de oriëntatiefase. Er zullen werkgroepen worden geformeerd die worden aangestuurd vanuit de directie. Deze werkgroepen krijgen tot taak om zich te oriënteren op een onderwerp en voorstellen te doen naar het team.

10 Naast de bovengenoemde onderwerpen geven we ons ook bezighouden met de volgende zaken: - Verbetering pedagogisch klimaat - Uitstraling van het gebouw - Intensiveren ouderbetrokkenheid - Opvang nieuwe collega s - Brede buurtschool Bovenstaande onderwerpen vereisen niet om schooljaar `15-`16 volledig afgerond te zijn. Wij hanteren een planning om de ontwikkeling ervan te kunnen stimuleren en te volgen. Het team denkt en praat mee. De trekkers zijn de leden van de werkgroep en zij verrichten het voorwerk en richten zich op de uitvoering van de ontwikkeling. In het kader van afspraken op het niveau van SPPOH (terug te vinden in ons SOP) hebben wij ervoor gekozen impulsen te geven aan de volgende drie doelstellingen voor HGW: 1. Het benoemen van hoge, reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega s. 2. Het samenwerken met leerlingen. Het betrekken van hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen (toepassing van het leerling-gesprek). 3. Het reflecteren op de eigen rol en het effect van hun leerkrachtgedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega`s Scholing Naast de eerde genoemde scholingsonderwerpen op de studiedagen die als team worden gevolgd, zijn er schooljaar `15-`16 ook scholingsonderwerpen die individueel zijn te volgen. Voor de scholingsonderwerpen op teamniveau komen de volgende onderwerpen terug: - ADHD - Autisme - Analyse van de toetsen/bespreken van de opbrengsten - ICT Het onderdeel dyscalculie wordt nader uitgewerkt door onze rekenspecialist. Deze collega is de trekker binnen dit proces. Ook zal er een collega zijn die een 2-daagse cursus volt tot gecertificeerd coach Ik leer anders. Overige zaken Verbeterpunt voor : communicatie, incl. website. Deze taken worden onderdeel van het taakbeleid en zullen planmatig plaatsvinden. Het onderdeel evalueren en borgen van de huidige zorgstructuur, waarbij het zorgprotocol (m.n. de werkwijze) moet worden aangepast aan de nieuwe situatie (SPPOH) is een taak die z.s.m. aangepast zal worden. Hiervoor is de IB-er verantwoordelijk. Volgens een strakke planning zal de gesprekkencyclus een vervolg krijgen. Beoordelingsgesprekken staan op de rol. Het onderdeel contact met de ketenpartners wordt voorgezet, door het bijwonen van de diverse formele overleggen. Hierbij spelen naast de (adjunct-)directeur ook PAB en IB een rol, vanwege hun rol in de diverse overleggen.

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59 Kw 1 Jaarverslag Theresia 2011 2012 2 Inhoudsopgave De opdracht van onze school 3 Ouderbeleid 4 SPIL 4 De onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs 5 Medierend leren 6 Technisch lezen 6 Wereldoriëntatie

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

jaarverslag en ontwikkelpunten 2014

jaarverslag en ontwikkelpunten 2014 jaarverslag en ontwikkelpunten 2014 S C H O O L ( O N T W I K K E L ) P L A N D E T E N D E R In 2011 hebben we een nieuw schoolplan ge maakt. Het schoolplan is een formeel document dat aan de basis ligt

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 1. Basisondersteuning In vergelijking met de gemiddelde scores van het SWV scoren we lager op de volgende aspecten: - Planmatig werken - Deskundigheid - Evaluatie leerling ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan light SBO It Heechhôf

Jaarplan light SBO It Heechhôf 0. Algemene uitgangspunten Bevinding directie Passend onderwijs 0.1 Missie / Visie De school heeft juni 2015 een uitgewerkt, gecorrigeerd School OndersteuningsProfiiel (SOP), waarin o.a. een doelgroepenbeschrijving

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2015

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2015 Jaarverslag J.A. de Vullerschool 2014-2015 Voor u ligt het jaarverslag van de J.A. de Vullerschool, over het schooljaar 2014-2015. Het jaarverslag is geënt op het jaarplan. Dit verslag geeft u een beknopt

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs Ontwikkelingen in het schooljaar 2013-2014 In het schooljaar 2013-2014 heeft een aantal ontwikkelingspunten centraal gestaan. In het jaarplan zijn deze punten uitgebreid omschreven. De volgende doelstellingen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het School ondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren

Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 CBS Het Braambos info@braambos.nl Naam van de school: CBS Het Braambos BRIN nr. 11BW Adres: Postcode: Telefoon: 023 5577663 E-mail: info@braambos.nl p.vandebult@braambos.nl

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool de Rank Rozenburg Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool de Rank Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE JONGE WERELD. JAARPLAN 2013 2014, JAARVERSLAG 2013-2014(Check),JAARPLAN 2014-2015(Act)

BASISSCHOOL DE JONGE WERELD. JAARPLAN 2013 2014, JAARVERSLAG 2013-2014(Check),JAARPLAN 2014-2015(Act) BASISSCHOOL DE JONGE WERELD. JAARPLAN 2013 2014, JAARVERSLAG 2013-2014(Check),JAARPLAN 2014-2015(Act) Beleidsterrein Onderwijskundig & Pedagogisch Gewenst resultaat Wat wil(de) men bereiken? (PLAN - DO

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Steenen Brug Roermond Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Steenen Brug Schoolnaam

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster Jaarplan 2015-2016 R.K. Basisschool De Palster Datum Gremium Samenvatting wijzigingen/opmerkingen Versie Status 16 juni 2015 Team beleidsonderwerp 1 wordt ook geplaatst bij beleidsonderwerp. Enkele aanpassingen

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015 Jaarplan Schooljaar 2014 2015 Lezen. 2013-2014 evaluatie 2013-2014 2014-2015 Weten wat aan leesonderwijs uit de Leeslijn wordt gedaan. Specifieke leesbegeleiding vindt plaats. Vanuit het takenbeleid inventariseert

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NOTULEN MEDEZEGGENSCPSRAAD Datum : 24-03-2015 Tijd: 20.00 21.30 Aanwezig: Hilda, Ann, Cecille, Veronique, Frank van Erve en Hans Tromp Afwezig: -- AGENDAPUNT ACTIE- HOUDER 1.Opening en mededelingen: We

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan 2014-2015

Evaluatie jaarplan 2014-2015 OBS VOORHOUTE Jaarevaluatie van het schooljaar 2014 2015 Planning voor het schooljaar 2015 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Evaluatie jaarplan 2014-2015... 4 Nascholing... 7 Leerresultaten...

Nadere informatie

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid DEEL II ANALYSE EN BELEID Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid 1a. Basisondersteuning Wat zien wij? Wat vinden wij? Wat gaan

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan St Henricus 2015-2016

Schooljaarplan St Henricus 2015-2016 Schooljaarplan St Henricus 2015-2016 Domein Onderwijs Doel: Het werken met VierKeerWijzer, nu het fundament is gelegd, moet in 2019 uitgegroeid zijn tot een volwaardig bouwwerk en geborgd. VierKeerwijzer

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Jaarplan 2015-2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Onderwijskundige ontwikkelingen 2.1 Onderbouwd bij kleuters 2.2 Kernwaarden 2.3 Kwaliteitsbewaking LOVS 2.4 Leerlingenzorg 2.5 Methodevervanging

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta, de Fonkelsteen en het Talent treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie