JAARPLAN SSBO Rehoboth tel.: Dr. H. Colijnlaan 3 fax: XA Rijswijk brinnr.: 19HH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2014 2015. SSBO Rehoboth tel.: 070-3930045 Dr. H. Colijnlaan 3 fax: 070-3936746 2283 XA Rijswijk brinnr.: 19HH"

Transcriptie

1 JAARPLAN SSBO Rehoboth tel.: Dr. H. Colijnlaan 3 fax: XA Rijswijk brinnr.: 19HH 1. Voorwoord Jaarverslag is gebaseerd op het schoolplan Inmiddels is het schoolplan geschreven en goedgekeurd door bestuur SCOH en de MR van de school. Dit nieuwe schoolplan zal fungeren als leidraad voor de komende vier jaarplannen. In de evaluatie wordt aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. 2. Jaarverslag: evaluatie jaarplan Allereerst Als school reflecteren we ieder jaar op de vraag op welke manier we de kwaliteit van ons onderwijs hebben verbeterd en/of vernieuwd. Dit jaarverslag is hiervan een schriftelijke weergave. Schooljaar 2014/2015 is in een nieuwe teamsamenstelling gestart; onze IB-er Léone Voogt is toegetreden tot de directie van De Koetsveldschool, Els Huizenga (PAB) is adviseur voor SPPOH geworden, directeur Robert Heeres is tijdens het herstel van zijn ziekte vervangen door respectievelijk de directeuren ad-interim René van der Hoek en Ton Geleijnse. Robert is na zijn herstel officieel gepensioneerd. In de loop van het jaar is Dominique van Andel gegroeid in de rol van IB-er. Onze langdurig zieke collega`s Laura Berkien en Sanne Bruls zijn gaandeweg het schooljaar gestopt met werken voor SCOH. Onze school voor SBO nam tot 1 augustus 2014 een centrale rol in binnen het voormalige samenwerkingsverband Met de komst van Passend Onderwijs c.q. SPPOH is de rol en positie van onze school veranderd. Wij hebben getracht het goede te behouden, voort te bouwen op eerder ingezette ontwikkelingen/ verbeteringen (passend bij de vraag uit het veld)

2 Algemene hoofddoelen voor de middellange termijn zijn in juli 2014 als volgt verwoord: - het in stand houden van een kwalitatief goede lesplaats Rehoboth; - het concreet maken van de toegevoegde waarde van onze SBOschool op het niveau van ons stadsdeel `Gemeente Rijswijk`, van ons bestuur SCOH en van het nieuwe samenwerkingsverband SPPOH; - het organiseren en invullen van een vraaggericht aanbod; - het organiseren en invullen van een makelaarsfunctie in kennis, informatie, materiaal enz. Schooljaar is m.n. gericht op de ontwikkeling van arrangementen en het afstemmen van vraag en aanbod. Het schooljaar zal gericht zijn op het daadwerkelijk aanbieden en uitvoeren van arrangementen. Het in stand houden van een kwalitatief goede lesplaats In het schooljaar is gestart met 7 groepen, waarbij de groepen Kleine Beer en Grote Beer samen zijn gestart en het jaar hebben gedeeld. De groepen zijn niet officieel losgekoppeld. De groei is niet van die grootte geweest dat beide groepen gesplitst konden worden. Het verloop van de instroom van leerlingen en / of de individuele arrangementen bleek minder doorzichtig dan voorheen; nieuwe leerlingen doorlopen allereerst de procedures zoals opgesteld binnen SPPOH. Hieraan is niet automatisch het label Rehoboth gehangen. Opbrengstgericht werken (OGW) In lijn met het ingezette beleid van de voorgaande jaren (OGW in 4D) kan worden vastgesteld dat de volgende gestelde doelen zijn gerealiseerd in het schooljaar : Spelling Spelling in 4D, jaar van borging m.b.v. observatieschema`s (CED). Methode Spelling langs de lijn bleef de basismethode. LIST De groepsplannen doen dienst als de gelaagde spellingarrangementen Vaststellen ambities op schoolniveau en groepsniveau. Er is wederom deelgenomen aan de landelijke conferentie De LIST-vragenlijsten (leesmotivatie, stilleestoetsen etc.) zijn volgens plan uitgevoerd en geëvalueerd. Rekenen Er zijn drie rekenmethodes geselecteerd en uitgeprobeerd (Alles Telt, Wereld in Getallen (WIG), Reken Zeker). Op uitnodiging van de school heeft adviseur van Cedin Jiska van Hall het docententeam getoond wat de relatie is tussen de Passende Perspectieven voor rekenen en de door ons uitgeteste rekenmethodes. Op basis van reflectie op de geteste methodes en de bijeenkomst met mevrouw Van Hall is in juni tijdens de beleidsdag de keuze gemaakt voor WIG. Advies CED Annette Dekkers heeft het MT en IB geadviseerd en begeleid over de koppeling van schoolplan groepsplannen en OPP s. Hierbij speelde ook de context van Passend Onderwijs c.q. de TLV van SPPOH een belangrijke rol. Hieruit heeft het MT aanpassingen voorgesteld voor het OPP voor de komende jaren. Dit is besproken op een tweetal teamvergaderingen. Het nieuwe OPP is vervolgens vastgesteld. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarbij het CED aanschoof als partner en of adviseur (IB / OPP), bij de groepsplanbesprekingen in juni 2015, bij de teambijeenkomst spelling en methode DENK! Annette Dekkers zwaait af als adviseur en wordt volgend jaar op onze school opgevolgd door Joyce Kruijs

3 Op managementniveau is het volgende vervolg gegeven aan OGW in 4D: HGW Er zijn ambities gesteld voor de vakgebieden technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen - Op schoolniveau zijn schoolfoto`s gemaakt - Deze zijn besproken en geanalyseerd met en door de teamleden - De opbrengsten van de groep schoolverlaters is op (boven)schools niveau geëvalueerd volgens de normering van het Risicomodel Inspectie. - De uitstroomgegevens aangeleverd aan de inspectie De inspectie is op de - We hebben kennisgemaakt met Parnassys als nieuw pedagogisch didactisch registratiesysteem. Parnassys wordt geïmplementeerd. In het kader van afspraken binnen SPPOH zijn in ieder geval twee van de drie doelstellingen voor HGW uit ons SOP gerealiseerd: 1. het benoemen van hoge, reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen zijn gecommuniceerd en geëvalueerd. 2. het reflecteren op de eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega s Het onderdeel: samenwerken met leerlingen (leerling-gesprek)om gezamenlijk doelen te analyseren en formuleren is niet schoolbreed gerealiseerd. Meer dan presteren Het tweede jaar van het programma Muziekmakers is succesvol afgerond. Leerlingen hebben wederom leren musiceren met een muziekinstrument, op een verdiept niveau. Er is deelgenomen aan de Trias miniconferentie en aan de landelijke feestelijke afsluiting van het traject dat door Papageno is gestimuleerd. Volgend jaar zullen wij de muzieklessen vanuit Trias continueren. Iedere donderdagmiddag heeft na schooltijd een structureel aanbod voor bewegen na school plaatsgevonden. Wij blijven het project Ontdekkers Rijswijk ook volgend jaar ondersteunen. Schoolplan& Jaarplan Het schoolplan is geschreven. Het Bestuur SCOH en MR Rehoboth hebben het Schoolplan goedgekeurd. Onderdeel van het nieuwe Schoolplan zijn de resultaten uit het onderzoek Scholen met Succes. Ouders, team en MR hebben hieraan belangrijke bijdrage geleverd. Binnen het MT is structureel gewerkt met de doelen uit het jaarplan als leidraad. Niet (volledig) gerealiseerd Het concept Professionele Leergemeenschap is niet structureel van de grond gekomen. Het voortraject hiervoor was onderdeel van een persoonlijk leertraject van oud-collega Léone Voogt. Het bleek in de praktijk lastig dit plan over te nemen. Het time-outbeleid heeft structureel plaatsgevonden; het verzamelen en evalueren van data is niet volledig naar tevredenheid van de grond gekomen. Vraagt om nadere impuls Wij zijn geen School op Seef geworden. Concretiseren toegevoegde waarde SBO- Rehoboth Er is stevig ingezet op de positionering van SSBO Rehoboth in Rijswijk. Er is geïnvesteerd door directie, IB en PAB in m.n. individuele arrangementen. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze

4 arrangementen is onze preventief ambulant begeleider ingezet. Er is structureel overleg binnen Rijswijk met de basisscholen. Met SBO Elsenburg is de samenwerking gezocht en gevonden. Dit heeft geresulteerd in meerdere gezamenlijke presentaties en een mooie folder van de Rijswijkse SBO-scholen. Rijswijk heeft een goed beeld kunnen krijgen van de meerwaarde van onze school. De onderwijsadviseur(s) van SPPOH vinden hun weg binnen onze school en overleggen structureel met PAB/IB/Directie. Onze directie participeert proactief in de overlegvormen met SBO-scholen binnen SCOH en SPPOH-breed. Binnen SCOH is gezamenlijk gezocht naar het delen van kennis, naar thema`s om SCOH-breed uit te zetten. Deze samenwerkingspilot zal een vervolg krijgen. Omdat de basisscholen behoefte hebben aan heldere procedures, eenvoudige lijnen en een vast aanspreekpunt, fungeert de directie steeds meer als relatiemanager. Deze rol kan nog meer worden benut. Aan het eind van schooljaar is nog niet volledig helder geworden hoe bestuur SCOH denkt over de toekomst voor onze school in Rijswijk in relatie tot SBO Elsenburg. Afhankelijk van de behoefte van basisscholen zijn wij in staat gebleken het voortouw te nemen in verschillende kenniskringen: - Kenniskring gedrag; - Kenniskring Jongere Zorg kind (Joki); - Kenniskring taal/lezen; - Kenniskring rekenen; - Kenniskring differentiatie (directe instructiemodel, inzicht in leerlijnen, inhoud geven aan de uitvoering van individuele arrangementen en/of OPP s. Een goede, kwalitatieve, invulling van kenniskringen draagt namelijk bij aan de positionering en zichtbaarheid onze school. Besproken in het MT Vastgesteld op: juli 2015 Besproken in de MR : juli 2014 (Ondertekening door de directeur)

5 Bijlage: afgeleide doelstellingen Gerealiseerd 50%-75% gerealiseerd 0%-49% gerealiseerd Burgerschapsvorming Thematisch Werken: dagelijkse dagopening van Trefwoord. Mens en samenleving (kerndoelen 36, 37, 38 & 39), Jeugdjournaal + gerichte gesprekken Ruimte (kerndoel 47), Tijd (kerndoelen 51 & 53). Bouwvergadering Structureel bijeengekomen volgens vaste agenda. Beheer Ontruimingsoefeningen 3x met Kronenburg Overleg gevoerd en afstemming bereikt met BHV Kronenburg Risico inventarisatie Brandweer AED aanschaf BHV overlegt met Arbocoördinator over brandprotocol BHV opfriscursus gevolgd OGW Naast IQ-gegevens en Citotoetsresultaten ook uitgebreid de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. - Het OPP wordt aangepast aan de eisen van het veld (SPPOH), aan onze wensen -Bij DL 40 is uitstroom geformuleerd. - Iedere leerling OPP. - 2xpj aanvulling OPP - 2x per jaar terugkoppeling IB- BC in samenspraak met adjunct-directeur. - Toetsen Toetskalender is gehanteerd; VS Cito voor speciale kinderen gehanteerd en omgezet in schoolfoto`s Digitaal registreren Parnassys aangeschaft en teambreed geschoold en geoefend ICT Office 365 geïmplementeerd; thuiswerk mogelijk gemaakt Doelbewust ICT ingezet Onderzocht zal worden in hoeverre de school in staat is / hoe de school nog beter in staat kan worden gesteld om goed te kunnen voorspellen met behulp van de aanwezige data.

6 Personeel Individuele voortgangsgesprekken / functioneringsgesprekken gevoerd met als context het individuele competentieprofiel en de prioriteiten uit het schoolplan. * normjaartaak ingevuld en ondertekend. Kunst- en Cultuureducatie Succesvol deelgenomen aan cultuurmenu SET Op bouw- en schoolniveau zijn resultaten besproken, geanalyseerd en verbonden aan OPP Er hebben Pestreductielessen plaatsgevonden vanuit de methode Ik, jij, wij, samen Medicijnverstrekking en medisch handelen Vragenlijsten en toestemmingsformulieren zijn niet bij iedere ouder/verzorger beland aan het begin van het schooljaar. SET SCOL: 2x pj SCOL ingevuld door groepsleerkrachten en leerlingen; Voorjaarsscol niet gebeurd i.v.m. omzetting naar ParnasSys. Edex bestanden konden niet worden ingelezen Tim en Flapoor Kom op voor jezelf (Venus) SOVA midden/bovenbouw. Oriëntatie afgerond nieuwe SET-methode. Gekozen voor Kinderen en hun sociale talenten Rekenen Keuze gemaakt methode WIG i.c.m. Passende Perspectieven Spelling Evaluatiemodel ontworpen (schoolfoto`s) en gehanteerd In werking stellen van het Protocol Dyscalculie Methode Spelling in Beeld juist gebruikt Teamvergaderingen Teamvergaderingen gelinkt aan jaarplan

7 Elke ochtend briefing voor de lopende zaken Techniek & Wetenschap Samenwerking met het Stanislas-college (techniek- en wetenschapslessen) Techniek en wetenschap vast onderdeel TWOGO Dyslexie * vaststellen normering en selectie dyslectische kinderen * vaststellen van te toetsen leerlingen * afspraken maken over de toetsing en hanteren van deze afspraken Verkeer Elke klas verzorgt zelf de praktische verkeerslessen. Traject: School op Seef wordt losgelaten ALGEMEEN Kwaliteitshandboek De regelingen, modellen, formulieren, protocollen, procedures e.d. zijn gebundeld in kwaliteitshandboek SSBO Rehoboth Communicatie * 80% van de adressen van ouders. Verzorgers zijn binnen Interne Commissie leerlingenzorg (ILZ) ILZ bestond uit Anne Hallie (psychologe), Jaap van der Meiden (adjunct), Natascha van Berkel (SMW) en Dominique van Andel (IB). Driewekelijks overleg gehad over interne leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Ook heeft er op structurele basis GrootZorgOverleg (GZO) plaatsgevonden. Communicatie met ouders zal dit jaar ook per plaatsvinden. Nieuwsbrief consequent g d. Overige brieven wisselend. Het bijhouden van de website en voorzien van nieuwe content

8 3. Jaarplan Allereerst Het schoolplan , dat in het schooljaar is geschreven en is vastgesteld door bestuur SCOH en MR Rehoboth, dient als planningsdocument voor de komende vier schooljaren. Het huidige jaarplan zal dan ook beknopte wijze en op hoofdlijnen uiting geven aan deze grote lijn. Wij verwijzen dan ook naar onze website rehobothschoolrijswijk.nl waarop u het schoolplan kunt terugvinden. De algemene hoofddoelen voor de middellange termijn blijven: - het in stand houden van een kwalitatief goede lesplaats Rehoboth; - het concreet maken van de toegevoegde waarde van onze SBO-school op het niveau van ons stadsdeel `Gemeente Rijswijk`, van ons bestuur SCOH en van het nieuwe samenwerkingsverband SPPOH; - het organiseren en invullen van een vraaggericht aanbod; - het organiseren en invullen van een makelaarsfunctie in kennis, informatie, materiaal enz. De urenberekening en verdeling van taken heeft plaatsgevonden volgens de afspraken in het kader van het overlegmodel. Schooljaar `15-`16 wordt gestart met zes groepen, te weten de onderbouwgroepen Kleine Beer/ Grote Beer, Maan en Pluto en de midden-bovenbouwgroepen Jupiter, Saturnus en Venus. De leerlingen van de onderbouwgroepen Kleine Beer/ Grote Beer en Maan zullen iedere vrijdag om uur vrij zijn. Wij hebben met instemming van de oudergeleding van de MR gekozen voor deze roosterwijziging om de volgende redenen: -Het geeft duidelijkheid: in deze onderbouwgroepen heeft de leerling iedere vrijdagmiddag vrij. -Op vrijdag is er logopedie en gym: dit is in de afgelopen jaren (de vrije vrijdagen) niet doorgegaan. De leerlingen hebben dan maar 1x gym per week, of een week geen logopedie. Met de nieuwe lestijd is dit probleem opgelost. -Het is voor het leerproces van de leerling beter om 5 dagen lesstof aangeboden te krijgen in plaats van 4 dagen. Studiedagen Onderstaande studiedagen zijn gebaseerd op de plannen zoals deze staan beschreven in het Schoolplan In overleg met het CED is gekozen om 2 studiedagen te reserveren voor Rekenen in 4D. Deze dagen worden gebruikt om te spreken over de implementatie van de nieuwe methode en het bredere concept 4D. Tevens zal tijdens deze bijeenkomsten tijd worden vrijgemaakt voor Spelling in 4D en LIST (evaluatie).

9 Onderdeel Onderwerp Studiedag Ma 24 augustus Rekenen in 4D Nieuwe methode Opbrengstgericht werken in 4D + Korte evaluatie Spelling en LIST Beleidsdag Di 8 september Schoolplan Wat gaan we doen in ? Implementatie Kinderen en hun sociale talenten Studiemiddag Do 24 september ICT Ontwikkelen eigen vaardigheid Implementatie Kinderen en hun sociale talenten Studiedag directie en IB (leerkrachten zijn uitgenodigd bij middagprogramma) Wo 11 november Najaarsconferentie SPPOH Diversen Rehoboth presenteert: Joki Studiedag Do 12 november ADHD Vergroten eigen vaardigheid Studiedag Ma 7 maart Rekenen in 4D Nieuwe methode Opbrengstgericht werken in 4D + Korte evaluatie Spelling en LIST Studiemiddag Do 17 maart Data-analyse CITOtoetsen Op schoolniveau bespreken van de opbrengsten Studiedag Di 26 april Autisme Vergroten eigen vaardigheid Studiemiddag Di 28 juni Data-analyse CITOtoetsen Op schoolniveau bespreken van de opbrengsten Beleidsdag Ma 4 juli Evaluatie schoolplan Wat hebben we gedaan in ? Onderwijskundige en pedagogische onderwerpen In het Schoolplan wordt gesproken over onderwijskundige teamvergaderingen. De volgende onderwerpen zullen terugkomen in deze teamvergaderingen: - Technisch lezen (evalueren en borgen) - Spelling (evalueren en borgen) - Implementatie nieuwe methode rekenen - Implementatie nieuwe methode sociale vaardigheden Evaluatie technisch lezen (LIST) en evaluatie spelling komen ook terug op de eerder genoemde studiedagen, evenals de implementatie van de nieuwe rekenmethode. Wellicht kan er nog een teamvergadering tussendoor hieraan worden besteed. Implementatie van de nieuwe SoVa methode zal worden ingepland op een beleids- of studiemiddag. De onderwerpen godsdienstonderwijs en begrijpend lezen bevinden zich in de oriëntatiefase. Er zullen werkgroepen worden geformeerd die worden aangestuurd vanuit de directie. Deze werkgroepen krijgen tot taak om zich te oriënteren op een onderwerp en voorstellen te doen naar het team.

10 Naast de bovengenoemde onderwerpen geven we ons ook bezighouden met de volgende zaken: - Verbetering pedagogisch klimaat - Uitstraling van het gebouw - Intensiveren ouderbetrokkenheid - Opvang nieuwe collega s - Brede buurtschool Bovenstaande onderwerpen vereisen niet om schooljaar `15-`16 volledig afgerond te zijn. Wij hanteren een planning om de ontwikkeling ervan te kunnen stimuleren en te volgen. Het team denkt en praat mee. De trekkers zijn de leden van de werkgroep en zij verrichten het voorwerk en richten zich op de uitvoering van de ontwikkeling. In het kader van afspraken op het niveau van SPPOH (terug te vinden in ons SOP) hebben wij ervoor gekozen impulsen te geven aan de volgende drie doelstellingen voor HGW: 1. Het benoemen van hoge, reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega s. 2. Het samenwerken met leerlingen. Het betrekken van hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen (toepassing van het leerling-gesprek). 3. Het reflecteren op de eigen rol en het effect van hun leerkrachtgedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega`s Scholing Naast de eerde genoemde scholingsonderwerpen op de studiedagen die als team worden gevolgd, zijn er schooljaar `15-`16 ook scholingsonderwerpen die individueel zijn te volgen. Voor de scholingsonderwerpen op teamniveau komen de volgende onderwerpen terug: - ADHD - Autisme - Analyse van de toetsen/bespreken van de opbrengsten - ICT Het onderdeel dyscalculie wordt nader uitgewerkt door onze rekenspecialist. Deze collega is de trekker binnen dit proces. Ook zal er een collega zijn die een 2-daagse cursus volt tot gecertificeerd coach Ik leer anders. Overige zaken Verbeterpunt voor : communicatie, incl. website. Deze taken worden onderdeel van het taakbeleid en zullen planmatig plaatsvinden. Het onderdeel evalueren en borgen van de huidige zorgstructuur, waarbij het zorgprotocol (m.n. de werkwijze) moet worden aangepast aan de nieuwe situatie (SPPOH) is een taak die z.s.m. aangepast zal worden. Hiervoor is de IB-er verantwoordelijk. Volgens een strakke planning zal de gesprekkencyclus een vervolg krijgen. Beoordelingsgesprekken staan op de rol. Het onderdeel contact met de ketenpartners wordt voorgezet, door het bijwonen van de diverse formele overleggen. Hierbij spelen naast de (adjunct-)directeur ook PAB en IB een rol, vanwege hun rol in de diverse overleggen.

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool In dit jaarplan 2014-2015 van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar 2014-2015. We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen

Nadere informatie

Jaarontwikkelingsplan 2014-2015. Openbare Basisschool. Dr. W. Dreesschool

Jaarontwikkelingsplan 2014-2015. Openbare Basisschool. Dr. W. Dreesschool Jaarontwikkelingsplan 2014-2015 Openbare Basisschool Dr. W. Dreesschool 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Urenberekening 3 Roosters 3.1 Schooltijden 3.2 Overzicht studiedagen/studieochtenden groep 1-2 3.3

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar 2013-2014 Jaarversla 2013-2014 Bs de Binnendijk Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014. Als motto

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2014-2015 Natuurlijk Leren Hoofdpunten: Tabletonderwijs met Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

2 O.B.S. De Zevensprong...

2 O.B.S. De Zevensprong... 2 O.B.S. De Zevensprong... Inhoudsopgave Woord vooraf 6 Hoofdstuk 1 Onze school 1.1 De geschiedenis van onze school 8 1.2 Gebouw en plein 9 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar 9 1.4 Identiteit

Nadere informatie