JAARPLAN SSBO Rehoboth tel.: Dr. H. Colijnlaan 3 fax: XA Rijswijk brinnr.: 19HH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2014 2015. SSBO Rehoboth tel.: 070-3930045 Dr. H. Colijnlaan 3 fax: 070-3936746 2283 XA Rijswijk brinnr.: 19HH"

Transcriptie

1 JAARPLAN SSBO Rehoboth tel.: Dr. H. Colijnlaan 3 fax: XA Rijswijk brinnr.: 19HH 1. Voorwoord Jaarverslag is gebaseerd op het schoolplan Inmiddels is het schoolplan geschreven en goedgekeurd door bestuur SCOH en de MR van de school. Dit nieuwe schoolplan zal fungeren als leidraad voor de komende vier jaarplannen. In de evaluatie wordt aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. 2. Jaarverslag: evaluatie jaarplan Allereerst Als school reflecteren we ieder jaar op de vraag op welke manier we de kwaliteit van ons onderwijs hebben verbeterd en/of vernieuwd. Dit jaarverslag is hiervan een schriftelijke weergave. Schooljaar 2014/2015 is in een nieuwe teamsamenstelling gestart; onze IB-er Léone Voogt is toegetreden tot de directie van De Koetsveldschool, Els Huizenga (PAB) is adviseur voor SPPOH geworden, directeur Robert Heeres is tijdens het herstel van zijn ziekte vervangen door respectievelijk de directeuren ad-interim René van der Hoek en Ton Geleijnse. Robert is na zijn herstel officieel gepensioneerd. In de loop van het jaar is Dominique van Andel gegroeid in de rol van IB-er. Onze langdurig zieke collega`s Laura Berkien en Sanne Bruls zijn gaandeweg het schooljaar gestopt met werken voor SCOH. Onze school voor SBO nam tot 1 augustus 2014 een centrale rol in binnen het voormalige samenwerkingsverband Met de komst van Passend Onderwijs c.q. SPPOH is de rol en positie van onze school veranderd. Wij hebben getracht het goede te behouden, voort te bouwen op eerder ingezette ontwikkelingen/ verbeteringen (passend bij de vraag uit het veld)

2 Algemene hoofddoelen voor de middellange termijn zijn in juli 2014 als volgt verwoord: - het in stand houden van een kwalitatief goede lesplaats Rehoboth; - het concreet maken van de toegevoegde waarde van onze SBOschool op het niveau van ons stadsdeel `Gemeente Rijswijk`, van ons bestuur SCOH en van het nieuwe samenwerkingsverband SPPOH; - het organiseren en invullen van een vraaggericht aanbod; - het organiseren en invullen van een makelaarsfunctie in kennis, informatie, materiaal enz. Schooljaar is m.n. gericht op de ontwikkeling van arrangementen en het afstemmen van vraag en aanbod. Het schooljaar zal gericht zijn op het daadwerkelijk aanbieden en uitvoeren van arrangementen. Het in stand houden van een kwalitatief goede lesplaats In het schooljaar is gestart met 7 groepen, waarbij de groepen Kleine Beer en Grote Beer samen zijn gestart en het jaar hebben gedeeld. De groepen zijn niet officieel losgekoppeld. De groei is niet van die grootte geweest dat beide groepen gesplitst konden worden. Het verloop van de instroom van leerlingen en / of de individuele arrangementen bleek minder doorzichtig dan voorheen; nieuwe leerlingen doorlopen allereerst de procedures zoals opgesteld binnen SPPOH. Hieraan is niet automatisch het label Rehoboth gehangen. Opbrengstgericht werken (OGW) In lijn met het ingezette beleid van de voorgaande jaren (OGW in 4D) kan worden vastgesteld dat de volgende gestelde doelen zijn gerealiseerd in het schooljaar : Spelling Spelling in 4D, jaar van borging m.b.v. observatieschema`s (CED). Methode Spelling langs de lijn bleef de basismethode. LIST De groepsplannen doen dienst als de gelaagde spellingarrangementen Vaststellen ambities op schoolniveau en groepsniveau. Er is wederom deelgenomen aan de landelijke conferentie De LIST-vragenlijsten (leesmotivatie, stilleestoetsen etc.) zijn volgens plan uitgevoerd en geëvalueerd. Rekenen Er zijn drie rekenmethodes geselecteerd en uitgeprobeerd (Alles Telt, Wereld in Getallen (WIG), Reken Zeker). Op uitnodiging van de school heeft adviseur van Cedin Jiska van Hall het docententeam getoond wat de relatie is tussen de Passende Perspectieven voor rekenen en de door ons uitgeteste rekenmethodes. Op basis van reflectie op de geteste methodes en de bijeenkomst met mevrouw Van Hall is in juni tijdens de beleidsdag de keuze gemaakt voor WIG. Advies CED Annette Dekkers heeft het MT en IB geadviseerd en begeleid over de koppeling van schoolplan groepsplannen en OPP s. Hierbij speelde ook de context van Passend Onderwijs c.q. de TLV van SPPOH een belangrijke rol. Hieruit heeft het MT aanpassingen voorgesteld voor het OPP voor de komende jaren. Dit is besproken op een tweetal teamvergaderingen. Het nieuwe OPP is vervolgens vastgesteld. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarbij het CED aanschoof als partner en of adviseur (IB / OPP), bij de groepsplanbesprekingen in juni 2015, bij de teambijeenkomst spelling en methode DENK! Annette Dekkers zwaait af als adviseur en wordt volgend jaar op onze school opgevolgd door Joyce Kruijs

3 Op managementniveau is het volgende vervolg gegeven aan OGW in 4D: HGW Er zijn ambities gesteld voor de vakgebieden technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen - Op schoolniveau zijn schoolfoto`s gemaakt - Deze zijn besproken en geanalyseerd met en door de teamleden - De opbrengsten van de groep schoolverlaters is op (boven)schools niveau geëvalueerd volgens de normering van het Risicomodel Inspectie. - De uitstroomgegevens aangeleverd aan de inspectie De inspectie is op de - We hebben kennisgemaakt met Parnassys als nieuw pedagogisch didactisch registratiesysteem. Parnassys wordt geïmplementeerd. In het kader van afspraken binnen SPPOH zijn in ieder geval twee van de drie doelstellingen voor HGW uit ons SOP gerealiseerd: 1. het benoemen van hoge, reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen zijn gecommuniceerd en geëvalueerd. 2. het reflecteren op de eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega s Het onderdeel: samenwerken met leerlingen (leerling-gesprek)om gezamenlijk doelen te analyseren en formuleren is niet schoolbreed gerealiseerd. Meer dan presteren Het tweede jaar van het programma Muziekmakers is succesvol afgerond. Leerlingen hebben wederom leren musiceren met een muziekinstrument, op een verdiept niveau. Er is deelgenomen aan de Trias miniconferentie en aan de landelijke feestelijke afsluiting van het traject dat door Papageno is gestimuleerd. Volgend jaar zullen wij de muzieklessen vanuit Trias continueren. Iedere donderdagmiddag heeft na schooltijd een structureel aanbod voor bewegen na school plaatsgevonden. Wij blijven het project Ontdekkers Rijswijk ook volgend jaar ondersteunen. Schoolplan& Jaarplan Het schoolplan is geschreven. Het Bestuur SCOH en MR Rehoboth hebben het Schoolplan goedgekeurd. Onderdeel van het nieuwe Schoolplan zijn de resultaten uit het onderzoek Scholen met Succes. Ouders, team en MR hebben hieraan belangrijke bijdrage geleverd. Binnen het MT is structureel gewerkt met de doelen uit het jaarplan als leidraad. Niet (volledig) gerealiseerd Het concept Professionele Leergemeenschap is niet structureel van de grond gekomen. Het voortraject hiervoor was onderdeel van een persoonlijk leertraject van oud-collega Léone Voogt. Het bleek in de praktijk lastig dit plan over te nemen. Het time-outbeleid heeft structureel plaatsgevonden; het verzamelen en evalueren van data is niet volledig naar tevredenheid van de grond gekomen. Vraagt om nadere impuls Wij zijn geen School op Seef geworden. Concretiseren toegevoegde waarde SBO- Rehoboth Er is stevig ingezet op de positionering van SSBO Rehoboth in Rijswijk. Er is geïnvesteerd door directie, IB en PAB in m.n. individuele arrangementen. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze

4 arrangementen is onze preventief ambulant begeleider ingezet. Er is structureel overleg binnen Rijswijk met de basisscholen. Met SBO Elsenburg is de samenwerking gezocht en gevonden. Dit heeft geresulteerd in meerdere gezamenlijke presentaties en een mooie folder van de Rijswijkse SBO-scholen. Rijswijk heeft een goed beeld kunnen krijgen van de meerwaarde van onze school. De onderwijsadviseur(s) van SPPOH vinden hun weg binnen onze school en overleggen structureel met PAB/IB/Directie. Onze directie participeert proactief in de overlegvormen met SBO-scholen binnen SCOH en SPPOH-breed. Binnen SCOH is gezamenlijk gezocht naar het delen van kennis, naar thema`s om SCOH-breed uit te zetten. Deze samenwerkingspilot zal een vervolg krijgen. Omdat de basisscholen behoefte hebben aan heldere procedures, eenvoudige lijnen en een vast aanspreekpunt, fungeert de directie steeds meer als relatiemanager. Deze rol kan nog meer worden benut. Aan het eind van schooljaar is nog niet volledig helder geworden hoe bestuur SCOH denkt over de toekomst voor onze school in Rijswijk in relatie tot SBO Elsenburg. Afhankelijk van de behoefte van basisscholen zijn wij in staat gebleken het voortouw te nemen in verschillende kenniskringen: - Kenniskring gedrag; - Kenniskring Jongere Zorg kind (Joki); - Kenniskring taal/lezen; - Kenniskring rekenen; - Kenniskring differentiatie (directe instructiemodel, inzicht in leerlijnen, inhoud geven aan de uitvoering van individuele arrangementen en/of OPP s. Een goede, kwalitatieve, invulling van kenniskringen draagt namelijk bij aan de positionering en zichtbaarheid onze school. Besproken in het MT Vastgesteld op: juli 2015 Besproken in de MR : juli 2014 (Ondertekening door de directeur)

5 Bijlage: afgeleide doelstellingen Gerealiseerd 50%-75% gerealiseerd 0%-49% gerealiseerd Burgerschapsvorming Thematisch Werken: dagelijkse dagopening van Trefwoord. Mens en samenleving (kerndoelen 36, 37, 38 & 39), Jeugdjournaal + gerichte gesprekken Ruimte (kerndoel 47), Tijd (kerndoelen 51 & 53). Bouwvergadering Structureel bijeengekomen volgens vaste agenda. Beheer Ontruimingsoefeningen 3x met Kronenburg Overleg gevoerd en afstemming bereikt met BHV Kronenburg Risico inventarisatie Brandweer AED aanschaf BHV overlegt met Arbocoördinator over brandprotocol BHV opfriscursus gevolgd OGW Naast IQ-gegevens en Citotoetsresultaten ook uitgebreid de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. - Het OPP wordt aangepast aan de eisen van het veld (SPPOH), aan onze wensen -Bij DL 40 is uitstroom geformuleerd. - Iedere leerling OPP. - 2xpj aanvulling OPP - 2x per jaar terugkoppeling IB- BC in samenspraak met adjunct-directeur. - Toetsen Toetskalender is gehanteerd; VS Cito voor speciale kinderen gehanteerd en omgezet in schoolfoto`s Digitaal registreren Parnassys aangeschaft en teambreed geschoold en geoefend ICT Office 365 geïmplementeerd; thuiswerk mogelijk gemaakt Doelbewust ICT ingezet Onderzocht zal worden in hoeverre de school in staat is / hoe de school nog beter in staat kan worden gesteld om goed te kunnen voorspellen met behulp van de aanwezige data.

6 Personeel Individuele voortgangsgesprekken / functioneringsgesprekken gevoerd met als context het individuele competentieprofiel en de prioriteiten uit het schoolplan. * normjaartaak ingevuld en ondertekend. Kunst- en Cultuureducatie Succesvol deelgenomen aan cultuurmenu SET Op bouw- en schoolniveau zijn resultaten besproken, geanalyseerd en verbonden aan OPP Er hebben Pestreductielessen plaatsgevonden vanuit de methode Ik, jij, wij, samen Medicijnverstrekking en medisch handelen Vragenlijsten en toestemmingsformulieren zijn niet bij iedere ouder/verzorger beland aan het begin van het schooljaar. SET SCOL: 2x pj SCOL ingevuld door groepsleerkrachten en leerlingen; Voorjaarsscol niet gebeurd i.v.m. omzetting naar ParnasSys. Edex bestanden konden niet worden ingelezen Tim en Flapoor Kom op voor jezelf (Venus) SOVA midden/bovenbouw. Oriëntatie afgerond nieuwe SET-methode. Gekozen voor Kinderen en hun sociale talenten Rekenen Keuze gemaakt methode WIG i.c.m. Passende Perspectieven Spelling Evaluatiemodel ontworpen (schoolfoto`s) en gehanteerd In werking stellen van het Protocol Dyscalculie Methode Spelling in Beeld juist gebruikt Teamvergaderingen Teamvergaderingen gelinkt aan jaarplan

7 Elke ochtend briefing voor de lopende zaken Techniek & Wetenschap Samenwerking met het Stanislas-college (techniek- en wetenschapslessen) Techniek en wetenschap vast onderdeel TWOGO Dyslexie * vaststellen normering en selectie dyslectische kinderen * vaststellen van te toetsen leerlingen * afspraken maken over de toetsing en hanteren van deze afspraken Verkeer Elke klas verzorgt zelf de praktische verkeerslessen. Traject: School op Seef wordt losgelaten ALGEMEEN Kwaliteitshandboek De regelingen, modellen, formulieren, protocollen, procedures e.d. zijn gebundeld in kwaliteitshandboek SSBO Rehoboth Communicatie * 80% van de adressen van ouders. Verzorgers zijn binnen Interne Commissie leerlingenzorg (ILZ) ILZ bestond uit Anne Hallie (psychologe), Jaap van der Meiden (adjunct), Natascha van Berkel (SMW) en Dominique van Andel (IB). Driewekelijks overleg gehad over interne leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Ook heeft er op structurele basis GrootZorgOverleg (GZO) plaatsgevonden. Communicatie met ouders zal dit jaar ook per plaatsvinden. Nieuwsbrief consequent g d. Overige brieven wisselend. Het bijhouden van de website en voorzien van nieuwe content

8 3. Jaarplan Allereerst Het schoolplan , dat in het schooljaar is geschreven en is vastgesteld door bestuur SCOH en MR Rehoboth, dient als planningsdocument voor de komende vier schooljaren. Het huidige jaarplan zal dan ook beknopte wijze en op hoofdlijnen uiting geven aan deze grote lijn. Wij verwijzen dan ook naar onze website rehobothschoolrijswijk.nl waarop u het schoolplan kunt terugvinden. De algemene hoofddoelen voor de middellange termijn blijven: - het in stand houden van een kwalitatief goede lesplaats Rehoboth; - het concreet maken van de toegevoegde waarde van onze SBO-school op het niveau van ons stadsdeel `Gemeente Rijswijk`, van ons bestuur SCOH en van het nieuwe samenwerkingsverband SPPOH; - het organiseren en invullen van een vraaggericht aanbod; - het organiseren en invullen van een makelaarsfunctie in kennis, informatie, materiaal enz. De urenberekening en verdeling van taken heeft plaatsgevonden volgens de afspraken in het kader van het overlegmodel. Schooljaar `15-`16 wordt gestart met zes groepen, te weten de onderbouwgroepen Kleine Beer/ Grote Beer, Maan en Pluto en de midden-bovenbouwgroepen Jupiter, Saturnus en Venus. De leerlingen van de onderbouwgroepen Kleine Beer/ Grote Beer en Maan zullen iedere vrijdag om uur vrij zijn. Wij hebben met instemming van de oudergeleding van de MR gekozen voor deze roosterwijziging om de volgende redenen: -Het geeft duidelijkheid: in deze onderbouwgroepen heeft de leerling iedere vrijdagmiddag vrij. -Op vrijdag is er logopedie en gym: dit is in de afgelopen jaren (de vrije vrijdagen) niet doorgegaan. De leerlingen hebben dan maar 1x gym per week, of een week geen logopedie. Met de nieuwe lestijd is dit probleem opgelost. -Het is voor het leerproces van de leerling beter om 5 dagen lesstof aangeboden te krijgen in plaats van 4 dagen. Studiedagen Onderstaande studiedagen zijn gebaseerd op de plannen zoals deze staan beschreven in het Schoolplan In overleg met het CED is gekozen om 2 studiedagen te reserveren voor Rekenen in 4D. Deze dagen worden gebruikt om te spreken over de implementatie van de nieuwe methode en het bredere concept 4D. Tevens zal tijdens deze bijeenkomsten tijd worden vrijgemaakt voor Spelling in 4D en LIST (evaluatie).

9 Onderdeel Onderwerp Studiedag Ma 24 augustus Rekenen in 4D Nieuwe methode Opbrengstgericht werken in 4D + Korte evaluatie Spelling en LIST Beleidsdag Di 8 september Schoolplan Wat gaan we doen in ? Implementatie Kinderen en hun sociale talenten Studiemiddag Do 24 september ICT Ontwikkelen eigen vaardigheid Implementatie Kinderen en hun sociale talenten Studiedag directie en IB (leerkrachten zijn uitgenodigd bij middagprogramma) Wo 11 november Najaarsconferentie SPPOH Diversen Rehoboth presenteert: Joki Studiedag Do 12 november ADHD Vergroten eigen vaardigheid Studiedag Ma 7 maart Rekenen in 4D Nieuwe methode Opbrengstgericht werken in 4D + Korte evaluatie Spelling en LIST Studiemiddag Do 17 maart Data-analyse CITOtoetsen Op schoolniveau bespreken van de opbrengsten Studiedag Di 26 april Autisme Vergroten eigen vaardigheid Studiemiddag Di 28 juni Data-analyse CITOtoetsen Op schoolniveau bespreken van de opbrengsten Beleidsdag Ma 4 juli Evaluatie schoolplan Wat hebben we gedaan in ? Onderwijskundige en pedagogische onderwerpen In het Schoolplan wordt gesproken over onderwijskundige teamvergaderingen. De volgende onderwerpen zullen terugkomen in deze teamvergaderingen: - Technisch lezen (evalueren en borgen) - Spelling (evalueren en borgen) - Implementatie nieuwe methode rekenen - Implementatie nieuwe methode sociale vaardigheden Evaluatie technisch lezen (LIST) en evaluatie spelling komen ook terug op de eerder genoemde studiedagen, evenals de implementatie van de nieuwe rekenmethode. Wellicht kan er nog een teamvergadering tussendoor hieraan worden besteed. Implementatie van de nieuwe SoVa methode zal worden ingepland op een beleids- of studiemiddag. De onderwerpen godsdienstonderwijs en begrijpend lezen bevinden zich in de oriëntatiefase. Er zullen werkgroepen worden geformeerd die worden aangestuurd vanuit de directie. Deze werkgroepen krijgen tot taak om zich te oriënteren op een onderwerp en voorstellen te doen naar het team.

10 Naast de bovengenoemde onderwerpen geven we ons ook bezighouden met de volgende zaken: - Verbetering pedagogisch klimaat - Uitstraling van het gebouw - Intensiveren ouderbetrokkenheid - Opvang nieuwe collega s - Brede buurtschool Bovenstaande onderwerpen vereisen niet om schooljaar `15-`16 volledig afgerond te zijn. Wij hanteren een planning om de ontwikkeling ervan te kunnen stimuleren en te volgen. Het team denkt en praat mee. De trekkers zijn de leden van de werkgroep en zij verrichten het voorwerk en richten zich op de uitvoering van de ontwikkeling. In het kader van afspraken op het niveau van SPPOH (terug te vinden in ons SOP) hebben wij ervoor gekozen impulsen te geven aan de volgende drie doelstellingen voor HGW: 1. Het benoemen van hoge, reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega s. 2. Het samenwerken met leerlingen. Het betrekken van hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen (toepassing van het leerling-gesprek). 3. Het reflecteren op de eigen rol en het effect van hun leerkrachtgedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega`s Scholing Naast de eerde genoemde scholingsonderwerpen op de studiedagen die als team worden gevolgd, zijn er schooljaar `15-`16 ook scholingsonderwerpen die individueel zijn te volgen. Voor de scholingsonderwerpen op teamniveau komen de volgende onderwerpen terug: - ADHD - Autisme - Analyse van de toetsen/bespreken van de opbrengsten - ICT Het onderdeel dyscalculie wordt nader uitgewerkt door onze rekenspecialist. Deze collega is de trekker binnen dit proces. Ook zal er een collega zijn die een 2-daagse cursus volt tot gecertificeerd coach Ik leer anders. Overige zaken Verbeterpunt voor : communicatie, incl. website. Deze taken worden onderdeel van het taakbeleid en zullen planmatig plaatsvinden. Het onderdeel evalueren en borgen van de huidige zorgstructuur, waarbij het zorgprotocol (m.n. de werkwijze) moet worden aangepast aan de nieuwe situatie (SPPOH) is een taak die z.s.m. aangepast zal worden. Hiervoor is de IB-er verantwoordelijk. Volgens een strakke planning zal de gesprekkencyclus een vervolg krijgen. Beoordelingsgesprekken staan op de rol. Het onderdeel contact met de ketenpartners wordt voorgezet, door het bijwonen van de diverse formele overleggen. Hierbij spelen naast de (adjunct-)directeur ook PAB en IB een rol, vanwege hun rol in de diverse overleggen.

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016 Jaarverslag J.A. de Vullerschool 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de J.A. de Vullerschool, over het schooljaar 2015-2016. Het jaarverslag is geënt op het jaarplan. Dit verslag geeft u een beknopt

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn)

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) UITGANGSSITUATIE Na een jaar werken met het Het kan beter plan heeft het team op alle punten vooruitgang geboekt. In de groepen wordt

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider,

Nadere informatie

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59 Kw 1 Jaarverslag Theresia 2011 2012 2 Inhoudsopgave De opdracht van onze school 3 Ouderbeleid 4 SPIL 4 De onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs 5 Medierend leren 6 Technisch lezen 6 Wereldoriëntatie

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 1. Basisondersteuning In vergelijking met de gemiddelde scores van het SWV scoren we lager op de volgende aspecten: - Planmatig werken - Deskundigheid - Evaluatie leerling ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

jaarverslag en ontwikkelpunten 2014

jaarverslag en ontwikkelpunten 2014 jaarverslag en ontwikkelpunten 2014 S C H O O L ( O N T W I K K E L ) P L A N D E T E N D E R In 2011 hebben we een nieuw schoolplan ge maakt. Het schoolplan is een formeel document dat aan de basis ligt

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Jaarplan light SBO It Heechhôf

Jaarplan light SBO It Heechhôf 0. Algemene uitgangspunten Bevinding directie Passend onderwijs 0.1 Missie / Visie De school heeft juni 2015 een uitgewerkt, gecorrigeerd School OndersteuningsProfiiel (SOP), waarin o.a. een doelgroepenbeschrijving

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2015

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2015 Jaarverslag J.A. de Vullerschool 2014-2015 Voor u ligt het jaarverslag van de J.A. de Vullerschool, over het schooljaar 2014-2015. Het jaarverslag is geënt op het jaarplan. Dit verslag geeft u een beknopt

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker Schoolondersteuningsprofiel 13KR00 De Wendakker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan 1 Inleiding In het schoolplan 2017 2021 hebben we aangegeven in welke richting de school zich in de komende vier jaar wil ontwikkelen: we willen ons onderwijs meer laten aansluiten bij de verschillende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs Ontwikkelingen in het schooljaar 2013-2014 In het schooljaar 2013-2014 heeft een aantal ontwikkelingspunten centraal gestaan. In het jaarplan zijn deze punten uitgebreid omschreven. De volgende doelstellingen

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het In het schoolplan staan de ambities voor onze school geformuleerd. Deze worden met jaarlijkse ontwikkelingsdoelstellingen gerealiseerd. Deze jaarlijkse doelstellingen worden medegevormd en bijgestuurd

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1 Jaarplan Gepersonaliseerd leren De doelen en opbrengsten van dit traject zijn: Docenten begrijpen hoe de wereld verandert en wat dit betekent voor onderwijs; Leraren begrijpen de noodzaak van autonomievergroting

Nadere informatie