Jaarverslag Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam."

Transcriptie

1 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen

2 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel en organisatie 8 3. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting ICT en mediawijsheid Public Relations en strategie Een financieel gezonde bedrijfsvoering 21 Jaarrekening B1 Grondslagen 36 B2 Balans per 31 december B3 Staat van baten en lasten B4 Kasstroomoverzicht B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 47 B7 Overzicht verbonden partijen 47 B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Overige gegevens C1 Accountantsverklaring 51 C2 (Voorstel) bestemming van resultaat en baten en lasten 53 2

3 Voorwoord Met dit jaarverslag 2014 van Stichting Primo Schiedam legt de bestuurder verantwoording af aan ouders, personeel, de medezeggenschapsraden en de Gemeente Schiedam. Het verslag wordt besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT). Het verslag wordt aangeboden aan de gemeenteraad en onze samenwerkingspartners met het verzoek om te reageren. Dit jaarverslag informeert u over het algemene instellingenbeleid. We geven aan welke activiteiten zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren en wat we hebben gedaan om de doelen die we ons stelden, te verwezenlijken. We gaan daarbij de thema s af van ons beleidsplan en jaarplan: 1. Onderwijs en kwaliteit 2. Personeel en organisatie 3. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting 4. ICT en mediawijsheid 5. Public Relations en strategie 6. Een financieel gezonde bedrijfsvoering Voor Stichting Primo Schiedam is 2014 wederom een bevlogen jaar geweest, waarin vele nieuwe initiatieven in het leven zijn geroepen en andere werden voortgezet. Er is met veel inspiratie gewerkt aan de totstandkoming van ons beleidsplan dat de basis vormt van de schoolplannen die dit jaar worden gemaakt. In dit jaarverslag leest u alle belangrijke hoogtepunten van Peter Jonkers Directeur-bestuurder Stichting Primo Schiedam 3

4 4 1. onderwijs en Kwaliteit

5 Voor iedere school van Stichting Primo Schiedam geldt dat deze zo goed mogelijk aansluit bij wat de populatie van de school vraagt. Schooldirecteuren werken daarbij samen met het bestuur aan de kaders die voor alle scholen gelden. Daarbij wordt samenwerking gestimuleerd. Alle scholen hebben hun eigen onderwijsontwikkelingen beschreven in hun jaarplan en geëvalueerd in het jaarverslag. Op bestuursniveau zijn voor het jaarplan van 2015 voornemens geformuleerd, die scholen op hun eigen manier hebben geïmplementeerd of gaan implementeren in Daarnaast is geïnspireerd gewerkt aan de totstandkoming van ons beleidsplan , waarbij ruim 75 mensen inbreng hebben gehad. Kwaliteitsaanpak In 2014 hebben obs De Troubadour, obs De Kring en de reguliere afdeling van de Annie M.G. Schmidtschool deelgenomen aan de Kwaliteitsaanpak van de Gemeente Schiedam. Deze kwaliteitsaanpak naar Amsterdams voorbeeld houdt in dat aan de hand van een kwaliteitsanalyse, uitgevoerd door BMC, een plan van aanpak wordt opgesteld die de school moet helpen het onderwijs naar een (nog) hoger plan te brengen. Obs De Troubadour heeft het traject in 2014 afgerond. In verband met de samenvoeging van obs De Kring en de Annie M.G. Schmidtschool, inmiddels obs Het Kleurrijk genaamd, is de uitvoering een jaar later gestart. Deze gaat in 2015 verder. Opbrengstgericht werken Naar aanleiding van de notitie opbrengstgericht werken binnen Primo Schiedam hebben alle scholen gewerkt aan de verdere implementatie hiervan. De resultaten op het gebied van rekenen, spelling en technisch en begrijpend lezen zijn op groeps-, school- en bestuursniveau geanalyseerd en besproken. Onderwijsresultaten Acht van de elf scholen scoorden binnen de inspectienormen van de Cito-eindtoets. De tussenopbrengsten zijn op groeps-, school- en bestuursniveau geëvalueerd. Uit de analyse is wederom naar voren gekomen dat de resultaten voor begrijpend lezen op de meeste scholen aandacht behoeft. De Kennisgroep Taal en Lezen is hiermee aan de slag gegaan. Naar aanleiding van de resultaten heeft deze kennisgroep een start gemaakt met het bij elkaar brengen van kennis en ervaring op het gebied van taalontwikkeling en begrijpend lezen. Dit wordt in 2015 binnen de organisatie gedeeld. 5 In 2014 hebben alle scholen verder gewerkt aan het ontwikkelen van groepsdocumenten. Hierin wordt het onderwijs door leerkrachten voorbereid op basis van arrangementen voor groepen kinderen met gelijke onderwijsbehoeften. Inspectiebezoeken en interne audits

6 Naast de interne kwaliteitszorg vindt er ook door de onderwijsinspectie kwaliteitsonderzoek plaats. Obs De Troubadour, obs Het Startblok en obs De Klinker werden in 2014 door de inspectie bezocht. Alle scholen kregen of behielden een basisarrangement. De doelstelling van Stichting Primo Schiedam om in 2014 voor alle scholen een basisarrangement te hebben, is hiermee behaald. Daarnaast zijn we gestart met interne audits, waarbij de bestuurder aan de hand van het huidige inspectiekader, en samen met een schooldirecteur, een school visiteert. De schooldirecteur van de desbetreffende school die is gevisiteerd, gaat de keer erna mee naar de volgende school. Onderwijs aan hoog- en/of meerbegaafde leerlingen De visie van Stichting Primo Schiedam is dat alle leerlingen passend onderwijs moeten krijgen. Er zijn inmiddels drie plekken in de stad waar hoog- en/of meerbegaafde leerlingen kunnen worden opgevangen, te weten obs De Singel, obs De Peperklip en obs De Troubadour. Hoogbegaafde leerlingen, ook van andere scholen, krijgen hier één dag per week les van een gespecialiseerde leerkracht. De overige dagen krijgen de kinderen les van hun eigen leerkracht en kunnen zij verder werken aan de opdrachten die zij meekrijgen. De leerkracht krijgt indien gewenst begeleiding van de gespecialiseerde leerkracht. Kennis op het gebied van hoog- en/of meerbegaafde leerlingen wordt binnen Stichting Primo Schiedam verspreid door middel van cursussen en de kennisgroep. Invoering Integraal als kwaliteitssysteem In 2014 is een start gemaakt met de implementatie van Integraal, het digitale kwaliteitssysteem dat aansluit op ons schooladministratieprogramma Parnassys. De directeuren zijn getraind in de inrichting en het gebruik van het systeem. Er zijn verschillende onderzoeken afgenomen en geanalyseerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van vragenlijsten gaan de directeuren in 2015 verder met de zogeheten reflectieve dialoog met de teams. Aan de hand hiervan worden beleidsvoornemens geformuleerd en geïmplementeerd, waarna onderzocht kan worden hoe het resultaat wordt ervaren. Zo wordt het leren van en binnen de organisatie zichtbaar gedeeld. Passend onderwijs 6 1. onderwijs en Kwaliteit

7 De scholen van Stichting Primo Schiedam werken al jaren aan het bieden van goede zorg aan leerlingen. Zij spelen in op de verschillende niveaus van kinderen en stimuleren ze in de breedste zin van het woord, door hen te ondersteunen en uit te dagen in de dingen waar zij zowel goed als minder goed in zijn. Bovendien hebben alle scholen gewerkt aan het formeren van ondersteuningsteams, waarin medewerkers van de school, het samenwerkingsverband Onderwijs dat Past, maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige en (op aanvraag) andere externen, zitting hebben. Deze ondersteuningsteams bespreken de hulpvraag van kinderen van wie de ontwikkeling niet naar wens verloopt. Daarnaast is gewerkt aan de verbinding met de WijkOndersteuningsTeams. Deze ontwikkeling zal ook in 2015 en in de jaren daarna aandacht vragen. Leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling De meeste scholen hebben gewerkt aan de verdere implementatie van het leerlingvolgsysteem Zien, waarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en in kaart wordt gebracht. Daarnaast hebben drie scholen de Kanjertraining gevolgd. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Cultuuronderwijs Stichting Primo Schiedam vindt het belangrijk dat er naast taal en rekenen ook veel aandacht is voor cultuuronderwijs. Juist in een tijd waar opbrengsten centraal staan, is het belangrijk om actief beleid te voeren op het gebied van cultuuronderwijs. De cultuurcoördinatoren van de scholen zijn in 2014 bij elkaar gekomen om zaken uit te wisselen en gezamenlijk afspraken te maken over de inkoop van voorstellingen, bezoek aan de erfgoedinstellingen en het organiseren van projecten. Daarnaast hebben meerdere scholen geparticipeerd in het project Cultuur en Kwaliteit. Met dit project wordt beoogd om in samenwerking met de provincie en gemeenten de kwaliteit van cultuuronderwijs te bevorderen. In het kader van dit project, dat nog drie jaar gaat duren, worden ook diverse cultuurcoördinatoren van onze scholen opgeleid. Zij zijn begonnen met sturing geven aan de vorming van een visie op cultuuronderwijs op hun scholen. De komende jaren zal Stichting Primo Schiedam blijven investeren in de samenwerking tussen scholen ten behoeve van het tot stand brengen van goed cultuuronderwijs onderwijs en Kwaliteit

8 2. Personeel en Organisatie De juridische structuur Stichting Primo Schiedam is een stichting waar de 11 openbare basisscholen van Schiedam en een school voor openbaar speciaal onderwijs onder vallen. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden, is verantwoordelijk voor het intern toezicht binnen de stichting en het werkgeverschap voor de bestuurder. Zij geeft haar goedkeuring aan alle belangrijke beleidsdocumenten en adviseert het bestuur op alle beleidsterreinen. De inspraak is geregeld middels het medezeggenschapsreglement van de GMR en MR-en van de scholen. De bestuurder zit het directieberaad voor. Dit is de werkvergadering waarbinnen het beleid van de stichting wordt voorbereid, vastgesteld en geëvalueerd. De directeuren van de scholen en de bestuurder nemen deel aan deze vergadering, op afroep nemen ook medewerkers van het stafbureau deel aan de vergadering Personeel en Organisatie

9 Koerswijziging Integraal Personeelsbeleid (IPB) Tijdens de tweedaagse voor directeuren in 2014 zijn nieuwe uitgangspunten voor personeelsbeleid geformuleerd. Deze uitgangspunten hebben de volgende visie op personeelsbeleid opgeleverd: De leerkracht voor de klas is de spil en de kritische succesfactor binnen het onderwijsleerproces. Deze cruciale rol bestaat uit kennis (IQ) en sociaal-emotionele inzichten en vaardigheden (EQ). Om, duurzaam, topprestaties te kunnen leveren, is vitaliteit van groot belang (FQ). Op zingevingsniveau kan de SQ worden toegevoegd, deze staat voor: passie, drive, spiritualiteit en voor de openbare identiteit. Als de leerkracht in al deze dimensies de kritische succesfactor is, dan is de belangrijkste taak van de schoolleider het personeel zodanig te faciliteren en te begeleiden in haar ontwikkeling, dat zij optimaal kan presteren. FQ IQ SQ EQ Stichting Primo Schiedam ziet de leerkrachten als haar kostbaarste kapitaal (Fullan, M., Hargreaves, A. Professioneel Kapitaal). Competente en betrokken leerkrachten maken het onderwijs en dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van scholen. Professioneel handelen in het dagelijks onderwijs, de individuele zorg voor leerlingen en een goede samenwerking met ouders bepalen de aangeboden kwaliteit. De verantwoordelijkheid van (de uitvoering van) hoogwaardig personeelsbeleid ligt dan ook bij de schoolleider. We onderscheiden daarbij de deelgebieden in-, door- en uitstroom, functioneren en beoordelen, verzuim, opleiden en ontwikkelen en taakbeleid. Deze focus op het personeel impliceert dat de schoolleider ten minste 50% van de tijd toegewijd is aan personeelsaangelegenheden. Voor Stichting Primo Schiedam betekent dit dat het personeel steeds professioneler zal worden, steeds meer bekwaam en betrokken en dat het steeds meer in flow zal zijn. Dit is een cirkel van succes; als Stichting Primo Schiedam haar mensen steeds professioneler maakt, levert zij een steeds betere invulling van haar maatschappelijke opdracht. Dat maakt Stichting Primo Schiedam steeds sterker en aantrekkelijker als merk en als werkgever. Wat weer leidt tot het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor toptalenten. Vanuit deze visie zijn per deelgebied projecten binnen de werkgroep uitgezet, die door de leden van de werkgroep worden uitgewerkt naar (door het directieberaad te accorderen en daarna te borgen) personeelsbeleid Personeel en Organisatie

10 Personeelscijfers Het aantal medewerkers is gemiddeld over het jaar afgenomen met 6 FTE. De grootste groep bevindt zich in de leeftijdscategorie De categorie is het kleinst. Het laten vertrekken van jong personeel met een tijdelijke aanstelling is hier debet aan. Leeftijdscategorie headcount & Bruto FTE omvang Categorie Aantal Totaal FTE Aantal FTE Man Aantal FTE Vrouw medewerkers Man Vrouw Jonger dan , ,0000 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en ouder 0 0, , ,0000 Totalen: , , ,3118 Gemiddelde leeftijd & gemiddelde bruto FTE omvang per Functiecategorie 6% 7% 9% OP DIR OOP-Z OOP 78% Personeel en Organisatie

11 Ziekteverzuimpercentages Structurele inperking van het ziekteverzuim is al enige jaren een belangrijk speerpunt van het personeelsbeleid. Hiervoor hebben al diverse investeringen plaatsgevonden. Helaas komt het streefpercentage van 4,5% nog niet in zicht. Ondanks het intensief voeren van verzuimgesprekken, directe ondersteuning van de scholen door onder andere een personeelsconsulent en re-integratietrajecten is met name het middel en langdurig ziekteverzuim (> 43 dagen) evenals vorig jaar te hoog. Het merendeel hiervan is echter niet werkgerelateerd. Verzuimpercentages 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 5,73 0,40 2,84 1,31 1,11 6,35 0,43 2,93 2,43 1,21 6,57 0,44 3,69 1,74 0,91 6,79 0,66 4,70 1,19 0,67 6,88 1,18 4,20 1,14 0,57 7,23 7,17 1,18 4,16 2,61 0,85 1,08 5,19 0,16 0,23 7,05 0,98 4,90 0,13 0,12 6,89 6,86 6,92 1,00 0,98 0,83 2,35 3,07 2,86 2,43 1,22 0,90 0,67 1,05 1,22 5,92 0,80 3,75 1,14 0, Kort 0 t/m 7 Middel 8 t/m 42 Lang 43 t/m 365 Extra Lang > 365 VP 7,50 7,04 7,00 6,97 6,90 6,50 6,00 6, , e kwt e kwt e kwt e kwt. 2. Personeel en Organisatie

12 Kengetallen Gem. aantal medewerkers: 363 Verzuimdagen: 7028 Beschikbare dagen: Verzuimdagen kort: 797 Verzuimdagen middellang: 1378 Verzuimdagen lang: 3789 Verzuimdagen extra lang: 846 Verzuimmeldinggen: 468 Herstelmeldingen: 470 Verzuimpercentage: 6,92 Meldingsfrequentie per jaar: 1,29 Gem. verzuimduur: 18,91 12,03 11,35 53,92 19,60 Kort verzuim Middellang verzuim Lang verzuim Extralang verzuim Eigen risicodragerschap Er werd al langere tijd gesproken over mogelijke veranderingen bij het Vervangingsfonds in het primair onderwijs. Het Vervangingsfonds is een collectief fonds waar besturen premie aan betalen. Uit deze premie wordt de collectieve ziektevervanging betaald. Per 1 januari 2014 ontstond voor Stichting Primo Schiedam de mogelijkheid om uit dit collectieve fonds te stappen en een samenwerking aan te gaan met Stichting Wijzer om op deze manier samen het risico te dragen voor ziektevervanging. Na instemming van de beide GMR-en is de aanvraag, onder begeleiding van bureau Leeuwendaal, opgesteld en ingestuurd. Helaas is de gemeenschappelijke aanvraag door het Vervangingsfonds afgewezen. In 2015 zal een nieuwe aanvraag worden ingediend. Samenwerking met Stichting Wijzer in onderwijs en opvang In het najaar van 2012 zijn Stichting Wijzer en Stichting Primo Schiedam gestart met een eerste verkenning op het gebied van samenwerking tussen beide stafbureaus. De intentie is om de samenwerking te intensiveren en zodoende synergievoordelen te realiseren. Inmiddels wordt er intensief samengewerkt in ons kantoorgebouw op het Burgemeester van Lierplein. 12 In 2014 zijn de verschillen in de werkwijzen goed in kaart gebracht en is er nagedacht over de manier waarop de werkzaamheden voor beide stichtingen zoveel mogelijk eenduidig kunnen worden ingericht. Op grond hiervan wordt er in 2015 een administratiekantoor gekozen die de werkzaamheden voor beide stichtingen zal gaan uitvoeren. Vanaf dat moment kunnen de werkprocessen nog beter op elkaar afgestemd worden. 2. Personeel en Organisatie

13 Primo Academie Iedere medewerker beschikt over specifieke kwaliteiten. Het personeelsbeleid van Stichting Primo is erop gericht om die kwaliteiten te herkennen, tot ontwikkeling te brengen en optimaal te benutten. Daarnaast brengt Stichting Primo die medewerkers met specifieke kwaliteiten en/of functies bij elkaar tijdens de intervisiebijeenkomsten van de Primo Academie. Vanuit de Primo Academie zijn in 2014 de volgende kennisgroepen actief geweest: 21st century skills Gedragsproblemen Yoga Lezen Hoogbegaafdheid De kennisgroepen zijn gemiddeld 1 keer per kwartaal bij elkaar geweest. Daarnaast is de cursus Young Talent Management opgestart. Deze groep is begeleid door Corrine Bleecke van Co-creaties. Verschillende directeuren, waaronder Peter Tetteroo (obs De Peperklip) en Inge Werneke (obs De Singel) hebben ook geparticipeerd binnen deze cursus. De cursus zal afgerond worden in juni Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De voltallige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is in 2014 op 22 april, 2 juli en 18 november bijeen geweest. Tussen de plenaire vergaderingen door hebben de domeinwerkgroepen Onderwijs en Kwaliteit, Financiën, Personeel en Organisatie, ICT en PR en Huisvesting vergaderd. De GMR heeft ingestemd met het bestuursformatieplan en het meerjarenbeleidsplan Het beleidsplan is in concept zowel plenair, als in alle domeingroepen besproken. Daarnaast heeft de GMR adviezen uitgebracht t.a.v. het jaarplan en de begroting 2015, de invoering van de CAO, het verplaatsingsprotocol, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personeel (IPAP) en de voortgang van de samenwerking met Stichting Wijzer. Tijdens de evaluatie over haar eigen functioneren heeft de GMR besloten het aantal domeingroepen terug te brengen naar de volgende 4 domeinen: Onderwijs, ICT en Kwaliteit 2. Personeel en Organisatie. 3. Financiën 4. PR, Strategie en Huisvesting. 2. Personeel en Organisatie

14 Jaarverslag Raad van Toezicht In 2014 bestond de Raad van Toezicht uit: Cor van Tilborg, voorzitter Anneke Elenbaas-van Ommen, vicevoorzitter Conny Ouwerkerk, lid Jaap van Berge, lid Eef Collignon, lid De Raad van Toezicht (RvT) heeft in het verslagjaar zesmaal plenair vergaderd. Om een indruk te krijgen van de eigen cultuur en het karakter van de verschillende Primo scholen, hebben we een aantal keren op een van de schoollocaties vergaderd. Op deze wijze hebben we de gelegenheid om beter zicht te krijgen en te houden op het reilen en zeilen binnen onze scholen. De rol en positie van RvT s in Nederland komen steeds meer in de belangstelling te staan en ook de Kamer heeft aangegeven dat deze prominenter en professioneler moeten worden. In onze vergadering in februari bespraken wij ons eigen functioneren en dat van de bestuurder. Geconstateerd werd dat wij op de goede weg zijn om onze toezichthoudende rol te versterken o.a. door het bijwonen van professionaliseringsbijeenkomsten van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Gelukkig in het besef dat een goede samenwerking in collegiale sfeer daarbij onmisbaar is. In dezelfde geest hebben wij in onze rol van werkgever het functioneren van de bestuurder getoetst aan de voor 2014 gemaakte afspraken. Wij hebben met tevredenheid vastgesteld dat wij deze evaluatie met een positief oordeel konden afronden. Wij zijn er zelfs nog in geslaagd de CAO 2014 van de bestuurder nog in 2014 samen met de bestuurder te implementeren, zodat wij ook op dit punt onze rol als werkgever zijn nagekomen. De professionalisering van het functioneren van de RvT leidt echter wel tot een grotere vraag naar ondersteuning door het bestuursbureau. Deze behoefte werd in het verslagjaar steeds sterker gevoeld en zal de komende tijd de nodige aandacht vragen. De steeds nauwere samenwerking met Stichting Wijzer in Onderwijs kan hierbij betrokken worden. Ook op het niveau van de toezichthouders willen wij het contact en overleg met deze partner intensiveren Personeel en Organisatie

15 Als RvT laten wij ons leiden door de wettelijke verplichtingen, de Code Goed Bestuur en de aanbevelingen die wij krijgen via de VTOI, de inspectie en onze accountant. Voor het bereiken van onze doelstellingen richten wij ons naast de bedrijfseconomische zaken op de doelmatige en rechtmatige besteding van onze middelen. Voor het beter beoordelen van de prestaties van onze organisatie hebben wij met onze bestuurder en de accountant een In control Frame Work uitgewerkt om onze prestaties, maar ook de risico s waarmee wij geconfronteerd kunnen worden beter te monitoren. Eind 2014 zijn de uitgangspunten voor dit Frame Work door ons vastgesteld en de eerste indrukken over de toepasbaarheid zijn hoopgevend. De jaarrekening en het goedkeurende accountantsverslag onderschrijven de gezonde basis van Primo. Op deze basis is het ook mogelijk dat we het mooie nieuwe kindcentrum De Taaltuin hebben mogen openen en ondanks de problemen verder kunnen gaan met de bouwplannen voor de Singel. Ook lastige onderwerpen die we met de bestuurder bespreken, zoals de leerlingenaantallen en de verdeling daarvan over de stad, dwingen ons soms tot moeilijke keuzes. De RvT is verheugd te mogen constateren dat in 2014 alle scholen weer inspectiegroen zijn. Er wordt binnen Primo hard gewerkt om de kwaliteit van het geboden onderwijs op peil te houden en te verbeteren. Veel zaken kunnen nog wel worden aangescherpt, maar we sluiten een goed jaar af voor onze leerlingen, hun ouders en voor Primo met al zijn medewerkers. Wij bedanken alle betrokkenen voor hun inzet, zonder hen hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken Personeel en Organisatie

16 3. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting Primo Schiedam streeft voor al haar scholen hoogwaardige en duurzame huisvesting na. In 2014 hebben de onderstaande zaken op het gebied van huisvesting plaatsgevonden. Realisatie Kindcentrum Nieuwland (obs De Taaltuin) De belangrijkste mijlpaal in 2014 was de oplevering van het Kindcentrum Nieuwland, een zogeheten multifunctionele accommodatie waarin na de zomervakantie obs De Taaltuin is gehuisvest. Bij dit complex, waarin tevens Islamitische basisschool Ababil, peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen en een dubbele gymzaal zijn ondergebracht, is in de zomer een prachtig groen schoolplein gerealiseerd Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting

17 Nieuwbouw obs De Singel Een ander project waar in 2014 veel aandacht aan is besteed is de vervangende nieuwbouw voor obs De Singel aan de Singel 5 in het centrum van Schiedam. Nadat een bouwmanagementbureau en een architect waren geselecteerd is de planvorming slagvaardig ter hand genomen. Een plezierige samenwerking tussen de school, het bestuur en de Gemeente Schiedam heeft ertoe geleid dat het plan voor het nieuwe gebouw al voor de zomer gereed was en er zelfs al een aannemer geselecteerd kon worden. In de tweede helft van 2014 zou de bestaande school gesloopt worden, waarna er nog in datzelfde schooljaar een nieuwe school gebouwd zou worden. Na de zomervakantie zijn de leerlingen van de locatie Singel 5 ondergebracht in een tijdelijk schoolgebouw aan de Buitenhavenweg. Nog voordat de sloop ter hand was genomen werd helaas bekend dat de bouwkundig aannemer failliet verklaard was. Als gevolg hiervan is de realisatie van het project vertraagd tot Gevelrenovaties Een derde project wat het vermelden waard is betreft de renovatie van de gevels van drie schoolgebouwen in Schiedam-Noord: de beide locaties van obs Het Windas (Nachtegaallaan 2 en Schiedamseweg 65) en het gebouw van odbs De Klinker. Na het reinigen van het metselwerk, het vervangen van voegwerk, het schilderen van de kozijnen en het vervangen van het enkel glas door isolerende beglazing staan de gevels van deze scholen er weer schitterend bij. Bij de locatie Schiedamseweg 65 is tevens het schoolplein opnieuw bestraat en is de erfafscheiding vervangen. Een geslaagd project wat geheel volgens de planning in de zes weken zomervakantie is gerealiseerd. Overdracht gymzalen Een laatste noemenswaardige activiteit met betrekking tot de huisvesting betreft de overdracht van de gymzalen. Met ingang van 1 januari 2014 heeft Stichting Primo Schiedam het eigendom van de 14 gymzalen in Schiedam overgenomen van de Gemeente Schiedam. Naast het beheer en de exploitatie van deze gymzalen verzorgt Stichting Primo Schiedam tevens de verhuur van deze accommodaties aan verenigingen en particulieren Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting

18 4. ICT en MediaWijsheid 21st Century Skills In 2013 zijn er vertegenwoordigers van iedere school drie dagen naar BETT in Londen geweest. Op deze grootste ICT-beurs van Europa voor het onderwijs hebben we kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied. Ook zijn er enkele scholen bezocht waar o.a. is gekeken naar de inzet van ICT. Mede door dit bezoek werd de ICT-groep weer nieuw leven ingeblazen. Mede door een seminar tijdens het bezoek aan de BETT, zijn we aan de slag gegaan met het organiseren van bijeenkomsten rond het gebruik van 21st Century Skills in ons onderwijs. Dit heeft geleid tot een cursusaanbod vanuit de Primo Academie. Een groot deel van de cursussen heeft in 2014 plaatsgevonden. Inmiddels zijn 44 leerkrachten opgeleid die in staat zijn onderwijsarrangementen te ontwerpen waarbinnen kinderen deze skills volop ontwikkelen. Microsoft Office 365 Met de overstap naar Office 365 heeft Stichting Primo een goed digitaal portaal, waarin het digitaal samenwerken en leren wordt gefaciliteerd. Hierin worden alle relevante documenten opgeslagen, discussies gestart en afspraken vastgelegd. 18 In 2014 zijn de ICT coördinatoren van de scholen 5 keer bij elkaar geweest om elkaar te informeren en met elkaar kennis uit te wisselen over nieuwe ontwikkelingen. Op verschillende scholen zijn wifi-netwerken aangelegd en is geëxperimenteerd met tablets in de klas. 4. ICt en mediawijsheid

19 5.Public Relations en Strategie Samenvoegen van scholen In 2013 is een uitgebreide verkenning uitgevoerd naar een mogelijke samenvoeging van de reguliere afdeling van de Annie M.G. Schmidtschool en obs De Kring. Deze verkenning heeft geleid tot het besluit om beide scholen samen te voegen. Direct is de kans gegrepen om het onderwijs in de nieuw te vormen school volgens de laatste inzichten vorm te geven. Een uitdaging die door het nieuw ontstane team met beide handen werd aangegrepen. De uitwerking en voorbereiding hiervan heeft in 2014 plaatsgevonden. Op 1 augustus 2014 zijn de leerlingen overgeschreven. Inmiddels heeft de school een prachtige nieuwe naam: Het Kleurrijk. 19 De Montessorischool is vanaf 1 augustus 2014 zelfstandig verder gegaan onder de naam Montessori Schiedam. Deze school heeft haar bestaansrecht bewezen en haar onderwijs goed op orde. Het is de enige school in Schiedam waar leerlingen zoveel ruimte krijgen om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen en daarin, weliswaar onder begeleiding, eigen keuzes te maken. De komende jaren zal worden ingezet op verdere groei van deze school.

20 In Groenoord is na jaren overleg het besluit genomen om obs De Troubadour en rkbs Regenboog Groenoord in de toekomst samen te voegen en voor de nieuwe school nieuwbouw te realiseren. Magazine Jongleren In de zomer van 2014 heeft Stichting Primo Schiedam samen met haar directeuren en andere stakeholders een nieuw beleidsplan voor de komende vier jaar opgesteld. Samen met de Kleine Ambassade ontwikkelde Stichting Primo Schiedam een inspiratiedocument in de vorm van een magazine, waarmee zij al haar medewerkers enthousiast maakt om met elkaar de gestelde doelen voor 2018 te bereiken. Het magazine Jongleren is in samenwerking met een Primo-redactie bestaande uit medewerkers van verschillende Primo-scholen ontwikkeld. Bovendien werkten er veel Primo-scholen, met ontzettend veel enthousiasme, mee aan de totstandkoming van het magazine. Het zijn 48 pagina s vol prettig leesbare en interessante artikelen geworden, over het werken op (Primo)scholen, van het beroep leerkracht tot de rol van ouders, kinderen en stakeholders. Met het magazine informeren en inspireren Primo-collega s elkaar, wisselen zij kennis uit, herinneren zij elkaar aan de speerpunten van het beleid en bieden zij elkaar handvatten voor het toepassen van voornemens. Jongleren is hierdoor niet alleen een inspiratiedocument geworden, maar ook een gereedschap om het onderling uitwisselen van kennis te stimuleren. Daarnaast is het een PR-instrument dat ouders en andere stakeholders een goed beeld geeft van de Primo-scholen en waar zij voor staan. Digitale nieuwsbrief De samenleving verandert en vraagt om andere kennis en vaardigheden. Door In totaal zijn in 2014 vijf digitale nieuwsbrieven gemaakt voor personeelsleden en stakeholders van Stichting Primo Schiedam. vaardigheden eigen te Hierin maken, bereidt staan het hier aandacht aan te besteden, kinderen te ondersteunen om deze kennis en Stichting Primo Schiedam kinderen voor op laatste nieuws, de nieuwe ontwikkelingen en inspirerende toekomst. activiteiten en bijeenkomsten binnen de organisatie uitgebreid beschreven. Primomagazine voor leerkracht en ouder Nr. 1 najaar 2014 Groeien en bloeien geef leerkrachten de ruimte Kitty en robert over hun vak, passies en elkaars school Stop de prestatiedruk een kind is meer dan een Cito-score Altijd in balans Public Relations en Strategie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 38 AP Amersfoort 1 juni 215 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie