Jaarverslag Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam."

Transcriptie

1 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen

2 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel en organisatie 8 3. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting ICT en mediawijsheid Public Relations en strategie Een financieel gezonde bedrijfsvoering 21 Jaarrekening B1 Grondslagen 36 B2 Balans per 31 december B3 Staat van baten en lasten B4 Kasstroomoverzicht B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 47 B7 Overzicht verbonden partijen 47 B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Overige gegevens C1 Accountantsverklaring 51 C2 (Voorstel) bestemming van resultaat en baten en lasten 53 2

3 Voorwoord Met dit jaarverslag 2014 van Stichting Primo Schiedam legt de bestuurder verantwoording af aan ouders, personeel, de medezeggenschapsraden en de Gemeente Schiedam. Het verslag wordt besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT). Het verslag wordt aangeboden aan de gemeenteraad en onze samenwerkingspartners met het verzoek om te reageren. Dit jaarverslag informeert u over het algemene instellingenbeleid. We geven aan welke activiteiten zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren en wat we hebben gedaan om de doelen die we ons stelden, te verwezenlijken. We gaan daarbij de thema s af van ons beleidsplan en jaarplan: 1. Onderwijs en kwaliteit 2. Personeel en organisatie 3. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting 4. ICT en mediawijsheid 5. Public Relations en strategie 6. Een financieel gezonde bedrijfsvoering Voor Stichting Primo Schiedam is 2014 wederom een bevlogen jaar geweest, waarin vele nieuwe initiatieven in het leven zijn geroepen en andere werden voortgezet. Er is met veel inspiratie gewerkt aan de totstandkoming van ons beleidsplan dat de basis vormt van de schoolplannen die dit jaar worden gemaakt. In dit jaarverslag leest u alle belangrijke hoogtepunten van Peter Jonkers Directeur-bestuurder Stichting Primo Schiedam 3

4 4 1. onderwijs en Kwaliteit

5 Voor iedere school van Stichting Primo Schiedam geldt dat deze zo goed mogelijk aansluit bij wat de populatie van de school vraagt. Schooldirecteuren werken daarbij samen met het bestuur aan de kaders die voor alle scholen gelden. Daarbij wordt samenwerking gestimuleerd. Alle scholen hebben hun eigen onderwijsontwikkelingen beschreven in hun jaarplan en geëvalueerd in het jaarverslag. Op bestuursniveau zijn voor het jaarplan van 2015 voornemens geformuleerd, die scholen op hun eigen manier hebben geïmplementeerd of gaan implementeren in Daarnaast is geïnspireerd gewerkt aan de totstandkoming van ons beleidsplan , waarbij ruim 75 mensen inbreng hebben gehad. Kwaliteitsaanpak In 2014 hebben obs De Troubadour, obs De Kring en de reguliere afdeling van de Annie M.G. Schmidtschool deelgenomen aan de Kwaliteitsaanpak van de Gemeente Schiedam. Deze kwaliteitsaanpak naar Amsterdams voorbeeld houdt in dat aan de hand van een kwaliteitsanalyse, uitgevoerd door BMC, een plan van aanpak wordt opgesteld die de school moet helpen het onderwijs naar een (nog) hoger plan te brengen. Obs De Troubadour heeft het traject in 2014 afgerond. In verband met de samenvoeging van obs De Kring en de Annie M.G. Schmidtschool, inmiddels obs Het Kleurrijk genaamd, is de uitvoering een jaar later gestart. Deze gaat in 2015 verder. Opbrengstgericht werken Naar aanleiding van de notitie opbrengstgericht werken binnen Primo Schiedam hebben alle scholen gewerkt aan de verdere implementatie hiervan. De resultaten op het gebied van rekenen, spelling en technisch en begrijpend lezen zijn op groeps-, school- en bestuursniveau geanalyseerd en besproken. Onderwijsresultaten Acht van de elf scholen scoorden binnen de inspectienormen van de Cito-eindtoets. De tussenopbrengsten zijn op groeps-, school- en bestuursniveau geëvalueerd. Uit de analyse is wederom naar voren gekomen dat de resultaten voor begrijpend lezen op de meeste scholen aandacht behoeft. De Kennisgroep Taal en Lezen is hiermee aan de slag gegaan. Naar aanleiding van de resultaten heeft deze kennisgroep een start gemaakt met het bij elkaar brengen van kennis en ervaring op het gebied van taalontwikkeling en begrijpend lezen. Dit wordt in 2015 binnen de organisatie gedeeld. 5 In 2014 hebben alle scholen verder gewerkt aan het ontwikkelen van groepsdocumenten. Hierin wordt het onderwijs door leerkrachten voorbereid op basis van arrangementen voor groepen kinderen met gelijke onderwijsbehoeften. Inspectiebezoeken en interne audits

6 Naast de interne kwaliteitszorg vindt er ook door de onderwijsinspectie kwaliteitsonderzoek plaats. Obs De Troubadour, obs Het Startblok en obs De Klinker werden in 2014 door de inspectie bezocht. Alle scholen kregen of behielden een basisarrangement. De doelstelling van Stichting Primo Schiedam om in 2014 voor alle scholen een basisarrangement te hebben, is hiermee behaald. Daarnaast zijn we gestart met interne audits, waarbij de bestuurder aan de hand van het huidige inspectiekader, en samen met een schooldirecteur, een school visiteert. De schooldirecteur van de desbetreffende school die is gevisiteerd, gaat de keer erna mee naar de volgende school. Onderwijs aan hoog- en/of meerbegaafde leerlingen De visie van Stichting Primo Schiedam is dat alle leerlingen passend onderwijs moeten krijgen. Er zijn inmiddels drie plekken in de stad waar hoog- en/of meerbegaafde leerlingen kunnen worden opgevangen, te weten obs De Singel, obs De Peperklip en obs De Troubadour. Hoogbegaafde leerlingen, ook van andere scholen, krijgen hier één dag per week les van een gespecialiseerde leerkracht. De overige dagen krijgen de kinderen les van hun eigen leerkracht en kunnen zij verder werken aan de opdrachten die zij meekrijgen. De leerkracht krijgt indien gewenst begeleiding van de gespecialiseerde leerkracht. Kennis op het gebied van hoog- en/of meerbegaafde leerlingen wordt binnen Stichting Primo Schiedam verspreid door middel van cursussen en de kennisgroep. Invoering Integraal als kwaliteitssysteem In 2014 is een start gemaakt met de implementatie van Integraal, het digitale kwaliteitssysteem dat aansluit op ons schooladministratieprogramma Parnassys. De directeuren zijn getraind in de inrichting en het gebruik van het systeem. Er zijn verschillende onderzoeken afgenomen en geanalyseerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van vragenlijsten gaan de directeuren in 2015 verder met de zogeheten reflectieve dialoog met de teams. Aan de hand hiervan worden beleidsvoornemens geformuleerd en geïmplementeerd, waarna onderzocht kan worden hoe het resultaat wordt ervaren. Zo wordt het leren van en binnen de organisatie zichtbaar gedeeld. Passend onderwijs 6 1. onderwijs en Kwaliteit

7 De scholen van Stichting Primo Schiedam werken al jaren aan het bieden van goede zorg aan leerlingen. Zij spelen in op de verschillende niveaus van kinderen en stimuleren ze in de breedste zin van het woord, door hen te ondersteunen en uit te dagen in de dingen waar zij zowel goed als minder goed in zijn. Bovendien hebben alle scholen gewerkt aan het formeren van ondersteuningsteams, waarin medewerkers van de school, het samenwerkingsverband Onderwijs dat Past, maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige en (op aanvraag) andere externen, zitting hebben. Deze ondersteuningsteams bespreken de hulpvraag van kinderen van wie de ontwikkeling niet naar wens verloopt. Daarnaast is gewerkt aan de verbinding met de WijkOndersteuningsTeams. Deze ontwikkeling zal ook in 2015 en in de jaren daarna aandacht vragen. Leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling De meeste scholen hebben gewerkt aan de verdere implementatie van het leerlingvolgsysteem Zien, waarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en in kaart wordt gebracht. Daarnaast hebben drie scholen de Kanjertraining gevolgd. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Cultuuronderwijs Stichting Primo Schiedam vindt het belangrijk dat er naast taal en rekenen ook veel aandacht is voor cultuuronderwijs. Juist in een tijd waar opbrengsten centraal staan, is het belangrijk om actief beleid te voeren op het gebied van cultuuronderwijs. De cultuurcoördinatoren van de scholen zijn in 2014 bij elkaar gekomen om zaken uit te wisselen en gezamenlijk afspraken te maken over de inkoop van voorstellingen, bezoek aan de erfgoedinstellingen en het organiseren van projecten. Daarnaast hebben meerdere scholen geparticipeerd in het project Cultuur en Kwaliteit. Met dit project wordt beoogd om in samenwerking met de provincie en gemeenten de kwaliteit van cultuuronderwijs te bevorderen. In het kader van dit project, dat nog drie jaar gaat duren, worden ook diverse cultuurcoördinatoren van onze scholen opgeleid. Zij zijn begonnen met sturing geven aan de vorming van een visie op cultuuronderwijs op hun scholen. De komende jaren zal Stichting Primo Schiedam blijven investeren in de samenwerking tussen scholen ten behoeve van het tot stand brengen van goed cultuuronderwijs onderwijs en Kwaliteit

8 2. Personeel en Organisatie De juridische structuur Stichting Primo Schiedam is een stichting waar de 11 openbare basisscholen van Schiedam en een school voor openbaar speciaal onderwijs onder vallen. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden, is verantwoordelijk voor het intern toezicht binnen de stichting en het werkgeverschap voor de bestuurder. Zij geeft haar goedkeuring aan alle belangrijke beleidsdocumenten en adviseert het bestuur op alle beleidsterreinen. De inspraak is geregeld middels het medezeggenschapsreglement van de GMR en MR-en van de scholen. De bestuurder zit het directieberaad voor. Dit is de werkvergadering waarbinnen het beleid van de stichting wordt voorbereid, vastgesteld en geëvalueerd. De directeuren van de scholen en de bestuurder nemen deel aan deze vergadering, op afroep nemen ook medewerkers van het stafbureau deel aan de vergadering Personeel en Organisatie

9 Koerswijziging Integraal Personeelsbeleid (IPB) Tijdens de tweedaagse voor directeuren in 2014 zijn nieuwe uitgangspunten voor personeelsbeleid geformuleerd. Deze uitgangspunten hebben de volgende visie op personeelsbeleid opgeleverd: De leerkracht voor de klas is de spil en de kritische succesfactor binnen het onderwijsleerproces. Deze cruciale rol bestaat uit kennis (IQ) en sociaal-emotionele inzichten en vaardigheden (EQ). Om, duurzaam, topprestaties te kunnen leveren, is vitaliteit van groot belang (FQ). Op zingevingsniveau kan de SQ worden toegevoegd, deze staat voor: passie, drive, spiritualiteit en voor de openbare identiteit. Als de leerkracht in al deze dimensies de kritische succesfactor is, dan is de belangrijkste taak van de schoolleider het personeel zodanig te faciliteren en te begeleiden in haar ontwikkeling, dat zij optimaal kan presteren. FQ IQ SQ EQ Stichting Primo Schiedam ziet de leerkrachten als haar kostbaarste kapitaal (Fullan, M., Hargreaves, A. Professioneel Kapitaal). Competente en betrokken leerkrachten maken het onderwijs en dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van scholen. Professioneel handelen in het dagelijks onderwijs, de individuele zorg voor leerlingen en een goede samenwerking met ouders bepalen de aangeboden kwaliteit. De verantwoordelijkheid van (de uitvoering van) hoogwaardig personeelsbeleid ligt dan ook bij de schoolleider. We onderscheiden daarbij de deelgebieden in-, door- en uitstroom, functioneren en beoordelen, verzuim, opleiden en ontwikkelen en taakbeleid. Deze focus op het personeel impliceert dat de schoolleider ten minste 50% van de tijd toegewijd is aan personeelsaangelegenheden. Voor Stichting Primo Schiedam betekent dit dat het personeel steeds professioneler zal worden, steeds meer bekwaam en betrokken en dat het steeds meer in flow zal zijn. Dit is een cirkel van succes; als Stichting Primo Schiedam haar mensen steeds professioneler maakt, levert zij een steeds betere invulling van haar maatschappelijke opdracht. Dat maakt Stichting Primo Schiedam steeds sterker en aantrekkelijker als merk en als werkgever. Wat weer leidt tot het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor toptalenten. Vanuit deze visie zijn per deelgebied projecten binnen de werkgroep uitgezet, die door de leden van de werkgroep worden uitgewerkt naar (door het directieberaad te accorderen en daarna te borgen) personeelsbeleid Personeel en Organisatie

10 Personeelscijfers Het aantal medewerkers is gemiddeld over het jaar afgenomen met 6 FTE. De grootste groep bevindt zich in de leeftijdscategorie De categorie is het kleinst. Het laten vertrekken van jong personeel met een tijdelijke aanstelling is hier debet aan. Leeftijdscategorie headcount & Bruto FTE omvang Categorie Aantal Totaal FTE Aantal FTE Man Aantal FTE Vrouw medewerkers Man Vrouw Jonger dan , ,0000 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en ouder 0 0, , ,0000 Totalen: , , ,3118 Gemiddelde leeftijd & gemiddelde bruto FTE omvang per Functiecategorie 6% 7% 9% OP DIR OOP-Z OOP 78% Personeel en Organisatie

11 Ziekteverzuimpercentages Structurele inperking van het ziekteverzuim is al enige jaren een belangrijk speerpunt van het personeelsbeleid. Hiervoor hebben al diverse investeringen plaatsgevonden. Helaas komt het streefpercentage van 4,5% nog niet in zicht. Ondanks het intensief voeren van verzuimgesprekken, directe ondersteuning van de scholen door onder andere een personeelsconsulent en re-integratietrajecten is met name het middel en langdurig ziekteverzuim (> 43 dagen) evenals vorig jaar te hoog. Het merendeel hiervan is echter niet werkgerelateerd. Verzuimpercentages 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 5,73 0,40 2,84 1,31 1,11 6,35 0,43 2,93 2,43 1,21 6,57 0,44 3,69 1,74 0,91 6,79 0,66 4,70 1,19 0,67 6,88 1,18 4,20 1,14 0,57 7,23 7,17 1,18 4,16 2,61 0,85 1,08 5,19 0,16 0,23 7,05 0,98 4,90 0,13 0,12 6,89 6,86 6,92 1,00 0,98 0,83 2,35 3,07 2,86 2,43 1,22 0,90 0,67 1,05 1,22 5,92 0,80 3,75 1,14 0, Kort 0 t/m 7 Middel 8 t/m 42 Lang 43 t/m 365 Extra Lang > 365 VP 7,50 7,04 7,00 6,97 6,90 6,50 6,00 6, , e kwt e kwt e kwt e kwt. 2. Personeel en Organisatie

12 Kengetallen Gem. aantal medewerkers: 363 Verzuimdagen: 7028 Beschikbare dagen: Verzuimdagen kort: 797 Verzuimdagen middellang: 1378 Verzuimdagen lang: 3789 Verzuimdagen extra lang: 846 Verzuimmeldinggen: 468 Herstelmeldingen: 470 Verzuimpercentage: 6,92 Meldingsfrequentie per jaar: 1,29 Gem. verzuimduur: 18,91 12,03 11,35 53,92 19,60 Kort verzuim Middellang verzuim Lang verzuim Extralang verzuim Eigen risicodragerschap Er werd al langere tijd gesproken over mogelijke veranderingen bij het Vervangingsfonds in het primair onderwijs. Het Vervangingsfonds is een collectief fonds waar besturen premie aan betalen. Uit deze premie wordt de collectieve ziektevervanging betaald. Per 1 januari 2014 ontstond voor Stichting Primo Schiedam de mogelijkheid om uit dit collectieve fonds te stappen en een samenwerking aan te gaan met Stichting Wijzer om op deze manier samen het risico te dragen voor ziektevervanging. Na instemming van de beide GMR-en is de aanvraag, onder begeleiding van bureau Leeuwendaal, opgesteld en ingestuurd. Helaas is de gemeenschappelijke aanvraag door het Vervangingsfonds afgewezen. In 2015 zal een nieuwe aanvraag worden ingediend. Samenwerking met Stichting Wijzer in onderwijs en opvang In het najaar van 2012 zijn Stichting Wijzer en Stichting Primo Schiedam gestart met een eerste verkenning op het gebied van samenwerking tussen beide stafbureaus. De intentie is om de samenwerking te intensiveren en zodoende synergievoordelen te realiseren. Inmiddels wordt er intensief samengewerkt in ons kantoorgebouw op het Burgemeester van Lierplein. 12 In 2014 zijn de verschillen in de werkwijzen goed in kaart gebracht en is er nagedacht over de manier waarop de werkzaamheden voor beide stichtingen zoveel mogelijk eenduidig kunnen worden ingericht. Op grond hiervan wordt er in 2015 een administratiekantoor gekozen die de werkzaamheden voor beide stichtingen zal gaan uitvoeren. Vanaf dat moment kunnen de werkprocessen nog beter op elkaar afgestemd worden. 2. Personeel en Organisatie

13 Primo Academie Iedere medewerker beschikt over specifieke kwaliteiten. Het personeelsbeleid van Stichting Primo is erop gericht om die kwaliteiten te herkennen, tot ontwikkeling te brengen en optimaal te benutten. Daarnaast brengt Stichting Primo die medewerkers met specifieke kwaliteiten en/of functies bij elkaar tijdens de intervisiebijeenkomsten van de Primo Academie. Vanuit de Primo Academie zijn in 2014 de volgende kennisgroepen actief geweest: 21st century skills Gedragsproblemen Yoga Lezen Hoogbegaafdheid De kennisgroepen zijn gemiddeld 1 keer per kwartaal bij elkaar geweest. Daarnaast is de cursus Young Talent Management opgestart. Deze groep is begeleid door Corrine Bleecke van Co-creaties. Verschillende directeuren, waaronder Peter Tetteroo (obs De Peperklip) en Inge Werneke (obs De Singel) hebben ook geparticipeerd binnen deze cursus. De cursus zal afgerond worden in juni Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De voltallige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is in 2014 op 22 april, 2 juli en 18 november bijeen geweest. Tussen de plenaire vergaderingen door hebben de domeinwerkgroepen Onderwijs en Kwaliteit, Financiën, Personeel en Organisatie, ICT en PR en Huisvesting vergaderd. De GMR heeft ingestemd met het bestuursformatieplan en het meerjarenbeleidsplan Het beleidsplan is in concept zowel plenair, als in alle domeingroepen besproken. Daarnaast heeft de GMR adviezen uitgebracht t.a.v. het jaarplan en de begroting 2015, de invoering van de CAO, het verplaatsingsprotocol, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personeel (IPAP) en de voortgang van de samenwerking met Stichting Wijzer. Tijdens de evaluatie over haar eigen functioneren heeft de GMR besloten het aantal domeingroepen terug te brengen naar de volgende 4 domeinen: Onderwijs, ICT en Kwaliteit 2. Personeel en Organisatie. 3. Financiën 4. PR, Strategie en Huisvesting. 2. Personeel en Organisatie

14 Jaarverslag Raad van Toezicht In 2014 bestond de Raad van Toezicht uit: Cor van Tilborg, voorzitter Anneke Elenbaas-van Ommen, vicevoorzitter Conny Ouwerkerk, lid Jaap van Berge, lid Eef Collignon, lid De Raad van Toezicht (RvT) heeft in het verslagjaar zesmaal plenair vergaderd. Om een indruk te krijgen van de eigen cultuur en het karakter van de verschillende Primo scholen, hebben we een aantal keren op een van de schoollocaties vergaderd. Op deze wijze hebben we de gelegenheid om beter zicht te krijgen en te houden op het reilen en zeilen binnen onze scholen. De rol en positie van RvT s in Nederland komen steeds meer in de belangstelling te staan en ook de Kamer heeft aangegeven dat deze prominenter en professioneler moeten worden. In onze vergadering in februari bespraken wij ons eigen functioneren en dat van de bestuurder. Geconstateerd werd dat wij op de goede weg zijn om onze toezichthoudende rol te versterken o.a. door het bijwonen van professionaliseringsbijeenkomsten van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Gelukkig in het besef dat een goede samenwerking in collegiale sfeer daarbij onmisbaar is. In dezelfde geest hebben wij in onze rol van werkgever het functioneren van de bestuurder getoetst aan de voor 2014 gemaakte afspraken. Wij hebben met tevredenheid vastgesteld dat wij deze evaluatie met een positief oordeel konden afronden. Wij zijn er zelfs nog in geslaagd de CAO 2014 van de bestuurder nog in 2014 samen met de bestuurder te implementeren, zodat wij ook op dit punt onze rol als werkgever zijn nagekomen. De professionalisering van het functioneren van de RvT leidt echter wel tot een grotere vraag naar ondersteuning door het bestuursbureau. Deze behoefte werd in het verslagjaar steeds sterker gevoeld en zal de komende tijd de nodige aandacht vragen. De steeds nauwere samenwerking met Stichting Wijzer in Onderwijs kan hierbij betrokken worden. Ook op het niveau van de toezichthouders willen wij het contact en overleg met deze partner intensiveren Personeel en Organisatie

15 Als RvT laten wij ons leiden door de wettelijke verplichtingen, de Code Goed Bestuur en de aanbevelingen die wij krijgen via de VTOI, de inspectie en onze accountant. Voor het bereiken van onze doelstellingen richten wij ons naast de bedrijfseconomische zaken op de doelmatige en rechtmatige besteding van onze middelen. Voor het beter beoordelen van de prestaties van onze organisatie hebben wij met onze bestuurder en de accountant een In control Frame Work uitgewerkt om onze prestaties, maar ook de risico s waarmee wij geconfronteerd kunnen worden beter te monitoren. Eind 2014 zijn de uitgangspunten voor dit Frame Work door ons vastgesteld en de eerste indrukken over de toepasbaarheid zijn hoopgevend. De jaarrekening en het goedkeurende accountantsverslag onderschrijven de gezonde basis van Primo. Op deze basis is het ook mogelijk dat we het mooie nieuwe kindcentrum De Taaltuin hebben mogen openen en ondanks de problemen verder kunnen gaan met de bouwplannen voor de Singel. Ook lastige onderwerpen die we met de bestuurder bespreken, zoals de leerlingenaantallen en de verdeling daarvan over de stad, dwingen ons soms tot moeilijke keuzes. De RvT is verheugd te mogen constateren dat in 2014 alle scholen weer inspectiegroen zijn. Er wordt binnen Primo hard gewerkt om de kwaliteit van het geboden onderwijs op peil te houden en te verbeteren. Veel zaken kunnen nog wel worden aangescherpt, maar we sluiten een goed jaar af voor onze leerlingen, hun ouders en voor Primo met al zijn medewerkers. Wij bedanken alle betrokkenen voor hun inzet, zonder hen hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken Personeel en Organisatie

16 3. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting Primo Schiedam streeft voor al haar scholen hoogwaardige en duurzame huisvesting na. In 2014 hebben de onderstaande zaken op het gebied van huisvesting plaatsgevonden. Realisatie Kindcentrum Nieuwland (obs De Taaltuin) De belangrijkste mijlpaal in 2014 was de oplevering van het Kindcentrum Nieuwland, een zogeheten multifunctionele accommodatie waarin na de zomervakantie obs De Taaltuin is gehuisvest. Bij dit complex, waarin tevens Islamitische basisschool Ababil, peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen en een dubbele gymzaal zijn ondergebracht, is in de zomer een prachtig groen schoolplein gerealiseerd Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting

17 Nieuwbouw obs De Singel Een ander project waar in 2014 veel aandacht aan is besteed is de vervangende nieuwbouw voor obs De Singel aan de Singel 5 in het centrum van Schiedam. Nadat een bouwmanagementbureau en een architect waren geselecteerd is de planvorming slagvaardig ter hand genomen. Een plezierige samenwerking tussen de school, het bestuur en de Gemeente Schiedam heeft ertoe geleid dat het plan voor het nieuwe gebouw al voor de zomer gereed was en er zelfs al een aannemer geselecteerd kon worden. In de tweede helft van 2014 zou de bestaande school gesloopt worden, waarna er nog in datzelfde schooljaar een nieuwe school gebouwd zou worden. Na de zomervakantie zijn de leerlingen van de locatie Singel 5 ondergebracht in een tijdelijk schoolgebouw aan de Buitenhavenweg. Nog voordat de sloop ter hand was genomen werd helaas bekend dat de bouwkundig aannemer failliet verklaard was. Als gevolg hiervan is de realisatie van het project vertraagd tot Gevelrenovaties Een derde project wat het vermelden waard is betreft de renovatie van de gevels van drie schoolgebouwen in Schiedam-Noord: de beide locaties van obs Het Windas (Nachtegaallaan 2 en Schiedamseweg 65) en het gebouw van odbs De Klinker. Na het reinigen van het metselwerk, het vervangen van voegwerk, het schilderen van de kozijnen en het vervangen van het enkel glas door isolerende beglazing staan de gevels van deze scholen er weer schitterend bij. Bij de locatie Schiedamseweg 65 is tevens het schoolplein opnieuw bestraat en is de erfafscheiding vervangen. Een geslaagd project wat geheel volgens de planning in de zes weken zomervakantie is gerealiseerd. Overdracht gymzalen Een laatste noemenswaardige activiteit met betrekking tot de huisvesting betreft de overdracht van de gymzalen. Met ingang van 1 januari 2014 heeft Stichting Primo Schiedam het eigendom van de 14 gymzalen in Schiedam overgenomen van de Gemeente Schiedam. Naast het beheer en de exploitatie van deze gymzalen verzorgt Stichting Primo Schiedam tevens de verhuur van deze accommodaties aan verenigingen en particulieren Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting

18 4. ICT en MediaWijsheid 21st Century Skills In 2013 zijn er vertegenwoordigers van iedere school drie dagen naar BETT in Londen geweest. Op deze grootste ICT-beurs van Europa voor het onderwijs hebben we kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied. Ook zijn er enkele scholen bezocht waar o.a. is gekeken naar de inzet van ICT. Mede door dit bezoek werd de ICT-groep weer nieuw leven ingeblazen. Mede door een seminar tijdens het bezoek aan de BETT, zijn we aan de slag gegaan met het organiseren van bijeenkomsten rond het gebruik van 21st Century Skills in ons onderwijs. Dit heeft geleid tot een cursusaanbod vanuit de Primo Academie. Een groot deel van de cursussen heeft in 2014 plaatsgevonden. Inmiddels zijn 44 leerkrachten opgeleid die in staat zijn onderwijsarrangementen te ontwerpen waarbinnen kinderen deze skills volop ontwikkelen. Microsoft Office 365 Met de overstap naar Office 365 heeft Stichting Primo een goed digitaal portaal, waarin het digitaal samenwerken en leren wordt gefaciliteerd. Hierin worden alle relevante documenten opgeslagen, discussies gestart en afspraken vastgelegd. 18 In 2014 zijn de ICT coördinatoren van de scholen 5 keer bij elkaar geweest om elkaar te informeren en met elkaar kennis uit te wisselen over nieuwe ontwikkelingen. Op verschillende scholen zijn wifi-netwerken aangelegd en is geëxperimenteerd met tablets in de klas. 4. ICt en mediawijsheid

19 5.Public Relations en Strategie Samenvoegen van scholen In 2013 is een uitgebreide verkenning uitgevoerd naar een mogelijke samenvoeging van de reguliere afdeling van de Annie M.G. Schmidtschool en obs De Kring. Deze verkenning heeft geleid tot het besluit om beide scholen samen te voegen. Direct is de kans gegrepen om het onderwijs in de nieuw te vormen school volgens de laatste inzichten vorm te geven. Een uitdaging die door het nieuw ontstane team met beide handen werd aangegrepen. De uitwerking en voorbereiding hiervan heeft in 2014 plaatsgevonden. Op 1 augustus 2014 zijn de leerlingen overgeschreven. Inmiddels heeft de school een prachtige nieuwe naam: Het Kleurrijk. 19 De Montessorischool is vanaf 1 augustus 2014 zelfstandig verder gegaan onder de naam Montessori Schiedam. Deze school heeft haar bestaansrecht bewezen en haar onderwijs goed op orde. Het is de enige school in Schiedam waar leerlingen zoveel ruimte krijgen om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen en daarin, weliswaar onder begeleiding, eigen keuzes te maken. De komende jaren zal worden ingezet op verdere groei van deze school.

20 In Groenoord is na jaren overleg het besluit genomen om obs De Troubadour en rkbs Regenboog Groenoord in de toekomst samen te voegen en voor de nieuwe school nieuwbouw te realiseren. Magazine Jongleren In de zomer van 2014 heeft Stichting Primo Schiedam samen met haar directeuren en andere stakeholders een nieuw beleidsplan voor de komende vier jaar opgesteld. Samen met de Kleine Ambassade ontwikkelde Stichting Primo Schiedam een inspiratiedocument in de vorm van een magazine, waarmee zij al haar medewerkers enthousiast maakt om met elkaar de gestelde doelen voor 2018 te bereiken. Het magazine Jongleren is in samenwerking met een Primo-redactie bestaande uit medewerkers van verschillende Primo-scholen ontwikkeld. Bovendien werkten er veel Primo-scholen, met ontzettend veel enthousiasme, mee aan de totstandkoming van het magazine. Het zijn 48 pagina s vol prettig leesbare en interessante artikelen geworden, over het werken op (Primo)scholen, van het beroep leerkracht tot de rol van ouders, kinderen en stakeholders. Met het magazine informeren en inspireren Primo-collega s elkaar, wisselen zij kennis uit, herinneren zij elkaar aan de speerpunten van het beleid en bieden zij elkaar handvatten voor het toepassen van voornemens. Jongleren is hierdoor niet alleen een inspiratiedocument geworden, maar ook een gereedschap om het onderling uitwisselen van kennis te stimuleren. Daarnaast is het een PR-instrument dat ouders en andere stakeholders een goed beeld geeft van de Primo-scholen en waar zij voor staan. Digitale nieuwsbrief De samenleving verandert en vraagt om andere kennis en vaardigheden. Door In totaal zijn in 2014 vijf digitale nieuwsbrieven gemaakt voor personeelsleden en stakeholders van Stichting Primo Schiedam. vaardigheden eigen te Hierin maken, bereidt staan het hier aandacht aan te besteden, kinderen te ondersteunen om deze kennis en Stichting Primo Schiedam kinderen voor op laatste nieuws, de nieuwe ontwikkelingen en inspirerende toekomst. activiteiten en bijeenkomsten binnen de organisatie uitgebreid beschreven. Primomagazine voor leerkracht en ouder Nr. 1 najaar 2014 Groeien en bloeien geef leerkrachten de ruimte Kitty en robert over hun vak, passies en elkaars school Stop de prestatiedruk een kind is meer dan een Cito-score Altijd in balans Public Relations en Strategie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.

Jaarverslag 2013. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen

JAARVERSLAG Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen JAARVERSLAG 2015 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Inhoudsopgave Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015 Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft Rapport over het boekjaar 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Resultaat 3 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2014/2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Publicatiejaarrekening 2014

Publicatiejaarrekening 2014 Publicatiejaarrekening 2014 KvK-nummer: 41046120 RSIN: 004155324 Stichting Figulus Welzijn Aalten -Dinxperlo Postbus 83 7090 AB DINXPERLO INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 6 Ondertekening van de accountantsrapportage 8 Jaarstukken 2015 Jaarrekening 9 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten JAARVERSLAG 2013 Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Blad Gegevens over de rechtspersoon 3 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie