C. Wijering, A. Kurz, O. Slaats, J. de Zwart, G. Blikmans, B. Mulder en H. van Orsouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C. Wijering, A. Kurz, O. Slaats, J. de Zwart, G. Blikmans, B. Mulder en H. van Orsouw"

Transcriptie

1 GMR-b Verslag Overlegvergadering van het College van Bestuur (CvB) van Stichting Carmelcollege met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Datum: 17 juni 2014 Aanwezig GMR Personeelsgeleding GMR Ouder-/leerlingengeleding College van Bestuur Notulist Waarvan afwezig m.k. Ton Banas, Gerard Blikmans, Cees van Boort, Freek van Oenen, Henk van Orsouw, Herman den Ouden, Harry Paf, Helma van Puijenbroek, Dick Rietveld (secr.), Ton Siebers (vz.), Richard Fidom en Remco Westerveld Daphne Aarts, Peter Doting, Toon Gloudemans, Brechtje Mulder, Richard Nijkamp, Tom Schuurmans, Sultan Yesilay, Josje de Zwart, Annette Kurz en Olivier Slaats Romain Rijk (vz), Ton Thomassen (lid) Astrid van der Zee C. Wijering, A. Kurz, O. Slaats, J. de Zwart, G. Blikmans, B. Mulder en H. van Orsouw 1. Opening en vaststelling van de agenda De voorzitter Ton Siebers, opent de vergadering met een woord van welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Brief GMR d.d.20 mei jl. ` In deze brief reageert de GMR o.a. op een tweetal voorgenomen besluiten: Kaderstellend Taakbeleid en Digitalisering Personeelsdossiers, de nieuwe Cao en het daarbij behorend convenant, verkiezingen GMR en de fusiebesprekingen in Oss. - Voorgenomen besluit Kaderstellend Taakbeleid Dit wordt vandaag besproken onder punt Voorgenomen besluit Digitalisering personeelsdossiers Het CvB heeft hier reeds per mail op gereageerd en wordt vandaag nog behandeld bij punt Nieuwe Cao en convenant De GMR wordt geïnformeerd omtrent de keuzes die het personeel heeft gemaakt, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat vijfhonderd van de vierduizend personeelsleden de formulieren nog niet hebben geretourneerd. Van deze vijfendertighonderd hebben ca. achthonderd personen gekozen voor het sparen van vijftig klokuren. Het merendeel kiest voor recuperatieverlof. Een marginaal deel kiest voor pensioenopname / bapo. Vermindering van de lestaak bleek niet erg populair. In een recente bijeenkomst over de Lange Termijn Agenda is onder andere gesproken over hoe nu verder m.b.t. het convenant. Een aantal zaken zal worden aangepast waarvan de secundaire arbeidsvoorwaarden waarschijnlijk opnieuw zal worden geagendeerd voor bespreking in de GMR. De invoering van persoonlijk budget is nog geen formeel stuk, het CvB verzoekt om inhoudelijke opmerkingen schriftelijk terug te koppelen. 1

2 De Cao is geschreven vanuit de werkgever. Als veel personen recuperatieverlof gaan opnemen, moeten we proberen om zwaarwegende factoren te formuleren in een gulden middenweg. - Fusiebesprekingen bij Het Hooghuis in Oss, wordt vandaag besproken onder punt Concept verslag overlegvergadering CvB - GMR d.d. 25 maart jl. N.a.v. pagina 3, mantelzorg: Reacties hieromtrent zullen worden afgewacht en misschien zal dit worden opgenomen in het convenant bij de Cao. Het verslag wordt hiermee goedgekeurd en vastgesteld. 4. Bestuursbesluiten 4.1 Kaderregeling Taakbeleid Het CvB dankt de GMR voor haar positief advies. Inzake twee aanbevelingen wordt onderstaande nog opgemerkt: Met betrekking tot de invoerdatum hoopt men de regeling in te laten gaan op , daartoe zal aan de schoolleiding worden gevraagd om samen met de MR een invoeringsplan te maken op lokaal niveau. Om het bestuursbureau niet onnodig te belasten wordt verwezen naar reguliere klachtenprocedures en een klachten-/bezwaren commissie. Ten aanzien van klachten/bezwaren inzake Taakbeleid zou deze commissie aan het einde van dit jaar gevormd moeten zijn. Voor de volgende overlegvergadering zal schriftelijk worden aangegeven hoe met de klachtenbezwarenregeling wordt omgegaan en de juiste route hiervoor. (actie A&S) CvB-GMR ) 4.2 Digitalisering personeelsdossiers Door een procedurefout is het voorgenomen besluit in de vorm van een memo aan de GMR voorgelegd. De GMR vraagt om het voorgenomen besluit hierop aan te passen en opnieuw in te brengen. Om het proces niet onnodig te vertragen heeft de GMR onder voorbehoud van aanlevering in het juiste format, een positief advies afgegeven. 4.3 Integriteitscode Stichting Carmelcollege had tot nu toe nog geen officiële integriteitscode. Vandaag ligt het voorgenomen besluit Integriteitscode voor en de GMR wordt uitgenodigd hierop inhoudelijk te reageren. Ad. Inleiding: m.b.t. maatschappelijk verkeer: Hier wordt ook de leerling genoemd. In overweging wordt gegeven om daar op de scholen over te praten met leerlingen. Het CvB merkt hierover op dat dit meer op de externe relatie gericht is en minder op de interne. Ad. Punt 2: 2, Leveranciers / partners / collega s: Een aantal zaken is lastig te controleren bijvoorbeeld leveranciers / medewerkers van scholen die ook klanten zijn. Gebruik van sociale media: In het kader van integer handelen wordt gevraagd hoe men denkt te controleren wat medewerkers daarmee doen (privacy). Veel van genoemde is vooral extern gericht, waar blijven o.a. leerlingen en medewerkers? Verder wordt opgemerkt dat bij discriminatie religie en seksuele geaardheid ontbreken. Samenvatting reacties: - Sociale Media, hoe controleer je dat? - Interne relaties - Seksuele geaardheid en religie - Ingangsdatum 2

3 4.4 Fusie Het Hooghuis - Mondriaan College Oss Al met al is dit een tamelijk ingewikkelde procedure (geweest) waarbij de GMR op hoofdlijnen wordt geïnformeerd. Het totale proces is redelijk probleemloos verlopen. Voor leerlingen is hiermee een breed aanbod en stabiliteit gewaarborgd. 5. Ontwikkeling Koers 2018 Nu 2014 al redelijk gevorderd is zal het Koers document worden heroverwogen en zullen nieuwe prioriteiten worden gesteld. Wat is onze nieuwe koers en wat bindt ons? Het proces zal opnieuw moeten worden aangevlogen. Het Convent heeft voorgesteld om hiervoor eerst terug te keren naar wie we zijn en vervolgens te kijken naar waar we naar toe willen. Laten we kijken naar het DNA van de Stichting - wat ons bindt - en vervolgens een doorstart maken naar Koers In Koers 2014 is o.a. opgeschreven: op inspectie criteria scoren we goed. Met betrekking tot Koers 2018 kunnen we ons afvragen over welke kwaliteit we het dan hebben. We zullen er nog beter in moeten slagen om zelf te definiëren wat wij verstaan onder kwaliteit. Dit zal niet een nieuwe koers zijn maar terug naar de basis. Uit een aantal gesprekken met medewerkers van Het Titus Brandsma Instituut en het Welten Instituut is duidelijk geworden dat, als wij spreken over kwaliteit, het belangrijk is dat deze wordt verbonden met Carmel. Bijgevoegde notitie mondt uit in twee actielijnen: - wat verstaan we als Carmel onder kernwaarden? - van waaruit werken wij en worden wij geïnspireerd? Deze zaken zijn nu nog gescheiden maar dienen in de toekomst bij elkaar gebracht te worden. Deze richtingen kunnen verder worden doordacht en kunnen mede richting geven aan beleid de komende jaren. Enkele reacties naar aanleiding van bovenstaande: - Het document moet nog zorgvuldig worden gecontroleerd op taalfouten. - Met betrekking tot de doelstelling van bovengemiddeld presteren wordt opgemerkt of dit nog steeds een zinvolle doelstelling is. Misschien moet daar nog beter over worden nagedacht. - Met betrekking tot 2.6: inlossen van beloftes, wordt opgemerkt of deze twee niet op gespannen voet staan met elkaar. Om de discrepantie eruit te halen moeten we zelf definiëren wat we onder goed onderwijs verstaan. (we willen verder gaan dan de criteria van de inspectie (CE, SE etc.) - In de notitie identiteitsbewijs staat ook dat wij meer doen aan de complete vorming van de leerlingen. Feitelijk zouden we moeten durven opschrijven dat onze scholen en docenten een uitdagende en motiverende leeromgeving creëren. Dit moet dan wel zichtbaar zijn in de resultaten van de leerlingen. Dit vraagt dus iets van alle medewerkers. Daarbij moet er ook aan randvoorwaarden worden voldaan. Dit is een van de moeilijkste opgaven omdat het hierbij niet alléén aan de randvoorwaarden ligt. Desalniettemin kunnen er best nog slagen worden gemaakt zowel aan de rand voorwaardelijke kant als aan de kant van de leraren. Met dit stuk is getracht meer handen en voeten te geven aan waarin Carmel zich onderscheidt van andere scholen. Het is een oprechte poging te streven dat iedere medewerker, vanuit bezieling en gedeelde waarden, gespecialiseerd bezig kan zijn. Hierdoor kan het uiteindelijk onderwerp worden van de dagelijkse praktijk. Na de zomervakantie wordt gestart met een aantal pilots op diverse scholen om proefondervindelijk te bekijken hoe dit wordt ontvangen en wat de meest effectieve manier is om het te laten landen op de werkvloer. - Op pagina 3 wordt gesproken over dat iedereen bereidt is tot kennisdeling. Om tot deze uitdaging te komen wordt het CvB gevraagd hoe Carmel dit denkt te faciliteren? Het CvB geeft aan dat er nog een derde notitie is, die gaat over Carmel als Kennisalliantie. Men heeft de intentie om die te integreren bij Koers 2018 en hier concreet mee te gaan werken. Er wordt ook gesproken over identiteit, echter doordat onderwijs toch al de neiging heeft om naar binnen gericht te zijn is het risico door deze keuze te maken dat men minder gericht is op de buitenwereld. We doen echter een aantal beloftes: dat is juist verbinding te maken met de buitenwe- 3

4 reld. Om dit realistisch te doen, zullen we eerst goed na moeten gaan vanuit welke identiteit wij dit willen doen. Dit onderwerp zal te zijner tijd opnieuw worden geagendeerd. 6. Voortgang Carmel en ICT Presentatie door Paul Slegers. Er bestaat op dit moment nog geen expliciete opvatting hoe ICT in de organisatie opgehangen wordt, het is de bedoeling dat dit in de komende maanden in beeld wordt gebracht. Vragen vanuit de GMR: - Hoe zit het met de hardware kant (m.b.t. Office 365), is het de bedoeling dat dit wordt bekostigd vanuit de school zelf, en indien dit zo is, heeft men met de invoering op de school hier rekening mee gehouden? Er worden standaard keuzes gemaakt. Deze worden ondersteund door de afdeling ICT. Belangrijk is dat we met elkaar zorgen dat medewerkers het juiste niveau krijgen zodat ze goed met de hardware kunnen werken. - Zijn er organisaties bekend die met dit zelfde systeem werken? Diverse HBO s en universiteiten zijn al verder. Hier is contact mee, ook m.b.t. kinderziektes etc.. - Zijn alle ICT ers van de scholen inmiddels op de hoogte? Op 2 juni jl. een bijeenkomst is gehouden waarbij alle ICT ers, techneuten en schoolleiders van de scholen aanwezig waren. - Zijn er ook personele consequenties? De verwachting is dat heel veel ICT ers andere klussen zullen gaan oppakken omdat een deel van de huidige werkzaamheden naar een centraal niveau verhuist. ICT ers zullen de afweging moeten maken of zij mee willen in dit nieuwe traject. Deze personele consequenties zijn echter gericht op efficiëntie het is zeker geen bezuinigingsmaatregel! 7. Samenwerking Carmel - Open Universiteit en Titus Brandsma Lyceum Dit agendapunt is bij punt 5 besproken. 8. Jaarverslag 2013 Aan de hand van een presentatie wordt het Jaarverslag Stichting Carmelcollege 2013 gepresenteerd door Karel van der Velden. Vragen naar aanleiding van de presentatie: - Wat denkt het CvB te gaan doen aan de slagingspercentages? Het CvB geeft aan dat een aantal Carmelinstellingen onder toezicht staat van het CvB. Met deze scholen gaat het CvB in gesprek. Bij een aantal locaties zijn inmiddels al verbeteringen geconstateerd. Het CvB merkt op dat dit Jaarverslag onlangs nog op het bestuursbureau besproken is met het bestuur van de GMR en de controller (Karel van der Velden). De risico s (valkuilen) die genoemd worden op pagina 6, zijn daarbij toen uitgebreid belicht. Als laatste wordt nog opgemerkt dat het Jaarverslag prettig leesbaar is, lof! 9. Rondvraag en sluiting Leerlingenprognoses Er wordt veel gesproken over leerlingendaling. Daarom heeft het CvB opdracht gegeven om een analyse van de Carmelbrede leerlingendaling te maken. Afdeling Huisvesting & Facilities zal, in samenwerking met de afdeling Formatie & Financiën en de schoolleiders een onderbouwde analyse voorbereiden. In deze prognose zal ook rekening zijn gehouden met geldende omgevingsfactoren. Dit onderwerp zal worden geagendeerd voor een van de eerstvolgende Overlegvergaderingen. 4

5 Afscheid van GMR leden Vandaag wordt afscheid genomen van de ouders: Annette Kurz, Peter Doting en Ton Gloudemans en van de leerlingen: Josje de Zwart, Tom Schuurmans en Olivier Slaats. Aan de scheidende GMR leden wordt door het CvB een presentje overhandigd onder dankzegging voor inzet en inbreng. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 5

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010

Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie