Wijziging Overeenkomst Nauerna ( ) - ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging Overeenkomst Nauerna (20130604) - (20140813)"

Transcriptie

1 Wijziging Overekomst Nauerna ( ) - ( ) Partij: Partij 1: de Veriging Belanggroep Nauerna hierna te noem: BGN, rechtsgeldig vertegwoordigd door de her E. Antoniss, R.A. Schram F. Ebing - met secretariaatsadres Overtoom 103, 1551 PG Westzaan, - bestaande uit ca. 110 led Partij 2: dhr. R. Fleer, hierna te noem: partij Fleer - wonde te Nauerna 13, 1566 PB Assdelft Partij 3: De gemete Zaanstad, nams de burgemeester, alsmede het college van burgemeester wethouders, handeld in de hoedanigheid van bestuursorgaan, rechtsgeldig vertegwoordigd door dhr. D. D. Straat, wethouder van de gemete Zaanstad; hierna gezamlijk goemd Zaanstad - gevestigd aan het Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam Partij 4: N.V. Afvalzorg Holding, hierna te noem: Afvalzorg, rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.H. Krom (directeur) de heer J.A. Bouman (adviseur strategie) - gevestigd aan Nauerna 1 te Assdelft, postbus 2, 1566 ZG Assdelft Partij 5: De provincie Noord-Holland, nams de commissaris van de koning, alsmede het college van Gedeputeerde Stat, handeld in de hoedanigheid als bestuursorgaan, rechtsgeldig vertegwoordigd door dhr. T. Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland; hierna gezamlijk goemd de provincie - gevestigd aan de Dreef 3, 2012 HR Haarlem Partij 6: Havbedrijf Amsterdam N.V., hierna te noem: Havbedrijf Amsterdam, rechtsgeldig vertegwoordigd de heer K. Overtoom (Operationeel Directeur) de heer E. Nieuwhuiz (Financieel Directeur); - gevestigd aan de De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam.

2 In overweging nemde dat: - Tuss partij 1 tot met 5 e mingsverschil is ontstaan over de uitvoering van de Overekomst Nauerna ( ); - In de periode van augustus 2013 tot met augustus 2014 deze partij met elkaar in overleg zijn getred, hetge heeft geleid tot uitkomst die zij in deze overekomst will vastlegg; - Deze afsprak op onderdel aanvulling wijziging inhoud op de Overekomst Nauerna ( ); - De tekst van de hierna goemde artikel uit de overekomst ter vervanging strekk van de oorspronkelijke tekst van de Overekomst Nauerna ( ); - Alle overige artikel van de overekomst Nauerna ( ) ongewijzigd in stand blijv; - Partij deze afsprak expliciet beschouw als laatste stap om tot e vlotte, gezamlijke uitvoering van deze overekomst te kunn kom. Kom de volgde wijziging/aanvulling overe: 2.3 Overestemming op hoofdlijn 9. In de noordwesthoek van de Westzanerpolder wordt Park HoogTij gerealiseerd waarbij minimaal 5 hectare terrein door Zaanstad wordt aangekocht toegevoegd aan de reeds bestemde grostrook van 3 hectare. Van het bedrag dat vrijkomt door maximaal 1 hectare minder HoogTij aan te kop wordt de inrichting van de minimaal 5 hectare grostrook bekostigd de evtuele meerkost van de inrichting van de tot grostrook bestemde 3 hectare. 11. Afvalzorg stelt e bedrag van ,- beschikbaar voor de aansluiting van alle huishouds in Nauerna op e glasvezelnetwerk. 12. Zaanstad stelt, zo mogelijk in de vorm van subsidie, e bedrag van maximaal ,- beschikbaar t behoeve van de bouw van mol De Pauw te Nauerna. Het toekn van deze subsidie is afhankelijk van de vigerde subsidieregelgeving. 15. Afvalzorg stelt als aanvullde compsatiemaatregel bedrag van respectievelijk , ,- beschikbaar aan Stichting Algeme Belang Nauerna. 2.4 Uitwerking van paragraaf Partij stemm in met de uitbreiding van het stortvolume van de stortplaats Nauerna met 2 miljo m³ uitgaande van het door Inpijn-Blokpoel in mei 2012 gemet niveau, gecorrigeerd voor bouwstoff opslag, weergegev op de kaart zoals die in het onderzoeksverslag van ingieursbureau Inpijn-Blokpoel is getekd (zie bijlage 1 bij het onderzoeksverslag, welke bijlage als bijlage 3 aan de Overekomst Nauerna ( ) is gehecht). De correctie van de kaart voor bouwstoff opslag bestaat uit het verlag van het gemet niveau met de op dat momt (mei 2012) op de locatie aanwezige bouwstoff opslag.

3 De eindcontour wordt vastgesteld op basis van het hiervoor beschrev gecorrigeerde niveau met daarop de uitbreiding van 2 miljo m³ te stort afval, zonder reking te houd met zetting van de ondergrond inklinking van het afval. De ruimte die ontstaat door zetting inklinking wordt niet gecorrigeerd. De hoeveelheid te stort afval wordt gelimiteerd door de hoogte van de vastgestelde eindcontour tevs door de einddata van de gefaseerde afbouw van de stortactiviteit als bedoeld in artikel De eindcontour -hoogte zijn aldus leidd voor de vraag of er nog gestort kan word, niet het volume van de uitbreiding van de stortplaats. Het meetmomt voor de eindcontour van parkfase 2 is 1 april 2018 het meetmomt voor de eindcontour van parkfase 3 is 1 april 2022, met inachtneming van de opschorting van deze termijn, zoals gesteld in artikel Evtuele zetting klink na deze data lever derhalve ge extra stortvolume op. Afvalzorg zal t behoeve van de uitbreiding de bodigde omgevingsvergunningaanvraag voor of gelijktijdig met de onderteking van deze overekomst bij het college van Gedeputeerde Stat indi in afstemming met de voortgang van het nieuw vast te stell bestemmingsplan 'Nauernasche Polder omgeving' Bij deze overekomst is als bijlage de definitieve eindcontour van de stortplaats Nauerna gevoegd, waarop eves de definitieve begrzing van het bedrijfsterrein (15 ha) het park is weergegev als bedoeld in artikel Deze contour dit als uitgangspunt voor het bestemmingsplan Nauernasche Polder omgeving Hetge is vermeld in artikel wordt middels e in overleg met BGN te formuler kwalitatieve verplichting met kettingbeding t aanzi van het als bedrijfsterrein bestemde gedeelte, vastgelegd. Afvalzorg zal e daartoe strekkd tekstvoorstel aanreik. De tekst van de kwalitatieve verplichting met kettingbeding wordt als bijlage bij deze overekomst gevoegd. De kwalitatieve verplichting met kettingbeding zal word aangevuld met e boeteregeling. De hoogte van de boete bedraagt , Vijfde alinea: Mocht de huidige loswal gebruikt word na 1 april 2017, dan betaalt Afvalzorg, telks op de eerste dag van de maand, e maandelijkse boete van ,- exclusief evtueel verschuldigde btw (voor zover aftrekbaar) aan Stichting Algeme Belang Nauerna, te bested aan e alsdan te bepal publieke, opbare bestemming in de buurtschap Nauerna. De eerste termijn zal verschuldigd zijn op 1 april Doel van het onderzoek is om op basis van bestaande norm vast te stell of tijds fase 1 met slechts e afwerking van minimaal 1 meter grond die voor het gebruik voor recreatie geschikt is op de stortplaats veilig kan mag word gerecreëerd. Het onderzoek beslaat (lucht)meting waarbij de conctraties van

4 schadelijke stoff word vergelek met geldde norm zoals bijvoorbeeld MAC-waard voor zover risico's zijn gerelateerd aan bodemverontreiniging. Bij de inrichting van het park fase 2 fase 3 wordt in overleg met BGN de kwaliteit van de afdekgrond afgestemd op het gewste recreatieve gebruik Op het noordwestelijke deel van het industriegebied HoogTij in de hoek t noord van de westelijke randweg t oost van Zijkanaal D, zal e recreatiegebied ter grootte van minimaal 8 hectare (minimaal 5 hectare netto meer dan huidige bufferzone) word aangelegd; hierna te noem Park HoogTij. BGN heeft beslot dat zij ge zichtwal wst Park HoogTij krijgt e recreatieve bestemming zal voor beheer word overgedrag aan Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland of e andere geschikte partij, door Zaanstad aan te wijz in overleg met BGN. De inrichting van de minimaal 5 hectare park de mogelijke meerkost van de inrichting het beheer van de reeds opgom grond zoals op de kaart in bijlage 1, voor zover deze meerkost het gevolg zijn van ws van BGN in aanvulling op het inrichtingsprogramma van Zaanstad, word bekostigd uit de middel die vrijkom door ge 6 maar minimaal 5 hectare grond aan te kop op HoogTij. Voor de inrichting (met waterloop bufferzone) van de grond zoals aangegev op de kaart in bijlage 1 heeft Zaanstad 10,- per m2 gereserveerd. Zaanstad BGN zull er gezamlijk zorg voor drag dat het bedrag voor de inrichtingskost het beheer van het gebied zo laag mogelijk zijn. Het strev is om zo veel mogelijk grond op HoogTij aan te kop. Het park zal word geëxploiteerd door e door Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland of de andere geschikte partij aan te wijz partij in overleg met BGN. In afstemming met BGN wordt e landschapsarchitect gekoz, e plan gemaakt e definitieve concrete invulling van de bestemming gekoz. Dit is voor reking van Zaanstad. Het beheer van het aan te kop gebied op HoogTij wordt uitgevoerd op e manier die voor Zaanstad kostneutraal is, met inachtneming van het bepaalde in artikel In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid voor exploitatie van het gebied mogelijk gemaakt. De kostneutraliteit de mogelijkheid van e exploitant in het gebied zijn voorwaard die Zaanstad stelt bij overdracht van het gebied aan Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland of e andere geschikte partij Zaanstad zal zich inzett om tot aan de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Nauernasche Polder omgeving' zoveel mogelijk beschikbare grond in het gebied Nauernase V aan te kop voor beheer over te drag aan Landschap Noord-Holland. Voor zover de grond voor e marktconforme prijs kunn word verworv geldt deze verplichting van Zaanstad als e resultaatsverplichting.

5 Afvalzorg zal zich inzett om via haar status van goud vrid van Landschap Noord-Holland aan het financier van de inrichting/het beheer van het aan te kop deel van de Nauernase V bij te drag Bouw van mol De Pauw voor e subsidie van Zaanstad van maximaal ,- inclusief evtueel verschuldigde btw. Door Zaanstad zal in de voorwaard tot verling van de subsidie voor de herbouw, voor zover gewst door BGN, de voorwaarde word opgom dat er (op het terrein van de mol) e opslagruimte van t minste 24 m 2 voor de Nauernase veriging gerealiseerd wordt dat het terrein van de mol zodanig wordt ingericht dat er e vlak erf ontstaat van minimaal 100 m 2. Deze vlakke plaat dit, indi de Nauernasche Vaart of omliggde slot bevror zijn, vrij van obstakels om niet ter beschikking gesteld te word aan IJsclub Davos om evtueel e mobiel clubhuis te plaats. Voorts zal in de voorwaard zo veel mogelijk gewaarborgd word dat de betreffde stichting de mol die met subsidie is gerestaureerd niet aan derd verkoopt Afvalzorg stelt aan Stichting Algeme belang Nauerna e bedrag van ,- beschikbaar t behoeve van de aanleg van e glasvezelnetwerk voor alle bewoners van de buurtschap Nauerna, waarvan ,- ter compsatie op de thans niet verrekbare btw op de factuur van Reggefiber BV. De stichting betaalt hiervan e bijdrage aan het bedrijf dat het glasvezelnetwerk aanlegt. Voor zover niet het volledige bedrag van ,- bodigd is voor het realiser van het glasvezelnetwerk, zal het resterde bedrag word besteed aan de individuele glasvezelnetwerkaansluiting voor de woning bedrijv in Nauerna aan e ander publiek doel t behoeve van de bewoners van Nauerna, waaronder e externe deskundige om BGN bij te staan in het veiligheidsoverleg. Binn drie wek na onderteking van deze overekomst door partij maakt Afvalzorg het volledige bedrag van ,- over op de reking van Stichting Algeme Belang Nauerna. De stichting verplicht zich tot terugbetaling van ,- aan Afvalzorg, indi de btw op de factuur van Reggefiber BV. wel aftrekbaar is. Afvalzorg stelt als aanvullde compsatiemaatregel e bedrag van ,- beschikbaar aan Stichting Algeme belang Nauerna. Binn drie wek na onderteking van deze overekomst door partij maakt Afvalzorg het volledige bedrag over op de reking van deze stichting. Dit bedrag wordt besteed aan huisvesting voor de Nauernase veriging, mits dit niet geheel nodig is, aan e ander publiek doel in Nauerna. Indi de betaling van ,- /of ,- van Afvalzorg aan de stichting kwalificer als de vergoeding voor e met btw belaste prestatie door de stichting, zal de stichting de betaling vermeerderd met de btw die verschuldigd is over deze prestatie facturer aan Afvalzorg. Afvalzorg zal het btw-bedrag, mits op correcte wijze aan haar gefactureerd, eerst aan de stichting uitbetal nadat de voor

6 Afvalzorg bevoegde inspecteur van de Belastingdist aan Afvalzorg heeft bevestigd dat het desbetreffde bedrag voor aftrek in aanmerking komt. Indi Afvalzorg de btw over de prestatie van de stichting aan Afvalzorg aantoonbaar niet kan verrek, neemt de stichting zelf de btw over het bedrag van ,- voor haar reking betaalt Zaanstad aan de stichting e geldbedrag ter hoogte van 21% van het geldbedrag van ,-, derhalve ,- uit de compsatiegeld bedoeld voor de aankoop van HoogTij. Afvalzorg zal de factuur van de externe deskundige van BGN voldo tot e hoogte van 6.500,- exclusief de daarover verschuldigde btw. Deze betaling is aanvulld op de betaling tot met april De factuur is t bate van de externe deskundige voor het onderzoek naar het veilig kunn recreër op park fase Vervalt. 5.9 Afvalzorg, Provincie Noord-Holland, Havbedrijf Amsterdam Gemete Zaanstad gaan deze overekomst aan onder de ontbindde voorwaarde dat het Adddum goemd in artikel 2.2 van deze overekomst onvoorwaardelijk tuss Afvalzorg, Provincie Noord-Holland, Havbedrijf Amsterdam Gemete Zaanstad tot stand komt. Aldus overegekom in 6-voud opgemaakt ondertekd op Partij 1: de Veriging Belanggroep Nauerna (BGN),..... E. Antoniss R.A. Schram F. Ebing Partij 2 Bewoner R. Fleer Partij 3: College van Burgemeester Wethouders van de gemete Zaanstad,.. D.D. Straat

7 Partij 4: N.V. Afvalzorg Holding,.. A.H. Krom.. J. A. Bouman Partij 5: College van Gedeputeerde Stat van de provincie Noord-Holland,. T. Talsma Partij 6: Havbedrijf Amsterdam N.V., K. Overtoom E. Nieuwhuiz

1Z1D'= iriiyim.'btiisir- ^ ^ -

1Z1D'= iriiyim.'btiisir- ^ ^ - 1Z1D'= iriiyim.'btiisir- ^ ^ - 7= Wijziging Overeenkomst Nauerna (20130604) - (20140813) Partijen: Partij 1: de Vereniging Belangengroep Nauerna hierna te noemen: BGN, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

111111111111111111 1111111 Ons kenmerk: 2013/134769 BIJLAGEN

111111111111111111 1111111 Ons kenmerk: 2013/134769 BIJLAGEN 111111111111111111 1111111 Ons kenmerk: 2013/134769 BIJLAGEN Bijlage 1 Mediation overeenkomst MEDIATIONOVEREENKOMST Mw L J. Reijerkerk en mw J S M De Barbanson, NMI Register Mediators en de Partijen: Partij

Nadere informatie

- gevestigd aan Nauerna 1 te Assendelft, postbus 2, 1566 ZG Assendelft,

- gevestigd aan Nauerna 1 te Assendelft, postbus 2, 1566 ZG Assendelft, 210!!!!!! 1111!i 1!!!! eg!idii Gemeente Zaanstad 1 1, 11 Partijen: Partij 1: de Vereniging Belangengroep Nauerna hierna te noemen: BGN, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren E. Antonissen, R.A. Schram

Nadere informatie

Voorstel tekstaanpassingen in de Toelichting, Regels, Milieuonderzoek

Voorstel tekstaanpassingen in de Toelichting, Regels, Milieuonderzoek Concept bestemmingsplan Omgeving Nauerna Voorstel tekstaanpassingen in de Toelichting, Regels, Milieuonderzoek aanwijzing: blauw omlijnd zijn regels die vervallen of gewijzigd worden, zwarte tekst is bestaande

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s Samwerkingsoverekomst met Voedselbank Nederland inzake de coördinatie distributie van voedsel binn de regio s Samwerkingsoverekomst tuss Veriging van Nederlandse Voedselbank Stichting. De tekst van deze

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen. Studiekeuze 123. inzake. Nationale Studenten Enquête

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen. Studiekeuze 123. <Opdrachtnemer> inzake. Nationale Studenten Enquête Distverlingsoverekomst ARVODI-2014 tuss Studiekeuze 123 inzake Nationale Studt Enquête NAW gegevs: Naam Adres Postcode Bijlag (reeds in het bezit van partij): 1. Beschrijvd documt d.d.

Nadere informatie

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden Bijlage 5: Samwerkingsoverekomst Platform Won, Welzijn, Zorg Heusd In opdracht van het Platform WWZ Heusd opgesteld door: Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ) E.A.M. Pellemans, adviseur Willem II-straat

Nadere informatie

BESTUURLIJKE OVEREENKOMST ZEETOEGANG IJMOND. D.D. 11 december tussen DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DE STAAT DER NEDERLANDEN

BESTUURLIJKE OVEREENKOMST ZEETOEGANG IJMOND. D.D. 11 december tussen DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DE STAAT DER NEDERLANDEN BESTUURLIJKE OVEREENKOMST ZEETOEGANG IJMOND D.D. 11 december 2014 tuss DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DE STAAT DER NEDERLANDEN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Bestelformulier AccountView Team

Bestelformulier AccountView Team Bestelformulier AccountView Team Financieel EUR AccountView Team Aanmaning Budgettering I Periodieke boeking Vaste activa I Consolidatie I Uitgebreide vreemde valuta Uitgebreide kostanalyse Transitorische

Nadere informatie

Bestelformulier AccountView Team Accountancy

Bestelformulier AccountView Team Accountancy Bestelformulier AccountView Team Accountancy Accountancy EUR Relatiebeheer EUR Accountants Toolkit 695 Contact Manager 450 Agrarische subadministratie 0 Verkoopinformatiesysteem 895 Uitwerk kolommbalans

Nadere informatie

BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE POLDER IN DE GEMEENTE CROMSTRIJEN VAN [ ] 2011.

BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE POLDER IN DE GEMEENTE CROMSTRIJEN VAN [ ] 2011. DSO2011.656 bijlage 1 TNO definitief concept Beëindigingsoverekomst 16-5- 2011.doc.docm/Concept/1003354 2/F687 BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE

Nadere informatie

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~. ~~ ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN Part De Stichting Huisartsopleiding Nederland, vertegwoordiger van de universitaire opleidingsinstitut,

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Bestelformulier AccountView Team Accountancy

Bestelformulier AccountView Team Accountancy Bestelformulier AccountView Team Accountancy Accountancy EUR Algeme EUR Accountants Toolkit 695 Netwerktoeslag 3-5 gebruikers 395 Agrarische subadministratie 0 Uitgebreide toegangsbeveiliging I 195 Uitwerk

Nadere informatie

Aanvullende berichtgeving inzake Jaarverslag 2006 RT company NV.

Aanvullende berichtgeving inzake Jaarverslag 2006 RT company NV. Statemt Schiedam, 20 juni 2007 Aanvullde berichtgeving inzake Jaarverslag 2006 RT company NV. Het bestuur van RT Company NV bericht hierbij dat op het Jaarverslag 2006 ige aanvulling c.q. correcties di

Nadere informatie

1.3 Uitbetaling van het pgb vindt plaats op declaratiebasis door de Sociale Verzekeringsbank (trekkingsrecht).

1.3 Uitbetaling van het pgb vindt plaats op declaratiebasis door de Sociale Verzekeringsbank (trekkingsrecht). Uitvoeringsbesluit Maatwerkvoorziing beschermd won, maatschappelijke opvang vrouwopvang Wet maatschappelijke ondersteuning gemete Haarlem 2015 Burgemeester wethouders van de gemete Haarlem, gelet op de

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING DATUM: 10 MAART 2016. tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) KAIZEN B.V.

OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING DATUM: 10 MAART 2016. tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) KAIZEN B.V. OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING DATUM: 10 MAART 2016 tuss STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) KAIZEN B.V. (ALS SCHULDENAAR) NOODLEBAR BENELUX B.V., NOODLEBAR MAX EUWE

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Breedband Achterhoek (Eerste concept : Globale inhoudsduiding)

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Breedband Achterhoek (Eerste concept : Globale inhoudsduiding) Bestuurlijke samwerkingsoverekomst Breedband Achterhoek (Eerste concept 09-01-15: Globale inhoudsduiding) De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemete Aalt, kantoorhoudde aan de Markt 7, Postbus 119,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen t.o.v. de eerder vastgestelde verordening huisvesting onderwijs met een toelichting daarop.

Korte samenvatting van de wijzigingen t.o.v. de eerder vastgestelde verordening huisvesting onderwijs met een toelichting daarop. Korte samvatting van de wijziging t.o.v. de eerder vastgestelde verording huisvesting onderwijs met e toelichting daarop. A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a wordt minister van Onderwijs,

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Bestelformulier AccountView Team

Bestelformulier AccountView Team Bestelformulier AccountView Team Financieel EUR Handel Logistiek EUR AccountView Team 1.750 Facturering I 650 Aanmaning 295 Baliefacturering 350 Budgettering I 195 Offertes 895 Periodieke boeking 195 Verkooporders

Nadere informatie

Procedure POP3-project Kavelruil Werkt!

Procedure POP3-project Kavelruil Werkt! Procedure POP3-project Kavelruil Werkt! Versie: januari 2017 (3) In 2016 heeft de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) binnen de Uitvoeringsregeling POP3 Noord-Holland Verbetering

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen: De gemeente Tiel & Hotel Tiel Beheer B.V. / Hotel Tiel B.V. Inzake de ver- en nieuwbouwplannen van Hotel Tiel. 1 I. De gemeente Tiel, gevestigd aan de Achterweg 2, Postbus

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeesters en Wethouders Haarlemmermeer De heerj.j. Nobel Postbus 250 21 30 AG Haarlemmermeer Qemeer** Haarlemmermeer MEO RSC Datum: Briefni.: -b

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE BUNNIK (hierna te noemen: de "Gemeente"), kantoorhoudende te (3984 NC) Odijk aan het Singelpark 1, te dezer zake

Nadere informatie

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij.

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij. PARTIJEN: Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 3771 ER Barneveld ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.E. Morren, gemandateerde, hierna te noemen Verkoper of Gemeente en De Bunte Vastgoed

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, in aanvulling op hun besluit van 7 oktober 2014, nr. 465333/465343, tot wijziging van de subsidieplafonds ten behoeve

Nadere informatie

Afvalzorg Deponie Dhr. H. Ritsema Nauerna PB Assendelft. Betreft: Goedkeuring Monitoringsplan 2017 Stortplaats Nauerna.

Afvalzorg Deponie Dhr. H. Ritsema Nauerna PB Assendelft. Betreft: Goedkeuring Monitoringsplan 2017 Stortplaats Nauerna. Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Afvalzorg Deponie Dhr. H. Ritsema Nauerna 1 1566 PB Assendelft Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Goedkeuring Monitoringsplan 2017 Stortplaats Nauerna

Nadere informatie

DE ONDERCETEKENDEN: directeur M.M. de Groof, hierna te noemen: Schiphol;

DE ONDERCETEKENDEN: directeur M.M. de Groof, hierna te noemen: Schiphol; pagina I van 5 WUZICINCSOVEREEN DE ONDERCETEKENDEN: l. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, handelend als bestuursorgaan, en de Commissaris van de Koningin handelend als

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

Definitief concept d.d. 22 oktober 2012

Definitief concept d.d. 22 oktober 2012 OVEREENKOMST SANERING HERONTWIKKELGEBIED HOLWERT-ZUID en (VOORMALIG) CPC-TERREIN TE COEVORDEN Definitief concept d.d. 22 oktober 2012 PARTIJEN: A. HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE DRENTHE,

Nadere informatie

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De

Nadere informatie

AANVULLINGSREGELING 2006 STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF (VUNAT)

AANVULLINGSREGELING 2006 STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF (VUNAT) AANVULLINGSREGELING 2006 STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF (VUNAT) Het bestuur van de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittred voor het Natuurstebedrijf heeft, met in acht

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Caldic Chemie Productie B.V.

Caldic Chemie Productie B.V. OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Provincie Noord-Brabant, te dezen vertegenwoordigd door de gedeputeerde, de heer drs. P.L.A.. Rüpp, gemachtigd door de Commissaris van de Koningin d.d. 2 juni 2009

Nadere informatie

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering:

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering: Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlagen 2 TIJDELIJK BEHEER NATUURGEBIED KLUUT II (SGP) Kluut II is een deelgebied in

Nadere informatie

Overeenkomst herbouw Puurveense molen

Overeenkomst herbouw Puurveense molen PARTIJEN: 1. Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 3771 ER Barneveld te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gemandateerde, de heer L. E. Morren, hierna te noemen Gemeente, 2. De Bunte Vastgoed Oost

Nadere informatie

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a.

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. Pagina 1 van 6 Bijlage 3. (concept)raamovereenkomst inzake de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. met kenmerk BHV.ca.ICZ/2015/HS ten behoeve van Inkoopcentrum

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor

: 15 december 2004. : aankoop stadskantoor Gemeente jj Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Beslissing:. O2OO Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 15 december 24 : SM/4/8 : aankoop stadskantoor Aan de gemeenteraad, Voorstel - een krediet beschikbaar

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

Allonge bij de Samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Mill

Allonge bij de Samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Mill Allonge bij de Samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Mill ALLONGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CENTRUMPLAN MILL DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Gemeente Mill en Sint Hubert, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel Nr. 5a, afdeling SO De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op hoofdstuk 6, afdeling 6.1 'Tegemoetkoming in schade', Wet ruimtelijke ordening (Wro); gelet

Nadere informatie

RESERVERINGSOVEREENKOMST PO KAVELNUMMER

RESERVERINGSOVEREENKOMST PO KAVELNUMMER RESERVERINGSOVEREENKOMST PO KAVELNUMMER @@@ De ondergetekenden: de Gemeente Almere, gevestigd Stadhuisplein 1,1315 HR te Almere, ter zake van deze Overeenkomst op grond van artikel 171 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom

Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom Ontwerp Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom De colleges van burgemeester en wethouders van: 1. de gemeente Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd blijkens mandaatbesluit / machtigingsbesluit

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk

Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk Partijen: 1. De gemeente Eersel, ingevolge artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 1 Jaarrekening 2004 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord Holland Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2004

Nadere informatie

REGLEMENT VERVROEGDE UITTREDING VAN DE STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

REGLEMENT VERVROEGDE UITTREDING VAN DE STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET DAKBEDEKKINGSBEDRIJF REGLEMENT VERVROEGDE UITTREDING VAN DE STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET DAKBEDEKKINGSBEDRIJF Reglemt van de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Dakbedekkingsbedrijf als

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Partijen: - De provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3544 BB te Utrecht, te dezer zake vertegenwoordigd door gedeputeerde A.M.A. Pennarts-Pouw

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure omgevingsvergunning bouw en planologisch strijdig gebruik

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 januari 2013 nummer: 2013_BW_00031 Onderwerp vaststellingsovereenkomst recreatiewoningen Kaag Resort - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Conceptovereenkomst onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad

Conceptovereenkomst onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad Allonge d.d. augustus 2015 behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst d.d. 31 mei 2007 en de Turnkey-aannemingsovereenkomst d.d. 10 augustus 2012 inzake project Centrumontwikkeling Oostvoorne tussen WaVo

Nadere informatie

Gegevens gebruiker. Naam bedrijf:... Licentienaam:... Contactpersoon:... Voorletters:... m/v Functie:... Telefoon:...Fax:... E-mail:... Branche:...

Gegevens gebruiker. Naam bedrijf:... Licentienaam:... Contactpersoon:... Voorletters:... m/v Functie:... Telefoon:...Fax:... E-mail:... Branche:... Bestelformulier AccountView Business Financieel EUR Handel Logistiek EUR Project Ur EUR AccountView Business 3.000 Facturering I 650 Project 1.195 Aanmaning 495 Baliefacturering 350 Uitgebreide projectbudgettering

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK)

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) MID 10/018 OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) 1. Samenvatting: Ultimo 2008 werd in principe besloten om de Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (hierna te noemen de regeling

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Boxmeer, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer K.W.Th. van Soest, ten dezen handelend

Nadere informatie

Informatie over bodemgesteldheid

Informatie over bodemgesteldheid gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen DLA Piper Nederland N.V. T.H.R. Holslag-Broek Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam 1070 AG Amsterdam Telefoon 14 075 antwoord@zaanstad.nl

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen. Gemeente Oss

Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen. Gemeente Oss Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen Gemeente Oss Versie 26 mei 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities Artikel 2. Overgang van Activiteiten Artikel 3. Onroerende zaken Artikel 4. Overdracht

Nadere informatie

Model contract adviseurs 1

Model contract adviseurs 1 Model contract adviseurs 1 Naar aanleiding van uw inschrijvingsbiljet d.d.. met naam Inschrijvingsbiljet Ontwerp en adviesdiensten.xxxxxxxxxxxx..centrum Amsterdam Noord betreffende Perceel X, zal de heer,

Nadere informatie

3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bouwtoeaicht, Beheer en Vergunningen Ra adsbij lagenummer 249 inboeknummer 997017 I 03 Beslisdatum B&W 8 november 1 999 Dossiernummer 945. 504 Raadsbijlage Voorstel tot verkoop

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification B.V. en registratie bij VastgoedCert

Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification B.V. en registratie bij VastgoedCert Aanvraagformulier voor certificatie door DEKRA Certification B.V. registratie bij PERSOONLIJKE GEGEVENS (privé) Naam M / V Voorna(a)m() Titel(s) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Emailadres (privé)

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 13.0615 d.d. 9-7-2013 Onderwerp Afronding stopzetten samenwerking ontwikkelaar Nieuweroord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

onderwerp Addendum bij de overeenkomst met het Rijk inzake begraafplaats de Wilgenhof

onderwerp Addendum bij de overeenkomst met het Rijk inzake begraafplaats de Wilgenhof gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Addendum bij de overeenkomst met het Rijk inzake begraafplaats de Wilgenhof Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water Collegevergadering Inlichtingen

Nadere informatie

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009.

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009. Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Postbus 5 5480 AA Schijndel AANVRAAG TEGEMOETKOMING PLANSCHADE Behorend bij artikel

Nadere informatie

Overeenkomsten d.d

Overeenkomsten d.d mm 15 MRT2016 Gemeente Delft Partijen/ondergetekenden: / Overeenkomsten d.d. 18-12-2015 A) Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Delft, adres: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft,

Nadere informatie

*, j. Gemeente B Eergen op Zoom. Inleiding. RAADSVERGADERING ftmff L. 01 maart Datum raadsvergadering SROB/04/013.

*, j. Gemeente B Eergen op Zoom. Inleiding. RAADSVERGADERING ftmff L. 01 maart Datum raadsvergadering SROB/04/013. *, j RAADSVERGADERING ftmff 24-32L Gemeente B Eergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer maart 24 SROB/4/3 : Onderwerp Restitutie BTW planschadevergoeding Koepelstraat aan de woningstichting Soomland

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Oplegvel Informatienota Onderwerp Financiële haalbaarheid nieuwbouw multifunctionele sporthal Duinwijck Portefeuille J. van der Hoek Auteur Dhr. JPR Braakman Indiener Dhr. A. Kuiper Telefoon 0235113907

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. het bestemmingsplan Prinsessenhof met identificatienummer NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhof-va01

Nadere informatie

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k.

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k. TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw

Nadere informatie