Wijziging Overeenkomst Nauerna ( ) - ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging Overeenkomst Nauerna (20130604) - (20140813)"

Transcriptie

1 Wijziging Overekomst Nauerna ( ) - ( ) Partij: Partij 1: de Veriging Belanggroep Nauerna hierna te noem: BGN, rechtsgeldig vertegwoordigd door de her E. Antoniss, R.A. Schram F. Ebing - met secretariaatsadres Overtoom 103, 1551 PG Westzaan, - bestaande uit ca. 110 led Partij 2: dhr. R. Fleer, hierna te noem: partij Fleer - wonde te Nauerna 13, 1566 PB Assdelft Partij 3: De gemete Zaanstad, nams de burgemeester, alsmede het college van burgemeester wethouders, handeld in de hoedanigheid van bestuursorgaan, rechtsgeldig vertegwoordigd door dhr. D. D. Straat, wethouder van de gemete Zaanstad; hierna gezamlijk goemd Zaanstad - gevestigd aan het Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam Partij 4: N.V. Afvalzorg Holding, hierna te noem: Afvalzorg, rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer A.H. Krom (directeur) de heer J.A. Bouman (adviseur strategie) - gevestigd aan Nauerna 1 te Assdelft, postbus 2, 1566 ZG Assdelft Partij 5: De provincie Noord-Holland, nams de commissaris van de koning, alsmede het college van Gedeputeerde Stat, handeld in de hoedanigheid als bestuursorgaan, rechtsgeldig vertegwoordigd door dhr. T. Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland; hierna gezamlijk goemd de provincie - gevestigd aan de Dreef 3, 2012 HR Haarlem Partij 6: Havbedrijf Amsterdam N.V., hierna te noem: Havbedrijf Amsterdam, rechtsgeldig vertegwoordigd de heer K. Overtoom (Operationeel Directeur) de heer E. Nieuwhuiz (Financieel Directeur); - gevestigd aan de De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam.

2 In overweging nemde dat: - Tuss partij 1 tot met 5 e mingsverschil is ontstaan over de uitvoering van de Overekomst Nauerna ( ); - In de periode van augustus 2013 tot met augustus 2014 deze partij met elkaar in overleg zijn getred, hetge heeft geleid tot uitkomst die zij in deze overekomst will vastlegg; - Deze afsprak op onderdel aanvulling wijziging inhoud op de Overekomst Nauerna ( ); - De tekst van de hierna goemde artikel uit de overekomst ter vervanging strekk van de oorspronkelijke tekst van de Overekomst Nauerna ( ); - Alle overige artikel van de overekomst Nauerna ( ) ongewijzigd in stand blijv; - Partij deze afsprak expliciet beschouw als laatste stap om tot e vlotte, gezamlijke uitvoering van deze overekomst te kunn kom. Kom de volgde wijziging/aanvulling overe: 2.3 Overestemming op hoofdlijn 9. In de noordwesthoek van de Westzanerpolder wordt Park HoogTij gerealiseerd waarbij minimaal 5 hectare terrein door Zaanstad wordt aangekocht toegevoegd aan de reeds bestemde grostrook van 3 hectare. Van het bedrag dat vrijkomt door maximaal 1 hectare minder HoogTij aan te kop wordt de inrichting van de minimaal 5 hectare grostrook bekostigd de evtuele meerkost van de inrichting van de tot grostrook bestemde 3 hectare. 11. Afvalzorg stelt e bedrag van ,- beschikbaar voor de aansluiting van alle huishouds in Nauerna op e glasvezelnetwerk. 12. Zaanstad stelt, zo mogelijk in de vorm van subsidie, e bedrag van maximaal ,- beschikbaar t behoeve van de bouw van mol De Pauw te Nauerna. Het toekn van deze subsidie is afhankelijk van de vigerde subsidieregelgeving. 15. Afvalzorg stelt als aanvullde compsatiemaatregel bedrag van respectievelijk , ,- beschikbaar aan Stichting Algeme Belang Nauerna. 2.4 Uitwerking van paragraaf Partij stemm in met de uitbreiding van het stortvolume van de stortplaats Nauerna met 2 miljo m³ uitgaande van het door Inpijn-Blokpoel in mei 2012 gemet niveau, gecorrigeerd voor bouwstoff opslag, weergegev op de kaart zoals die in het onderzoeksverslag van ingieursbureau Inpijn-Blokpoel is getekd (zie bijlage 1 bij het onderzoeksverslag, welke bijlage als bijlage 3 aan de Overekomst Nauerna ( ) is gehecht). De correctie van de kaart voor bouwstoff opslag bestaat uit het verlag van het gemet niveau met de op dat momt (mei 2012) op de locatie aanwezige bouwstoff opslag.

3 De eindcontour wordt vastgesteld op basis van het hiervoor beschrev gecorrigeerde niveau met daarop de uitbreiding van 2 miljo m³ te stort afval, zonder reking te houd met zetting van de ondergrond inklinking van het afval. De ruimte die ontstaat door zetting inklinking wordt niet gecorrigeerd. De hoeveelheid te stort afval wordt gelimiteerd door de hoogte van de vastgestelde eindcontour tevs door de einddata van de gefaseerde afbouw van de stortactiviteit als bedoeld in artikel De eindcontour -hoogte zijn aldus leidd voor de vraag of er nog gestort kan word, niet het volume van de uitbreiding van de stortplaats. Het meetmomt voor de eindcontour van parkfase 2 is 1 april 2018 het meetmomt voor de eindcontour van parkfase 3 is 1 april 2022, met inachtneming van de opschorting van deze termijn, zoals gesteld in artikel Evtuele zetting klink na deze data lever derhalve ge extra stortvolume op. Afvalzorg zal t behoeve van de uitbreiding de bodigde omgevingsvergunningaanvraag voor of gelijktijdig met de onderteking van deze overekomst bij het college van Gedeputeerde Stat indi in afstemming met de voortgang van het nieuw vast te stell bestemmingsplan 'Nauernasche Polder omgeving' Bij deze overekomst is als bijlage de definitieve eindcontour van de stortplaats Nauerna gevoegd, waarop eves de definitieve begrzing van het bedrijfsterrein (15 ha) het park is weergegev als bedoeld in artikel Deze contour dit als uitgangspunt voor het bestemmingsplan Nauernasche Polder omgeving Hetge is vermeld in artikel wordt middels e in overleg met BGN te formuler kwalitatieve verplichting met kettingbeding t aanzi van het als bedrijfsterrein bestemde gedeelte, vastgelegd. Afvalzorg zal e daartoe strekkd tekstvoorstel aanreik. De tekst van de kwalitatieve verplichting met kettingbeding wordt als bijlage bij deze overekomst gevoegd. De kwalitatieve verplichting met kettingbeding zal word aangevuld met e boeteregeling. De hoogte van de boete bedraagt , Vijfde alinea: Mocht de huidige loswal gebruikt word na 1 april 2017, dan betaalt Afvalzorg, telks op de eerste dag van de maand, e maandelijkse boete van ,- exclusief evtueel verschuldigde btw (voor zover aftrekbaar) aan Stichting Algeme Belang Nauerna, te bested aan e alsdan te bepal publieke, opbare bestemming in de buurtschap Nauerna. De eerste termijn zal verschuldigd zijn op 1 april Doel van het onderzoek is om op basis van bestaande norm vast te stell of tijds fase 1 met slechts e afwerking van minimaal 1 meter grond die voor het gebruik voor recreatie geschikt is op de stortplaats veilig kan mag word gerecreëerd. Het onderzoek beslaat (lucht)meting waarbij de conctraties van

4 schadelijke stoff word vergelek met geldde norm zoals bijvoorbeeld MAC-waard voor zover risico's zijn gerelateerd aan bodemverontreiniging. Bij de inrichting van het park fase 2 fase 3 wordt in overleg met BGN de kwaliteit van de afdekgrond afgestemd op het gewste recreatieve gebruik Op het noordwestelijke deel van het industriegebied HoogTij in de hoek t noord van de westelijke randweg t oost van Zijkanaal D, zal e recreatiegebied ter grootte van minimaal 8 hectare (minimaal 5 hectare netto meer dan huidige bufferzone) word aangelegd; hierna te noem Park HoogTij. BGN heeft beslot dat zij ge zichtwal wst Park HoogTij krijgt e recreatieve bestemming zal voor beheer word overgedrag aan Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland of e andere geschikte partij, door Zaanstad aan te wijz in overleg met BGN. De inrichting van de minimaal 5 hectare park de mogelijke meerkost van de inrichting het beheer van de reeds opgom grond zoals op de kaart in bijlage 1, voor zover deze meerkost het gevolg zijn van ws van BGN in aanvulling op het inrichtingsprogramma van Zaanstad, word bekostigd uit de middel die vrijkom door ge 6 maar minimaal 5 hectare grond aan te kop op HoogTij. Voor de inrichting (met waterloop bufferzone) van de grond zoals aangegev op de kaart in bijlage 1 heeft Zaanstad 10,- per m2 gereserveerd. Zaanstad BGN zull er gezamlijk zorg voor drag dat het bedrag voor de inrichtingskost het beheer van het gebied zo laag mogelijk zijn. Het strev is om zo veel mogelijk grond op HoogTij aan te kop. Het park zal word geëxploiteerd door e door Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland of de andere geschikte partij aan te wijz partij in overleg met BGN. In afstemming met BGN wordt e landschapsarchitect gekoz, e plan gemaakt e definitieve concrete invulling van de bestemming gekoz. Dit is voor reking van Zaanstad. Het beheer van het aan te kop gebied op HoogTij wordt uitgevoerd op e manier die voor Zaanstad kostneutraal is, met inachtneming van het bepaalde in artikel In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid voor exploitatie van het gebied mogelijk gemaakt. De kostneutraliteit de mogelijkheid van e exploitant in het gebied zijn voorwaard die Zaanstad stelt bij overdracht van het gebied aan Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland of e andere geschikte partij Zaanstad zal zich inzett om tot aan de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Nauernasche Polder omgeving' zoveel mogelijk beschikbare grond in het gebied Nauernase V aan te kop voor beheer over te drag aan Landschap Noord-Holland. Voor zover de grond voor e marktconforme prijs kunn word verworv geldt deze verplichting van Zaanstad als e resultaatsverplichting.

5 Afvalzorg zal zich inzett om via haar status van goud vrid van Landschap Noord-Holland aan het financier van de inrichting/het beheer van het aan te kop deel van de Nauernase V bij te drag Bouw van mol De Pauw voor e subsidie van Zaanstad van maximaal ,- inclusief evtueel verschuldigde btw. Door Zaanstad zal in de voorwaard tot verling van de subsidie voor de herbouw, voor zover gewst door BGN, de voorwaarde word opgom dat er (op het terrein van de mol) e opslagruimte van t minste 24 m 2 voor de Nauernase veriging gerealiseerd wordt dat het terrein van de mol zodanig wordt ingericht dat er e vlak erf ontstaat van minimaal 100 m 2. Deze vlakke plaat dit, indi de Nauernasche Vaart of omliggde slot bevror zijn, vrij van obstakels om niet ter beschikking gesteld te word aan IJsclub Davos om evtueel e mobiel clubhuis te plaats. Voorts zal in de voorwaard zo veel mogelijk gewaarborgd word dat de betreffde stichting de mol die met subsidie is gerestaureerd niet aan derd verkoopt Afvalzorg stelt aan Stichting Algeme belang Nauerna e bedrag van ,- beschikbaar t behoeve van de aanleg van e glasvezelnetwerk voor alle bewoners van de buurtschap Nauerna, waarvan ,- ter compsatie op de thans niet verrekbare btw op de factuur van Reggefiber BV. De stichting betaalt hiervan e bijdrage aan het bedrijf dat het glasvezelnetwerk aanlegt. Voor zover niet het volledige bedrag van ,- bodigd is voor het realiser van het glasvezelnetwerk, zal het resterde bedrag word besteed aan de individuele glasvezelnetwerkaansluiting voor de woning bedrijv in Nauerna aan e ander publiek doel t behoeve van de bewoners van Nauerna, waaronder e externe deskundige om BGN bij te staan in het veiligheidsoverleg. Binn drie wek na onderteking van deze overekomst door partij maakt Afvalzorg het volledige bedrag van ,- over op de reking van Stichting Algeme Belang Nauerna. De stichting verplicht zich tot terugbetaling van ,- aan Afvalzorg, indi de btw op de factuur van Reggefiber BV. wel aftrekbaar is. Afvalzorg stelt als aanvullde compsatiemaatregel e bedrag van ,- beschikbaar aan Stichting Algeme belang Nauerna. Binn drie wek na onderteking van deze overekomst door partij maakt Afvalzorg het volledige bedrag over op de reking van deze stichting. Dit bedrag wordt besteed aan huisvesting voor de Nauernase veriging, mits dit niet geheel nodig is, aan e ander publiek doel in Nauerna. Indi de betaling van ,- /of ,- van Afvalzorg aan de stichting kwalificer als de vergoeding voor e met btw belaste prestatie door de stichting, zal de stichting de betaling vermeerderd met de btw die verschuldigd is over deze prestatie facturer aan Afvalzorg. Afvalzorg zal het btw-bedrag, mits op correcte wijze aan haar gefactureerd, eerst aan de stichting uitbetal nadat de voor

6 Afvalzorg bevoegde inspecteur van de Belastingdist aan Afvalzorg heeft bevestigd dat het desbetreffde bedrag voor aftrek in aanmerking komt. Indi Afvalzorg de btw over de prestatie van de stichting aan Afvalzorg aantoonbaar niet kan verrek, neemt de stichting zelf de btw over het bedrag van ,- voor haar reking betaalt Zaanstad aan de stichting e geldbedrag ter hoogte van 21% van het geldbedrag van ,-, derhalve ,- uit de compsatiegeld bedoeld voor de aankoop van HoogTij. Afvalzorg zal de factuur van de externe deskundige van BGN voldo tot e hoogte van 6.500,- exclusief de daarover verschuldigde btw. Deze betaling is aanvulld op de betaling tot met april De factuur is t bate van de externe deskundige voor het onderzoek naar het veilig kunn recreër op park fase Vervalt. 5.9 Afvalzorg, Provincie Noord-Holland, Havbedrijf Amsterdam Gemete Zaanstad gaan deze overekomst aan onder de ontbindde voorwaarde dat het Adddum goemd in artikel 2.2 van deze overekomst onvoorwaardelijk tuss Afvalzorg, Provincie Noord-Holland, Havbedrijf Amsterdam Gemete Zaanstad tot stand komt. Aldus overegekom in 6-voud opgemaakt ondertekd op Partij 1: de Veriging Belanggroep Nauerna (BGN),..... E. Antoniss R.A. Schram F. Ebing Partij 2 Bewoner R. Fleer Partij 3: College van Burgemeester Wethouders van de gemete Zaanstad,.. D.D. Straat

7 Partij 4: N.V. Afvalzorg Holding,.. A.H. Krom.. J. A. Bouman Partij 5: College van Gedeputeerde Stat van de provincie Noord-Holland,. T. Talsma Partij 6: Havbedrijf Amsterdam N.V., K. Overtoom E. Nieuwhuiz

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Overeenkomst Rood voor Groen op bestaande landgoederen ONDERGETEKENDEN 1. De heer/mevrouw, wonende, te, hierna te noemen de Eigenaar of, gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

Nadere informatie

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

6 juli 2006. Projectplan Induma Oost Hoogeind, Helmond

6 juli 2006. Projectplan Induma Oost Hoogeind, Helmond 6 juli 2006 Projectplan Induma Oost Hoogeind, Helmond Naam indiener/uitvoerder: Gemeente Helmond juli 2006 Projectplan Induma Oost Hoogeind, Helmond Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Inventarisatie projectomgeving

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

provinci renthe vastgelegd. Deze overeenkomst is op 29 september 2014 ondertekend en wordt u ter st spoorbrug

provinci renthe vastgelegd. Deze overeenkomst is op 29 september 2014 ondertekend en wordt u ter st spoorbrug Provinciehais '!├╝esterbrink r, Assen r (o592) J6 jj tt Postadres Postbus r22,94oo.rc Assen r (o592) )6 j7 77 wv-w.dtenthe.nl provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen 1

Nadere informatie

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO Samenvatting plaatsen van laadpunten t.b.v. het elektrisch rijden. Elektrisch rijden (Erijden) is de laatste jaren sterk in opkomst. Het opladen van elektrische auto s (en elektrische motoren) heeft gevolgen

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1)

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE ISOLATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE ISOLATIE ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE ISOLATIE Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : 06.

Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : 06. Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER Definitief Referentienummer : 06.056/PVE Waardenburg, 9 maart 2007 2 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 DOELSTELLING EN GUNNINGCRITERIUM

Nadere informatie

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) Boxtel en Haaren Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

T->f. uw kenmerk. ons kenmerk. CFD/U201500493 Lbr. 15/039

T->f. uw kenmerk. ons kenmerk. CFD/U201500493 Lbr. 15/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (X)l T->f L ^

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer)

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) De ondergetekenden: A. Het bestuur van [naam school] hierna te noemen de school, vertegenwoordigd door [naam];

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie