SECTORSTUDIE TRANSPORT-, OPSLAG- EN COMMUNICATIEBEDRIJVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTORSTUDIE TRANSPORT-, OPSLAG- EN COMMUNICATIEBEDRIJVEN"

Transcriptie

1 SECTORSTUDIE TRANSPORT-, OPSLAG- EN COMMUNICATIEBEDRIJVEN M.I.L. Beumer, J.A. Over en P.G.M.J. Vrenken Bureau Milieu en Innovatie BV Amsterdam NEEDIS Postbus ZG Petten telefoon: telefax : NDS oktober 1995

2 Verantwoording In opdracht van de Stichting NEEDIS wordt door ECN-Beleidsstudies het Nationaal Energie Efficiency Data Informatie Systeem ontwikkeld. In de Stichting NEEDIS zijn het Ministerie van Economische Zaken, Sep en Gasunie vertegenwoordigd. Het doel van NEEDIS is om een algemeen erkend en in beginsel openbaar databestand samen te stellen en actueel te houden. In dit databestand wordt informatie opgenomen over het energieverbruik en de energie-efficiency in Nederland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar energiedrager, verbruikerscategorie, energiefunctie en type installatie. Voorts worden andere grootheden bijgehouden die het energieverbruik mede verklaren. Om een nadere analyse te maken van verschillende verbruikerscategorieën is een sectorindeling gemaakt en worden per sector onderzoeken uitbesteed. Dit rapport betreft de transport-, opslag- en communicatiebedrijven in Nederland (SBI 74 code 7) en is opgesteld door het Bureau Milieu en Innovatie BV. Studies van diverse andere sectoren en gegevens uit het databestand zijn verkrijgbaar bij de beheerder van NEEDIS. 2

3 INHOUD SAMENVATTING 5 INLEIDING 7 1. SECTORSCHETS Afbakening Segmenten en subsegmenten Energiefuncties en installaties Economische gegevens De sector, algemeen Aantal werkzame personen Aantal ondernemingen Resultatenrekening Fysieke gegevens Energieverbruik Marktpositie en toekomstige ontwikkelingen Algemeen Spoorwegen Wegvervoer Zeevaart Binnenvaart Luchtvaart Hulpbedrijven van het vervoer Communicatie Samenhang van economische en fysieke grootheden met het energieverbruik Ontwikkelingen betreffende energie-efficiency Meerjarenafspraken INVENTARISATIE HUIDIGE BRONNEN Spoorwegen Wegvervoer Zeevaart Binnenvaart Luchtvaart Luchtvaartbedrijven Luchtvaartverwante bedrijven Hulpbedrijven van het vervoer Communicatie ADVIES VOOR MONITORING Bruikbaar continu-onderzoek Conclusies en aanbevelingen 34 REFERENTIES 35 3

4 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven BIJLAGE A. Aantal werkzame personen 37 BIJLAGE B. Aantal ondernemingen 39 BIJLAGE C. Energiefuncties 41 BIJLAGE D. Luchtvaartcijfers 43 BIJLAGE E. SBI 74 code 7 en SBI 93 code 6 45 BIJLAGE F. Energie Efficiency Index 49 BIJLAGE G. Energiekosten 53 BIJLAGE H. Bruto toegevoegde waarde 55 BIJLAGE I. Schengenverdrag 57 4

5 SAMENVATTING In het onderzoek van de sector transport-, opslag- en communicatiebedrijven wordt een beschrijving gegeven van de economische ontwikkelingen per (sub)segment. Vervolgens worden de ontwikkelingen in de tijd van het energieverbruik geschetst en worden de belangrijkste energiebesparingsmaatregelen en verklarende factoren voor de ontwikkeling van het energieverbruik bepaald. Tenslotte worden de voor NEEDIS geschikte bronhouders van energieverbruikscijfers behandeld. In het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken: - Het totale energieverbruik van de sector (zonder de telecommunicatiebedrijven) bedroeg 10,92 PJ in De belangrijkste energiefuncties in de sector zijn verwarmen, verlichten en open overslag. - Het is voor de sector transport-, opslag- en communicatiebedrijven op korte termijn maar beperkt mogelijk om het energieverbruik op energiefunctieniveau in kaart te brengen. - De KLM, de NV Luchthaven Schiphol (NVLS), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zijn de bronhouders die op korte termijn voor energieverbruikscijfers op energiefunctieniveau zouden kunnen zorgen. Dit betreft dan een aandeel van 34% van het energieverbruik van de sector. - De veranderende aard van de werkzaamheden in de sector (zoals Value Added Logistics) zorgt voor een structurele verandering van het energieverbruik. - Hierdoor zullen de economische ontwikkelingen niet sterk behoeven te correleren met de ontwikkelingen van het energieverbruik. - In ieder segment dienen de ontwikkelingen van het energieverbruik te worden gecorreleerd aan een aantal algemene fysieke grootheden, zoals het aantal m 2 kantooroppervlak, met eventueel per (sub)segment een specifieke component daaraan toegevoegd. Aanbevolen wordt om de bronhouders met betrekking tot het energieverbruik te benaderen. Daarnaast kunnen de CBS-statistieken worden gebruikt om snel veranderende algemene en economische gegevens jaarlijks te monitoren. Voor deze sector wordt het bovendien aanbevolen om in de CBS-statistieken ook op (sub)segmentniveau algemene cijfers, zoals het aantal m 2 kantooroppervlak, te verzamelen. 5

6 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven 6

7 INLEIDING Om de ontwikkelingen van het energieverbruik en de effecten van energiebesparingsmaatregelen te kunnen volgen hebben de SEP, de Gasunie en het Ministerie van Economische Zaken de stichting Nationaal Energie en Efficiency Data Informatie Systeem (NEEDIS) opgericht. Deze stichting heeft tot doel een energie-databank op te zetten, te onderhouden en toegankelijk te maken. Het streven is om voor de meest relevante subsectoren kencijfers te verzamelen die een goed beeld geven van het energieverbruik en de trends in het energieverbruik, waardoor het effect van besparingsmaatregelen gevolgd kan worden. De trends moeten kunnen worden geschoond van verstorende factoren zoals produktie-omvang, produktiewijzigingen, klimaatinvloeden e.d.. Tevens moet onderscheid kunnen worden gemaakt tussen volume-, structuur- en besparingseffecten. Vandaar dat de databank ook gegevens bevat die voor het energieverbruik in een (sub)sector of segment bepalend zijn. In sommige gevallen is het zelfs nodig om de energieverbruiken te verzamelen op het niveau van de energiefuncties en installaties. Omdat de database NEEDIS openbaar toegankelijk is bevat ze geen informatie op bedrijfsniveau. Voor het vullen van de databank wordt in eerste instantie geput uit de gegevens die het CBS verzameld heeft. Deze gegevens worden aangevuld met gegevens uit de literatuur en van andere bronhouders dan het CBS. Het is ook de bedoeling dat het CBS haar verzameling van gegevens afstemt op de behoefte van NEEDIS, zodat na verloop van tijd een eenduidig beeld van de energiesituatie in Nederland ontstaat met een groot draagvlak. In dit rapport wordt verslag gedaan van het sectoronderzoek van de transport-, opslag- en telecommunicatiebedrijven. Het gaat hierbij om de ondersteunende faciliteiten t.b.v. het transport zoals verwarming en verlichting van gebouwen, open overslag, etc.. Deze sector heeft de SBI-code 7 volgens de SBI-indeling van het CBS uit 1974, sinds 1993 heeft deze sector SBI-code 6. In het sectoronderzoek wordt een schets van de economische situatie en de economische en energetische ontwikkelingen van de transport-, opslag en telecommunicatiebedrijven gegeven. Daarnaast wordt aangegeven welke organisaties bruikbare cijfers voor de NEEDIS-databank zouden kunnen aanleveren. 7

8 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven 8

9 1. SECTORSCHETS In dit hoofdstuk wordt allereerst de afbakening van het onderzoek beschreven; wat hoort er wel en niet onder de transport-, opslag- en communicatiebedrijven (SBI-code 7). Vervolgens wordt de sector onderverdeeld in segmenten en subsegmenten en worden de definities van de subsegmenten gegeven. Daarna worden energiefuncties en installaties gedefinieerd. Dan volgt een overzicht van de beschikbare economische, fysieke en energiegegevens. Per (sub)segment wordt een beschouwing gegeven over marktontwikkelingen. De daarmee samenhangende technologische en energetische ontwikkelingen per (sub)segment worden vervolgens beschreven en geëvalueerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht en beschrijving van de meerjarenafspraken die in deze sector zijn gemaakt met het ministerie van Economische Zaken. 1.1 Afbakening Het sectoronderzoek heeft betrekking op het energieverbruik van bedrijven met SBI 74 code 7, met uitzondering van het verbruik van de externe transportmiddelen. Het sectoronderzoek betreft dus het energieverbruik voor alle overige doeleinden bij de transport-, opslag- en communicatiebedrijven, zoals energie voor verwarming en verlichting van kantoorgebouwen, koeling van opslagruimtes, intern transport (overslag), telecommunicatie, enz.. Voor de transportbedrijven zal derhalve slechts dat deel van het energieverbruik in kaart worden gebracht dat plaatsvindt ter ondersteuning van het transport, d.w.z. bij bedrijven op het gebied van communicatie, opslag en transport (spoor-, wegvervoer, binnen-, lucht- en zeevaart, verwante en hulpbedrijven) voorzover het betreft: alle direct aan het vervoer toegevoegde energie behalve de energie die nodig is om het vervoermiddel te laten functioneren. Onder functioneren wordt verstaan het verplaatsen van een lading (personen of vracht 1 ), vanaf een begin- naar een eindpunt, welke op een t.a.v. lading en vervoermiddel aan de gestelde eisen voldoende wijze in, op, aan het vervoermiddel worden geherbergd. De afbakening van de transportbedrijven naar de detail- en de groothandel toe, is gebaseerd op het eigendom van de lading. Transportbedrijven verrichten ondersteunende activiteiten aan derden, ze zijn nooit eigenaar van de lading, de detail- en groothandel wel. Verdere specificaties - Ook de port authorities van de luchthavens worden meegenomen (waaronder zich bijvoorbeeld ook detailhandel bevindt). - De bus-, tram- en metro haltes worden wel meegenomen. - De verlichting van de weg (inclusief spoor- en waterweg) is niet meegenomen. - Reparatiebedrijven van zeevaart-, weg- en railvervoermiddelen worden niet meegenomen. - Postdiensten worden wel meegenomen. - Vracht- en personenvervoer per eigen auto wordt niet meegenomen. 1 Hier wordt gesproken over vracht in plaats van de door het CBS in de SBI 74 gehanteerde term goederen, omdat de term vracht accurater is en ook in de SBI 93 wordt gebruikt. 9

10 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven De opdracht is uitgevoerd voor transportbedrijven vallend onder de uit 1974 stammende SBI-code 7. De mutaties van de SBI-code 6 (sinds 93) t.o.v. SBI-code 7( 74) zijn de volgende (zie ook bijlage E): - Binnen deze code hebben een aantal naamsveranderingen plaatsgevonden (bijvoorbeeld goederen worden vracht genoemd, hulpbedrijven wordt dienstverlening t.b.v. het vervoer genoemd). - De bergingsdiensten van goederen vallen onder een andere SBI-code. - Het verhuur van transportmiddelen zonder bemanning valt onder een andere SBI-code. - De koeriersdiensten zijn toegevoegd aan de transportbedrijven. - De radio- en televisie-omroepen zijn toegevoegd aan het segment communicatie. 1.2 Segmenten en subsegmenten Volgens SBI 74-code 7 worden de volgende groepen onderscheiden. Deze worden aangemerkt als segmenten conform de NEEDIS-structuur. - spoorwegen - wegvervoer - zeevaart - binnenvaart - luchtvaart - hulpbedrijven van het vervoer - communicatie. Binnen de segmenten kunnen een aantal homogene subsegmenten worden onderscheiden. Voor zover cijfermateriaal beschikbaar is, zijn de in paragraaf 1.4 vermelde economische cijfers uitgesplitst naar deze subsegmenten (volgens de CBS-indeling op zogenaamd drie digit-niveau). Hieronder wordt beschreven wat er wordt verstaan onder de in deze sector gebruikte benaming voor de subsegmenten en waar de bedrijfsuitoefening van deze subsegmenten in hoofdzaak uit bestaat [1]. 1. Spoorwegen a. Vervoer van personen: personenvervoer per trein. b. Vervoer van vracht: vrachtvervoer per trein. 2. Wegvervoer a. Tram- en autobusbedrijven: personenvervoer per bus, tram en metro plus het toerwagen- en ongeregeld vervoer en het groepsvervoer. b. Taxibedrijven: personenvervoer met personenauto s (inclusief minibussen) op basis van taxivergunningen. c. Vrachtvervoer: beroepsgoederenvervoer over de weg (waaronder container-, isothermtank-, verhuis- en kippervervoer) voor derden. d. Wegvervoerverwante bedrijven: ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening nauw samenhangt met het wegvervoer. Dit is een zeer divers subsegment, dat onder andere bestaat uit de autoparkeer- en -stallingbedrijven, rijwielstallingbedrijven en pijpleidingbedrijven. Onder pijpleidingbedrijven worden alle ondernemingen verstaan waarvan de bedrijfsuitoefening in hoofdzaak bestaat uit vervoer via pijpleidingen. 10

11 Sectorschets 3. Zeevaart a. Grote vaart: het voor derden verrichten van vervoer met zeeschepen met een inhoud groter dan GT (registerton), de zware ladingvaart, de zeesleepvaart, de bevoorradingvaart en de passagiervaart ter zee alsmede het verhuren van of het voor derden beheren van zeeschepen met bemanning. b. Kleine handelsvaart: het voor derden verrichten van vervoer met zeeschepen met een inhoud kleiner dan GT alsmede het verhuren van of het voor derden beheren van zeeschepen met bemanning. c. Zeevaartverwante bedrijven: het laden en lossen van vracht in havens, het ter beschikking stellen van havenfaciliteiten, het verrichten van reddingsen bergingsdiensten, roeiers- en rapportagediensten alsmede het verhuren van zeeschepen zonder bemanning. 4. Binnenvaart a. Binnenvaartbedrijven: het voor derden vervoeren van vracht met binnenschepen inclusief de tank- en vrachtvaart, het vervoer van personen met binnenschepen (inclusief passagiersvaart en veerdiensten), de exploitatie van sleep- en duwboten op binnenwateren en de verhuur van vaartuigen met bemanning waarvoor het groot vaarbewijs vereist is. b. Binnenvaartverwante bedrijven: het in binnenhavens laden, lossen en overslaan van goederen in en uit binnenschepen, het verhuren van binnenschepen zonder bemanning, het verhuren van havenkranen en drijvende bokken ten behoeve van de binnenvaart, rapportagediensten, roeiersdiensten, reddings- en bergingsdiensten, alsmede de exploitatie van sluizen en binnenhavens. 5. Luchtvaart a. Luchtvaartbedrijven: het vervoeren van passagiers en vracht met vliegtuigen of de verhuur van vliegtuigen met bemanning. b. Luchtvaartverwante bedrijven: de exploitatie van een luchthaven, de luchtverkeersbeveiliging en de verhuur van vliegtuigen zonder bemanning. 6. Hulpbedrijven van het vervoer a. Reisbureaus: het organiseren van reizen en/of reisbemiddeling. In de reisbranche wordt onderscheid gemaakt tussen reisorganisatoren (zogenaamde toeroperators) en reisbemiddelingsbedrijven (reisagenten). De reisbemiddelingsbedrijven bemiddelen tussen toeroperator en consument, verkopen de tickets en sluiten reisverzekeringen af. b. Expediteurs, cargadoors, bevrachters e.d.: het optreden als intermediair voor verladers en vervoerders op de diverse markten voor het goederenvervoer, respectievelijk het voor derden wegen, meten en controleren van ladingen. c. Veem- en pakhuizen: het voor derden opslaan en bewaren van goederen. 7. Communicatie a. Postdiensten: de collectie, sortering en distributie van stromen postzendingen (PTT Post). b. Telefoon- en telegraafdiensten: het voorzien in de telecommunicatiebehoeften van particulieren, ondernemingen, instellingen en organisaties (PTT Telecom). 11

12 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven In paragraaf 1.3, figuur 1.1, wordt zichtbaar gemaakt hoe de sector transportbedrijven is ondergebracht in de NEEDIS-structuur van segmenten, energiefuncties en installaties. 1.3 Energiefuncties en installaties Een energiefunctie is een verandering die men tot stand wil brengen met behulp van energie [3]. De richtlijnen voor de NEEDIS-structuur [3] bepalen enerzijds dat de energiefuncties zo laag mogelijk in de hiërarchie moeten worden gekozen, anderzijds is het van belang dat er ook cijfers beschikbaar moeten zijn of kunnen worden verzameld. De sector transport-, opslag- en communicatiebedrijven biedt transportondersteunende faciliteiten, voor enerzijds personen en anderzijds vracht, om te switchen van transportmedium. Daartoe moeten personen kunnen wachten en in- en uitstappen en analoog daaraan wordt vracht opgeslagen, geladen en gelost. Deze hoofdactiviteiten worden aangestuurd en gecoördineerd op de kantoren. De veranderingen die men tot stand wil brengen met behulp van energie komen in hoofdzaak neer op het verwarmen en verlichten van ruimten en het verplaatsen van voorwerpen (de energiefuncties). Een installatie is een technisch systeem dat alleen of in combinatie met andere installaties een energie-omzetting verzorgt of een energiefunctie realiseert [3]. Installaties in deze betekenis zijn derhalve onder meer lampen, verwarmingsinstallaties, roltrappen en heftrucks. De opbouw van deze sector in de NEEDIS-structuur wordt weergegeven in figuur 1.1. Transportbedrijven (ter ondersteuning van het transport) segmenten Spoor Weg Zee Binnenvaart Lucht Hulpbedrijven Communicatie hoofdactiviteiten Personen: in/uitstappen wachten Vracht: laden/lossen VAL Overhead Vracht: laden/lossen VAL Opslag Overhead Postdiensten Telecommunicatie Overhead energiefuncties Verwarmen Verlichten Overslag Aanvullende werkzaamheden installaties diverse typen installaties VAL: Value Added Logistics Figuur 1.1: Indeling in aggregatieniveaus Bijlage C geeft de indeling in segmenten, hoofdactiviteiten en energiefuncties uitgebreider weer. 12

13 Sectorschets 1.4 Economische gegevens In deze paragraaf wordt de economische ontwikkeling van de sector transport-, opslag- en communicatiebedrijven beschreven. Op (sub)segmentniveau worden de volgende ontwikkelingen geschetst: het aantal werkzame personen, het aantal ondernemingen en de grootte van de ondernemingen, de omzet in guldens, de toegevoegde waarde en het resultaat voor belastingen. De vermelde economische gegevens hebben betrekking op de totale sector; d.w.z. inclusief bijvoorbeeld het personeel dat betrokken is bij de voortstuwing van vervoermiddelen of het laten functioneren van de vervoermiddelen. Eveneens zijn de totale energiekosten (inclusief die van de motorbrandstoffen) bij het bepalen van de bedrijfslasten meegenomen. Als bron van deze gegevens, behalve de gegevens van de spoorwegen en de telecommunicatie, is gebruik gemaakt van de diverse produktiestatistieken van de transport-, opslag- en communicatiebedrijven (SBI-7) van het CBS. De vermelde ontwikkelingen en cijfers van de spoorwegen zijn afkomstig uit de algemene bedrijfsgegevens van de Nederlandse Spoorwegen [4]. De vermelde ontwikkelingen en cijfers van de telecommunicatie zijn afkomstig uit jaarverslagen van de Koninklijke PTT Nederland [2]. In de Produktiestatistieken van de transport-, opslag en communicatiebedrijven zijn de toerwagen- en ongeregeld vervoerbedrijven gerangschikt onder de tramen autobusbedrijven. Dit in tegenstelling tot de in de Nederlandse EnergieHuishouding vermelde indeling. Daar vallen de toerwagen- en ongeregeld vervoerbedrijven onder de taxi- en toerwagenbedrijven De sector, algemeen De bijdrage aan het bruto binnenlands produkt van de sector transport-, opslagen communicatiebedrijven is ongeveer 8%. De sector bestaat voor een zeer groot deel, meer dan 98% van het aantal bedrijven, uit midden- en kleinbedrijven (MKB). De sector verbruikte 10,92 PJ energie in 1991, dat is 0,47% van het totale Nederlandse energieverbruik. Het segment hulpbedrijven voor het vervoer was in 1991 verantwoordelijk voor 35% van het energieverbruik van de sector, het segment wegvervoer voor 24% en het segment luchtvaartbedrijven voor 19%. De overige segmenten verbruikten de resterende 22% (zie ook paragraaf 1.6). Van het vervoerde gewicht (vracht) in het binnenland gaat circa 82% over de weg, circa 17% langs de binnenwateren en circa 1% per spoor [5]. Echter de laatste jaren is een verschuiving in de modal split zichtbaar: meer vervoer over de weg en minder via de binnenvaart. De aanvoer van vracht vanuit het buitenland komt voor het grootste deel voor rekening van de zeevaart, met een aandeel van 70%. De binnenvaart en het wegvervoer transporteren respectievelijk 15 en 11% van de vracht (cijfers uit 1994 [6]). Bij de afvoer van vracht uit Nederland is het belang van de binnenvaart 33% en van het wegvervoer 20%. De segmenten zeevaart en het (sub)segment pijpleiding vervoeren respectievelijk 22 en 23% van het totale 13

14 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven gewicht. Omdat bedrijven zich meer gaan richten op hun core-business is een toename van het beroepsvervoer zichtbaar die ten koste gaat van het eigen vervoer door de bedrijven. Het personenvervoer door de lucht of per spoor neemt nog steeds toe, hetgeen ook zijn positieve weerslag heeft op de reisbureaus en de luchtvaartverwante bedrijven Aantal werkzame personen Het aantal werkzame personen is, conform de door het CBS gehanteerde definitie, het aantal werknemers plus het saldo van geleend minus uitgeleend personeel plus het aantal uitzendkrachten plus het aantal meewerkende eigenaren en firmanten. Het totale aantal werkzame personen van de sector steeg van in 1990 naar in 1992 (4,8% stijging). In elk segment nam het aantal werkzame personen toe, behalve in het segment zeevaart. Het aantal werkzame personen van het segment spoorwegen groeide in die jaren het snelst: 8,3%. Het segment wegvervoer kent de meeste werkzame personen van de sector: in 1992 (40% van het totaal), gevolgd door de telecommunicatie (KPN): 25%. In bijlage A wordt een overzicht van het aantal werkzame personen in de verschillende segmenten gegeven Aantal ondernemingen Een onderneming is conform de door het CBS gehanteerde definitie een zelfstandige eenheid die voor derden goederen of diensten voortbrengt. Het aantal ondernemingen in de sector nam toe met 10%; van in 1990 naar in In bijlage B wordt een overzicht van het aantal ondernemingen in de verschillende segmenten gegeven Resultatenrekening Het resultaat voor belastingen is de som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het buitengewoon resultaat. Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en -lasten. Zie ook bijlage B. 14

15 Sectorschets Tabel 1.1: Resultatenrekening [2,7] SBI 74 Bedrijfslasten Bedrijfsopbrengsten Bedrijfs- Resultaat Totaal w.o. Totaal w.o. resultaat voor personeels- netto prijs- belastingen kosten omzet verlagende hoofd- subsidies activiteit [mln gld] Spoorwegen Tram- en busbedrijven Taxibedrijven Goederenwegvervoer bedrijven Pijpleidingbedrijven Wegvervoerverwante bedrijven Grote vaartbedrijven Kleine handelsvaart bedrijven Zeevaartverwante bedrijven Binnenvaartbedrijven Binnenvaartverwante bedrijven Luchtvaartbedrijven Luchtvaartverwante bedrijven Reisbureaus Expediteurs, cargadoors, bevrachters e.d Veem- en pakhuis bedrijven KPN Bron: CBS, KPN De groepen zijn geclusterd naar segment en hebben het nummer van het segment zoals in paragraaf 1.2 is toegewezen. 15

16 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven 1.5 Fysieke gegevens De fysieke prestatie van de sector wordt uitgedrukt in het aantal verwerkte personen en de hoeveelheid verwerkte vracht per subsegment. Tabel 1.2: Vervoersprestaties in miljoenen tonnen vracht en miljoenen personen [7] Segmenten Vervoerde vracht, geladen en gelost [mln ton] en vervoerde personen, aangekomen en vertrokken [mln] Spoor vracht personen Weg vracht personen Zeevaart personen 3,0 2,9 2,9 vracht Binnenvaart vracht Luchtvaart (Schiphol) vracht 0,6 0,6 0,7 0,8 personen 16,3 16,2 18,8 20,8 Bron: CBS Het vervoerde aantal personen en de vervoerde hoeveelheid vracht kan voor de luchtvaart ook nog uitgebreid worden met cijfers van de luchthavens van Rotterdam en Maastricht, zie bijlage D. Voor expediteurs, cargadoors en de veem- en pakhuizen is ook de hoeveelheid verwerkte vracht van belang, cijfers zijn niet bekend. Voor de postdiensten (PTT) is het aantal bezorgde poststukken en het aantal bezorgadressen een maat voor de fysieke prestatie. Voor de telefonie is deze maat het aantal gesprekken. Tabel 1.3: Volume-ontwikkeling postdiensten en telefonie PTT Poststukken [mln] Bezorgadressen [ 1000] Aantal gesprekken [mln] Bron: KPN 16

17 Sectorschets 1.6 Energieverbruik Tabel 1.4: Energieverbruik per segment [8] De vermelde cijfers in tabel 1.4 hebben geen betrekking op energie die nodig is om voertuigen te laten functioneren (zie paragraaf 1.1), maar op het energieverbruik voor alle overige, veelal ondersteunende, doeleinden bij de transport, opslagen communicatiebedrijven, zoals energie voor verwarming en verlichting van kantoorgebouwen, koeling van opslagruimtes, intern transport (overslag), telecommunicatie, enz. SBI 74 Energiedrager Eenheid Spoorwegen Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Wegvervoer Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Zeevaart Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Binnenvaart Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Luchtvaart Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Hulpbedrijven voor Aardgas mln m het vervoer Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Communicatiebedrijven Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh.... Andere energiedragers TJ.... Totaal energiedragers TJ Transport-, opslag- en Aardgas mln m communicatiebedrijven Elektriciteit mln kwh.... Andere energiedragers TJ.... Totaal energiedragers TJ.... Bron: CBS De energieverbruikscijfers zijn gerelateerd aan de buitentemperatuur, want bijvoorbeeld in kantoren wordt 95% van de brandstoffen gebruikt voor de verwarming van de ruimte [9]. 17

18 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven Veelal is de vraag naar energie van de segmenten opgenomen in deze sector te verwaarlozen ten opzichte van de voortstuwingsenergie (behalve 7.6 en 7.7). De elektriciteitsvraag van de werkplaatsen en de stations bij de NS is bijvoorbeeld te verwaarlozen ten opzichte van de vraag van de tractie [10]. In tabel 1.5 wordt het energieverbruik, voorzover mogelijk, uitgesplitst naar subsegmenten. Tabel 1.5: Energieverbruik per subsegment [8] Bedrijfsgroep Aardgas Elektriciteit Andere Totaal energie- energiedragers dragers [mln m 3 ] [mln kwh] [TJ] [TJ] Spoorwegen Spoorwegen 22,4 16,5 111,8 118, Wegvervoer Tram- en autobuslijndiensten e.d. 15,3 14,3 83,2 86, Taxi- en toerwagenbedrijven 3,4 3,4 12,7 13, Goederenwegvervoer 29,8 31,2 129,7 155, Wegvervoer verwante bedrijven 0,4 0,6 65,2 77, Zeevaart Grote vaart 0,2. 2,6 2, Kleine handelsvaart.. 1,3 1, Zeevaart verwante bedrijven 13,8 13,5 231,6 249, Binnenvaart Binnenvaartbedrijven Binnenvaart verwante bedrijven 0,4 0,4 9,7 11, Luchtvaart Luchtvaartbedrijven 22,6 25,8 97,4 109, Luchtvaart verwante bedrijven 19,2 17,4 81,7 92, Hulpbedrijven van het vervoer Reisbureaus 4,1 3,9 19,4 31, Expediteurs, cargadoors, bevrachters 4,9 8,5 49,7 69, Veem- en pakhuisbedrijven 67,2 60,6 229,5 277, Communicatiebedrijven Communicatiebedrijven Bron: CBS 18

19 Sectorschets 1.7 Marktpositie en toekomstige ontwikkelingen Na een bespreking van de sector als geheel komen in deze paragraaf de ontwikkelingen van de verschillende (sub)segmenten aan de orde Algemeen Huidige situatie In vergelijking met andere Europese landen is de Nederlandse transportsector sterk ontwikkeld. Dit blijkt onder andere uit het hoge marktaandeel van de Nederlandse wegvervoerders in het internationale goederenvervoer, de goede reputatie op het gebied van betrouwbaarheid en professionaliteit en de vooraanstaande positie van de Rotterdamse haven en Schiphol [11]. Nederland heeft de leiding wat betreft de distributie per binnenvaart. De sterke positie van het Duitse spoor en het Belgische wegvervoer vormen bedreigingen, de binnenvaart heeft immers een beperkt doordringingsvermogen, weg en rail beslaan een veel groter gebied [12]. Ondanks een toename van het aantal ondernemingen is het totale aantal werkzame personen in de jaren 93 en 94 toch afgenomen, veroorzaakt door de toename van het aantal eenmansbedrijven en de kostenbesparingen (minder personeel) bij de grote bedrijven [6]. Vooral bij de grote bedrijven stijgt het resultaat voor belastingen sterk, terwijl het MKB over het algemeen achterblijft [6]. Ontwikkelingen Door de globalisering en de ontwikkelingen in Europa (open grenzen, deregulering) zal de concurrentie toenemen hetgeen zal leiden tot nog meer specialisatie en schaalvergroting bij bedrijven om de kosten en doorlooptijden zo laag mogelijk te houden [11]. Hierdoor zullen naar alle waarschijnlijkheid de vervoersstromen groter in volume worden en over langere afstanden plaatsvinden. Op de overslagpunten splitsen deze grote stromen zich weer in meerdere, kleinere batches, zoals in figuur 1.2 wordt weergegeven. 19

20 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven Collectie- en distributienetwerken Verplaatsingsnetwerken Herkomst Bestemming Knooppuntgebieden waar netwerken worden gekoppeld (overslag) en waarde wordt toegevoegd aan de goederenstroom (value added services) Figuur 1.2: Opbouw van de vervoerketen [13] De sector wordt voorts gekenmerkt door een verandering van de aard van de werkzaamheden, door een grotere aandacht voor logistieke concepten bij bedrijven. De verschillende ondernemingen in de transportsector zullen meer en meer gaan samenwerken met derden en aanvullende werkzaamheden en voorraadbeheer uit gaan voeren voor derden, ook wel genoemd Value Added Logistics. Deze aanvullende werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: herpakken, assemblage, labellen en zendklaar maken van produkten [11]. Daarnaast zullen de transport- en opslagbedrijven ook in toenemende mate service-activiteiten ontwikkelen. Deze ontwikkelingen hebben een grote kans van slagen omdat Nederland de zogenaamde bonded warehouses kent [14]. In deze belasting- en accijnsvrije loodsen kunnen bedrijven produkten opslaan en aanvullende werkzaamheden uitvoeren zonder invoerrechten erover te betalen. Deze ontwikkelingen zijn als positief te benoemen voor de sector, omdat ze mogelijkheden tot groei bieden Spoorwegen Na twee jaren van verlies (1992 en 1993), voornamelijk veroorzaakt door de hoge kosten die de reorganisatie en verzelfstandiging van het staatsbedrijf NS met zich mee brachten, heeft de NS in 1994 weer winst gemaakt. Het aantal vervoerde passagiers nam af, maar de door het rijk opgelegde tariefsverhoging van 6% zorgde voor een verhoogde opbrengst per reizigerkilometer. De nieuwe winstmaker is de commerciële exploitatie van NS-eigendom (zoals het verhuren van grond, shops in stations, telecommunicatie netwerken). Vanaf 1996 zullen de NS het zonder de prijsverlagende subsidies van de overheid moeten doen. De vermindering aan inkomsten zal onder andere gecompenseerd moeten worden door efficiency-verbetering en kostenreductie, die in miljoen gulden moet opleveren [15]. Het vrachtvervoer per spoor lijdt nog verlies, het verlies neemt echter af en er bestaan thans zelfs winstverwachtingen [16], dit ondanks de 20

VERBRUIKSANALYSE SECTOR MACHINE-INDUSTRIE

VERBRUIKSANALYSE SECTOR MACHINE-INDUSTRIE VERBRUIKSANALYSE SECTOR MACHINE-INDUSTRIE M. Overboom, A.W.N. van Dril ECN-Beleidsstudies Petten NEEDIS Postbus 1 1755 ZG Petten telefoon: 0224-564750 telefax : 0224-563338 NDS--96-011 november 1996 Verantwoording

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Logistiek in Twente. Jaarbericht 2014 Over de sector Logistiek Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014

Logistiek in Twente. Jaarbericht 2014 Over de sector Logistiek Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014 Logistiek in Twente Jaarbericht 2014 Over de sector Logistiek Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014 Introductie Deze publicatie gaat over de sector Logistiek

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

Branchebeschrijving Vervoer, Opslag en Communicatie

Branchebeschrijving Vervoer, Opslag en Communicatie 109 Branchebeschrijving Vervoer, Opslag en Communicatie Robbert de Ruijter, Marcel van der Geest Publicatiedatum CBSwebsite: 27 januari 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

CPB Memorandum. CEP-op-maat transportsector

CPB Memorandum. CEP-op-maat transportsector CPB Memorandum Hoofdafdeling(en) : V Afdeling(en) : MPA Samensteller(s) : Wim Groot, John Stikkelman Nummer : 64 Datum : 11 april 2003 CEP-op-maat transportsector 2003-2004 Deze CEP-op-maat voor de transportsector

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

1. Vervoersprestaties

1. Vervoersprestaties 1. Vervoersprestaties Goederenvervoer blijft sterker toenemen dan de economische groei en gebeurt nog steeds voor het grootste deel via de weg. Vlaanderen met een bevolking van iets meer dan zes miljoen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Matige groei, grote bezorgdheid

Matige groei, grote bezorgdheid Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Monitor Logistiek en Supply Chain Management rapportage 2009

Monitor Logistiek en Supply Chain Management rapportage 2009 Monitor Logistiek en Supply Chain Management rapportage 2009 Addendum Toegevoegde waarde 06 07 08 09 10 11 12 13 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Branchebeschrijving Vervoer en opslag

Branchebeschrijving Vervoer en opslag Branchebeschrijving Vervoer en opslag 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Structuuronderzoek 22 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013

Structuuronderzoek 22 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013 Structuuronderzoek 22 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw In samenwerking met FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart RAAD VAN BESTUUR 22/02/2013 MARKTOBSERVATIE: BINNENVAARTVLOOT TOEBEHOREND

Nadere informatie

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5

Nadere informatie

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 Structuuronderzoek 23 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Rapportage 1 e half jaar 2017 en prognose CO 2 voetafdruk 2017 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl Projectleider Van

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Energy Services Verhoef BV VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Concept, 21 mei 2013 Opgesteld door Energy Services Verhoef BV in opdracht van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft CO 2 -uitstoot 28-214 gemeente Delft Notitie Delft, april 215 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders C. (Cor) Leguijt 2 April 215 3.F78 CO 2-uitstoot 28-214 1 Woord vooraf In dit rapport worden de tabellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld 6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld De totale toegevoegde waarde van de Vlaamse zeehavens en luchthavens nam in 2006 toe. De directe toegevoegde waarde van de zeehavens nam af, maar

Nadere informatie

Structuuronderzoek 24 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland

Structuuronderzoek 24 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland Structuuronderzoek 24 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2006 2015 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2011

Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2011 åmonitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2011 Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2011 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Sytze Rienstra en Jan van Donkelaar, 15 januari 2010 Er is de laatste tijd bij de beoordeling van projecten voor de binnenvaart veel discussie over

Nadere informatie

Energieprijzen in vergelijk

Energieprijzen in vergelijk CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 611 HH Delft 611 HH Delft tel: tel: 015 015 150 150 150 150 fax: fax:

Nadere informatie

Rapport Definities Transportcriminaliteit

Rapport Definities Transportcriminaliteit Rapport Definities Transportcriminaliteit 1. Inleiding De projectgroep Monitoring onder het heeft de opdracht definities op te stellen m.b.t. transportcriminaliteit. Alle convenantpartners hebben deelgenomen

Nadere informatie

Externe en infrakosten van lucht- en zeevaart. Huib van Essen, 21 november 2014

Externe en infrakosten van lucht- en zeevaart. Huib van Essen, 21 november 2014 Externe en infrakosten van lucht- en zeevaart Huib van Essen, 21 november 2014 Doel en scope van de studie Update van de studie De prijs van een reis uit 2004 Overzicht van: Externe kosten van verkeer

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

5 - Transport naar supermarkt. 3 - Transport vloeibare chocolade. 4 - Transport verpakte chocolade. 1 - Transport over zee

5 - Transport naar supermarkt. 3 - Transport vloeibare chocolade. 4 - Transport verpakte chocolade. 1 - Transport over zee bijlage 1 In de chocoladefabriek worden de cacaobonen verwerkt tot vloeibare chocolade. 1 - Transport over zee (in bulk, containers of jute zakken) 2 - Aangepast vrachtwagentransport 3 - Transport vloeibare

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB 1 Duurzame Logistiek Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondersteunt ondernemingsorganisaties bij het

Nadere informatie

SAMENHANG DETAILHANDEL, TRANSPORT EN GROOTHANDEL

SAMENHANG DETAILHANDEL, TRANSPORT EN GROOTHANDEL SAMENHANG DETAILHANDEL, TRANSPORT EN GROOTHANDEL X.J.L. Theunissen ECN-Beleidsstudies Petten NEEDIS Postbus 1 1755 ZG Petten telefoon: 0224-564750 telefax : 0224-563338 NDS--96-002 maart 1996 Verantwoording

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Logistieke Dag Limburg 2012:

Logistieke Dag Limburg 2012: Logistieke Dag Limburg 2012: Langetermijnvooruitzichten (2030) voor transport in België Bruno Hoornaert, Federaal Planbureau Logistieke dag Limburg 2012 21 september 2012 Vooruitzichten van de transportvraag

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST?

HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST? HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST? Ing. Robert Tieman Secretaris veiligheid en milieu Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Inleiding De noodzaak

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Migratie en vervoer Opgave 1 Segregatie en integratie 1 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat: op nationale schaal er een concentratie in het westen

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2012 - II

Eindexamen havo economie 2012 - II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat consumenten

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU ,3 Brussel, 24 juli 2002 $FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU 'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW HHQ YRRUVWHO LQJHGLHQG RP GH QDWLRQDOH DFFLMQVWDULHYHQYRRUGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUJHOHLGHOLMNWHKDUPRQLVHUHQ

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Sectormonitor 2017-Q2

Sectormonitor 2017-Q2 Sectormonitor 2017-Q2 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek 12 september 2017 Inhoud Sectormonitor 2017-Q2 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

Samenvatting Structuuronderzoek 25

Samenvatting Structuuronderzoek 25 Samenvatting Structuuronderzoek 25 1 Samenvatting Structuuronderzoek 25 Het verbruik van bouwgrondstoffen in Nederland van 2007 tot en met 2016 Samenvatting Structuuronderzoek 25 2 Colofon Auteur: De heer

Nadere informatie

Om te zorgen dat afvalstoffen zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd.

Om te zorgen dat afvalstoffen zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd. Voorbeeldvragen Ondernemersexamens website Afvalstoffen Om te zorgen dat afvalstoffen zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd. Wat is de juiste voorkeursvolgorde?

Nadere informatie

Review emissiefactoren 2015

Review emissiefactoren 2015 Review emissiefactoren 2015 Samenvatting In deze notitie wordt vastgelegd welke emissiefactoren Climate Neutral Group hanteert voor de voetafdruk bepalingen in 2015 en voor de nacalculatie over dat jaar.

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord Jeroen van der Tang Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT 30 januari 2014 Introductie Nederland ICT Nederland ICT is de branchevereniging van ICT-bedrijven

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q3

Sectormonitor 2016-Q3 Sectormonitor 2016-Q3 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q3 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling - Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q4

Sectormonitor 2016-Q4 Sectormonitor 2016-Q4 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q4 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief 2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint Swietelsky Rail Benelux Opgesteld door: Swietelsky Versie: 1.1 Datum: 20 juli 2011 Status: definitief 1 CO 2 footprint Swietelsky Rail Benelux 1.1 Referentiejaar Het

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 jun 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag

Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag Tankvaartonderzoek: Overzicht van de tankvloot en het probleem van de drijvende opslag Edwin van Hassel BLN 14 Mei 2014 Probleemstelling (1) Laadcapaciteit tankvloot erg veel toegenomen(+94% vanaf 2000

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

Monitor Logistiek en Supply Chain Management rapportage 2009

Monitor Logistiek en Supply Chain Management rapportage 2009 Monitor Logistiek en Supply Chain Management rapportage 2009 06 07 08 09 10 11 12 13 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 3 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 emissies 1 e semester 2012

Voortgangsrapportage 3 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 emissies 1 e semester 2012 Voortgangsrapportage 3 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 emissies 1 e semester 2012 BESIX Nederland Branch 19 november 2012 Definitief Error! Reference source not found. - i - BESIX Nederland Branch

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage 2 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage 2 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 10 augustus 2012 Definitief BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht +31 (0)180

Nadere informatie