SECTORSTUDIE TRANSPORT-, OPSLAG- EN COMMUNICATIEBEDRIJVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTORSTUDIE TRANSPORT-, OPSLAG- EN COMMUNICATIEBEDRIJVEN"

Transcriptie

1 SECTORSTUDIE TRANSPORT-, OPSLAG- EN COMMUNICATIEBEDRIJVEN M.I.L. Beumer, J.A. Over en P.G.M.J. Vrenken Bureau Milieu en Innovatie BV Amsterdam NEEDIS Postbus ZG Petten telefoon: telefax : NDS oktober 1995

2 Verantwoording In opdracht van de Stichting NEEDIS wordt door ECN-Beleidsstudies het Nationaal Energie Efficiency Data Informatie Systeem ontwikkeld. In de Stichting NEEDIS zijn het Ministerie van Economische Zaken, Sep en Gasunie vertegenwoordigd. Het doel van NEEDIS is om een algemeen erkend en in beginsel openbaar databestand samen te stellen en actueel te houden. In dit databestand wordt informatie opgenomen over het energieverbruik en de energie-efficiency in Nederland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar energiedrager, verbruikerscategorie, energiefunctie en type installatie. Voorts worden andere grootheden bijgehouden die het energieverbruik mede verklaren. Om een nadere analyse te maken van verschillende verbruikerscategorieën is een sectorindeling gemaakt en worden per sector onderzoeken uitbesteed. Dit rapport betreft de transport-, opslag- en communicatiebedrijven in Nederland (SBI 74 code 7) en is opgesteld door het Bureau Milieu en Innovatie BV. Studies van diverse andere sectoren en gegevens uit het databestand zijn verkrijgbaar bij de beheerder van NEEDIS. 2

3 INHOUD SAMENVATTING 5 INLEIDING 7 1. SECTORSCHETS Afbakening Segmenten en subsegmenten Energiefuncties en installaties Economische gegevens De sector, algemeen Aantal werkzame personen Aantal ondernemingen Resultatenrekening Fysieke gegevens Energieverbruik Marktpositie en toekomstige ontwikkelingen Algemeen Spoorwegen Wegvervoer Zeevaart Binnenvaart Luchtvaart Hulpbedrijven van het vervoer Communicatie Samenhang van economische en fysieke grootheden met het energieverbruik Ontwikkelingen betreffende energie-efficiency Meerjarenafspraken INVENTARISATIE HUIDIGE BRONNEN Spoorwegen Wegvervoer Zeevaart Binnenvaart Luchtvaart Luchtvaartbedrijven Luchtvaartverwante bedrijven Hulpbedrijven van het vervoer Communicatie ADVIES VOOR MONITORING Bruikbaar continu-onderzoek Conclusies en aanbevelingen 34 REFERENTIES 35 3

4 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven BIJLAGE A. Aantal werkzame personen 37 BIJLAGE B. Aantal ondernemingen 39 BIJLAGE C. Energiefuncties 41 BIJLAGE D. Luchtvaartcijfers 43 BIJLAGE E. SBI 74 code 7 en SBI 93 code 6 45 BIJLAGE F. Energie Efficiency Index 49 BIJLAGE G. Energiekosten 53 BIJLAGE H. Bruto toegevoegde waarde 55 BIJLAGE I. Schengenverdrag 57 4

5 SAMENVATTING In het onderzoek van de sector transport-, opslag- en communicatiebedrijven wordt een beschrijving gegeven van de economische ontwikkelingen per (sub)segment. Vervolgens worden de ontwikkelingen in de tijd van het energieverbruik geschetst en worden de belangrijkste energiebesparingsmaatregelen en verklarende factoren voor de ontwikkeling van het energieverbruik bepaald. Tenslotte worden de voor NEEDIS geschikte bronhouders van energieverbruikscijfers behandeld. In het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken: - Het totale energieverbruik van de sector (zonder de telecommunicatiebedrijven) bedroeg 10,92 PJ in De belangrijkste energiefuncties in de sector zijn verwarmen, verlichten en open overslag. - Het is voor de sector transport-, opslag- en communicatiebedrijven op korte termijn maar beperkt mogelijk om het energieverbruik op energiefunctieniveau in kaart te brengen. - De KLM, de NV Luchthaven Schiphol (NVLS), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zijn de bronhouders die op korte termijn voor energieverbruikscijfers op energiefunctieniveau zouden kunnen zorgen. Dit betreft dan een aandeel van 34% van het energieverbruik van de sector. - De veranderende aard van de werkzaamheden in de sector (zoals Value Added Logistics) zorgt voor een structurele verandering van het energieverbruik. - Hierdoor zullen de economische ontwikkelingen niet sterk behoeven te correleren met de ontwikkelingen van het energieverbruik. - In ieder segment dienen de ontwikkelingen van het energieverbruik te worden gecorreleerd aan een aantal algemene fysieke grootheden, zoals het aantal m 2 kantooroppervlak, met eventueel per (sub)segment een specifieke component daaraan toegevoegd. Aanbevolen wordt om de bronhouders met betrekking tot het energieverbruik te benaderen. Daarnaast kunnen de CBS-statistieken worden gebruikt om snel veranderende algemene en economische gegevens jaarlijks te monitoren. Voor deze sector wordt het bovendien aanbevolen om in de CBS-statistieken ook op (sub)segmentniveau algemene cijfers, zoals het aantal m 2 kantooroppervlak, te verzamelen. 5

6 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven 6

7 INLEIDING Om de ontwikkelingen van het energieverbruik en de effecten van energiebesparingsmaatregelen te kunnen volgen hebben de SEP, de Gasunie en het Ministerie van Economische Zaken de stichting Nationaal Energie en Efficiency Data Informatie Systeem (NEEDIS) opgericht. Deze stichting heeft tot doel een energie-databank op te zetten, te onderhouden en toegankelijk te maken. Het streven is om voor de meest relevante subsectoren kencijfers te verzamelen die een goed beeld geven van het energieverbruik en de trends in het energieverbruik, waardoor het effect van besparingsmaatregelen gevolgd kan worden. De trends moeten kunnen worden geschoond van verstorende factoren zoals produktie-omvang, produktiewijzigingen, klimaatinvloeden e.d.. Tevens moet onderscheid kunnen worden gemaakt tussen volume-, structuur- en besparingseffecten. Vandaar dat de databank ook gegevens bevat die voor het energieverbruik in een (sub)sector of segment bepalend zijn. In sommige gevallen is het zelfs nodig om de energieverbruiken te verzamelen op het niveau van de energiefuncties en installaties. Omdat de database NEEDIS openbaar toegankelijk is bevat ze geen informatie op bedrijfsniveau. Voor het vullen van de databank wordt in eerste instantie geput uit de gegevens die het CBS verzameld heeft. Deze gegevens worden aangevuld met gegevens uit de literatuur en van andere bronhouders dan het CBS. Het is ook de bedoeling dat het CBS haar verzameling van gegevens afstemt op de behoefte van NEEDIS, zodat na verloop van tijd een eenduidig beeld van de energiesituatie in Nederland ontstaat met een groot draagvlak. In dit rapport wordt verslag gedaan van het sectoronderzoek van de transport-, opslag- en telecommunicatiebedrijven. Het gaat hierbij om de ondersteunende faciliteiten t.b.v. het transport zoals verwarming en verlichting van gebouwen, open overslag, etc.. Deze sector heeft de SBI-code 7 volgens de SBI-indeling van het CBS uit 1974, sinds 1993 heeft deze sector SBI-code 6. In het sectoronderzoek wordt een schets van de economische situatie en de economische en energetische ontwikkelingen van de transport-, opslag en telecommunicatiebedrijven gegeven. Daarnaast wordt aangegeven welke organisaties bruikbare cijfers voor de NEEDIS-databank zouden kunnen aanleveren. 7

8 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven 8

9 1. SECTORSCHETS In dit hoofdstuk wordt allereerst de afbakening van het onderzoek beschreven; wat hoort er wel en niet onder de transport-, opslag- en communicatiebedrijven (SBI-code 7). Vervolgens wordt de sector onderverdeeld in segmenten en subsegmenten en worden de definities van de subsegmenten gegeven. Daarna worden energiefuncties en installaties gedefinieerd. Dan volgt een overzicht van de beschikbare economische, fysieke en energiegegevens. Per (sub)segment wordt een beschouwing gegeven over marktontwikkelingen. De daarmee samenhangende technologische en energetische ontwikkelingen per (sub)segment worden vervolgens beschreven en geëvalueerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht en beschrijving van de meerjarenafspraken die in deze sector zijn gemaakt met het ministerie van Economische Zaken. 1.1 Afbakening Het sectoronderzoek heeft betrekking op het energieverbruik van bedrijven met SBI 74 code 7, met uitzondering van het verbruik van de externe transportmiddelen. Het sectoronderzoek betreft dus het energieverbruik voor alle overige doeleinden bij de transport-, opslag- en communicatiebedrijven, zoals energie voor verwarming en verlichting van kantoorgebouwen, koeling van opslagruimtes, intern transport (overslag), telecommunicatie, enz.. Voor de transportbedrijven zal derhalve slechts dat deel van het energieverbruik in kaart worden gebracht dat plaatsvindt ter ondersteuning van het transport, d.w.z. bij bedrijven op het gebied van communicatie, opslag en transport (spoor-, wegvervoer, binnen-, lucht- en zeevaart, verwante en hulpbedrijven) voorzover het betreft: alle direct aan het vervoer toegevoegde energie behalve de energie die nodig is om het vervoermiddel te laten functioneren. Onder functioneren wordt verstaan het verplaatsen van een lading (personen of vracht 1 ), vanaf een begin- naar een eindpunt, welke op een t.a.v. lading en vervoermiddel aan de gestelde eisen voldoende wijze in, op, aan het vervoermiddel worden geherbergd. De afbakening van de transportbedrijven naar de detail- en de groothandel toe, is gebaseerd op het eigendom van de lading. Transportbedrijven verrichten ondersteunende activiteiten aan derden, ze zijn nooit eigenaar van de lading, de detail- en groothandel wel. Verdere specificaties - Ook de port authorities van de luchthavens worden meegenomen (waaronder zich bijvoorbeeld ook detailhandel bevindt). - De bus-, tram- en metro haltes worden wel meegenomen. - De verlichting van de weg (inclusief spoor- en waterweg) is niet meegenomen. - Reparatiebedrijven van zeevaart-, weg- en railvervoermiddelen worden niet meegenomen. - Postdiensten worden wel meegenomen. - Vracht- en personenvervoer per eigen auto wordt niet meegenomen. 1 Hier wordt gesproken over vracht in plaats van de door het CBS in de SBI 74 gehanteerde term goederen, omdat de term vracht accurater is en ook in de SBI 93 wordt gebruikt. 9

10 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven De opdracht is uitgevoerd voor transportbedrijven vallend onder de uit 1974 stammende SBI-code 7. De mutaties van de SBI-code 6 (sinds 93) t.o.v. SBI-code 7( 74) zijn de volgende (zie ook bijlage E): - Binnen deze code hebben een aantal naamsveranderingen plaatsgevonden (bijvoorbeeld goederen worden vracht genoemd, hulpbedrijven wordt dienstverlening t.b.v. het vervoer genoemd). - De bergingsdiensten van goederen vallen onder een andere SBI-code. - Het verhuur van transportmiddelen zonder bemanning valt onder een andere SBI-code. - De koeriersdiensten zijn toegevoegd aan de transportbedrijven. - De radio- en televisie-omroepen zijn toegevoegd aan het segment communicatie. 1.2 Segmenten en subsegmenten Volgens SBI 74-code 7 worden de volgende groepen onderscheiden. Deze worden aangemerkt als segmenten conform de NEEDIS-structuur. - spoorwegen - wegvervoer - zeevaart - binnenvaart - luchtvaart - hulpbedrijven van het vervoer - communicatie. Binnen de segmenten kunnen een aantal homogene subsegmenten worden onderscheiden. Voor zover cijfermateriaal beschikbaar is, zijn de in paragraaf 1.4 vermelde economische cijfers uitgesplitst naar deze subsegmenten (volgens de CBS-indeling op zogenaamd drie digit-niveau). Hieronder wordt beschreven wat er wordt verstaan onder de in deze sector gebruikte benaming voor de subsegmenten en waar de bedrijfsuitoefening van deze subsegmenten in hoofdzaak uit bestaat [1]. 1. Spoorwegen a. Vervoer van personen: personenvervoer per trein. b. Vervoer van vracht: vrachtvervoer per trein. 2. Wegvervoer a. Tram- en autobusbedrijven: personenvervoer per bus, tram en metro plus het toerwagen- en ongeregeld vervoer en het groepsvervoer. b. Taxibedrijven: personenvervoer met personenauto s (inclusief minibussen) op basis van taxivergunningen. c. Vrachtvervoer: beroepsgoederenvervoer over de weg (waaronder container-, isothermtank-, verhuis- en kippervervoer) voor derden. d. Wegvervoerverwante bedrijven: ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening nauw samenhangt met het wegvervoer. Dit is een zeer divers subsegment, dat onder andere bestaat uit de autoparkeer- en -stallingbedrijven, rijwielstallingbedrijven en pijpleidingbedrijven. Onder pijpleidingbedrijven worden alle ondernemingen verstaan waarvan de bedrijfsuitoefening in hoofdzaak bestaat uit vervoer via pijpleidingen. 10

11 Sectorschets 3. Zeevaart a. Grote vaart: het voor derden verrichten van vervoer met zeeschepen met een inhoud groter dan GT (registerton), de zware ladingvaart, de zeesleepvaart, de bevoorradingvaart en de passagiervaart ter zee alsmede het verhuren van of het voor derden beheren van zeeschepen met bemanning. b. Kleine handelsvaart: het voor derden verrichten van vervoer met zeeschepen met een inhoud kleiner dan GT alsmede het verhuren van of het voor derden beheren van zeeschepen met bemanning. c. Zeevaartverwante bedrijven: het laden en lossen van vracht in havens, het ter beschikking stellen van havenfaciliteiten, het verrichten van reddingsen bergingsdiensten, roeiers- en rapportagediensten alsmede het verhuren van zeeschepen zonder bemanning. 4. Binnenvaart a. Binnenvaartbedrijven: het voor derden vervoeren van vracht met binnenschepen inclusief de tank- en vrachtvaart, het vervoer van personen met binnenschepen (inclusief passagiersvaart en veerdiensten), de exploitatie van sleep- en duwboten op binnenwateren en de verhuur van vaartuigen met bemanning waarvoor het groot vaarbewijs vereist is. b. Binnenvaartverwante bedrijven: het in binnenhavens laden, lossen en overslaan van goederen in en uit binnenschepen, het verhuren van binnenschepen zonder bemanning, het verhuren van havenkranen en drijvende bokken ten behoeve van de binnenvaart, rapportagediensten, roeiersdiensten, reddings- en bergingsdiensten, alsmede de exploitatie van sluizen en binnenhavens. 5. Luchtvaart a. Luchtvaartbedrijven: het vervoeren van passagiers en vracht met vliegtuigen of de verhuur van vliegtuigen met bemanning. b. Luchtvaartverwante bedrijven: de exploitatie van een luchthaven, de luchtverkeersbeveiliging en de verhuur van vliegtuigen zonder bemanning. 6. Hulpbedrijven van het vervoer a. Reisbureaus: het organiseren van reizen en/of reisbemiddeling. In de reisbranche wordt onderscheid gemaakt tussen reisorganisatoren (zogenaamde toeroperators) en reisbemiddelingsbedrijven (reisagenten). De reisbemiddelingsbedrijven bemiddelen tussen toeroperator en consument, verkopen de tickets en sluiten reisverzekeringen af. b. Expediteurs, cargadoors, bevrachters e.d.: het optreden als intermediair voor verladers en vervoerders op de diverse markten voor het goederenvervoer, respectievelijk het voor derden wegen, meten en controleren van ladingen. c. Veem- en pakhuizen: het voor derden opslaan en bewaren van goederen. 7. Communicatie a. Postdiensten: de collectie, sortering en distributie van stromen postzendingen (PTT Post). b. Telefoon- en telegraafdiensten: het voorzien in de telecommunicatiebehoeften van particulieren, ondernemingen, instellingen en organisaties (PTT Telecom). 11

12 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven In paragraaf 1.3, figuur 1.1, wordt zichtbaar gemaakt hoe de sector transportbedrijven is ondergebracht in de NEEDIS-structuur van segmenten, energiefuncties en installaties. 1.3 Energiefuncties en installaties Een energiefunctie is een verandering die men tot stand wil brengen met behulp van energie [3]. De richtlijnen voor de NEEDIS-structuur [3] bepalen enerzijds dat de energiefuncties zo laag mogelijk in de hiërarchie moeten worden gekozen, anderzijds is het van belang dat er ook cijfers beschikbaar moeten zijn of kunnen worden verzameld. De sector transport-, opslag- en communicatiebedrijven biedt transportondersteunende faciliteiten, voor enerzijds personen en anderzijds vracht, om te switchen van transportmedium. Daartoe moeten personen kunnen wachten en in- en uitstappen en analoog daaraan wordt vracht opgeslagen, geladen en gelost. Deze hoofdactiviteiten worden aangestuurd en gecoördineerd op de kantoren. De veranderingen die men tot stand wil brengen met behulp van energie komen in hoofdzaak neer op het verwarmen en verlichten van ruimten en het verplaatsen van voorwerpen (de energiefuncties). Een installatie is een technisch systeem dat alleen of in combinatie met andere installaties een energie-omzetting verzorgt of een energiefunctie realiseert [3]. Installaties in deze betekenis zijn derhalve onder meer lampen, verwarmingsinstallaties, roltrappen en heftrucks. De opbouw van deze sector in de NEEDIS-structuur wordt weergegeven in figuur 1.1. Transportbedrijven (ter ondersteuning van het transport) segmenten Spoor Weg Zee Binnenvaart Lucht Hulpbedrijven Communicatie hoofdactiviteiten Personen: in/uitstappen wachten Vracht: laden/lossen VAL Overhead Vracht: laden/lossen VAL Opslag Overhead Postdiensten Telecommunicatie Overhead energiefuncties Verwarmen Verlichten Overslag Aanvullende werkzaamheden installaties diverse typen installaties VAL: Value Added Logistics Figuur 1.1: Indeling in aggregatieniveaus Bijlage C geeft de indeling in segmenten, hoofdactiviteiten en energiefuncties uitgebreider weer. 12

13 Sectorschets 1.4 Economische gegevens In deze paragraaf wordt de economische ontwikkeling van de sector transport-, opslag- en communicatiebedrijven beschreven. Op (sub)segmentniveau worden de volgende ontwikkelingen geschetst: het aantal werkzame personen, het aantal ondernemingen en de grootte van de ondernemingen, de omzet in guldens, de toegevoegde waarde en het resultaat voor belastingen. De vermelde economische gegevens hebben betrekking op de totale sector; d.w.z. inclusief bijvoorbeeld het personeel dat betrokken is bij de voortstuwing van vervoermiddelen of het laten functioneren van de vervoermiddelen. Eveneens zijn de totale energiekosten (inclusief die van de motorbrandstoffen) bij het bepalen van de bedrijfslasten meegenomen. Als bron van deze gegevens, behalve de gegevens van de spoorwegen en de telecommunicatie, is gebruik gemaakt van de diverse produktiestatistieken van de transport-, opslag- en communicatiebedrijven (SBI-7) van het CBS. De vermelde ontwikkelingen en cijfers van de spoorwegen zijn afkomstig uit de algemene bedrijfsgegevens van de Nederlandse Spoorwegen [4]. De vermelde ontwikkelingen en cijfers van de telecommunicatie zijn afkomstig uit jaarverslagen van de Koninklijke PTT Nederland [2]. In de Produktiestatistieken van de transport-, opslag en communicatiebedrijven zijn de toerwagen- en ongeregeld vervoerbedrijven gerangschikt onder de tramen autobusbedrijven. Dit in tegenstelling tot de in de Nederlandse EnergieHuishouding vermelde indeling. Daar vallen de toerwagen- en ongeregeld vervoerbedrijven onder de taxi- en toerwagenbedrijven De sector, algemeen De bijdrage aan het bruto binnenlands produkt van de sector transport-, opslagen communicatiebedrijven is ongeveer 8%. De sector bestaat voor een zeer groot deel, meer dan 98% van het aantal bedrijven, uit midden- en kleinbedrijven (MKB). De sector verbruikte 10,92 PJ energie in 1991, dat is 0,47% van het totale Nederlandse energieverbruik. Het segment hulpbedrijven voor het vervoer was in 1991 verantwoordelijk voor 35% van het energieverbruik van de sector, het segment wegvervoer voor 24% en het segment luchtvaartbedrijven voor 19%. De overige segmenten verbruikten de resterende 22% (zie ook paragraaf 1.6). Van het vervoerde gewicht (vracht) in het binnenland gaat circa 82% over de weg, circa 17% langs de binnenwateren en circa 1% per spoor [5]. Echter de laatste jaren is een verschuiving in de modal split zichtbaar: meer vervoer over de weg en minder via de binnenvaart. De aanvoer van vracht vanuit het buitenland komt voor het grootste deel voor rekening van de zeevaart, met een aandeel van 70%. De binnenvaart en het wegvervoer transporteren respectievelijk 15 en 11% van de vracht (cijfers uit 1994 [6]). Bij de afvoer van vracht uit Nederland is het belang van de binnenvaart 33% en van het wegvervoer 20%. De segmenten zeevaart en het (sub)segment pijpleiding vervoeren respectievelijk 22 en 23% van het totale 13

14 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven gewicht. Omdat bedrijven zich meer gaan richten op hun core-business is een toename van het beroepsvervoer zichtbaar die ten koste gaat van het eigen vervoer door de bedrijven. Het personenvervoer door de lucht of per spoor neemt nog steeds toe, hetgeen ook zijn positieve weerslag heeft op de reisbureaus en de luchtvaartverwante bedrijven Aantal werkzame personen Het aantal werkzame personen is, conform de door het CBS gehanteerde definitie, het aantal werknemers plus het saldo van geleend minus uitgeleend personeel plus het aantal uitzendkrachten plus het aantal meewerkende eigenaren en firmanten. Het totale aantal werkzame personen van de sector steeg van in 1990 naar in 1992 (4,8% stijging). In elk segment nam het aantal werkzame personen toe, behalve in het segment zeevaart. Het aantal werkzame personen van het segment spoorwegen groeide in die jaren het snelst: 8,3%. Het segment wegvervoer kent de meeste werkzame personen van de sector: in 1992 (40% van het totaal), gevolgd door de telecommunicatie (KPN): 25%. In bijlage A wordt een overzicht van het aantal werkzame personen in de verschillende segmenten gegeven Aantal ondernemingen Een onderneming is conform de door het CBS gehanteerde definitie een zelfstandige eenheid die voor derden goederen of diensten voortbrengt. Het aantal ondernemingen in de sector nam toe met 10%; van in 1990 naar in In bijlage B wordt een overzicht van het aantal ondernemingen in de verschillende segmenten gegeven Resultatenrekening Het resultaat voor belastingen is de som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het buitengewoon resultaat. Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en -lasten. Zie ook bijlage B. 14

15 Sectorschets Tabel 1.1: Resultatenrekening [2,7] SBI 74 Bedrijfslasten Bedrijfsopbrengsten Bedrijfs- Resultaat Totaal w.o. Totaal w.o. resultaat voor personeels- netto prijs- belastingen kosten omzet verlagende hoofd- subsidies activiteit [mln gld] Spoorwegen Tram- en busbedrijven Taxibedrijven Goederenwegvervoer bedrijven Pijpleidingbedrijven Wegvervoerverwante bedrijven Grote vaartbedrijven Kleine handelsvaart bedrijven Zeevaartverwante bedrijven Binnenvaartbedrijven Binnenvaartverwante bedrijven Luchtvaartbedrijven Luchtvaartverwante bedrijven Reisbureaus Expediteurs, cargadoors, bevrachters e.d Veem- en pakhuis bedrijven KPN Bron: CBS, KPN De groepen zijn geclusterd naar segment en hebben het nummer van het segment zoals in paragraaf 1.2 is toegewezen. 15

16 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven 1.5 Fysieke gegevens De fysieke prestatie van de sector wordt uitgedrukt in het aantal verwerkte personen en de hoeveelheid verwerkte vracht per subsegment. Tabel 1.2: Vervoersprestaties in miljoenen tonnen vracht en miljoenen personen [7] Segmenten Vervoerde vracht, geladen en gelost [mln ton] en vervoerde personen, aangekomen en vertrokken [mln] Spoor vracht personen Weg vracht personen Zeevaart personen 3,0 2,9 2,9 vracht Binnenvaart vracht Luchtvaart (Schiphol) vracht 0,6 0,6 0,7 0,8 personen 16,3 16,2 18,8 20,8 Bron: CBS Het vervoerde aantal personen en de vervoerde hoeveelheid vracht kan voor de luchtvaart ook nog uitgebreid worden met cijfers van de luchthavens van Rotterdam en Maastricht, zie bijlage D. Voor expediteurs, cargadoors en de veem- en pakhuizen is ook de hoeveelheid verwerkte vracht van belang, cijfers zijn niet bekend. Voor de postdiensten (PTT) is het aantal bezorgde poststukken en het aantal bezorgadressen een maat voor de fysieke prestatie. Voor de telefonie is deze maat het aantal gesprekken. Tabel 1.3: Volume-ontwikkeling postdiensten en telefonie PTT Poststukken [mln] Bezorgadressen [ 1000] Aantal gesprekken [mln] Bron: KPN 16

17 Sectorschets 1.6 Energieverbruik Tabel 1.4: Energieverbruik per segment [8] De vermelde cijfers in tabel 1.4 hebben geen betrekking op energie die nodig is om voertuigen te laten functioneren (zie paragraaf 1.1), maar op het energieverbruik voor alle overige, veelal ondersteunende, doeleinden bij de transport, opslagen communicatiebedrijven, zoals energie voor verwarming en verlichting van kantoorgebouwen, koeling van opslagruimtes, intern transport (overslag), telecommunicatie, enz. SBI 74 Energiedrager Eenheid Spoorwegen Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Wegvervoer Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Zeevaart Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Binnenvaart Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Luchtvaart Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Hulpbedrijven voor Aardgas mln m het vervoer Elektriciteit mln kwh Andere energiedragers TJ Totaal energiedragers TJ Communicatiebedrijven Aardgas mln m Elektriciteit mln kwh.... Andere energiedragers TJ.... Totaal energiedragers TJ Transport-, opslag- en Aardgas mln m communicatiebedrijven Elektriciteit mln kwh.... Andere energiedragers TJ.... Totaal energiedragers TJ.... Bron: CBS De energieverbruikscijfers zijn gerelateerd aan de buitentemperatuur, want bijvoorbeeld in kantoren wordt 95% van de brandstoffen gebruikt voor de verwarming van de ruimte [9]. 17

18 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven Veelal is de vraag naar energie van de segmenten opgenomen in deze sector te verwaarlozen ten opzichte van de voortstuwingsenergie (behalve 7.6 en 7.7). De elektriciteitsvraag van de werkplaatsen en de stations bij de NS is bijvoorbeeld te verwaarlozen ten opzichte van de vraag van de tractie [10]. In tabel 1.5 wordt het energieverbruik, voorzover mogelijk, uitgesplitst naar subsegmenten. Tabel 1.5: Energieverbruik per subsegment [8] Bedrijfsgroep Aardgas Elektriciteit Andere Totaal energie- energiedragers dragers [mln m 3 ] [mln kwh] [TJ] [TJ] Spoorwegen Spoorwegen 22,4 16,5 111,8 118, Wegvervoer Tram- en autobuslijndiensten e.d. 15,3 14,3 83,2 86, Taxi- en toerwagenbedrijven 3,4 3,4 12,7 13, Goederenwegvervoer 29,8 31,2 129,7 155, Wegvervoer verwante bedrijven 0,4 0,6 65,2 77, Zeevaart Grote vaart 0,2. 2,6 2, Kleine handelsvaart.. 1,3 1, Zeevaart verwante bedrijven 13,8 13,5 231,6 249, Binnenvaart Binnenvaartbedrijven Binnenvaart verwante bedrijven 0,4 0,4 9,7 11, Luchtvaart Luchtvaartbedrijven 22,6 25,8 97,4 109, Luchtvaart verwante bedrijven 19,2 17,4 81,7 92, Hulpbedrijven van het vervoer Reisbureaus 4,1 3,9 19,4 31, Expediteurs, cargadoors, bevrachters 4,9 8,5 49,7 69, Veem- en pakhuisbedrijven 67,2 60,6 229,5 277, Communicatiebedrijven Communicatiebedrijven Bron: CBS 18

19 Sectorschets 1.7 Marktpositie en toekomstige ontwikkelingen Na een bespreking van de sector als geheel komen in deze paragraaf de ontwikkelingen van de verschillende (sub)segmenten aan de orde Algemeen Huidige situatie In vergelijking met andere Europese landen is de Nederlandse transportsector sterk ontwikkeld. Dit blijkt onder andere uit het hoge marktaandeel van de Nederlandse wegvervoerders in het internationale goederenvervoer, de goede reputatie op het gebied van betrouwbaarheid en professionaliteit en de vooraanstaande positie van de Rotterdamse haven en Schiphol [11]. Nederland heeft de leiding wat betreft de distributie per binnenvaart. De sterke positie van het Duitse spoor en het Belgische wegvervoer vormen bedreigingen, de binnenvaart heeft immers een beperkt doordringingsvermogen, weg en rail beslaan een veel groter gebied [12]. Ondanks een toename van het aantal ondernemingen is het totale aantal werkzame personen in de jaren 93 en 94 toch afgenomen, veroorzaakt door de toename van het aantal eenmansbedrijven en de kostenbesparingen (minder personeel) bij de grote bedrijven [6]. Vooral bij de grote bedrijven stijgt het resultaat voor belastingen sterk, terwijl het MKB over het algemeen achterblijft [6]. Ontwikkelingen Door de globalisering en de ontwikkelingen in Europa (open grenzen, deregulering) zal de concurrentie toenemen hetgeen zal leiden tot nog meer specialisatie en schaalvergroting bij bedrijven om de kosten en doorlooptijden zo laag mogelijk te houden [11]. Hierdoor zullen naar alle waarschijnlijkheid de vervoersstromen groter in volume worden en over langere afstanden plaatsvinden. Op de overslagpunten splitsen deze grote stromen zich weer in meerdere, kleinere batches, zoals in figuur 1.2 wordt weergegeven. 19

20 Oktober 1995 Sectorstudie transport-, opslag- en communicatiebedrijven Collectie- en distributienetwerken Verplaatsingsnetwerken Herkomst Bestemming Knooppuntgebieden waar netwerken worden gekoppeld (overslag) en waarde wordt toegevoegd aan de goederenstroom (value added services) Figuur 1.2: Opbouw van de vervoerketen [13] De sector wordt voorts gekenmerkt door een verandering van de aard van de werkzaamheden, door een grotere aandacht voor logistieke concepten bij bedrijven. De verschillende ondernemingen in de transportsector zullen meer en meer gaan samenwerken met derden en aanvullende werkzaamheden en voorraadbeheer uit gaan voeren voor derden, ook wel genoemd Value Added Logistics. Deze aanvullende werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: herpakken, assemblage, labellen en zendklaar maken van produkten [11]. Daarnaast zullen de transport- en opslagbedrijven ook in toenemende mate service-activiteiten ontwikkelen. Deze ontwikkelingen hebben een grote kans van slagen omdat Nederland de zogenaamde bonded warehouses kent [14]. In deze belasting- en accijnsvrije loodsen kunnen bedrijven produkten opslaan en aanvullende werkzaamheden uitvoeren zonder invoerrechten erover te betalen. Deze ontwikkelingen zijn als positief te benoemen voor de sector, omdat ze mogelijkheden tot groei bieden Spoorwegen Na twee jaren van verlies (1992 en 1993), voornamelijk veroorzaakt door de hoge kosten die de reorganisatie en verzelfstandiging van het staatsbedrijf NS met zich mee brachten, heeft de NS in 1994 weer winst gemaakt. Het aantal vervoerde passagiers nam af, maar de door het rijk opgelegde tariefsverhoging van 6% zorgde voor een verhoogde opbrengst per reizigerkilometer. De nieuwe winstmaker is de commerciële exploitatie van NS-eigendom (zoals het verhuren van grond, shops in stations, telecommunicatie netwerken). Vanaf 1996 zullen de NS het zonder de prijsverlagende subsidies van de overheid moeten doen. De vermindering aan inkomsten zal onder andere gecompenseerd moeten worden door efficiency-verbetering en kostenreductie, die in miljoen gulden moet opleveren [15]. Het vrachtvervoer per spoor lijdt nog verlies, het verlies neemt echter af en er bestaan thans zelfs winstverwachtingen [16], dit ondanks de 20

SECTORSTUDIE KANTOORHOUDENDE DIENSTVERLENING

SECTORSTUDIE KANTOORHOUDENDE DIENSTVERLENING SECTORSTUDIE KANTOORHOUDENDE DIENSTVERLENING ir. E.R. van den Ham Climatic Design Consult Nijmegen/Amsterdam NEEDIS Postbus 1 1755 ZG Petten telefoon: 0224-564750 telefax : 0224-563338 NDS--96-012 november

Nadere informatie

Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2012

Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2012 Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2012 Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig

Nadere informatie

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

Vervoer en opslag, sectorbeschrijving

Vervoer en opslag, sectorbeschrijving Opdrachtgever UWV Vervoer en opslag, sectorbeschrijving Onderzoek Vervoer en opslag, sectorbeschrijving Startdatum 1 juni 2013 Einddatum 18 februari 2014 Categorie Arbeidsmarkt Doel en vraagstelling Met

Nadere informatie

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN Onderzoek naar aangrijpingspunten voor overheidsbeleid Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoerders : SenterNovem, Utrecht : H. Korbee : M. van Werkhoven

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Conclusies. Samenvatting. 1 Inleiding l 1.1 Achtergrond l 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanpak 2

Inhoudsopgave. Conclusies. Samenvatting. 1 Inleiding l 1.1 Achtergrond l 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanpak 2 Inhoudsopgave Pagina Conclusies Samenvatting i 1 Inleiding l 1.1 Achtergrond l 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanpak 2 2 Raming van de huidige logistieke kosten in de Nederlandse industrie en handel 5 2.1

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

Ver weg maar toch dichtbij

Ver weg maar toch dichtbij Ver weg maar toch dichtbij De positie van de zeevaartsector in de Nederlandse maritieme cluster Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

visie op transport en logistiek

visie op transport en logistiek visie op transport en logistiek Sectorupdate 2011 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op transport en logistiek 1 Geachte relatie, Voor u ligt de Visie op Sectoren 2011 waarin een groot

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Perspectief op Logistiek

Perspectief op Logistiek Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Perspectief op Logistiek Juni 2006 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Perspectief op Logistiek Juni 2006 .......................... Colofon Uitgegeven door:

Nadere informatie

Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2004

Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2004 Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2004 Bijrapport I: Verkennende kwalitatieve analyse STATUS Eindrapport IN OPDRACHT VAN Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat AUTEUR(S) RebelGroup

Nadere informatie

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS)

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) vorig menu TNO-rapport Inro/Log 2000-09 TNO Inro Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015

Nadere informatie

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei 2009 2009 Capgemini. De informatie

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

8 JAAR NEEDIS Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting

8 JAAR NEEDIS Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting 8 JAAR NEEDIS Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting F.G.H. van Wees en W.G. van Arkel ECN-Beleidsstudies Petten NEEDIS Postbus 1 1755 ZG Petten NDS-98-002 telefoon: 0224-564750 telefax : 0224-563338

Nadere informatie

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Transport & Logistiek Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Inhoud 3 De markt 5 Feiten en cijfers 9 Trends, ontwikkelingen en risico s 9 Markt en regelgeving Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

AIRPORT SEAPORT LOGISTICS. Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam

AIRPORT SEAPORT LOGISTICS. Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam AIRPORT SEAPORT LOGISTICS Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam 2 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MINOR AIRPORT SEAPORT LOGISTICS LEADERFIRM OPDRACHTEN... 4 PORT OF AMSTERDAM... FOUT! BLADWIJZER NIET

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam, 27 januari 2014 Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Titel document: Projectdocent: Opdrachtgever: Sierteeltsector in transitie Carina Heynens, Hogeschool van Amsterdam Jan-Willem Wesselink,

Nadere informatie

De Nederlandse Postmarkt in 2008-2009

De Nederlandse Postmarkt in 2008-2009 De Nederlandse Postmarkt in 2008-2009 OPENBARE VERSIE September 2010 OPTA/AM/2010/202063 1 MANAGEMENT SAMENVATTING... 2 1 Inleiding... 9 2 Opzet monitoring... 10 2.1 Wettelijke basis... 10 2.2 Bronnen...

Nadere informatie

Economische Effecten Schiphol

Economische Effecten Schiphol Economische Effecten Schiphol Amsterdam, maart 2006 In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbalans 2009 Mobiliteitsbalans 2009 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid juni 2009 Meer weten over mobiliteit. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie