Probleemstelling niet te open formuleren Geen beleidsvragen opnemen in de probleemstelling Geen normatieve vragen gebruiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Probleemstelling niet te open formuleren Geen beleidsvragen opnemen in de probleemstelling Geen normatieve vragen gebruiken"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 2 Doelstelling en Probleemstelling Doelstelling Belang en relevantie aangeven van de verzamelde en onderzochte informatie: >Waarom wil je iets weten? Relevantie Praktisch: maatschappelijk nut. Theoretisch: wetenschappelijk nut. Ethische Aanvaardbaarheid Criteria: Wetgeving privacy Vrijwillige medewerking van respondenten Juiste voorstelling van zaken geven aan respondenten Anonieme verwerking gegevens Eerlijke en objectieve wijze van uitvoeren van het onderzoek Geen gegevens aan derden doorgeven Houden aan eventuele gedragscode Probleemstelling Aangeven wat je precies wilt onderzoeken/welke gegevens je boven water wilt hebben: > Wat wil je precies weten? Bij voorkeur: Probleemstelling niet te open formuleren Geen beleidsvragen opnemen in de probleemstelling Geen normatieve vragen gebruiken Onderzoeksvragen Verdere verfijning van de probleemstelling. Frequentievraagstelling (hoeveel/hoe vaak?) Verschilvraagstelling (vinden mannen iets anders dan vrouwen?) Samenhangvraagstelling (is er een relatie tussen geslacht en de beoordeling?) Eigenschapsbegrippen Kenmerken van een respondent: is variabel Worden ook wel variabelen genoemd, maar dit kan beter pas gebeuren als de eigenschapsbegrippen in concreet waarneembare termen zijn vertaald. Eenheidsbegrip Eenheidsvorm van het onderzoek (bijvoorbeeld: lid van een bepaalde groep) : is niet variabel Concept / Conceptueel Model Concept = een begrip Een verondersteld verband tussen begrippen (bv. geslacht en beoordeling) wordt in een conceptueel model grafisch weergegeven. In dat model kun je pijlen tussen begrippen trekken: dat is een causaal model. Verwacht je wel een samenhang, maar geen oorzaak-gevolg: dan alleen een lijn trekken. Controlebegrippen Een begrip dat andere begrippen/verbanden beïnvloedt. (In geoperationaliseerde vorm: controlevariabelen.) Mediërende of Interveniërende Begrippen Specificatie- of Interactiebegrippen Uitvoerbaarheid Criteria: Een begrip dat tussen twee andere begrippen in staat en daardoor een verband tussen die twee aangeeft. Als dit "derde begrip" het verband opheft tussen de andere twee, dan was er sprake van spurius of een vals verband. Een onderwerp dat door groepen met verschillende begrippen (bv. mannen en vrouwen) geheel anders wordt bekeken, kan verwarrend werken. Het is dan beter om van dat begrip een specificatie- of interactiebegrip te maken: daarmee maak je twee verschillende groepen die anders benaderd worden. (In geoperationaliseerde vorm: specificatie- of interactievariabelen.) Tijd Geld Bereidheid/bereikbaarheid van respondenten/proefpersonen.

2 Hoofdstuk 3 Informatie Zoeken Informatie zoeken Deskresearch: bestaande informatie onderzoeken. Soms levert dit al de gegevsn op die je nodig hebt.verder levert dit een beeld op van: Het onderzoeksterrein en relevante theorieën Ideeën over opzet en uitvoering Operationalisering en definitie van begrippen Omvang steekproef Informatiebronnen Deskundigen en instituten (Nederlandse Onderzoek Databank, Titels van sociaal-wetenschappelijk onderzoek van SWIDOC, Pyterssens Almanak) Tijdschriften (geven recente informatie) o Literatuurlijsten van recente artikelen o Zoeken met descriptorsin abstract-tijdschriften of CD-ROM's o Thesaurus: vermeld welke descriptors er bij een onderzoek zijn opgegeven (geven de inhoud aan) en wat die descriptors betekenen Review-artikelen: geven een beeld van het onderzoeksgebied Auteurs: in de SocialSciencesCitation Index kun je opzoeken welke auteurs in welke stukken worden aangehaald Boeken en rapporten Aandachtspunten Hoeveel tijd heb je? (Tijdsplanning) Welke beperkingen stel je jezelf? o Periode o Taal o Geografisch gebied Literatuurlijst maken met daarin aangegeven wat het meest relevant was Hoofdstuk 4 Onderzoekstype Onderzoekstypen Toetsend (evaluatief) onderzoek: er wordt onderzocht of een bepaalde verklaring klopt. Soms is er een theorie waaruit hypothesen voorkomen, die vervolgens getoetst worden. Beschrijvend (descriptief) onderzoek: beschrijven van het voorkomen van één of meerdere kenmerken binnen een groep. Verkennend (explorerend)onderzoek: ontdekken van verbanden of verschillen. Toetsend Onderzoek Nagaan of van een theorie afgeleide hypothese(n) kloppen Theorie Hypothese Voorspelling (die wordt geverifieerd of gefalsificeerd) Een theorie (algemeen of specifiek/ad-hoc) is een geheel o van proposities/beweringen over een deel van de werkelijkheid o dat een logische, niet onderling strijdige samenhang heeft o dat zo is geformuleerd dat er minstens één empirisch toetsbare hypothese uit af te leiden is o inclusief een "mechanisme" dat het waarom van de bewering in de hypothese verklaart Een hypothese is de laatste, sluitende propositie van de theorie, en is tevens een voorlopig antwoord op de vraag in de probleemstelling. o Je toetst alleen de hypothese, de overige proposities niet. Een voorspelling is een vertaling van de hypothese in concrete, meetbare termen Beschrijvend Onderzoek Verkennend Onderzoek Bij frequentievragen in de probleemstelling Geen theorie en hypothese(n) Beschrijving en catalogisering van kenmerken van onderzoekseenheden (bv. respondenten) volgens een bepaald systeem Bij samenhang- of verschilvragen in de probleemstelling Geen theorie en scherp geformuleerde hypothese(n) Geen van te voren vastgestelde werkwijze Primaire doel: ontwikkelen en formuleren van een hypothese.

3 Onderzoeksmateriaal voor zichzelf laten spreken en "eruit halen wat erin zit". Hoofdstuk 5 - Onderzoeksontwerp 2 Grondvormen Experiment: Systematische variatie aanbrengen in een onafhankelijke variatie Survey: overzicht geven, in kaart brengen Experiment Causaal verbandaantonen tussen twee kenmerken, oftewel: de invloed van een onafhankelijke variabele (oorzaakvariabele of experimentele variabele) op een afhankelijke variabele. (gevolgvariabele of effectvariabele) Zuiver experimenteel ontwerp Pre-experimenteel ontwerp Quasi-experimenteel ontwerp In ieder geval randomiseren en minstens één controlegroep. Voormeting en nameting bij één groep, of Nameting bij twee groepen, of Nameting bij één groep Bestaande groepen die niet kunnen worden veranderd (homogeniseren of randomiseren kan niet) Bij voorkeur meervoudige tijdreeks Interne Validiteit Wordt beïnvloed door: o Pre-experimentele en zuiver experimentele ontwerpen zoals Solomon 4 groepenontwerp (voor- en nametingen, controlegroepen, aantallen metingen, randomisatie) o Tussentijdse externe voorvallen o Groei- en krimpeffecten bij onderzoekseenheden o Testeffecten o Instrumentatie van het experiment o Statistische regressie naar het gemiddelde o Samenstelling van de groepen Randomiseren Matchen (paren met dezelfde kenmerken verdeeld over groepen) Precisie-, frequentieverdeling- of globale controle Homogeniseren o Uitval/morbiditeit bij langere onderzoeken Externe Validiteit Uitkomst is extern valide wanneer de resultaten ook naar andere plaatsen/tijden/omstandigheden kunnen worden gegeneraliseerd. Survey Groot aantal onderzoekseenheden Steekproef met één meting, soms echter ook longitudinaal Dataverzameling: interviewen/observeren Meestal lagere interne validiteit maar hogere externe validiteit (indien er een aselecte steekproef is getrokken) > iets makkelijker te generaliseren Trendonderzoek: verschillende tijdstippen, verschillende mensen/groepen Panelonderzoek: longitudinaal bij dezelfde mensen/groepen Prospectief onderzoek: zogenaamde experimentele en controlegroep indelen (op basis van kenmerken), en dan later kijken of je voorspelling is uitgekomen. Causaliteit Drie voorwaarden om van een causaal verband te kunnen spreken: o Co-variatie of statistisch verband tussen de twee kenmerken o De onafhankelijke variabele (de oorzaak) moet in tijd voorafgaan aan de afhankelijke variabele (het gevolg) o De twee kenmerken mogen geen vals verband hebben (bijvoorbeeld via een derde variabele) Beste na te gaan met een zuiver experimentele opzet Minder goed na te gaan met quasi-experimenteel onderzoek Survey: minst geschikt, maar achteraf kun je de wel de eenheden opdelen in homogene subgroepen die een aantal kenmerken gemeen hebben. Hoofdstuk 6 Populatie en steekproef Begrippen Eigenschapsbegrip: Kenmerk of variabele van een onderzoekseenheid Eenheidsbegrip: Eenheidsvorm van het onderzoek Onderzoekseenheden: personen of objecten

4 Populatie Kans- of aselecte steekproeven Niet kans- of selecte steekproeven Steekproef kiezen en grootte berekenen Universum #9660; Populatie Steekproef (via een steekproefkader, waar de eenheden geregistreerd staan) Respons Bruikbare respons Enkelvoudige aselecte steekproef: via computer, loterijmethode of een toevalsgetallen-tabel Systematische steekproef met aselect begin: Populatie delen door de steekproef: dit geeft bijv. 10 groepen van 10 mensen. Dan kies je een getal onder de 10, bijv. 6. Dan neem je van die groepjes telkens de 6 e, 16 e, 26 e, etc. persoon. Gestratificeerde aselecte steekproef: als je niet zeker weet of de steekproef representatief is: eerst de populatie in deelpopulaties (strata) opdelen op basis van bepaalde persoonskenmerken > zo kun je je de uiteindelijke resultaten representatief indelen. Twee- of meertrapssteekproef: als er geen administratief kader is waar je direct de persoonskenmerken van de onderzoekseenheden kunt vinden die je zoekt. (De trappen kunnen select of aselect zijn.) Clustersteekproef: bijvoorbeeld klassen of groepen. Toevallige of beschikbare steekproef: bijvoorbeeld op straat mensen aanspreken om erachter te komen of mensen geschikt zijn voor het onderzoek. Quotasteekproef: eerst de populatie in deelpopulaties (strata) opdelen op basis van bepaalde persoonskenmerken, en dan een toevallige steekproef uitvoeren. Doelgerichte steekproef: een steekproef in een kleinere populatie waarvan je weet dat de persoonskenmerken overeenkomen met de grotere populatie. Birthday-rule: bij het huis-aan-huis interviewen vraag je naar de persoon die het eerst jarig is. Sneeuwbalsteekproef: De onderzoeker vraagt aan een persoon met de juiste persoonskenmerken of hij/zij nog meer mensen kent met dezelfde kenmerken. Mogelijkheden: Bij een kleine operationele populatie: gehele populatie in het onderzoek betrekken. Steekproef trekken Steekproefgrootte berekenen Omvang hangt af van de heterogeniteit van de populatie, de spreiding binnen de populatie en de gewenste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. o Betrouwbaarheid: de marge die aangeeft in hoeverre de enquête dezelfde resultaten zou geven als deze nog een x-aantal keren zou worden afgenomen. o Nauwkeurigheid: de marge die aangeeft in hoeverre de uitspraken voor de gehele populatie geldt. (De representativiteit voor de gehele populatie.) Spreiding: als je één variabele onderzoekt, bijvoorbeeld of iemand zich veilig voelt of niet, dan kun je ervan uitgaan dat 50% zich veilig voelt en 50% niet, maar dit hoeft uiteraard niet echt zo te zijn. Benaderingen voor de steekproef: Absolute minimum is 25 eenheden, liever 100 eenheden. Kruistabel maken van twee variabelen: aantal cellen vermenigvuldigen met 25 eenheden. Grootte van de steekproef laten afhangen van beschikbare tijd en geld. Hoofdstuk 7 Dataverzamelingsmethoden Methoden Bestaande informatie gebruiken Informatie verzamelen door observatie Informatie verzamelen door interviewen Bestaande informatie Makkelijk Goedkoop Soms uitstekende informatie Observatie Kost veel tijd Vooral bij gedrag, behalve: o Sporadisch gedrag o Ongewenst gedrag

5 o Intiem gedrag Interview Kennis Houding/attitude Opinie Gestructureerd versus ongestructureerd Gestructureerd: vooraf is precies bekend welke informatie je wilt hebben. Ongestructureerd: o Vooraf is niet bekend wat je precies wilt weten. o Vooraf is niet bekend welke informatie je precies zult krijgen. o Vooral nuttig als je weinig informatie op voorhand hebt, of weinig van het onderwerp weet. o Kwalitatieve methode. Hoewel gestructureerde dataverzameling specifieke resultaten geeft, is ongestructureerde dataverzameling soms illustratiever. Direct versus indirect Een directe vorm van dataverzameling geeft ook weer specifiekere resultaten. Bij bedreigende onderwerpen of onbewust handelingen is het beter om indirect data te verzamelen. Hierbij moet je wel de validiteit in de gaten houden. Hoofdstuk 8 Interviewen Nadelen Een interview levert minder betrouwbare informatie doordat: Mensen zich soms niet bewust zijn van hun gedrag/opinies/kennis/attitudes; Mensen een selectief geheugen hebben over het verleden; Je snel naar indrukken vraagt in plaats van feiten; Mensen sociaal wenselijke antwoorden geven; Je hebt meer non-respons dan bij observatie, en het kan zijn dat de mensen die wèl meewerken een selecte groep vormen. Voordelen Een interview is de aangewezen methode om opinies, kennis en attitudes in kaart te brengen. Mondeling versus schriftelijk Beide methoden hebben hun voor- en nadelen: Voordelen Mondeling Nadelen Schriftelijk - Minder voorbereiding - Veel voorbereiding - Geschikt voor open en/of ingewikkelde vragen - Ongeschikt voor open en/of ingewikkelde vragen - Emotionele opvang - Geen emotionele opvang - Veel vragen mogelijk - Niet te veel vragen mogelijk - Goede controle op invullen - Geen controle op invullen - Weinig onvolledige vragenlijsten - Veel onvolledige vragenlijsten - Relatief weinig non-respons - Relatief veel non-respons Nadelen Mondeling Voordelen Schriftelijk - Duur - Goedkoop - Weinig mensen - Veel mensen - Moeilijk te organiseren - Makkelijk te organiseren - Niet erg anoniem - Anoniem - Erg gevoelig voor sociale wenselijkheid - Minder gevoelig voor soc. wens. - Interpretatie van de interviewer - Geen interpretatie van de interviewer Bijzondere vormen van interview Voordelen Nadelen Ongestructureerd groepsgesprek - Kost minder tijd - Kan met meer mensen - Groep lokt reacties uit - Groep remt reacties Groepsgewijze afname van een - Meer respons vragenlijst - Snellere respons - Kost iets meer tijd - Betere controle Telefonisch interviewen - Kost minder tijd - Makkelijker - Ongeschikt voor lange of ingewikkelde lijst - Minder sociale wenselijkheid - Aankondiging is nodig - Snellere verwerking Van eigenschapsbegrippen (kenmerk of variabele van een onderzoekseenheid) naar vragen Het vertalen van een begrip in meetbare aspecten heet operationaliseren. Omschrijven/definiëren van het begrip Indicatoren zoeken bij die definitie.

6 o Er zijn meer indicatoren nodig wanneer: Het begrip abstracter of complexer is Het begrip meer dimensies heeft (heterogener is) Voorbeeld: Intelligentie. Dit begrip is heterogeen en heeft dus meerdere dimensies, zoals taalvaardigheid, rekenvaardigheid, snelheid, concentratie etc. Een vuistregel is om per dimensie 10 vragen op te stellen om toevallige antwoorden zoveel mogelijk uit te sluiten. Open of gesloten vragen Bij gesloten vragen worden de antwoordmogelijkheden aangegeven: dit zijn geprecodeerdeantwoorden. Bij gesloten vragen is meer sprake van een afgebakend onderwerp. Bij open vragen is meer sprake van explorerend of kwalitatief onderzoeken. Open vragen werken zijn goed als mentale voorbereiding op een nieuw onderwerp in het interview. Open Vragen Gesloten Vragen - Explorerend (kwalitatief) - Inventariserend (kwantitatief) - Weinig voorkennis nodig - Veel voorkennis nodig - Geïnterviewde kan vrij antwoorden - Geïnterviewde kan beperkt antwoorden - Doet recht aan geïnterviewde - Doet minder recht aan geïnterviewde - Genuanceerde antwoorden - Eenvoudige antwoorden - Toeval speelt een belangrijke rol - Toeval speelt minder belangrijke rol - Vraagt veel verwerkingstijd - Vraagt weinig verwerkingstijd - Interviewer is belangrijk - Interviewer is minder belangrijk - Zeer informatief - Minder informatief - Minder betrouwbaar - Betrouwbaar is beter dan bij open vragen Antwoordmogelijkheden Nominaal niveau: het ene antwoord is niet "meer" of "beter" dan het andere. (geslacht) Ordinaal niveau: het ene antwoord is wel "meer" of "beter" dan het andere, maar er valt niet in cijfers uit te drukken hoeveel. (opleidingsniveau) Interval-niveau: het ene antwoord is wel "meer" of "beter" dan het andere, en het is in cijfers uit te drukken. Ook is er een natuurlijk nulpunt. (leeftijd) Ratio-niveau: idem als interval-niveau: géén natuurlijk nulpunt. (temperatuur) Discrete/continue gegevens: een discreet gegeven is afgebakend (geslacht), een continu gegeven niet (leeftijd). De antwoordmogelijkheden moeten uitputtend zijn: ze moeten alle mogelijke antwoorden omvatten. De antwoordcategorieën moeten elkaar wederzijds uitsluiten. Voor de statistische verwerking is het praktisch om elke antwoordcategorie een cijfercode te geven: o Bij antwoorden van nominaal niveau kun je makkelijker turven. o Bij de andere niveaus kun je makkelijker rekenen en analyseren. Antwoordschalen Het aantal antwoordcategorieën hangt af van de complexiteit van de vraag en de nuancering die je in de antwoorden wilt hebben. Bij een even aantal categorieën dwing je mensen tot een uitspraak. Maak een aparte categorie voor "weet niet/geen mening" > dit is niet hetzelfde als het middelste antwoord bij een drie- of vijfpuntsschaal! Zorg dat er evenveel categorieën aan de "positieve" als aan de "negatieve" kant zijn. Bij meerdere vragen over hetzelfde begrip is het praktisch om telkens eenzelfde aantal categorieën te gebruiken voor de statistische verwerking. Antwoordkaarten, invullijsten Vooral praktisch bij veel antwoordcategorieën of privé-onderwerpen. Formuleren van vragen Eén onderwerp tegelijk behandelen. Vragen en antwoorden moeten slechts voor één uitleg vatbaar zijn. Vragen grammaticaal niet te ingewikkeld maken. Taalgebruik aanpassen aan dat van de geïnterviewde. Vragen zo neutraal mogelijk formuleren. Niet zomaar kennis of feiten bekend verwachten. Opzet vragenlijst Goede introductie van jezelf, het onderwerp, het onderzoek en de soort vragen. Beginnen met makkelijk onderwerp. Logische opbouw. Nieuw onderwerp aankondigen. Als vragen elkaar opvolgen waarvan de antwoorden elkaar kunnen beïnvloeden, moet de volgorde veranderd worden. Interview moet niet vermoeiend of saai zijn > afwisseling. Bij afsluiten ruimte geven voor aanvullingen van de geïnterviewde. Vragenformulier en interviewer moeten er verzorgd uitzien. Betrouwbaarheid De betrouwbaarheid is de marge die aangeeft in hoeverre de enquête dezelfde resultaten zou geven als deze

7 nog een x-aantal keren zou worden afgenomen. Deze kun je vaststellen door: De test-hertest-methode: de correlatie tussen de antwoorden van de eerste en de tweede test zit tussen 0 en 1. Bij 1 heb je dus exact dezelfde uitkomst en de hoogste mate van stabiliteit. Bepalen van de homogeniteit van een test. (alle vragen moeten precies hetzelfde begrip meten.) Dit kun je doen met de volgende methoden: o Split-half-methode: als je de vragen over het begrip in twee helften splitst, moet er een hoge correlatie tussen de opgetelde uitkomsten van die twee helften zijn. o Cronbachsalpha (item-analyse): je bekijkt in hoeverre één antwoord samenhangt met alle overige antwoorden. De waarde valt tussen de o en de 1, waarbij het algemene minimum 0,80 is. Bij complexe vragen mag de waarde ook wat lager liggen. (Bij SPSS: "Reliability".) Validiteit Validiteit betekent: Meten wat je beoogt te meten. Dit levert vooral problemen op bij complexe en abstracte begrippen. Een onderzoek kan betrouwbaar zijn, maar is daarom nog niet valide. Als je vragen stelt die eigenlijk niet het echte onderwerp in kaart brengen, kun je bij een hertest best dezelfde antwoorden krijgen. Het is echter wel zo dat een niet-betrouwbaar onderzoek ook automatisch niet-valide is. Als je namelijk vragen stelt die bij een hertest compleet andere antwoorden opleveren, dan waren die vragen blijkbaar geen goede indicatoren voor het onderwerp van het onderzoek. De validiteit kun je onderzoeken door de samenhang tussen de verschillende indicatoren (die je hebt opgesteld om een onderwerp te onderzoeken) te bekijken. Als één van die indicatoren duidelijk verschilt met de rest, is dat een aanwijzing dat die indicator niet-valide is. Nauwkeurigheid (Komt niet voor in het boek wel belangrijk!!!) De nauwkeurigheid is de marge die aangeeft in hoeverre de resultaten voor de gehele populatie gelden. (De representativiteit voor de gehele populatie.) Voorbeeld: De nauwkeurigheidsmarge is 10%. Als een conclusie luidt: "60% van de respondenten is man", dan betekent dat: dit getal zal voor de gehele populatie tussen de 55 en de 65% liggen. Hoofdstuk 9 Observeren Nadelen Observeren werkt niet goed bij: Sporadisch, ongewenst en onbewust gedrag (kost veel tijd en geld); Je kunt de motieven achter bepaald gedrag niet in kaart brengen; De interpretatie van sommige gedragingen is moeilijk; De observator moet goede instructies krijgen; De aanwezigheid van de observator kan gedrag beïnvloeden. Dit kan worden opgelost door video's te gebruiken of de observator als participant te laten deelnemen, waardoor hij niet opvalt in zijn "functie"; Voordelen Je stelt feitelijk gedrag vast. Registratie Het is belangrijk om direct vast te leggen wat je observeert, omdat je achteraf foute interpretaties kunt maken. Hulpmiddelen als notitieblokken, memorecorders, palmtops en videorecorders zijn hierbij handig. Bijkomend voordeel van video's is dat je later de gedragingen kunt herhalen. Wat wordt er geobserveerd? Om goed te kunnen observeren, moet het te meten begrip eerst zijn geoperationaliseerd. Je kunt op verschillende manieren observeren: Event-sampling: je kijkt of iemand iets wel of niet doet. Time-sampling: je kijkt of iemand binnen een vastgestelde tijdsduur iets wel of niet doet. Gedragsduur: hoe lang verricht iemand een bepaalde handeling? Gedragsintensiteit: hoe vaak/sterk/veel wordt een bepaalde handeling uitgevoerd? Gebruik maken van een rating-scale: als je moet schatten is het praktisch om dat op een schaal aan te kunnen geven. Hierbij heb je wel te maken met een verminderde betrouwbaarheid door de interpretatie van de observator en de context (de omgeving) waarin de observatie plaatsvindt. Betrouwbaarheid Om de betrouwbaarheid van observaties vast te stellen, kun je verschillende methoden gebruiken: Interobservator-betrouwbaarheid: je laat meerdere observatoren op hetzelfde tijdstip dezelfde mensen observeren. Daarna leg je hun uitslagen naast elkaar en kijk je in hoeverre hun observaties overeenkomen. Hierbij moet je rekening houden met de rekenkundige kans op overeenstemming. Een formule daarvoor is: Cohens kappa: (alleen voor nominale gegevens)

8 K = ( P0 - Pc ) / ( 1 - Pc ) Hierbij is P0 de werkelijke overeenstemming en Pc de overeenstemming op basis van kans. Voor gegevens met een hoger meetniveau (bijvoorbeeld leeftijd) kun je beter een correlatiecoëfficiënt berekenen voor de verschillende observaties: de kans op overeenstemming speelt hier veel minder mee. Validiteit Bij observatie is het bij abstracte of complexe begrippen nodig om de validiteit te bepalen. Verder geldt hetzelfde als bij de betrouwbaarheid van interviews. Ook worden gegevens uit interviews gebruikt om de observaties te valideren. Was die glimlach inderdaad een uiting van tevredenheid of een reactie op een grapje? Hoofdstuk 12 Rapportage en Evaluatie Rapportage Een rapportage: Wordt opgesteld aan de hand van wensen/eisen van de opdrachtgevers Kan in meerdere versies worden gemaakt > moet aansluiten bij de voorkennis van de doelgroep Wordt (samenvatting) vaak beloofd aan de respondenten > Wordt uiteindelijk vaak niet gedaan, dit veroorzaakt respondentenbederf Kost behoorlijk veel tijd Wordt het beste geschreven aan de hand van een tijdsplanning > het helpt om een "aangeklede" inhoudsopgave te maken Hoeft niet altijd schriftelijk te zijn > materiële begroting voor productie en verspreiding maken Inhoud Er is een formele standaardindeling voor een onderzoeksrapport I: Gedetailleerde inhoudsopgave die flexibel mag worden gebruikt II: Samenvatting kan zowel aan begin als aan eind III: Voorwoord: persoonlijk getinte tekst over je ervaringen 1. Inleiding: beantwoordt vragen als: o Waarom schrijf ik dit rapport? o Welk belang is met het schrijven gediend? o Is er een praktisch/maatschappelijk belang en/of een theoretisch/wetenschappelijk belang mee gediend? o Voor wie schrijf ik dit rapport? o Wat is de samenhang tussen mijn rapport en andere publicaties op dit gebied? o Wat is de meerwaarde van mijn rapport? o Wat is in het kort de probleemstelling en de uitwerking daarvan? o Hoe is de opbouw van mijn rapport? 2. Inhoudelijke oriëntatie (literatuurverkenning) 3. Uiteindelijke definitie probleemstelling en begrippen 4. Theorie en hypothesen 5. Opzet en uitvoering onderzoek o Methodische karakterisering Onderzoeksontwerp: experiment of survey Onderzoekstype: toetsend, beschrijvend of verkennend) o Populatie en steekproef (respons en non-respons) o Beschrijving/verantwoording onderzoeksinstrument Deskresearch Interview Observatie o Materiaalverzameling: ervaringen hierbij o Verwerking en preparatie gegevens Gebruik codeboek Gebruik PC Uitkomsten van het bepalen van de interne homogeniteit en betrouwbaarheid o Beschrijving en verantwoording analysebeslissingen 6. Resultaten o Eventueel grafieken en tabellen o Geen eigen meningen, alleen cijfermatige uitkomsten in woorden gevat

9 o Hypothese geverifieerd of gefalsificeerd? 7. Conclusies en discussie o Resultaten bekijken in het licht van je doel- en probleemstelling o Hypothese geverifieerd? Wat betekent dat voor de theorie? o Hypothese gefalsificeerd? Waar kan dat aan liggen? Theorie onhoudbaar? Hypothese onhoudbaar? Onderzoeksinstrumenten (validiteit/betrouwbaarheid) niet goed? o Sluiten de resultaten aan bij andere onderzoeken? 8. Evaluatie o (Beleids-) aanbevelingen o Suggesties voor verder onderzoek o Productevaluatie o Procesevaluatie o Noodzakelijk: onderzoekslogboek IV: Literatuur V: Bijlagen

Samenvatting Methoden en Technieken

Samenvatting Methoden en Technieken Samenvatting Methoden en Technieken Samenvatting van het basisboek Methoden en Technieken van Baarda en De Goede (tweede, herziene druk. Derde oplage, 1997) Inhoud 1 Wat is onderzoek? 2 2 Wat is mijn doelstelling

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Basisboek methoden en technieken

Basisboek methoden en technieken Basisboek methoden en technieken Deel 2 van 3 : Hoofdstuk 4 t/m 7 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 3 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 8 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Basisboek

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden.

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Docent: Marcel Gelsing Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Ga naar: www.gelsing.info Kies voor de map Eindopdrachten Download: Integrale eindopdracht Fase 1.pdf Les 1: fase 1 en 2

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in marketing en management Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in

Nadere informatie

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5 Werkcollege 5 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2. Populatie - steekproef 3. Vragenlijst ontwikkelen 2 Instructies opdrachten 3 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2.

Nadere informatie

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen Master Innovation & Leadership in Education Leerdoelen Aan het eind van deze lesdag heb je: Kennis van de dataverzamelingsmethodes vragenlijstonderzoek,

Nadere informatie

Stap 1: Bepalen van het doel

Stap 1: Bepalen van het doel Ontwerp van een onderzoeksproject Stap 1: Bepalen van het doel Eerst en vooral moet je weten wat je te weten wil komen en waarom. Het antwoord op deze vragen bepaalt Wat je zal moeten meten en hoe (doelvariabelen

Nadere informatie

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden een handreiking 71 hoofdstuk 8 gegevens analyseren Door middel van analyse vat je de verzamelde gegevens samen, zodat een overzichtelijk beeld van het geheel ontstaat. Richt de analyse in de eerste plaats

Nadere informatie

Bij deze danken we collega-docenten in het hoger onderwijs voor het delen van hun ervaringen en expertise.

Bij deze danken we collega-docenten in het hoger onderwijs voor het delen van hun ervaringen en expertise. Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

A. Business en Management Onderzoek

A. Business en Management Onderzoek A. Business en Management Onderzoek Concepten definiëren Een concept (concept) is een algemeen geaccepteerde verzameling van betekenissen of kenmerken die geassocieerd worden met gebeurtenissen, situaties

Nadere informatie

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19 Inhoudsopgave Overzicht van tabellen 13 Overzicht van figuren 15 Voorwoord 17 Inleiding 19 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 19 Praktijkgericht Onderzoek 21 De focus van dit boek 23 De structuur

Nadere informatie

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek.

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek. Bijeenkomst 3 1 Programma Mini-presentaties Vragenlijst maken Kwaliteit van de vragenlijst: betrouwbaarheid en validiteit Vooruitblik: analyse van je resultaten Aan de slag: - Construct-> dimensies ->

Nadere informatie

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Geraldine Clarebout 09-09-2010 Contact: geraldine.clarebout@kuleuven-kortrijk.be Inhoud Kiezen van methoden: verschillende types Steekproeftrekking

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

INHOUDS- OPGAVE. Voorwoord 19. Voorwoord bij de nieuwe druk 20. Inleiding 23

INHOUDS- OPGAVE. Voorwoord 19. Voorwoord bij de nieuwe druk 20. Inleiding 23 5 INHOUDS- OPGAVE Voorwoord 19 Voorwoord bij de nieuwe druk 20 Inleiding 23 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 23 Praktijkgericht Onderzoek 25 De focus van ons boek 27 De structuur van dit boek

Nadere informatie

1c Relatie tussen x en y hoeft niet perfect te zijn om een oorzaak van y te laten zijn.

1c Relatie tussen x en y hoeft niet perfect te zijn om een oorzaak van y te laten zijn. MTO A tentamen 1 e gelegenheid 1c Relatie tussen x en y hoeft niet perfect te zijn om een oorzaak van y te laten zijn. 2d Stap empirische cyclus. Volgens Heiman. Afleiden van empirische predicties uit

Nadere informatie

Basisboek methoden en technieken

Basisboek methoden en technieken Basisboek methoden en technieken Deel 1 van 3 : Hoofdstuk 1 t/m 3 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 4 tot en met 7 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 8 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Basisboek

Nadere informatie

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek?

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? Methodologie voor de sociale wetenschappen Voorwoord XI Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1 H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? 3 1.1. Inleiding 4 1.2. Enkele voorbeelden 6 1.2.1. De opwarming van

Nadere informatie

(Hoe) kan onze communicatie beter?

(Hoe) kan onze communicatie beter? Deel 3 Onderzoek (Hoe) kan onze communicatie beter? Marijke Manshanden* Uw organisatie heeft een communicatieprobleem. U wilt dit probleem oplossen, maar mist de informatie om tot een goede oplossing te

Nadere informatie

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram:

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: 5.0 Voorkennis Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: De lengte van de staven komt overeen met de hoeveelheid; De staven staan meestal los van

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Hoorcollege 2: Onderzoeksmethoden 08-01-13!!

Hoorcollege 2: Onderzoeksmethoden 08-01-13!! Hoorcollege 2: Onderzoeksmethoden 08-01-13 Stof hoorcollege Hennie Boeije, Harm t Hart, Joop Hox (2009). Onderzoeksmethoden, Boom onderwijs, achtste geheel herziene druk, ISBN 978-90-473-0111-0. Hoofdstuk

Nadere informatie

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief 20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief Wat is exact het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek in termen van onderzoek (wat doe je) in termen van resultaat (wat kan je er mee) in

Nadere informatie

26/02/2016. Voorstelling Traject. Introductiecursus Verkeerskunde Praktische toepassingen van onderzoek in mobiliteitsmanagement.

26/02/2016. Voorstelling Traject. Introductiecursus Verkeerskunde Praktische toepassingen van onderzoek in mobiliteitsmanagement. Voorstelling Traject Introductiecursus Verkeerskunde Praktische toepassingen van onderzoek in mobiliteitsmanagement Module 3: Verkeersonderzoek 26 februari 2016, Mechelen Delphine Eeckhout Onderzoek in

Nadere informatie

Workshop. Dataverzameling. Van onderzoeksvraag naar data

Workshop. Dataverzameling. Van onderzoeksvraag naar data Workshop Dataverzameling Van onderzoeksvraag naar data Even voorstellen: Suzanne van de Groep 23 jaar Promovendus (PhD-kandidaat) Universiteit Leiden Hoe komt het dat sommige mensen aardiger zijn dan anderen?

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Begrippen Basisboek Methoden & Technieken

Begrippen Basisboek Methoden & Technieken Begrippen Basisboek Methoden & Technieken Hoofdstuk 1: Doelstelling en onderzoeksvraag Normatieve uitspraak Het stellen van een probleem en schetsen wenselijke situatie Subjectief element Bijv bedrijf

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.nl Voorwoord Voor u ligt het door ons opgestelde marktonderzoek inclusief de resultaten. Tijdens deze opdracht is gebruik gemaakt

Nadere informatie

Waar waren we? Onderzoekspracticum BCO ANALYSEPLAN. Soorten gegevens. Documentatie. Kwalitatieve gegevens. Coderen kwalitatieve gegevens

Waar waren we? Onderzoekspracticum BCO ANALYSEPLAN. Soorten gegevens. Documentatie. Kwalitatieve gegevens. Coderen kwalitatieve gegevens Waar waren we? BCO ANALYSEPLAN Harry Ganzeboom 14 april 2005 Probleemstelling, deelvragen, theorie Definities, conceptueel model Hypothesen Onderzoekzoeksopzet, operationalisatie Dataverzameling Data-analyse

Nadere informatie

Basisboek methoden en technieken

Basisboek methoden en technieken Basisboek methoden en technieken Deel 3 van 3 : Hoofdstuk 8 t/m 12 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 3 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 4 tot en met 7 Bronvermelding: Titel: Basisboek

Nadere informatie

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005)

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) Inleiding De manier waarop data georganiseerd, gecodeerd en gescoord (getallen toekennen aan observaties) worden en welke technieken daarvoor nodig zijn, dient in het ideale

Nadere informatie

Introductiecursus Verkeerskunde Praktische toepassingen van onderzoek in mobiliteitsmanagement

Introductiecursus Verkeerskunde Praktische toepassingen van onderzoek in mobiliteitsmanagement Introductiecursus Verkeerskunde Praktische toepassingen van onderzoek in mobiliteitsmanagement Module 3: Verkeersonderzoek 18 maart 2015, Antwerpen Delphine Eeckhout Onderzoek in mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Centrale tendentie Centrale tendentie wordt meestal afgemeten aan twee maten: Mediaan: de middelste waarneming, 50%

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Het observatieplan. 1 Inleiding

Het observatieplan. 1 Inleiding DC 23 Het observatieplan 1 Inleiding bserveren kan je helpen bij het oplossen van problemen van een cliënt of in een groep. Het helpt je om juiste beslissingen te nemen. bserveren doe je niet zomaar. Je

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Onderzoeksontwerp. Module 3 (wo 30 sept 2015) Jac Christis en Annet Jantien Smit

Onderzoeksontwerp. Module 3 (wo 30 sept 2015) Jac Christis en Annet Jantien Smit Onderzoeksontwerp Module 3 (wo 30 sept 2015) Jac Christis en Annet Jantien Smit De cursus Module 1: Overzicht plus empirische cyclus Module 2: Interventiecyclus (beroepsproducten) Diagnostisch onderzoek

Nadere informatie

1 Sociaalwetenschappelijk onderzoek

1 Sociaalwetenschappelijk onderzoek Noordhoff Uitgevers bv 3 Sociaalwetenschappelijk onderzoek. Causale conclusie en generalisatie.2 Interne validiteit.3 Externe validiteit Samenvatting Opgaven Het doel van veel onderzoek is om op basis

Nadere informatie

Structuur van wetenschappelijke verslagen

Structuur van wetenschappelijke verslagen Structuur van wetenschappelijke verslagen In de wetenschap is een structuur ontwikkeld voor de verslaglegging van toegepast onderzoek. Deze structuur wordt in de meeste wetenschappelijke artikelen aangehouden

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie Interventie: Families First Deelcommissie: 1 Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier Datum vergadering: 11 april 2014 Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie De commissie

Nadere informatie

PROJECTPLAN UMICORE OLEN

PROJECTPLAN UMICORE OLEN PROJECTPLAN UMICORE OLEN Naam studenten: Cescia Vanhout, Sofie Vandoninck, Lise Verachtert, Tinne Oostvogels, Michiel Janssens, Stijn Peeten Datum: 14 december 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling

Nadere informatie

College Week 2 Observeren en Meten

College Week 2 Observeren en Meten College Week 2 Observeren en Meten Inleiding in de Methoden & Technieken 2013 2014 Hemmo Smit Overzicht van dit college Meetniveaus Dataverzamelingsmethoden Steekproeven trekken Hiervoor lezen: Leary:

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting Wetenschappelijke basisbeginselen

Samenvatting Wetenschappelijke basisbeginselen Samenvatting Wetenschappelijke basisbeginselen 1. Wat wil de onderzoeker weten? 1.1 Wat is de probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvraag? Probleemstelling: formulering van een probleem van een persoon,

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Hoorcollege 1: Onderzoeksmethoden 06-01-13!!

Hoorcollege 1: Onderzoeksmethoden 06-01-13!! Hoorcollege 1: Onderzoeksmethoden 06-01-13 Stof hoorcollege Hennie Boeije, Harm t Hart, Joop Hox (2009). Onderzoeksmethoden, Boom onderwijs, achtste geheel herziene druk, ISBN 978-90-473-0111-0. Hoofdstuk

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Enquêtes opstellen (bij paragraaf 1.2 Marktonderzoek) Ben jij iemand die gemakkelijk een gesprek aanknoopt met een onbekende? Maak jij op een feestje waar je niemand kent snel contact? Neem jij in de trein

Nadere informatie

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen SPSS Introductiecursus Sanne Hoeks Mattie Lenzen Statistiek, waarom? Doel van het onderzoek om nieuwe feiten van de werkelijkheid vast te stellen door middel van systematisch onderzoek en empirische verzamelen

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen)

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Tabel 1, schematisch overzicht van abstracte begrippen, variabelen, dimensies, indicatoren en items. (Voorbeeld is ontleend aan de masterscriptie

Nadere informatie

Statistiek basisbegrippen

Statistiek basisbegrippen MARKETING / 07B HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Statistiek: wetenschap die gericht is op waarnemen, bestuderen en analyseren

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Dataverzamelingsmethoden voor surveyonderzoek

Hoofdstuk 9. Dataverzamelingsmethoden voor surveyonderzoek Hoofdstuk 9 Dataverzamelingsmethoden voor surveyonderzoek Voordelen van surveys Standaardisering Eenvoudige toepasbaarheid Mogelijkheid om het onzichbare op het spoor te komen Geschiktheid voor statistische

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De steekproefopzet bepalen

Hoofdstuk 1. De steekproefopzet bepalen Hoofdstuk 1 De steekproefopzet bepalen Basisbegrippen bij steekproeven en steekproeftrekking Populatie: de complete groep die wordt bestudeerd, zoals aangegeven in de doelen van het onderzoeksproject Managers

Nadere informatie

Methodologie. NWO promotiebeurs leraren. dr Frits van Engeldorp Gastelaars docent Hora est! Promoveren kun je leren (Erasmus Academie)

Methodologie. NWO promotiebeurs leraren. dr Frits van Engeldorp Gastelaars docent Hora est! Promoveren kun je leren (Erasmus Academie) Methodologie NWO promotiebeurs leraren dr Frits van Engeldorp Gastelaars docent Hora est! Promoveren kun je leren (Erasmus Academie) Introductie Wetenschap: Een systematisch geheel van kennis verworven

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/20965

Nadere informatie

Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n. 10 ( x ) ,16

Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n. 10 ( x ) ,16 modulus strepen: uitkomst > 0 Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n 10 ttest ( x ) 105 101 3,16 n-1 4 t test > t kritisch want 3,16 >,6, dus 105 valt buiten het BI. De cola bevat niet significant

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum ONDERZOEK DOEN HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl Naam Datum Onderzoeksvragen; uw keuze voor deze workshop Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen onderzoek doen en gedocumenteerd schrijven? Welke

Nadere informatie

omschrijven wat je ermee bedoelt. Dat geldt dus ook voor dom en de vraag of je dat met een IQ-test kunt meten. Dan naar een ander aspect van de

omschrijven wat je ermee bedoelt. Dat geldt dus ook voor dom en de vraag of je dat met een IQ-test kunt meten. Dan naar een ander aspect van de Scenario voor het klassengesprek aan het begin van de eerste les van het leerlingonderzoek in het kader van Begrip van bewijs Hieronder staat een beschrijving van het beoogde (hypothetische) verloop van

Nadere informatie

4.5.1 Stappenplan om uw medewerkers te bevragen

4.5.1 Stappenplan om uw medewerkers te bevragen 4.5 Meten is weten 4.5.1 Stappenplan om uw medewerkers te bevragen Het organiseren van een personeelsenquête kan een grote meerwaarde betekenen voor uw personeelsbeleid, maar het is een hele klus. Door

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

College 3 Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek

College 3 Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek College 3 Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek Inleiding M&T 2012 2013 Hemmo Smit Overzicht van dit college Kwaliteit van een meetinstrument (herhaling) Interne consistentie: Cronbach s alpha Voorbeeld:

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Nijenhuis, N Vakgebied Natuurkunde Titel Wiskunde bij Natuurkunde: de afgeleide Onderwerp Wiskunde natuurkunde transfer Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Doelstelling: Bijsturing van de opvattingen van de leerlingen met betrekking tot magnetische eigenschappen

Doelstelling: Bijsturing van de opvattingen van de leerlingen met betrekking tot magnetische eigenschappen 6-8 jaar Wetenschappelijk inhoud: Natuurkunde Beoogde concepten: Magnetische eigenschappen van verschillende voorwerpen, intensiteit van een magnetisch vel. Beoogde leeftijdsgroep: Leerlingen van 8 jaar

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1 Belevingsonderzoek hoorcollege BOZ HOND Week 1.1 Programma Praktische informatie Toelichting modules BOZ PRO en BOZ OND Briefing en debriefing Praktische informatie Docent: Renée van Os Bereikbaar: Renee.vanOs@han.nl

Nadere informatie

Petra de Bil. Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren

Petra de Bil. Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren Petra de Bil Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren Copyright: 2004, 2014 Uitgeverij Boom Nelissen & Petra de Bil Omslag: Garage, Kampen Binnenwerk: CO2 Premedia, Amersfoort ISBN: 9789024403332

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

Verschillende methoden om mensen in groepen te ondervragen over hun wensen en behoeften worden in het kort nader toegelicht.

Verschillende methoden om mensen in groepen te ondervragen over hun wensen en behoeften worden in het kort nader toegelicht. Ken jouw leden Ken jouw leden Inleiding Om klantgericht (of: ledengericht) te kunnen werken, is het van belang te weten wat de leden wensen en willen. Het is dan wenselijk om als verenigingsbestuurder

Nadere informatie

Inleiding tot het opstellen van een elektronische enquête met LimeSurvey

Inleiding tot het opstellen van een elektronische enquête met LimeSurvey Inleiding tot het opstellen van een elektronische enquête met LimeSurvey Cursus Wetenschappelijk denken en Informatica voor leidinggevenden in het UZ Brussel (voorjaar 2011) 4-3-2011 Herhaling titel van

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. De omvang van een steekproef bepalen

Hoofdstuk 13. De omvang van een steekproef bepalen Hoofdstuk 13 De omvang van een steekproef bepalen Steekproefnauwkeurigheid Steekproefnauwkeurigheid: verwijst naar hoe dicht een steekproefgrootheid (bijvoorbeeld het gemiddelde van de antwoorden op een

Nadere informatie

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands Taal op koers 29 oktober 2014 Cindy Poortman en Kim Schildkamp Uitdagingen in de onderwijspraktijk Voortijdige schooluitval Gebrek aan praktische

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Meten: algemene beginselen. Harry B.G. Ganzeboom ADEK UvS College 1 28 februari 2011

Meten: algemene beginselen. Harry B.G. Ganzeboom ADEK UvS College 1 28 februari 2011 Meten: algemene Harry B.G. Ganzeboom ADEK UvS College 1 28 februari 2011 OPZET College 1: Algemene College 2: Meting van attitudes (ISSP) College 3: Meting van achtergrondvariabelen via MTMM College 4:

Nadere informatie

A. Week 1: Introductie in de statistiek.

A. Week 1: Introductie in de statistiek. A. Week 1: Introductie in de statistiek. Populatie en steekproef. In dit vak leren we de basis van de statistiek. In de statistiek probeert men erachter te komen hoe we de populatie het beste kunnen observeren.

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Het schrijven van stukken. Een introductie

Het schrijven van stukken. Een introductie Het schrijven van stukken Een introductie SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

probleem analyse bepalen informatiebron onderzoeks ontwerp analyse rapportage

probleem analyse bepalen informatiebron onderzoeks ontwerp analyse rapportage Research in Business Administration Onderzoeksproces Probleem signaleren probleem analyse secundair bepalen informatiebron primair onderzoeks ontwerp kwalitatief kwantitatief respondent discussion guide

Nadere informatie

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Onderzoeksplan Bernice Havermans 10016112 b.l.havermans@gmail.com Esmee Kramer 10012478 esmeeschiedam@hotmail.com Birgit Nieuwenburg 09035168 birgit-nieuwenburg@hotmail.com

Nadere informatie

Onderzoek uitvoeren. van vraag naar antwoord logica en observaties

Onderzoek uitvoeren. van vraag naar antwoord logica en observaties Onderzoek uitvoeren van vraag naar antwoord logica en observaties controleerbaarheid (gedragsfouten) vakkundigheid (strategiefouten) logica (redeneerfouten) validiteit (systematische fouten) betrouwbaarheid

Nadere informatie