Huisvestingsplan Strategisch kader. Hogeschool van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisvestingsplan 2013 2023. Strategisch kader. Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Huisvestingsplan Strategisch kader Hogeschool van Amsterdam Opgesteld door: In opdracht van : Facility Services College van Bestuur

2 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting Inleiding Doel van het huisvestingsplan 6 3. Strategie en ontwikkelingen Instellingenplan Ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Concurrentieanalyse en marktaandeel Ontwikkeling studentenaantallen afgelopen vijf jaar en doorkijk naar de toekomst Visie op huisvesting Vierkantsvergelijking met een vijfde knop Kern onderwijs en gewone lokalen voor gezamenlijk gebruik Ruimtenorm Één multi-interesse campus en drie campussen met specifiek interessegebied Huidige vastgoedportefeuille Huidig ruimtegebruik van de HvA Opbouw vastgoedportefeuille Ruimtebehoefte Ruimtenormering Normatief gebruik werkelijk gebruik bezettingsgraden Ontwikkeling normatieve ruimtebehoefte Gewenste vastgoedportefeuille Match tussen vraag en aanbod Globale aanpassingen vastgoedportefeuille tot 2023 op basis van match vraag en aanbod Uitgangspunten voor de periode Financieel kader Toetsing betaalbaarheid Uitkomsten Huisvestingsmodel 25 2

3 BIJLAGE 1: actielijst BIJLAGE 2: bezettingsgraden werkomgeving BIJLAGE 3: ruimtegebruik domeinen 2013/ BIJLAGE 4: bijzondere onderwijsruimte

4 1. Managementsamenvatting Het huisvestingsplan heeft tot doel om voor de middellange en lange termijn inzicht te geven in de mogelijkheden en potentie van het vastgoed van de HvA, in relatie tot de ambities van de HvA op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Basis voor het plan zijn het instellingsplan en de ontwikkeling van de Amstelcampus met bijbehorende in 2009 vastgestelde visie en uitgangspunten. De HvA leidt vanuit een brede oriëntatie op het beroepenveld een grote variëteit aan studenten op die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te kunnen oefenen. Voorts is de HvA een kennisinstelling die via onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de samenleving en de beroepspraktijk in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam. Belangrijke waarden die hierbij in acht worden genomen zijn: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Economische-, demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in het onderwijs hebben invloed op hoe het onderwijs wordt vormgegeven en op de ruimtebehoefte. Voor de komende tien jaar wil de HvA een vastgoedportefeuille ontwikkelen die aansluit bij deze ontwikkelingen en ook aansluit bij haar missie en visie. In dit licht kiest de HvA voor het ontwikkelen van vier locaties: één campus in het centrum van Amsterdam, met een multi- sectoraal karakter (Amstelcampus) en locaties met de focus op een specifieke sector: Sport, Gezondheid en Economie. De locatie Bewegen, Sport en Voeding (DBSV) maakt deel uit van de gemeentelijke sportcampus Ookmeer en de locatie Gezondheid is gevestigd op het Medical Business Park naast het Academisch Medisch Centrum (AMC). Om tot een goede vastgoedportefeuille te komen, worden ontwikkelingen getoetst op de volgende vijf criteria: Ontwikkeling van studentenaantallen; De normatieve ruimtebehoefte voor onderwijs en onderzoek; Betaalbaarheid: huisvestingsnorm maximaal 12%; Beschikbare ruimte; Kwaliteit van de huisvesting. Met betrekking tot deze criteria moet de vastgoedportefeuille in evenwicht zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen moet worden gezocht naar een nieuw evenwicht waarbij alle criteria in (her) overweging worden genomen. Met de vijfde knop kwaliteit kan elk criterium uit de vierkantsvergelijking worden beïnvloed. De komende jaren worden regelmatig bezettingsgraadmetingen van onderwijsruimten en werkomgeving bij domeinen en staven en diensten uitgevoerd. Daarnaast wordt er de komende jaren een nieuwe ruimtenorm voor deeltijdonderwijs gehanteerd, die de komende tijd ook geëvalueerd wordt. Voor de komende tien jaar betekent het bovenstaande concreet voor de vastgoedportefeuille: Realiseren van het Rhijnspoorgebouw op de Amstelcampus tussen 2016 en 2018 Verlengen van het huurcontract van de Leeuwenburg (en noodzakelijke functionele aanpassingen) voor de periode tot en met 2018 Afstoten van de huurpanden Rivierstaete (Amsteldijk) en Europahuis (James Wattstraat) in 2014, het afstoten van de Duivendrechtsekade, Wenckenbachweg en Jan Bommerhuis (Wibautstraat) in

5 Op het gebied van gezamenlijke huisvesting van de UvA en de HvA worden de komende jaren verdere stappen ondernomen. Er zal intensiever worden samengewerkt, dit vertaalt zich onder andere in: Eén bureau onderwijslogistiek voor UvA en HvA (harmonisatie afspraken zaalbeheer, zalenplanning en toegangsregeling) Gezamenlijk gebruik van elkaars flexibele ruimten en voorzieningen De toetsing van de betaalbaarheid van de vastgoedportefeuille vindt plaats aan de hand van het volgende criterium: de huisvestingskosten (te weten de eigenaarslasten 1 ) mogen in relatie tot de jaarlijkse baten van de HvA, niet meer dan gemiddeld 10-12% per jaar bedragen. De uitkomst van het huisvestingsmodel (studentenaantal stabiliseert rond ) is dat de huisvestingskosten over de periode uitkomen op 10,5% - 11,0% van de jaarlijkse baten. 1 De eigenaarslasten bestaan uit de volgende componenten: Rente en afschrijving over de stichtingskosten; huur; erfpacht; planmatig en instandhoudingsonderhoud. Voor de panden in eigendom is hiervoor jaarlijks 25, per vierkante meter bvo opgenomen; heffingen en verzekeringen; leegstand 5

6 2. Inleiding Medio 2013 is FS gestart met het opstellen van het strategisch huisvestingsplan voor de HvA voor de periode van 2013 tot Het eerste strategisch kader is in mei 2011 vastgesteld door het College van Bestuur. De opzet van het strategisch kader uit 2011 is als basis gebruikt in voorliggend strategisch Huisvestingsplan. 2.1 Doel van het huisvestingsplan Het huisvestingsplan heeft tot doel om voor de middellange en lange termijn inzicht te geven in de mogelijkheden en potentie van het vastgoed van de HvA, in relatie tot de ambities van de HvA op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Basis voor het plan zijn het Instellingsplan 2 en de ontwikkeling van de Amstelcampus met bijbehorende visie en uitgangspunten. In het huisvestingsplan wordt het strategische beleid voor onderwijs en onderzoek gekoppeld aan en vertaald in een vastgoedbeleid met als doel volledige afstemming van de vastgoedportefeuille op de toekomstige ruimtebehoefte van het primaire proces en gemeenschappelijke diensten. Het huisvestingsplan heeft oog voor de wens van studenten en medewerkers, maar wel zodanig dat de continuïteit van de organisatie voldoende blijft gewaarborgd. Het huisvestingsplan dat voor u ligt is een strategisch kader dat leidt tot richtlijnen voor vastgoedbeslissingen voor de komende tien jaar (bijvoorbeeld hoe om te gaan met krimp en groei van de studentenpopulatie en daarmee de ruimtebehoefte), de inbedding van vastgoed in de organisatie (o.a. rollen, taken en verantwoordelijkheden) en het beheerconcept (meerjaren onderhoudsplan) en het financieel meerjarenbeleid. Het strategisch kader heeft tevens een financiële en ruimtelijke component gericht op de betaalbaarheid (o.a. tarifering en wijze van doorbelasting) en passendheid van huisvesting (o.a. ruimtenorm en huisvestingsconcept). Aanvullend op het strategisch kader is er een masterplan waarin voor de komende vijf jaar de concrete plannen worden vastgelegd. Jaarlijks zal op basis van dit vijf-jarenplan door FS een uitvoeringsplan ( zomerprogramma huisvesting) worden opgesteld met projecten voor het betreffende jaar. Het huisvestingsplan is tot stand gekomen in samenwerking tussen de afdelingen FS, P&C en Bureau Nieuwbouw. Daarnaast zijn ook de managers bedrijfsvoering van de domeinen betrokken geweest. In individuele gesprekken en in werksessies zijn samen met hen de hoofdlijnen voor het huisvestingsplan opgesteld. Het huisvestingsplan omvat alle gebouwen die de HvA in eigendom heeft of die worden gehuurd ten behoeve van het onderwijs en gemeenschappelijke diensten van de HvA. 3. Strategie en ontwikkelingen 3.1 Instellingenplan In dit hoofdstuk wordt de missie en visie beschreven en de strategie en ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitgangspunten op de huisvesting van de HvA voor de komende jaren. 2 Instellingsplan : Oog voor talent 6

7 3.1.1 Missie van de HvA De HvA leidt vanuit een brede oriëntatie op het beroepenveld een grote variëteit aan studenten op die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te kunnen oefenen. Voorts is de HvA een kennisinstelling die via onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de samenleving en de beroepspraktijk in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam. Belangrijke waarden die hierbij in acht worden genomen zijn: betrokken, betrouwbaar en ambitieus Visie op de toekomst (HvA en UvA) In het Instellingsplan geven de HvA en UvA een gezamenlijke blik op de toekomst. Belangrijkste pijlers daarbij zijn onder andere: het waarmaken van de hoge verwachtingen die worden gesteld aan het hoger onderwijs, het opstellen van een scherper onderzoeksprofiel, excellentieklassen voor toptalent en een meerwaarde bieden voor de samenleving Strategische doelen De HvA heeft een drietal strategische doelen geformuleerd: 1. Onderwijs in de 21e eeuw: De Hogeschool van Amsterdam wil goed onderwijs aanbieden vanuit een intensieve oriëntatie op het beroepenveld, een weloverwogen en gedifferentieerd opleidingenaanbod, en een ambitieuze studiecultuur. Daarom: staat de verbetering van de kwaliteit van de opleidingen centraal; komt er meer differentiatie binnen de onderwijsportfolio, zodat studenten zich maximaal kunnen ontplooien; wil de hogeschool een ambitieuze studiecultuur in alle fasen van de opleiding; worden onderzoeksvaardigheden vast onderdeel van de curriculi en is de HvA internationaal georiënteerd. 2. Krachtige onderzoeksprogramma s: In 2014 is het aantal (vak)publicaties in (Engelstalige) peer reviewed tijdschriften toegenomen; worden docenten vaker genoemd als coauteur van publicaties; zijn in alle curricula onderzoeksvaardigheden opgenomen volgens het HvA-brede beleidskader. 3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie: Bedrijven, maatschappelijke organisaties, medewerkers en studenten van de HvA associëren zich graag met een organisatie die zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met ruim studenten, meer dan 80 opleidingen en verschillende onderzoekscentra heeft de HvA een grote impact op de economische, culturele en sociale ontwikkeling van Amsterdam en de Amsterdammers. De HvA is zich van deze impact bewust. De HvA heeft oog voor diversiteit en is zich bewust van haar emancipatorische functie binnen de metropool Amsterdam. Dankzij een breed scala aan opleidingen draagt de HvA niet alleen bij aan de ontwikkeling maar verbindt bovendien de zeer diverse groeperingen in de Amsterdamse samenleving. Bureau Kennis Transfer (BKT) verbreedt de komende jaren zijn activiteiten naar de HvA Strategische middelen Uit de strategische middelen die in het Instellingsplan zijn benoemd, zijn de volgende drie belangrijk bij de ontwikkeling van het strategisch kader voor de huisvesting: 7

8 Betrouwbare en duurzame dienstverlening: Basisdienstverlening vereist kwaliteitsimpuls, uitgaan van de vraag, efficiënt en effectief en samenwerking met de UvA. Doelgerichte campusinfrastructuur: Betaalbare huisvesting, de campus als place to be en de campus als centrum van de buurt. Duurzaamheid; Duurzaam onderwijs en onderzoek, minder energie, minder uitstoot Samenwerking UvA en HvA De HvA en de UvA hebben in de huidige samenwerking een unieke positie. De focus van de HvA op het professionele werkveld en het toegepaste onderzoek, sluit aan op de academische opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek van de UvA. De samenwerking versterkt ook de maatschappelijke impact van beide organisaties. De UvA leidt de academici van de toekomst op. Binnen de HvA krijgen de professionals van straks die nieuwe en voor het werkveld toepasbare kennis bij hun opleiding mee of benutten deze direct voor praktijkinnovaties en bedrijvigheid. Dat betekent ook dat ambitieuze studenten uit binnen- en buitenland binnen deze samenwerking ruimschoots de gelegenheid krijgen hun diverse talenten te ontplooien en te etaleren. Op het gebied van gezamenlijke huisvesting van de UvA en de HvA worden de komende jaren verdere stappen ondernomen. Er zal intensiever worden samengewerkt, dit vertaalt zich onder andere in het gezamenlijk gebruik van elkaars flexibele ruimten en voorzieningen, zoals grote collegezalen en andere onderwijsvoorzieningen. Daarnaast worden er stappen ondernomen om tot één bureau onderwijslogistiek (BOL) te komen voor UvA en HvA, zodat er gebruik kan worden gemaakt van één zelfde systeem voor zalenplanning (met zelfde toegangsregeling tot gebouwen en zalen en harmonisatie zalenbeheer). Er wordt in het kader van de samenwerking tussen de UvA en de VU ook gekeken naar mogelijkheden tot onderlinge samenwerking tussen de HvA/ UvA en VU. Op het huisvestingsgebied vertaalt zich dit onder andere door het delen van digitale toets ruimten. 8

9 3.2 Ontwikkelingen Demografische, economische, maar ook sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op enerzijds de ontwikkeling van het aantal studenten van de HvA en anderzijds op de wijze waarop onderwijs wordt vormgegeven. Al deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de ruimtebehoefte Groei in de regio Amsterdam tot 2025 Het inwonertal van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht groeit tussen 2010 en 2025 naar verwachting met ongeveer personen, evenveel als in de afgelopen vijftien jaar (CBS, oktober 2011). Een groot deel van de bevolkingsgroei heeft plaats in de grote steden. Zo groeit Amsterdam met ruim 110 duizend inwoners (zie ook figuur bevolkingsontwikkeling per COROP-gebied). Figuur 1: bevolkingsgroei per COROP- gebied Kijken we naar de leeftijdsgroep die voor met name de HvA relevant is (het leeftijdscohort jaar, zie figuur 2 3 hieronder), dan zien we tot 2022 een lichte stijging van deze bevolkingscategorie. Vanaf 2023 wordt een sterke daling verwacht de bevolking, met het laagste aantal in Op basis van (alleen) de demografische ontwikkeling kunnen we een groei in de studentenaantallen verwachten tot Figuur 2: demografische ontwikkeling studenten populatie (17-25 jr) 3 26&D3=0 18,23,28,33,38&VW=T (uit notitie meerjarige studentenprognose (d.d. 28 augustus 2013) 9

10 3.2.2 Positie HBO student op de arbeidsmarkt De keuze van een student om te gaan studeren wordt mede beïnvloed door het perspectief op de arbeidsmarkt. De gemiddelde werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is in 2012 opgelopen van 6,0% naar 7,9% (bron: HBO-monitor 2012). Ten opzichte van recent gediplomeerden van andere onderwijssectoren stijgt de werkloosheid onder hbo ers minder sterk. Van de voltijd afgestudeerden met werk heeft 84% de eerste baan binnen drie maanden gevonden. 52% van alle werkenden heeft anderhalf jaar na afstuderen een vaste aanstelling (bron: HBO-monitor 2012). 3.3 Interne ontwikkelingen Naast demografische ontwikkelingen zijn er ook een aantal ontwikkelingen in het onderwijs, die mogelijk van invloed zijn op hoe het onderwijs bij de HvA wordt vormgeven Digitaal toetsen In 2013 vindt een inventarisatie plaats op het gebied van digitaal toetsen 4 binnen de HvA. Er wordt bekeken wat het huidige digitaal toets landschap is, wat de wensen zijn en waar we mogelijk gezamenlijk kunnen optrekken met de UvA, VU en AMC. De UvA en VU hebben faciliteiten voor grote groepen, mogelijk kan de HvA gebruik maken van deze faciliteiten. Betreffende de oplevering van de laatste panden op de Amstelcampus zal kritisch worden gekeken naar voorzieningen voor digitale toets afname. Het is dan van belang dat de zalen zo ingericht worden dat een optimale flexibiliteit van de ruimten ontstaat. Een belangrijke component in de gezamenlijke verkenning is het achterhalen van de kosten en baten en risico`s van een mogelijke samenwerking op het gebied van digitaal toetsen. Actie: eind 2013 zijn de resultaten van de inventarisatie digitaal toetsen beschikbaar en kan FS in samenspraak met de domeinen vervolgstappen nemen Contacturen In alle opleidingen bij de HvA wordt op dit moment gewerkt aan het realiseren van een minimaal aantal contacturen 5. De UvA en HvA hebben in dit kader het project Studiegids opgestart, met als doel om vanaf september 2014 een eenduidige registratie te kunnen bewerkstelligen. Met het realiseren van een minimaal aantal (verplichte contacturen) blijft het contact tussen student en docent op peil. Dit fysieke contact moet uiteraard worden gefaciliteerd door middel van de aanwezigheid van huisvesting (theoriezalen, projectruimten, collegezalen, etc). Huisvesting houdt deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. 3.4 Concurrentieanalyse en marktaandeel Figuur 3 laat de ontwikkeling zien van het HvA marktaandeel ten opzichte van de andere G5 hogescholen in de periode vanaf Zowel de toppositie van de HvA (namelijk ook op landelijk niveau), alsmede de sterke groei van het marktaandeel van de HvA ( ) is duidelijk zichtbaar. Wel laat de HvA een daling zien van het marktaandeel in de periode Voor de toekomst is het niet mogelijk om op basis van de ontwikkelingen van het HvA marktaandeel op G5 niveau en op 4 Summatief digitaal toetsen: de digitale toetsing die wordt uitgevoerd als afsluiting van een (deel)traject en waarvoor de student een cijfer of andere beoordeling krijgt, die samenvat -in één of een paar gegevens- wat de student heeft geleerd. Formatief: een doorlopend proces van informatie verzamelen over de leerresultaten, over sterke en zwakke punten, die de docenten/leerkrachten kunnen gebruiken voor feedback (feedback) bij hun lesvoorbereiding en naar hun leerders toe 5 Een contactuur is een bepaalde tijdsspanne waarin docent(en) en student(en) elkaar zien en/of spreken in verband met het onderwijsleerproces van de student. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen contacturen: fysieke contacturen en overige contacturen. In de prestatieafspraken gaat het over fysieke contacturen. Bij een contactuur is een onderwijsuur waarbij een docent fysiek aanwezig is. 10

11 landelijk niveau een solide voorspelling te doen over de ontwikkeling van de studentaantallen. De ambitie van de HvA is om een maximum van circa studenten te hebben. Figuur 3: marktaandeel G5 Hogescholen 3.5 Ontwikkeling studentenaantallen afgelopen vijf jaar en doorkijk naar de toekomst In onderstaande staafdiagram (figuur 4) is de ontwikkeling van de studentenaantallen (ingeschreven studenten) te zien vanaf het jaar Er is een forse groei van studentenaantallen in de periode van tot en met Daarna zien we een stabilisatie in studentenaantallen (bron: meerjarige studentenprognose, 28 augustus 2013). In onderstaande figuur zijn ook de verwachte inschrijvingen voor en verder weergegeven. De prognoses zijn opgesteld door de domeinen in juni 2013 (de blauwe staven). De inschrijvingen stijgen in studiejaar en dalen daarna licht om vervolgens redelijk stabiel te blijven. Dit beeld verschilt niet veel van de prognoses die vorig jaar zijn afgegeven door de domeinen. Het toenmalige beeld liet ook een stabiliteit zien in de inschrijvingsaantallen. Figuur 4: aantal inschrijvingen conform geconsolideerde prognose juni

12 4. Visie op huisvesting De huisvestingsvisie komt voort uit de strategie van de HvA, het instellingsplan en de visie op de Amstelcampus. 4.1 Vierkantsvergelijking met een vijfde knop De plannen die vanuit het strategisch kader worden ontwikkeld voor de huisvesting van de HvA moeten worden getoetst aan cq. passen binnen de volgende criteria: Figuur 5: vierkantsvergelijking met 5 ontwikkeling van de studentaantallen e knop beschikbare ruimte benodigde ruimte conform de ruimtenormering betaalbaarheid kwaliteit: de bovenstaande vier criteria behoren tot de vierkantsvergelijking. Met de vijfde knop kwaliteit kan op elk criterium van de vierkantsvergelijking de kwaliteit worden FG beïnvloed. De vastgoedportefeuille moet met betrekking tot deze criteria in evenwicht zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen, zowel bij nieuwe (vastgoed) projecten als bij veranderingen in het onderwijs, moet gezocht worden naar een nieuw evenwicht, waarbij op elk van de onderdelen andere afwegingen kunnen worden gemaakt. 4.2 Kern onderwijs en gewone lokalen voor gezamenlijk gebruik Halverwege 2013 is een gezamenlijke discussie gevoerd met de domeinen en Facility Services (FS)/ Bureau Nieuwbouw (BN) over de theoretische krapte op de Amstelcampus in 2015 en de toekomstige gebruikers van het Wibauthuis. De betrokken domeinen 6 hebben in overleg met FS en BN hun opvatting gegeven over de gewenste nabijheid van onderwijsvoorzieningen. De uitkomst van deze inventarisatie heeft ertoe geleid dat er een verdeling is te maken betreffende welke onderwijsvoorzieningen/ werkomgeving bij de kern van het domein behoort en wat mogelijk elders op de Amstelcampus kan worden geplaatst en/of in de flexibele schil. Deze uitkomst is belangrijk omdat zo kan worden bepaald welke ruimten (bijvoorbeeld vaklokalen en projectruimten) in de directe nabijheid moeten zitten (de kern) en welke ruimten mogelijk elders kan worden gehuisvest. De uitkomst is dat circa 50% van de ruimtebehoefte bij de kern van de opleiding van een domein behoort, 25% kan elders gehuisvest worden en 25% valt in de flexibele schil 7. Vanuit dit kern onderwijs concept is naar voren gekomen dat alle gewone lokalen (theoriezalen) voor gezamenlijk gebruik van de domeinen zijn. Er wordt betreffende roostering rekening gehouden met welk domein in welk pand zit. Er wordt eerst zo dicht mogelijk bij de kern geroosterd, vervolgens wordt gekeken of er in een aanpalend pand ruimte is in de roostering voor het gebruik van bijvoorbeeld theorielokalen. Als dit aanbod niet toereikend is kan het aanbod in de flexibele schil worden gebruikt. Het Domein Techniek heeft niet alle uitgangspunten, die naar voren zijn gekomen in de gezamenlijke discussie, onderschreven. Het domein techniek acht de omvang van een kern van 50% van het totale 6 DEM, DMCI, DMR, DOO, DT 7 De voorkeur van de domeinen is om alle studievoorzieningen in de nabijheid van elkaar te huisvesten, maar in ieder geval in tijden van krapte wordt de 50/25/25 verdeling gehanteerd 12

13 aantal vierkante meters te klein om goed onderwijs te kunnen geven. Dit komt voort uit het feit dat het onderwijs van DT bestaat uit een groot deel praktijkonderwijs (vaklokalen), die tot de kern behoren. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met DT over haar onderwijsvisie en welke ruimtebehoefte hierbij hoort. 4.3 Ruimtenorm De ruimtenorm bestaat uit een aantal componenten waarmee de ruimtebehoefte wordt bepaald (voor een uitgebreide beschrijving van de ruimtebehoefte en dit instrument zie hoofdstuk 6). De ruimtenorm is in 2010 tot stand gekomen om handvatten te geven voor het bepalen van de ruimtebehoefte van de domeinen. Ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe inzichten (zoals de bezettingsgraadmetingen van onderwijsruimte en werkomgeving) kunnen ertoe leiden dat de ruimtenorm kan worden aangepast. Het feitelijk gebruik (FG) is de toetst op de ruimtenorm (zie figuur 5). De komende jaren wordt de ruimtenorm jaarlijks getoetst door middel van bezettingsgraad metingen van onderwijsruimten en werkomgeving. Zo ontstaat een accuraat beeld van de ruimtebehoefte op basis van het feitelijk gebruik. Constateringen betreffende feitelijk gebruik van ruimten kunnen er toe leiden dat de ruimtenorm naar boven of beneden wordt bijgesteld Differentiëren voltijd en deeltijd onderwijs In de ruimtenorm uit 2010 worden de deeltijd en voltijd ingeschreven studenten volledig meegenomen in het bepalen van de ruimtebehoefte. Het meenemen van deeltijd studenten in de ruimtenorm betekent dat een deeltijd student die onderwijs volgt op zaterdag of `s avonds ook een ruimtebehoefte zou hebben van 1,3 m2. Dit is feitelijk niet het geval, omdat deze studenten gebruik maken van de voltijds voorzieningen. De ruimtenorm voor de deeltijd studenten die alleen op zaterdag of `s avonds onderwijs volgen wordt verlaagd van 1,3 m2 naar 0,4 m2 per ingeschreven deeltijdstudent 8. De ruimtenorm voor deeltijd onderwijs dat ook overdag plaatsvindt (dit is dan maximaal één dag in de week), wordt een norm van 0,7 m2 9 gehanteerd per ingeschreven deeltijd student. Het komende jaar worden deze nieuwe ruimtenormen gehanteerd en geëvalueerd. Zo zal er ook een analyse plaatsvinden of ook het deel werkomgeving (nu nog volledig meegenomen in beide deeltijd normen) in de ruimtenorm mogelijk voor een deel kan worden meegenomen. Omdat bijvoorbeeld voltijdsdocenten ook deeltijd onderwijs geven en er in dit geval geen extra ruimtebehoefte is. In het komende jaar wordt gemonitord en geëvalueerd of de aanpassing in de ruimtenorm voor deeltijd past Vaklokalen in de ruimtenorm Vaklokalen (de bijzondere onderwijsruimten zoals: sportzalen of een kleedlokaal) van een domein zitten nu niet in de ruimtenorm. Komend jaar wordt geanalyseerd of vaklokalen kunnen worden toegevoegd (of mogelijk voor een deel) aan de ruimtenorm. Als een student gebruik maakt van een, kan hij of zij niet tegelijk gebruik maken van een theorieruimte. De ruimtebehoefte voor een theorieruimte zou in dit geval minder moeten zijn. Ook zal er worden geïnventariseerd of een deel van de vaklokalen kan worden gebruikt als theorieruimte en kan worden toegevoegd aan de gezamenlijke roostering. 8 Het onderwijs deel van de ruimtenorm (0,9m2) vervalt, het werkomgeving deel (0,4m2) van de ruimtenorm blijft intact 9 Een deel van de deeltijdstudenten krijgt naast `s avonds/zaterdag ook overdag onderwijs (gemiddeld circa één dag in de week), deze deeltijdstudenten worden voor 30% * 0,9 (onderwijs ruimtenorm) + 0,4 = 0,7 m2 meegenomen 13

14 4.4 Één multi-interesse campus en drie campussen met specifiek interessegebied De HvA heeft verspreid over Amsterdam vier campussen. In het centrum van Amsterdam wordt een campus gerealiseerd met een multi-interesse karakter. Naast deze campus is er een drietal campussen met een specifiek interessegebied; Sport, Gezondheid en Economie. De kracht van de concentratie van deze campusgebieden per interessegebied heeft een aantal redenen gehad: Campus draagt bij aan de inhoudelijke ambitie van de HvA In de eerste plaats ontstaat door concentratie een multidisciplinaire omgeving die de inhoudelijke ambities (innovatie en urbanisatie) van de HvA kan waarmaken. Voorts draagt concentratie bij aan zowel de kwaliteit van onderwijs en onderzoek als aan studiesucces. Campus versterkt herkenbaarheid en aantrekkingskracht In de tweede plaats wordt door het vormen van een campus een fysiek centrum gecreëerd dat de herkenbaarheid en aantrekkingskracht en daarmee de strategische positie van de HvA versterkt. Campus levert meerwaarde voor de samenleving In de derde plaats vergroot onderwijsclustering de aantrekkingskracht op het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en versterkt de relatie met regionale kennispartners en levert daarmee een bijdrage aan de economische en culturele welvaart van de regio. En dat wordt steeds belangrijker. Bij de beoordeling van de hogeschool kijkt de samenleving immers steeds meer naar maatschappelijke en economische meerwaarde. De topinstellingen van de toekomst onderscheiden zich niet alleen door de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek, maar laten hun omgeving aantoonbaar meeprofiteren. Campus biedt economische voordelen Tot slot geldt dat, ondersteunend aan de drie inhoudelijke redenen, het concentreren van de huisvesting leidt tot bedrijfseconomische (schaal) voordelen waardoor uiteindelijk voor het zelfde geld meer geboden kan worden of de gewenste voorzieningen voor minder geld geboden kunnen worden. Voorts biedt clustering meer mogelijkheden om groei en krimp van studentenaantallen en medewerkers binnen de domeinen op te vangen. Door flexibiliteit in de gebouwen en gezamenlijk gebruik van ruimten worden verhuisbewegingen tot een minimum beperkt Amstelcampus: intellectuele hotspot De Amstelcampus wil het intellectuele knooppunt ( hotspot ) zijn dat de opleidingen verbindt met andere kennisinstellingen en beroepspraktijk en daarnaast ook een aantrekkelijke plek om te zijn, die boeit en bindt. Waar studenten, medewerkers, alumni, de beroepspraktijk en bezoekers van de HvA elkaar ontmoeten en komen om kennis te delen en samen te werken aan ontwikkeling en innovatie. Een broeikas voor ontplooiing, waar nieuwe activiteiten en bedrijvigheid worden gestart, waar kennis, inzichten en ervaringen worden gedeeld, in een bijzondere omgeving, nauw betrokken bij elkaar en bij de stad. The place to be. De Amstelcampus zal ruimte bieden voor de functies: onderwijs, onderzoek, wonen, sport, cultuur, evenementen, horeca, catering en bedrijvigheid (spin off / startersplekken en detailhandel). De Amstelcampus moet een spil zijn in de wijk, een open eigentijds karakter hebben, gericht zijn op Amsterdam en duurzaam zijn. 14

15 4.4.2 Herkenbaarheid versus gezamenlijk gebruik van onderwijsvoorzieningen op de Campus Op de campussen van de HvA is het de gedachte dat de gebouwen gezamenlijk worden gebruikt door de verschillende domeinen. Niet elk domein heeft altijd één gebouw tot haar beschikking, maar mogelijk wordt de ruimtebehoefte van een domein verdeeld over een aantal verdiepingen of over meerdere gebouwen. Belangrijk hierbij is dat er een herkenbare kern (zie ook paragraaf 4.2) aanwezig is per domein/opleiding (dit bevordert het thuisgevoel), waar idealiter ook een deel van het onderwijs plaatsvindt. In de schil buiten de kern (elders op de campus) worden onderwijsactiviteiten georganiseerd die niet perse in directe nabijheid van de kern hoeven plaatst te vinden. Daarnaast kan ook een deel van het onderwijs geplaatst worden in de flexibele schil (bijvoorbeeld colleges). Het gezamenlijk gebruik van ruimten draagt bij aan een verhoging van de bezetting en gebruiksmogelijkheden van de gebouwen. 5. Huidige vastgoedportefeuille In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de huidige vastgoedportefeuille (september 2013). Er wordt een overzicht gegeven van het ruimtegebruik van de HvA en de huidige opbouw van de vastgoedportefeuille, en een doorkijk naar mogelijke veranderingen in de portefeuille. 5.1 Huidig ruimtegebruik van de HvA Het ruimtegebruik van de HvA bestaat uit totaal m2 fno (functioneel nuttig oppervlak, peildatum september 2013). Dit is exclusief parkeren (circa m2 fno). In onderstaande figuur 6 is te zien dat het onderwijs domein meer dan de helft beslaat van het totale ruimtegebruik bij de HvA. Ook de categorieën onderwijs algemeen (collegezalen) en algemene voorzieningen (mediatheek en restaurant) zijn onderwijs gerelateerd. Figuur 6: ruimtegebruik HvA september ,1% 8,9% 18,7% 55,5% Onderwijs domein Onderwijs algemeen Staven en Diensten Algemene voorzieningen Externen 2,7% 15

16 5.2 Opbouw vastgoedportefeuille Van belang is dat de vastgoedportefeuille voor de komende 10 jaar voldoende aansluit bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, en dat de uitwisseling tussen UvA en HvA vastgoed wordt gestimuleerd om zo beter te voldoen aan de vraag van onze klanten. Daarnaast is een flexibele en betaalbare portefeuille voor de komende tien jaar gewenst. De huidige vastgoedportefeuille bestaat uit een mix van huur en eigendomspanden. Op de Wibautstraat zijn vijf panden in eigendom geclusterd (de Amstelcampus). Daarnaast zijn er nog panden in bezit van de HvA in Amsterdam Nieuw-West (Dokter Meurerhuis, domein DBSV), Amsterdam Zuidoost (Fraijlemaborg, domein DEM en Nicolaes Tulphuis, domein Gezondheid). Zie ook de onderstaande figuur. In augustus 2013 is het Muller Lulofshuis opgeleverd. Het domein Maatschappij en Recht is hier ingetrokken. Daarnaast zijn ook de sportfaciliteiten (sportzaal en fitnessruimte) eind 2012 opgeleverd in het Muller Lulofshuis. Eind 2013 verhuizen de ondersteunende diensten (FS, AC, ITS, IC en SI) naar de Leeuwenburg, dit is onder andere mogelijk omdat er enige leegstand in het gebouw is en daarnaast het domein Techniek een efficiencyslag heeft gemaakt betreffende haar ruimtegebruik. Als gevolg van deze verhuizing kunnen de RIS en JWS worden afgestoten. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de huurpanden en potentiele flexibiliteit. De insteek is, zoals onderstaande figuur (conform lange termijn planning) weergeeft, om vijf panden af te stoten (inclusief RIS, onderdeel van gezamenlijk huurcontract met UvA). Figuur 7: geplande wijzigingen vastgoedportefeuille t/m

17 Tabel 1: huurcontracten HvA en looptijden Pand Contract tot m2 (fno) Verlengen mogelijk Opmerking JWS ja, 2x 1 jaar JBH ja, 3x 1 jaar contract tot verlengen LWB onderhandelingen lopen: concept contract eindigt cf. HvP in november DDK ja, 3x 1 jaar WBW ja, 3x 1 jaar RIS HVA ja, 3x 2 jaar De huidige huurcontracten (zie tabel 1) bieden flexibiliteit om te verlengen als dit nodig is, de opzegtermijn van de huurcontracten ligt tussen de 6 en 18 maanden. In het HvP is uitgegaan van de einddata van de geldende huurovereenkomsten (behalve het JBH, deze huurovereenkomst zal verlengd worden zodat in dit pand onderwijs kan worden gegeven tot aan de zomer van 2015) Verhouding koop en huur De huidige verhouding is 51% in eigendom en 49% huur. In 2015 gaan we toe naar een verhouding 74% eigendom en 26% huur en in 2018 bestaat 15% van de portefeuille uit huur. In 2018 is de Leeuwenburg naar verwachting het enige huur pand van de HvA Betaalbaarheid De toetsing van de betaalbaarheid van de vastgoedportefeuille vindt plaats aan de hand van het volgende criterium: de eigenaarslasten 10 die verbonden zijn aan de vastgoedportefeuille en de ontwikkelingen die noodzakelijk zijn om tot een goede portefeuille te komen, mogen in relatie tot de baten van de HvA voor de periode niet meer dan gemiddeld 10-12% per jaar bedragen Duurzame portefeuille Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen zowel de HvA als de UvA. Met in totaal ca studenten hebben de onderwijsinstellingen een voorbeeldfunctie voor de studenten. Daarbij hoort een duurzame bedrijfsvoering, een duurzame vastgoed portefeuille, een duurzame exploitatie en duurzaam gebruik. De UvA en de HvA hebben de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: 30% energie-efficiency verbetering in 2020 t.o.v. 2005; 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990; 50% duurzaam inkopen in 2012, 100% duurzaam inkopen in Voor nieuwbouwprojecten geldt dat minimaal uitgegaan worden van een 10 % verscherpte Energieprestatie coëfficiënt (EPC) ten opzichte van het Bouwbesluit. De 10% verscherpte EPC is de 10 De eigenaarslasten bestaan uit de volgende componenten: Rente en afschrijving over de stichtingskosten; huur; erfpacht; planmatig en instandhoudingsonderhoud. Voor de panden in eigendom is hiervoor jaarlijks 25, per vierkante meter bvo opgenomen; heffingen en verzekeringen; leegstand 17

18 minimale eis om de doelstelling, om in % energie efficiënter te zijn dan in 2005 (ofwel met 2 % per jaar te verbeteren), te halen. 6. Ruimtebehoefte In dit hoofdstuk wordt weergegeven wat de normatieve ruimtebehoefte is van de domeinen en ondersteunende diensten. Zoals in hoofdstuk vier beschreven is, is het goed om naast de ruimtebehoefte conform ruimtenormering ook een analyse te doen naar het feitelijk gebruik van onderwijsruimte en werkomgeving. Een bezettingsgraadmeting is hier een goed instrument voor. Door bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik te maken van onderwijsruimte en een flexibele kantooromgeving te realiseren, kan ruimte en dus ook geld worden bespaard. 6.1 Ruimtenormering De huidige ruimtebehoefte bij domeinen wordt bepaald door de ruimtenorm te hanteren. Per ingeschreven voltijd student kan het domein gebruik maken van 1,3m2 fno. Voor een ingeschreven deeltijd student kan het domein gebruik maken van 0,7m2 fno of 0,4m2 fno (dit is afhankelijk van wanneer het deeltijd onderwijs plaatsvindt, zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreide beschrijving). De voltijd ruimtenorm wordt onderverdeeld in een drietal componenten: 1. Onderwijs (algemeen/specifiek) 0,90m² fno 11 /ingeschreven voltijjd student Deze component omvat de algemene onderwijsruimten zoals werkcollegeruimten (tot 96 personen) projectgroepruimten, studieplekken en meeting point en opleiding specifieke ruimten die met weinig aanpassingen omgebouwd kunnen worden tot algemene onderwijsruimten of werkplekken. 2. Werkomgeving 0,40m² fno/ ingeschreven voltijd student (en deeltijd student die ook overdag onderwijs krijgt). Deze component omvat werkplekken en ondersteunende ruimten voor medewerkers in dienst van het domein. 3. Onderwijs bijzonder/ vaklokalen valt buiten basisnorm Het betreft hier alle ruimten die niet vallen onder categorie 1 of 2. Een overzicht van deze ruimten is te vinden in bijlage 4). In 2014 zal verder worden bepaald of de onderwijs bijzonder ruimten mogelijk (voor een deel) in de ruimtenorm kunnen worden meegenomen. 6.2 Normatief gebruik werkelijk gebruik bezettingsgraden Om de werkelijke ruimtebehoefte te bepalen is het goed om de ruimtebehoefte af te zetten tegen het werkelijk gebruik van onderwijsruimten en werkplekken door de domeinen (zie figuur 8). Ook is het interessant om na te gaan wat de daadwerkelijke bezetting is van onderwijsruimte, werkomgeving en bijzondere onderwijs voorzieningen (vaklokalen). Dit geeft een beeld of er behoefte is aan extra vierkante meters of juist niet. In bijlage 2 is een overzicht van de bezettingsgraden van de werkomgeving per domein bijgevoegd. Om efficiënter en effectiever gebruik te maken van de beschikbare ruimte, wordt in het 4 e kwartaal van 2013 een huur-verhuur model vastgesteld (onderdeel van de regeling ruimtegebruik). 11 Het betreft hier functioneel nuttig vloeroppervlakte (m² fno). Deze oppervlaktedefinitie is exclusief indelingsverliezen, verkeersoppervlakte, ruimte voor sanitair en constructieoppervlakte (dikte van de muren e.d.), conform NEN

19 Figuur 8: ruimtebehoefte versus werkelijk gebruik Bezettingsgraden werkomgeving domeinen en staven en diensten In het feitelijk ruimtegebruik zien we een overcapaciteit aan werkomgeving ten opzichte van de genormeerde behoefte. Deze overmaat wordt mede veroorzaakt door het feit dat de werkplekconcepten traditioneel zijn ( eigen werkplek ). De ruimtenorm werkomgeving gaat uit van 0,4 m2 fno voor medewerkers van de domeinen. Het huidige werkelijke gebruik ligt boven deze norm. In mei 2013 is een eerste bezettingsgraadmeting uitgevoerd betreffende de werkomgeving. De laatste meting is in oktober gehouden. Uit deze laatste meting blijkt dat de piek bezetting (de hoogst gemeten bezettingsgraad op een werkdag van alle HvA werkplekken samen) varieert tussen circa 39% op vrijdag en 58% op maandag, zie figuur 9 (en bijlage 2 voor uitgebreidere informatie over bezettingsgraden in de verschillende HvA panden). Het komende jaar zal aan de hand van de nieuwe bezettingsgraden metingen (ook onderdeel van het programma Slim, Slank en Sluitend) verder worden gemonitord en geëvalueerd wat de mogelijkheden zijn om het aandeel werkomgeving bij de domeinen en staven en diensten te verminderen. De werkplekbezetting van de staven en diensten is, onder andere vanwege de geplande verhuizing naar de Leeuwenburg eind 2013, de afgelopen periode ook regelmatig gemeten. In de James Wattstraat zien we een piekbezetting van 60% (oktober, 2013) en in de RIS 63% (oktober, 2013). Omdat er verschillen zijn in de bezettingsgraden van de afdelingen in deze panden, zijn de bezettingsgraadcijfers van de verschillende afdeling als uitgangspunt genomen betreffende het bepalen van het aantal benodigde werkplekken in de Leeuwenburg. Er wordt in de Leeuwenburg een flexibel werkplekconcept gerealiseerd, waardoor er een besparing van 20 tot 30% van het huidige ruimtegebruik wordt gerealiseerd. Figuur 9: piek en dal bezetting alle HvA panden 19

20 6.3 Ontwikkeling normatieve ruimtebehoefte Bij de ontwikkeling van de normatieve ruimtebehoefte is niet alleen de ontwikkeling van de ruimtebehoefte voor het onderwijs in beeld gebracht, maar is ook gekeken naar de overige voorzieningen die voor de HvA noodzakelijk zijn om onderwijs te geven, verdeeld in de volgende categorieën: 1. Onderwijs domein (cf. ruimtenormering) 2. Onderwijs algemeen (collegezalen voor meer dan 96 personen) 3. Algemene voorzieningen (restauratieve voorzieningen en leercentra/mediatheken) 4. Staven en diensten (werkomgeving en ondersteunende ruimten) 5. Ruimte voor externen (UvA, gebouwgebonden, onderwijs/onderzoek, plint/commercieel) Parkeren is buiten beschouwing gelaten. Ad. 1: De ontwikkeling van de normatieve ruimtebehoefte wordt gebaseerd op de ruimtenorm maal het aantal ingeschreven studenten cf. de prognose. Voor de groei van de bijzondere onderwijsruimten wordt het jaarlijkse groeipercentage aangehouden. Ad. 2, 3: De ruimtebehoefte van de algemene (onderwijs)voorzieningen wordt bepaald op basis van de huidig aanwezige voorzieningen jaarlijks vermeerderd/verminderd met het verwachte groeipercentage. Ad. 4: Voor de ruimten voor de staven en diensten is uitgegaan van het huidige ruimtegebruik, verminderd met 20-30% (efficiency-slag), en vervolgens jaarlijks vermeerderd/verminderd met het verwachte groeipercentage. Ad. 5: Voor de externen is in de periode tot en met 2015 rekening gehouden met het huidige ruimtegebruik. In de onderstaande figuur 10 is de ruimtebehoefte weergegeven conform de oude ruimtenorm van 1,3 (de blauwe staaf) en de verwachte ruimtebehoefte conform de nieuwe voorgestelde norm (waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen de voltijd en deeltijd ruimtevraag, de groene staaf). Dit is afgezet tegen het aanbod cf. ruimtedatabase (en verwachtte veranderingen in het aanbod in de toekomst). Er is conform de nieuwe ruimtenorm deeltijd circa m2 minder ruimtebehoefte 12. Figuur 10: ruimteaanbod versus ruimtebehoefte '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 Verwacht cf prognose juni 2013 norm 1,3 Verwachte ruimtebehoefte cf voorgestelde norm Aanbod cf. september Oude ruimtebehoefte: circa deeltijd studenten x 1,3 = circa Nieuwe ruimtebehoefte: circa deeltijd studenten: 2/3 (zaterdag of ` s avond) x 0,7= x 1/3 (overdag onderwijs) x 0,4 = 650. Nieuwe ruimtebehoefte is circa = minder ruimtebehoefte 20

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Waterschap Vallei & Eem Waterschap Veluwe Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Utrecht, 3 mei 2011 Herculesplein 80 3584 AA UTRECHT Postbus 85030 3508 AA UTRECHT T +31

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 1 december 2014 Vastgesteld door CvB op 1 december 2014, ter goedkeuring RvT 19 december 2014 Begroting 2015 1

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Arnhem; mei 2012 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding / leeswijzer 5 Uitgangspunten Denklijnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Concept STRATEGISCHE NOTITIE SPREIDING EN HUISVESTING ONDERWIJSLOCATIES BASISONDERWIJS VANUIT PERSPECTIEF VAN DE STICHTING KINDANTE

Concept STRATEGISCHE NOTITIE SPREIDING EN HUISVESTING ONDERWIJSLOCATIES BASISONDERWIJS VANUIT PERSPECTIEF VAN DE STICHTING KINDANTE Concept STRATEGISCHE NOTITIE SPREIDING EN HUISVESTING ONDERWIJSLOCATIES BASISONDERWIJS VANUIT PERSPECTIEF VAN DE STICHTING KINDANTE 7 december 2012 Gebaseerd op kadernotitie Van krimp naar kans ; vastgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 Ondernemingsplan 2012 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 2 Uitbreiding

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Opdrachtgever: Stichting Idealis ECORYS Nederland BV Christine Oude Veldhuis Sandra Groot Ton Lensen Rotterdam, 30 september 2008 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave De

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie