Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap."

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLF Trade B.V., tevens handelend onder de naam Plafondwereld.com, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1042 AL) Amsterdam, aan de Westhavenweg 63 C, hierna te noemen: de Vennootschap Faillissementsnummer: C/13/15/207 F Uitspraak d.d.: 12 mei 2015 Verslagnummer: 01 Datum: 8 juni 2015 Rechter-commissaris: mr. W.F. Korthals Altes Curator: mr. P. Wijbrands Adres curator: Certa Legal Advocaten Keizersgracht ER Amsterdam (Tel ; fax ) Activiteiten onderneming: Leveren en monteren van systeemplafonds en wanden, alsmede im- en export van en groothandel in voedselproducten en non food. Omzetgegevens: Nog onbekend. Personeel: Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap. Verslagperiode: 12 mei t/m 8 juni 2015 Uren in verslagperiode t/m 7 juni 2015: 18,4 uur. Bestede uren in totaal: 18,4 uur. Een overzicht van de bestede uren is als bijlage 1 aan het verslag gehecht. Saldo faillissementsrekening: Nihil.

2 2 van 8 De informatie in dit verslag is gebaseerd gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 1. INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer P.M. Stan sinds 2 april 2015 de bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap. De Vennootschap is op 25 maart 2010 opgericht door de heer S. Ates Winst en verlies Nog onbekend Balanstotaal Nog onbekend Lopende procedures Niet bekend Verzekeringen Niet bekend Huur De Vennootschap huurde een kantoorruimte met een opslagruimte in (1042 AL) Amsterdam aan de Westhavenweg 63C. Deze gehuurde locatie is op 11 mei 2015 door de verhuurder ontruimd. De verhuurder levert zo spoedig mogelijk nadere informatie aan met betrekking tot de huurovereenkomst en hetgeen bij de ontruiming is aangetroffen. Op dit moment is aan de curator medegedeeld dat de locatie nagenoeg leeg was ten tijde van de ontruiming Oorzaak faillissement Van de oprichter van de Vennootschap, de heer S. Ates, heeft de curator begrepen dat de activiteiten van de Vennootschap gestart zijn in Dit gebeurde aanvankelijk middels een eenmanszaak. De activiteiten betroffen enkel bouwwerkzaamheden en dan met name met betrekking tot systeemplafonds en verlichting. Vanaf 2006 was er sprake van een winstgevende onderneming met een gemiddelde jaaromzet van circa ,=/ ,=.

3 3 van 8 In 2010 werd er een longziekte bij de heer Ates geconstateerd. Dit heeft de nodige invloed gehad op de onderneming. In 2012 heeft de heer Ates zijn eenmanszaak omgezet in een B.V. Echter vanwege de toenemende gezondheidsklachten van de heer Ates liepen de opdrachten in 2014 terug en overwoog de heer Ates de activiteiten van de Vennootschap te staken. Vanwege zijn longziekte was het bijvoorbeeld niet of nog slechts in beperkte mate mogelijk om aanwezig te zijn op de bouwlocaties. Via zijn netwerk kwam de heer Ates echter in april 2014 in contact met de heer A. Cebin. De curator heeft de heer Cebin tot op heden enkel nog telefonisch gesproken, aangezien de heer Cebin naar eigen zeggen veelvuldig in het buitenland is. De heer Cebin heeft te kennen gegeven eerder alleen te hebben ondernomen, maar dat dit hem niet goed is bevallen. Reden waarom hij de voorkeur gaf aan een compagnon. De heer Cebin heeft vanaf circa mei 2014 vervolgens 50% van de aandelen verworven in de Vennootschap volgens opgave van de heer Ates voor een bedrag van ,=. De heer Cebin was actief in de food en non food branche. Dit heeft ervoor gezorgd dat de activiteiten van de Vennootschap werden uitgebreid en dat de handelsnaam werd gewijzigd naar PLF Trade B.V. Vanwege zijn ziekte was de heer Ates steeds minder aanwezig. Zo is hij het laatste kwartaal van 2014 vanwege zijn ziekte veel afwezig geweest. Dit heeft geleid tot een overleg tussen de heren Ates en Cebin over de toekomst van de Vennootschap. De heer Ates heeft vervolgens zijn aandeel in de onderneming voor een bedrag van 9.000,= aan de heer Cebin overgedragen, die vanaf januari 2015 bestuurder en enig aandeelhouder was van de Vennootschap. De heer Cebin zou volgens de heer Ates in het bezit zijn van de administratie van de Vennootschap. De heer Cebin heeft telefonisch laten weten dat in de maanden die hierop volgden, de zaken niet goed gingen. Er werden volgens hem allerlei zaken ingekocht, maar het bleek niet mogelijk deze door te verkopen. Zijn oplossing voor de ontstane situatie was om de onderneming voor een bedrag van 1.000,= over te dragen aan de heer P.M. Stan. Volgens de heer Cebin heeft hij alles wat op dat moment in eigendom aan de Vennootschap toebehoorde aan de heer Stan verkocht en was de prijs voor de onderneming zo laag vanwege de opgelopen schulden. De curator heeft met de heer Cebin afgesproken dat de heer Cebin zo spoedig mogelijk, wanneer hij weer in Nederland is, een afspraak met de curator zal maken en dat hij de stukken met betrekking tot de overdracht aan zal leveren. De curator heeft de heer Stan alleen kort telefonisch kunnen spreken, waarbij de heer Stan aangaf met zijn tolk contact op te nemen (de heer Stan is van oorsprong Roemeens) en dat hij dan een afspraak met de curator zal maken om tekst en uitleg te

4 4 van 8 geven. Na dit telefonisch contact heeft de curator van de heer Stan niets meer vernomen. Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan. De curator streeft ernaar om nog nadere besprekingen te voeren met de heren Cebin en Stan. Overleg met de heer Ates, correspondentie, bestuderen stukken, telefonisch overleg met de heren Cebin en Stan. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faillissement Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel heeft gefailleerde 5 werknemers in dienst. De heer Cebin heeft geen informatie verstrekt over de hoeveelheid werknemers die in dienst waren van de Vennootschap. Via de postblokkade is de curator in contact gekomen met een oud-werknemer van de Vennootschap. Zij is tot 1 april 2015 werknemer geweest van de heeft nog een vordering op de Vennootschap inzake achterstallig loon en de eindafrekening Aantal in het jaar voor faillissement Op basis van de aan de curator ter beschikking staande informatie was er sprake van één werknemer in het jaar voorafgaand aan het faillissement Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. Overleg met de oud-werknemer en het UWV. 3. ACTIVA Vanwege het ontbreken van de administratie is het nog onbekend of er nog sprake is van activa, althans is onduidelijk wat hiermee kort voor de datum van het faillissement is gebeurd. In de komende verslagperiode zal hier nader onderzoek naar worden gedaan. 4. DEBITEUREN Vanwege het ontbreken van de administratie is het nog onbekend of er sprake is van

5 5 van 8 debiteuren van de Vennootschap. Dit wordt in de komende verslagperiode nader onderzocht. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1. Vorderingen van bank(en) De Deutsche Bank AG heeft een vordering ad ,63 ingediend, nog te vermeerderen rente en kosten ingediend met betrekking tot verleend krediet in rekening-courant Leasecontracten Onbekend Beschrijving zekerheden De heer Ates heeft aangegeven dat er, in de tijd dat hij nog betrokken was bij de Vennootschap, geen zekerheden zijn gevestigd Separatistenpositie Niet van toepassing Boedelbijdrage Nog niet van toepassing Eigendomsvoorbehoud Nog niet bekend Reclamerechten Geen claims bekend Retentierechten Nog niet bekend. Volgt uit het voorgaande. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Aangezien de curator nog niet beschikt over de administratie is op dit moment nog niet duidelijk of er sprake kan zijn van een doorstart.

6 6 van 8 7. RECHTMATIGHEID 7.1. Boekhoudplicht Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie zodra deze aan de curator is verstrekt Depot jaarrekeningen De jaarrekening 2010 is op 9 november 2012 gedeponeerd. De jaarrekening 2011 is op 16 april 2013 gedeponeerd. De jaarrekening 2012 is op 19 maart 2013 gedeponeerd. De jaarrekening 2013 is op 12 december 2014 gedeponeerd. De jaarrekeningen 2010 en 2011 zijn derhalve te laat gedeponeerd. De bestuurder heeft daarmee niet voldaan aan zijn verplichting ex artikel 2:394 BW Goedkeurende verklaring accountant Niet vereist Stortingsverplichting aandelen Nog onbekend Onbehoorlijk bestuur Op grond van de te late deponering is er sprake van onbehoorlijk bestuur, waarvan vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het boedeltekort. Ter weerlegging van het bewijsvermoeden (en dus aansprakelijkheid voor het boedeltekort) dient de bestuurder aannemelijk te maken dat er andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De curator zal dit in de komende verslagperiode verder bespreken en onderzoeken Paulianeus handelen Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is van paulianeus handelen. Volgt uit het voorafgaande. 8. CREDITEUREN 8.1. Boedelcrediteuren Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

7 7 van Preferente vorderingen van de fiscus De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend Preferente vordering(en) van het UWV Hierover is thans niets bekend Andere preferente crediteuren Dit is nog niet bekend Aantal concurrente crediteuren Nog niet bekend Bedrag concurrente vorderingen Dit is nog niet bekend. Bij het tweede openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren worden gevoegd Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. Divers onderzoek en het verzenden van brieven. 9. PROCEDURES Het is nog niet bekend of er sprake is van lopende procedures. 10. OVERIG Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium van het faillissement is het vooralsnog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met het volgende: De curator zal zich inspannen om besprekingen in te plannen met de heren Cebin en Stan;

8 8 van 8 Zodra de administratie aan hem wordt verstrekt zal de curator de administratie onderzoeken. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is geweest van paulianeus handelen; Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de gang van zaken kort voor faillissement en wat er destijds is gebeurd met de activa van de Vennootschap Indiening volgend verslag Een volgend verslag zal over drie maanden na datum van dit verslag worden ingediend en uiterlijk op 8 september Amsterdam, 8 juni 2015 P. Wijbrands Curator

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator :

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Gallery B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie