Jaarverslag 2013 De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen te Baarn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen te Baarn"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Vastgesteld door het cvb en goedgekeurd door de rvt op17 juni 2014

2 Jaarverslag 2013 De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen te Baarn

3 INHOUDSOPGAVE Pagina: A Bestuursverslag: A1 Algemeen instellingsbeleid 1 A2 Financieel beleid 34 B Jaarrekening: B1 Toelichting behorende tot de jaarrekening B2 Balans per 31 december B3 Staat van Baten en Lasten B4 Kasstroomoverzicht B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 60 B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 65 B7 Overzicht verbonden partijen 66 B8 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 67 en WNT 71 B9 Vasstelling jaarrekening 72 C Overige gegevens: C1 Controleverklaring 74 C2 (Voorstel) bestemming van het resultaat 76 C3 Gebeurtenissen na balansdatum 77 D Bijlagen: D1 Gegevens over de rechtspersoon 79 D2 OCW-bijlage 80 D4 Reserves en voorzieningen per kostenplaats 82 D5 Staat van Baten en Lasten 2013 per kostenplaats 84

4 BESTUURSVERSLAG

5 Jaarverslag 2013 A1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID INLEIDING In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van De Kleine Prins in het jaar Naast de weergave van de voorgeschreven onderdelen gaan we in op de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het managementteam en het college van bestuur hebben zich de volgende drie vragen gesteld: Hebben we het afgelopen jaar bereikt wat we wilden bereiken? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? JAARREKENING De jaarrekening 2013 van De Kleine Prins is opgesteld door de controller van De Kleine Prins onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur. Deze jaarrekening is gecontroleerd door KPMG accountants. MISSIE EN VISIE Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd op de eigen scholen en de inzet van ambulante begeleiding. Ouders en leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap of een langdurige ziekte in de leeftijd van 4 tot 20 jaar voelen zich hierdoor aangesproken. Ook willen wij dat elke school en elke medewerker zich volledig richt op het halen van een maximaal (leer)rendement voor ieder kind ongeacht zijn begaafdheid. Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder en de scholen voor regulier onderwijs als samenwerkingspartners ondersteund worden door het aanbieden van een passend arrangement waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid. Wij werken hierbij samen met revalidatiecentra en de scholen voor regulier onderwijs vanuit de werkwijze één kind - één plan met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze. KERNWAARDEN Wij hebben de volgende waarden vastgesteld bij de uitwerking van de missie: Passie : hoe werken we aan de toekomst? Zorgvuldigheid : wat vinden we belangrijk? Daadkracht : wat heeft onze prioriteit? Creativiteit : wat met beperktere middelen? Flexibiliteit : hoe doen we het? In 2013 is gekozen om de volgende waarden flexibel en daadkrachtig handelen gericht op maximale (leer)opbrengsten voor alle leerlingen centraal te stellen. Samengevat: De Kleine Prins creëert mogelijkheden De Kleine Prins 1

6 Jaarverslag 2013 STRATEGISCHE BELEIDSAGENDA De missie is in 2013 verder uitgewerkt in een strategisch beleidsplan Dit plan beschrijft opbrengsgericht waar we de komende jaren aan werken binnen de domeinen onderwijs, personeel, organisatie, profiel en imago, huisvesting en financiën. Het strategisch beleidsplan is in 2013 vastgesteld, na raadpleging van de GMR. De raad van toezicht heeft haar goedkeuring gegeven aan het plan. Het plan is door het college van bestuur op alle scholen en aan de medewerkers van de ambulante dienstverlening en het bestuursbureau gepresenteerd. De directeuren hebben in 2013 de schoolplannen op dezelfde wijze ingericht als het Strategisch Beleidsplan. Vervolgens vindt uitwerking plaats in jaarplannen. Zij rapporteren periodiek aan het cvb over de stand van zaken in een format managementrapportage. KERNACTIVITEITEN Kernactiviteiten zijn het verzorgen van onderwijs, Ambulante dienstverlening en participatie in samenwerkingsverbanden. De Kleine Prins verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een enkelvoudige en/of meervoudige beperking en aan langdurig zieke kinderen. De volgende scholen vallen onder De Kleine Prins: Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht 02YT Mytylschool De Trappenberg in Huizen en Almere 02YP Utrechtse Buitenschool De Schans in Utrecht 03ND Brinnummer: Mytylschool Ariane de Ranitz is gesplitst in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en wordt aangestuurd door twee directeuren. De Kleine Prins verzorgt ook ambulante dienstverlening voor de scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (PO en VO). Het bestuur participeert in 12 van de 22 samenwerkingsverbanden PO en VO in Midden- Nederland, die zijn opgericht in het kader van de Wet Passend Onderwijs. De keuze om niet te participeren in alle samenwerkingsverbanden heeft te maken met het aantal, dat onderwijs volgen op scholen van De Kleine Prins of waar ambulante dienstverlening wordt geleverd. De grens is gesteld op ca. 50 leerlingen per samenwerkingsverband. JURIDISCHE STRUCTUUR De rechtspersoon van het bevoegd gezag is een stichting met als statutaire naam De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen. Deze stichting is op 31 december 2002 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer Er wordt gewerkt volgens het Raad van Toezichtmodel. Het bestuur wordt gevormd door het college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur. BEKOSTIGINGSGRONDSLAG Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school - volgens daartoe vastgestelde normen - is toegenomen. In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen van 2013 vergeleken met de jaren 2012, 2011 en De Kleine Prins 2

7 Jaarverslag 2013 LEERLINGENVERLOOP Het leerlingenverloop per reguliere teldata is vanaf 1 oktober 2009 als volgt weer te geven: Ariane de Ranitz so lg ll. so lz ll. so mgf ll. vso lg ll. vso lz ll. vso mg ll. Teldatum Teldatum Teldatum Teldatum Totaal De Trappenberg so lg ll. so lz ll. so mgf ll. vso lg ll. vso lz/s ll. vso mg ll Totaal De Schans so lg ll. so lz ll. so mgf ll Totaal TOTAAL ONDERWIJS Ambulante Dienstverlening lg ll. lz ll. mgk ll. tab ll Totaal AB TOTAAL DE KLEINE PRINS De Kleine Prins 3

8 Jaarverslag 2013 ORGANISATIE INTERNE ORGANISATIESTRUCTUUR Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het college van bestuur. De directeuren van de scholen en de Ambulante Dienstverlening zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid van de scholen. In totaal zijn er vijf directeuren werkzaam bij De Kleine Prins: vier op de scholen en één directeur stuurt samen met twee teamleiders de medewerkers van Ambulante Dienstverlening aan. De huisvesting van de Ambulante Dienstverlening is deels op de mytylschool Ariane de Ranitz te Utrecht en deels op de mytylschool De Trappenberg te Huizen. Het bestuursbureau verleent ondersteuning op personeel, financieel, huisvesting technisch, ICT en secretarieel gebied. De hoofden van dienst worden aangestuurd door het college van bestuur. ORGANIGRAM STICHTING DE KLEINE PRINS Raad van Toezicht College van Bestuur Bestuursbureau v e r t. in G MR GMR Directeur SO Mytylschool Ariane De Ranitz MR Directeur VSO Mytylschool Ariane De Ranitz MR Directeur Mytylschool De Trappenberg MR Directeur Utrechtse Buitenschool De Schans MR Directeur Ambulante Dienstverlening MR september 2013 De Kleine Prins 4

9 Jaarverslag 2013 RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR De raad van toezicht bestaat op 31 december 2013 uit de volgende leden. Voorzitter Waarnemend voorzitter Leden : mw. E. Schaper : dhr. Mr. M. R. van Hall : mw. E. Holten : dhr. W.J. van der Meer : dhr. P.H.M. Offerman In de herfst 2013 is er een sollicitatieprocedure opgestart voor de vacature die gaat ontstaan door het vertrek van dhr. P. Offerman per 1 januari Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het college van bestuur dhr. J. Reitsma. (NEVEN) FUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR 2013 NAAM: FUNCTIE/BEROEP: BELANGRIJKE NEVENFUNCTIE; Mevrouw E. Schaper (Erica) - algemeen directeur van de FNV - Voorzitter Raad van Toezicht Yulius (GGZ) - Penningmeester samenwerkingsverband ZO Drenthe - Bestuurslid samenwerkingsverband NO Overijssel VO Passend Onderwijs - Lid auditteam Siriusprogramma (Excellentie in hoger onderwijs) - Lid denktank Excellentie in VO - Auditor instellingsaccreditaties NVAO tbv hoger onderwijs De heer M.R. van Hall (Martijn) De heer W.J. van der Meer (Wim) De heer P.H.M. Offerman (Paul) - Advocaat Van Hall Siemelink Advocaten, Utrecht - Adviseur/interim manager in de gezondheidszorg - DGA Flevo Marketing BV - Shareholder SCT vervoersopleidingen - Consultant Verkeersveiligheidgroep Nederland - Consultant Mercedez-Benz Global training - Netwerkpartner Agentschap NL - Voorzitter ondernemersvereniging Galgenwaard - Voorzitter toetsingscommissie Solar Nederland BV - Voorzitter klachtencommissie Miele Nederland - Voorzitter Alumnivereniging Fotovakschool (Fotolumni) - Voorzitter Dutch Association Barbershop Singers - Begeleider Stichting Jong Ondernemen - Scriptielezer/examinator Saxion Hogeschool Enschede - secretaris WMO-raad Apeldoorn - Secretaris stichting WoonMere - Bestuurslid Stichting Annemieke Timmerman - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Reedewaard - Bestuurslid Stichting Henriëtte Zoete - Secretaris Stichting Mijn Eigen Thuis - Ere-voorzitter Vereniging van automobieltechnici ATC Mw. E.L. Holten (Eline) - Zelfstandig interim manager en adviseur - Voorzitter bezwarencommissie sociaal plan Pactum jeugd en opvoedhulp - Voorzitter evenementen, festiviteiten & activiteitencommissie Hockeyclub Epse - De Kleine Prins 5

10 Jaarverslag 2013 NAAM: FUNCTIE/BEROEP: BELANGRIJKE NEVENFUNCTIE; De heer J. Reitsma (Jan) - College van bestuur Stichting De Kleine Prins - ambtelijk secretaris Stichting Henriëtte Zoete in Baarn; - penningmeester van LECSO (Landelijke ExpertiseCentrum Speciaal Onderwijs) in Utrecht; - PO raad; lid netwerk passend onderwijs - Bestuurlijk netwerk inspectietoezicht BNI - Bestuurslid REaCtys - voorzitter stichting kulturhus De Bijenkorf in Borne. - SWV: - Eemland p o - Eemland vo - Utrecht vo - Utrecht zuid vo VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT In 2013 heeft de raad van toezicht vijf keer vergaderd in aanwezigheid van het college van bestuur. De raad van toezicht streeft ernaar om tenminste één keer per jaar te vergaderen op één van de scholen van de stichting. De directie verzorgt dan een presentatie over een actueel onderwerp van de school. Ook wordt er jaarlijks vergaderd met een Ouderraad en/of MR van een school. Dit jaar is er in juni met de ouders (i.c. de oudergeleding van de MR) van de Ariane de Ranitz vergaderd over de verwachtingen die de ouders hebben van de school waarbij er diverse aanbevelingen zijn gedaan. Er is één keer gezamenlijk overlegd met de GMR over de volgende onderwerpen die gezamenlijk zijn bepaald: Passend Onderwijs: deelname aan de SamenWerkingsVerbandenen de invulling van de OndersteuningsPlanRaden(OPR en) Ouderparticipatie op de scholen Kennisgroep Speciaal De volgende beleidsstukken zijn goedgekeurd door de raad van toezicht: de jaarrekening 2012 de begroting 2014 de functiebeschrijving/waardering van het cvb en de evaluatie van het bestuurscontract 2012 de benoeming van de nieuwe accountant KPMG de deelname aan de SWV en (PO en VO), (PO en VO), (PO), (PO), (PO en VO) De volgende zaken zijn besproken door de raad van toezicht: het accountantsverslag 2012 (in aanwezigheid van accountant Van Ree) de nieuwbouw van De Trappenberg (in aanwezigheid van de bouwadviseur van De Kleine Prins) en de relatie met Merem het toetsingskader van de rvt het communicatieplan het Strategisch Beleidsplan het eigen functioneren van de raad De Kleine Prins 6

11 Jaarverslag 2013 De voortgang op de beleidsterreinen identiteit, financiën en beheer, onderwijs, personeel en organisatie, medezeggenschap en externe contacten wordt iedere vergadering uitgebreid besproken aan de hand van een voortgangsverslag dat opgesteld wordt door het college van bestuur. Relevante informatie voor de leden van de raad van toezicht wordt tussentijds op DKPweb geplaatst. De raad hanteert de code Goed Bestuur van de PO-Raad. COMMISSIES Er bestaat een remuneratiecommissie. Deze commissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de rvt en houdt zich vooral bezig met de werkgeversrol van het college van bestuur. Op het gebied van financiën zijn twee leden gevraagd om namens de raad het opdrachtgeverschap voor de accountant voor te bereiden en de bespreking van de jaarrekening voor te bereiden voor de raad samen met de controller en het college van bestuur. DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en medewerkers van de vier scholen, en het personeel dat werkt bij de ambulante dienstverlening en het bestuursbureau. Per school hebben één ouder en één medewerker zitting in de GMR. Het bestuursbureau en de ambulante dienstverleninging zijn ieder vertegenwoordigd met één medewerker. Er is zes keer vergaderd in (gedeeltelijke) aanwezigheid van het college van bestuur. Voor de GMR wordt door het college van bestuur een voortgangsrapportage gemaakt en ter vergadering toegelicht. In 2013 hebben de volgende beleidsstukken de instemming of een positief advies van de GMR gekregen of zijn ter informatie toegezonden: het bloedprotocol het bestuursformatieplan 2013/2014 de hoofdlijnen van het financieel beleid 2012 en de verdeling van de gelden over de scholen (kadernotitie) de jaarrekening 2012 deelname aan de SWV en (PO en VO)), (PO en VO), (PO), (PO), (PO en VO) de facilitering van deelname aan de opgerichte OPR en het medezeggenschapsstatuut de gesprekkencyclus voor medewerkers het meerjarenformatieplan het communicatieplan het Strategisch Beleidsplan het taakbeleid het professionaliseringsplan De voortgang op de beleidsterreinen identiteit, financiën en beheer, onderwijs, personeel en organisatie, medezeggenschap en externe contacten wordt tijdens vergaderingen waarbij het college van bestuur aanwezig is, toegelicht aan de hand van een voortgangsverslag dat opgesteld wordt door het college van bestuur. Relevante informatie voor de leden van de GMR wordt tussentijds op DKPweb geplaatst of wordt apart per mail verzonden. De Kleine Prins 7

12 Jaarverslag 2013 HET BESTUURSBUREAU Het bestuursbureau is gehuisvest in Baarn in de Schoolstraat 53. Hier zijn werkruimtes voor medewerkers van De Kleine Prins die zorgdragen voor financiële- en personele administratie, ondersteuning bieden op het gebied van ICT en secretariële ondersteuning verlenen aan het college van bestuur, de raad van toezicht en de GMR. Ook medewerkers van de ambulante dienstverlening en REaCtys hebben hier een werkplek. Tevens is er een vergaderruimte beschikbaar. In de loop van het jaar is gewerkt aan de volgende zaken: het bespreken van kwartaaloverzichten voor het management, het college van bestuur en de raad van toezicht het verder ontwikkelen van een planning- en control cyclus het beschrijven en actualiseren van de administratieve organisatie het opstellen van de begroting 2014 en de jaarrekening 2012 het verzuimbeleid herziening taakbeleid optimaliseren van IPB-gesprekkencyclus introductie fiscalisering het ontwikkelen van ICT-beleid het opstellen en actualiseren van een meerjarenbegroting het voorbereiden van de financiële- en personele administratie op de invoering van Sepa (betalingen met IBAN nummers) de digitalisering van de personeelsdossiers het voorbereiden op de digitalisering van de inkoopfacturen (in 2014 wordt dit operationeel) het opbrengstgericht herschrijven van het Strategisch Beleidsplan Vanaf 1 januari 2013 wordt bij De Kleine Prins voor wat betreft de verzuimbegeleiding, samengewerkt met arbodienst Argon. Via Argon zijn een bedrijfsarts en een verzuimcoach beschikbaar voor de gehele organisatie. De leidinggevenden voeren het verzuimbeleid uit volgens het Eigen Regie model. De afdeling personeelszaken heeft een adviserende rol en bewaakt de processen. De externe specialisten (bedrijfsarts, verzuimcoach, bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundige, enz.) kunnen - waar nodig - worden ingezet. De deelname aan de huisvestingsoverleggen in de gemeente Utrecht, Hilversum en Huizen ligt bij het college van bestuur. Voor grootschalige projecten in het kader van de decentralisatie huisvesting wordt expertise ingekocht bij MKBB Bouwadvies en Begeleiding in Utrecht. Tevens verzorgt dit bedrijf de MeerjarenOnderhoudsPlannen voor de scholen. Dhr. Tierie van het bedrijf Immocap is aangesteld als bouwadviseur voor De Kleine Prins bij de nieuwbouw van de Mytylschool De Trappenberg in Hilversum. De Kleine Prins 8

13 Jaarverslag 2013 PERSONEEL PERSONEELSBESTAND De Trappenberg AANTAL MEDEWERKERS AANTAL FTE De Schans Ariane de Ranitz REaCtys Ambulante Dienstverlening Bestuursbureau Totaal Peildatum De betrekkingsomvang is iets gedaald terwijl het aantal medewerkers gestegen is. In 2013 zijn de aanstellingen van vertrekkende medewerkers vaker verdeeld onder nieuw personeel dan in andere jaren. Hierdoor is de omvang in fte nagenoeg gelijk, maar is het aantal medewerkers gestegen. Dit is met name bij de Ariane de Ranitz aan de orde. ZIEKTEVERZUIM De Trappenberg ,3 (SO) 7,2 (VSO) 5.1 (SO) 3 (VSO) De Schans Ariane de Ranitz (SO) 9.5 (VSO) 11.5 (SO) 7.8 (VSO) 8,0 (SO) 4,1 (VSO)* 6.4 (SO) 2.5 (VSO)* REaCtys Ambulante 3, Dienstverlening Bestuursbureau , Peildatum *) Ariane de Ranitz VSO is inclusief locatie De Hoogstraat Vanaf 1 januari 2013 is De Kleine Prins gestart met het volgen van verzuim op basis van het Eigen Regie Model. De verzuimpercentages geven over 2013 een bevredigend resultaat. In 2013 is veel gebruik gemaakt van ondersteunende diensten en inzet van de bedrijfsarts en verzuimcoach. Anders kijken naar verzuim is een veranderingstraject waarbij het streven niet alleen een lager verzuimpercentage moet zijn, maar ook een cultuuromslag moet realiseren bij leidinggevenden en overige medewerkers. Hiervoor zijn speciale cursussen georganiseerd met leidinggevenden. FUNCTIEMIX In 2013 moest het percentage LC-leerkrachten op 11% zitten, wat ruim gehaald is. In 2014 zal dit percentage verhoogd worden naar 14%. De prognose is dat De Kleine Prins in 2014 aan de ondergrens van 14,3% zal voldoen. In 2013 zijn drie medewerkers op De Trappenberg benoemd in de LC-functie. Op de Ariane de Ranitz VSO is één medewerker benoemd in de LC-functie. De Kleine Prins 9

14 Jaarverslag 2013 Percentage LC-leerkrachten totaal De Kleine Prins Schaal Dienstverbanden WTF % WTF LB LC Totaal ,00 Peildatum De Kleine Prins 10

15 Jaarverslag 2013 FINANCIËN EN BEHEER IN EIGEN BEHEER De afdeling Financiële- en Personele Zaken voeren de gehele financiële en personele administratie in eigen beheer. KWALITEITSZORG In 2013 is veel aandacht uitgegaan naar de kwaliteit van het onderwijs. Met name opbrengstgericht werken heeft binnen de scholen prioriteit gekregen en is er externe ondersteuning geweest voor de directeuren en teamleiders om dit traject te begeleiden. Dit traject zal doorlopen in Opbrengstgericht werken is een belangrijk onderdeel bij het inspectiebezoek op de scholen, wat in 2014 aan de orde zal komen. ZELF EVALUATIE KADER Als we kwaliteit willen leveren, moeten we dit ook kunnen toetsen en moeten we weten hoe we ons kunnen verbeteren. Tevredenheidsonderzoeken passen goed binnen de plan-docheck-act-cyclus. In 2013 is op alle scholen een onderzoek geweest met als thema onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een ontwikkelagenda Onderzoek ouders 2012 Onderzoek personeel 2013 Onderzoek kwaliteit van het onderwijs Alle ontwikkelpunten uit voorgaande jaren zijn uitgevoerd en worden in het document Kwaliteitszorg bijgehouden. De Kleine Prins 11

16 RESULTATEN KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS School Ariane de Ranitz SO Ariane de Ranitz VSO De Schans De Trappenberg SO De Trappenberg VSO Kwaliteit van het onderwijs Standaarden Periode December 2013 Oktober 2013 Oktober 2013 Oktober 2013 Oktober 2013 Respons 40% 35% 34% 23 % 29% Gemiddeld totaal 3,4 3,3 3,4 3,5 3,3 Pedagogisch Klimaat Leerstofaanbod Onderwijstijd Effectieve instructie Feedback Opbrengstgericht werken Planmatig werken Ondersteuning gedrag Afstemming Betrokkenheid Benodigde respons voor een betrouwbare uitkomst: Populatie > 1000 : 10% Populatie > 100 : 30% Populatie : 40% Populatie < 50 : 90% De Kleine Prins 12

17 Jaarverslag 2013 ONTWIKKELINGAGENDA TEVREDENHEIDSONDERZOEK KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS In de ontwikkelagenda zijn met betrekking tot het tevredenheidsonderzoek Kwaliteit van het onderwijs de volgende punten opgenomen: MYTYLSCHOOL ARIANE DE RANITZ SO 1. Gebruik van genormeerde instrumenten om resultaten op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling te volgen 2. Aanbod gericht op sociale cohesie en burgerschap 3. Twee maal per jaar bijstellen van groepsplannen 4. Twee maal per jaar bijstellen van OPP NB: Deze indicatoren worden in de ontwikkelagenda opgenomen omdat ze als belangrijke ontwikkelpunten gezien worden, en niet omdat deze onder de norm hebben gescoord. MYTYLSCHOOL ARIANE DE RANITZ VSO 1. Teamleden en leerlingen houden zich aan de afgesproken regels en worden hierop aangesproken 2. Aanbod gericht op sociale cohesie en burgerschap 3. Twee maal per jaar bijstellen van groepsplannen 4. Twee maal per jaar bijstellen van OPP UTRECHTSE BUITENSCHOOL DE SCHANS 1. Gebruik van genormeerde instrumenten om resultaten op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling te volgen 2. Aanbod gericht op sociale cohesie en burgerschap 3. Schoolbreed en consequent voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de onderwijstijd MYTYLSCHOOL DE TRAPPENBERG SO EN VSO 1. Leerstofaanbod 2. Gebruik van genormeerde instrumenten om resultaten op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling te volgen 3. Aanbod gericht op sociale cohesie en burgerschap 4. Effectief tegengaan van verzuim INTERNE AUDITS De Kleine Prins streeft ernaar dat per school drie medewerkers de opleiding tot interneauditor volgen. In 2013 zijn 5 medewerkers met deze opleiding gestart. Deze medewerkers konden nog niet volledig worden ingezet bij de uitvoering van een audit. Er is tevens gebruik gemaakt van een externe organisatie ter ondersteuning. In 2013 zijn de interne audits uitgevoerd op Mytylschool De Trappenberg en op de Utrechtse Buitenschool De Schans. De verwachting is dat alle scholen in 2014 een inspectiebezoek zullen krijgen. De Kleine Prins heeft als doelstelling dat alle scholen het basisarrangement van de inspectie zullen behouden. De Kleine Prins 13

18 Jaarverslag 2013 OPBRENGSTEN In 2013 zijn onder begeleiding van een externe adviseur de kaders ontwikkeld voor het uitlijnen van een uniform systeem voor het in beeld brengen en analyseren van de onderwijsresultaten van leerlingen op groeps- en schoolniveau volgens het toezichtskader van de inspectie. Het is de bedoeling dat deze opbrengsten onderling op stichtingsniveau, maar ook landelijk binnen de branche van cluster 3 onderwijs vergelijkbaar zijn. Dit is niet gerealiseerd omdat de er ook vanuit de inspectie van het onderwijs en binnen het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) benchmark gegevens ontwikkeld worden. De Kleine Prins wil aansluiten bij dit format. Het vaststellen van streefwaarden van de onderwijsresultaten van leerlingen op groeps- en schoolniveau wordt eveneens binnen LECSO opgepakt. De Kleine Prins 14

19 1. Jaarverslag 2013 KENNISCENTRUM DE KLEINE PRINS Het Kenniscentrum De Kleine Prins richt zich op het genereren van kennis en het versterken van aanwezige kennis over het ontwikkelen en leren van leerlingen met een indicatie voor cluster 3 onderwijs. Kenniscentrum De Kleine Prins focust hierbij op de volgende vier aspecten het geven van onderwijs het uitvoeren van innovatieve projecten het implementeren van kwaliteitszorg het doen van wetenschappelijk onderzoek Onderstaand figuur maakt duidelijk dat deze vier elementen nauw met elkaar zijn verbonden en het de uitdaging is om juist in het centrum van deze vier activiteiten de vernieuwingen te laten samenkomen. Het op een goede manier verweven van scholing, kwaliteitszorg innovaties en onderzoek zal kennis producerend en kennis circulerend werken. Medewerkers van De Kleine Prins en eventueel externen op projectbasis zullen activiteiten uitvoeren in het kenniscentrum onder leiding en in samenwerking met de beleidsmedewerker van Kenniscentrum De Kleine Prins. De volgende projecten zijn in gang gezet: Onderzoek naar een NAH-structuurklas Coachingstrajecten Expliciteren van de aanwezige kennis in expertisekaarten Uitwerken van folders over ziektebeelden Expertiseontwikkeling van De Kleine Prins in de meest brede zijn (onderwijskundige en specifieke paramedische vormen van ambulante begeleiding). Deze expertise wordt tastbaar weergegeven in de door de ambulante dienstverlening en het kenniscentrum gezamenlijk ontwikkelde expertisewijzers PO en VO. De vier elementen van kenniscentrum De Kleine Prins In 2013 werd vanuit het Kenniscentrum een professionaliseringsplan geschreven waarin een visie op professionaliseren en professionaliseringswensen van de 4 scholen en ambulante dienstverlening is opgenomen. Door het uitwisselen van inhouden van studiedagen en scholingsactiviteiten en het gezamenlijk plannen van de dagen kan meer op elkaar worden De Kleine Prins 15

20 Jaarverslag 2013 afgestemd. Verder kunnen medewerkers van de ene school scholing volgen bij de andere school. Dit werkt op termijn kosten besparend. In 2013 werd de samenwerking verder uitgebreid met andere kenniscentra van mytylscholen in het kader van kennisdelen en meer willen doen, met minder middelen. De samenwerking met zes organisaties voor speciaal onderwijs is in 2013 gerealiseerd in de vorm van een samenwerkingsverband. De zes organisaties voor speciaal onderwijs vormen gezamenlijk Kennisgroep Speciaal. Ieder van de zes organisaties draagt een gelijk bedrag af en faciliteert medewerkers waardoor zij kunnen participeren in de groepen Kennis of ICT van Kennisgroep Speciaal. In 2013 realiseerde zij een website een studiereis naar Finland, een set van 8 kenniskaarten met op het onderwijs toegespitste kennis en tips over veel voorkomende beperkingen of ziekten. De Kleine Prins 16

21 Jaarverslag 2013 EXTERNE CONTACTEN BESTUUR STICHTING ALMERE SPECIAAL Sinds juni 2013 heeft het cvb geen zitting meer in het bestuur van de Stichting Almere Speciaal. BESTUUR REACTYS Het cvb participeert in het bestuur namens De Kleine Prins op basis van de participatie van De Kleine Prins in deze federatie plus. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest in de bestuursvergaderingen (één keer per zes weken): de begroting 2014 de jaarrekening 2012 de gevolgen van passend onderwijs voor de REC s In 2013 zijn er nog twee medewerkers van De Kleine Prins werkzaam voor REaCtys. BESTUUR LECSO EN PO-RAAD Het cvb is benoemd in het bestuur van het Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). De gefuseerde cluster 3 en 4 vereniging richt zich voornamelijk op de expertise. Het cvb maakt deel uit van de taakgroep onderwijs en scholing. Hij participeert tevens in de stuurgroep begeleiding leerstoel. Namens LECSO participeert het cvb ook in het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK). LOOK is een netwerkorganisatie van instellingen die in ons land op een of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen met een lichamelijke handicap en het ondersteunen van hun directe omgeving zoals de ouders. De volgende organisaties maken deel uit van LOOK: BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap RN, Revalidatie Nederland LECSO, Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs Dutch-ACD, Nederlandse Academy of Childhood Disability NVO, Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen MEE Nederland VRA, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (aspirant lid) NIP, Nederlands Instituut van Psychologen NVF, Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie Op 1 januari 2011 is De Kleine Prins ook lid geworden van de PO-Raad voor met name de belangenbehartiging. De Kleine Prins participeert, namens de PO-Raad, in het overleg met de hoofdinspectie van het onderwijs en het netwerk Passend Onderwijs. De Kleine Prins 17

22 Jaarverslag 2013 BOVENSCHOOLS ICT BELEIDSONTWIKKELING De Kleine Prins heeft de ICT-afdeling bovenschools georganiseerd. De afdeling is daarbij gepositioneerd als staffunctie van het bestuursbureau De Kleine Prins. De positie is vergelijkbaar met de afdelingen personeelszaken en financiën. Schematisch ziet de afdeling als volgt uit: ICT mag binnen het onderwijs nooit een doel op zich zijn, maar zal altijd onderdeel van de bovenschoolse visie en het bovenschoolse beleid dienen te zijn. ICT kan bij de uitvoering hiervan als middel fungeren om doelstellingen te behalen. Onderwijs is dus te allen tijde de aangever van het ICT-beleid binnen het onderwijsleerproces. ICT ais een integraal onderdeel van het onderwijsleerproces en wil hierbij adviseren en faciliteren. De Kleine Prins heeft haar ICT-beleid het afgelopen jaar vormgegeven vanuit het Beleidsplan ICT De Kleine Prins 1. Uitgangspunten voor ons ICT beleid de komende 4 jaar: Ons beleid is gebaseerd op het Vier in Balans-model dat voorschrijft dat ict pas didactische meerwaarde heeft wanneer de bouwstenen visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT nutsvoorziening in onderlinge samenhang worden ingezet. De Kleine Prins zet hierin de leerling in zijn leeromgeving centraal. De domeinen, visie, competenties, leermiddelen en ICT nutsvoorziening moeten in balans zijn ten behoeve van de leerling in zijn leeromgeving. Leiderschap en samenwerking met alle betrokkenen zijn nodig om de balans te realiseren en te behouden. Hieronder een korte toelichting van de domeinen: Visie: wat vinden de scholen van De Kleine Prins goed onderwijs en hoe denken zij dit te realiseren. Competenties: leerlingen, leerkrachten en overig personeel dat werkt met leerling beschikken voldoende kennis en vaardigheden om onderwijs en ICT vorm te geven. Digitaal leermateriaal: alle mogelijke digitale content die beschikbaar is. ICT nutsvoorziening: de aanwezigheid en de kwaliteit van hardware, digitale infrastructuur en connectiviteit. Ook beheer en helpdeskondersteuning horen bij dit domein. 1 ict-beleidsplan de kleine prins, , de toekomst begint nu, De Kleine Prins 18

23 Jaarverslag 2013 Leerlingen die onze scholen verlaten zijn voorbereid op de 21 ste eeuw. Leerlingen van onze scholen groeien op in de 21 ste eeuw en maken gebruik van allerhande ICT-tools : internet, social media, SMART phones, tablets etc. Tevens is er sprake van een sterk mate van globalisering, the world is a village. Toch geven de meeste leerkrachten nog les op de manier zoals zij dat zelf in de 20 ste eeuw gewend waren. Leerlingen van onze scholen krijgen nog steeds onderwijs in bakstenen gebouwen. Gebruik van computers en internet in ons onderwijs neemt wel toe, maar nog niet voldoende om tegemoet te komen aan de '21st-century-kid'. Al het personeel in dienst van De Kleine Prins is voldoende ICT-competent om leerlingen didactisch en pedagogisch voor te bereiden op zo volledig mogelijk burgerschap in de 21 ste eeuw. Een medewerker moet in de 21e eeuw meer kunnen dan alleen zijn vakkennis overbrengen. De Kleine Prins meet actief de ICT-competenties van zijn personeel en zet al het nodig in om deze competenties op hoog niveau te houden. Het niveau van de ICTcompetenties is onderdeel van het jaargesprek dat iedere medewerker met zijn leidinggevende heeft. We kiezen voor een gezamenlijke aanpak, het combineren van de aanwezige creativiteit, expertise en vakmanschap van de leerkracht, de leerling en zijn ouders. We realiseren op deze manier een omgeving waarin iedere kind zich optimaal kan ontwikkelen. De Kleine Prins brengt kennis, kunde en vaardigheden in de Cloud en biedt onderwijs voor zijn leerlingen, anytime, anyplace, anywhere. Cloudcomputing 2 biedt enorm veel kansen, zó veel dat we nauwelijks kunnen beseffen hoeveel impact het zal hebben op het onderwijs. De verwachting is dan ook dat cloud computing in het huidige decennium een revolutie zal veroorzaken in het onderwijs. Leerlingen van onze scholen hebben altijd de beschikking over een device 3 dat hen toegang verschaft tot de cloud. 2 bron: 3 Apparaten waarmee digitaallesmateriaal kon worden geraadpleegd en verwerkt. De Kleine Prins 19

24 Jaarverslag 2013 DOELSTELLINGEN ICT DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN MIDDELEN Realisatie van een bovenschoolse server omgeving. Voor 2013 staat in het teken van consolidatie en auditing. Komend jaar zal er een onafhankelijke scan op het netwerk worden uitgevoerd. De uitkomsten moeten leiden tot verbeterpunten voor de nabije toekomst.. Ondersteuning door FFWD-IT en een externe partij (Centric). REALISATIE In 2013 heeft er een vergaande vervanging van netwerk infrastructuur plaatsgevonden. In het 3e kwartaal van 2013 is er een onafhankelijke audit op het netwerk gehouden. De firma Centric heeft deze zogenaamde IBA (Infrastructuur Beheerbaarheid Analyse) scan uitgevoerd. DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN MIDDELEN Verbetering en uitbreiding van draadloze netwerken ter voorbereiding op het gebruik mobiele devices van leerlingen en personeel. Offertes worden gevraagd aan verschillende ICT leveranciers (SIMAC ICT Nederland BV, LAN Tech en FFWD-IT). REALISATIE Gerealiseerd, door de firma Lantech. WiFi netwerken op Mytylschool De Trappenberg, Ariane de Ranitz en het bestuursbureau zijn gereed. DOELSTELLING Voor het nieuwe schooljaar is een investering gevraagd voor de aanschaf van 9 digitale schoolborden. Voor volgend jaar zijn dit er 14. Het streven is om in 2014 alle klaslokalen van De Kleine prins te hebben voorzien van digitale borden. DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN MIDDELEN Sinds 2007 is ervaring opgedaan met digitale schoolborden. Invoeringstraject wordt ondersteund door medewerker Onderwijs en ICT. REALISATIE Er zijn 9 digitale borden gerealiseerd. Hierbij zijn 6 SMART borden en 3 verrijdbare LED borden. DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN Vervanging van ICT-werkplekken. Alle werkplekken in onze organisatie zijn maximaal 4 jaar oud. Werkplekken worden aangeschaft na een offertetraject bij minimaal twee leveranciers. MIDDELEN REALISATIE Gerealiseerd. Alle hardware is aangeschaft. Alle werkplekken bij De Kleine Prins zijn jonger dan 4 jaar. De Kleine Prins 20

25 Jaarverslag 2013 DOELSTELLING Ontwikkeling DKP-Web. DKP-web wordt een op Microsoft SharePoint gebaseerd informatie management systeem waarin alle medewerkers, en op termijn ook ouders, van De Kleine Prins de informatie kunnen vinden die op dat moment voor die individuele medewerker of ouder van toepassing is. De invoering van DKP-web is ingekaderd in het ICT-beleidsplan , De toekomst begint nu en gebaseerd op de strategische beleidsagenda De Kleine Prins DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN MIDDELEN De technische infrastructuur is al voorbereid. Ondersteuning door Seven Winds. REALISATIE Met Seven Winds BV is een supportcontract afgesloten. De medewerker Onderwijs & ICT heeft, met ondersteuning van Seven Winds, DKP-web verder uitgebouwd. Alle medewerkers van De Kleine Prins hebben toegang tot DKP-web. Er is een start gemaakt met de voorbereiding van een nieuwe indeling ( ICT project groep voorstel DKP web opbouw). De Kleine Prins 21

26 Jaarverslag 2013 AMBULANTE DIENSTVERLENING DE KLEINE PRINS ALGEMEEN In het strategisch beleidsplan van De Kleine Prins staat geschreven: De Kleine Prins bouwt de Ambulante Begeleiding af. In de Beleidsnotitie Ambulante Begeleiding mei 2013 wordt het volgende toekomstscenario beschreven: De Kleine Prins verzorgt (Voorgezet) Speciaal Onderwijs en is een makelaar/schakelloket in gespecialiseerde onderwijsdienstverlening voor leerlingen met een lichamelijk en/of verstandelijke of meervoudige beperking in de regio Midden-Nederland. Omdat makelaar/schakelloket meer inhoudt dan het bieden van ambulante begeleiding, wordt de naam van de dienst gewijzigd in Ambulante Dienstverlening. WERKTERREIN: KWALITEITSZORG DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN EIGEN MIDDELEN PERSONELE INZET 2013 INHUUR DERDEN, MATERIAALKOSTEN ETC. REALISATIE Alle ambulant begeleiders (AB ers) van De Kleine Prins werken handelingsgericht en vraaggestuurd. Ze zijn in staat de scholen en de samenwerkingsverbanden te ondersteunen om de ondersteuningsvraag te formuleren. De AB ers zorgen ervoor dat de scholen zich ondersteund voelen door de inzet van de AD. Kernwoorden hierbij zijn: flexibiliteit, creativiteit, maatwerk en netwerk van experts. De werkwijze moet aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de SWV en in regio Midden-Nederland. Er wordt gewerkt met een projectgroep, een projectplan met een planning van activiteiten. De projectleider en de leden hebben voldoende ruimte om onderzoek te plegen en pilots te draaien om werkwijze en producten uit te proberen + Inhuur van derden met specifieke expertise. Looptijd: november 2012 juli , ,- Uitgevoerd 2013: Er is veel tijd en energie gestoken in bewustwording en inzicht verwerven in eigen mogelijkheden om het goede gesprek te voeren als ambulant begeleider met de scholen waar leerlingen worden begeleid. Dit is o.a. gebeurd door een 2 tal studiedagen o.l.v. een externe coach waarbij de veranderende rol van de AB er centraal stond. In samenwerking met een aantal SWV is proefgedraaid met het werken van arrangementen en maatwerktrajecten. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van formats c.q. formulieren om de nieuwe werkwijze vast te leggen en te communiceren met SWV. Loopt door in 2014 De Kleine Prins 22

27 Jaarverslag 2013 WERKTERREIN: PERSONEELSBELEID DOELSTELLING AB ers die willen, via scholingstraject bekwaam maken om cluster 4- leerlingen op de reguliere scholen te begeleiden en daarmee de kansen om behoud van werkgelegenheid van de AB ers te vergroten. DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN EIGEN MIDDELEN PERSONELE INZET 2013 De medewerkers in tijd te faciliteren, scholingsaanbod bekostigen, meelopen met AB ers cluster 4 etc. Looptijd: januari 2012 juli INHUUR DERDEN, MATERIAALKOSTEN ETC. REALISATIE Uitgevoerd 2013: Er is een scholingsaanbod gerealiseerd waarop de ambulant begeleiders op vrijwillige basis konden intekenen. Het scholingsaanbod bestond o.a. uit voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, bezoeken van cluster 4 scholen, intervisie. De meeste ABers hebben gebruik gemaakt van onderdelen van dit aanbod. Loopt door in WERKTERREIN: NETWERKEN/EXTERNE CONTACTEN DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN EIGEN MIDDELEN PERSONELE INZET 2013 INHUUR DERDEN, MATERIAALKOSTEN ETC. REALISATIE De Kleine Prins profileren en zichtbaar maken binnen alle SWV s PO en VO in Midden-Nederland om de expertise te delen t.b.v. LG/LZ- en MGleerlingen. In het kader van Passend Onderwijs samenwerkingsafspraken maken over zorgarrangementen voor de lln. op de scholen van De Kleine Prins en de AB-lln. De projectleider AB en een teamleider AB vertegenwoordigen De Kleine Prins in overleggen met SWV s in de regio en participeren in ontwikkelgroepen van de SWV s. Tijdsinvestering: 16 uur voor de teamleider en 6 uur voor de projectleider per week Uitgevoerd 2013: De belangrijke beleidswijziging t.a.v. de toekomst van de AB van De Kleine Prins is met alle SWV in onze regio in persoonlijke gesprekken gecommuniceerd. Een eerste inventarisatie van samenwerking na is geïnventariseerd. Verschillende medewerkers van de AD hebben op verschillende niveau s binnen de samenwerkingsverbanden geparticipeerd in ontwikkelgroepen. Er is een expertisewijzer gemaakt voor het PO en het VO waarin de dienstverleningsproducten op een aantrekkelijke wijze worden weergegeven. 3 x per jaar ontvangen de SWV een Nieuwsbrief en er is een nieuwe website over de AD gemaakt. Een van de medewerkers van de AD is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het doosje met de Kenniskaarten. Er is een procedure ontwikkeld voor alle scholen van De Kleine Prins t.a.v. het traject om te komen tot een Toelaatbaarheidsverklaring en deze is gecommuniceerd met de SWV. Loopt door in De Kleine Prins 23

28 Jaarverslag 2013 MYTYLSCHOOL ARIANE DE RANITZ SO WERKTERREIN: ONDERWIJSINHOUDELIJKE ZAKEN DOELSTELLING Format 1 4 LVS Curriculum in leerlijnen vaststellen per stroom, planmatig werken, ontwikkelingsperspectief vast stellen binnen de pedagogische/ didactische context met toetsing en meting voortgang. Groeps- en individuele handelingsplannen uit LVS 2000 vaststellen. DE BENODIGDE INZET VAN Werkgroep Planmatig Werken; 6 pers x 7 uur binnen NJT. MIDDELEN EN DE De Kleine Prins breed middels deelname Schans. VSO. RANDVOORWAARDEN Wieke de Jager (REaCtys) geeft begeleiding binnen de werkgroep en de stromen. Nascholingsbudget inzetten. ICT-medewerkers DKP onvoldoende formatie om applicatiebeheer, ZIE JAARPLAN NR. 1 begeleiding, scholing etc. te realiseren. Wenselijk 1.0 fte. MIDDELEN REALISATIE DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN ZIE JAARPLAN NR 3 Doelen behaald. De werkgroep is 5 keer bij elkaar geweest en heeft DKP breed flinke stappen gezet in het vaststellen van het curriculum leerlijnen. Dit op de drie deelnemende scholen SO en VSO Ariane en de Schans. Nadere invulling van de leerlijnen per stroom zijn besproken met de medewerkers op de werkvloer. Format 3 Rekenaanpak voor de normaal en moeilijk lerenden. Leerlijnen vaststellen en implementeren. Rekenprognoses vaststellen voor individuele leerlingen. Project Rekenen aanpak: 12 pers x 15 uur binnen NJT in 4 werkbespr. + 3 studiemiddagen (o.l.v. Arlette Buter, groepsplan Rekenen verg. op het nascholingsbudget) Contacten leggen met collega S(B)O-scholen. Aanschaf methode Materiaal Rekenen aanvullend bij methode + software + REWD protocol. MIDDELEN NMl-stroom 1000 ZML stroom 1500 REALISATIE DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN ZIE JAARPLAN NR 4 MIDDELEN EVALUATIE Doelen behaald. Beter inzicht in de huidige rekenmethode geeft aan dat we zeker voor NML een aangepaste rekenmethode nodig hebben. Dit gaat in schooljaar plaatsvinden. Inmiddels kiezen we uit 5 methodes de geschiktste voor de NML. De afdeling ZML heeft het groepsplan rekenen en de leerlijn besproken en aangepast aan de huidige methode van rekenen. Format 4 Chooselt en Switchlt: passende software voor ZML en EMB. Meer personeelsleden scholen in het ontwikkelen van vullingen. Switchlt voor dove leerlingen vullen met filmpjes van de gebaren. 12 dagen uit formatie. Voor een leraar 6 pers x 3 uur binnen NJT. Projectleider ICT inzet binnen DKP. Aanschaf Microfoons, licenties( SFW in netwerk/pcmen PCS), ICT materiaal etc. Gedeeltelijk behaald. De kennis om gebarenfilmpjes te ontwikkelen is niet opgepakt door meer personeelsleden dan degenen die dit al konden. De filmpjes zijn zelfs van de site af en zullen op de nieuwe site weer geplaatst worden. 4 De nummers verwijzen naar de projectplannen en/of jaarplannen. De Kleine Prins 24

29 Jaarverslag 2013 DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN ZIE JAARPLAN NR. 5 MIDDELEN EVALUATIE Format 5 Leerlijn Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Methode PAD en STIP. Middels een nieuwe methode De leerlijnen vaststellen per stroom. Keus nieuwe methode per stroom. Projectgroep 6 pers. x 8 verg. van 2.5 uur binnen de normjaartaak (NJT). Nascholingsbudget in euro studiedag soc./em. dd Doelen behaald. De werkgroep en schoolbrede studiedag sociaal emotioneel georganiseerd met presentaties van de nieuwe PAD en STIP. Deze zijn aangeschaft. In schooljaar zal een genomeerd leerlingvolgsysteem sociaal emotioneel gekozen worden. Op DKP niveau willen we één systeem zodat we kennis kunnen delen. De Kleine Prins 25

30 Jaarverslag 2013 MYTYLSCHOOL ARIANE DE RANITZ VSO WERKTERREIN: TRANSITIE DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN TOELICHTING Alle leerlingen van het VSO lopen een stagetraject dat past bij hun uitstroomprofiel. Er wordt maatwerk geleverd daar waar dat nodig is. Voorbereidingstraject voor doorstroom naar alle vormen van arbeid. Er wordt gewerkt met een projectplan met een planning van activiteiten. Externe ondersteuning door medewerker REaCtys en investeren in het uitbreiden van netwerk van stagebedrijven en interne stageplaatsen. MIDDELEN 2013 Eigen middelen ESF gelden REALISATIE Gerealiseerd. De ESF gelden en eigen middelen zijn ingezet t.b.v. branche gerichte cursussen, extra begeleiding op het gebied van stage en uitstroom. Daarbij hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij we hebben stakeholdersanalyse hebben uitgevoerd en geïnventariseerd waar kansen en mogelijkheden liggen. Dit hebben we verder vormgegeven in beleid. DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN TOELICHTING MIDDELEN REALISATIE Er is voor alle afdelingen een leerlijn Wonen voor alle leerjaren met een overzicht van gebruikte methodes en specifieke activiteiten. Gezamenlijk project met het revalidatieteam en de WARM partners. Inzet uren eigen personeel via afspraken in normjaartaak (njt). Revalidatieteam moet personeel faciliteren om mee te ontwikkelen. Niet Gerealiseerd. Dit project is beëindigd. DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN TOELICHTING MIDDELEN REALISATIE Ontwikkelen en uitvoeren programma die de fitheid van leerlingen bevorderd en opzetten leerlijn gezonde leefstijl. Gezamenlijk project met revalidatieteam met fysiotherapeuten, LOdocenten en mentoren. Inzet uren eigen personeel via njt-afspraken. Revalidatieteam moet personeel faciliteren om mee re ontwikkelen. Gerealiseerd. DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN TOELICHTING MIDDELEN Leerlingen ervaringen op laten doen buiten de reguliere schoolse setting en thuissituatie De werkweken worden financieel ondersteund door subsidies verkregen via de vrienden. Men geeft aan dat de subsidies minder (hoog) worden. De school zal in de toekomst meer moeten gaan bijdragen. REALISATIE Gerealiseerd. Er is een eind afrekening gemaakt in samenspraak met de Vrienden. De Kleine Prins 26

31 Jaarverslag 2013 WERKTERREIN: ONDERWIJSINHOUDELIJKE ZAKEN DOELSTELLING Curriculum ontwikkeling 5- jarig VMBO-aanbod, basis-, kader- en T- leerweg, in samenwerking met het Cals College in IJsselstein. DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN TOELICHTING MIDDELEN 7500 Onze leerlingen doen examen via de extranei regeling bij het Cals College. PTA-ontwikkeling en cijferregistratie examentraject in nauwe samenwerking examensecretaris Cals College. REALISATIE Gerealiseerd. Er zijn dit jaar 4 leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Deze samenwerking wordt verder voortgezet. DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN TOELICHTING MIDDELEN Op een hoger plan brengen van onderwijskwaliteit m.b.t. opbrengstgericht werken en effectief klassenmanagement Inzet uren personeel via njt-afspraken. Bijscholing Externe adviseurs REALISATIE Gedeeltelijk gerealiseerd. Cornelie Kool en Wieke de Jager hebben het MT ondersteund m.b.t. deze twee onderwerpen. Ook is er een intensief programma ingezet m.b.v. Cornelie Kool op het gebied van klassenmanagement. Dit betreft audits, bijscholing, en terugkoppeling. Dit is echter nu nog niet op het gewenste niveau gezien het onderwijsverslag van de inspectie n.a.v. hun bezoek op 10 maart DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN TOELICHTING MIDDELEN Herinrichten van de manier van onderwijsaanbod; digitaal onderwijs Inzet uren personeel via njt-afspraken. Bijscholing Investeringen in ICT-voorzieningen REALISATIE Gedeeltelijk gerealiseerd. Het project is bijna geïmplementeerd en de resultaten zijn tot nu toe positief (zie enquête). Er zijn nog een aantal verbeterpunten. WERKTERREIN: FINANCIËLE EN HUISVESTINGSZAKEN DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN TOELICHTING MIDDELEN Herinricht schoolgebouw School is nu erg rommelig o.a. door verschillend (oud) meubilair. We willen extra investeren in o.a. afsluitbare kasten en andere zaken die maken dat het er netter en professioneler uit gaat zien (schilderen). REALISATIE Gerealiseerd. Zie o.a. beoordeling verslag n.a.v. inspectiebezoek 10 maart Gangen zijn opgeknapt m.b.v. schilderwerk en nieuwe meubels. Op verzoek van personeel zijn diverse verbeteringen aangebracht. DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN TOELICHTING MIDDELEN Zorgen dat de Dotatie voldoende is zodat de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn begroot. Nu staat er voor aan benodigde investeringen terwijl we ongeveer ontvangen voor onderhoud. REALISATIE Gerealiseerd. Er geeft in 2013 een extra dotatie plaatsgevonden. Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd tbv het hoofdgebouw en semi permanente huisvesting. Zie verslag verrichte werkzaamheden i.s.w. MKBB Bouwadvies en begeleiding. De Kleine Prins 27

32 Jaarverslag 2013 MYTYLSCHOOL DE TRAPPENBERG WERKTERREIN: ONDERWIJSINHOUDELIJKE ZAKEN DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN Ontwikkeling van het werkplek-leren Voor de werkplek T-berg wordt een speciale didactische inzet/vaardigheid verwacht om leerlingen met een beperking te kunnen laten voldoen aan de eisen van de reguliere arbeidsmarkt. Na 2 jaar operationeel te zijn geeft de ontwikkeling van de exploitatie aan dat deze activiteit niet (meer) kan draaien zonder een full time beroepskracht. De T-berg heeft zich ontwikkeld tot een professioneel horeca gelegenheid. De T-berg heeft een vaste plek in zijn omgeving. Dat betekent dat er ook professionele exploitatie moet plaats vinden op het gebied van: inkoop, verkoop, hygiëne, boekhouding en opleiding. Deze competenties zijn niet aanwezig bij de huidige personen die de T- berg als leerwerkplek onderwijzen. Er zijn ondernemersvaardigheden noodzakelijk om de leerwerkplek exploitabel te houden. MIDDELEN REALISATIE Opmerking Gezocht gaat worden naar een opleider/leerkracht vanuit de horecarestaurant branche. Vooralsnog zal deze kracht worden toegevoegd aan het personeelsbestand van Mytylschool De Trappenberg. Dit leidt tot dus uitbreiding van fte. In mei 2013 is er een werkleider benoemd ten behoeve van de T-berg. Hij vult voor de T-berg de taken van werkbegeleider uit. Met zijn horecaervaring heeft hij ook het onderdeel catering goed vorm weten te geven. De exploitatie heeft in 2013 een gunstige ontwikkeling doorgemaakt en door verdere professionalisering is de T-berg nu ook in de schoolvakanties open. Er is groei waarneembaar in de dagtoeristen die de T-berg bezoeken. DOELSTELLING Ontwikkeling (aanpassing) leesonderwijs VSO-MG. DE BENODIGDE INZET VAN De visie op het leesonderwijs van VSO-MG maakt dat er andere MIDDELEN EN DE leesactiviteiten (moeten) plaats vinden dan de gebruikelijke. Middelen RANDVOORWAARDEN zullen worden ingezet aan externe deskundigheid en scholing. MIDDELEN REALISATIE Er is een leerkracht opgeleid tot leesspecialist. Deze ontwikkeling loopt de komende jaren door en zal leiden tot verbetering van het leesonderwijs. DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN Digitalisering van de leerling profielschets EMB-groepen t.b.v. kernprobleem en teamdoelstelling (vanuit Onderwijs Revalidatie Plan Groep, ORP). In de EMB-groepen zijn de afgelopen jaren ontwikkelingen geweest die het mogelijk maken om van de zwaar gehandicapte leerling een optimale profielschets te construeren. Het unieke hieraan is dat niet alleen leerkrachten en assistenten deze lijsten moeten invullen maar dat er ook een plek is voor ouders en therapeuten. Om dit te optimaliseren is er een offerte aangevraagd bij een firma die de lijsten kan digitaliseren zodat ouders koenen inloggen en aanvullend op de waarnemingen van leerkracht/assistent/therapeut kunnen scoren. Het programma genereert dan het kernprobleem en de teamdoelstellingen. Deze ontwikkeling is in De Kleine Prins 28

33 Jaarverslag 2013 gang gezet omdat de huidige methodieken (RAP en COPM) niet toereikend zijn om een optimaal beeld van de EMB leerling te genereren. MIDDELEN REALISATIE Het instrument is in 2013 verder ontwikkeld. Omdat het ORP hierin geïntegreerd moest worden is er wel vertraging geweest. Aanvankelijk zou het kernprobleem eruit rollen, maar dat is in de praktijk het hoofdprobleem geworden. De geplande externe ondersteuning is ingezet. Het instrument heeft uiteindelijk de naam EMBO gekregen. EMBO zal medio september 2014 geheel operationeel zijn. WERKTERREIN: TRANSITIE DOELSTELLING Ontwikkeling en uitbreiding transitie mogelijkheden DE BENODIGDE INZET VAN Doordat vso-leerlingen steeds vaker op hun eigen mogelijkheden worden MIDDELEN EN DE aangewezen is het van belang de banden met bedrijfsleven en RANDVOORWAARDEN instellingen aan te halen. De middelen zullen worden gebruikt voor het bezoeken van bedrijven en acquisitie nieuwe bedrijven en instellingen en voor de organisatie van een bedrijven contactdag. Deze activiteit zal na 2014 worden opgenomen in de reguliere werkwijze. MIDDELEN REALISATIE In de afdeling PRO is een nieuwe structuur neergezet. Hier hebben de stagecoördinatoren zich met name mee bezig gehouden. De contacten met externe bedrijven zijn vermeerderd en geïntensiveerd. Door de veranderende regelgeving in de zorg zullen zij echter in 2015 toch weer onder druk komen staan. WERKTERREIN: PERSONELE ZAKEN DOELSTELLING Begeleiding leerkracht(en) LC DE BENODIGDE INZET VAN De LC-functie is een nieuwe functie in de organisatie. MIDDELEN EN DE Voor begeleiding en coaching en scholing op het gebied van adviseren RANDVOORWAARDEN wordt ruimte gegeven. Na 2014 zal procentueel het aantal LC-leerkrachten behaald zijn en de begeleiding worden afgebouwd omdat dan ook gewerkt kan worden met collegiale ondersteuning. MIDDELEN REALISATIE De teamleiders hebben de LC leerkrachten gecoacht en begeleid. De LC leerkrachten hebben een cursus tot interne auditor gevolgd. DOELSTELLING ARBO-beleid DE BENODIGDE INZET VAN Naar aanleiding van de RI&E in 2011 wordt jaarlijks een bedrag MIDDELEN EN DE gereserveerd om aan de jaarlijkse herhalingscursussen van BHV en EHBO RANDVOORWAARDEN te kunnen voldoen en een aantal materialen verbeteringen aan te brengen. MIDDELEN REALISATIE Is conform planning uitgevoerd. Monitoring verloopt via de ARBO commissie van de school. De Kleine Prins 29

34 Jaarverslag 2013 WERKTERREIN: HUISVESTINGSZAKEN EN MEUBILAIR DOELSTELLING Het (minimaal) upgraden van de school zodat de uitstraling van de school het onderwijsconcept blijft ondersteunen. DE BENODIGDE INZET VAN Minimaal is nodig dat er een investering plaats vindt om vloer van hal en MIDDELEN EN gang bij binnenkomst te verbeteren (cosmetische reparatie). RANDVOORWAARDEN Daarnaast zijn een aantal investeringen noodzakelijk die het gebouw veilig en comfortabel houden tot aan de verhuizing. Zie hiervoor het investeringsplan van Marc Kemp. (deze kan andere bedragen bevatten dan hieronder weergegeven. Besteding gebeurt in overleg met CvB) MIDDELEN REALISATIE Activiteiten zijn conform planning en onder leiding van Marc Kemp uitgevoerd. DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN Vernieuwing laatste oud meubilair Een aantal kasten en bureaus in klassen en kantoren zijn oud en vallen uit elkaar. Een gedeelte is al in 2012 vernieuwd. Er zal kritisch gekeken worden naar wat echt noodzakelijk is. MIDDELEN REALISATIE Activiteit is conform planning gerealiseerd. DOELSTELLING Vernieuwing stoelen personeel en krukjes assistenten DE BENODIGDE INZET VAN Bij het vervangen van stoelen in voorgaande jaren bleken er meer aan MIDDELEN EN DE vervanging toe dan was voorzien. Stoelen en krukjes worden intensief RANDVOORWAARDEN gebruikt en slijten hard. In 2013 willen we een laatste investering doen en vanaf 2014 alleen nog opnemen voor onderhoud. MIDDELEN REALISATIE Activiteit is conform planning gerealiseerd. DOELSTELLING Inrichting verzorgingsruimte DE BENODIGDE INZET VAN Geld wordt besteed aan inrichting nieuwe verzorgingsruimte en aan MIDDELEN EN DE vervanging van verzorgingsbedden in ouder ruimte. RANDVOORWAARDEN ( o.a. tillift en onderrijdbare bedden) Dit is een jaarlijkse terugkerende post. MIDDELEN REALISATIE Activiteit is conform planning gerealiseerd. WERKTERREIN: NIEUWE ONTWIKKELINGEN ONDERWIJS DOELSTELLING Impuls in kunstonderwijs, drama, belevingstheater en muziek om te kunnen voldoen aan de kerndoelen. DE BENODIGDE INZET VAN Kunstonderwijs (CKV) is een activiteit welke de leerlingen met een MIDDELEN EN DE beperking in staat stelt om uiting te geven aan handicapbeleving. Het vak RANDVOORWAARDEN CKV behoort echter niet altijd tot de meest ultieme competenties van de groepsleerkrachten. Mytylschool de Trappenberg roept hiervoor de hulp in van externe kunstenaars die in samenwerking en o.l.v. de groepsleerkrachten vorm geven aan CKV in de breedste zin van het woord. Een meerjarenplan wordt hiervoor in 2013 opgeleverd door de cultuur coördinator van de school. MIDDELEN De Kleine Prins 30

35 Jaarverslag 2013 REALISATIE Onder leiding van de vakleerkrachten is het belevingstheater ingevoerd t.b.v. SO en EMB groepen. Het meerjarenplan is niet gerealiseerd. Door het inhuren van externen is een extra impuls aan het cultuuronderwijs gegeven, maar dat heeft niet geleid tot meer afstemming van alle zeven disciplines. Medio voorjaar 2014 zal voor een andere aanpak gekozen gaan worden. DOELSTELLING Voldoen aan eisen voor bewegingsonderwijs om te kunnen werken aan de kerndoelen DE BENODIGDE INZET VAN Het bewegingsonderwijs op de mytylschool is de laatste jaren achterop MIDDELEN EN DE geraakt. Er zijn geen investeringen meer gedaan in gymzaal en materiaal. RANDVOORWAARDEN Veel materiaal is onveilig en ouderwets. Om te kunnen voldoen aan de nieuwste eisen is er een ruime investering nodig. In 2011 is een grote investering gedaan om deze op peil te houden blijft jaarlijks een keuring van apparatuur en vernieuwing van een aantal materialen noodzakelijk. Deze investering staat nu nog op de meerjarenbegroting maar zal vanaf 2015 structureel moeten worden. MIDDELEN REALISATIE Is gerealiseerd al moet e.e.a. nog wel inhoudelijk worden uitgewerkt. DOELSTELLING Ondersteuning van de deskundigheidsbevordering personeel door dramadocent en LC-leerkrachten DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE Door middel van filmpjes gemaakt door eigen personeel worden deskundigheidsbevordering op gebied van: RANDVOORWAARDEN Effectieve instructie Feedback Leerlijnen Opp upp Versterkt en verduidelijkt. Voor het maken van deze opnamen zijn materialen nodig (camera, geluidsinstallatie enz.). MIDDELEN REALISATIE Er zijn binnen de afdeling SO filmpjes gerealiseerd over effectieve instructie en feedback. Deze zijn ook binnen het VSO bekeken, Het effect van de filmpjes is vooralsnog gering, maar zouden wellichter sterker ingezet moeten worden. Er zal nog een filmpje worden gemaakt over PAP. Dit staat voor 2014 op de rol. WERKTERREIN : PR DOELSTELLING Implementatie van de missie: ons onderwijs is passend, praktisch en actief DE BENODIGDE INZET VAN Door middel van foto s op canvas de actieve school in beeld brengen. MIDDELEN EN DE Foto s worden verspreid door de school opgehangen. Er wordt 2 jaar voor RANDVOORWAARDEN genomen om compleet te zijn. MIDDELEN REALISATIE Activiteit is conform planning gerealiseerd. De Kleine Prins 31

36 Jaarverslag 2013 UTRECHTSE BUITENSCHOOL DE SCHANS WERKTERREIN: ALGEMENE, STRATEGISCHE EN ORGANISATORISCHE ZAKEN DOELSTELLING Opstellen jaarplan, evaluatie jaarverslag, schoolgids, website DE BENODIGDE INZET Schoolgids wordt i.s.m. Avant la Lettre gedaan. Overige zaken geen financiële VAN MIDDELEN EN DE consequenties. RANDVOORWAARDEN Bedrag is conform eerdere jaren. Jaarplan/Organisatie, pagina 6. MIDDELEN REALISATIE Er is voor gekozen om de schoolgids digitaal aan te leveren. Dat is voor het eerst gebeurd in september In plaats van een schoolgids is er een kalender gemaakt met de belangrijke data. Deze kalender is voor alle ouders bestemd en heeft 700,00 gekost. WERKTERREIN: ONDERWIJSINHOUDELIJKE ZAKEN DOELSTELLING Dit schooljaar wordt het proces van Opbrengst Gericht Werken verder uitgewerkt en geïmplementeerd. DE BENODIGDE INZET VAN De directie is verantwoordelijk voor een goede scholing waarbij effectieve MIDDELEN EN DE instructie, zelfstandig werken en omgaan met verschillende leerroutes centraal RANDVOORWAARDEN staat. De directie is eindverantwoordelijk. Jaarplan Personeel pag. 4 MIDDELEN REALISATIE Wieke de Jager heeft een studiedag verzorgd met als onderwerp OpbrengstGerichtWerkenen HandelingsGerichtWerken. Verder heeft zij een werkgroep begeleid op het gebied van de verschillende leerroutes en het ontwikkelen van gestandaardiseerde groepsplannen. Kosten DOELSTELLING Werken met referentieniveau taal DE BENODIGDE INZET VAN Werken met referentieniveaus. Een taalcommissie is verantwoordelijk voor het MIDDELEN EN DE voorstel voor het implementeren van een nieuwe leesmethode. RANDVOORWAARDEN De directie is eindverantwoordelijk. Project taalbeleid (format 3) MIDDELEN REALISATIE Nieuwe leesmethode voor aanvankelijk lezen en aanvullende leermiddelen is aangeschaft en geïmplementeerd. Kosten Verder is de methode taalactief vervangen omdat de bestaande methode net aangeschaft was voordat er een nieuwe versie uit kwam. De omruilactie gold alleen nog voor Daarom is het besluit genomen (in overleg met de afdeling financiën) om de nieuwe versie aan te schaffen. Inclusief omruilregeling heeft dat 7000 gekost. DOELSTELLING Werken met de referentieniveau rekenen Rekenstimuleringsactiviteiten DE BENODIGDE INZET VAN Aanschaffen aanvullende materialen voor de diverse niveaus. Mede voor MIDDELEN EN DE leerlingen die meer op praktisch niveau leren. RANDVOORWAARDEN Inzet teamleden. Jaarplan Onderwijs pag. 3 MIDDELEN REALISATIE Omdat het schrijven van de gestandaardiseerde groepsplannen en daarbij de aanschaf van materiaal is vertraagd, is dit niet gerealiseerd. De Kleine Prins 32

37 Jaarverslag 2013 DOELSTELLING Professionalisering leerlingvolgsysteem DE BENODIGDE INZET VAN Inzet medewerker Datacare: begeleiding nog nodig voor 2 jaar. Twee keer MIDDELEN EN DE een half dagdeel per jaar. RANDVOORWAARDEN Jaarplan A1 t/m A2.1(ICT) pagina 10. MIDDELEN WERKTERREIN: PERSONELE ZAKEN DOELSTELLING DE BENODIGDE INZET VAN MIDDELEN EN DE RANDVOORWAARDEN MIDDELEN REALISATIE Nascholing t.b.v. bekwaamheidsdossier (jaarplan pag. 4 en pag. 5) Teamscholing epilepsie, ICT, EHBO, arbo, schoolleider Inzet externen. Om te voldoen aan de criteria voor steunpuntschool epilepsie is er teambreed scholing gevolgd. Kosten Omdat we hiermee voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen was extra scholing niet noodzakelijk. De Kleine Prins 33

38 Jaarverslag 2013 A2 FINANCIEEL BELEID De Kleine Prins 34

39 A2 Continuiteitsparagraaf Kengetal Personele bezetting in fte 228,84 228,21 227,21 222,21.Management en directie 16,58 15,78 15,78 15,78.Onderwijzend personeel 103,4 101,71 101,71 99,71.Overige medewerkers 108,86 110,72 109,72 106,72 Leerlingenaantallen teldatum Ariane de Ranitz so lg leerlingen so lz leerlingen so mgf leerlingen vso lg leerlingen vt vso lz/s leerlingen vsomg leerlingen totaal De Trappenberg so lg leerlingen so lz leerlingen so mgf leerlingen vso lg leerlingen vt vso lz/s leerlingen vsomg leerlingen totaal De Schans so lg leerlingen so lz s leerlingen so mgf leerlingen totaal AD leerlingen so lg leerlingen so lz leerlingen so mgf leerlingen vso lg leerlingen vt vso lz/s leerlingen vsomg leerlingen totaal bve lg leerlingen bve lz leerlingen

40 Balans Activa Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA Passiva VERMOGEN Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Staat / raming van baten en lasten Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Opbrengst samenwerkingsverbanden Overige baten Totaal baten Lasten Salarislasten Overige personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Leermiddelen Totaal lasten Saldo baten en lasten (-/- is negatief) Financiële baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat (-/- is negatief)

41 De meerjarenraming is gebaseerd op de jaarrekening 2013 en de begroting De volgende ontwikkelingen en aannames zijn bij het opstellen van deze raming meegenomen. Balanspositie De investeringen blijven jaarlijks gelijk. De vorderingen blijven jaarlijks De voorzieningen stabiliseren op De kortlopende schulden blijven jaarlijks ca Baten en lasten De AWBZ gelden worden bij de samenwerkingsverbanden aangevraagd en blijven op het niveau van In 2015 vervalt door natuurlijk verloop één arbeidsplaats die niet vervangen wordt. De Trappenberg In Almere is speciaal Onderwijs sinds De VSO school kan nog niet de gevraagde expertise leveren tot op zijn vroegst op 1 augustus Dit betekent dat per 1 augustus 2015 De Trappenberg 15 leerlingen minder krijgt. Dit heeft tot gevolg dat de bekostiging per 1 augustus VSO leerlingen lager wordt, totaal op jaarbasis. Dit betekent dat de formatie moet dalen met 2 docenten en 3 klassenassistenten. Ambulante begeleiding Op 1 augustus 2014 worden de lgf gelden bevroren op de peildatum 1 oktober Op 1 augustus 2014 gaan de BVE middelen rechtstreeks naar de ROC's. Op 1 augustus 2015 gaan de lgf gelden naar de samenwerkingsverbanden. Er geldt voor het schooljaar 2015/2016 nog wel verplichte winkelnering of overname personeel (tripartiete overeenkomst). Met ingang van 2016 vervalt deze verplichting. Het personeel moet dan of overgenomen zijn door de samenwerkingsverbanden of er moeten langdurige detacheringsovereenkomsten of dienstverleningscontracten zijn afgesloten. Wij gaan er vanuit dat de diensten op dat moment bij De Kleine Prins worden afgenomen. 37

42 Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 2013 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. De egalisatierekening is opgenomen onder vooruit ontvangen investeringssubsidies. Activa Passiva materiële vaste activa Eigen vermogen Financiële vaste activa 0 0 Egalisatierekeningen - - Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva Toelichting op de balans: Activa: Materiele vaste activa De materiële vaste activa zijn ten opzichte van 2012 toegenomen met Deze toename wordt o.a. veroorzaakt door voor investering in de nieuwbouw. Vorderingen De vorderingen zijn ten opzichte van 2012 toegenomen met Deze toename wordt veroorzaakt door een éénmalige bijdrage teruggave basispremie WAO/WIA en een vordering op REaCtys. Beide bedragen zijn in 2014 ontvangen. Liquide middelen De liquide middelen zijn ten opzichte van 2012 toegenomen met Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het resultaat. Passiva: Eigen vermogen Het eigen vermogen is ten opzichte van 2012 toegenomen met Deze stijging wordt veroorzaakt door het positieve resultaat. Voorzieningen De post voorzieningen is ten opzichte van 2012 toegenomen met Deze stijging wordt veroorzaakt door toename onderhoudsvoorziening. Kortlopende schulden/ vooruit ontvangen posten De kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2012 toegenomen met Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door vooruit ontvangen AWBZ gelden. 38

43 Analyse resultaat De begroting van 2013 laat een negatief resultaat zien van afgerond Uiteindelijk resulteert een positief bedrijfsresultaat van afgerond Een positief resultaat ten opzichte van de begroting van afgerond Het resultaat over het boekjaar 2012 bedroeg positief. In de navolgende paragraaf een vergelijking tussen het voorgaand boekjaar en begroting en een specificatie van de belangrijkste verschillen. Analyse jaar t-1 en begroting Onderstaand een vergelijking van de exploitatierekening op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2013 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2012 Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Realisatie 2013 Begroting 2013 Verschil Realisatie 2012 Verschil Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Toevoeging aan reserve Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat gewone bedrijfsvoering Buitengewone bedrijfsvoering Totaal resultaat

44 Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten in vergelijking met het resultaat Het gewone resultaat is ten opzichte van 2012 gestegen met Baten Rijksbijdrage OCenW Hogere (normatieve ) rijksbijdrage OCenW De hogere bijdragen hebben betrekking op leerlingengroei en incidentele baten Overige overheidsbijdragen Hogere overheidsbijdragen De hogere bijdragen hebben betrekking op afrekeningen ESF Overige baten Hogere baten De hogere baten hebben betrekking op meer AWBZ bijdragen en uitleen personeel. Lasten Personele lasten Hogere personele lasten Deze hogere personele lasten zijn een saldo van benodigd meer inzet personeel bij de scholen en minder inzet van de ambulante dienst. Huisvestingslasten Hogere huisvestingslasten Deze hogere huisvestingslasten worden veroorzaakt door hogere energielasten en extra toevoeging onderhoudsreserve Overige instellingslasten Leermiddelen In 2012 zijn de leermiddelen onder de overige instellingslasten verantwoord. In 2013 is dit onder een aparte rubriek opgenomen. per school en dienst opgenomen. 40

45 Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten per school en dienst in vergelijking met de begroting Het gewone resultaat is ten opzichte van de begroting hoger Baten Rijksbijdrage OCenW Hogere (normatieve) rijksbijdrage OCenW Mytylschool Ariane De Ranitz positief Oorzaak nabetaling voorgaande jaren, groei aantal leerlingen per 16 januari 2013, extra bekostiging groei per 1 maart 2013, verhoging vergoeding prestatiebox en extra inkomsten in verband met het herfstakkoord. Mytylschool De Trappenberg positief Oorzaak groeibekostiging per 16 januari 2013, verhoging vergoeding prestatiebox en extra inkomsten in verband met de prestatiebox. buitenschool De Schans positief Oorzaak extra inkomsten prestatiebox. Ambulante begeleiding positief Gedurende het schooljaar 2013/2014 heeft een groei van leerlingen plaatsgevonden. Bestuursbureau negatief Overige overheidsbijdragen Hogere overheidsbijdrage Mytylschool Ariane De Ranitz positief Oorzaak eindafrekening ESF voorgaande jaren Mytylschool De Trappenberg positief Oorzaak eindafrekening ESF voorgaande jaren Overige baten Hogere inkomsten uit overige baten Mytylschool Ariane De Ranitz positief Oorzaak zwangerschapsuitkeringen, restitutie premie vervangingsfonds, hogere inkomsten AWBZ en inkomsten levensloop. Mytylschool De Trappenberg positief Oorzaak zwangerschapsuitkeringen, restitutie premie vervangingsfonds, en hogere inkomsten AWBZ. buitenschool De Schans positief Oorzaak zwangerschapsuitkeringen en restitutie premie vervangingsfonds, Ambulante begeleiding positief Oorzaak zwangerschapsuitkeringen en uitleen personeel. Uitleen REaCtys positief Deze post was zowel bij de baten als lasten in de begroting niet meegenomen Per saldo was het saldo nihil. Bestuursbureau positief Oorzaak een teruggaaf WAO/WIA premie inzake eenmalige verlichting werkgeverslasten en uitleen ICT personeel aan REaCtys

46 Lasten Personele lasten Lagere uitgaven personele lasten Mytylschool Ariane De Ranitz lagere lasten Extra personeel welke wel bij de begroting was opgenomen is niet ingezet. Mytylschool De Trappenberg hogere lasten Oorzaak zwangerschapsuitkeringen, extra inzet personeel IVIO en hogere kosten MKBB onderhoud. buitenschool De Schans hogere lasten Oorzaak een personeelslid is voor een gedeelte van zijn aanstelling van Ariane De Ranitz naar De Schans gegaan. Ambulante begeleiding lagere lasten Personeelsleden welke uit dienst zijn gegaan werden niet vervangen en ook de inhuur van ZZPers is afgebouwd. Uitleen REaCtys hogere lasten Deze was zowel bij de baten als lasten in de begroting niet meegenomen Per saldo was het saldo nihil. Bestuursbureau lagere lasten Afschrijvingen Lagere afschrijvingslasten Geplande investeringen zijn uitgesteld en later in het jaar aangeschaft dan begroot. Huisvestingslasten Hogere huisvestingslasten Mytylschool Ariane De Ranitz hogere lasten Extra toevoeging onderhoudsreserve en hogere energielasten dan begroot. Mytylschool De Trappenberg hogere lasten Oorzaak hogere energielasten 2013 en voorgaande jaren. buitenschool De Schans hogere lasten Oorzaak iets lagere energielasten Ambulante begeleiding hogere lasten 898 Conform begroting Bestuursbureau hogere lasten Oorzaak hogere energielasten Overige Instellingslasten Lagere instellingslasten Mytylschool Ariane De Ranitz Oorzaak, lagere kosten leerlingenvervoer en uitbesteding leerlingen Mytylschool De Trappenberg Oorzaak, lagere kosten buitenschoolse activiteiten, projecten en reiskosten buitenschool De Schans Oorzaak, diverse kleine uitgaven zijn lager. Ambulante begeleiding Oorzaak, lagere reiskosten, public relation, kantoorartikelen en ICT. REaCtys -251 Bestuursbureau Oorzaak hogere accountantskosten (risico analyse) en herinrichting FUWA

47 Leermiddelen Lager lasten voor leermiddelen Oorzaak, alle uitgaven bij de scholen en diensten zijn iets lager dan begroot. Mytylschool Ariane De Ranitz Mytylschool De Trappenberg buitenschool De Schans Ambulante begeleiding Bestuursbureau Financiële baten en lasten De rente is iets lager dan begroot door lage rentestand Risicobeheersing en controle Jaarlijks wordt de exploitatie- en investeringsbegroting vastgesteld door het bestuur c.q. goedgekeurd door de raad van toezicht. De begroting wordt per bedrijfsonderdeel vastgelegd en de budgethouder mag zonder toestemming van het college van bestuur geen overschrijdingen hebben. Per kwartaal worden budgetoverzichten gemaakt, welke met de budgethouders besproken worden. Een samenvatting hiervan gaat naar de raad van toezicht. Er is een liquiditeitsbegroting om de kasmiddelen te monitoren. Een meerjarenbegroting is in 2012 vastgesteld en is in 2013 aangepast. Gezien het risicoprofiel van De Kleine Prins woord een weerstandsvermogen van tussen 20 en 30% nagestreefd. Hiervan is 16,7% (jaarrekening 2012) beredeneerd vanuit de in 2013 opgestelde risicoanalyse. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo ,1% Dit bedrag is als volgt samengesteld Afbouw en transitie ambulante begeleiding Daling aantal leerlingen consequenties imagoschade Leegstand huisvesting Invoering passend onderwijs Terugloop Rijksbijdrage Onbenoemde risico's (10% totale baten 2012)

48 Investeringen en financieringsbeleid Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen met eigen middelen voldaan. De investeringen worden gemonitord op basis van de investeringsbegroting. Voor overtollige liquide middelen worden internet spaarrekeningen geopend. Treasuryverslag Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van de stichting. Er worden alleen transacties aangegaan conform het vastgestelde treasury statuut. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door in 2013 gebruik te maken van internet spaarrekeningen. verloop liquide middelen in 2013 begindatum bedrag datum inleg bedrag saldo Internet spaarrekening vrijval vermogensspaarrekening vermogensspaarrekening Postbank kapitaalrekening

49 Financiële instrumenten Algemeen De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico s. Om deze risico s te beheersen heeft de onderneming een beleid opgesteld om de risico s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken. Kredietrisico De vorderingen zijn niet geconcentreerd bij enkele grote tegenpartijen. Voor de maximale kredietrisico s inzake de vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op de vorderingen. De stichting beschikt over standaard aanmaningsprocedures. Renterisico en kasstroomrisico De stichting heeft geen externe financiering aangetrokken waarover renterisico s worden gelopen. Lagere marktrentes leiden wel tot lagere rendementen op liquide middelen. De solvabiliteit en liquiditeitspositie van de stichting worden nauwkeurig bewaakt door het bestuur, in relatie tot intern gestelde streefwaarden. Liquiditeitsrisico De stichting loopt geen significante liquiditeitsrisico's. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan, met uitzondering van de beleggingen in obligaties. De marktwaarde daarvan is vermeld in de toelichting op de jaarrekening. Valutarisico De stichting heeft geen transacties in vreemde valuta. 45

50 Kengetallen Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, het weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor vermelden wij onderstaand de kengetallen: Solvabiliteit: De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Kengetal 2013: Kengetal 2012: 57,7% 50,5% Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen Kengetal 2013: 63,6% Kengetal 2012: 57,3% Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 63,6% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 36,4% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Bij deze definitie adviseert de commissie-don een ondergrens van 20%. Liquiditeit: De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden. Kengetal 2013: 2,4 Kengetal 2012: 2,0 De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,4 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. De stichting heeft op 31 december 2013 de beschikking over aan liquide middelen en heeft daarnaast openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen voor

51 Rentabiliteit: De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten. Kengetal 2013: 7,3% Kengetal 2012: 4,0% In vergelijking met vorig jaar is de ratio toegenomen, hetgeen aangeeft dat in het jaar 2013 hogere inkomsten zijn verantwoord dan in het voorafgaande jaar Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. Definitie 1: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OCW. Kengetal 2013: Kengetal 2012: 21,3% 14,5% Definitie 2: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de totale lasten. Kengetal 2013: 21,3% Kengetal 2012: 14,2% Definitie 3: Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Kengetal 2013: 26,1% Kengetal 2012: 20,0% 47

52 Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. In de eerste definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt. De tweede definitie onderkent dit risico, maar legt daarbij een verband tussen het vrije vermogen en de al dan niet doorlopende lasten. De derde definitie houdt rekening met het gegeven dat de materiële vaste activa gefinancierd kunnen zijn met vreemd vermogen (gemeente, derden). Definitie 1: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OCW Kengetal 2013: 21,3% Kengetal 2012: 14,5% Definitie 2: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de totale lasten Kengetal 2013: Kengetal 2012: 21,3% 14,2% Definitie 3: Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Kengetal 2013: 26,1% Kengetal 2012: 20,0% In de eerste definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt. De tweede definitie onderkent dit risico, maar legt daarbij een verband tussen het vrije vermogen en de al dan niet doorlopende lasten. De derde definitie houdt rekening met het gegeven dat de materiële vaste activa gefinancierd kunnen zijn met vreemd vermogen. Kapitalisatiefactor Kengetal 2013: 44,8% Kengetal 2012: 39,0% Definitie: Balanstotaal minus gebouwen en terreinen/ totale baten. Kengetal 2013: 50,8% Kengetal 2012: 44,7% Definitie. Balanstotaal minus gebouwen en terreinen/ totale baten. De gehanteerde formule voor de kapitalisatiefactor is de totale activa minus terreinen en gebouwen gedeeld door totale baten. De commissie Don heeft de bovengrenzen voor de kapitalisatiefactor geadviseerd. Deze bovengrens is afhankelijk van de omvang van de instelling en varieert van 35% (bij instellingen met baten vanaf 12 miljoen) tot 60% (bij instellingen met baten tot 6 miljoen) Het kengetal van De Kleine Prins is ultimo ,8%, 48

53 JAARREKENING 49

54 B1 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2013 AlgemeenAlgemeen Juridische vorm en activiteiten De organisatie is een stichting; de activiteiten bestaan uit het verzorgen van speciaal onderwijs. De volledige naam van de stichting luidt Stichting De Kleine Prins, statutair gevestigd te Baarn. Het bestuursnummer van de stichting is 41388, de brinnummers van de stichting zijn 02YT, O2YP en 03ND. Verslaggevingsperiode De verslaggevingsperiode is 1 januari 2013 tot en met 31 december Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 50

55 voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen vereisen naar de mening van de directie schattingen en veronderstellingen: Afschrijvingstermijnen materiële vaste activa; Bepaling van voorzieningen. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in obligaties, vorderingen, geldmiddelen, schulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: gekochte leningen en obligaties, verstrekte leningen en overige vorderingen, en overige financiële verplichtingen. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties waarvan de onderneming de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en hiertoe ook in staat is, worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Voor obligaties die zijn gekocht vóór 1 januari 2007 en waarin nadien geen koop- of verkooptransacties meer hebben plaatsgevonden, en die worden aangehouden tot einde van de looptijd, wordt gebruik gemaakt van de overgangsbepaling conform RJ Dat betekent dat de gehanteerde grondslagen vóór 1 januari 2007, namelijk kostprijs of lagere marktwaarde, wordt gehanteerd. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Schulden en overige financiële verplichtingen Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. Bijzondere waardeverminderingen financiële activa Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de tegenpartij, of het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van beleggingen worden op het niveau van specifieke activa in aanmerking genomen. Van alle individueel significante vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de kostprijs van de beleggingen in effecten worden 51

56 Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de kostprijs van de beleggingen in effecten worden direct ten laste van de staat van baten en lasten verantwoord. Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten. Materiële vaste activa De bedrijfsgebouwen en -terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, en materiële vaste activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. Investeringsssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en materiële vaste activa in uitvoering wordt niet afgeschreven. Onderstaand worden de afschrijvingen en per categorie weergegeven en zijn tevens de activeringsgrenzen vermeld. Categorie afschrijvings- afschrijvings- activeringstermijn percentage grens in maanden per jaar in Verbouwingen ,00% NVT Installaties ,00% 500 Kantoormeubilair & inventaris ,00% 500 Schoolmeubilair & inventaris ,00% 500 Huishoudelijke apparatuur & machines ,00% 500 Onderwijskundige apparatuur & machines ,00% 500 ICT 48 25,00% 500 Leermiddelen 72 16,67% 500 Vervoermiddelen 60 20,00% 500 Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Bijzondere waardeverminderingen Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 52

57 Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroomgenererende eenheid geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. Vorderingen De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserves bestaan uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur en waaraan geen specifieke bestemming is gegeven door het bestuur of door derden. De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door het bestuur van de instelling een specifieke bestemming is gegeven. De bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een specifieke bestemming is meegegeven aan de stichting. De stichting heeft de verschillende onderdelen van het eigen vermogen aangemerkt als publiek dan wel privaat vermogen, hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen. Voorzieningen Algemeen Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van: een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Voorziening groot onderhoud Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, een en ander zoals blijkend uit een meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. Jubileumvoorziening De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Personeelsbeloningen/pensioenen 53

58 Personeelsbeloningen/pensioenen Voor de medewerkers is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegdepensioenregeling. Het betreft een collectieve pensioenregeling voor alle medewerkers in de sector die wordt uitgevoerd door ABP. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De dekkingsgraad van ABP per 31 december 2013 bedroeg 105,9%. Conform een herstelplan zoals opgesteld door ABP en goedgekeurd door DNB dient de dekkingsgraad minimaal 104,2% te bedragen. ABP beoordeelt thans welke maatregelen uit het van kracht zijnde herstelplan kunnen worden beëindigd. De van krachte zijnde maatregelen die effect hebben op de stichting zijn m.n. geen aanpassing van pensioenen aan loonontwikkeling indien dekkingsgraad lager is dan 104,2%, en een tijdelijke risico-opslag in de pensioenpremie. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Kortlopende schulden De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen Baten uit Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Uitzondering hierop betreft subsidies met een verrekeningsclausule (geoormerkte gelden). Deze worden als baten verantwoord naarmate besteding van de subsidie conform de daaraan gestelde voorwaarden plaatsvindt. Het niet-bestede deel wordt als vooruitontvangen bijdragen opgenomen onder de kortlopende schulden. Subsidies met een bestedingssuggestie, maar zonder verrekeningsclausule worden in principe direct als bate verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, tenzij sprake is van toekenning voor een schooljaar (dan worden de baten tijdsevenredig aan het schooljaar toegekend) en/of tenzij sprake is een concreet bestedingsplan op basis waarvan besteding na balansdatum zal plaatsvinden (in dat geval wordt de verwerkingswijze van subsidies met een verrekeningsclausule gevolgd). Overige baten Overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 54

59 Bepaling reële waarde De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedpijs. 55

60 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 1 Activa VASTE ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA 1.5 Vorderingen LIQUIDE MIDDELEN 1.7 Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

61 2 Passiva VERMOGEN 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

62 B3 Staat van baten en lasten Begroting Baten 3.1 (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeels lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Leermidelen Totaal lasten Saldo baten en lasten (-/- is negatief) Financiële baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat bedrijfsvoering (-/- is negatief) Saldo buitengewone baten/lasten Totaal resultaat

63 B4 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo Baten en Lasten Aanpassingen voor -afschrijvingen mutaties voorzieningen Overige mutaties eigen vermogen Veranderingen in vlottende middelen - vorderingen schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

64 B5 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 1 Activa 1.2 Materiële vaste activa Schoolgebouw(en) De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de stichting. Het economisch eigendom van De Ariane De Ranitz en De Schans berust bij de gemeente Utrecht en van De Trappenberg bij het revalidatiecentrum De Trappenberg. Voor een overzicht van de onder ons bestuur staande scholen verwijzen wij naar het bestuursverslag. Aanschaf- afschrij- Boek- correctie correctie Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boekwaarde vingen waarde aanschaf afschrijving ringen teringen vingen waarde vingen waarde t/m t/m per vg jaren vg jaren in in in t/m t/m per corr vgj Gebouwen & terreinen Gebouwen/installaties Terreinen Gebouwen in aanbouw Totaal gebouwen & terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen vervoermiddelen Ov. materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa * Zie B1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling. 1.2.a OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen 1.2.a.1OZB waarde gebouwen en terreinen 1.2.a.2Verzekerde waarde gebouwen Bedrag Peildatum niet van toepassing 1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves Boekwaarde ringen teringen waarde Effecten Overige Totaal effecten Totaal financiële vaste activa

65 Vlottende activa 1.5 Vorderingen Debiteuren Belastingdienst SWV Sterk Gemeente Urecht Revalidatiecentrum De Hoogstraat Gemeente Huizen Zwemschool de Blauwe Watervogel Gemeente Utrecht financiele dienstverlening Revalidatiecentrum De Trappenberg Stichting Wielewaal Zwemschool Midden Mytylschool Tilburg Stichting Vrienden Mytylschool Ariane De Ranitz Gemeente Utrecht vastgoed Overige < dan Ministerie van OCW Personeel Materiele vergoeding - - Totaal OCenW Overige overheden Additionele aanvragen Gemeente Overige - - Totaal bijdrage gemeente Overlopende activa Esf subsidie Rente Vervangingsfonds Rekening Stichting vrienden van de Ariane De Ranitz Rekening courant REaCtys Rekeningen courant Henriette Zoete Bredero Revalidatiecentrum Hoogstraat Overige vorderingen Totaal overige Totaal overige vorderingen Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Totaal overlopende activa Totaal vorderingen Liquide middelen De liquide middelen zijn per terstond opeisbaar Kasmiddelen Tegoeden op bank-en girorekeningen Spaarrekeningen Totaal liquide middelen

66 2 Passiva 2.1 Eigen vermogen Stand per Resultaat Overige Stand per mutaties Stichtingskapitaal Algemene reserve (publiek) Bestemmingreserves Bestemmingsreserves publiek Reserve personeel Totaal bestemmingsreserves personeel (publiek) Bestemmingsreserve nulmeting Totaal overige bestemmingsreserves (publiek) Totaal bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat Algemene reserve privaat Reserve giften Kiwanis Overige Totaal overige bestemmingsreserves privaat Totaal bestemmingsreserves privaat Totaal bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen Voor een specificatie per kostenplaats verwijzen wij u naar bijlage D Voorzieningen Mutaties Onderverdeling saldo per Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo < 1 jaar > 1 jaar Onderhoudsvoorzieningen Gebouwen Installaties Totaal onderhoud Algemeen Wachtgeld/loonsancties Spaarverlof Jublilea Seniorenverlof (BAPO) Totaal overige personeel Totaal voorzieningen Voor een specificatie van de voorzieningen per kostenplaats verwijzen wij u naar bijlage D4. 62

67 2.4 Kortlopende schulden Crediteuren Revalidatiecentrum De Trappenberg Stichting speciaal onderwijs midden Nederland Infotheek Cloudwise Maatwerk revalidatie techniek bv FFWD-IT Fast forward IT MKBB bouwadvies Mas architectuur FEWEB post graduate school Argon groep arbeid & gezondheid Scheffers schilders DVEP Energie Heesbeen coaching, advies & management Stichting speciaal centraal Mercado medic nederland Ons bedrijf Immocap SailWise van Alem schoonmaak Dong energy Ivio Neptunus bv Mee Utrecht Lantech bv Keep it clean Agterberg Raet Arbo Vitale Dong energy OSG Brevidius Paint- Factory Holtrop Wellantcollege Overige Ministerie van OCW Lumpsum personeel Regeling jonge leerkrachten Uitkeringen ziektewet Leerlinggebonden financiering Totaal OCW Loonheffing Premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Vakantiegelden Rekening courant REaCtys Berg en Boschschool Galvanitas Stichting Almere speciaal Revalidatiecentrum de Trappenberg Accountantskosten Netto salarissen Overige schulden Overige schulden 65 - Totaal overige kortlopende schulden

68 Overlopende passiva Vooruitontvangen investeringssubsidies preventieve ambulante begeleiding AWBZ Johan Cruijff court Lerarenbeurs Kennisgroep Speciaal Overig vooruit ontvangen Henriette Zoete Ouderbijdrage Special Heroes Overige overlopende passiva Totaal overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

69 B6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Mytylschool Ariane De Ranitz Leaseovereenkomst met Dell. De jaarlasten bedragen Het contract loopt tot Leaseovereenkomst met Dell. De jaarlasten bedragen Het contract loopt tot Mytylschool De Trappenberg Leaseovereenkomst met Dell. De jaarlasten bedragen 189. Het contract loopt tot Leaseovereenkomst met Dell. De jaarlasten bedragen Het contract loopt tot Buitenschool De Schans geen verplichtingen Bestuursbureau Leaseovereenkomst met Dell. De jaarlasten bedragen 563. Het contract loopt tot Raet salarisadministratie. De Jaarlasten bedragen Het contract loopt tot IHP beheer huur de Schoolstraat. De Jaarlasten bedragen Het contract loopt tot De Kleine Prins Canon alle copiers. De Jaarlasten bedragen Het contract loopt tot

70 B7 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN Er zijn geen meldingen van verbonden partijen. 66

71 B8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 3 Baten 2013 begroting Rijksbijdragen (Normatieve) rijksbijdrage OCW Rijksbijdrage OCW Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW subsidies Totaal overige subsidies OCW Totaal (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en-subsidies Overige overheidsbijdragen Totaal overige overheidsbijdragen Overige baten Verhuur Schenking Ouderbijdragen Overige Overige personele baten Overige materiele baten Totaal overige baten Totaal overige baten Totaal baten

72 4 Lasten 4.1 Personeeelslasten 2013 begroting Bruto lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen Dotatie personele voorzieningen - - Personeel niet in loondienst (Na)scholing REaCtys Overig Overige personele lasten Uitkeringen (-/-) Totaal personele lasten gemiddeld aantal fte's Afschrijvingen Gebouwen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa Leermiddelen Totaal afschrijvingen Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoud Klein onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten

73 2013 begroting Overige lasten Salarisadministratie Reis- en verblijfkosten Reproductie en drukwerk Telefoon- en portokosten Kwaliteitzorg Accountantskosten Schoolgids Kantoorartikelen Overige administratie- en beheerslasten Totaal administratie- en beheerslasten Leermiddelen/verbruiksmateriaal ICT Schoolzwemmen Culturele vorming Onderhoud inventaris Leerlingenvervoer Overige Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen Doorbelaste kosten van REaCtys Buitenschoolse activiteiten Wervingskosten Contributies en abonnementen Representatiekosten Kantinekosten Verzekeringen Huishoudelijke kosten Medezeggenschapsraad Public relations Leermiddelen Projecten Overige Totaal overige lasten Leermidelen Leermiddelen Leermidelen ICT Overige middelen t.b.v. leerlingen Toevoeging aan reserve Totaal overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten (-/- is negatief)

74 2013 begroting Financiële baten en lasten Financiële baten 5.1 Rentebaten Overige financiële vaste activa en effecten Totaal financiële baten Financiële lasten 5.5 Rentelasten Overige financiële lasten Totaal financiële lasten Financiële baten en lasten (-/- is negatief) Buitengewone bedrijfsvoering 6.1 Buitengewone baten Transitie REaCTys Personele overdracht REaCtys Buitengewone lasten Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering (-/- is negatief) Resultaat (-/- is negatief)

75 Toelichting behorende tot de jaarrekening WNT Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen dienstbetrekking functie voorzitter naam ingangsdatum einddatum beloning omvang dienstverband dienstverband dienstverband J. Reitsma nvt fte De raad van toezicht is onbezoldigd. realisatie 2013 College van Bestuur J. Reitsma De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, zoals voorheen de WOPT, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen. Voor onderwijsinstellingen is bovendien een specifieke regeling opgesteld door de minister van OCW d.d. 8 december 2012, nr. WJZ/ (10126) houdende verlaagde bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in het onderwijs (Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren). De instelling heeft de beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT. 4.1 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders functie voorzitter naam ingangsdatum einddatum beloning omvang dienstverband dienstverband dienstverband J. Reitsma nvt fte De raad van toezicht is onbezoldigd. realisatie begroting realisatie College van Bestuur J. Reitsma Honoraria van de accountant De volgende accountants honoraria zijn ten laste gebracht van de stichting, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:38a BW van Ree accountants Onderzoek van de jaarrekening KPMG Jaarrekening 2012 van Ree accountants Andere controle opdrachten van Ree accountants

76 B9 Vasstelling jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld door het college van bestuur en de raad van toezicht op 17 juni 2014 te Baarn. college van bestuur raad van toezicht Dhr. J. Reitsma (voorzitter) Mw. E. Schaper (voorzitter) Dhr. M.R. van Hall (waarnemend voorzitter) Mw. E.L. Holten (lid) Dhr. W.J. van der Meer (lid) Dhr. P.H.M. Offerman (lid) 72

77 OVERIGE GEGEVENS 73

78 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het College van Bestuur van Stichting de Kleine Prins Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over 2013 van Stichting de Kleine Prins te Baarn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de Beleidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 74

79 Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting de Kleine Prins per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 in alle van materieel belangzijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ Amstelveen, 17 juni 2014 KPMG Accountants N.V. D. Legez RA 75

80 C2 (VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Resultaat Algemene reserve (publiek) Bestemmingreserves a Bestemmingsreserves publiek a.2.1 Reserve personeel a.2 Totaal bestemmingsreserves personeel (publiek) a.0.3 Reserve projecten Overige a.0 Totaal overige bestemmingsreserves (publiek) a Totaal bestemmingsreserves publiek Totaal bestemmingsreserves -778 Totaal resultaat

81 C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er zijn geen meldingen van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. 77

82 BIJLAGEN 78

83 D1 GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON Naam: Adres: Telefoon: adres: Internetsite: Bestuursnummer: De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen Schoolstraat 53, 3472 CD Baarn Contactpersoon: Dhr. J. Reitsma Telefoon: adres: BRIN-nummers: 02YT Ariane de Ranitz 02YP De Trappenberg 03ND De Schans Ambulante dienst 79

84 D OCW-BIJLAGE Ministerie van OCW Beschikking Toegerekend Ontvangen vooruit ontvangen Te vorderen te betalen Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar voor jaar en datum) beschikking Overlopende post lumpsum / / uitkeringen ziektewet Totaal OCW

85 Model G Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is (regeling OCW-subsidies art. 13 lid 2 sub a) Omschrijving toewijzing bedrag van kosten t/m de activiteiten zijn ultimo verslagjaar kenmerk datum de toewijzing verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond J/N Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel (regeling OC-subsidies art 13, lid 2 sub b) Omschrijving toewijzing bedrag van ontvangen t/m totale kosten te verrekenen kenmerk datum de toewijzing verslagjaar ultimo verslagjaar (subsidieaanvraag is ingetrokken) Situatie 2: doorlopend tot in een volgend verslagjaar (regeling OC-subsidies art 13, lid 2 sub b) Omschrijving kenmerk toewijzing bedrag van saldo ontvangen in kosten in totale kosten saldo nog te besteden datum toewijzing verslagjaar verslagjaar ultimo verslagjaar Lerarenbeurs Lerarenbeurs Lerarenbeurs Lerarenbeurs Lerarenbeurs

86 D4 RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS 2.1 Reserves Mutaties Algemene reserve Saldo Resultaat Overige Saldo mutaties Ariane de Ranitz De Trappenberg De Schans bestuur Ambulante begeleiding Totaal Algemene reserve Ariane de Ranitz SO Ariane de Ranitz VSO Bestemmingsreserves a Bestemmingsreserves publiek Mutaties a.2.1 Reserve personeel Saldo Resultaat Overige Saldo mutaties personeel Totaal Reserve personeel Mutaties a.0.4 Bestemmingsreserve nulmeting Saldo Resultaat Overige Saldo mutaties Ariane de Ranitz De Trappenberg De Schans Totaal Bestemmingsreserve nulmeting

87 2.2 Voorzieningen Onderhoudsvoorzieningen Mutaties 2013 Voorziening Onderhoud gebouwen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Ariane de Ranitz De Trappenberg De Schans Bestursbureau Totaal Voorziening Onderhoud gebouwen Personeelsvoorzieningen Mutaties 2013 Voorziening Spaarverlof Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Ariane de Ranitz De Trappenberg Totaal Voorziening Spaarverlof Mutaties Voorziening jubilea Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Ariane de Ranitz De Trappenberg De Schans Ambulante begeleiding bestuur Totaal Voorziening jubilea

88 D5 Kpl STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 PER KOSTENPLAATS 02YT/Ariane de Ranitz 2013 begroting BATEN 3.1 (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Totaal lasten Saldo baten en lasten (-/- is negatief) Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat (-/- is negatief)

89 D5 Kpl STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 PER KOSTENPLAATS 02YP/De Trappenberg 2013 begroting BATEN 3.1 (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Totaal lasten Saldo baten en lasten (-/- is negatief) Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat (-/- is negatief)

90 D5 Kpl STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 PER KOSTENPLAATS 03ND/De Schans 2013 begroting BATEN 3.1 (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Totaal lasten Saldo baten en lasten (-/- is negatief) Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat (-/- is negatief)

91 D5 Kpl STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 PER KOSTENPLAATS /Ambulante begeleiding 3 BATEN 2013 begroting januari t/m juli 3.1 (Rijks)bijdragen OCW Overige baten Totaal baten LASTEN 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Totaal lasten Saldo baten en lasten (-/- is negatief) Resultaat (-/- is negatief) BATEN 2013 kosten REaCtys 3.1 (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen - Totaal lasten Resultaat (-/- is negatief) - 87

92 D5 Kpl STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 PER KOSTENPLAATS /bestuur 2013 begroting BATEN 3.1 (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Totaal lasten Saldo baten en lasten (-/- is negatief) Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Buitengewone bedrijfsvoering 6.1 Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering Resultaat (-/- is negatief) Dotatie bestemmingsreserven personeel

93 De Kleine Prins Postadres Postbus AB Baarn Bezoekadres Schoolstraat CD Baarn T E W Samenwerkingspartner: Samenwerkingspartner:

Teamleider 2.0 Onderwijsteam SO / EMB

Teamleider 2.0 Onderwijsteam SO / EMB School- en functieprofiel Teamleider 2.0 Onderwijsteam SO / EMB (Schaal 12 / AD CAO-PO) Mytylschool De Trappenberg te Huizen Sollicitatieprocedure Sollicitatie: Een korte motivatiebrief en een uitgebreid

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat De Kleine Prins Expertisecentrum Creërt mogelijkheden Dienstverlening op maat Advies - Begeleiding - Coaching - Voorlichting De Kleine Prins Expertisecentrum Voor onderwijsprofessionals De Kleine Prins

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins Expertisecentrum Creërt mogelijkheden Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins 1 Arrangement Revalidatie en school gaan hand in hand Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website.

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website. NIEU WSBRIEF DECEMBER 2016 De Kleine Prins Nieuwsbrief Voor u ligt de nieuwsbrief van De Kleine Prins, met daarin onder andere de nieuwste diensten van ons Expertisecentrum en informatie over deeltijdarrangementen.

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Beleidsdomein Onderwijs 1. De opbrengsten van SKOSO zijn stabiel en liggen op het niveau dat van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Ontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIENAAM Hoofd Bedrijfsvoering CODERING DKP13-104 ORGANISATIE Stichting De Kleine Prins ONDERDEEL Bestuursbureau SALARISSCHAAL 12 INDELINGSNIVEAU Vc FUWASYS-ADVIES 12 - Vc WERKTERREIN

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Teamleider Onderwijsteam S.O.

Teamleider Onderwijsteam S.O. School- en functieprofiel Teamleider Onderwijsteam S.O. (Schaal AD CAO-PO) Mytylschool De Trappenberg Huizen Versie 18-10-2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Sjoerd Molenaar, BeteoR,

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1. Algemeen JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1.1 Samenstelling en taakverdeling Ineke Wijkhuijs personeel (voorzitter) Saskia Eggermont personeel (secretaris) (tot augustus 2015, i.v.m.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat) Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 02YT Onderzoeksnummer: 110484 Onderzoek uitgevoerd op: 27 en 29 januari 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2017-2019 Uitleg procedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2017. Iedere school die wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken VASTGESTELD KADER OP OPBRENGSTGERICHT WERKEN VAN SKO WEST-FRIESLAND I WIJ WERKEN AAN DE BREDE ONTWIKKELING VAN HET KIND II WIJ STELLEN AMBITEUZE EN REALISTISCHE DOELEN III WIJ WERKEN

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Functie-informatie Functienaam Teamleider Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie