Communicatiedomeinen Examennummer: Datum: 22 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiedomeinen Examennummer: 72761 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur"

Transcriptie

1 Communicatiedomeinen Examennummer: Datum: 22 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen - Rekenmachine Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 1 punt. 1. Wat geldt voor de volgende beweringen? I. Interne communicatie heeft 3 hoofdfuncties: taakinformatie, kennismanagement en beleidsinformatie. II. Interne communicatie richt zich voornamelijk op de prosumers onder de medewerkers. c. I en II zijn beide niet juist. 2. Wat geldt voor de volgende beweringen? I. Als feitelijk koopgedrag de doelstelling is, dan spreken we van een gesloten propositie. II. Een nadeel van een gedragsdoelstelling is dat de effecten niet ondubbelzinnig kunnen worden vastgesteld. c. I en II zijn beide juist. 3. Wat is het doel van de social media Yammer en SocialCast? a. en b. Microbloggen c. Vodcasting NCOI Opleidingsgroep 1

3 4. Organisatie X wil graag de informatievoorziening en kennisdeling binnen de organisatie vergroten. De organisatie kiest ervoor om een intranet op te tuigen. De organisatie wil gaan werken met doelgroepsegmentatie. Het doel is om medewerkers van verschillende afdelingen en met gemeenschappelijke interesses aan elkaar te kunnen koppelen. Zodat zij kennis met elkaar gaan delen over de werkzaamheden waar zij in zijn geïnteresseerd. Welke vorm van casting kan de organisatie hiervoor gebruiken? a. Broadcasting b. Narrowcasting. c. Webcasting 5. In organisatie X wordt beleid bepaald in overleg tussen directie en specialisten. De horizontale communicatie beperkt zich tot de coördinatie van directe werkzaamheden en vakinhoudelijke uitwisseling tussen collega s. Bij welke organisatiestructuur van Mintzberg sluit deze organisatie aan, op basis van de interne communicatie zoals hierboven beschreven? a. Ondernemende structuur b. Professionele bureaucratie c. Zendingsorganisatie 6. Hoe heet reclame die tot doel heeft negatieve publiciteit te weerleggen of het eigen standpunt onder de aandacht te brengen? a. Buitenreclame b. Pleitreclame c. Reputatiereclame 7. Hersey en Blanchard onderscheiden 4 stijlen van leidinggeven op basis van de aspecten taakgerichtheid en mensgerichtheid. Welke stijl kenmerkt zich door een lage taakgerichtheid en een lage mensgerichtheid? a. Bevelende stijl b. Delegerende stijl c. Onderhandelende stijl 8. Organisatie X wil graag dat alle afdelingen flexibeler gaan werken, zodat de klant sneller wordt bediend. De directie besluit interactieve werksessies te organiseren. Het doel daarvan is betekenis te geven aan de nieuwe norm (flexibiliteit). Aan welke kernfunctie van interne communicatie wordt hier invulling gegeven? a. Bindfunctie b. Procesfunctie c. Smeerfunctie NCOI Opleidingsgroep 2

4 9. De organisatie staat aan de vooravond van een intern veranderingsproces. De directeur bespreekt het veranderingsproces met zijn managementteam. De leden van het managementteam informeren op hun beurt de hoofden van de afdelingen. Deze hoofden informeren de groepsleiders en zij informeren, ten slotte, de medewerkers. Hoe heet het interne communicatiemodel dat hier wordt gehanteerd? a. Cascademodel b. Loopingmodel c. Netwerkmodel 10. In de praktijk wordt een aantal soorten communicatienetwerken ten behoeve van interne communicatie onderscheiden. Welk soort netwerk is het minst effectief? a. Cirkel b. Keten c. Ster 11. Wat geldt voor de volgende beweringen? I. Deal en Kennedy onderscheiden vier typen cultuuruitingen: symbolen, helden, rituelen en waarden. II. Het ESH-model (Weggeman e.a.) bestaat uit de elementen strategie, structuur, cultuur, managementstijl, personeel en systemen. c. I en II zijn beide juist. 12. Producten (goederen én diensten) zijn de laatste jaren steeds meer op elkaar gaan lijken ( me-too producten ). Welk van de onderstaande ontwikkelingen is daar een gevolg van? a. Meer aandacht voor corporate communicatie. b. Meer nadruk op cognitieve informatie in advertenties. c. Meer vergelijkende reclame. 13. Wat wordt omschreven in een strategie? a. De opdracht die de organisatie zichzelf oplegt. b. Hoe de organisatie haar doel gaat bereiken. c. Wie of wat de organisatie is en waar de organisatie naartoe wil. 3 NCOI Opleidingsgroep

5 14. Uit welke vier elementen bestaat Identiteit in het bovenstaande model van Birkgit en Stadler? a. Persoonlijkheid, gedrag, symboliek en communicatie b. Strategie, gedrag, symboliek en persoonlijkheid c. Visie, missie, symboliek en communicatie 15. Wat geldt voor de volgende beweringen? I. Een imago is een algemeen geaggregeerd beeld van alle stakeholders van de organisatie. II. Een reputatie is een perceptie van een deelaspect van een deelaspect van de organisatie. c. I en II zijn beide niet juist. 16. Een firma wordt beschuldigd van het verwerken van paardenvlees in rundergehakt. Door middel van crisiscommunicatie wordt getracht beschadiging van het merkimago te voorkomen. Binnen welke vorm van reputatiemanagement past de gekozen aanpak? a. Strategisch-defensief reputatiemanagement b. Tactisch-assertief reputatiemanagement c. Tactisch-defensief reputatiemanagement 17. Welke drie elementen hebben een rol bij de vormgeving van de positionering van het merk of product? a. Het merk/product, de afnemer en de complete productlijn. b. Het merk/product, de afnemer en de concurrerende merken. c. Het merk/product, de afnemer en de producteigenschappen. NCOI Opleidingsgroep 4

6 18. In de aanloop naar het WK-voetbal start een supermarkt een reclamecampagne. Bij besteding van 15,- ontvangt de klant een pakketje voetbalplaatjes. Welke vorm van corporate advertising wordt hier ingezet? a. Corporate defensive advertising b. Corporate image advertising c. Corporate issue advertising 19. Waarop heeft institutionele reclame betrekking? a. De bedrijfskolom b. De organisatie c. Het totale assortiment 20. LIVA brengt een breed assortiment producten op de markt. Onder elke merknaam staat de aanduiding a LIVA product. Hoe heet de merkstrategie die LIVA toepast? a. Branded strategie b. Endorsed strategie c. Monolithische strategie 21. Wat voor doel is het vergroten van de merkbekendheid van 60% naar 70%? a. Affectief doel b. Cognitief doel c. Conatief doel 22. Wat is de beste manier om een communicatiebudget vast te stellen? a. Anticyclisch budgetteren b. Concurrentiegeoriënteerd budgetteren c. Taakstellend budgetteren 23. Wat geldt voor de onderstaande beweringen? I. Voor sterke merken die een grote voorkeurspositie bij de consument hebben, is thematische reclame de dominante vorm van reclame. II. Afwegingsgoederen zijn goederen waarvan de consument voor de aankoop al weet welk merk men gaat kopen. a. Alleen I is juist c. I en II zijn beide juist. 5 NCOI Opleidingsgroep

7 24. Wat is volgens Kovach en Rosenstiel de eerste verplichting van een journalist? a. Het dienen van de waarheid. b. Het eigen geweten volgen. c. Zaken van belang presenteren als interessant en relevant. 25. Bij het bepalen van de beoogde communicatiedoelgroep let een communicatiemanager vooral op attitudes, interesses en opinies. Op welke doelgroepkenmerken richt deze communicatiemanager zich? a. Geografische kenmerken b. Psychografische kenmerken c. Sociale kenmerken 26. Bij welke product-marktcombinatie is het logisch om persoonlijke verkoop als marketingcommunicatie-instrument in te zetten? a. Een dienstverlenend product met betrekking tot rioolontstopping voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. b. Een schoonmaakproduct dat via grote retailketens aan particulieren wordt verkocht. c. Een technisch geavanceerd prepress product voor de zakelijke markt. 27. Het management van een grote, multinationale organisatie wil social media gaan inzetten voor het delen van kennis tussen de medewerkers van de organisatie. Doel daarvan is het algemene kennisniveau op een hoger plan te brengen en bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten sneller te laten verlopen. Welke mix van social media is het meest geschikt voor het doel van dit managementteam? a. Twitter, Yammer, Facebook en Virtueel kantoor b. Wiki met best practices, Facebook en LinkedIn c. Wiki s, discussiefora en SharePoint met gekoppelde agenda s 28. Wat geldt voor de volgende beweringen? I. Bij een push-strategie kiest de producent voor consumentenreclame en consumentenpromoties. II. Een pull-strategie heeft tot doel merkvoorkeur bij de retailer te creëren. c. I en II zijn beide niet juist. NCOI Opleidingsgroep 6

8 29. Met campagnes en andere uitingen probeert de Europese Unie de publieke opinie te beïnvloeden. Welke term is hierop van toepassing? a. Propaganda b. Reclame c. Voorlichting 30. Welke van de onderstaande doelstellingen is een marketingcommunicatiedoelstelling? a. Binnen 1 jaar na de start van de campagne is de naamsbekendheid binnen de doelgroep gestegen tot 25%. b. Binnen 2 maanden na de start van de campagne een afzetverhoging realiseren van 10%. c. Binnen 1 jaar na de start van de campagne extra omzet. 31. Een organisator van dancefestivals gaat klassieke concerten in het concertgebouw organiseren, waarbij men zich richt op de doelgroep ouderen. Van welke groeistrategie in termen van Ansoff is hier sprake? a. Diversificatie b. Marktpenetratie c. Productontwikkeling 32. In een reclame voor luiers wordt aangegeven dat het kind en de ouders een goede nachtrust hebben, omdat de luier tot wel 12 uur lang droogheid biedt. Van welke positioneringsstrategie is hier sprake? a. Informationele positionering b. Transformationele positionering c. Tweezijdige positionering 33. Een bepaald medium bereikt mensen, van wie er tot de doelgroep behoren. Wat is de mediumdekking? a. 25% b. 57,5% c. 60% 7 NCOI Opleidingsgroep

9 34. Een belangrijk kenmerk van reclame is dat de afzender bekend is, maar soms wordt dat uitgangspunt losgelaten. Welke term is van toepassing op bovenstaande reclame-uiting? a. Advertorial b. Teaser c. Testimonial 35. Het uitgangspunt van dit model is dat de resultaten van marketingcommunicatie alleen kunnen worden gemeten als vooraf duidelijk wordt vastgelegd wat de communicatiedoelstellingen zijn. Welk model wordt hier beschreven? a. AIDA-model b. DAGMAR-model c. VOCATIO-model 36. Een vaktijdschrift wordt gratis toegezonden aan vakbeoefenaren. Het enige wat deze abonnees moeten doen, is hun persoons- en bedrijfsgegevens aan de uitgever verstrekken. Welke term is hier van toepassing? a. Affiliate network b. Controlled circulation c. Linking pin 37. Een klusprogramma wordt gesponsord door een bepaald merk. Via een korte vermelding aan het begin en aan het einde van het programma wordt duidelijk gemaakt dat het programma mede mogelijk werd gemaakt door het merk. Welke non-spot advertising wordt hier ingezet? a. Billboarding b. Inscript sponsoring c. Programmaparticipatie NCOI Opleidingsgroep 8

10 38. Wat is de reden dat non-spot advertising steeds meer in de belangstelling van televisieadverteerders komt te staan? a. Het heeft meer impact door de onverwachte aanwezigheid. b. Het is een manier om beter onder de aandacht van de consument te komen. c. Het is goedkoper dan spot advertising. 39. Wat geldt voor de volgende beweringen? I. I. Voorbeelden van external pacing zijn televisie, radio en de bioscoop. II. II. Bij decentrale pacing heeft de consument zelf invloed op tempo en volgorde van de communicatie-uitingen. c. I en II zijn beide juist. 40. Welke van onderstaande beschrijvingen is een voorbeeld van marketing-pr? a. Een beurs waar automerken hun producten aan het publiek tonen. b. Een redactioneel artikel in een autoblad over de nieuwste technologie die in auto X is verwerkt. c. Het versturen van een persbericht met betrekking tot een voorgenomen fusie van twee automerken. 9 NCOI Opleidingsgroep

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management en organisatie Examennummer: 71532 Datum: 14 april 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40

Nadere informatie

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. Kwaliteits- en servicemanagement Examennummer: 72484 Datum: 13 april 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Antwoorden op de kennisvragen

Antwoorden op de kennisvragen Basisboek marketingcommunicatie Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 Deze antwoorden op de kennisvragen horen bij Basisboek marketingcommunicatie

Nadere informatie

U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen).

U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). NIMA COMMUNICATIE-A1 OEFENEXAMEN EXAMENOPGAVEN MODULE A1, ONDERDEEL 1 EN 2 Tijd: 10.00 12.00 uur (2 uur) U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). Het is

Nadere informatie

Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Management & Organisatie Examennummer: 19650 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40

Nadere informatie

Integrale communicatie

Integrale communicatie 1 Media De hier behandelde media vormen een uitbreiding en een aanvulling op datgene wat in het boek Marketing voor retailers in hoofdstuk 4 'Van winkelformule tot merk' wordt behandeld. Media, en het

Nadere informatie

Analyse van de marketingcommunicatie van Canon

Analyse van de marketingcommunicatie van Canon Analyse van de marketingcommunicatie van Canon Project: De markt en communicatie Leiden, 12 december 2003 Projectbegeleider: Merel Kleisen Projectleden: Caroline van Ginkel, Jan Hendriks, Marissa Kabelaar,

Nadere informatie

NIMA MARKETINGCOMMUNICATIE-B1 OEFENEXAMEN DEFINITIEVE ANTWOORDEN

NIMA MARKETINGCOMMUNICATIE-B1 OEFENEXAMEN DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 ONDERDEEL 1 Vraag 1 (20 punten) a. Leg uit wat

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE 28 JANUARI 2014

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE 28 JANUARI 2014 Vragen bij de case Ingenieursbureau De Prins BV (totaal 203 punten) Vraag 1 (46 punten) a. Stel voor het oorspronkelijke bedrijf De Prins een SWOT-analyse voor 2011 samen. Noem twee items per kwadrant.

Nadere informatie

Strategisch Communicatiemanagement Een bedrijfskundige discipline

Strategisch Communicatiemanagement Een bedrijfskundige discipline Strategisch Communicatiemanagement Een bedrijfskundige discipline Met strategisch communicatiemanagement willen we op een structurele en geïntegreerde manier naar communicatie kijken. Het uiteindelijke

Nadere informatie

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Management en organisatie Examennummer: 91935 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

De rol van communicatie in organisaties

De rol van communicatie in organisaties De rol van communicatie in organisaties Naam: xxxxxxx Studentnummer: xxxxxx Datum: 04-01-2013 Opleidingsinstituut: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: HBO Bedrijfskunde 1 Jaar Naam module: Communicatie

Nadere informatie

Sponsoren... waarom zou ik?

Sponsoren... waarom zou ik? Sponsoren... waarom zou ik? Een onderzoek naar de benaderingsstrategie van musea om bedrijven te laten sponsoren. Afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap, Universiteit Twente,

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Pieter Versluis 507783 pieter.versluis@hva.nl 2 Voorwoord Begin februari was het moment dat de afstudeerders gingen beginnen met het laatste project

Nadere informatie

Methode voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan

Methode voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan Methode voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan Inleiding Uit de praktijk blijkt dat organisaties de volgende vragen hebben: op welke manier zetten wij social media in? Hoe gaan we onze

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Communicatieverantwoordelijke. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Communicatieverantwoordelijke. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Communicatieverantwoordelijke Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000

Nadere informatie

Social media en projecten (Op basis van een uitgave van KING, 2011 ook beschikbaar in PDF via www.dordrecht.nl/web20)

Social media en projecten (Op basis van een uitgave van KING, 2011 ook beschikbaar in PDF via www.dordrecht.nl/web20) Social media en projecten (Op basis van een uitgave van KING, 2011 ook beschikbaar in PDF via www.dordrecht.nl/web20) Inleiding Het onderwerp sociale media vraagt om een heel directe beschouwing, omdat

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Kennisportfolio. Overzicht van alle vakken en modellen uit jaar 2. Mariska Vogels

Kennisportfolio. Overzicht van alle vakken en modellen uit jaar 2. Mariska Vogels Kennisportfolio Overzicht van alle vakken en modellen uit jaar 2 Mariska Vogels Kennisportfolio Hoofdfase Jaar 2 Inhoudsopgave Blok 1: Klant... 3 Bedrijfseconomie... 3 Recht... 5 Marketing... 5 Marketingcommunicatie...

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN SUCCESVOL DEELNEMEN NVBO NVBO. www.nvbo.nl NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN

NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN SUCCESVOL DEELNEMEN NVBO NVBO. www.nvbo.nl NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN SUCCESVOL DEELNEMEN HAAL ALLES UIT UW BEURS! De beurs is de meest directe vorm van marketing Marketing is een complex vakgebied waarbij gebruik gemaakt kan worden van vele verschillende tools. Van alle

Nadere informatie

Ko Floor & Fred van Raaij

Ko Floor & Fred van Raaij Ko Floor & Fred van Raaij Marketingcommunicatiestrategie Zesde druk Marketingcommunicatiestrategie Marketing- communicatie- strategie Drs. J.M.G. Floor Prof. dr. W.F. van Raaij Reclame / Online marketingcommunicatie

Nadere informatie

Theater Diligentia. Marketingcommunicatieplan

Theater Diligentia. Marketingcommunicatieplan Theater Diligentia Marketingcommunicatieplan Team 4: teamintelligentia 7 april 2010 Voorwoord Voor het derde project van het eerste jaar van de opleiding Communicatie: specialisatie Digitale Media aan

Nadere informatie

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid `Van 3 naar 1` Medemogelijk gemaakt door: Olivia van der Stap Milou de Haan Josanne van der Leij Sam van den Brink Charles Wijnen Gonzales Datum 25-11-2010

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

17. Vaststelling van de effecten van marketing- 33. communicatie op het Internet

17. Vaststelling van de effecten van marketing- 33. communicatie op het Internet 17. Vaststelling van de effecten van marketing- 33. communicatie op het Internet L.P. HOEK en W.F. VAN RAAIJ SAMENVATTING In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de factoren die van belang zijn

Nadere informatie

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur 1. Verandering in strategie, structuur of cultuur Een verandering is een ingrijpende wijziging in het functioneren van een organisatie of in het functioneren van mensen binnen een organisatie (Wissema

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie