Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: / Betreft: verzoek om openbaarmaking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking"

Transcriptie

1 Besluit Kenmerk: / Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van Broadcast Newco Two B.V. (hierna: verzoeker) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob). A. Verloop van de procedure 1. Op 13 februari 2014 heeft verzoeker een verzoek op grond van de Wob ingediend. 2. Bij brief van 26 februari 2014 (kenmerk /623041) heeft het Commissariaat de ontvangst van het verzoek bevestigd en meegedeeld dat gelet op de omvang van het verzoek de termijn van artikel 6, eerste lid, van de Wob, ingevolge artikel 6, tweede lid, van de Wob met vier weken werd verdaagd. 3. Bij en brief van 7 april 2014 (kenmerk: /624763) heeft het Commissariaat verzoeker medegedeeld dat de termijn voor de behandeling van het verzoek ingevolge het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de Wob werd opgeschort tot aan de dag waarop door de belanghebbende(n) een zienswijze naar voren is gebracht dan wel de daarvoor gestelde termijn was verstreken. 4. Bij brieven van 8 april 2014 heeft het Commissariaat, met toepassing van artikel 4:8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de belanghebbenden Wedel Communications B.V. (kenmerk: /624759) en Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland (hierna: SCOEZH) (kenmerk: /624759) in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen. 5. Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en op 5 mei 2014 een zienswijze ingediend. 1

2 B. Het verzoek 6. Er wordt verzocht om openbaarmaking van alle inkomende, uitgaande en bij het Commissariaat in welke vorm dan ook op gegevensdragers aanwezige informatie die betrekking heeft op zijn taak als handhaver en toezichthouder van de mediawetgeving over de periode van 1 januari 2003 tot en met de datum van het te nemen besluit, met betrekking tot de volgende vennootschappen: - de besloten vennootschap Wedel Communications B.V., met het KVK-nummer , gevestigd aan de Sisalbaan 5a, kantoornr. 5, te (2352 AZ) Leiderdorp; - de besloten vennootschap YOUTOO Holding B.V., met het KVK-nummer , gevestigd aan de Laan van Waalhaven te (2497 GP) Den Haag; - de besloten vennootschap Wedel Software B.V., met het KVK-nummer , gevestigd aan de Laan van Waalhaven te (2497 GP) Den Haag; - de besloten vennootschap YOUTOO Management B.V., met het KVK-nummer , gevestigd aan de Laan van Waalhaven te (2497 GP) Den Haag; - de stichting SCOEZH, met het KVK-nummer , gevestigd aan de Bleiswijkseweg 43-C te Marktlaan 1-3 t (2712 PB) Zoetermeer; - de stichting Stichting Administratiekantoor YOUTOO Holding, met het KVK-nummer , gevestigd aan de Laan van Waalhaven te (2497 GP) Den Haag; - elke andere vennootschap of entiteit die de handelsnaam FRESH.FM draagt, alsmede - de persoon van xxx, geboren op xxx te xxx. 7. Onder verwijzing naar artikel 7, tweede lid van de Wob heeft verzoeker verzocht de stukken zo veel als mogelijk aan te leveren per aan de gemachtigde van verzoeker, of desgewenst in digitale vorm op een USB-stick of cd. C. Zienswijzen 8. Het Commissariaat heeft de belanghebbenden genoemd in randnummer 6 van wie het Commissariaat documenten in haar bezit heeft, in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ingevolge het bepaalde in artikel 4:8, eerste lid, van de Awb. 9. Het Commissariaat heeft van SCOEZH een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze komt, zakelijk weergegeven, op het volgende neer. SCOEZH is van mening dat het doel van het verzoek is om informatie over de verschillende (rechts)personen te achterhalen welke verzoeker zou willen gebruiken in verband met executie en verhaal van het vonnis in een civiele procedure welke verzoeker had aangespannen tegen Wedel Communications B.V. SCOEZH is van mening dat deze (rechts)personen bij inwilliging van het verzoek onevenredig benadeeld zouden worden in de zin van artikel 10, tweede lid, aanhef onder g van de Wob. SCOEZH stelt dat het Wob-verzoek daarom zou moeten worden geweigerd. 10. Daarnaast stelt SCOEZH dat alleen informatie mag worden verstrekt met betrekking tot de (rechts)personen die betrekking heeft op zijn taak als handhaver en toezichthouder van de mediawetgeving, waarbij vertrouwelijke bedrijfs- en/of persoonsgegevens op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef onder c en de alsmede tweede lid, aanhef onder e van de Wob dienen te worden geanonimiseerd. 2

3 D. Relevante wettelijke bepalingen 11. Voor de relevante wettelijke bepalingen wordt verwezen naar Bijlage 1 bij dit besluit. E. Beoordeling van het verzoek 12. Het uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor een ieder een recht op openbaarmaking van informatie bestaat. Bij de afweging omtrent het openbaar maken van informatie mag de persoon of het oogmerk van de verzoeker geen enkele rol spelen. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering, welk belang de Wob vooronderstelt. 13. Het Commissariaat stelt vast dat sprake is van een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wob en dat de verzoeker conform het tweede lid van dat artikel de bestuurlijke aangelegenheden heeft vermeld waarover hij informatie wenst te ontvangen. Verzameling en ordening van de documenten 14. Het Commissariaat heeft een inventarisatie gemaakt van de documenten die vallen onder de reikwijdte van het verzoek, zoals hierboven onder randnummer 6 geformuleerd. Daartoe is zowel het fysieke archief als het geautomatiseerde zaaksysteem van het Commissariaat geraadpleegt. 15. Uit de inventarisatie is gebleken dat geen documenten aanwezig zijn die betrekking hebben op Youtoo Holding B.V., Wedel Software B.V., Youtoo Management B.V. en Stichting Administratiekantoor Youtoo Holding. Ten aanzien van deze rechtspersonen kan het verzoek daarom niet worden ingewilligd. 16. Overzichten van de resultaten van de inventarisatie zijn weergegeven in Bijlage 2 bij dit besluit. 17. Ter toelichting bij die bijlage dient dat van vijf dossiers over de gevraagde periode uitsluitend een schriftelijk exemplaar in het archief van het Commissariaat aanwezig is. Die dossiers zijn per zaaknummer weergegeven, omdat op documentniveau destijds geen nummering is aangebracht. De overige documenten zijn per dossier met zaaknummer op documentniveau met documentnummer weergegeven. 18. In ieder dossier is per document getoetst of zich met betrekking tot de openbaarmaking van het document en/of de erin vervatte informatie een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 10 en/of artikel 11 van de Wob voordoet. Indien dat het geval is, is in het overzicht van Bijlage 2 telkens bij het betreffende document aangegeven aan welke uitzonderingsgrond toepassing is gegeven. Uitzonderingsgronden 19. Ter nadere toelichting op het niet of gedeeltelijk niet openbaar maken van documenten en/of daarin vervatte informatie zoals weergegeven in de bijlagen, dient het volgende. 3

4 20. Ten aanzien van de vraag of sprake is van persoonsgegevens in de zin van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob heeft het Commissariaat, uit oogpunt van zorgvuldigheid en doelmatigheid, behoudens de hierna te noemen uitzonderingen, alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in de betrokken documenten onleesbaar gemaakt Niet onleesbaar gemaakt zijn de namen van de voorzitter en leden van het college van het Commissariaat, en namen van personen die handel(d)en in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, waarbij het met name gaat om advocaten en accountants. 22. Alle informatie in documenten die betrekking hebben op bedrijfsprocessen en waarin financiële gegevens zijn opgenomen, zoals arbeidsovereenkomsten, intentieverklaringen, zendtijdovereenkomsten, financieringsvoorstellen, overeenkomsten met derden en reclameovereenkomsten wordt aangemerkt als bedrijfsinformatie die vertrouwelijk aan het Commissariaat is meegedeeld in het kader van zijn toezichtstaak. Documenten met deze inhoud worden gelet op het bepaalde in artikel 10 eerste lid, aanhef en onder c van de Wob niet geopenbaard. 23. Gezien de omvang van het verzoek en in verband met de doelmatige en zorgvuldige afhandeling daarvan, leidt de afweging bedoeld in artikel 11, eerste lid van de Wob tot het oordeel dat alle documenten die zijn opgesteld voor intern beraad en waarin interne beleidsopvattingen zijn neergelegd niet openbaar gemaakt worden. 24. Verder wordt, conform het bepaalde in artikel 7, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob alle (overige) onder de reikwijdte van het verzoek vallende informatie die al in een andere, voor verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm beschikbaar is, bijvoorbeeld via de website van het Commissariaat waarop besluiten worden gepubliceerd, uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of daar gedeponeerde statuten niet ook nog eens in het kader van dit verzoek verstrekt. Geen onevenredige benadeling 25. SCOEZH heeft gesteld dat verzoeker de door het Wob verzoek verkregen informatie over de verschillende (rechts)personen zal gebruiken in verband met executie en verhaal van het vonnis in een civiele procedure welke verzoeker had aangespannen tegen Wedel Communications B.V. Het Commissariaat kan niet vaststellen of dit inderdaad zo is. Zelfs indien dit zo zou zijn, is het Commissariaat van oordeel dat met het verstrekken van de informatie, waarbij de documenten en/of daarin vervatte informatie zoals weergegeven in Bijlage 2 niet of gedeeltelijk niet openbaar worden gemaakt, de bij de aangelegenheid betrokken (rechts)personen dan wel derden niet onevenredig worden benadeeld in de zin van artikel 10, tweede lid, aanhef onder g van de Wob. Bekendmaking 26. De bekendmaking van de documenten geschiedt conform verzoek door toezending van een USB-stick waarop de gescande documenten zijn opgeslagen. 1 Zie in dit verband voor wat betreft namen van ambtenaren ABRvS 4 september 2013, in zaak nr /1/A3. 4

5 27. Het Commissariaat is van oordeel dat in het kader van de in acht te nemen zorgvuldigheid, naast de mogelijkheid die belanghebbenden is geboden om voorafgaand aan het te nemen besluit een zienswijze in te dienen, tevens gevolg moet worden gegeven aan het bepaalde in artikel 6, vijfde lid van de Wob. Dit brengt met zich mee dat de openbaar te maken documenten pas twee weken na bekendmaking van dit besluit aan verzoeker zullen worden verstrekt. Publicatie 28. Op grond van artikel 8 van de Wob besluit het Commissariaat de volledige tekst van dit besluit met in achtneming van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob twee weken na bekendmaking daarvan op zijn website te publiceren. Besluit Na afweging van alle betrokken belangen besluit het Commissariaat I het verzoek voor wat betreft het openbaar maken van informatie zoals hierboven weergegeven in randnummer 15 niet in te willigen; II voor het overige gedeeltelijk tegemoet te komen aan het verzoek, met dien verstande dat het verstrekken van een deel van de door verzoeker gevraagde informatie achterwege blijft op grond van de in de Bijlage 2 vermelde wetsartikelen; III de documenten openbaar te maken door middel van het per USB-stick verstrekken van de gescande documenten aan verzoeker; IV dit besluit twee weken na bekendmaking op de website van het Commissariaat te publiceren. Hilversum, 20 mei 2014 COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning voorzitter drs Eric. Eljon commissaris Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij het Commissariaat voor de Media, Postbus 1426, 1200 BK te Hilversum. Bijlagen: 1. Overzicht relevante wettelijke bepalingen 2. Overzicht documenten onder Wob verzoek 3. USB-stick met gescande documenten 5

6 Bijlage 1: Juridisch kader Artikel 1 van de Wob In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of Andre document dat gegevens bevat; ( ). Artikel 2 van de Wob 1. Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. ( ). Artikel 3 van de Wob 1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. ( ) 5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. Artikel 7 van de Wob ( ) 2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door verzoeker verzochte vorm, tenzij: a. ( ) b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is. Artikel 10 van de Wob 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: a. ( ) b. ( ) c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; ( ). 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: a. ( ) b. ( ) c. ( ) d. ( ) e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; ( ) 6

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg.

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg. Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg Mei 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen deel 2.1. Informatieverzoeken

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Cluster Bedrijf/ Juridische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CYV Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag WIM«. rijksoverheid.ni Inlichtingen

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting Ons kenmerk: Zaaknummer: 11.0180.37 OPTA/ACNB/2011/202408 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot oplegging van een boete ter zake van overtredingen van artikel

Nadere informatie

Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie

Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie Met welke wettelijke regels moet een overheid rekening houden met betrekking tot het actief openbaar maken van informatie?: de Wet Openbaarheid

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden

Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden CvB/111015 Heerenveen, 25 oktober 2011 Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden Inleiding OSG Sevenwolden beheert veel gegevens van haar medewerkers en leerlingen. Dat is nodig

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht.

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht. Sanctiebeschikking Kenmerk: 626031/639004 Betreft: oplegging bestuurlijke boete aan de stichting NTR (hierna: de NTR) vanwege handelen in strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft Bijlage: Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Huislijn.nl De directie Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA DORDRECHT Datum 30 maart 2012 _ Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G.

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007.

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat DigiD, een voorziening van de Directie Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO.overheid) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen Het Bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen heeft op 8 juni 2015 besloten tot vaststelling van het navolgende reglement: Reglement

Nadere informatie

1. Uit de stukken is de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit (hierna: de commissie) samengevat het volgende gebleken.

1. Uit de stukken is de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit (hierna: de commissie) samengevat het volgende gebleken. Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit Advies inzake de bezwaarschriften van Onisac Limited en Mansion Online Casino Limited tegen het besluit van 4 november 2013, kenmerk 7845/00.017.101,

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr DK/B&B/2006/18785, tot aanwijzing van films als bedoeld in artikel

Nadere informatie

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft Inleiding: BinckBank N.V. dient krachtens artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een reglement vast te stellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie

Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. De reikwijdte van de Gedragscode... 4 3.1 De sector... 4 3.2 Toepassing... 4 4. Beginselen

Nadere informatie