Bestuur van de Laboratoria Tel: Fax: PROCEDURE : LAB P10 "AFHANDELING VAN AANVRAGEN TOT ERKENNING VAN EXTERNE LABORATORIA"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuur van de Laboratoria Tel: 02 208 49 78 - Fax: 02 208 49 75 PROCEDURE : LAB P10 "AFHANDELING VAN AANVRAGEN TOT ERKENNING VAN EXTERNE LABORATORIA""

Transcriptie

1 Bestuur van de Laboratoria Tel: Fax: PROCEDURE : LAB P10 "AFHANDELING VAN AANVRAGEN TOT ERKENNING VAN EXTERNE LABORATORIA" Versie : 01 Opgesteld door: ir. Brigitte Pochet Goedgekeurd door: ir. Geert De Poorter Opgesteld op: Goedgekeurd op: Treedt in werking op: Doel Deze procedure heeft als doel te beschrijven hoe een aan het Agentschap gerichte aanvraag tot erkenning moet worden afgehandeld, in kader met het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking. 2. Verspreiding De medewerkers van het hoofdbestuur van DG Laboratoria De externe laboratoria 3. Afkortingen en definities Verantwoordelijke : de persoon die bij DG Laboratoria verantwoordelijk is voor de «cel erkenning van laboratoria» Coördinator (= Business Account Manager) : de persoon die bij DG Laboratoria op grond van zijn competenties werd aangeduid om een welbepaalde erkenningsaanvraag te onderzoeken. Administratieve dienst : administratief personeel van DG Laboratoria dat verantwoordelijk is voor het administratieve beheer van de erkenningsdossiers Laboratorium : (Belgisch of buitenlands) extern laboratorium dat de erkenningsaanvraag heeft ingediend BELAC : Belgische accreditatie-instelling Analyse : analyse die wordt uitgevoerd in het kader van de controleopdrachten van het Agentschap LABO-LIB : Accessdatabank met de gegevens van de laboratoria C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 1 de 11

2 LOD : (limit of detection) aantoonbaarheidsgrens LOQ : (limit of quantification) bepaalbaarheidsgrens, CCα : beslissingsgrens CCβ β : detectievermogen 4. Procedure 4.1 De ontvangst van een aanvraag om erkenning van een extern laboratorium Het externe laboratorium dat erkend wenst te worden, dient een erkenningsaanvraag in volgens de procedure die is beschreven in P09 : «Erkenningsaanvraag van externe laboratoria». DG laboratoria ontvangt via de post de erkenningsaanvraag in tweevoud. De erkenningsaanvraag moet ook elektronisch worden toegezonden aan waarbij als onderwerp wordt vermeld : «erkenningsaanvraag : <naam van het laboratorium>, accreditatie nr. XXX)». De erkenningsaanvraag bestaat uit een dossier dat de volgende stukken moet bevatten : 1. Formulier erkenningsaanvraag (bijlage 1) beschikbaar op de website van het Agentschap : beroepssectoren, bestuur laboratoria ; 2. Kopie van het accreditatiecertificaat (afgegeven door het Belgische accreditatiesysteem BELAC of door een instelling waarmee het Belgische accreditatiesysteem een akkoord van wederzijdse erkenning heeft afgesloten) alsook een kopie van de geldende technische bijlage ; 3. Kopie van het recentste auditverslag dat werd opgemaakt door de accreditatieinstelling en in het geval van een uitbreiding, ook kopie van het verslag van de tussentijdse- of verlengingsaudit; 4. Lijst van de analyses en matrices waarvoor het erkend wenst te worden ; 5. Lijst van de analyses en matrices die het buiten de erkenning kan uitvoeren (desgevallend). 6. Kopie van de statuten van het laboratorium 4.2. Afhandeling van de erkenningsaanvraag Zodra de met de post ingezonden erkenningsaanvraag werd ontvangen, gaat de administratieve dienst na of het dossier wel in tweevoud alle in 4.1. vermelde vereiste stukken bevat. Als het dossier volledig is, voert de administratieve dienst de gegevens van het laboratorium in de databank voor de erkenning van laboratorium en kent aan het laboratorium een erkenningsnummer toe (AE-XXX, XXX dat overeenstemt met het nummer van de door BELAC verleende accreditatie). Als het dossier niet volledig is, wordt aan het laboratorium een brief toegezonden waarin wordt medegedeeld dat de erkenningsaanvraag niet volledig is en waarin de ontbrekende stukken worden vermeld. De afhandeling van het dossier wordt daarop geschorst tot bij de ontvangst van de stukken. C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 2 de 11

3 Er wordt voor het laboratorium een map aangelegd waarin alle stukken worden samengebracht die betrekking hebben op het laboratorium (erkenningsaanvraag, kopie van het geldende accreditatiecertificaat, kopie van het auditrapport, lijst van analyses, briefwisseling ) en die beschikbaar is bij het secretariaat van DG laboratoria. De administratieve dienst stuurt per mail een ontvangstbewijs (bijlage 2) binnen 10 werkdagen van de erkenningsaanvraag toe aan het laboratorium alsook de tabellen uit de databank LABO-LIB die moeten worden verbeterd en/of aangevuld en die de analyses en matrices vermelden waarvoor het laboratorium erkend wenst te worden of die het eventueel buiten de erkenning kan uitvoeren (desgevallend). De volgende velden moeten in de verschillende tabellen nauwkeurig worden ingevuld : 1. Parameters 2. Matrices 3. Technisch prestatieniveau per analysesector (LOD, LOQ, CCα en CCβ) 4. Leveringstermijn voor analyseresultaten vanaf ontvangst van het monster 5. Maximale maandelijkse analysecapaciteit 6. Eenheidsprijs (zonder BTW) 7. Accreditatie Deze tabellen moeten per mail worden teruggestuurd naar De verantwoordelijke duidt in overleg met de directeur-generaal een coördinator aan voor het laboratorium. Zodra de tabellen per mail werden ontvangen, stuurt de verantwoordelijke ze door naar de aangeduide coördinator voor het vervolg van het administratieve en technische onderzoek. Het technische onderzoek wordt uitgevoerd door de coördinator, in samenwerking met de administratieve dienst. Daarbij worden de analyses waarvoor de erkenning wordt aangevraagd geëvalueerd en wordt nagegaan of aan alle voorschriften wordt voldaan, nl. : 1. aanvraagformulier correct ingevuld en ondertekend? 2. is het laboratorium bereid deel te nemen aan de dispatching? 3. clausule van onafhankelijkheid en onpartijdigheid nagekomen? 4. zijn de tabellen correct ingevuld? 5. is het laboratorium wel geaccrediteerd voor de analyses waarvoor de erkenning wordt aangevraagd? 6. volstaat de technische prestatie? 7. zijn de analysetermijnen aanvaardbaar in vergelijking met de vastgelegde termijnen? Na ontvangst worden de tabellen in LABO-LIB bijgewerkt door de administratieve dienst. De coördinator beslist binnen een termijn van maximaal 2 maanden of de erkenning kan worden verleend en, als dat zo is, of zij geheel of gedeeltelijk kan worden verleend. Hij stuurt zijn beslissing door naar de verantwoordelijke. C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 3 de 11

4 4.3 Verlenen van de erkenning Bij een gunstig onderzoek Als het onderzoek gunstig blijkt te zijn voor alle analyses waarvoor de erkenning wordt aangevraagd, wordt de erkenning verleend voor een periode van 3 jaar. De beslissing wordt opgesteld volgens het model dat is bijgevoegd als bijlage 3 en ter ondertekening voorgelegd aan de Gedelegeerd bestuurder. Ze wordt vervolgens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Agentschap binnen een termijn van maximaal 2 maanden. Meteen na de bekendmaking wordt de beslissing toegezonden aan het laboratorium Bij een volledig of gedeeltelijk ongunstig onderzoek Als het onderzoek geheel of gedeeltelijk ongunstig blijkt te zijn voor alle of voor een aantal van de analyses waarvoor de erkenning wordt aangevraagd, stelt de verantwoordelijke een voor het laboratorium bestemde brief op waarin de beslissing van het Agentschap wordt medegedeeld. Die brief moet worden ondertekend door de Gedelegeerd bestuurder en wordt aangetekend verzonden. Het laboratorium beschikt over een termijn van 15 dagen om de beslissing van het Agentschap in een aangetekend schrijven aan te vechten. Mogelijkheid één : Het laboratorium betwist de beslissing van het Agentschap niet : DG laboratoria beschikt over een termijn van 30 dagen om zijn beslissing bij middel van een aangetekend schrijven te bevestigen. Als het onderzoek gedeeltelijk ongunstig bleek, wordt de beslissing opgesteld volgens het model dat is bijgevoegd als bijlage 3 en ter ondertekening voorgelegd aan de gedelegeerd bestuurder. De beslissing wordt vervolgens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Agentschap. Meteen na de bekendmaking wordt de beslissing toegezonden aan het laboratorium. Mogelijkheid twee : het laboratorium betwist de beslissing van het Agentschap binnen de termijn van 15 dagen. Wanneer een gedeeltelijke erkenning werd verleend of de erkenning werd geweigerd, wordt het dossier in DG Laboratoria grondig onderzocht op basis van documenten en/of een bezoek ter plaatse. DG laboratoria beschikt over een termijn van 60 dagen om zijn definitieve beslissing bij middel van een aangetekend schrijven kenbaar te maken. 4.4 Vernieuwing van de erkenning De aanvraag om een erkenning te vernieuwen moet 3 maand voor het verstrijken van de huidige erkenning worden ingediend. Er wordt daarbij dezelfde procedure gevolgd als voor het aanvragen van een erkenning. C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 4 de 11

5 4.5 Intrekking, schorsing van de erkenning Het Agentschap kan de erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken of schorsen als het vermoedt dat er tekortkomingen zijn en meent dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn vermeld in de voorschriften die vervuld moeten worden om erkend te kunnen worden (zie procedure P09 : «Erkenningsaanvraag van externe laboratoria»). DG laboratoria voert een grondig onderzoek uit naar de gegrondheid van het vermoeden van tekortkomingen in samenwerking met BELAC. Als de tekortkomingen worden bevestigd, wordt aan het laboratorium een aangetekende brief toegezonden waarbij het in kennis worden gesteld van de genomen beslissing (intrekking, schorsing tot de toestand verbeterd is). Het laboratorium mag zodra het deze mededeling heeft ontvangen geen enkele analyse of tegenanalyse meer uitvoeren in het kader van de opdrachten van het Agentschap. Het laboratorium beschikt over een termijn van 15 dagen om de beslissing van het Agentschap bij middel van een aangetekend schrijven aan te vechten. Mogelijkheid één : Het laboratorium betwist de beslissing van het Agentschap niet DG laboratoria beschikt over een termijn van 30 dagen om zijn beslissing te bevestigen. Mogelijkheid twee : Het laboratorium betwist de beslissing van het Agentschap binnen 15 dagen. Het dossier wordt bij DG Laboratoria grondig onderzocht op grond van documenten en/of een bezoek ter plaatse om de genomen beslissing te handhaven of te wijzigen. DG laboratoria beschikt dan over een termijn van 60 dagen om zijn definitieve beslissing kenbaar te maken bij middel van een aangetekend schrijven. Een laboratorium waarvan de erkenning werd ingetrokken, mag slechts een nieuwe erkenningsprocedure inzetten indien de gegeven garanties voldoende zijn om aan te nemen dat de tekortkomingen of gebreken die aanleiding gaven tot het intrekken van de erkenning zich niet meer zullen voordoen. 4.6 Uitbreiding van de erkenning Tijdens de looptijd van een erkenning kan een laboratorium vragen om zijn erkenning uit te breiden. Het laboratorium moet daartoe dezelfde procedure volgen als bij het indienen van een erkenningsaanvraag. De uitbreiding zal worden toegekend voor de duur van de lopende erkenning. C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 5 de 11

6 Bijlage 1 : formulier voor het aanvragen van een erkenning Erkenningsaanvraag in het kader van het koninklijk besluit van15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking NAAM VAN HET LABAORATORIUM ADRES FAX : TEL : LABORATORIUM VERANTWOORDELIJKE Het laboratorium verklaart kennis te hebben genomen van de in de procedure LAB P09 vermelde voorschriften waaraan moet worden voldaan in verband met de erkenningsaanvraag en verbindt zich ertoe deze na te leven. Het laboratorium verbindt zich ertoe de monsters af te halen in het dispatchingcentrum in Melle Gembloux * op de dag waarop het de fax van het dispatchingcentrum ontvangt. en indien noodzakelijk twee keer per dag rijden (e.g. indien toewijzing van veel microbiologische analyses). Het laboratorium, de persoon of personen onder wiens verantwoordelijkheid de analyses worden uitgevoerd en de personen die bij de werking van het laboratorium zijn betrokken hebben geen direct of indirect belang bij de productie, de verwerking, de invoer of de verkoop van de producten waarop de analyses of categorieën van analyses worden uitgevoerd waarvoor de erkenning wordt aangevraagd. Het laboratorium wenst erkend te worden voor de in de bijgevoegde tabel vermelde analyses. Bijlagen : 1. kopie van het accreditatiecertificaat (afgegeven door het Belgische accreditatiesysteem BELAC of door een instelling waarmee het Belgische accreditatiesysteem een akkoord van wederzijdse erkenning heeft afgesloten) en een kopie van de geldende technische bijlage ; 2. kopie van het recentste auditverslag dat werd opgemaakt door de accreditatieinstelling en in het geval van een uitbreiding, ook kopie van het verslag van de tussentijdse- of verlengingsaudit; 3. lijst van de analyses en matrices waarvoor het erkend wenst te worden ; 4. lijst van de analyses en matrices die het buiten de erkenning kan uitvoeren (desgevallend). 5. kopie van de statuten van het laboratorium Datum : Naam en handtekening van de laboratoriumverantwoordelijke : De erkenningsaanvraag moet aangetekend en in tweevoud worden toegezonden aan het FAVV, DG Laboratoria, WTC III, 20ste verdieping, bureau 58, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel en ook elektronisch worden g d naar (* omcirkel het dispatchingcentrum waar u de monsters wenst af te halen). C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 6 de 11

7 Bijlage 2 : model van ontvangstbewijs Geachte mevrouw/ Geachte heer, Hierbij melden wij u de goede ontvangst van uw erkenningsaanvraag in het kader van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking. Bijgevoegd vindt u een Excelbestand over uw laboratorium dat werd aangemaakt bij middel van onze Accessdatabank LABO-LIB die is gestructureerd volgens 5 categorieën van analyses (residuen en contaminanten, pesticiden, microbiologie, additieven en diversen). Dit bestand werd opgemaakt op basis van de gegevens welke u ons eerder heeft toegezonden en vermeldt de analyses waarvoor uw labo al of niet geaccrediteerd is. Om de gegevens opnieuw naar onze Accessdatabank LABO-LIB te kunnen exporteren, werden bepaalde gegevens beveiligd. Ik wens u eraan te herinneren dat de erkenning alleen zal worden verleend voor de analyses waarvoor u geaccrediteerd bent. Om deze databank te kunnen aanvullen wil ik u echter vragen ook de tabellen in te vullen voor de analyses die u eventueel buiten de erkenning zult kunnen uitvoeren. Dit bestand bestaat uit een aantal bladen : 1. gegevens over uw laboratorium 2. residuen en contaminanten (hormonen, sterol, zware metalen, antibiotica, nitrofuranen, PAK's...) 3. pesticiden (organische chloorverbindingen, organische fosforverbindingen, pyrethroiden...) 4. microbiologie (bacteriën, gisten, schimmels, toxines waaronder mycotoxines, phycotoxines, virussen...) 5. additieven (antibiotica, bewaarmiddelen, macroliden, organische zuren...) 6. diversen (allergenen, GGO, chemische bestanddelen, TSE...) Het blad "Categorieen, groep/familie" komt eveneens uit onze Accessdatabank LABO-LIB en laat u toe na te gaan in welke categorie u uw gegevens dient te registreren. Met het oog op de afhandeling van uw erkenningsaanvraag, vraag ik u deze bladen te willen invullen en/of te verbeteren en ze zo spoedig mogelijk elektronisch terug te sturen naar uiterlijk tegen... C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 7 de 11

8 Op de verschillende bladen moeten de volgende velden nauwkeurig worden ingevuld : 1. Gegevens over het laboratorium Accreditatienummer Beltest : vermeld het nummer van uw accreditatiecertificaat BTW-plichtig : vermeld in hoofdletters «WAAR» als u BTW-plichtig bent of «NIET WAAR» als u niet BTW-plichtig bent Tarief indien BTW-plichtig : vermeld het tarief (alleen het getal, bijv. 6 of 21) als u BTWplichtig bent 2. Residuen en contaminanten/pesticiden/microbiologie/additieven/diversen geaccrediteerd = accrédité : vermeld in hoofdletters «WAAR» als u geaccrediteerd bent voor de analyses op de vermelde matrices en «NIET WAAR» als u niet geaccrediteerd bent CCα en CCβ: vermeld de CCα en de CCβ voor de analyse indien van toepassing CCα en CCβ (SI-eenheden) : vermeld de in SI uitgedrukte eenheden LOD en LOQ: vermeld de LOD en de LOQ voor de analyse indien van toepassing LOD en LOQ (SI-eenheden) : vermeld de in SI uitgedrukte eenheden Bevestiging of screening : vermeld in hoofdletters «WAAR» of «NIET WAAR» als u de bevestiging en/of screening wel of niet kunt uitvoeren Leveringstermijn : vermeld de termijn waarbinnen de resultaten worden geleverd vanaf de ontvangst van het monster, in kalenderdagen, in normale omstandigheden, zonder hoogdringendheid Maandelijkse analysecapaciteit : vermeld hoeveel analyses u per maand kunt uitvoeren Eenheidsprijs (zonder BTW) : vermeld de VOLLEDIGE prijs per analyse, los van het aantal monsters, dus één enkele prijs. In de vermelde enige prijs moet alles begrepen zijn (analysekosten, dossierkosten,.). Alleen de kosten voor het ophalen van de monsters mogen niet in deze enige prijs begrepen zijn, deze worden apart aangerekend, zoals vermeld in het document over de dispatching. Als het laboratorium echter verscheidene sceeningmethoden en dus ook verscheidene prijzen hanteert, moeten de prijzen in de volgende kolommen worden weergegeven : Eenheidsprijs voor screening (zonder BTW) : vermeld de VOLLEDIGE prijs per analyse, los van het aantal monsters, dus één enkele prijs. In de vermelde enige prijs moet alles begrepen zijn voor de screening (analysekosten, dossierkosten,.). Alleen de kosten voor het ophalen van de monsters mogen niet in deze prijs begrepen zijn, deze worden apart aangerekend, zoals vermeld in het document over de dispatching. Eenheidsprijs voor bevestiging (zonder BTW) : vermeld de VOLLEDIGE prijs per analyse, los van het aantal monsters, dus één enkele prijs. In de vermelde enige prijs moet alles begrepen zijn voor het bevestigen van een analyse (analysekosten, dossierkosten,.). Alleen de kosten voor het ophalen van de monsters mogen niet in deze enige prijs begrepen zijn, deze worden apart aangerekend, zoals vermeld in het document over de dispatching. C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 8 de 11

9 Opmerking : het laboratorium mag indien nodig nog een opmerking toevoegen PS Het laboratorium mag indien nodig extra kolommen toevoegen op de verschillende bladen. Ik dank u voor uw medewerking. Met vriendelijke groeten, Naam : Functie : C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 9 de 11

10 Bijlage 3 : model beslissing van het Agentschap betreffende de erkenning van een laboratorium ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE Décision de l Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant l agrément du laboratoire.. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van het laboratorium. L Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Vu l arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l article 3, 5 ; Vu l arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l utilisation de substances à effet hormonal, à effet antià effet hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux ; Considérant que le laboratoire X + adresse satisfait aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de l arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l utilisation de substances à effet à effet hormonal, à effet anti-à effet hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux ; Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari houdende organisatie van de controle die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 3, 5; Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestilmulerende werking ; Overwegende dat het laboratorium X + adres voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in artikelen 4 en 5 van de koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestilmulerende werking ; C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 10 de 11

11 Considérant que le laboratoire X a obtenu une accréditation en application des dispositions de l arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d un système d accréditation des laboratoires d essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d accréditation conformément aux critères de la norme ISO ou une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle ; Décide : Beslist : Article 1 er. Le laboratoire X + adresse est agréé pour effectuer les analyses et les contre-analyses mentionnées sur le site internet de l AFSCA : Overwegende dat het laboratorium X een accreditatie bekomen heeft bij toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot oprichting van een accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen en tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor accreditatie overeenkomstig de criteria van de norm ISO of beschikt over een accreditatie afgeleverd door een organisme waarmee het Belgische accreditatiesysteem een akkoord van wederzijdse erkenning heeft; Artikel 1. Het laboratorium X + adres wordt erkend voor het uitvoeren van de analyses en de tegenanalyses vermeld op het web site van het FAVV Article 2. L agrément est valable pour la période du au (+ 3 ans). Artikel 2. Het erkenning is geldig voor de periode van tot en met (+ 3 jaar). Bruxelles, le L Administrateur délégué, Brussel, De Gedelegeerd bestuurder, Piet VANTHEMSCHE C:\Temporary Internet Files\OLK88\P10 afhandeling van aanvragen om erkenning v1.doc Page 11 de 11

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Dit is een vertaling. De franse versie is de originele versie. LAB 00 P 510 Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Opgesteld

Nadere informatie

Procedure. Behandeling aanvragen voor erkenning van externe laboratoria

Procedure. Behandeling aanvragen voor erkenning van externe laboratoria Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2015/986/LAB Procedure Behandeling aanvragen voor erkenning van externe laboratoria Versie 01 Van toepassing vanaf 15/05/2017 Bevoegd bestuur

Nadere informatie

Opstellen van een bericht over de toewijzing van analyses in het geval van een niet-erkend laboratorium

Opstellen van een bericht over de toewijzing van analyses in het geval van een niet-erkend laboratorium Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur van de Laboratoria Procedure Opstellen van een bericht over de toewijzing van analyses in het geval van een niet-erkend laboratorium Versie

Nadere informatie

Procedure Toewijzing analyses aan de derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Procedure Toewijzing analyses aan de derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2007 /16/ LAB (LAB-00-P-13) Procedure Toewijzing analyses aan de derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 2 In toepassing

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 03 Datum van

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 04 Datum van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Geert De Poorter, 25/09/2013 2 1. Inleiding 2. Erkenning 3. Accreditatie: waarom

Nadere informatie

Bestuur Laboratoria Tel: 02/208.49.78 - Fax: 02/208.49.75 WIJZE VAN FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV

Bestuur Laboratoria Tel: 02/208.49.78 - Fax: 02/208.49.75 WIJZE VAN FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV Bestuur Laboratoria Tel: 02/208.49.78 - Fax: 02/208.49.75 PR0CEDURE: LAB P11 WIJZE VAN FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV Versie :01 Opgesteld door : ir. Diaine Sacha Goedgekeurd door : ir.

Nadere informatie

Overzicht herziening van het document. Reden van de herziening Tekstdeel / draagwijdte van de herziening

Overzicht herziening van het document. Reden van de herziening Tekstdeel / draagwijdte van de herziening Overzicht herziening van het document Herziening door /datum* Reden van de herziening Tekstdeel / draagwijdte van de herziening * Het verschil tussen de huidige datum en de laatste herziening mag niet

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du BELAC 0-04 Rev 1-2014 Désignation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales concernant l accréditation ( article XV.2 du Code de Droit économique ) Extraits

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

LABNET Beheer van erkenningen

LABNET Beheer van erkenningen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Document LABNET Beheer van erkenningen Versie 01 Datum van toepassing 2011/01/01 Verantwoordelijke administratie

Nadere informatie

FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV VIA LABNET

FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV VIA LABNET Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV VIA LABNET Versie 01 Van toepassing vanaf 2009-11-15 Verantwoordelijke

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Diaine Sacha +32 (0)2 211 87 45, sacha.diaine@favv.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE 39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE N. 98 3345 [S C 98/22749] 24 NOVEMBER 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Procedure exporterkenning :

Procedure exporterkenning : Procedure exporterkenning : Aanvraag nieuwe exporterkenning / behoud van de exporterkenning / melding van wijziging van gegevens / stopzetting van de exporterkenning / intrekking van de exporterkenning

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 72948 MONITEUR BELGE 20.11.2009 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 3800 [C

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

LAB 00 P 509 Opmaak en opvolging van het analyseplan. Versie 03 Datum van toepassing

LAB 00 P 509 Opmaak en opvolging van het analyseplan. Versie 03 Datum van toepassing Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur van de Laboratoria Dit is een vertaling. De franse versie is de originele versie. LAB 00 P 509 Versie 03 Datum van toepassing 2012-11-01

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2011/466/PCCB Procedure AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Versie 3 In toepassing vanaf : 01-07-2013 Verantwoordelijke

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Dit formulier per post terugzenden naar : Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) DG Inspectie - Afdeling Aflevering

Dit formulier per post terugzenden naar : Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) DG Inspectie - Afdeling Aflevering Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40 1060 Brussel www.fagg.be DG INSPECTIE/Afdeling Vergunningen Cel Substanties K.B. 12/04/1974 Betreft

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9. Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

EDTC. Gewijzigd door :

EDTC. Gewijzigd door : 29 APRIL 1999. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. Belgisch Staatsblad 2 december 1999 Gewijzigd door : KB van 09/01/11 BS van

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Date / datum :17/11/2009. NOTE DE SERVIVE/DIENSTNOTA n / nr. GDP/AF/LABO/ Onderwerp: Respect des délais de rapportage des

Date / datum :17/11/2009. NOTE DE SERVIVE/DIENSTNOTA n / nr. GDP/AF/LABO/ Onderwerp: Respect des délais de rapportage des Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire CA-Botanique Food Safety Center Boulevard du Jardin Botanique 55 B-1000 Bruxelles Tél. 02 211 87 27 - Fax 02 211 87 39 Federaal Agentschap voor

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 74083 A l article 4 de l arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l Agence fédérale pour la Sécurité

Nadere informatie