Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwgrond en uitgifte in erfpacht gemeente Peel en Maas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwgrond en uitgifte in erfpacht gemeente Peel en Maas"

Transcriptie

1 Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwgrond en uitgifte in erfpacht gemeente Peel en Maas Inleiding De gemeenteraad van Peel en Maas heeft in haar raadsvergadering van 29 maart 2011 deze Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwgrond en uitgifte in erfpacht gemeente Peel en Maas vastgesteld. Dit wil voor u zeggen dat de onderliggende leveringsvoorwaarden bij verkoop van bouwgrond of uitgifte in erfpacht door de gemeente Peel en Maas van toepassing zijn. Deze Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwgrond en uitgifte in erfpacht gemeente Peel en Maas maakt onlosmakelijk deel uit van de koop- of erfpachtovereenkomst. Om maatwerk aan u te kunnen leveren, is het mogelijk dat in de koop- of erfpachtovereenkomst bijzondere bepalingen worden opgenomen. Deze bijzondere bepalingen behoren in acht te worden genomen naast de voor u liggende leveringsvoorwaarden. In hoofdstuk 1 treft u aan de Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwgrond. In hoofdstuk 2 treft u aan de Leveringsvoorwaarden uitgifte in erfpacht. Afhankelijk van de overeenkomst is hoofdstuk 1 of 2 voor u van toepassing. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 1

2 1. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond Artikel 1 Geldigheid a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst tussen de gemeente Peel en Maas en haar wederpartij(en) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel. b. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, indien en voor zover daarvan bij de koopovereenkomst niet wordt afgeweken. c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in de koopovereenkomst nadere verkoopvoorwaarden te stellen. d. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn door de gemeenteraad vastgesteld op Artikel 2 Definities In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: - Aflevering: feitelijke ter beschikking stelling van de onroerende zaak. - College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas. - Gemeente: de gemeente Peel en Maas. - Gezinsleden: (eventuele) partner en (eventuele) kind(eren). - Ingebruikneming: het moment waarop de koper voor het eerst feitelijk over de grond beschikt. Door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of op uit te voeren of er een afrastering omheen te zetten. Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek of een milieukundig bodemonderzoek valt hier niet onder en kan geschieden zonder dat er sprake is van ingebruikneming. - Koper/wederpartij: de gegadigde of gegadigden aan wie door de gemeente een onroerende zaak is verkocht. - Levering: het vervullen van de door de eigendomsoverdracht vereiste formaliteiten (ondertekening van de notariële akte en inschrijving daarvan in de openbare registers). - Notariële akte: de voor de overdracht vereiste akte van levering op te maken en te passeren door een notaris. - Onroerende zaak: de grond en /of de opstallen die het object van de koopovereenkomst vormen waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard. - Overdracht: juridische eigendomsovergang door inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. - Totale koopsom: koopsom van de grond inclusief omzetbelasting. - Koopovereenkomst: de overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een onroerende zaak in eigendom over te dragen en waarbij de koper zich verbindt om de daarvoor bedongen koopprijs (in geld) te betalen. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 2

3 Artikel 3 Situatietekening Van elke overeenkomst van een gemeentelijke onroerende zaak maakt een gewaarmerkte situatietekening deel uit, waarop de over te dragen onroerende zaak staat aangegeven, dienende ter indicatie van partijen. Artikel 4 Staat van levering a. De koper aanvaardt uitdrukkelijk alle bij de koop kenbaar gemaakte heersende en lijdende erfdienstbaarheden, andere zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen en /of ander lasten en beperkingen, zoals kettingbedingen. Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk die uit de openbare registers kenbare lasten en beperkingen, die voor de koper ook uit de feitelijke situatie kenbaar zijn, of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen. b. De grond wordt vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen overgedragen. c. De gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom te leveren en dat de grond de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en die koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Artikel 5 Aanduiding, terreingrenzen a. Voor de datum van ingebruikneming zullen de grenzen door of vanwege de gemeente met ijzeren buizen (of piketten of een combinatie daarvan) op de noodzakelijke meetpunten in het terrein worden aangegeven. De gemeente spant zich in om de grenzen zo accuraat mogelijk te (laten) bepalen voor het passeren van de notariële akte. b. Het risico voor de instandhouding van de uitgezette punten berust bij de koper, zodat de kosten van herhaalde uitzetting en aanwijzing voor rekening van de koper zijn. c. De koper verplicht zich bij het plaatsen of doen plaatsen van gebouwen met de daartoe door de gemeente aangewezen ambtenaar overleg te plegen over de juiste plaatsing binnen de grenzen van het gekochte perceel. Artikel 6 Over en ondermaat Indien artikel 5, lid a van toepassing is, wordt de werkelijke grootte in de notariële akte beschreven. Indien na het passeren van de notariële akte de werkelijke grootte nog niet is bepaald geldt het volgende: Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals door de gemeente is aangegeven geeft geen aanleiding tot verrekening, tenzij het verschil in oppervlakte groter is dan vijf procent. Voor verrekening komt slechts in aanmerking die oppervlakte voor zover dit meer dan twee procent bedraagt, in welk geval verrekend wordt naar dezelfde koopprijs per vierkante meter als door de koper is betaald, binnen een termijn van 12 maanden na dagtekening kennisgeving in oppervlakte van het resultaat van opmeting door het Kadaster. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 3

4 Artikel 7 Milieukundig onderzoek Over de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de te verkopen grond is door de gemeente een onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een of meer rapporten waarin de toestand van de grond wordt omschreven en waaruit blijkt dat de grond niet in zodanige mate verontreinigd is dat aannemelijk is dat deze verontreiniging als gevolg van het thans geldende milieu en/of bouwregelgeving aanleiding geeft tot sanering of het treffen van andere maatregelen, dan wel in de weg staat aan de realisering van het in de overeenkomst omschreven gebruik van de grond. De koper heeft recht op inzage van het rapport. De gemeente verklaart dat er geen reden is om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de grond zouden bevinden. Wanneer de resultaten van het onderzoek zodanig zijn dat deze verklaring niet kan worden afgegeven, zal met de koper hierover overleg worden gevoerd en zijn partijen niet verplicht de koopovereenkomst na te komen. Artikel 8 Ontbinding bij verontreiniging a. Indien voor de datum van ondertekening van de notariële akte of, indien dat eerder is, voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak, toch zal blijken van de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de bodem van zodanige aard en omvang dat zij in de weg staan aan het overeengekomen gebruik, in die zin dat van de koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, de onroerende zaak aanvaardt, heeft de koper eenzijdig het recht de overeenkomst te ontbinden. b. Voor niet milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen worden verstaan: funderingsresten, puin of andere restanten van bouwkundige aard voor zover zich daarin niet in onaanvaardbare mate stoffen bevinden zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Evenmin wordt daaronder verstaan stobben van bomen of struiken, noch de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedbare omstandigheden. Artikel 9 Bouwrijpe staat a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald wordt de onroerende zaak bouwrijp geleverd. Bouwrijp wil zeggen dat het gebied waarin de verkochte onroerende zaak is gelegen voorzien is van onder- en bovengrondse infrastructuur, dat de onroerende zaak geen obstakels of feitelijke belemmeringen kent die aan de realisering van de bestemming in de weg staan en dat er op grond van een bestemmingsplan of anderszins een bouwvergunning kan worden verleend voor de op te richten bebouwing. Onder- en bovengrondse infrastructuur houdt in dat de onroerende zaak in de nabijheid is voorzien van een rioleringssysteem, dat bouwwegen en eventueel waterpartijen zijn aangelegd en dat de kabels en leidingen ten behoeve van de nutsvoorzieningen door de nutsbedrijven zijn of kunnen worden aangelegd. b. Tevens is de bouwgrond vrijgemaakt van funderingsresten, boomstobben en dergelijke, zijn de niet-te-handhaven opstallen gesloopt, zijn de niet-te-handhaven bomen gerooid en is de grond opgeschoond, geëgaliseerd en op een vooraf door of vanwege de gemeente te bepalen peil gebracht. c. De gemeente treft alle noodzakelijke voorbereidingen voor de aan te leggen nutsvoorzieningen door de nutsbedrijven en spant zich in om ervoor te zorgen dat de nutsbedrijven de benodigde nutsvoorzieningen tijdig realiseren. De gemeente kan nimmer Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 4

5 aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen en/of andere ongemakken die voortvloeien uit de gedragingen/handelwijze van de nutsbedrijven. d. Koper dient ter voldoening aan zijn in artikel 17 bedoelde bouwplicht, voor zijn rekening en risico, onder andere de volgende werkzaamheden binnen de kavel te (laten) verrichten: ontgraven tot de onderkant van de fundering (bouwput), het eventueel afvoeren van vrijkomende overtollige grond, draineren, maken van de huisaansluitingen ten behoeve van riolering en nutsvoorzieningen, op hoogte brengen van de tuin, aanleggen van toegangspaden, achterpaden en terrassen en het aanbrengen van erfafscheidingen ingeval de onroerende zaak grenst aan openbaar terrein. Artikel 10 Overdracht a. De notariële overdracht van levering wordt ondertekend uiterlijk 6 weken na de datum van verzending van het gemeentelijk besluit tot verkoop. b. De keuze van de notaris ligt bij de koper. Indien de koper geen notaris kan of wil aanwijzen, wijst de gemeente de notaris aan. c. Het college van burgemeester en wethouders kunnen op verzoek van de koper afwijken van de termijn genoemd in lid a. Artikel 11 Betaling koopsom Uiterlijk op de dag van ondertekening van de notariële akte dient de volledige koopsom, evenals alle kosten voortvloeiend uit de koopovereenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden te zijn voldaan aan de notaris die de akte verlijdt. De gemeente is, voor wat betreft de levering van bouwgrond, ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968, zodat over de koopsom in dat geval omzetbelasting is verschuldigd. Deze omzetbelasting is voor rekening van de koper en dient tegelijk met de koopprijs te worden voldaan. De gemeente is niet verplicht mee te werken aan het passeren van de notariële akte voordat de koopprijs, de daarover verschuldigde omzetbelasting en eventueel verschuldigde rente is voldaan. Artikel 12 Niet tijdig passeren notariële akte Bij passering van de notariële akte na de in artikel 10, lid a, genoemde termijn is de koper vanaf de eerste dag na deze termijn tot en met de dag van passering van de notariële akte en/of betaling van de koopsom een (boete)rente( exclusief omzetbelasting) verschuldigd over het bedrag van de koopsom. Het percentage van deze (boete)rente is gelijk aan de wettelijke rente zoals deze geldt op de datum waarop het gemeentelijke besluit tot verkoop is genomen. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 5

6 Artikel 13 Boetebepaling a. Bij niet nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst en de (het) daarin van toepassing verklaarde (deel van deze) algemene verkoopvoorwaarden, verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van de koopsom van de grond, op welk bedrag de in verband met de wanprestatie te lijden schade onveranderlijk wordt bepaald. Ingebrekestelling moet schriftelijk en met inachtneming van een termijn van acht dagen gebeuren. Bovendien kan de gemeente de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. b. Als de gemeente ontbindt na het passeren van de notariële akte, heeft de koper de verplichting het verkochte aan de gemeente terug te verkopen en te leveren in de staat waarin het zich op het moment van levering of van vervroegde ingebruikneming bevond en een onmiddellijk opeisbare boete te betalen van 10% van de koopsom vermeerderd met omzetbelasting. c. Naast het gestelde in lid a van dit artikel behoudt de gemeente het recht om bij niet of niet volledige nakoming van enige verplichting op grond van de overeenkomst alsnog nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. d. Indien koper, ook als de notariële akte nog niet is gepasseerd en voordat met de bebouwing van het verkochte is begonnen, verzoekt de koop te ontbinden en de gemeente daaraan haar medewerking verleent, zijn lid b en c ook van toepassing. Artikel 14 Faillissement, beslag, garantieplicht a. Indien de koper, voor de datum van ondertekening van de notariële akte, in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft verkregen, als mede wanneer er voor de datum van ondertekening van de notariële akte executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende en onroerende goederen, is de gemeente bevoegd de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. b. Al betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden teruggegeven voor zover deze het bedrag van de kosten en boeten als gevolg van deze algemene verkoopvoorwaarden te boven gaan. c. Koper verplicht zich de op de onderhavige grond te bouwen woningen of appartementen te (doen) verkopen of te (doen) leveren met garantie en met waarborgcertificaat conform de desbetreffende Garantie- en waarborgregeling(en) van de Stichting Instituut Woningbouw (GIW) te Rotterdam, behalve in gevallen die ingevolge de GIW-regelingen buiten het toepassingsgebied van die regelingen vallen. d. Lid c is voor een particulier niet van toepassing. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 6

7 Artikel 15 Hoofdelijkheid Indien in de koopovereenkomst over één en hetzelfde object meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon als koper staat genoemd zijn deze (rechts)personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien. Artikel 16 Ingebruikneming a. Tenzij in de koopovereenkomst een ander moment is overeengekomen, kan de koper de grond in eigen gebruik en genot aanvaarden, zodra de koopsom, evenals eventuele rente en omzetbelasting volledig is betaald en de notariële akte van levering is ondertekend. b. Het college van burgemeester en wethouders kan op schriftelijk verzoek, na het aangaan van de koopovereenkomst doch voor ondertekening van de notariële akte, de koper toestemming verlenen de grond in gebruik te nemen. Aan deze toestemming kunnen nadere verkoopvoorwaarden worden verbonden. c. Indien de koper de grond in gebruik neemt zonder dat de in lid b van dit artikel genoemde toestemming is verleend is een boete verschuldigd zoals omschreven in artikel 12 en 13 van deze algemene verkoopvoorwaarden. Artikel 17 Bebouwing a. De koper is verplicht de grond te bebouwen volgens het ter plaatse geldende of in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of projectbesluit, waarvoor de gemeente een bouwvergunning heeft verleend of zal gaan verlenen. b. Koper is verplicht binnen drie maanden na dagtekening van de kennisgeving aan koper van het collegebesluit tot grondverkoop voor de op te richten bebouwing een omgevingsvergunning aan te vragen. c. Binnen zes maanden nadat de voor de bouw benodigde omgevingsvergunning is verleend, moet met de bebouwing van het verkochte zijn begonnen. d. Binnen twee jaar na datum van het ondertekenen van de notariële akte van levering moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn. e. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de termijnen in de leden b, c en d van dit artikel gesteld, telkens met een te bepalen termijn verlengen. f. Zolang niet is voldaan aan de in lid d vermelde verplichting mag de koper de grond niet zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders in eigendom of economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan deze toestemming kunnen verkoopvoorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van hypotheek is geen toestemming nodig. g. Het bepaalde in lid f is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop op grond van artikel 3:268 en van verkoop op grond van artikel 3:174 van het Burgerlijk wetboek. h. De in lid f bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de onderhavige grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in de koopovereenkomst genoemde koper en diens koper(s) gesloten koop/aannemingsovereenkomst, waarbij genoemde koper zich tegenover zijn koper verplicht de in de koopovereenkomst genoemde en in de daarbij vermelde tekening nader gedetailleerde opstallen te bouwen. i. Het in lid h gestelde, geldt uitsluitend voor de in de koopovereenkomst genoemde koper(s) en gaat niet over op diens rechtopvolgers en geldt slechts voor zover de koper(s) met Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 7

8 burgemeester en wethouders overeenstemming heeft (hebben) bereikt over de aanvaardbaarheid van de wederpartij(en) van de koper(s). j. Indien na verloop van de in lid f genoemde termijn of de verlengde termijn indien van toepassing is gegeven aan lid e de bebouwing niet voltooid en gebruiksklaar is, is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van tien (10%) procent van de koopsom van de grond, onverminderd het recht van de gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht van koper te vorderen. k. De gemeente heeft bij niet realisatie door de koper van het gestelde in lid d of indien van toepassing het gestelde in lid e het eerste recht van koop. De koopsom is maximaal de door koper betaalde som ten tijde van eigendomsoverdracht van het verkochte. l. Indien lid k zich voordoet zijn de overdrachtskosten voor rekening van de koper, zodat de gemeente vrij op naam het verkochte krijgt teruggeleverd. Artikel 18 Verplichting tot zelfbewoning en verbod doorverkoop a. De koper verplicht zich de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen, één en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden. b. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van; 1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 van het Burgerlijk wetboek; 2. executoriale verkoop; 3. schriftelijke ontheffing door burgemeester en wethouders als bedoeld in lid d. c. Het bepaalde in lid a en b vervalt nadat de koper de desbetreffende woning gedurende vijf achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de koper als bewoner op het desbetreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie (persoonsgegevens) staat ingeschreven. d. Burgemeester en wethouders kunnen op schriftelijk verzoek met gemotiveerde redenen van de koper ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Burgemeester en wethouders kunnen aan de ontheffing nadere verkoopvoorwaarden verbinden. De ontheffing wordt in ieder geval verleend bij; 1. verandering van werkkring door de koper of diens partner op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden; 2. overlijden van koper of diens partner; 3. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door gezondheid van de koper of een van zijn gezinsleden; 4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt vanwege financiële draagkracht van de koper, doch uitsluitend ter voorkoming van een verkoop als bedoeld in lid b onder 2. e. Bij niet- nakoming van het gestelde in lid a van dit artikel is de koper, in afwijking van het gestelde in de algemene boetebepaling, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd welke gelijk is aan de koop/aannemingssom ten tijde van ondertekening van de notariële akte van levering in het eerste jaar en vervolgens; 1. 90% van de totale koop/aannemingssom in het tweede jaar; 2. 80% van de totale koop/aannemingssom in het derde jaar; 3. 65% van de totale koop/aannemingsom in het vierde jaar; 4. 50% van de totale koop/aannemingsom in het vijfde jaar. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 8

9 Artikel 19 Kettingbeding a. De koper is verplicht en verbindt zich tegen de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in artikel 17, lid a, b, c en d van deze algemene verkoopvoorwaarden, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, evenals bij de verlening daarop van een beperkt casu quo zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt casu quo zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in dat artikel bepaalde in notariële akte van levering of verlening van beperkt casu quo zakelijk recht woordelijk op te nemen, dat op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijfenveertigduizend euro ( ) ten behoeve van de gemeente, met de bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a bepaald, verbindt de koper zich tegen de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt casu quo zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in het in lid a en de in het onderhavige lid b is opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtopvolger(s) beperkt casu quo zakelijk gerechtigde(n). Elke vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. c. De in lid a en b omschreven verplichting tot opleggen van de daar bedoelde bepalingen eindigt ten aanzien van de bebouwingsplicht, het verbod tot vervreemding en de plicht tot zelfbewoning zodra aan het gestelde in artikel 18, lid c is voldaan. Artikel 20 Bijzondere verplichting a. Koper dient te dulden dat door of vanwege de gemeente binnen een afstand van twee meter van de voorliggende en /of zijdelingse perceelsgrens beplantingen kunnen worden aangebracht, zonder dat hij daarvoor enig recht kan doen gelden op een schadevergoeding, hoe ook genaamd, ten laste van de gemeente. b. De onder lid a opgenomen bepaling wordt aangemerkt als (kwalitatieve) verplichting bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk wetboek en zullen als zodanig uitdrukkelijk en duidelijk herkenbaar moeten worden opgenomen in de notariële akte van levering. Artikel 21 Lasten en belastingen a. Alle kosten met betrekking tot de verkoop en met betrekking tot de overdracht en aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale meting, zijn voor rekening van de koper. b. Alle lasten en belastingen die van de grond worden geheven komen met ingang van 1 januari van het jaar volgende op de datum van de notariële akte voor rekening van de koper. Artikel 22 Opstalrecht voor kabels en leidingen a. Voor zover noodzakelijk zal, ten laste van een daartoe op de bij de koopovereenkomst behorende tekening aangeduid gedeelte van de grond en ten behoeve van de in de koopovereenkomst aangegeven rechthebbende worden gevestigd een opstalrecht, inhoudende het recht om kabels en leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen. Indien door genoemde werkzaamheden schade wordt veroorzaakt die redelijkerwijs niet ten laste van koper kan worden gebracht wordt deze vergoed. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 9

10 b. Bij dit opstalrecht wordt bepaald dat op, respectievelijk in of boven dat gedeelte van het verkochte geen bouwwerken mogen worden opgericht, noch een gesloten wegdek worden aangebracht, ontgrondingen worden verricht of bomen, dan wel diep wortelende struiken worden geplant, of aan derden toestemming tot zulk een handeling worden verleend. Voor de vestiging van dit zakelijke recht is rechthebbende geen enkele vergoeding schuldig. c. In de koopovereenkomst wordt bepaald ten laste wie de kosten van het vestigen van het opstalrecht komen. Artikel 23 Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen Voorzover noodzakelijk zal, ten behoeve en ten laste van de in de koopovereenkomst vermelde onroerende zaak en ten behoeve van het (de) in de koopovereenkomst vermelde naastgelegen gebouw(en) in de akte van levering worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft. Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van onder en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan. Artikel 24 Overdracht van rechten Het is koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente rechten en verplichtingen uit de koopovereenkomst en/of eventuele met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudens het bepaalde in artikel 25. De gemeente is bevoegd om aan het verlenen van toestemming verkoopvoorwaarden te verbinden. Artikel 25 ABC-bepalingen In afwijking van het gestelde in artikel 24 staat de gemeente toe dat de koper haar rechten op levering van de grond overdraagt aan de kopers van woningen op de door haar te bebouwen kavel(s), eventueel voordat die bebouwing tot stand is gekomen, onder de verkoopvoorwaarden dat: a. in de tussen de koper te sluiten overeenkomsten artikel 18 van deze algemene verkoopvoorwaarden integraal wordt opgenomen; b. de koper zich tegenover de gemeente garant stelt voor de bouw, waartoe zij zich tegenover de hiervoor bedoelde kopers heeft verplicht. Artikel 26 Procedure vanaf koopovereenkomst tot en met de eigendomsoverdracht a. Op schriftelijk indienend verzoek van de koper, ontvangt de koper over de gewenste (bouw)kavel een koopovereenkomst in drievoud inclusief deze verkoopvoorwaarden. b. Koper ondertekent de koopovereenkomst en retourneert de koopovereenkomst naar de gemeente binnen twee weken. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 10

11 c. De koper ontvangt, na het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot verkoop aan koper, binnen twee weken één exemplaar van de koopovereenkomst getekend door de burgemeester retour waarna binnen zes weken de notariële eigendomsoverdracht plaatsvindt. d. Eén door beide partijen getekende koopovereenkomst inclusief deze algemene verkoopvoorwaarden wordt direct voor verdere afhandeling gezonden naar de notaris die de kopende partij heeft vermeldt in de koopovereenkomst. e. Het college van burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid c en lid d op schriftelijk verzoek van de koper. Artikel 27 Waarborgsom a. De koper zal binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst, zoals genoemd in artikel 26 lid c een aanbetaling in de vorm van een waarborgsom van 10 procent van de koopprijs van de grondwaarde voldoen. b. Het in lid a van dit artikel bedoelde bedrag zal worden verrekend met de verschuldigde koopprijs bij het passeren van de notariële akte. Artikel 28 Verkoopvoorwaarden financiering a. Deze overeenkomst is ontbonden, indien de koper voor de in de koopovereenkomst genoemde datum geen hypothecaire lening onder de naar op dat moment op de geldmarkt redelijk te achten condities heeft kunnen verkrijgen, nodig voor de financiering van de aan hem verkochte grond en de daarop te stichten bebouwing. b. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde moet de koper binnen 7 dagen na de bedoelde datum de ontbinding van de overeenkomst per aangetekende brief aan burgemeester en wethouders inroepen door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Artikel 29 Gebruik gemeentelijke gronden Gemeentelijke gronden zoals groenstroken, wegen, voetpaden en dergelijke, mogen zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders niet als opslagterrein van bouwmaterialen, keten en andere voor de bouw benodigde zaken worden gebruikt. Artikel 30 Geschillenregeling Alle geschillen, die naar aanleiding van de koopovereenkomst mochten ontstaan, van welke aarde en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 11

12 2. Leveringsvoorwaarden uitgifte onroerende zaak in erfpacht Definities Canon: een jaarlijks terugkerende vergoeding voor het recht van erfpacht Erfpacht: een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft een gemeentelijke onroerende zaak te houden en te gebruiken, waarvoor de erfpachter een canon aan de gemeente verschuldigd kan zijn. Herzieningsperiode: de periode waarbinnen krachtens de erfpachtovereenkomst de canon niet zal worden aangepast, berekend vanaf de ingangsdatum. Ingebruikneming: het moment waarop de wederpartij voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of op uit te voeren of er een afrastering omheen te zetten. Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek of een milieukundig bodemonderzoek valt hier niet onder en kan gebeuren zonder er sprake is van ingebruikneming. Onroerende zaak: de grond en/of opstallen die het object van de verkoop- of erfpachtovereenkomst vormen waarbij deze algemene voorwaarden behoren. Notariële akte: de voor overdracht vereiste akte van levering of vestiging van het erfpachtrecht. Overdracht: juridische eigendomsovergang door inschrijving van de akte in de openbare registers. Artikel 1 Aanvang en duur van de overeenkomst Een overeenkomst tot uitgifte in erfpacht gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het gemeentelijk besluit tot uitgifte is genomen. Het erfpacht wordt gevestigd voor onbepaalde tijd, tenzij in de uitgifte overeenkomst een termijn is genoemd. Artikel 2 Bepaling en verschuldigdheid van de canon a. De canon wordt bepaald aan de hand van het in de uitgifte overeenkomst aangegeven percentage van de ook daarin aangegeven waarde van de onroerende zaak. b. Het canon is periodiek bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze periode is gesteld op één jaar. Het college van burgemeester en wethouders kan deze periode op verzoek van de wederpartij op een half jaar stellen. De verplichting tot betaling van de canon vangt aan op de ingangsdatum van de overeenkomst. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 12

13 c. De hoogte van de canon ligt vast voor de volledige herzieningsperiode, tenzij artikel 4 van toepassing is. De herzieningsperiode is vijf jaar, tenzij in de uitgifte overeenkomst een kortere periode is vastgesteld. Artikel 3 Aanpassing van de canon, rentewijziging a. In de eerste helft van het laatste jaar van elke herzieningsperiode, wordt de canon opnieuw door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. b. Vaststelling van de canon geschiedt door toepassing van het op 1 januari van het jaar van vaststelling geldende rentepercentage voor vijf jarige vaste geldleningen bij de Bank voor de Nederlandse Gemeenten, verhoogd met één procent op de getaxeerde verkoopwaarde van de onroerende zaak. c. Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de hoogte van de getaxeerde verkoopwaarde van de onroerende zaak, zal deze waarde, behoudens beroep op de terzake bevoegde rechter, worden vastgesteld door twee deskundigen gezamenlijk, waarvan ieder der partijen er één aanwijst. De kosten van deze vaststelling zullen door iedere partij voor de helft worden gedragen. Artikel 4 Herziening van de canon na wijziging van het gebruik De canon kan door het college van burgemeester en wethouders opnieuw worden vastgesteld: a. Indien op onroerende zaak van een wijziging van de bestemming van de erfpacht uitgegeven onroerende zaak een bouwvergunning wordt afgegeven, of b. Indien anderszins een bouwvergunning wordt afgegeven op onroerende zaak waarvan het bruto vloeroppervlak van de bebouwing op de in erfpacht uitgegeven onroerende zaak groter kan worden dan krachtens het bij de uitgifte geldende bestemmingsplan mogelijk was, of c. Indien het feitelijke gebruik van de onroerende zaak op onroerende zaak van een gewijzigde bestemming veranderd is, of d. Indien de erfpachter op onroerende zaak van sterk gewijzigde omstandigheden daarom verzoekt; van sterk gewijzigde omstandigheden is in elk geval sprake indien de gebruiksmogelijkheden van de onroerende zaak door een wijziging van de bestemming wordt beperkt. De nieuwe canon zal in dit geval door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld zoals in artikel 3 lid b en lid c is bepaald, uitgaande van de getaxeerde verkoopwaarde van de uitgegeven onroerende zaak in de nieuwe, gewijzigde situatie. Artikel 5 Betaling van de canon a. Binnen zes weken na het verzenden van het gemeentelijk besluit tot uitgifte in erfpacht, doch uiterlijk op de dag van de ondertekening van de notariële akte, dient te zijn voldaan aan de notaris voor wie de akte wordt getekend: - de canon verschuldigd over het restant van het lopende kalenderjaar, gerekend vanaf de ingangsdatum en, - de eventueel verschuldigde omzetbelasting over de onroerende zaakwaarde. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 13

14 b. Indien de som van de in lid a bedoelde bedragen niet binnen de in lid a van dit artikel gestelde termijn door de notaris is ontvangen, is de wederpartij in verzuim en zal daarover, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 BW zonder ingebrekestelling over de periode, vanaf die datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd zijn. c. Ten behoeve van de betaling van de canon wordt aan het begin van elke periode een acceptgirokaart verzonden. De canon dient periodiek aan de gemeente te worden voldaan binnen vier weken na ontvangst van deze acceptgirokaart, doch (ook in geval niet tijdig een acceptgirokaart is ontvangen) binnen acht weken na ontvangst van deze acceptgirokaart. Bij betaling na acht weken is over de periode na het verstrijken tot aan de dag van betaling de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in artikel 6:119 BW, over het te laat betaalde bedrag. Artikel 6 Vrijwaring door de erfpachter De erfpachter is aansprakelijk voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die na de uitgifte van in erfpacht ontstaat door het gebruik of door verontreiniging door de erfpachter van de onroerende zaak of door gebrek aan onderhoud, gehele of gedeeltelijke instorting van opstallen die op de in erfpacht uitgegeven grond zijn of worden gebouwd. Artikel 7 Recht van koop a. De erfpachter heeft het recht om de uitgegeven onroerende zaak te kopen zoveel mogelijk overeenkomstig de regeling voor koop in hoofdstuk 1 en de bij de erfpacht van toepassing verklaarde voorwaarde in artikel 8 van deze leveringsvoorwaarde. b. Gedurende de eerste vijf jaar na de datum van de notariële akte bedraagt de koopprijs de in deze overeenkomst opgenomen waarde van de onroerende zaak. Daarna bedraagt de koopprijs de getaxeerde verkoopwaarde. Artikel 3 lid c is van overeenkomstige toepassing. Artikel 8 Gebruiksbepaling a. De erfpachter is verplicht de grond te bebouwen en te gebruiken overeenkomstig de daaraan in het betreffende (ontwerp) bestemmingsplan gegeven bestemming, en overeenkomstig eventuele in de uitgifte overeenkomst nader aangegeven gebruiksbepalingen van de in erfpacht uitgegeven onroerende zaak. b. De erfpachter is tevens verplicht, zowel tijdens de bebouwing als daarna, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden gevergd, al datgene te doen, casu quo na te laten waardoor schade, gevaar of ontoelaatbare hinder, in welke vorm dan ook, kan worden voorkomen casu quo ontstaan. Eventuele redelijke aanwijzingen van de gemeente daartoe, voor zover vallend binnen de grenzen door de wet bepaald, moeten worden opgevolgd. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 14

15 Artikel 9 Instandhouding grond en opstallen, verzekeringsplicht a. De erfpachter is verplicht de onroerende zaak en daarop aanwezige opstallen in zodanige technische staat te brengen en te houden dat deze de in artikel 8 bedoelde bestemming en het daar bedoelde gebruik op behoorlijke wijze kunnen dienen. Daartoe dient de erfpachter het perceel grond met opstallen in alle opzichten goed te onderhouden en waar nodig tijdig te vernieuwen. b. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:96 BW worden de gewone lasten en herstellingen door de erfpachter gedragen. In afwijking van het bepaalde in artikel 5:96 BW is de erfpachter tevens verplicht om de buitengewone lasten die op de onroerende zaak drukken te voldoen als om de buitengewone herstellingen daarvan te verrichten. c. Het is de erfpachter niet geoorloofd opstallen geheel of gedeeltelijk te slopen of het bouwvolume van de opstallen te wijzigen, zonder dat het college van burgemeester en wethouders daar krachtens de daarvoor geldende publiekrechtelijke voorschriften een vergunning heeft verleend. d. De erfpachter is verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van opstallen over te gaan indien deze door welke oorzaak ook zijn te niet gegaan. De erfpachter is verplicht alle opstallen tegen brand- en stormschade te verzekeren. e. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van de in lid a en lid d genoemde verplichtingen. Aan een verleende vrijstelling kunnen door het college van burgemeester en wethouders voorwaarden of een tijdsbepaling worden verbonden, waaronder vaststelling van een nieuwe canon als bedoeld in artikel 4. Artikel 10 Overdracht, overgang en ondererfpacht a. De erfpachter is verplicht in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van het erfpachtrecht, de vestiging van ondererfpacht of een beperkt recht waardoor het gebruik van de onroerende zaak door anderen wordt verkregen, in de daartoe op te maken notariële akte de bepalingen, waaronder het recht is verleend, op te nemen of daarnaar te verwijzen. b. De erfpachter is tevens verplicht de overdracht of de vestiging van een recht als bedoeld in lid a uiterlijk op de dag van overdracht of vestiging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders te melden. Deze meldingsplicht bestaat ook voor de inbreng in een (andere) vennootschap van het erfpachtrecht en voor de scheiding tussen gezamenlijke rechthebbenden op het recht. c. De nieuwe erfpachter, ondererfpachter of verkrijger van een gebruiksrecht als bedoeld in lid a is verplicht binnen een maand na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek, op zijn kosten aan het college van burgemeester en wethouders een afschrift van de akte over te leggen. d. In geval van vervreemding van het erfpachtrecht blijft de oude erfpachter naast de nieuwe erfpachter voor de eventuele niet betaalde, reeds vervallen erfpachttermijnen over de aan de overdracht voorafgaande vijf jaar hoofdelijk aansprakelijk. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 15

16 Artikel 11 Splitsing en samenvoeging a. De erfpachter is tot splitsing van het erfpachtrecht, tot splitsing in appartementsrechten of tot samenvoeging van erfpachtrechten slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Voor de toepassing van dit artikel wordt met de in de eerste zin bedoelde handeling gelijkgesteld het door de erfpachter verlenen van deelnemings- en lidmaatschapsrechten die betrekking hebben op het gebruik van de onroerende zaak en daarop staande opstallen. b. Het college van burgemeester en wethouders beslissen binnen een maand na het schriftelijk verzoek om toestemming voor de rechtshandelingen als bedoeld in lid a. Deze termijn kan door het college van burgemeester en wethouders door een schriftelijke mededeling aan de erfpachter ten hoogste eenmaal met een maand worden verlengd. Indien binnen een casu quo twee maanden niet op het verzoek is beslist, zonder dat zulks aan de erfpachter is toe te rekenen, wordt de toestemming geacht te zijn verleend. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de toestemming voorwaarden verbinden waaronder herziening van de canon als bedoeld in artikel 4, alsmede ten aanzien van het onderhoud van de opstallen na de splitsing. c. Bij splitsing van het erfpachtrecht stelt het college van burgemeester en wethouders vast op welke wijze de canon gesplitst zal worden. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd daarbij een redelijk bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen. Artikel 12 Verplichtingen ten opzichte van hypotheekhouders Ingeval het erfpachtrecht met een of meerdere hypotheken is bezwaard, is de erfpachter verplicht om binnen een maand na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek, aan het college van burgemeester en wethouders een authentiek afschrift van de akte(n) van hypotheekverlening over te leggen. De kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van de erfpachter. Het college van burgemeester en wethouders zal de hypotheekhouder tijding in kennis stellen van een voornemen tot opzegging van het erfpachtrecht of wijziging van de grondwaarde waarop de canon gebaseerd is. Wijziging of splitsing van het erfpachtrecht kan uitsluitend plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de hypotheekhouder. Artikel 13 Opzegging in het algemeen belang a. De gemeente kan het erfpachtrecht opzeggen om redenen van algemeen belang. De beëindiging geschiedt door opzegging van het recht nadat de gemeenteraad een daartoe strekkend besluit heeft genomen. b. Het college van burgemeester en wethouders legt een ontwerp beslissing tot opzegging van het erfpachtrecht voor aan de gemeenteraad. In die ontwerp beslissing wordt gemotiveerd uiteengezet welke de redenen zijn die opzegging van het recht in het algemeen belang rechtvaardigen. Op de voorbereiding van de beslissing tot opzegging van het erfpachtrecht is de afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. Daarbij geeft het college van burgemeester en wethouders de Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 16

17 erfpachter en de hypotheekhouder kennis van het ontwerp beslissing bij aangetekend schrijven. c. Indien de gemeenteraad niet binnen een jaar na dagtekening van de kennisgeving als bedoeld in lid b besluit tot opzegging van het erfpachtrecht wordt het in lid b bedoelde voorstel geacht niet te zijn gedaan. d. Het raadsbesluit bepaalt de dag, waarop het erfpachtrecht uiterlijk moet worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij deurwaardersexploot en met inachtneming van een termijn van tenminste een jaar. Deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen tevens betekend worden aan de hypotheekhouder en aan anderen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op het erfpachtrecht in de openbare registers staan ingeschreven. e. Indien het erfpachtrecht eindigt volgens het bepaalde in dit artikel is het college van burgemeester en wethouders bevoegd daarvan te doen blijken in de openbare registers met verwijzing naar het raadsbesluit en naar de aan de erfpachter gedane opzegging. f. Indien, op de dag dat het erfpachtrecht eindigt, het perceel grond en de opstallen niet zijn ontruimd, kan het college van burgemeester en wethouders zonder nadere ingebrekestelling ontruiming doen bewerkstelligen met inachtneming van door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. Artikel 14 Schadeloosstelling bij opzegging in het algemeen belang a. Indien het erfpachtrecht eindigt op de wijze als bedoeld in artikel 13, vindt schadeloosstelling plaats op basis van de Onteigeningswet. b. Niet zal worden vergoed de waarde van hetgeen in strijd met enige bepaling of voorwaarde in de akte van vestiging of in een akte houdende wijziging van het erfpachtrecht is gesticht, noch zal worden vergoed de schade terzake van het beëindigen van een activiteit die in strijd met enige bepaling of voorwaarde in de akte van vestiging of in een akte houdende wijziging van het erfpachtrecht op de onroerende zaak wordt uitgeoefend, tenzij het college van burgemeester en wethouders daartoe schriftelijk toestemming heef verleend. c. Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de door de gemeente aangeboden vergoeding, doet hij hiervan binnen twee maanden na ontvangst van de aangetekende kennisgeving van de vergoeding, schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de vergoeding, wordt deze vastgesteld door drie deskundigen, aan te wijzen door de president van de Arrondissementsrechtbank te Roermond. d. Het college van burgemeester en wethouders keert de aan de erfpachter toekomende schadevergoeding uit, na aftrek van al hetgeen de erfpachter met betrekking tot het erfpachtrecht de grond en de opstallen nog aan de gemeente verschuldigd is. e. Indien het erfpachtrecht ten tijde van het eindigen van het recht met hypotheek is bezwaard, wordt in afwijking van lid d de schadevergoeding, na aftrek van al hetgeen aan de gemeente met betrekking tot het erfpachtrecht de grond en de opstallen nog verschuldigd is, aan de hypotheekhouder(s) uitgekeerd tot een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen bedrag, gelijk aan het bedrag dat aan de hypotheekhouder(s) zal toekomen indien het een verdeling geldt van de koopprijs in geval van gerechtelijke verkoop van het erfpachtrecht. Een daarna overblijvend bedrag Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 17

18 van de schadevergoeding wordt uitgekeerd aan de erfpachter. Zolang het perceel grond met de opstallen (behoudens door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten) niet ter vrije beschikking van de gemeente is gesteld, is de gemeente bevoegd 10% van de uitkering ingevolge dit artikel achter te houden. Uitsluitend voor de toepassing van dit artikel worden met rechtmatig verkregen gebruiksrechten gelijkgesteld anderszins door derden verkregen gebruiksrechten, welke naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders geen bezwaren opleveren. Artikel 15 Herstel door de gemeente a. Indien de erfpachter enige verplichting, voortvloeiende uit deze algemene of bijzondere voorwaarden niet, niet tijdig of behoorlijk nakomt, kan het college van burgemeester en wethouders deze verplichting op kosten van de erfpachter doen uitvoeren. Krachtens deze algemene voorwaarden is het college van burgemeester en wethouders na kennisgeving en ingebrekestelling, alsmede na verloop van de in lid b genoemde termijn tot zodanige uitvoering jegens de erfpachter uitdrukkelijk gemachtigd. Tevens is het college van burgemeester en wethouders onder dezelfde voorwaarden gemachtigd op kosten van de erfpachter al datgene ongedaan te maken, wat in strijd met enige verplichting door de erfpachter is verricht. b. Het college van burgemeester en wethouders geeft van hun voornemen gebruik te maken van de bevoegdheid als bedoeld in lid a bij aangetekend schrijven kennis aan de erfpachter en de hypotheekhouder. Het doet de kennisgeving vergezeld gaan van een opgave van het vermoedelijke bedrag van de kosten die met de uitvoering gemoeid zullen zijn, van een ingebrekestelling ten aanzien van de verzuimde verplichting of de strijdige verrichting en van een aanmaning om een en ander binnen een redelijke termijn te voldoen. c. Onverminderd de verschuldigheid van andere kosten, schade en rente bij de gemeente ontstaan als gevolg van de nalatigheid van de erfpachter, is de erfpachter verplicht op eerste aanzegging van het college van burgemeester en wethouders de kosten die gemoeid zijn geweest met het herstel te voldoen. Het college van burgemeester en wethouders doet de aanzegging vergezeld gaan van een gespecificeerde opgave van de kosten. Artikel 16 Bijzondere wijze van opzegging van het erfpachtrecht a. Uitsluitend indien de erfpachter niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn bouwverplichting of wanneer gedurende meer dan twee jaren niet heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling van de canon, is het college van burgemeester en wethouders gerechtigd om, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, het erfpachtecht op te zeggen. Opzegging vindt plaats bij deurwaardersexploten met in achtneming van een termijn van tenminste twee maanden. Deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen tevens betekend worden aan de hypotheekhouder en aan anderen die als beperkt gerechtigden of beslagleggers op het erfpachtrecht in de openbare registers staan ingeschreven. b. Aan de erfpachter zal worden vergoed de waarde van het erfpachtrecht, waaronder begrepen eventuele gebouwde opstallen, op het moment van beëindiging, verminderd met Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 18

19 hetgeen de gemeente uit hoofde van de erfpachtrecht te vorderen heeft, kosten, schade en rente daaronder begrepen. c. Het op grond van lid b aan de erfpachter dan wel aan de gemeente toekomende bedrag zal, behoudens beroep op de terzake bevoegde rechter, worden vastgesteld door deskundigen overeenkomstig artikel 14 tenzij voor het einde van het recht de gemeente, de erfpachter, de hypotheekhouder en eventueel ander belanghebbende anders overeenkomen. d. Het bepaalde in artikel 13, alsmede in artikel 14 met betrekking tot de opzegging is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. e. De erfpachter is niet gerechtigd de erfpacht op te zeggen gedurende de eerste vijfentwintig jaren na vestiging van het erfpachtrecht. Bij opzegging door de erfpachter is de gemeente niet verplicht een vergoeding voor eventueel op de onroerende zaak achtergebleven, door de erfpachter gebouwde opstallen te betalen en kan de gemeente als voorwaarde voor acceptatie van de opzegging stellen, dat in slechte staat verkerende opstallen door en voor rekening van de erfpachter voor het einde van de erfpachtovereenkomst worden gesloopt. Opzegging door de erfpachter geschiedt op dezelfde wijze als opzegging door de gemeente. Artikel 17 Boetebepaling a. Voor elke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting voorvloeiende uit de uitgifte overeenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemene voorwaarden, verbeurd de erfpachter, behoudens herstel overeenkomstig artikel 15, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van twee maal de jaarlijkse canon, op welk bedrag de door de gemeente ter zake van de wanprestatie te lijden schade wederzijds onveranderlijk wordt bepaald. b. Naast het gestelde in lid a van dit artikel behouden de gemeente en erfpachter het recht om ten aanzien van een tekortkoming in de nakoming van enige uit de uitgifte overeenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting in rechte nakoming te vorderen. Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgrond en uitgifte in erfpacht Pagina 19

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A 1 januari 2012 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar wederpartij(en)

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwgrond en uitgifte in erfpacht gemeente Peel en Maas

Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwgrond en uitgifte in erfpacht gemeente Peel en Maas Leveringsvoorwaarden verkoop van bouwgrond en uitgifte in erfpacht gemeente Peel en Maas Inleiding De gemeenteraad van Peel en Maas heeft in haar raadsvergadering van 29 maart 2011 deze Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN GROND IN DE GEMEENTE TERNEUZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN GROND IN DE GEMEENTE TERNEUZEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN GROND IN DE GEMEENTE TERNEUZEN HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN artikel 1.1. Geldigheid a. Deze algemene uitgiftevoorwaarden behoren bij iedere erfpachtovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in Someren 2014

Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in Someren 2014 Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in Someren 2014 HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN artikel 1.1. Geldigheid a. Deze algemene uitgiftevoorwaarden behoren bij iedere erfpachtovereenkomst

Nadere informatie

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE BIJLAGE 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP WONINGBOUWTERREIN SINT-OEDENRODE Artikel 1 Begripsbepalingen 1. aflevering: de bouwgrond in het bezit stellen van de koper. 2. algemene voorwaarden: deze voorwaarden,

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Financiën en economie Naam regeling Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwgrond van de gemeente Zundert Citeertitel Algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd.

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen. In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN ALGEMEEN. Artikel 1.1. : Geldigheid. a. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING 10

INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING 10 Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden INHOUD BLADZIJDE INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING

Nadere informatie

In de koopovereenkomst staat vermeld welke hoofdstukken en artikelen precies voor de koper gelden of welke worden uitgesloten.

In de koopovereenkomst staat vermeld welke hoofdstukken en artikelen precies voor de koper gelden of welke worden uitgesloten. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE OOST GELRE Inleiding Bij het sluiten van een koopovereenkomst van grond of een gebouw met de gemeente zijn de uitgiftevoorwaarden uit deze algemene uitgiftevoorwaarden

Nadere informatie

Algemene uitgiftevoorwaarden. van de gemeente Zeewolde. 13 november 2001 Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Zeewolde

Algemene uitgiftevoorwaarden. van de gemeente Zeewolde. 13 november 2001 Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Zeewolde Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk 1. Bepalingen algemeen Hoofdstuk 2. Bepalingen voor koop en erfpacht Hoofdstuk 3. Bepalingen voor koop Hoofdstuk 4. Bepalingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Almelo Weggeler Robijnstraat en Saffierstraat (ongenummerd) te Almelo - 1 - Bij onderzoek naar

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2)

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente Heiloo, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer T.J. Romeijn, burgemeester,

Nadere informatie

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder, Aflevering : feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende zaak. Algemene Verkoopvoorwaarden : deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 Artikel 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009

Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009 Bijlage 3 Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009 Inleiding Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede zijn vastgesteld

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek De gemeente Wijk bij Duurstede, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M.M. van den

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE HORST AAN DE MAAS ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Artikel 1 Geldigheid Deze algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst inzake bouwterreinen tussen de gemeente Horst aan de

Nadere informatie

MODEL ERFPACHTOVEREENKOMST

MODEL ERFPACHTOVEREENKOMST MODEL ERFPACHTOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. de gemeente Heusden, ten deze krachtens het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer drs.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein

11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein 11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas.

Burgemeester en wethouders Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas. Algemene erfpachtvoorwaarden gemeente Peel en Maas Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1.1 Geldigheid a. Deze algemene erfpachtvoorwaarden zijn van toepassing op iedere erfpachtovereenkomst en akte van vestiging

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN ARGUSVLINDER 1 T/M 13 (ONEVEN) ARGUSVLINDER 2 T/M 18 (EVEN) EIKEPAGE 2 T/M 14 (EVEN) PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN No.: 6-9 Onderwerp: Algemene uitgiftevoorwaarden -------------------------------------- De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 februari 1995, no. 6; gelet op de Algemene

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND

OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND De ondergetekenden: 1. De gemeente Moerdijk, ter uitvoering van artikel 160 lid e Gemeentewet en het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 01 september

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Bepalingen: de Algemene Verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de gemeente Westerveld,

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen "partijen" en afzonderlijk te noemen "partij" en "wederpartij".

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen partijen en afzonderlijk te noemen partij en wederpartij. Koopovereenkomst De ondergetekenden: de heer Ir. H. van der Hoeve MPA, handelende in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Epe en als zodanig krachtens art. 171 van de Gemeentewet deze gemeente

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Inleiding In dit boekje treft u de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken van de gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE MARUM" HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanbieding:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Definities. Algemene verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden van de gemeente Dalfsen zijn bestemd te gelden bij verkoop van of vestiging van een beperkt recht van erfpacht of opstal op

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ;

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ; BEDRIJVENTERREIN KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De gemeente Wierden, voor en namens welke de ondergetekende, de heer J.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester van de gemeente Wierden, ter

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. met betrekking tot de uitgifte van grond van de. gemeente Oldambt.

Algemene voorwaarden. met betrekking tot de uitgifte van grond van de. gemeente Oldambt. Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van grond van de gemeente Oldambt. Doel: In deze algemene voorwaarden zijn bepalingen opgenomen die van toepassing zijn als een koop- of pachtovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 de Gemeente: 1 de Koper: Hoofdstuk 1. Definities In deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Aflevering:

Nadere informatie

Model Koopovereenkomst

Model Koopovereenkomst Model Koopovereenkomst 1. De Gemeente Woerden, ten deze vertegenwoordigd door het afdelingshoofd a.i. Vastgoed, de heer A.G. Renkema, handelend krachtens het mandaatregister gemeente Woerden 2008 versie

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen

Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR105215_1 25 oktober 2016 Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen Artikel 1 Geldigheid Deze algemene

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1

Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1 Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1 Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA in Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen.

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen. Pagina 1 van 5 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden, de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, hierbij op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016

Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016 Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016 vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2016 Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 1 BEPALINGEN ALGEMEEN 7

DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 1 BEPALINGEN ALGEMEEN 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 1 BEPALINGEN ALGEMEEN 7 Artikel 1.1 Geldigheid 7 Artikel 1.2 Definities 7 Artikel 1.3 Tekening 7 Artikel 1.4 Informatieplicht verkoper,

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bouwgrond in de gemeente Opsterland

Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bouwgrond in de gemeente Opsterland Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bouwgrond in de gemeente Opsterland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen De gemeente De gemeente Opsterland. Het college

Nadere informatie

CONCEPT. Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan CONCEPT

CONCEPT. Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan CONCEPT Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan. hierna te noemen: de vereniging en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, gevestigd te 3811 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1 (postbus 4000,

Nadere informatie

Algemene uitgiftevoorwaarden. Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Heerenveen

Algemene uitgiftevoorwaarden. Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Heerenveen Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Heerenveen 1 2 I N H O U D 1 Bepalingen algemeen 7 2 Bepalingen voor koop en erfpacht 9 3 Bepalingen voor koop 15 4 Bepalingen voor erfpacht 16 5 Bepalingen

Nadere informatie

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken in de gemeente Berkelland Artikel 1.: GELDIGHEID 1. Deze Algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoop-overeenkomst tussen de gemeente Berkelland

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2013 betreffende de verkoop van bouwkavels door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

Algemene verkoopvoorwaarden 2013 betreffende de verkoop van bouwkavels door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert Algemene verkoopvoorwaarden 2013 betreffende de verkoop van bouwkavels door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert Definities, totstandkoming en gestanddoening 2 Artikel 1 Geldigheid... 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS. In deze brochure staan de Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Sint Anthonis vermeld. Als u een koopovereenkomst voor

Nadere informatie

2. de heer L.L.A.M. Geurts, wonende Koepas 2 te (5808 AB Oirlo), hierna verder te noemen: 'de koper';

2. de heer L.L.A.M. Geurts, wonende Koepas 2 te (5808 AB Oirlo), hierna verder te noemen: 'de koper'; Gemeente VeKITOy Pagina 1 van 4 20170829 gemeente venray Casenr : afdeling 3(X KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: -i^sep 2017 Poststuknr.; Kepie Hati: MPdPWUrkfJt Afashanöeld Datum 1. de gemeente Venray,

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Dinkelland

Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Dinkelland Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 6 december 2011 Bepalingen algemeen Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Dinkelland Artikel 1 Geldigheid 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE PURMEREND

VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE PURMEREND VERKOOPVOORWAARDEN 1995 VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE PURMEREND Vastgesteld door de Raad van de gemeente Purmerend bij besluit van 24 mei 1995, nummer 95-63, en vastgesteld in een

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap. Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente Nunspeet

Geregistreerd partnerschap. Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente Nunspeet Geregistreerd partnerschap Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente Nunspeet 1 2 Inleiding In dit boekje staan de Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente

Nadere informatie

Algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2013

Algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2013 Algemene erfpachtbepalingen gemeente Midden-Delfland 2013 INHOUD Art. 1. Begripsomschrijvingen Art. 2. De uitgifte Art. 3. Aanvraag, reserveringsvergoeding en waarborgsom Art. 4. Algemene erfpachtbepalingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. de heer / mevrouw.. wonende.te., hierna (samen) te noemen koper,

KOOPOVEREENKOMST. de heer / mevrouw.. wonende.te., hierna (samen) te noemen koper, KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: De gemeente Roosendaal, ten deze voor het aangaan van na te melden rechtshandeling rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. Vermunt, Adviseur IV bij Team Ruimtelijke

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden. Hoofdstuk I Toepasselijkheid voorwaarden. Hoofdstuk 2 Verkoop en levering

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden. Hoofdstuk I Toepasselijkheid voorwaarden. Hoofdstuk 2 Verkoop en levering Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Hoofdstuk I Toepasselijkheid voorwaarden I.1. Geldigheid Hoofdstuk 2 Verkoop en levering 2.1. Staat van overdracht 2.2. Tekening 2.3. Aanvaarding en levering 2.4. Aanbetaling

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I

OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I Ondergetekenden, mevrouw A. Saris - Bronts, leidinggevende van het werkatelier Grondzaken van de gemeente Meierijstad krachtens artikel 171,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14 Art. 15. Art. 16. Art.

Nadere informatie

ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN BOUWGROND GEMEENTE HILVARENBEEK 2014

ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN BOUWGROND GEMEENTE HILVARENBEEK 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilvarenbeek. Nr. 70562 1 december 2014 ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN BOUWGROND GEMEENTE HILVARENBEEK 2014 HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN: DEFINITIES. Aflevering:

Nadere informatie

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL 12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Ondergetekenden, Coöperatie Zonnepark X, te PLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM / NAMEN, hierna te noemen: de Opstalhouder, en

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Deurne 2015 Woningbouwkavels

Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Deurne 2015 Woningbouwkavels Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Deurne 2015 Woningbouwkavels Hoofdstuk 1 Bepalingen algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene verkoopvoorwaarden betreffende de verkoop van bouwkavels

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

Gemeente Staphorst. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE STAPHORST 1993 (gewijzigd vastgesteld 21 december 2010)

Gemeente Staphorst. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE STAPHORST 1993 (gewijzigd vastgesteld 21 december 2010) Gemeente Staphorst ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE STAPHORST 1993 (gewijzigd vastgesteld 21 december 2010) Deze voorwaarden dient u goed te bewaren. Zij maken deel uit van de notariële akte.

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

Algemene erfpachtbepalingen bouwgrond gemeente Hof van Twente 2015 INHOUD

Algemene erfpachtbepalingen bouwgrond gemeente Hof van Twente 2015 INHOUD Algemene erfpachtbepalingen bouwgrond gemeente Hof van Twente 2015 INHOUD Art. 1. Begripsomschrijvingen Art. 2. De uitgifte Art. 3. Algemene erfpachtbepalingen en bijzondere voorwaarden Art. 4. Duur van

Nadere informatie

Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Harderwijk

Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Harderwijk Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Harderwijk Deze Algemene Uitgiftevoorwaarden 2014 zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk op 22 april 2014

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene regels voor de verkoop van bouwterrein gewijzigd vast te stellen;

overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene regels voor de verkoop van bouwterrein gewijzigd vast te stellen; Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene regels voor de verkoop van bouwterrein gewijzigd vast te stellen; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden van de gemeente Heemskerk 2005

Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden van de gemeente Heemskerk 2005 Notariskantoor Lautenbach Kerklaan 11 1961 GA Heemskerk Tel: 0251-203203 Fax: 0251-203205 Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden van de gemeente Heemskerk 2005 Deze " Algemene voorwaarden voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond

Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond Gemeenteblad nr. 244, 22 oktober 2015 Rectificatie aanvulling voorwaarden woningbouwkavels, 23 oktober 2015 Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Deurne 2015 Bedrijfskavels Hoofdstuk 1 Bepalingen

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente bij zijn besluit van 6 april 1994 onder nummer 275 en opgenomen in een notariële

Nadere informatie

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar.

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Het Broek Westhoek Hengelo Alverstraat 11 t/m 19 (oneven nummers) en Kolbleistraat 16 t/m 24

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Artikel 1 (verplichting tot tijdige aktepassering) a. De akte van overdracht van het te verkopen industrieterrein, hierna ook genoemd

Nadere informatie

Concept Koopovereenkomst perceel bouwgrond Rubensstraat

Concept Koopovereenkomst perceel bouwgrond Rubensstraat Concept Koopovereenkomst perceel bouwgrond Rubensstraat. hierna te noemen: de vereniging en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, gevestigd te 3811 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1 (postbus

Nadere informatie

(AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene Regels voor de HERUITGIFTE IN

(AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene Regels voor de HERUITGIFTE IN Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Algemene Bepalingen voor de UITGIFTE IN ERFPACHT van gronden der gemeente s-gravenhage 1986 herziening 1993 (AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning, plaatselijk bekend als Damhert

Nadere informatie

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente,

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, KOOPOVEREENKOMST(concept) Bouwkavel Burgemeester Venemastraat te Meeden De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, verklaart te hebben verkocht

Nadere informatie

Algemene Verkoopbepalingen Gemeente Heumen 2014 ARCHIEF

Algemene Verkoopbepalingen Gemeente Heumen 2014 ARCHIEF Algemene Verkoopbepalingen Gemeente Heumen 2014 ARCHIEF HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijving Deze bepalingen verstaan onder: 1. Aflevering: feitelijke ter beschikking stelling van de onroerende

Nadere informatie