File 1/3 - Generic criteria. Algemene criteria Critères généraux

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "File 1/3 - Generic criteria. Algemene criteria Critères généraux"

Transcriptie

1 Homologatie van softwarepakketten voor het beheer van patiëntendossiers voor verpleegkunde in de thuiszorg Homologation de logiciels de gestion de dossiers patients pour les soins infirmiers à domicile File 1/3 - Generic criteria Codes : M:mandatory - O:optional - L:later Versioning information Start : 14/02/ /07/2006 : Modified : 6, 7, 8 20/07/2006 : Changed M>L : 11, 24, 121 Algemene criteria Critères généraux M 1 De software is gemaakt voor het beheer van patiëntendossiers voor verpleegkunde in de thuiszorg Le logiciel est conçu pour la gestion de dossiers patients pour les soins infirmiers à domicile. M 25 De toegang tot de applicatie wordt minstens gecontroleerd door een paswoord dat specifiek is. L'accès à l'application est contrôlé au minimum par un mot de passe spécifique. L 23 De software is uitgerust met een parametreerbare vergrendelingsfunctie en een automatische maskering van de gegevens bij lange inactiviteit. Om de vergrendeling ongedaan te maken dient het paswoord opnieuw ingevoerd te worden. Le logiciel est muni d'une fonction paramétrable de verrouillage de l'interface et de masquage automatique des données en cas d'inactivité prolongée, le déverrouillage nécessitant la réintroduction du mot de passe. M 72 Een identificatie van de betreffende patiënt moet zichtbaar zijn in elk invoer- of visualisatievenster voor persoonsgegevens. Une identification du patient concerné est visible dans chaque fenêtre de saisie ou de visualisation de données personnelles. L Het softwarepakket beschikt over een waarschuwingsfunctie die de gebruiker er op regelmatige tijdstippen aan herinnert een nieuwe back-up te maken op een externe drager. - De gebruiker kan zelf de regelmaat bepalen van deze waarschuwing. - Le logiciel dispose d'une fonction d'alerte qui, à intervalle régulier, informe l'utilisateur qu'un nouveau back-up sur support externe doit être fait. - L'utilisateur peut définir l'intervalle du rappel de back-up

2 Invoeging van gegevens Introduction de données L 9 Bij automatische invoeging van externe gegevens, moet deze bevestigd of geweigerd kunenn worden door de gebruiker. Si il y a une insertion automatisée de données externes, elle peut être confirmée ou refusée par l'utilisateur. O 32 De software creëert en/of actualiseert de identificatiegegevens aan de hand van de SIS-kaart en/of de elektronische identiteitskaart. De identificatiecriteria bedoeld in dit criterium zijn de criteria vermeld in criterium 301, namelijk: - Naam - Voornamen - Geboortedatum - Geslacht - INSZ (Identificatienummer van de Sociale Zekerheid) - Adres; Postcode; Gemeente (wanneer beschikbaar op de elektronische identiteitskaart) Le logiciel crée et/ou actualise les identifiants à partir de la carte SIS et/ou de la carte d'identité électronique. Les données d identification concernées par ce critère sont celles du critère 301, notamment : - Nom - Prénoms - Date de naissance - Sexe - NISS (Numéro d'identification de la Sécurité Sociale) - Adresse; Code postal; Localité (quand disponible sur carte d'identité électronique) M 33 Bij aanmaak van een patiëntenfiche ontdekt de software het bestaan van mogelijke identieke fiches, op basis van naam, voornamen, geslacht en geboortedatum. Le logiciel détecte les doubles fiches patient potentielles lors de la création, sur base des noms, prénoms, sexe et date de naissance. M 35 De software laat toe een onvolledige patiëntenfiche aan te maken. Deze fiche kan op elk ogenblik worden aangevuld. Le logiciel permet la création d'une fiche patient incomplète. Cette fiche peut être complétée à tout moment. M 73 Om dubbele codering te vermijden, is de invoerfunctie uniek: de gegevens worden slechts één keer ingevoerd en worden automatisch geïntegreerd in de andere modules die deze gegevens moeten bevatten. De manière à éviter le double encodage, la fonction de saisie des données doit être unique: les données sont saisies une seule fois et sont insérées automatiquement dans les autres modules où ces données doivent trouver place.

3 Versioning van bepaalde gegevens Versioning de certaines données L 6 Voor bepaalde gegevens (naam en voornaam van de patiënt, datum van de prestatie, nomenclatuurcode van de prestatie), genereert de aanmaak en elke wijziging van het gegeven een actualisering van de geassocieerde waardedatum. Pour certaines (nom du patient, prénom du patient, date de la prestation, code de nomenclature de la prestation) données, la création et chaque modification de la donnée entraîne la mise à jour d'une date de valeur associée. L 7 Voor bepaalde gegevens (naam en voornaam van de patiënt, datum van de prestatie, nomenclatuurcode van de prestatie), genereert elke wijziging een nieuwe versie van het gegeven, telkens met een versie-identificatie. Het systeem kan de historiek reconstrueren van deze opeenvolgende versies van een bestaand of verwijderd (zie crit. 8) gegeven. Pour certaines (Nom du patient, prénom du patient, date de la prestation, code de nomenclature de la prestation) données, chaque modification génère une nouvelle version de la donnée, associée à un identifiant de version, et le système peut reconstituer l'historique de ces versions successives d'une donnée existante ou (voir crit. 8) supprimée. L 8 Voor bepaalde gegevens (naam en voornaam van de patiënt, datum van de prestatie, nomenclatuurcode van de prestatie), dient het verwijderen van gegeven beschouwd te worden als een wijziging. Het verwijderen ervan mag dus niet leiden tot het fysisch verlies van het gegeven. Pour certaines (Nom du patient, prénom du patient, date de la prestation, code de nomenclature de la prestation) données, la suppression de donnée doit être considérée comme une modification et ne peut entraîner la perte physique de cette donnée. Toegang tot een patiëntendossier Accès à un dossier patient M 36 De toegang tot een patiëntendossier is mogelijk ten minste op basis van de volgende kenmerken (apart of in combinatie): Naam Voornaam Geboortedatum Inschrijvingsnummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) (bv Rijksregisternummer (RRN)) L'accès à un dossier patient se fait au moins sur base des caractéristiques suivantes (isolées ou en combinaison) : Nom Prénom Date de naissance Numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) (pe Numéro de registre national (NRN)) M 37 De toegang kan gebeuren op basis van een partiële invoer (eerste letters) van de naam. L'accès peut se faire sur base d'une saisie partielle (premiers caractères) du nom.

4 Status van een patiëntendossier Statut d'un dossier patient M 27 De software moet het mogelijk maken om patiëntendossiers die de gebruiker niet meer in de lijst van actieve dossiers wil zien staan, op inactief te plaatsen, en vice versa. Le logiciel doit permettre de donner un statut "inactif" aux dossiers des patients que l'utilisateur ne souhaite plus voir apparaître dans la liste des dossiers actifs, et vice versa. M 28 De software die de gegevens van de inactieve dossiers archiveert, moet kunnen verzekeren dat deze gegevens opnieuw in de software kunnen verschijnen. Le logiciel qui prend l'option d'archiver les données des dossiers inactifs doit donner la garantie de pouvoir faire réapparaître ces données dans le logiciel. Multi-auteur aspecten Aspects multi-auteurs M 21 Verschillende auteurs kunnen toegang hebben tot de software. De software garandeert de eenduidige en permanente identificatie van elke huidige of vroegere Plusieurs auteurs peuvent accéder au logiciel. Le logiciel garantit l'identification univoque et permanente de chaque auteur présent ou passé. L 24 Elke menselijke toegang tot een patëntendossier is op te sporen en is onuitwisbaar. Chaque accès humain à un dossier patient est traçable de manière indélébile. L 11 Elke versie (zie crit. 7) van een gegeven heeft een auteur. Chaque version (voir crit. 7) de donnée est associée à un auteur. Rédaction de documents Opstellen van documenten M 90 De tekst- en digitale beeldverwerkingsfuncties worden uitgevoerd hetzij via externe (zie crit. 215) softwarepakketten (en dit zonder de software te verlaten), hetzij via eigen functies. Les fonctions de traitement de texte et d'images digitalisées sont assurées soit via des logiciels externes (voir crit. 215) (et ce sans quitter le logiciel), soit via la fourniture de fonctions propriétaires. M 91 De software stelt modeldocumenten voor (bv : typebrieven). Le logiciel propose des modèles de documents (ex : lettres types). M 93 De modeldocumenten maken een automatische en manuele selectie van de adequate gegevens uit het dossier (per gegeven of per groep van gegevens) mogelijk. Deze gegevens worden automatisch geïntegreerd bij de aanmaak van het eigenlijke document. Les modèles de documents permettent de faire une sélection automatique et manuelle des données adéquates du dossier (par donnée ou par groupe de données). Ces données sont intégrées automatiquement lors de la production du document final. M 99 De ingevulde modeldocumenten worden bewaard. Les modèles de documents remplis sont conservés.

5 Exporteren van documenten in de vorm van gestandaardiseerde berichten Exportation de documents sous forme de messages standardisés L 108 De software voor het beheer van het dossier moet gestandaardiseerde elektronische berichten kunnen exporteren en importeren. Le logiciel de gestion du dossier doit pouvoir exporter et importer des messages électroniques standardisés. L 108bis Onder gestandaardiseerde boodschap wordt verstaan : de boodschap waarvan de aard en de structuur in overeenstemming zijn met de aanbeveling nr. 4 en de specificaties Khmer-Bis (Kind Messages for Electronic Healthcare Records - Belgian Implementation Standard) van de Nationale Commissie "Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg" (zie Par messages électroniques standardisés, on entend des messages dont la nature et la structure sont conformes à la recommandation n 4 et aux spécifications Khmer-Bis (Kind Messages for Electronic Healthcare Records - Belgian Implementation Standard) de la Commission nationale "Normes en matière de télématique au service du secteur des soins de santé" (voir Extractie van gegevens Extraction de données L 115 De software maakt het mogelijk om patiënten te identificeren en een lijst van deze patiënten aan te maken op basis van een generiek selectierooster. Minimale criteria : naam, voornaam, adres, patiëntnummer, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht. Le logiciel permet d'identifier et de lister les patients correspondant à des critères définis par l'utilisateur sur base d'une grille de sélection générique. Critères minimum : nom, prénom, adresse, numéro du patient, numéro de téléphone, date de naissance, sexe. L 119 Na gebruik van een selectiecriterium (zie criterium 115) maakt de software gedeeltelijke en volledige extractie mogelijk van alle gegevens die ingevoerd werden door de gebruiker in een of meerdere patiëntendossier(s). Deze gegevens dienen verwerkt te kunnen worden door externe software voor individuele computers (software voor databank of statistische software) die op het ogenblik van extractie beschikbaar is op de markt. Après utilisation d une fonction de tri (voir critère 115), le logiciel permet l'extraction de toutes données introduites par l utilisateur dans un ou des dossier(s) patient que ce soit sous forme partielle ou complète. Ces données doivent pouvoir être traitées par des outils externes (gestion de bases de données ou outils statistiques) pour ordinateurs personnels disponibles sur le marché au moment de l'extraction. Interne codering en terminologie Codages et dictionnaires internes M 52 Alle gebruikers van de software krijgen standaard dezelfde referentietabellen waarvan de inhoud niet gewist kan worden. Tous les utilisateurs d'un logiciel reçoivent les mêmes tables de référence par défaut dont le contenu ne peut être effacé. Legale aspecten Aspects légaux M 120 De EPD-beheersoftware laat de gebruiker toe de wettelijke voorschriften inzake het beheer van patiëntendossiers na te leven. Le logiciel de gestion du dossier patient informatisé permet aux utilisateurs de se conformer aux prescriptions légales en matière de gestion du dossier patient. L 120bis De EPD-beheersoftware laat de gebruiker toe de regels van de deontologie inzake het beheer van patiëntendossiers na te leven. Le logiciel de gestion du dossier patient informatisé permet aux utilisateurs de se conformer aux règles déontologiques en matière de gestion du dossier patient.

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Conditions Générales de Basware Compte mybasware Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Article 1. Généralités Les conditions générales de Basware Belgium S.A. («Basware»), dont le siège social

Nadere informatie

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden N paragraaf pg. Question/réponse - Vraag/antwoord 1 Général NA Est-il possible de recevoir la version

Nadere informatie

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Preswitching

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Preswitching ATRIAS Market Processes UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Structure Versie v3.3 / Version v3.3 Voor consultatie / Pour consultation UMIG 6.0 - BR - ST - 03 - v3.3.doc 1

Nadere informatie

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag.

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag. Referentie Pagina nr. taal Vraag Réponses 1. II.5.2, 1ste paragraaf 20 NL In deze bepaling staat dat iedere Europese boete tengevolge van een laattijdige levering van de applicatie door de opdrachtnemer

Nadere informatie

ONLINE PRIVACY CONNECTIONS

ONLINE PRIVACY CONNECTIONS ONLINE PRIVACY Version 06/08/2014 ONLINE PRIVACY IS AVAILABLE IN DUTCH (NL) OR FRENCH (FR) NL - ONLINE PRIVACYBELEID - SEE PAGE 2 OF THIS DOCUMENT FR - POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE EN LIGNE

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 12 Informatie & Opleiding van de Zorgverstrekkers. (Eerste Voorstel Nieuwe Actiepunten)

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 12 Informatie & Opleiding van de Zorgverstrekkers. (Eerste Voorstel Nieuwe Actiepunten) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018 WST 5 AP 12 Informatie & Opleiding van de Zorgverstrekkers AP12.1. e- Gezondheid opnemen in de opleiding (Eerste Voorstel Nieuwe Actiepunten) TBD c. Q4 2016 akkoord

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 10 februari 2010 10 février 2010 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES

CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport Aérien CIRCULAIRE CIRC/AIRW-36 Datum Date: 17/09/2008

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG DOC 50 2400/001 DOC 50 2400/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 maart 2003 24 mars 2003 De recente evoluties op het vlak van Informatie- en communicatietechnologie

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CONSULTATION ORGANISÉE PAR LE CONSEIL DE L'IBPT À LA DEMANDE DU CABINET DU MINISTRE DE L ÉCONOMIE DU 17/10/2012 CONCERNANT LE PROJET D ARRETE

Nadere informatie

Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen

Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen Studie SODA Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen Etude Prospect SODA Faisabilité d un Service d'archivage de données pour les sciences sociales Studie uitgevoerd in 2007 Rapport

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE ONTWIKKELING, DE INPRODUCTIE- STELLING EN ONDERSTEUNING BIJ DE OPSTART VAN EEN INFORMATICATOEPASSING IN HET

Nadere informatie

6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD

6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 6342 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 6 au même 4, alinéa 2,première phrase, les mots «et bons de capitalisation» sont insérés entre les mots «autres instruments du marché monétaire et des

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

-01- Commission paritaire pour les services de garde. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 2003

-01- Commission paritaire pour les services de garde. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 2003 Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Commission paritaire pour les services de garde Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 2003 Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Beroepenclassificatie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr CSC MYPC2 Questions Réponses session 28 Août 2013 Bestek MYPC2 Vragen Antwoorden sessie 28 Augustus 2013 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe D : Formulaire de questions/réponses Remarque

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

Dienst Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen --------------- Service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux

Dienst Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen --------------- Service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux Dienst Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen --------------- Service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux Koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

54278 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2014 MONITEUR BELGE

54278 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2014 MONITEUR BELGE 54278 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2014 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00475] Algemene Directie Civiele Veiligheid Omzendbrief zonaal/interzonaal/provinciaal dispatchingsysteem

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 03.03.1998 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 03.03.1998 Ed. 2 MONITEUR BELGE 5755 DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER FEDENET. Intranet van de Federale Overheid Technische aanbevelingen en richtlijnen Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mijnheer de Staatssecretaris, Mevrouw,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 32935 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F. 2007 2518 [C 2007/03294] 3 JUIN 2007. Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.06.2014 Ed. 4 MONITEUR BELGE 46921 Art. 334. In artikel 320, lid 2, van dezelfde wet worden de woorden Europese Gemeenschappen vervangen door de woorden Europese Unie. Art. 335.

Nadere informatie