Handleiding gebruikers Pensioen Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding gebruikers Pensioen Online"

Transcriptie

1 Handleiding gebruikers Pensioen Online Beknopte leidraad voor het elektronisch aanvragen van verplichtstellingen of het wijzigen of (gedeeltelijk) intrekken van verplichtstellingen Wet Bpf en Wvb 1

2 I) VAN START MET HET ONLINE LOKET 1. Inleiding Met de webapplicatie `pensioenapplicatie 2.0 is het mogelijk om uw aanvragen tot de verplichtstelling of aanvragen tot wijziging of (gedeeltelijke) intrekking van de verplichtstelling online in te dienen. Toegang tot de elektronische formulieren wordt verkregen middels een inlogprocedure, waarbij de combinatie inlognaam-wachtwoord geldt als elektronische handtekening van de tekenbevoegde vertegenwoordiger van de organisatie (of van het secretariaat) die namens de (overige) organisatie(s) een aanvraag indient. Er zijn vijf elektronische formulieren ontwikkeld: 1. voor een aanvraag van een eerste verplichtstelling; 2. voor een aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van een bestaande verplichtstelling; 3. voor een aanvraag tot wijzigen van een bestaande verplichtstelling (niet zijnde een gedeeltelijke intrekking); 4. voor een aanvraag tot volledige intrekking van een verplichtstelling;en 5. voor een wijziging van de beroepspensioenregeling (niet betrekking hebbend op werkingssfeer). Na het inloggen selecteert u het gewenste formulier, waarna u in het geval van een aanvraag van een eerste verplichtingstelling dient aan te geven of uw aanvraag betrekking heeft op een bedrijfstakpensioenfonds of een beroepspensioenregeling. Elk formulier bestaat uit een aantal vragen. Na het beantwoorden van alle vragen kunt u het formulier verzenden. U kunt uw gegevens met betrekking tot uw verplichtstellingsaanvraag online terug zien in uw elektronisch dossier. In dit dossier staan uw aanvragen, de aan u gerichte correspondentie en besluiten. Deze handleiding biedt een leidraad voor het gebruik van de applicatie voor elektronische indiening van aanvragen tot verplichtstelling. Veel van de informatie komt terug in specifieke helpteksten in de applicatie zelf. In de helpteksten vindt u ook een inhoudelijke toelichting op de in het formulier gestelde vragen. De helpteksten kunnen worden bekeken door het aanklikken van een I(nformatie)-icoon. Na een beschrijving van de (technische) voorwaarden voor het gebruik van de pensioenapplicatie, wordt in hoofdstuk II ingegaan op de procedure voor het elektronisch indienen van uw verplichtstellingsaanvragen. 2. Voorwaarden voor gebruik van de pensioenapplicatie Technische voorwaarden Deze applicatie is getest in de volgende systeemconfiguraties: Microsoft Windows 98/XP/7 en Ubuntu LTS 2

3 Microsoft Internet Explorer versie 6/7/8, Mozilla Firefox 3/4, Opera 11.x, Chrome 9/10 JavaScript en cookies aan Voor het lezen van de in het dossier opgeslagen documenten in PDF formaat, heeft u (minimaal) Adobe Acrobat Reader 6.0. nodig. De standaardversie kunt u downloaden door op de helppagina, waarvan de link zich rechtsboven op de startpagina bevindt, op het plaatje get Adobe Reader te klikken. Toegankelijkheid De applicatie is alleen toegankelijk voor de organisatie (of het secretariaat) die namens de (overige) organisatie(s) een aanvraag indient. 3. Inlogprocedure De webapplicatie voor het online aanvragen van een verplichtstelling is te bereiken via of direct op het adres https://pensioenonline.szw.nl. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. Figuur 1: De inlogpagina Wachtwoord aanvragen Om toegang tot het systeem te krijgen dient u in het bezit te zijn van een inlognaamwachtwoord combinatie. Deze is aan te vragen door middel van de link Wachtwoord aanvragen. U komt dan in onderstaand scherm: 3

4 Figuur 2: Wachtwoord aanvragen U vult de gevraagde gegevens in en verzendt het webformulier. U krijgt een bevestiging per . Alle velden moeten verplicht worden ingevuld. Deze gegevens zijn nodig voor de beantwoording van uw aanvraag. Nadat een aanvraag is binnengekomen bij de beheerder zal deze bepalen of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria welke tijdens de aanvraagprocedure worden beschreven. In geval van honorering wordt uw account binnen 2 werkdagen geactiveerd. Daarna is online aanmelden mogelijk met het opgegeven inlognaam-wachtwoord. U wordt bij het inloggen gemeld dat gebruik gemaakt wordt van een beveiligde verbinding (HTTPS), om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. U wordt automatisch uitgelogd indien u voor meer dan 20 minuten niet meer met de applicatie heeft gewerkt. U krijgt dan de melding dat u opnieuw dient in te loggen indien u verder wilt werken. Dit is eveneens om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De reeds ingevoerde gegevens worden in dit geval wel automatisch opgeslagen. 4

5 Wachtwoord wijzigen Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door middel van de link Wachtwoord vergeten. U kunt de aanvraag meteen elektronisch versturen. U krijgt een bevestiging van uw aanvraag per toegestuurd. Uw nieuwe wachtwoord wordt binnen 2 werkdagen geactiveerd. II) HET INDIENEN VAN EEN ELEKTRONISCHE AANVRAAG TOT VERPLICHTSTELLING 1. Wettelijk kader Alle inhoudelijke en procedurele vereisten voor het indienen van een aanvraag tot verplichtstelling kunt u vinden in de van kracht zijnde wet- en regelgeving en beleidsregels. Voor bedrijfstakpensioenfondsen zijn dit de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000), de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet Bpf 2000, en het Toetsingskader Wet Bpf Ten aanzien van de beroepspensioenregelingen betreft het de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB), de Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling en het Toetsingskader WVB. U kunt dit wettelijk kader raadplegen op de website Tevens vindt u op deze website checklisten waarin de procedurele vereisten voor verplichtstellingsaanvragen zijn opgenomen. Aan deze handleiding kunt u geen rechten ontlenen. Dit hoofdstuk gaat uitsluitend in op de technische stappen die benodigd zijn voor het elektronisch indienen van verplichtstellingsaanvragen. 2. Het startscherm indiening aanvragen tot verplichtstelling Nadat u heeft ingelogd, komt u in het startscherm, Dashboard genaamd. Het scherm ziet er als volgt uit: 5

6 Figuur 3: Het startscherm In het startscherm staan alle soorten formulieren die u kunt indienen en staan de formulieren waaraan u werkt of die u verzonden heeft, met hun verschillende statussen. Linksboven in het scherm zijn vijf keuzeknoppen geplaatst voor het openen van de elektronische formulieren voor het aanvragen, wijzigen en (gedeeltelijk) intrekken van een verplichtstelling. Er zijn zogenaamde I-icoontjes toegevoegd om u te helpen bij de keuze voor het juiste formulier. Om een formulier te openen klikt u op één van de vijf keuzeknoppen. Welke keuzeknop u kiest is afhankelijk van het type aanvraag. Paragraaf 3, Het kiezen van het juiste formulier, geeft hier informatie over. Het geelgekleurde tekstblok rechtsboven bevat een toelichting op het gebruik van de elektronische formulieren. Onder in het startscherm staat een overzicht van de formulieren die u eerder heeft verzonden of in concept heeft bewaard. Dit overzicht geeft per formulier de status aan. Een formulier kan verschillende statussen hebben: concept, verzonden, beoordeling, in behandeling, POPT/POIT, zienswijze, gearchiveerd en besluit. 1. Concept: Het verzoek is wel aangemaakt, maar nog niet verzonden naar het loket pensioen online. 2. Verzonden: Het formulier is verzonden maar is nog niet beoordeeld door een medewerker van de directie UAW. 6

7 3. Beoordeling: Door een medewerker van de directie UAW wordt getoetst of de aanvraag voorzien is van alle vereiste gegevens en bescheiden. 4. In behandeling: Uw aanvraag heeft voornoemde toets met goed gevolg doorlopen en is ter visie gegaan in de Staatscourant. 5. POPT/POIT: De aanvraag is reeds verzonden naar het loket pensioen online, maar er ontbreken nog onderdelen. Er kan sprake zijn van een popt (de procedure is onderbroken wegens een procedureel gebrek) dan wel van een poit (de procedure is onderbroken wegens een inhoudelijk probleem). Indien sprake is van een procedurele of inhoudelijke onderbreking, neemt de behandelaar van uw aanvraag contact met u op. 6. Zienswijzen: Er zijn tijdens de tervisielegging van uw verplichtstellingsaanvraag zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen dienen eerst te worden behandeld alvorens het besluit tot verplichtstelling kan worden genomen. 7. Gearchiveerd: De procedure is afgerond zonder dat het tot formele besluitvorming heeft geleid. 8. Besluit: Het verzoek heeft reeds ter visie gelegen en eventuele zienswijzenprocedures zijn doorlopen. Het besluit is genomen. Mogelijkheden voor aanpassingen in het formulier Een formulier met de status concept kan aangepast worden en worden verzonden. Bij een formulier met de status POPT/POIT kunnen desgewenst documenten bij de reeds verzonden documenten worden toegevoegd. Het verwijderen van reeds verzonden documenten is niet mogelijk. U kunt uw formulier voltooien of aanpassen door in het overzicht op het formulier te klikken. Formulieren met de status verzonden, beoordeling, in behandeling, zienswijze, gearchiveerd en besluit kunnen niet meer worden aangepast. Indien u vanuit een formulier of een overzicht van een formulier terug wil gaan naar het startscherm, klikt u op de button Dashboard in de rode balk links bovenin het scherm. Het gebruik van de zoekfunctionaliteit Sommige tabbladen bevatten zoekvelden, bedoeld voor het opzoeken van de naam van de regeling of voor het opzoeken van de indiener van de aanvraag. Zoeken is mogelijk door (een gedeelte van) de naam van de regeling of indiener in te voeren. Vervolgens klikt u op de knop zoeken, waarna het zoekresultaat wordt getoond waaruit u de regeling of indiener die u zoekt vervolgens selecteert. 3. Het kiezen van het juiste formulier U kunt kiezen uit een vijftal formulieren: Formulier Eerste VPL, Formulier Gedeeltelijke intrekking VPL, Formulier Wijziging VPL, Formulier Volledige intrekking VPL en Formulier Wijziging BPR (geen werkingssfeer). Om te helpen bij het kiezen welk formulier u nodig heeft zijn er I-icoontjes toegevoegd. Zie onderstaand voorbeeld: 7

8 Figuur 4: I-icoontjes In het geval van een aanvraag tot een eerste verplichtstelling dient u vervolgens aan te geven of uw aanvraag betrekking heeft op een Bedrijfstakpensioenfonds of een Beroepspensioenregeling. In de hiernavolgende beschrijving van de formulieren is dit onderscheid al wel meegenomen. Formulier Eerste VPL: 1. Bedrijfstakpensioenfonds Een aanvraag tot een eerste verplichtstelling ziet op de situatie dat nog niet eerder een verplichtstelling voor een bedrijfstakpensioenfonds is aangevraagd. 2. Beroepspensioenregeling Een aanvraag tot een eerste verplichtstelling ziet op de situatie dat nog niet eerder een verplichtstelling voor een beroepspensioenregeling is aangevraagd. Formulier Gedeeltelijke intrekking VPL 1. Bedrijfstakpensioenfonds Een aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van een deel van de verplichtstelling heeft betrekking op een inkrimping van de werkingssfeer in de zin dat een bepaalde bedrijfstak of een afgebakend deel van de bedrijfstak uit de werkingssfeer wordt gehaald. Een gedeeltelijke intrekking is bijvoorbeeld ook aan de orde wanneer het deelnemersbegrip wordt ingeperkt. 8

9 Indien u gelijktijdig met een aanvraag tot gedeeltelijke intrekking een aanvraag wilt indienen tot wijziging van de verplichtstelling (niet zijnde een gedeeltelijke intrekking), dient u voor die aanvraag separaat gebruik te maken van het formulier Wijziging bestaande verplichtstelling niet zijnde een gedeeltelijke intrekking. Beide formulieren kunnen in voorkomend geval na elkaar worden verzonden. Desgewenst kunnen beide aanvragen tegelijkertijd worden behandeld en tot besluitvorming komen. 2. Beroepspensioenregeling Een aanvraag tot intrekking van een deel van de verplichtstelling heeft betrekking op een inperking van de werkingssfeer. Het in te trekken deel van de verplichtstelling kan bestaan uit een of meer bepaalde groepen beroepsgenoten. Er is sprake van een bepaalde groep als de deelnemers ervan binnen de beroepsgroep helder te onderscheiden zijn op grond van hun activiteiten. Er is ook sprake van een groep als de deelnemers ervan allen beroepsgenoten in loondienst zijn. De intrekking mag niet tot gevolg hebben dat alleen verplichtstelling resteert voor de beroepsgenoten in loondienst. Indien u gelijktijdig met een aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling een aanvraag wilt indienen tot wijziging van de verplichtstelling (niet zijnde een gedeeltelijke intrekking), dient u voor die aanvraag separaat gebruik te maken van het formulier Wijziging bestaande verplichtstelling niet zijnde een gedeeltelijke intrekking. Beide formulieren kunnen in voorkomend geval na elkaar worden verzonden. Desgewenst kunnen beide aanvragen tegelijkertijd worden behandeld en tot besluitvorming komen. Formulier Wijziging VPL: 1. Bedrijfstakpensioenfonds Een aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling heeft betrekking op een aanpassing van de werkingssfeer, niet zijnde een inkrimping in de zin dat een bepaalde bedrijfstak of een afgebakend deel van de bedrijfstak uit de werkingssfeer wordt gehaald. Dan is namelijk sprake van een intrekking van een deel van de verplichtstelling. Een wijziging van de verplichtstelling is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bedrijfstak aan het bpf wordt toegevoegd, bij een naamswijziging of omdat het deelnemersbegrip wordt uitgebreid (bij inperking van het deelnemersbegrip is sprake van een gedeeltelijke intrekking). Indien u gelijktijdig met een aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling een aanvraag wilt indienen tot gedeeltelijke intrekking van een deel van de verplichtstelling, dient u voor die aanvraag separaat gebruik te maken van het formulier Gedeeltelijke intrekking bestaande verplichtstelling. Beide formulieren kunnen in voorkomend geval na elkaar worden verzonden. Desgewenst kunnen beide aanvragen tegelijkertijd worden behandeld en tot besluitvorming komen. 2. Beroepspensioenregeling Een aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling heeft betrekking op de werkingssfeer, niet zijnde een inperking daarvan. Dan is namelijk sprake van een intrekking van een deel van de verplichtstelling. 9

10 Van een wijziging van de verplichtstelling is bijvoorbeeld sprake in geval de werkingssfeer met een groep beroepsgenoten wordt uitgebreid. Daarbij kan het gaan om een uitbreiding met de groep beroepsgenoten die in loondienst werken. De werkingssfeer kan ook uitgebreid worden met een bepaalde groep, waarvan de deelnemers binnen de beroepsgroep helder te onderscheiden zijn op grond van hun activiteiten. Een wijziging van de verplichtstelling is bijvoorbeeld ook aan de orde bij een naamswijziging. Indien u gelijktijdig met een aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling een aanvraag wilt indienen tot gedeeltelijke intrekking van een deel van de verplichtstelling, dient u voor die aanvraag separaat gebruik te maken van het formulier Gedeeltelijke intrekking bestaande verplichtstelling. Beide formulieren kunnen in voorkomend geval na elkaar worden verzonden. Desgewenst kunnen beide aanvragen tegelijkertijd worden behandeld en tot besluitvorming komen. Formulier Volledige intrekking VPL: 1. Bedrijfstakpensioenfonds Een aanvraag tot volledige intrekking van de verplichtstelling heeft betrekking op het intrekken van de verplichtstelling voor alle deelnemers. 2. Beroepspensioenregeling Een aanvraag tot volledige intrekking van de verplichtstelling heeft betrekking op het intrekken van de verplichtstelling voor alle deelnemers. Formulier Wijziging BPR (geen werkingssfeer): Indien een (niet op de verplicht gestelde werkingssfeer betrekking hebbende) wijziging van de beroepspensioenregeling heeft plaatsgevonden, dient de beroepspensioenvereniging een door haar gewaarmerkt afschrift van de wijziging van de beroepspensioenregeling binnen twee weken nadat de wijziging tot stand is gekomen toe te zenden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (en aan de Nederlandsche Bank). Van de wijziging zal mededeling worden gedaan in de Staatcourant. Binnen vier weken kunnen zienswijzen worden ingebracht over het ontbreken van een belangrijke meerderheid. Indien de zienswijzen daartoe aanleiding geven zal de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen acht weken na de mededeling in de Staatscourant de beroepsvereniging verzoeken aan te tonen dat nog wordt voldaan aan het meerderheidsvereiste. Keuze voor het soort regeling: Zoals reeds gesteld dient u na de selectie van het formulier Eerste VPL aan te geven of uw aanvraag betrekking heeft op een Bedrijfstakpensioenfonds of Beroepspensioenregeling. Bij een eerste VPL dient u bovendien de naam van de regeling waarvoor u een eerste verplichtstelling aanvraagt aan te geven. Dit doet u aan de hand van het volgende scherm: 10

11 Figuur 5: Formulier Eerste Verplichtstelling Bij een wijziging of een (gedeeltelijke) intrekking van een bestaande verplichtstelling alsmede een wijziging BPR (niet zijnde werkingssfeer) hoeft geen keuze te worden gemaakt tussen BPF of WVB en kunt u de naam van de regeling selecteren. Dit doet u aan de hand van het volgende scherm: Figuur 6: Wijziging BPR (geen werkingssfeer) Klik vervolgens op de knop open formulier. U komt dan in het onderstaande scherm: 11

12 Figuur 7: Tabblad Algemeen In bovengenoemd formulier dienen alle velden te worden ingevuld. Een bestaande indiener kan in de lijst bovenin het scherm zijn gegevens selecteren. De gegevens worden dan automatisch in het formulier gezet. Belangrijk is dat u even nakijkt of de door het systeem automatisch ingevulde gegevens juist zijn. U kunt de noodzakelijke aanpassingen in de diverse onderdelen van het formulier aanpassen door in het invulveld zelf de wijzigingen door te voeren. LET OP! Alle velden dienen te worden ingevuld. Van belang is verder dat het formulier de gegevens controleert. Bij de postcode moet er een spatie staan tussen de cijfers en de lettercombinatie en bij het telefoonnummer mag er geen streepje staan tussen het netnummer en het abonneenummer. 12

13 4. Het koppelen van de vereiste documenten Nadat u het volledige formulier heeft ingevuld kunt u door op tabblad 2 2 Documenten te klikken de vereiste documenten toevoegen die betrekking hebben op uw aanvraag. Dit dient u aan de hand van de op uw aanvraag betrekking hebbende checklist bij elektronische aanvragen Wet Bpf of WVB te doen. Deze kunt u vinden op de website bij het overzicht van de checklisten voor pensioenen. Alle documenten die in de betreffende checklist worden genoemd - en die u voorheen schriftelijk opstuurde - dienen volgens het voorgeschreven format in de applicatie te worden gekoppeld. Van belang is bovendien dat u van elk afzonderlijk document een apart bestand bijvoegt. Het is derhalve aan te raden een print van de betreffende checklist bij de hand te houden tijdens het toevoegen van de vereiste documenten. Door gebruik van de knop Bladeren kunt u uw eigen digitale bestanden selecteren die u moet toevoegen. Nadat u op deze knop heeft geklikt verschijnt het venster Bestand selecteren voor uploaden zodat u het bestand dat u wilt toevoegen kunt selecteren. Klik nu op Openen. U ziet dan in de applicatie dat de locatie van het bestand is toegevoegd. Vervolgens dient u op de knop Koppelen te klikken. Hieronder ziet u een schermafdruk bij gebruik van de knop Bladeren. Figuur 8: Het toevoegen van bestanden Nadat u op Koppelen heeft geklikt wordt het bestand automatisch opgeslagen. U kunt nu verder gaan met het koppelen van het volgende bestand. 13

14 LET OP! Op het moment dat u het eerste bestand heeft gekoppeld zal het tweede tabbladblokje automatisch groen kleuren. Dit wil niet zeggen dat u alle vereiste bestanden heeft toegevoegd. Het online pensioen loket kan geen controle uitoefenen of alle benodigde bestanden zijn gekoppeld. U dient dit dus zelf aan de hand van de op uw aanvraag betrekking hebbende checklist bij elektronische aanvragen Wet Bpf of WVB te controleren. Na het koppelen van de bestanden ziet het scherm er als volgt uit: Figuur 9: Gekoppelde bestanden De knop Verwijderen kunt u gebruiken als u gekoppelde bestanden wilt verwijderen. 5. De verzending van een formulier Als de tabbladen voorzien zijn van een groene markering kunt u het formulier versturen. U klikt hiertoe op de knop Overzicht en versturen. U krijgt dan ter controle onderstaand overzicht te zien van de gegevens die u heeft ingevoerd en van de bijgevoegde documenten. 14

15 Figuur 10: Het overzicht van het formulier dat u te zien krijgt nadat u op de knop Overzicht en versturen heeft geklikt U kunt nu kiezen tussen het verzenden van uw aanvraag of het aanpassen van de incomplete of foutieve onderdelen van de verplichtstellingsaanvraag. Indien u nog gegevens wilt wijzigen gebruikt u dan de knop Terug onderaan het scherm en niet de terug-knop bovenaan uw internetbrowser. Vergeet niet nadat u het overzicht heeft gezien op Verzenden te klikken om het formulier te verzenden. LET OP! Als u een formulier probeert te verzenden waarvan het tabblad Algemeen niet volledig of correct is ingevuld, verschijnt er bovenaan het scherm een roze tekstblok met daarin een foutmelding. 15

16 Figuur 11: Foutmelding Wanneer het formulier succesvol is verzonden krijgt u de volgende melding: Figuur 12: Melding succesvolle verzending Na deze melding verschijnt het ingevulde formulier in het dashboard van de backoffice applicatie van de directie UAW. Daar kan de behandelend medewerker het ingevulde formulier beoordelen. In het dashboard aan uw kant wijzigt de status van het formulier van verzonden naar in beoordeling 16

17 6. Correspondentie en elektronisch dossier Wanneer u het formulier betreffende uw aanvraag heeft verzonden wordt u voorlopig nog met behulp van schriftelijke correspondentie op de hoogte gehouden van de stand van zaken omtrent uw verplichtstellingsprocedure. Het is op dit moment nog niet mogelijk (alle) correspondentie digitaal te verzenden. Wel kunt u de gegevens met betrekking tot afgeronde verplichtstellingsprocedures online terugzien in uw elektronische dossier. U krijgt alleen toegang tot de gegevens met betrekking tot de eigen verplichtstellingsaanvragen. De documenten die kunnen worden ingezien betreffen de verzonden formulieren, de correspondentie die aan u is verzonden en het besluit tot verplichtstelling. U komt in uw dossier terecht wanneer u klikt op de button Dossier in de rode balk links bovenin het scherm. De vertrouwelijkheid van de informatie in het elektronische dossier is gewaarborgd door de inlogprocedure en een firewall tussen het internet en de database waarin alle gegevens zijn opgeslagen. De inlogprocedure garandeert dat degene die toegang heeft tot de database alleen de gegevens met betrekking tot de eigen verplichtstellingsprocedures kan terugzien. De firewall garandeert dat alleen degenen die geautoriseerd zijn toegang hebben tot de database. Figuur 13: Selectie Wanneer u een procedure heeft geselecteerd, krijgt u een overzicht van de (formulieren) bij de verplichtstellingsprocedure en een overzicht van de door SZW gekoppelde documenten bij de procedure. Klikt u in het overzicht op een formulier, dan krijgt u een overzicht te zien van de gegevens die u heeft opgevoerd in het formulier. Klikt u in het overzicht op een door SZW gekoppeld document, dan krijgt u de inhoud van het document te zien in.pdf formaat. 17

18 Figuur 14: Dossier 7. Zienswijzen Op dit moment is het (nog) niet mogelijk om zienswijzen door middel van het online loket in te dienen. Deze stukken dienen per post, dan wel per fax ingediend te worden. De gehele zienswijzeprocedure verloopt dus schriftelijk. Indien er zienswijzen tegen uw aanvraag worden ingediend, dient u uw commentaar schriftelijk, dan wel per fax in te dienen. 8. Vragen Indien u tijdens of na de procedure nog inhoudelijke vragen heeft kunt u contact opnemen met uw behandelend medewerker. U vindt de naam en het telefoonnummer van deze medewerker terug op alle correspondentie betreffende uw aanvraag. Indien u technische vragen heeft, bijvoorbeeld over het koppelen van documenten of over de werking van de applicatie pensioen online dan wordt u verzocht contact op te nemen met de Helpdesk Pensioenapplicatie 2.0 van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW): telefoon: ; 18

Handleiding gebruikers Aanmelding On-line Leidraad elektronisch aanmelden van cao s.

Handleiding gebruikers Aanmelding On-line Leidraad elektronisch aanmelden van cao s. Handleiding gebruikers Aanmelding On-line Leidraad elektronisch aanmelden van cao s. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene Informatie over de applicatie... 3 2. Voorwaarden voor gebruik van de applicatie... 3 TECHNISCHE

Nadere informatie

CAO-aanmelding On-line Waarom deze brochure?

CAO-aanmelding On-line Waarom deze brochure? CAO-aanmelding On-line Waarom deze brochure? Aanleiding Met ingang van 1 september 2004 wordt het voor CAO-partijen en CAO-secretariaten mogelijk om een collectieve arbeidsovereenkomst elektronisch aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25826 14 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, AV/PB/2012/17300,

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding E-Accello. Versie 1.0

Handleiding E-Accello. Versie 1.0 Handleiding E-Accello Versie 1.0 Augustus 2015 1 Inleiding Met E-Accello krijgt u inzicht in uw lopende aanvragen en kunt u per aanvraag volgen in welk stadium deze zich bevindt. Daarnaast kunt u documenten

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0 Handleiding Curasoft Het cliëntenportaal Versie 2.0 Inleiding Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

HANDLEIDING DICOS WEBSITE

HANDLEIDING DICOS WEBSITE Versie 1.6 HANDLEIDING DICOS WEBSITE Copyright Kred it B.V. Eindhoven 2012 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van klik, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket Rapportages

Handleiding Digitaal Loket Rapportages Handleiding Digitaal Loket Rapportages Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1. Inleiding 2. Inloggen met eherkenning 3. Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 4 2 Een nieuw verzoek indienen... 6 3 Terugkeren naar startpagina...11 4 Zaken...12 4.1 Overzicht van uw zaken...12

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

BRON PO. Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO

BRON PO. Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO BRON PO Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO Versie: 0.21 Datum: 5 september 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2. Aanmelden Mijn DUO... 4 2.1

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding Ledenadministratiepakket

Handleiding Ledenadministratiepakket Handleiding Ledenadministratiepakket Badminton Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw ledenadministratie pakket. Badminton Nederland heeft bij het laten ontwerpen van dit pakket zoveel

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

Handleiding Ondersteuningsvraag

Handleiding Ondersteuningsvraag Handleiding Ondersteuningsvraag Beste directeur en/of ib er, Voor je ligt de handleiding over het vernieuwde gebruik van de profielen. Gebruiksvriendelijkheid en verscherping van de veiligheid zijn aanleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Inhoud Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio 1 1 Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio (SVP) 1 2 Inloggen 2 3 Openingsscherm 4 3.1 Bovenste

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal...

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal... Provincie Gelderland Handleiding Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies Inhoud 1 Startpagina subsidieportaal... 2 2 Uw persoonlijke startpagina... 2 3 Subsidies... 3 4 Mijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Webapplicaties RDW algemeen Versie: 0.2 Versiedatum: 29 november 2007 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0800a Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. EERSTE AANMELDING...5 2.1 WAT

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5 premie- en inningssystematiek UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING... U wilt

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Datum : 16-2-2015 Versie : 1.2 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer voor SuperUsers

Handleiding Gebruikersbeheer voor SuperUsers Handleiding Gebruikersbeheer voor SuperUsers SWV de Eem Beste directeur en/of ib er, Voor je ligt de handleiding over het vernieuwde gebruik van de profielen. Gebruiksvriendelijkheid en verscherping van

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

BRON PO. Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO

BRON PO. Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO BRON PO Gebruikershandleiding aanvraag Mijn DUO en aanvragen OCW Digitaal Onderwijscertificaat BRON PO Versie: 0.25 Datum: 21 november 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2. Aanmelden Mijn DUO... 4 2.1

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Datum: Versie: 11042013 7.0 Pagina 1 I Inhoud II Introductie... 3 III Doel document... 3 1 Starten met HUBA Toeslagen webapplicatie... 4 2 Invullen van de toeslagaanvraag...

Nadere informatie

Handleiding Beveiligde site

Handleiding Beveiligde site Handleiding Beveiligde site Versie OASE maart 2010 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Beschikbaarheid beveiligde site 4 2.2. Systeemeisen 4 2.3. De informatiesymbolen (i-tjes) 4 3. Aanmelding van

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / versie 1.0-7.02.2017 7.02.2017 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra voor palliatieve

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem

Handleiding registratiesysteem Handleiding registratiesysteem Deze handleiding geeft u uitleg over het registratiesysteem van Bas. De stappen die doorlopen moeten worden om via het klachtenformulier een klacht of vraag in te dienen

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder.

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder. Inleiding Voor u ligt een bundel met snelkaarten. In iedere snelkaart vindt u stap-voor-stap instructies, bijvoorbeeld om in te loggen op Talent & Salaris. Op de volgende pagina is een inhoudsopgave van

Nadere informatie

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval Handleiding WasteTool voor bedrijven Registratie verpakkingsafval Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 Voor het eerst inloggen 4 De volgende keren inloggen 5 3 Overzicht opvragen 7 4 Switchen tussen profielen

Nadere informatie

Handleiding Dermatoloog

Handleiding Dermatoloog Sneller beter zorg Handleiding Dermatoloog Inleiding In deze handleiding vindt u alles omtrent het beantwoorden van TeleDermatologie Consulten. KSYOS TeleDermatologie is een zogenaamde webapplicatie; dat

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Handleiding Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Inloggen

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER

SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER COLOFON SOURCE Gebruikershandleiding Versie 2.5 2/16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Algemene Functionaliteiten... 6 2.1 Algemene werking mycertiq... 6 2.1.1 Inloggen

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. Inhoud 1. Inloggen met registratiecode

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding ERS. Gebruikershandleiding

Handleiding ERS. Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Doel van het document 1.1 Inleiding 1.2 Login 2. Overzicht retourzendingen 3. Retourlabels maken 3.1 Enkele zending 3.2 Meerdere zendingen 4. Vragen 1. Doel van het document 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

Bestanden uploaden op StamrechtBV.com

Bestanden uploaden op StamrechtBV.com Bestanden uploaden op StamrechtBV.com Dit document beschrijft de stappen die nodig zijn om bestanden uit uw administratie met behulp van de StamrechtBV.com cliënten portal naar ons te versturen. Voordat

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN OEVEREN ONLINE

HANDLEIDING VAN OEVEREN ONLINE HANDLEIDING VAN OEVEREN ONLINE Laan der Verenigde Naties 99, 2622 PD Delft Postbus 1090 2600 BB tel: 015-2153223 fax: 015-2569999 e-mail: contact@vanoeverenaccountants.nl site: www.vanoeverenaccountants.nl

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt.

Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt. Toelichting inloggen Persoonlijke pagina Kunt u niet inloggen? Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt. U kunt ook onderstaande informatie lezen

Nadere informatie

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO In het onderdeel Leerlingenbeheer kunt u: - Projectgroepen maken en daarin leerlingen plaatsen - De wachtwoorden van uw leerlingen beheren - Instellen of

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Invulinstructie Nazenden betalingsbewijs pensioenen. Een toelichting bij het formulier om een betalingsbewijs in te zenden

Invulinstructie Nazenden betalingsbewijs pensioenen. Een toelichting bij het formulier om een betalingsbewijs in te zenden Een toelichting bij het formulier om een betalingsbewijs in te zenden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 4 Contactpersoon 7 4.1

Nadere informatie

Handleiding website voor All in House

Handleiding website voor All in House Handleiding website voor All in House Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 DE WERKWIJZE... 3 DE INLOGPROCEDURE... 4 WIJZIGEN WACHTWOORD... 5 DE WERKWIJZE... 5 DE INVOER VAN GEGEVENS... 6 NIEUWE REGISTRATIE LEVANTO...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal

Gebruikershandleiding Cliëntportaal Gebruikershandleiding Cliëntportaal Augustus 2017, versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inloggen in het Cliëntportaal... 2 1.1 Inloggen... 3 1.2 Accepteren van een uitnodiging... 4 1.3 Wachtwoord vergeten?... 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie

Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo

Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo 1 Stap-voor-stap handleiding Registreren patiëntportaal nieuwe website Huisartsenpraktijk Baarlo 1. Ga naar de nieuwe website: huisartsenpraktijkbaarlo.uwartsonline.nl 2. Klik op de knop Inloggen. 3. Klik

Nadere informatie