Handleiding gebruikers Pensioen Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding gebruikers Pensioen Online"

Transcriptie

1 Handleiding gebruikers Pensioen Online Beknopte leidraad voor het elektronisch aanvragen van verplichtstellingen of het wijzigen of (gedeeltelijk) intrekken van verplichtstellingen Wet Bpf en Wvb 1

2 I) VAN START MET HET ONLINE LOKET 1. Inleiding Met de webapplicatie `pensioenapplicatie 2.0 is het mogelijk om uw aanvragen tot de verplichtstelling of aanvragen tot wijziging of (gedeeltelijke) intrekking van de verplichtstelling online in te dienen. Toegang tot de elektronische formulieren wordt verkregen middels een inlogprocedure, waarbij de combinatie inlognaam-wachtwoord geldt als elektronische handtekening van de tekenbevoegde vertegenwoordiger van de organisatie (of van het secretariaat) die namens de (overige) organisatie(s) een aanvraag indient. Er zijn vijf elektronische formulieren ontwikkeld: 1. voor een aanvraag van een eerste verplichtstelling; 2. voor een aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van een bestaande verplichtstelling; 3. voor een aanvraag tot wijzigen van een bestaande verplichtstelling (niet zijnde een gedeeltelijke intrekking); 4. voor een aanvraag tot volledige intrekking van een verplichtstelling;en 5. voor een wijziging van de beroepspensioenregeling (niet betrekking hebbend op werkingssfeer). Na het inloggen selecteert u het gewenste formulier, waarna u in het geval van een aanvraag van een eerste verplichtingstelling dient aan te geven of uw aanvraag betrekking heeft op een bedrijfstakpensioenfonds of een beroepspensioenregeling. Elk formulier bestaat uit een aantal vragen. Na het beantwoorden van alle vragen kunt u het formulier verzenden. U kunt uw gegevens met betrekking tot uw verplichtstellingsaanvraag online terug zien in uw elektronisch dossier. In dit dossier staan uw aanvragen, de aan u gerichte correspondentie en besluiten. Deze handleiding biedt een leidraad voor het gebruik van de applicatie voor elektronische indiening van aanvragen tot verplichtstelling. Veel van de informatie komt terug in specifieke helpteksten in de applicatie zelf. In de helpteksten vindt u ook een inhoudelijke toelichting op de in het formulier gestelde vragen. De helpteksten kunnen worden bekeken door het aanklikken van een I(nformatie)-icoon. Na een beschrijving van de (technische) voorwaarden voor het gebruik van de pensioenapplicatie, wordt in hoofdstuk II ingegaan op de procedure voor het elektronisch indienen van uw verplichtstellingsaanvragen. 2. Voorwaarden voor gebruik van de pensioenapplicatie Technische voorwaarden Deze applicatie is getest in de volgende systeemconfiguraties: Microsoft Windows 98/XP/7 en Ubuntu LTS 2

3 Microsoft Internet Explorer versie 6/7/8, Mozilla Firefox 3/4, Opera 11.x, Chrome 9/10 JavaScript en cookies aan Voor het lezen van de in het dossier opgeslagen documenten in PDF formaat, heeft u (minimaal) Adobe Acrobat Reader 6.0. nodig. De standaardversie kunt u downloaden door op de helppagina, waarvan de link zich rechtsboven op de startpagina bevindt, op het plaatje get Adobe Reader te klikken. Toegankelijkheid De applicatie is alleen toegankelijk voor de organisatie (of het secretariaat) die namens de (overige) organisatie(s) een aanvraag indient. 3. Inlogprocedure De webapplicatie voor het online aanvragen van een verplichtstelling is te bereiken via of direct op het adres https://pensioenonline.szw.nl. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. Figuur 1: De inlogpagina Wachtwoord aanvragen Om toegang tot het systeem te krijgen dient u in het bezit te zijn van een inlognaamwachtwoord combinatie. Deze is aan te vragen door middel van de link Wachtwoord aanvragen. U komt dan in onderstaand scherm: 3

4 Figuur 2: Wachtwoord aanvragen U vult de gevraagde gegevens in en verzendt het webformulier. U krijgt een bevestiging per . Alle velden moeten verplicht worden ingevuld. Deze gegevens zijn nodig voor de beantwoording van uw aanvraag. Nadat een aanvraag is binnengekomen bij de beheerder zal deze bepalen of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Dit gebeurt op basis van een aantal criteria welke tijdens de aanvraagprocedure worden beschreven. In geval van honorering wordt uw account binnen 2 werkdagen geactiveerd. Daarna is online aanmelden mogelijk met het opgegeven inlognaam-wachtwoord. U wordt bij het inloggen gemeld dat gebruik gemaakt wordt van een beveiligde verbinding (HTTPS), om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. U wordt automatisch uitgelogd indien u voor meer dan 20 minuten niet meer met de applicatie heeft gewerkt. U krijgt dan de melding dat u opnieuw dient in te loggen indien u verder wilt werken. Dit is eveneens om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De reeds ingevoerde gegevens worden in dit geval wel automatisch opgeslagen. 4

5 Wachtwoord wijzigen Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door middel van de link Wachtwoord vergeten. U kunt de aanvraag meteen elektronisch versturen. U krijgt een bevestiging van uw aanvraag per toegestuurd. Uw nieuwe wachtwoord wordt binnen 2 werkdagen geactiveerd. II) HET INDIENEN VAN EEN ELEKTRONISCHE AANVRAAG TOT VERPLICHTSTELLING 1. Wettelijk kader Alle inhoudelijke en procedurele vereisten voor het indienen van een aanvraag tot verplichtstelling kunt u vinden in de van kracht zijnde wet- en regelgeving en beleidsregels. Voor bedrijfstakpensioenfondsen zijn dit de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000), de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet Bpf 2000, en het Toetsingskader Wet Bpf Ten aanzien van de beroepspensioenregelingen betreft het de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB), de Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling en het Toetsingskader WVB. U kunt dit wettelijk kader raadplegen op de website Tevens vindt u op deze website checklisten waarin de procedurele vereisten voor verplichtstellingsaanvragen zijn opgenomen. Aan deze handleiding kunt u geen rechten ontlenen. Dit hoofdstuk gaat uitsluitend in op de technische stappen die benodigd zijn voor het elektronisch indienen van verplichtstellingsaanvragen. 2. Het startscherm indiening aanvragen tot verplichtstelling Nadat u heeft ingelogd, komt u in het startscherm, Dashboard genaamd. Het scherm ziet er als volgt uit: 5

6 Figuur 3: Het startscherm In het startscherm staan alle soorten formulieren die u kunt indienen en staan de formulieren waaraan u werkt of die u verzonden heeft, met hun verschillende statussen. Linksboven in het scherm zijn vijf keuzeknoppen geplaatst voor het openen van de elektronische formulieren voor het aanvragen, wijzigen en (gedeeltelijk) intrekken van een verplichtstelling. Er zijn zogenaamde I-icoontjes toegevoegd om u te helpen bij de keuze voor het juiste formulier. Om een formulier te openen klikt u op één van de vijf keuzeknoppen. Welke keuzeknop u kiest is afhankelijk van het type aanvraag. Paragraaf 3, Het kiezen van het juiste formulier, geeft hier informatie over. Het geelgekleurde tekstblok rechtsboven bevat een toelichting op het gebruik van de elektronische formulieren. Onder in het startscherm staat een overzicht van de formulieren die u eerder heeft verzonden of in concept heeft bewaard. Dit overzicht geeft per formulier de status aan. Een formulier kan verschillende statussen hebben: concept, verzonden, beoordeling, in behandeling, POPT/POIT, zienswijze, gearchiveerd en besluit. 1. Concept: Het verzoek is wel aangemaakt, maar nog niet verzonden naar het loket pensioen online. 2. Verzonden: Het formulier is verzonden maar is nog niet beoordeeld door een medewerker van de directie UAW. 6

7 3. Beoordeling: Door een medewerker van de directie UAW wordt getoetst of de aanvraag voorzien is van alle vereiste gegevens en bescheiden. 4. In behandeling: Uw aanvraag heeft voornoemde toets met goed gevolg doorlopen en is ter visie gegaan in de Staatscourant. 5. POPT/POIT: De aanvraag is reeds verzonden naar het loket pensioen online, maar er ontbreken nog onderdelen. Er kan sprake zijn van een popt (de procedure is onderbroken wegens een procedureel gebrek) dan wel van een poit (de procedure is onderbroken wegens een inhoudelijk probleem). Indien sprake is van een procedurele of inhoudelijke onderbreking, neemt de behandelaar van uw aanvraag contact met u op. 6. Zienswijzen: Er zijn tijdens de tervisielegging van uw verplichtstellingsaanvraag zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen dienen eerst te worden behandeld alvorens het besluit tot verplichtstelling kan worden genomen. 7. Gearchiveerd: De procedure is afgerond zonder dat het tot formele besluitvorming heeft geleid. 8. Besluit: Het verzoek heeft reeds ter visie gelegen en eventuele zienswijzenprocedures zijn doorlopen. Het besluit is genomen. Mogelijkheden voor aanpassingen in het formulier Een formulier met de status concept kan aangepast worden en worden verzonden. Bij een formulier met de status POPT/POIT kunnen desgewenst documenten bij de reeds verzonden documenten worden toegevoegd. Het verwijderen van reeds verzonden documenten is niet mogelijk. U kunt uw formulier voltooien of aanpassen door in het overzicht op het formulier te klikken. Formulieren met de status verzonden, beoordeling, in behandeling, zienswijze, gearchiveerd en besluit kunnen niet meer worden aangepast. Indien u vanuit een formulier of een overzicht van een formulier terug wil gaan naar het startscherm, klikt u op de button Dashboard in de rode balk links bovenin het scherm. Het gebruik van de zoekfunctionaliteit Sommige tabbladen bevatten zoekvelden, bedoeld voor het opzoeken van de naam van de regeling of voor het opzoeken van de indiener van de aanvraag. Zoeken is mogelijk door (een gedeelte van) de naam van de regeling of indiener in te voeren. Vervolgens klikt u op de knop zoeken, waarna het zoekresultaat wordt getoond waaruit u de regeling of indiener die u zoekt vervolgens selecteert. 3. Het kiezen van het juiste formulier U kunt kiezen uit een vijftal formulieren: Formulier Eerste VPL, Formulier Gedeeltelijke intrekking VPL, Formulier Wijziging VPL, Formulier Volledige intrekking VPL en Formulier Wijziging BPR (geen werkingssfeer). Om te helpen bij het kiezen welk formulier u nodig heeft zijn er I-icoontjes toegevoegd. Zie onderstaand voorbeeld: 7

8 Figuur 4: I-icoontjes In het geval van een aanvraag tot een eerste verplichtstelling dient u vervolgens aan te geven of uw aanvraag betrekking heeft op een Bedrijfstakpensioenfonds of een Beroepspensioenregeling. In de hiernavolgende beschrijving van de formulieren is dit onderscheid al wel meegenomen. Formulier Eerste VPL: 1. Bedrijfstakpensioenfonds Een aanvraag tot een eerste verplichtstelling ziet op de situatie dat nog niet eerder een verplichtstelling voor een bedrijfstakpensioenfonds is aangevraagd. 2. Beroepspensioenregeling Een aanvraag tot een eerste verplichtstelling ziet op de situatie dat nog niet eerder een verplichtstelling voor een beroepspensioenregeling is aangevraagd. Formulier Gedeeltelijke intrekking VPL 1. Bedrijfstakpensioenfonds Een aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van een deel van de verplichtstelling heeft betrekking op een inkrimping van de werkingssfeer in de zin dat een bepaalde bedrijfstak of een afgebakend deel van de bedrijfstak uit de werkingssfeer wordt gehaald. Een gedeeltelijke intrekking is bijvoorbeeld ook aan de orde wanneer het deelnemersbegrip wordt ingeperkt. 8

9 Indien u gelijktijdig met een aanvraag tot gedeeltelijke intrekking een aanvraag wilt indienen tot wijziging van de verplichtstelling (niet zijnde een gedeeltelijke intrekking), dient u voor die aanvraag separaat gebruik te maken van het formulier Wijziging bestaande verplichtstelling niet zijnde een gedeeltelijke intrekking. Beide formulieren kunnen in voorkomend geval na elkaar worden verzonden. Desgewenst kunnen beide aanvragen tegelijkertijd worden behandeld en tot besluitvorming komen. 2. Beroepspensioenregeling Een aanvraag tot intrekking van een deel van de verplichtstelling heeft betrekking op een inperking van de werkingssfeer. Het in te trekken deel van de verplichtstelling kan bestaan uit een of meer bepaalde groepen beroepsgenoten. Er is sprake van een bepaalde groep als de deelnemers ervan binnen de beroepsgroep helder te onderscheiden zijn op grond van hun activiteiten. Er is ook sprake van een groep als de deelnemers ervan allen beroepsgenoten in loondienst zijn. De intrekking mag niet tot gevolg hebben dat alleen verplichtstelling resteert voor de beroepsgenoten in loondienst. Indien u gelijktijdig met een aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling een aanvraag wilt indienen tot wijziging van de verplichtstelling (niet zijnde een gedeeltelijke intrekking), dient u voor die aanvraag separaat gebruik te maken van het formulier Wijziging bestaande verplichtstelling niet zijnde een gedeeltelijke intrekking. Beide formulieren kunnen in voorkomend geval na elkaar worden verzonden. Desgewenst kunnen beide aanvragen tegelijkertijd worden behandeld en tot besluitvorming komen. Formulier Wijziging VPL: 1. Bedrijfstakpensioenfonds Een aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling heeft betrekking op een aanpassing van de werkingssfeer, niet zijnde een inkrimping in de zin dat een bepaalde bedrijfstak of een afgebakend deel van de bedrijfstak uit de werkingssfeer wordt gehaald. Dan is namelijk sprake van een intrekking van een deel van de verplichtstelling. Een wijziging van de verplichtstelling is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bedrijfstak aan het bpf wordt toegevoegd, bij een naamswijziging of omdat het deelnemersbegrip wordt uitgebreid (bij inperking van het deelnemersbegrip is sprake van een gedeeltelijke intrekking). Indien u gelijktijdig met een aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling een aanvraag wilt indienen tot gedeeltelijke intrekking van een deel van de verplichtstelling, dient u voor die aanvraag separaat gebruik te maken van het formulier Gedeeltelijke intrekking bestaande verplichtstelling. Beide formulieren kunnen in voorkomend geval na elkaar worden verzonden. Desgewenst kunnen beide aanvragen tegelijkertijd worden behandeld en tot besluitvorming komen. 2. Beroepspensioenregeling Een aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling heeft betrekking op de werkingssfeer, niet zijnde een inperking daarvan. Dan is namelijk sprake van een intrekking van een deel van de verplichtstelling. 9

10 Van een wijziging van de verplichtstelling is bijvoorbeeld sprake in geval de werkingssfeer met een groep beroepsgenoten wordt uitgebreid. Daarbij kan het gaan om een uitbreiding met de groep beroepsgenoten die in loondienst werken. De werkingssfeer kan ook uitgebreid worden met een bepaalde groep, waarvan de deelnemers binnen de beroepsgroep helder te onderscheiden zijn op grond van hun activiteiten. Een wijziging van de verplichtstelling is bijvoorbeeld ook aan de orde bij een naamswijziging. Indien u gelijktijdig met een aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling een aanvraag wilt indienen tot gedeeltelijke intrekking van een deel van de verplichtstelling, dient u voor die aanvraag separaat gebruik te maken van het formulier Gedeeltelijke intrekking bestaande verplichtstelling. Beide formulieren kunnen in voorkomend geval na elkaar worden verzonden. Desgewenst kunnen beide aanvragen tegelijkertijd worden behandeld en tot besluitvorming komen. Formulier Volledige intrekking VPL: 1. Bedrijfstakpensioenfonds Een aanvraag tot volledige intrekking van de verplichtstelling heeft betrekking op het intrekken van de verplichtstelling voor alle deelnemers. 2. Beroepspensioenregeling Een aanvraag tot volledige intrekking van de verplichtstelling heeft betrekking op het intrekken van de verplichtstelling voor alle deelnemers. Formulier Wijziging BPR (geen werkingssfeer): Indien een (niet op de verplicht gestelde werkingssfeer betrekking hebbende) wijziging van de beroepspensioenregeling heeft plaatsgevonden, dient de beroepspensioenvereniging een door haar gewaarmerkt afschrift van de wijziging van de beroepspensioenregeling binnen twee weken nadat de wijziging tot stand is gekomen toe te zenden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (en aan de Nederlandsche Bank). Van de wijziging zal mededeling worden gedaan in de Staatcourant. Binnen vier weken kunnen zienswijzen worden ingebracht over het ontbreken van een belangrijke meerderheid. Indien de zienswijzen daartoe aanleiding geven zal de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen acht weken na de mededeling in de Staatscourant de beroepsvereniging verzoeken aan te tonen dat nog wordt voldaan aan het meerderheidsvereiste. Keuze voor het soort regeling: Zoals reeds gesteld dient u na de selectie van het formulier Eerste VPL aan te geven of uw aanvraag betrekking heeft op een Bedrijfstakpensioenfonds of Beroepspensioenregeling. Bij een eerste VPL dient u bovendien de naam van de regeling waarvoor u een eerste verplichtstelling aanvraagt aan te geven. Dit doet u aan de hand van het volgende scherm: 10

11 Figuur 5: Formulier Eerste Verplichtstelling Bij een wijziging of een (gedeeltelijke) intrekking van een bestaande verplichtstelling alsmede een wijziging BPR (niet zijnde werkingssfeer) hoeft geen keuze te worden gemaakt tussen BPF of WVB en kunt u de naam van de regeling selecteren. Dit doet u aan de hand van het volgende scherm: Figuur 6: Wijziging BPR (geen werkingssfeer) Klik vervolgens op de knop open formulier. U komt dan in het onderstaande scherm: 11

12 Figuur 7: Tabblad Algemeen In bovengenoemd formulier dienen alle velden te worden ingevuld. Een bestaande indiener kan in de lijst bovenin het scherm zijn gegevens selecteren. De gegevens worden dan automatisch in het formulier gezet. Belangrijk is dat u even nakijkt of de door het systeem automatisch ingevulde gegevens juist zijn. U kunt de noodzakelijke aanpassingen in de diverse onderdelen van het formulier aanpassen door in het invulveld zelf de wijzigingen door te voeren. LET OP! Alle velden dienen te worden ingevuld. Van belang is verder dat het formulier de gegevens controleert. Bij de postcode moet er een spatie staan tussen de cijfers en de lettercombinatie en bij het telefoonnummer mag er geen streepje staan tussen het netnummer en het abonneenummer. 12

13 4. Het koppelen van de vereiste documenten Nadat u het volledige formulier heeft ingevuld kunt u door op tabblad 2 2 Documenten te klikken de vereiste documenten toevoegen die betrekking hebben op uw aanvraag. Dit dient u aan de hand van de op uw aanvraag betrekking hebbende checklist bij elektronische aanvragen Wet Bpf of WVB te doen. Deze kunt u vinden op de website bij het overzicht van de checklisten voor pensioenen. Alle documenten die in de betreffende checklist worden genoemd - en die u voorheen schriftelijk opstuurde - dienen volgens het voorgeschreven format in de applicatie te worden gekoppeld. Van belang is bovendien dat u van elk afzonderlijk document een apart bestand bijvoegt. Het is derhalve aan te raden een print van de betreffende checklist bij de hand te houden tijdens het toevoegen van de vereiste documenten. Door gebruik van de knop Bladeren kunt u uw eigen digitale bestanden selecteren die u moet toevoegen. Nadat u op deze knop heeft geklikt verschijnt het venster Bestand selecteren voor uploaden zodat u het bestand dat u wilt toevoegen kunt selecteren. Klik nu op Openen. U ziet dan in de applicatie dat de locatie van het bestand is toegevoegd. Vervolgens dient u op de knop Koppelen te klikken. Hieronder ziet u een schermafdruk bij gebruik van de knop Bladeren. Figuur 8: Het toevoegen van bestanden Nadat u op Koppelen heeft geklikt wordt het bestand automatisch opgeslagen. U kunt nu verder gaan met het koppelen van het volgende bestand. 13

14 LET OP! Op het moment dat u het eerste bestand heeft gekoppeld zal het tweede tabbladblokje automatisch groen kleuren. Dit wil niet zeggen dat u alle vereiste bestanden heeft toegevoegd. Het online pensioen loket kan geen controle uitoefenen of alle benodigde bestanden zijn gekoppeld. U dient dit dus zelf aan de hand van de op uw aanvraag betrekking hebbende checklist bij elektronische aanvragen Wet Bpf of WVB te controleren. Na het koppelen van de bestanden ziet het scherm er als volgt uit: Figuur 9: Gekoppelde bestanden De knop Verwijderen kunt u gebruiken als u gekoppelde bestanden wilt verwijderen. 5. De verzending van een formulier Als de tabbladen voorzien zijn van een groene markering kunt u het formulier versturen. U klikt hiertoe op de knop Overzicht en versturen. U krijgt dan ter controle onderstaand overzicht te zien van de gegevens die u heeft ingevoerd en van de bijgevoegde documenten. 14

15 Figuur 10: Het overzicht van het formulier dat u te zien krijgt nadat u op de knop Overzicht en versturen heeft geklikt U kunt nu kiezen tussen het verzenden van uw aanvraag of het aanpassen van de incomplete of foutieve onderdelen van de verplichtstellingsaanvraag. Indien u nog gegevens wilt wijzigen gebruikt u dan de knop Terug onderaan het scherm en niet de terug-knop bovenaan uw internetbrowser. Vergeet niet nadat u het overzicht heeft gezien op Verzenden te klikken om het formulier te verzenden. LET OP! Als u een formulier probeert te verzenden waarvan het tabblad Algemeen niet volledig of correct is ingevuld, verschijnt er bovenaan het scherm een roze tekstblok met daarin een foutmelding. 15

16 Figuur 11: Foutmelding Wanneer het formulier succesvol is verzonden krijgt u de volgende melding: Figuur 12: Melding succesvolle verzending Na deze melding verschijnt het ingevulde formulier in het dashboard van de backoffice applicatie van de directie UAW. Daar kan de behandelend medewerker het ingevulde formulier beoordelen. In het dashboard aan uw kant wijzigt de status van het formulier van verzonden naar in beoordeling 16

17 6. Correspondentie en elektronisch dossier Wanneer u het formulier betreffende uw aanvraag heeft verzonden wordt u voorlopig nog met behulp van schriftelijke correspondentie op de hoogte gehouden van de stand van zaken omtrent uw verplichtstellingsprocedure. Het is op dit moment nog niet mogelijk (alle) correspondentie digitaal te verzenden. Wel kunt u de gegevens met betrekking tot afgeronde verplichtstellingsprocedures online terugzien in uw elektronische dossier. U krijgt alleen toegang tot de gegevens met betrekking tot de eigen verplichtstellingsaanvragen. De documenten die kunnen worden ingezien betreffen de verzonden formulieren, de correspondentie die aan u is verzonden en het besluit tot verplichtstelling. U komt in uw dossier terecht wanneer u klikt op de button Dossier in de rode balk links bovenin het scherm. De vertrouwelijkheid van de informatie in het elektronische dossier is gewaarborgd door de inlogprocedure en een firewall tussen het internet en de database waarin alle gegevens zijn opgeslagen. De inlogprocedure garandeert dat degene die toegang heeft tot de database alleen de gegevens met betrekking tot de eigen verplichtstellingsprocedures kan terugzien. De firewall garandeert dat alleen degenen die geautoriseerd zijn toegang hebben tot de database. Figuur 13: Selectie Wanneer u een procedure heeft geselecteerd, krijgt u een overzicht van de (formulieren) bij de verplichtstellingsprocedure en een overzicht van de door SZW gekoppelde documenten bij de procedure. Klikt u in het overzicht op een formulier, dan krijgt u een overzicht te zien van de gegevens die u heeft opgevoerd in het formulier. Klikt u in het overzicht op een door SZW gekoppeld document, dan krijgt u de inhoud van het document te zien in.pdf formaat. 17

18 Figuur 14: Dossier 7. Zienswijzen Op dit moment is het (nog) niet mogelijk om zienswijzen door middel van het online loket in te dienen. Deze stukken dienen per post, dan wel per fax ingediend te worden. De gehele zienswijzeprocedure verloopt dus schriftelijk. Indien er zienswijzen tegen uw aanvraag worden ingediend, dient u uw commentaar schriftelijk, dan wel per fax in te dienen. 8. Vragen Indien u tijdens of na de procedure nog inhoudelijke vragen heeft kunt u contact opnemen met uw behandelend medewerker. U vindt de naam en het telefoonnummer van deze medewerker terug op alle correspondentie betreffende uw aanvraag. Indien u technische vragen heeft, bijvoorbeeld over het koppelen van documenten of over de werking van de applicatie pensioen online dan wordt u verzocht contact op te nemen met de Helpdesk Pensioenapplicatie 2.0 van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW): telefoon: ; 18

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Dossier SUBSIDIES Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Algemeen: het dossier Subsidies. In het dossier Subsidies is te lezen wat het subsidiebeleid is van VWS, hoe een subsidie is aan te

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT

GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT Datum 9 maart 2010 Versie 2.0 Document Gebruikershandleiding Meldsysteem Bodemkwaliteit Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... II 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Handleiding 1loket-module rol: VO school

Handleiding 1loket-module rol: VO school Handleiding 1loket-module rol: VO school 2014-2015 Direct naar (muisklik) Stappenplan Korte uitleg Algemeen Inhoudsopgave Leerling invoeren Start Consult Aanvraag arr. Overdracht Uitvoering arr. Overzichten

Nadere informatie

Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen

Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen Juni 2011 Versie 0.15 Inhoudsopgave 1.1 Voor wie is deze handleiding? 4 1.2 Over GAIA 4 1.3 Twee fasenproject 4 1.4 Voordat u begint 5 1.5 ABAN

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO Versie: 1.1 Utrecht, februari 2011 Platform Midden Nederland Ten geleide Beste gebruiker, deelnemer en/of belanghebbende van het Digitaal Doorstroomdossier

Nadere informatie

Handleiding DiginBFT voor notarissen en notariskantoren

Handleiding DiginBFT voor notarissen en notariskantoren Handleiding DiginBFT voor notarissen en notariskantoren Versie 4.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Rapporteren aan het BFT... 3 1.3 Indiening bij interdiscplinaire samenwerking (IDS-kantoren)...

Nadere informatie

Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Handleiding voor de CROW-website Past Performance Handleiding voor de CROW-website Past Performance Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance.

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

1. Inleiding -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

1. Inleiding -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Versie e: juni 2012 Inhoud 1. Inleiding -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 1.1. Beschikbaarheid van de gegevens ---------------------------------------------------------------------------3

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 (Versie 1.0) In dit document wordt de werking uitgelegd van SMART 2.0. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te nemen voordat u

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Inhoud Welkom... 1 In het kort... 1 Leeswijzer... 3 Algemene aandachtspunten... 3 Wijzigingen... 3 De opzet van deze handleiding... 5 Deel 1: Algemene informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8 (Hoort bij release 2.11.2) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE OVER OMGEVINGSLOKET

Nadere informatie

Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren

Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren Introductie De Kamer van Koophandel heeft een online service voor notarissen. U kunt nieuwe inschrijvingen van NV, BV, stichting, vereniging,

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Versie 3.0 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2010 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding Beveiligde site

Handleiding Beveiligde site Handleiding Beveiligde site Handleiding Beveiligde site Auteur OS/Instructie & Kwaliteit Datum maart 2012 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Algemeen 6 2.1 Beschikbaarheid beveiligde site 6 2.2 Systeemeisen 6 2.3

Nadere informatie