PC-bezit Internetgebruik Digitale contacten met de gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PC-bezit Internetgebruik Digitale contacten met de gemeente"

Transcriptie

1 Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek PC-bezit Internetgebruik Digitale contacten met de gemeente Omnibusonderzoek U p d a t e Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 1

2 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken / Opdrachtgever Gemeente Alkmaar, sector CO, Afd. Informatievoorziening en Automatisering (Theo Peters) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Stafafd. Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Jaap van Rossum) Publicatiedatum Juli 2010 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 2

3 Inhoud SAMENVATTING... 5 INLEIDING... 7 PC-BEZIT EN INTERNETGEBRUIK... 8 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE 10 INFORMATIEWAARDE VAN 14 DIGITALE DIENSTVERLENING DIGID HOE WIL MEN BETALEN? PRODUCTEN OF DIENSTEN: AAN HET LOKET OF DIGITAAL? BIJLAGE 1 VRAGENBLOK DIGITALE CONTACTEN IN DE OMNIBUSENQUÊTE BIJLAGE 2 ONDERWERPEN DIE MEN MIST OP 27 BIJLAGE 3 BEREIDHEID GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIGITALE MOGELIJKHEDEN OP HANGT AF VAN: BIJLAGE 4 OVERIGE VOORKEUREN VOOR DE WIJZE VAN BETALEN BIJ HET BESTELLEN VAN GEMEENTELIJKE PRODUCTEN VIA INTERNET Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 3

4 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 4

5 Samenvatting Om de bekendheid met en het gebruik en de waardering van de gemeentelijk dienstverlening via de digitale snelweg in kaart te brengen, wordt hierover ieder jaar via het gemeentelijke omnibusonderzoek een aantal vragen gesteld aan inwoners van 18 jaar en ouder. Zowel het bezit van een personal computer als het internetgebruik onder volwassen Alkmaarders lijkt thans het maximaal mogelijke niveau bereikt te hebben. Negen op de 10 inwoners heeft nu een pc en maakt gebruik van internet. Meer dan 8 is inmiddels op de hoogte van het bestaan van Het merendeel van hen heeft de site ook wel eens bezocht. PC-bezit, internetgebruik en gebruik van de gemeentelijke website zijn in minder dan tien jaar tijd sterk gegroeid. Ongeveer de helft van de websitebezoekers kunnen echter nog steeds moeilijk de weg vinden op Dit aandeel is tot voor kort zelfs nog toegenomen, maar stabiliseert nu. Bijna 9 op de 10 gebruikers van vinden de website van de gemeente Alkmaar redelijk tot zeer informatief. Via kan men verschillende gemeentelijke producten en diensten bestellen. In 2010 is al ruim de helft van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder bekend met deze digitale mogelijkheden. Van deze groep heeft ook bijna de helft daar wel eens gebruik van gemaakt. Ook dit zijn groeiende aantallen. Het aandeel Alkmaarders dat van DigiD heeft gehoord is na drie jaar constant te zijn gebleven in 2010 weer iets toegenomen, waarmee nu 8 op de 10 Alkmaarders van 18 jaar en ouder weten van het bestaan van DigiD. Van hen hebben eveneens 8 op de 10 al een DigiD-gebruikersnaam met wachtwoord en ervaart tweederde dit als een praktisch middel bij de digitale contacten met de overheid. Van degenen die gemeentelijke producten via bestellen, heeft bijna tweederde een voorkeur voor betalen via ideal. Dit aandeel neemt toe ten koste van het aandeel dat de voorkeur geeft aan de acceptgiro. De creditcard speelt in dit verband een geringe rol. Als men gemeentelijke producten of diensten nodig heeft, geeft 4 van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder er nog steeds de voorkeur aan deze te betrekken door persoonlijk zonder afspraak vooraf naar een van de gemeentelijke balies te gaan. Dit aandeel neemt af. De belangstelling om via internet het product aan te vragen, tegelijk via internet betalen en vervolgens het product thuisgestuurd te krijgen krijgt steeds meer de voorkeur. Uit deze rapportage blijkt tot slot dat het bereik van de digitale media weliswaar erg groot is geworden, maar dat dit niet voor alle bevolkingsgroepen geldt. Duidelijk is dat de oudere generaties, vooral mensen van 70 jaar en ouder, aanzienlijk minder beschikken over een pc, minder gebruik maken van internet, minder bekend zijn met minder op de hoogte zijn van de digitale mogelijkheden om producten en diensten via te bestellen (dit laatste geldt overigens ook voor de jarigen!), minder bereid zijn dit ook te gaan doen, minder bekend zijn met DigiD en er vaker nog de voorkeur aan geven om voor gemeentelijke producten persoonlijk naar de balie te gaan i.p.v. deze zaken via internet te regelen. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 5

6 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 6

7 Inleiding De dienstverlening van de gemeente Alkmaar via de digitale snelweg maakt een snelle ontwikkeling door. In het omnibusonderzoek dat jaarlijks in Alkmaar wordt uitgevoerd wordt ieder jaar een aantal vragen gesteld over PC-bezit en internetgebruik (sinds 1996) en digitale dienstverlening door de gemeente (sinds 2006). Het doel hiervan is de bekendheid met en het gebruik en de waardering van de dienstverlening van de gemeente Alkmaar via de digitale media in kaart te brengen. In 2007 en 2008 zijn uitgebreide rapportages verschenen over deze onderwerpen. De voorliggende rapportage is een "update" van de rapportages uit 2008 en Dit wil zeggen dat de gegevens uit het omnibusonderzoek van 2010 zijn toegevoegd, zodat daarmee de meest recente ontwikkelingen zichtbaar zijn. In deze rapportage wordt als extra punt aandacht besteed aan de factor leeftijd, omdat nog steeds verondersteld mag worden dat de bekendheid met en (de bereidheid tot) het gebruik van digitale media (nog) niet bij alle leeftijdscategorieen op hetzelfde niveau staat. Zie hiervoor de geel gearceerde tekstblokken. Het omnibusonderzoek is een jaarlijkse enquête onder een willekeurige steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder in Alkmaar. In een omnibusonderzoek komen verschillende onderzoeksonderwerpen aan de orde. De respons op het omnibusonderzoek 2010 in Alkmaar bedroeg 61% (NB het veldwerk was in 2010 voor het eerst mixed mode, d.w.z. de gegevens zijn deels op een schriftelijke enquête gebaseerd en deels op een enquête via internet). Het responspercentage is voldoende voor het trekken van betrouwbare conclusies. De beoordelingscijfers zijn, zoals hierboven vermeld, gebaseerd op steekproefonderzoek. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met betrouwbaarheidsmarges. Verschillen tussen de beoordelingscijfers in verschillende peiljaren zijn daarom niet altijd statistisch significant. Of het verschil tussen twee beoordelingscijfers significant is, hangt niet alleen af van de omvang van dit verschil, maar ook van het aantal respondenten. Hoe groter het aantal respondenten, hoe kleiner de betrouwbaarheidsmarges en hoe eerder er sprake zal zijn van een statistisch significant verschil. In bijlage 1 staat de vragenlijst, die voor dit onderzoek is gebruikt. In de bijlage 2 t/m 3 staan de antwoorden op de open antwoordcategorieën van drie vragen uit de enquête. Deze zijn bijzonder lezenswaardig voor de betrokken beleidsmedewerkers en (content)beheerders van Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 7

8 PC-bezit en internetgebruik Het bezit van een personal computer (PC) onder volwassen Alkmaarders lijkt het maximum bereikt te hebben. Het PC-bezit onder de Alkmaarders van 18 jaar en ouder is in 2010 namelijk niet significant hoger dan in 2008 en Tot 2008 was er nog wel sprake van een stijging van het PC-bezit (zie Grafiek 1) Percentage Alkmaarders dat thuis in het bezit is van een personal computer 68% 71% 76% 78% 79% 82% 87% 88% 89% (in 2005 is niet gevraagd naar pc-bezit) Grafiek 1 PC-bezit in 2010 uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 1 Tabel 1 laat zien dat het aandeel PC-bezit bij de Alkmaarders ouder dan 50 jaar nog altijd aanzienlijk lager is dan bij de jongere Alkmaarders. Vergelijking van deze cijfers met die van 2008 laat wel zien dat de generatie jaar bezig is met een inhaalslag (PC-bezit in 2008 onder jarigen: 8). Bij 70plus is dit echter niet het geval (PC-bezit in 2008 onder 70plus: 49%). Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 8

9 Ook het internetgebruik onder volwassenen lijkt in Alkmaar zijn maximum te hebben bereikt. Het internetgebruik thuis, op het werk en elders samengenomen, is in 2009 t.o.v nog licht toegenomen, nl. van 86% tot 88% (zie Grafiek 2). Tussen 2009 en 2010 is er echter geen sprake meer van toename van enige betekenis. Let wel: het gaat hier om het percentage inwoners dat internet gebruikt, thuis, op het werk en elders. Het zegt echter niets over de intensiteit van dit gebruik! Percentage Alkmaarders dat gebruik maakt van internet 88% 89% 83% 86% 78% 71% 73% 66% 59% (in 2005 is niet gevraagd naar internetgebruik) Grafiek 2 In Tabel 2 is te zien dat tussen 2008 en 2010 het internetgebruik thuis is toegenomen, nl. van 83% tot 87% van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder. T.o.v is er echter geen toename meer. De toename van het internet gebruik thuis lijkt nu dus af te vlakken en het maximum te hebben bereikt. Het internetgebruik op het werk en het internetgebruik elders is tussen 2009 en 2010 wel toegenomen. Tabel 2 Internetgebruik in 2010 uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 3 Vooral onder Alkmaarders van 50 jaar en ouder is het internetgebruik sinds de vorige metingen verder toegenomen. Tabel 3 toont dat in de leeftijdscategorie jaar nu 93% gebruik maakt van internet (was in 2008 nog 87%), dat dit in de categorie jaar in % is ( % en %) en bij de Alkmaarders van 70 jaar en ouder 5 (42% in 2008 en 29% in 2007). Bij de jongere leeftijdscategorieën is er niet of nauwelijks sprake van een toename van het (in voorgaande jaren al zeer hoge!) internetgebruik. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 9

10 De gemeentelijke website Meer dan 8 van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder weet in 2010 van het bestaan van de website van de gemeente Alkmaar, Dit is significant meer dan in 2009 (zie Grafiek 3) % Percentage Alkmaarders dat bekend is met de website 46% 56% 53% 69% 71% 72% 75% 82% (in 2005 is niet gevraagd naar de bekendheid met de gemeentelijke website) Grafiek 3 Bekendheid met uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 4 In Tabel 4 is de te zien dat de bekendheid met bij 60plus minder is dan bij de jongere categorieën. In alle leeftijdscategorieën neemt de bekendheid echter toe, zie Grafiek Percentage Alkmaarders dat bekend is met de website 75% 91% 9 77% 87% 87% 83% 79% 65% 76% % 49% jaar jaar jaar jaar jaar 70 en ouder Grafiek 4 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 10

11 Van degenen die bekend zijn met heeft in 2010 hebben de meesten (87%) deze ook wel eens bekeken. Ook dit is significant meer dan in 2009 (zie Grafiek 5) Is bekend met de website en heeft deze wel eens bekeken 61% 68% 74% 7 76% 75% 78% 87% (in 2005 is niet gevraagd naar de bekendheid met de gemeentelijke website) Grafiek 5 De vraag Heeft u de website al eens bekeken? bevatte drie antwoordcategorieën: ja, meerdere malen, ja, 1 keer en nee, nooit. De eerste twee antwoordcategorieën zijn in Grafiek 5 samengenomen. In Tabel 5 staan de antwoorden op de drie oorspronkelijke antwoordcategorieën afzonderlijk vermeld. Hierdoor is te zien dat het aandeel mensen dat de website meerdere malen bekijkt nog steeds een stijging vertoont, vooral tussen 2009 en Tabel 5 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 11

12 Het aandeel gebruikers van dat informatie mist op deze site is sinds 2003 afgenomen en de laatste drie jaar gelijk gebleven, zie Grafiek 6. Het schommelt nu rond de 7% à 8%. Om inzicht te krijgen de aard van de onderwerpen die men mist, wordt verwezen naar bijlage 2. 14% 12% 8% 6% 4% 2% Percentage Alkmaarders dat bepaalde onderwerpen mist op 13% 11% 5% 8% 8% 7% (in 2001, 2002 en 2005 is deze vraag niet gesteld) Grafiek 6 In bijlage 2 wordt overigens een aantal onderwerpen genoemd die wel degelijk op te vinden zijn. Dat sommige gebruikers deze onderwerpen toch niet weten te vinden kan samenhangen met het gegeven dat lang niet iedereen altijd goed de weg kan vinden op Hierover is in de omnibusenquête een afzonderlijke vraag gesteld. Van degenen die bekeken hebben, kon in 2010 bijna de helft (45%) niet of niet zo gemakkelijk de weg vinden op de site. Zoals in Grafiek 7 is te zien dat dit t/m 2009 een gestaag stijgend aandeel is. In 2010 is dit aandeel echter niet verder toegenomen. 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% 4 Percentage Alkmaarders dat niet of niet zo makkelijk de weg kon vinden op 43% 32% 34% 39% 41% 43% 45% 45% (in 2005 is deze vraag niet gesteld) Grafiek 7 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 12

13 In Grafiek 7 zijn de antwoordcategorieën op de vraag Kon u makkelijk uw weg op de website vinden? ging wel en nee samengevoegd tot de categorie niet of niet zo makkelijk. In Tabel 6 zijn de percentages van de afzonderlijke antwoordcategorieën weergegeven. Tabel 6 Tabel 6 laat zien dat steeds minder mensen vanaf 2003 makkelijk wegwijs konden worden op steeds meer mensen hadden daar wat meer moeite mee. Wegwijs op uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 7 Tabel 7 laat zien dat het voor jongeren vrijwel niet makkelijker of moeilijker is om de weg op te vinden dan voor ouderen. De verschillen tussen de leeftijdscategorieën zijn niet statistisch significant. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 13

14 Informatiewaarde van De meeste (87%) gebruikers van vinden in 2010 de website van de gemeente Alkmaar redelijk tot zeer informatief (zie Grafiek 8). Dit aandeel is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven (zie Grafiek 9). Het aandeel zeer informatief is de afgelopen jaren echter sterk gestegen, nl. tussen 2006 en 2010 van 9% tot 15% (zie Grafiek 8) Hoe informatief vindt u 9% 12% 9% 5% 1% 3% 3% 3% 5% 78% 73% 76% 76% 72% 9% 12% 15% zeer informatief redelijk informatief nauwelijks informatief niet informatief weet niet Grafiek % Percentage Alkmaarders dat zeer of redelijk informatief vindt 82% 87% 88% 87% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 5% Percentage Alkmaarders dat nauwelijks of niet informatief vindt 5% 3% 3% 3% Grafiek 9 Grafiek 10 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 14

15 Digitale dienstverlening Via de website van de gemeente Alkmaar kan men verschillende gemeentelijke producten en diensten bestellen. Voorbeelden: uittreksel bevolkingsregister, op laten halen van grofvuil en snoeiafval, adreswijziging doorgeven, inzien van WOZ-taxatieverslag, enz. In 2010 is al ruim de helft (55%) van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder bekend met deze digitale mogelijkheden. Dit is meer dan in de voorgaande jaren (zie Grafiek 11). 6 Percentage Alkmaarders dat op de hoogte is van de digitale mogelijkheden op 55% 5 47% 42% 46% 4 34% 3 2 Grafiek 11 Bekendheid met de digitale mogelijkheden van uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 8 Juist de jongste (18-29 jaar) en de oudste leeftijdscategorie (70plus) zijn minder goed dan de tussenliggende leeftijdsgroepen (30-69 jaar) op de hoogte van de digitale mogelijkheden om producten en diensten via te bestellen, zie Tabel 8. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 15

16 Van degenen die op de hoogte zijn van de digitale mogelijkheden via de website heeft in 2010 bijna de helft (46%) daar ook wel eens gebruik van gemaakt. Dit is vrijwel even veel als in 2009, maar meer dan in de jaren daarvoor (zie Grafiek 12). 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% Percentage Alkmaarders dat wel eens gebruik heeft gemaakt van de digitale mogelijkheden op 19% % 46% Grafiek 12 T/m 2008 kende de omnibusvraag Heeft u wel eens gebruik gemaakt van deze digitale mogelijkheden? twee antwoordcategorieën (ja, nee). Vanaf 2009 waren dit er drie (ja, 1 keer, ja, meer dan 1 keer, nee). In Grafiek 12 zijn om vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te maken de antwoordcategorieën ja, 1 keer en ja, meer dan 1 keer samengevoegd tot één categorie ja. In Grafiek 13 zijn voor de peiljaren 2009 en 2010 de antwoorden op de oorspronkelijke drie antwoordcategorieën weergegeven Percentage Alkmaarders dat gebruik heeft gemaakt van de digitale mogelijkheden op 58% 21% 54% 24% 2 22% ja, 1 keer ja, meer dan 1 keer nee Grafiek 13 Van degenen die in 2010 op de hoogte waren van de digitale mogelijkheden op de website van Alkmaar, heeft 54% daar nooit, 22% daar één maal en 24% daar meer dan één maal gebruik van gemaakt. De verschillen met 2009 zijn niet significant (zie Grafiek 13). Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 16

17 Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van de hierboven genoemde digitale mogelijkheden. Een formulier op de website invullen en direct elektronisch verzenden is een mogelijkheid die in 2010 door bijna driekwart (72%) van de digitale gebruikers 1 wordt gehanteerd. Dit was in 2009 nog 67% en daarvoor nog minder (zie Grafiek 16). De methode van een formulier van de website downloaden en printen en dat ingevuld per post opsturen wordt door nog slechts een derde gebruikt. In 2006 was dit nog 63% (zie Grafiek 15). De derde methode, een formulier op de website invullen, direct elektronisch verzenden én meteen elektronisch afrekenen wordt door één op de tien digitale gebruikers gehanteerd. Dit is de afgelopen drie jaar niet noemenswaardig veranderd (zie Grafiek 14 en Grafiek 17) Wijze waarop Alkmaarders gebruik maken van de digitale mogelijkheden 2% 42% 63% 9% 12% 12% 48% 49% 46% 47% 67% 72% 31% 28% form. invullen, elektronisch versturen en elektronisch afrekenen form. invullen en elektronisch versturen form. printen en per post opsturen Grafiek % formulier printen en per post opsturen 46% 47% 31% 28% formulier invullen en elektronisch versturen 67% 48% 49% 42% 72% 2 2 Grafiek 15 7 formulier invullen, elektronisch versturen en elektronisch afrekenen Grafiek % 12% 12% 2% Grafiek 17 1 D.w.z. personen die wel eens van de digitale mogelijkheden gebruik hebben gemaakt. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 17

18 Van de inwoners van 18 jaar en ouder die nog niet op de hoogte zijn van de digitale mogelijkheden of er wel van op de hoogte zijn, maar er nog geen gebruik van maken, zou in er zeker en 8% er misschien ( hangt er van af ) gebruik van willen maken. 2 zou er geen gebruik van maken en 22% weet het nog niet. Opvallend is vanaf 2009 de vermindering van het aandeel hangt er van af. (zie Grafiek 18, Grafiek 19 en Grafiek 20) Percentage Alkmaarders dat wel of niet van de digitale mogelijkheden gebruik zou willen maken 9% 21% 36% 35% 16% 13% 24% 36% 25% 16% 37% 34% 27% 22% 7% 44% 22% 2 8% 5 ja hangt er van af nee weet niet Grafiek Percentage Alkmaarders dat zeker van de digitale mogelijkheden gebruik zou willen maken 35% 34% 44% % 3 25% Percentage Alkmaarders dat misschien van de digitale mogelijkheden gebruik zou willen maken 36% 36% 37% 3 25% % 5% 7% 8% Grafiek 19 Grafiek 20 Mensen die stellen er misschien gebruik van te maken hebben bij de betreffende vraag de antwoordcategorie hangt er van af aangekruist. De vervolgvraag voor deze groep mensen was Waar hangt het vanaf? Voor de antwoorden op deze open vraag wordt verwezen naar Bijlage 3. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 18

19 Bereidheid gebruik te maken van de digitale mogelijkheden van uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 9 Uit Tabel 9 blijkt dat van degenen die nog niet eerder van de digitale mogelijkheden gebruik hebben gemaakt de jongere leeftijdscategorieën in groteren getale bereid zijn dat wel te gaan doen dan de ouderen. Vooral bij 70plus is deze bereidheid gering: 9% is ertoe bereid. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 19

20 DigiD DigiD (= Digitale Identiteit ) is een gebruikersnaam met wachtwoord die men kan gebruiken voor alle privacygevoelige contacten met de overheid via internet. Bij het gebruik van DigiD hoeft men vaak ook veel minder persoonlijke gegevens in te vullen. Het aandeel Alkmaarders van 18 jaar en ouder dat van DigiD heeft gehoord is na drie jaar constant te zijn gebleven in 2010 weer iets toegenomen (zie Grafiek 21) Percentage Alkmaarders dat gehoord heeft van DigiD 79% 77% 79% 53% 83% Grafiek 21 Bekendheid met DigiD uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 10 Van de 18 t/m 59 jarigen heeft vrijwel iedereen (nl. rond de 9) inmiddels van DigiD gehoord. Bij de oudere leeftijdscategorieën is de bekendheid met DigiD aanzienlijk lager, zie Tabel 10. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 20

21 Van degenen die van DigiD hebben gehoord, hebben verreweg de meesten (82%) al een DigiDgebruikersnaam met wachtwoord. Dit is in 2010 evenveel als in 2009, maar meer dan in de jaren daarvoor. Omgerekend naar de totale bevolking van 18 jaar en ouder is heeft 67% DigiD. 7% (6%) heeft het aangevraagd of gaat het aanvragen en 11% (9%) heeft geen DigiD-gebruikersnaam plus wachtwoord en is ook niet van plan om dit aan te vragen (zie Grafiek 22) ja Heeft u al een DigiD-gebruikersnaam met wachtwoord? 35% 36% 3% 26% 16% 13% 12% 11% 8% 5% 6% 1% 1% 13% 2% 3% 69% 77% 82% 82% nee, maar ga het aanvragen Grafiek 22 nee, maar heb het aangevraagd nee, en ga het ook niet aanvragen Percentage Alkmaarders dat al DigiD heeft 82% 82% 77% 69% Percentage Alkmaarders dat DigiD heeft aangevraagd % % 3% 2% 1% 1% Grafiek 23 Grafiek 24 9 Percentage Alkmaarders dat DigiD gaat aanvragen 9 Percentage Alkmaarders dat geen DigiD gaat aanvragen % 4 35% % 8% 5% 6% 2 16% 13% 12% 11% Grafiek 25 Grafiek 26 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 21

22 In 2009 is voor het eerst een extra vraag opgenomen over het gebruik van DigiD: Vindt u het gebruik van DigiD bij digitale contacten met de overheid praktisch of onpraktisch? In Grafiek 27 is te zien dat in 2010 tweederde (68%) van degenen die van DigiD gehoord hebben dit middel als praktisch ervaren bij de digitale contacten met de overheid. Dit is even veel als in Vindt u het gebruik van DigiD bij digitale contacten met de overheid praktisch of onpraktisch? 12% 7% 15% 7% 15% 66% 68% praktisch neutraal onpraktisch weet niet Grafiek 27 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 22

23 Hoe wil men betalen? Een andere vraag die in het omnibusonderzoek van 2009 voor het eerst is opgenomen, gaat over de voorkeur voor een bepaalde wijze van betalen als men via internet gemeentelijke producten bestelt. Ruim een derde (34%) bestelt in 2010 geen gemeentelijke producten via internet. Dit is even veel als in Van degenen die dit wel doen, heeft in 2010 bijna tweederde (62%) een voorkeur voor betalen via ideal. Dit is aanzienlijk meer dan in % geeft de voorkeur aan het betalen via de acceptgirokaart (is minder dan in 2009) en 6% gebruikt het liefst een creditcard (evenveel als in 2009) (zie Grafiek 28) Als u via internet gemeentelijke producten bestelt, welke wijze van betalen heeft dan uw voorkeur? 17% 2% 25% 7% 49% 12% 2% 19% 6% 62% ideal creditcard acceptgiro anders weet niet Grafiek 28 Bij de 2% die een andere voorkeur heeft is in een open vraag gevraagd welke voorkeur dat is. De antwoorden op deze open vraag staan in bijlage 4. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 23

24 Producten of diensten: aan het loket of digitaal? Als men gemeentelijke producten of diensten nodig heeft, geeft in van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder er de voorkeur aan deze te betrekken door persoonlijk zonder afspraak vooraf naar de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum De Mare te gaan. Dit aandeel is nu lager dan in de voorgaande peiljaren. Via internet het product aanvragen, tegelijk via internet betalen (bijv. met creditcard, via ideal e.d.) en vervolgens het product thuisgestuurd krijgen heeft nu de voorkeur van 32%, méér dus dan in de voorgaande jaren. Eerst een afspraak maken en dan persoonlijk naar de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum gaan of via internet het product aanvragen en bij de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum ophalen en betalen zijn twee mogelijkheden waar nog steeds relatief weinig Alkmaarders de voorkeur aan geven (zie Grafiek 29) Wat heeft uw voorkeur als u gemeentelijke producten of diensten nodig heeft? 7% 9% 12% 12% 2 21% 19% 35% 23% 27% 24% 13% 8% 15% 6% 46% 45% 7% 49% 32% 7% 4 geen mening via internet aanvragen en afrekenen en thuisgestuurd krijgen via internet aanvragen, bij balie ophalen baliebezoek na telefonische afspraak baliebezoek zonder afspraak Grafiek 29 Voorkeuren uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 11 Ouderen geven er vaker de voorkeur aan om persoonlijk naar de balie te gaan, terwijl jongeren liever producten via internet aanvragen, vervolgens óf via internet betalen en het product thuisgestuurd krijgen óf deze bij de balie ophalen, zie Tabel 11. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 24

25 Bijlage 1 Vragenblok Digitale contacten in de omnibusenquête 2010 Digitale contacten met de gemeente Alkmaar 1. Bent u thuis in het bezit van een Personal Computer? ja nee 2. Maakt u gebruik van internet? (meer dan één antwoord mogelijk) ja, thuis ja, op mijn werk ja, elders (bijv. school of bibliotheek) nee 3. Weet u van het bestaan van de gemeentelijke website ja nee ga door naar vraag 8 4. Heeft u de website al eens bekeken? ja, meerdere malen ja, eenmaal nee, nooit ga door naar vraag 8 5. Mist u bepaalde onderwerpen op de website? ja, namelijk nee 6. Kon u makkelijk uw weg op de website vinden? ja ging wel nee weet niet (meer)/geen mening 7. Hoe informatief vindt u de website van de gemeente Alkmaar? zeer informatief redelijk informatief nauwelijks informatief niet informatief weet niet/geen mening Via de website van de gemeente Alkmaar kunt u diverse gemeentelijke producten en diensten bestellen. Voorbeelden: uittreksel bevolkingsregister, op laten halen van grofvuil en snoeiafval, adreswijziging doorgeven, inzien van WOZ-taxatieverslag, enz. 8. Was u op de hoogte van bovenstaande digitale mogelijkheden? ja nee ga door naar vraag Heeft u wel eens gebruik gemaakt van deze digitale mogelijkheden? ja, één keer ja, meer dan één keer nee ga door naar vraag 11 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 25

26 10. Op welke wijze heeft u daar gebruik van gemaakt? (meer dan één antwoord mogelijk) door een formulier van de website te printen en dat ingevuld per post op te sturen door een formulier op de website in te vullen en direct elektronisch te verzenden door een formulier op de website in te vullen, direct elektronisch te verzenden én meteen elektronisch af te rekenen (bijv. met creditcard, via ideal e.d.) Als u vraag 10 beantwoord heeft, kunt u doorgaan naar vraag Zo nee, zou u van deze digitale mogelijkheden gebruik willen maken? ja hangt er van af Waar hangt het vanaf? nee weet niet DigiD (= Digitale Identiteit ) is een gebruikersnaam met wachtwoord dat u kunt gebruiken voor alle privacygevoelige contacten met de overheid via internet. Bij het gebruik van DigiD hoeft u vaak ook veel minder persoonlijke gegevens in te vullen. 12. Heeft u gehoord van DigiD? ja nee ga door naar vraag Heeft u al een DigiD-gebruikersnaam met wachtwoord? ja nee, maar ik heb dit aangevraagd ga door naar vraag 15 nee, maar ik ga dit binnenkort aanvragen ga door naar vraag 15 nee en ik ben ook niet van plan dit aan te vragen ga door naar vraag Vindt u het gebruik van DigiD bij digitale contacten met de overheid praktisch of onpraktisch? praktisch niet praktisch, niet onpraktisch onpraktisch weet niet/geen mening 15. Als u via internet gemeentelijke producten bestelt, welke wijze van betalen heeft dan uw voorkeur? n.v.t., bestel geen gemeentelijke producten via internet ideal creditcard acceptgiro anders, namelijk: weet niet/geen mening 16. Wat heeft uw voorkeur als u gemeentelijke producten of diensten nodig heeft? (slechts één antwoord mogelijk) persoonlijk naar de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum De Mare gaan eerst een afspraak maken en dan persoonlijk naar de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum gaan via internet het product aanvragen en bij de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum ophalen en betalen via internet het product aanvragen, tegelijk via internet betalen (bijv. met creditcard, via ideal e.d.) en vervolgens het product thuisgestuurd krijgen geen voorkeur Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 26

27 Bijlage 2 Onderwerpen die men mist op 1 kosten van rijbewijs/paspoort 2 parkeertarieven binnenstad voor bezoekers (zocht ik laatst toevallig), info over politieke partijen 3 AZ 4 precisering van procedures 5 referendum - IXIE 6 visuele weergave nieuwbouwplannen zowel van gemeente als derden. 7 een goede sitemap 8 wachtlijst parkeerplaatsen spoorbuurt 9 agenda activiteiten/evenementen 10 weet ik niet 11 wegenonderhoud 12 uitvoeringsdata plannen en uitvoeringstkeningen 13 geboorte en overlijden register 14 verwijzingen naar alternatieve parkeerplaatsen ten tijde van onderhoud 15 Logica 16 laatste nieuwtjes wat zich afspeeld in alkmaar 17 burger zaken 18 indexering/verwijzing als men op vergelijkbare woorden zoekt/synoniemen 19 niet overzichtelijk genoeg 20 meer over de gemeente in zijn algemeenheid 22 weet ik nog niet moet het nog bekijken 23 omslachtig om de juiste pagina te vinden 24 Te veel informatie 25 Telefoonnummers afdelingen zijn niet duidelijk te vinden, dus bel je het algemene nummer. 26 uiteindelijk ben je altijd als burger gebonden om naar het stadhuis te moeten gaan. 27 stand van zaken gemeentelijk openbare ruimte projecten 28 stadsnieuws 29 gemeentegids digitaal 30 vrouwenaktiviteiten 31 Een degelijke UitGids, Amsterdamse stijl. 32 Ik heb er lang niet naar gekeken en het is me te veel gevraagd om daar tijd in te steken en het kritisch te beoordelen, sorry., ik zal ongetwijfeld op en aanmerkingen hebben. 33 online loket om je zaken snel online te regelen(zoals bv gemeente Enschede wel heeft) 34 up to date informatie nummers en/of adressen 35 goede zoekfunctie waarmee je simpel het betreffende onderwerp kunt opzoeken 36 bouwplan Vroonermeer-Noord 37 een goede zoekfunctie 38 dat afhaaldienst wel niet kwam met het slechte weer deze winter 39 wanneer grofvuil in de buurt wordt opgehaald. Dat is handig om te weten, kan ik er ook iets bij zetten en hoef niet te bellen. Controleren kunnen ze het toch niet, want iedereen zet er wel iets bij. Dan maar liever het schema op de website zetten. 40 ik kon rond kerst erg moeilijk achterhalen wanneer de kerstbomen opgehaald werden, uiteindelijk vond ik het op de afvalkalender, misschien handig om dit te benoemen op de site? 41 De kosten van gemeentelijke parkeergarages voor bezoekers (de folder op internet is alleen gericht op bewoners en ondernemers) 42 zie 6 stadskrant 43 overzichtelijkheid 44 More in English for immigrants 45 aantal beschikbare parkeerplekken in de garages. 46 informatie over winkelen en bedrijven 47 geen mening 48 de net getoonde sticker ja nee en nee nee 49 overzicht gemeentelijke plannen per buurt 50 afgifte vergunningen 51 vindt de site moeilijk begaanbaar 52 vuilstort, koopzondagen, toekomstvisie, politieke partijen, aktuele projecten 53 somige onderdelen zijn lastig te zoeken 54 wat er in mijn wijk gebeurt 55 overzichte lijke zoek functie 56 video 57 snelle links naar afdelingen met telefoonnummers en adressen 58 Informatie over bijstand aanvraag 59 duidelijkheid over id van kinderen jonger dan twaalf jaar, hoe het zit of je ex-partner zijn id nodig hebt enof mee moet 60 sportverenigingen 61 inspringen op actualiteit 62 weet niet 63 More pages in english 64 hoe gemeente kosten bespaart info over pont naar Schermereiland alle diensten waarvoor ik naar het Stadskantoor moet. Indien mogelijk met DigiD WOZbeschikkingen / waarde bepaalde jaren gemeentegids moet makkelijker te downloaden zijn vinden van bedrijven en services over parkeervoorzieningen en huurplek parkeergarage De Mare waar je klachten kwijt kunt info over evenementen openingstijden afval (waarheen met wat) vacatures Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 27

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Klimaat en energiebesparing

Klimaat en energiebesparing Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Klimaat en energiebesparing Omnibusonderzoek 2006 en 2010 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2006

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

De Stadskrant en de Gemeentegids van Alkmaar

De Stadskrant en de Gemeentegids van Alkmaar Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek De Stadskrant en de Gemeentegids van Alkmaar Omnibusonderzoek 2010 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTE APP

ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP April 2014 In opdracht van: Linda van Gelder, afdeling Communicatie Samenstelling vragenlijst en rapportage: Josée Boormans, Afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014 Kerkplein 2 T (343) 56 56 Postbus 2 F (343) 41 57 6 394 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 214 Steller E-mailadres Onderwerp : D.P.J. Brom : daan.brom@heuvelrug.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Bekendheid Mijn loket 2008

Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn Loket 2008 Concept René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Servicedienst Communicatiediensten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis, 2007 In september 2007 hebben 1.350 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Eenheid Strategische Ontwikkeling

Eenheid Strategische Ontwikkeling Eenheid Strategische Ontwikkeling Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Colofon Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer

Nadere informatie

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN 2014 Colofon In opdracht van: Afdeling Inwoners Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend,

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Benchmark Digitale Dienstverlening Lokale Overheid. Uw resultaten Gemeente Groningen

Benchmark Digitale Dienstverlening Lokale Overheid. Uw resultaten Gemeente Groningen Benchmark Digitale Dienstverlening Lokale Overheid Uw resultaten Gemeente Voorwoord Geachte heer, mevrouw, Ernst & Young EDP Audit heeft in de periode tussen 5 april en 5 mei een benchmark onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling /

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Kanalen in Balans Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008 Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Burger- en Ondernemerszaken Team Onderzoek & Informatie December 2008

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie Onderzoek en Statistiek De diensten die de gemeente Helmond aanbiedt in het kader van schulddienstverlening zijn

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken 1. Onderzoek door Multiscope onder 750 consumenten 2. Onderzoek door INretail onder bijna 500 ondernemers in mode, sport etc. Onderzoeksgegevens Retourpinnen, oktober

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Rekenkamercommissie Teylingen Datum: 26 april 2017 1 Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Inleiding De rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan

Nadere informatie