PC-bezit Internetgebruik Digitale contacten met de gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PC-bezit Internetgebruik Digitale contacten met de gemeente"

Transcriptie

1 Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek PC-bezit Internetgebruik Digitale contacten met de gemeente Omnibusonderzoek U p d a t e Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 1

2 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken / Opdrachtgever Gemeente Alkmaar, sector CO, Afd. Informatievoorziening en Automatisering (Theo Peters) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Stafafd. Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Jaap van Rossum) Publicatiedatum Juli 2010 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 2

3 Inhoud SAMENVATTING... 5 INLEIDING... 7 PC-BEZIT EN INTERNETGEBRUIK... 8 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE 10 INFORMATIEWAARDE VAN 14 DIGITALE DIENSTVERLENING DIGID HOE WIL MEN BETALEN? PRODUCTEN OF DIENSTEN: AAN HET LOKET OF DIGITAAL? BIJLAGE 1 VRAGENBLOK DIGITALE CONTACTEN IN DE OMNIBUSENQUÊTE BIJLAGE 2 ONDERWERPEN DIE MEN MIST OP 27 BIJLAGE 3 BEREIDHEID GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIGITALE MOGELIJKHEDEN OP HANGT AF VAN: BIJLAGE 4 OVERIGE VOORKEUREN VOOR DE WIJZE VAN BETALEN BIJ HET BESTELLEN VAN GEMEENTELIJKE PRODUCTEN VIA INTERNET Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 3

4 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 4

5 Samenvatting Om de bekendheid met en het gebruik en de waardering van de gemeentelijk dienstverlening via de digitale snelweg in kaart te brengen, wordt hierover ieder jaar via het gemeentelijke omnibusonderzoek een aantal vragen gesteld aan inwoners van 18 jaar en ouder. Zowel het bezit van een personal computer als het internetgebruik onder volwassen Alkmaarders lijkt thans het maximaal mogelijke niveau bereikt te hebben. Negen op de 10 inwoners heeft nu een pc en maakt gebruik van internet. Meer dan 8 is inmiddels op de hoogte van het bestaan van Het merendeel van hen heeft de site ook wel eens bezocht. PC-bezit, internetgebruik en gebruik van de gemeentelijke website zijn in minder dan tien jaar tijd sterk gegroeid. Ongeveer de helft van de websitebezoekers kunnen echter nog steeds moeilijk de weg vinden op Dit aandeel is tot voor kort zelfs nog toegenomen, maar stabiliseert nu. Bijna 9 op de 10 gebruikers van vinden de website van de gemeente Alkmaar redelijk tot zeer informatief. Via kan men verschillende gemeentelijke producten en diensten bestellen. In 2010 is al ruim de helft van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder bekend met deze digitale mogelijkheden. Van deze groep heeft ook bijna de helft daar wel eens gebruik van gemaakt. Ook dit zijn groeiende aantallen. Het aandeel Alkmaarders dat van DigiD heeft gehoord is na drie jaar constant te zijn gebleven in 2010 weer iets toegenomen, waarmee nu 8 op de 10 Alkmaarders van 18 jaar en ouder weten van het bestaan van DigiD. Van hen hebben eveneens 8 op de 10 al een DigiD-gebruikersnaam met wachtwoord en ervaart tweederde dit als een praktisch middel bij de digitale contacten met de overheid. Van degenen die gemeentelijke producten via bestellen, heeft bijna tweederde een voorkeur voor betalen via ideal. Dit aandeel neemt toe ten koste van het aandeel dat de voorkeur geeft aan de acceptgiro. De creditcard speelt in dit verband een geringe rol. Als men gemeentelijke producten of diensten nodig heeft, geeft 4 van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder er nog steeds de voorkeur aan deze te betrekken door persoonlijk zonder afspraak vooraf naar een van de gemeentelijke balies te gaan. Dit aandeel neemt af. De belangstelling om via internet het product aan te vragen, tegelijk via internet betalen en vervolgens het product thuisgestuurd te krijgen krijgt steeds meer de voorkeur. Uit deze rapportage blijkt tot slot dat het bereik van de digitale media weliswaar erg groot is geworden, maar dat dit niet voor alle bevolkingsgroepen geldt. Duidelijk is dat de oudere generaties, vooral mensen van 70 jaar en ouder, aanzienlijk minder beschikken over een pc, minder gebruik maken van internet, minder bekend zijn met minder op de hoogte zijn van de digitale mogelijkheden om producten en diensten via te bestellen (dit laatste geldt overigens ook voor de jarigen!), minder bereid zijn dit ook te gaan doen, minder bekend zijn met DigiD en er vaker nog de voorkeur aan geven om voor gemeentelijke producten persoonlijk naar de balie te gaan i.p.v. deze zaken via internet te regelen. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 5

6 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 6

7 Inleiding De dienstverlening van de gemeente Alkmaar via de digitale snelweg maakt een snelle ontwikkeling door. In het omnibusonderzoek dat jaarlijks in Alkmaar wordt uitgevoerd wordt ieder jaar een aantal vragen gesteld over PC-bezit en internetgebruik (sinds 1996) en digitale dienstverlening door de gemeente (sinds 2006). Het doel hiervan is de bekendheid met en het gebruik en de waardering van de dienstverlening van de gemeente Alkmaar via de digitale media in kaart te brengen. In 2007 en 2008 zijn uitgebreide rapportages verschenen over deze onderwerpen. De voorliggende rapportage is een "update" van de rapportages uit 2008 en Dit wil zeggen dat de gegevens uit het omnibusonderzoek van 2010 zijn toegevoegd, zodat daarmee de meest recente ontwikkelingen zichtbaar zijn. In deze rapportage wordt als extra punt aandacht besteed aan de factor leeftijd, omdat nog steeds verondersteld mag worden dat de bekendheid met en (de bereidheid tot) het gebruik van digitale media (nog) niet bij alle leeftijdscategorieen op hetzelfde niveau staat. Zie hiervoor de geel gearceerde tekstblokken. Het omnibusonderzoek is een jaarlijkse enquête onder een willekeurige steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder in Alkmaar. In een omnibusonderzoek komen verschillende onderzoeksonderwerpen aan de orde. De respons op het omnibusonderzoek 2010 in Alkmaar bedroeg 61% (NB het veldwerk was in 2010 voor het eerst mixed mode, d.w.z. de gegevens zijn deels op een schriftelijke enquête gebaseerd en deels op een enquête via internet). Het responspercentage is voldoende voor het trekken van betrouwbare conclusies. De beoordelingscijfers zijn, zoals hierboven vermeld, gebaseerd op steekproefonderzoek. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met betrouwbaarheidsmarges. Verschillen tussen de beoordelingscijfers in verschillende peiljaren zijn daarom niet altijd statistisch significant. Of het verschil tussen twee beoordelingscijfers significant is, hangt niet alleen af van de omvang van dit verschil, maar ook van het aantal respondenten. Hoe groter het aantal respondenten, hoe kleiner de betrouwbaarheidsmarges en hoe eerder er sprake zal zijn van een statistisch significant verschil. In bijlage 1 staat de vragenlijst, die voor dit onderzoek is gebruikt. In de bijlage 2 t/m 3 staan de antwoorden op de open antwoordcategorieën van drie vragen uit de enquête. Deze zijn bijzonder lezenswaardig voor de betrokken beleidsmedewerkers en (content)beheerders van Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 7

8 PC-bezit en internetgebruik Het bezit van een personal computer (PC) onder volwassen Alkmaarders lijkt het maximum bereikt te hebben. Het PC-bezit onder de Alkmaarders van 18 jaar en ouder is in 2010 namelijk niet significant hoger dan in 2008 en Tot 2008 was er nog wel sprake van een stijging van het PC-bezit (zie Grafiek 1) Percentage Alkmaarders dat thuis in het bezit is van een personal computer 68% 71% 76% 78% 79% 82% 87% 88% 89% (in 2005 is niet gevraagd naar pc-bezit) Grafiek 1 PC-bezit in 2010 uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 1 Tabel 1 laat zien dat het aandeel PC-bezit bij de Alkmaarders ouder dan 50 jaar nog altijd aanzienlijk lager is dan bij de jongere Alkmaarders. Vergelijking van deze cijfers met die van 2008 laat wel zien dat de generatie jaar bezig is met een inhaalslag (PC-bezit in 2008 onder jarigen: 8). Bij 70plus is dit echter niet het geval (PC-bezit in 2008 onder 70plus: 49%). Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 8

9 Ook het internetgebruik onder volwassenen lijkt in Alkmaar zijn maximum te hebben bereikt. Het internetgebruik thuis, op het werk en elders samengenomen, is in 2009 t.o.v nog licht toegenomen, nl. van 86% tot 88% (zie Grafiek 2). Tussen 2009 en 2010 is er echter geen sprake meer van toename van enige betekenis. Let wel: het gaat hier om het percentage inwoners dat internet gebruikt, thuis, op het werk en elders. Het zegt echter niets over de intensiteit van dit gebruik! Percentage Alkmaarders dat gebruik maakt van internet 88% 89% 83% 86% 78% 71% 73% 66% 59% (in 2005 is niet gevraagd naar internetgebruik) Grafiek 2 In Tabel 2 is te zien dat tussen 2008 en 2010 het internetgebruik thuis is toegenomen, nl. van 83% tot 87% van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder. T.o.v is er echter geen toename meer. De toename van het internet gebruik thuis lijkt nu dus af te vlakken en het maximum te hebben bereikt. Het internetgebruik op het werk en het internetgebruik elders is tussen 2009 en 2010 wel toegenomen. Tabel 2 Internetgebruik in 2010 uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 3 Vooral onder Alkmaarders van 50 jaar en ouder is het internetgebruik sinds de vorige metingen verder toegenomen. Tabel 3 toont dat in de leeftijdscategorie jaar nu 93% gebruik maakt van internet (was in 2008 nog 87%), dat dit in de categorie jaar in % is ( % en %) en bij de Alkmaarders van 70 jaar en ouder 5 (42% in 2008 en 29% in 2007). Bij de jongere leeftijdscategorieën is er niet of nauwelijks sprake van een toename van het (in voorgaande jaren al zeer hoge!) internetgebruik. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 9

10 De gemeentelijke website Meer dan 8 van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder weet in 2010 van het bestaan van de website van de gemeente Alkmaar, Dit is significant meer dan in 2009 (zie Grafiek 3) % Percentage Alkmaarders dat bekend is met de website 46% 56% 53% 69% 71% 72% 75% 82% (in 2005 is niet gevraagd naar de bekendheid met de gemeentelijke website) Grafiek 3 Bekendheid met uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 4 In Tabel 4 is de te zien dat de bekendheid met bij 60plus minder is dan bij de jongere categorieën. In alle leeftijdscategorieën neemt de bekendheid echter toe, zie Grafiek Percentage Alkmaarders dat bekend is met de website 75% 91% 9 77% 87% 87% 83% 79% 65% 76% % 49% jaar jaar jaar jaar jaar 70 en ouder Grafiek 4 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 10

11 Van degenen die bekend zijn met heeft in 2010 hebben de meesten (87%) deze ook wel eens bekeken. Ook dit is significant meer dan in 2009 (zie Grafiek 5) Is bekend met de website en heeft deze wel eens bekeken 61% 68% 74% 7 76% 75% 78% 87% (in 2005 is niet gevraagd naar de bekendheid met de gemeentelijke website) Grafiek 5 De vraag Heeft u de website al eens bekeken? bevatte drie antwoordcategorieën: ja, meerdere malen, ja, 1 keer en nee, nooit. De eerste twee antwoordcategorieën zijn in Grafiek 5 samengenomen. In Tabel 5 staan de antwoorden op de drie oorspronkelijke antwoordcategorieën afzonderlijk vermeld. Hierdoor is te zien dat het aandeel mensen dat de website meerdere malen bekijkt nog steeds een stijging vertoont, vooral tussen 2009 en Tabel 5 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 11

12 Het aandeel gebruikers van dat informatie mist op deze site is sinds 2003 afgenomen en de laatste drie jaar gelijk gebleven, zie Grafiek 6. Het schommelt nu rond de 7% à 8%. Om inzicht te krijgen de aard van de onderwerpen die men mist, wordt verwezen naar bijlage 2. 14% 12% 8% 6% 4% 2% Percentage Alkmaarders dat bepaalde onderwerpen mist op 13% 11% 5% 8% 8% 7% (in 2001, 2002 en 2005 is deze vraag niet gesteld) Grafiek 6 In bijlage 2 wordt overigens een aantal onderwerpen genoemd die wel degelijk op te vinden zijn. Dat sommige gebruikers deze onderwerpen toch niet weten te vinden kan samenhangen met het gegeven dat lang niet iedereen altijd goed de weg kan vinden op Hierover is in de omnibusenquête een afzonderlijke vraag gesteld. Van degenen die bekeken hebben, kon in 2010 bijna de helft (45%) niet of niet zo gemakkelijk de weg vinden op de site. Zoals in Grafiek 7 is te zien dat dit t/m 2009 een gestaag stijgend aandeel is. In 2010 is dit aandeel echter niet verder toegenomen. 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% 4 Percentage Alkmaarders dat niet of niet zo makkelijk de weg kon vinden op 43% 32% 34% 39% 41% 43% 45% 45% (in 2005 is deze vraag niet gesteld) Grafiek 7 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 12

13 In Grafiek 7 zijn de antwoordcategorieën op de vraag Kon u makkelijk uw weg op de website vinden? ging wel en nee samengevoegd tot de categorie niet of niet zo makkelijk. In Tabel 6 zijn de percentages van de afzonderlijke antwoordcategorieën weergegeven. Tabel 6 Tabel 6 laat zien dat steeds minder mensen vanaf 2003 makkelijk wegwijs konden worden op steeds meer mensen hadden daar wat meer moeite mee. Wegwijs op uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 7 Tabel 7 laat zien dat het voor jongeren vrijwel niet makkelijker of moeilijker is om de weg op te vinden dan voor ouderen. De verschillen tussen de leeftijdscategorieën zijn niet statistisch significant. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 13

14 Informatiewaarde van De meeste (87%) gebruikers van vinden in 2010 de website van de gemeente Alkmaar redelijk tot zeer informatief (zie Grafiek 8). Dit aandeel is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven (zie Grafiek 9). Het aandeel zeer informatief is de afgelopen jaren echter sterk gestegen, nl. tussen 2006 en 2010 van 9% tot 15% (zie Grafiek 8) Hoe informatief vindt u 9% 12% 9% 5% 1% 3% 3% 3% 5% 78% 73% 76% 76% 72% 9% 12% 15% zeer informatief redelijk informatief nauwelijks informatief niet informatief weet niet Grafiek % Percentage Alkmaarders dat zeer of redelijk informatief vindt 82% 87% 88% 87% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 5% Percentage Alkmaarders dat nauwelijks of niet informatief vindt 5% 3% 3% 3% Grafiek 9 Grafiek 10 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 14

15 Digitale dienstverlening Via de website van de gemeente Alkmaar kan men verschillende gemeentelijke producten en diensten bestellen. Voorbeelden: uittreksel bevolkingsregister, op laten halen van grofvuil en snoeiafval, adreswijziging doorgeven, inzien van WOZ-taxatieverslag, enz. In 2010 is al ruim de helft (55%) van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder bekend met deze digitale mogelijkheden. Dit is meer dan in de voorgaande jaren (zie Grafiek 11). 6 Percentage Alkmaarders dat op de hoogte is van de digitale mogelijkheden op 55% 5 47% 42% 46% 4 34% 3 2 Grafiek 11 Bekendheid met de digitale mogelijkheden van uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 8 Juist de jongste (18-29 jaar) en de oudste leeftijdscategorie (70plus) zijn minder goed dan de tussenliggende leeftijdsgroepen (30-69 jaar) op de hoogte van de digitale mogelijkheden om producten en diensten via te bestellen, zie Tabel 8. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 15

16 Van degenen die op de hoogte zijn van de digitale mogelijkheden via de website heeft in 2010 bijna de helft (46%) daar ook wel eens gebruik van gemaakt. Dit is vrijwel even veel als in 2009, maar meer dan in de jaren daarvoor (zie Grafiek 12). 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% Percentage Alkmaarders dat wel eens gebruik heeft gemaakt van de digitale mogelijkheden op 19% % 46% Grafiek 12 T/m 2008 kende de omnibusvraag Heeft u wel eens gebruik gemaakt van deze digitale mogelijkheden? twee antwoordcategorieën (ja, nee). Vanaf 2009 waren dit er drie (ja, 1 keer, ja, meer dan 1 keer, nee). In Grafiek 12 zijn om vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te maken de antwoordcategorieën ja, 1 keer en ja, meer dan 1 keer samengevoegd tot één categorie ja. In Grafiek 13 zijn voor de peiljaren 2009 en 2010 de antwoorden op de oorspronkelijke drie antwoordcategorieën weergegeven Percentage Alkmaarders dat gebruik heeft gemaakt van de digitale mogelijkheden op 58% 21% 54% 24% 2 22% ja, 1 keer ja, meer dan 1 keer nee Grafiek 13 Van degenen die in 2010 op de hoogte waren van de digitale mogelijkheden op de website van Alkmaar, heeft 54% daar nooit, 22% daar één maal en 24% daar meer dan één maal gebruik van gemaakt. De verschillen met 2009 zijn niet significant (zie Grafiek 13). Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 16

17 Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van de hierboven genoemde digitale mogelijkheden. Een formulier op de website invullen en direct elektronisch verzenden is een mogelijkheid die in 2010 door bijna driekwart (72%) van de digitale gebruikers 1 wordt gehanteerd. Dit was in 2009 nog 67% en daarvoor nog minder (zie Grafiek 16). De methode van een formulier van de website downloaden en printen en dat ingevuld per post opsturen wordt door nog slechts een derde gebruikt. In 2006 was dit nog 63% (zie Grafiek 15). De derde methode, een formulier op de website invullen, direct elektronisch verzenden én meteen elektronisch afrekenen wordt door één op de tien digitale gebruikers gehanteerd. Dit is de afgelopen drie jaar niet noemenswaardig veranderd (zie Grafiek 14 en Grafiek 17) Wijze waarop Alkmaarders gebruik maken van de digitale mogelijkheden 2% 42% 63% 9% 12% 12% 48% 49% 46% 47% 67% 72% 31% 28% form. invullen, elektronisch versturen en elektronisch afrekenen form. invullen en elektronisch versturen form. printen en per post opsturen Grafiek % formulier printen en per post opsturen 46% 47% 31% 28% formulier invullen en elektronisch versturen 67% 48% 49% 42% 72% 2 2 Grafiek 15 7 formulier invullen, elektronisch versturen en elektronisch afrekenen Grafiek % 12% 12% 2% Grafiek 17 1 D.w.z. personen die wel eens van de digitale mogelijkheden gebruik hebben gemaakt. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 17

18 Van de inwoners van 18 jaar en ouder die nog niet op de hoogte zijn van de digitale mogelijkheden of er wel van op de hoogte zijn, maar er nog geen gebruik van maken, zou in er zeker en 8% er misschien ( hangt er van af ) gebruik van willen maken. 2 zou er geen gebruik van maken en 22% weet het nog niet. Opvallend is vanaf 2009 de vermindering van het aandeel hangt er van af. (zie Grafiek 18, Grafiek 19 en Grafiek 20) Percentage Alkmaarders dat wel of niet van de digitale mogelijkheden gebruik zou willen maken 9% 21% 36% 35% 16% 13% 24% 36% 25% 16% 37% 34% 27% 22% 7% 44% 22% 2 8% 5 ja hangt er van af nee weet niet Grafiek Percentage Alkmaarders dat zeker van de digitale mogelijkheden gebruik zou willen maken 35% 34% 44% % 3 25% Percentage Alkmaarders dat misschien van de digitale mogelijkheden gebruik zou willen maken 36% 36% 37% 3 25% % 5% 7% 8% Grafiek 19 Grafiek 20 Mensen die stellen er misschien gebruik van te maken hebben bij de betreffende vraag de antwoordcategorie hangt er van af aangekruist. De vervolgvraag voor deze groep mensen was Waar hangt het vanaf? Voor de antwoorden op deze open vraag wordt verwezen naar Bijlage 3. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 18

19 Bereidheid gebruik te maken van de digitale mogelijkheden van uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 9 Uit Tabel 9 blijkt dat van degenen die nog niet eerder van de digitale mogelijkheden gebruik hebben gemaakt de jongere leeftijdscategorieën in groteren getale bereid zijn dat wel te gaan doen dan de ouderen. Vooral bij 70plus is deze bereidheid gering: 9% is ertoe bereid. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 19

20 DigiD DigiD (= Digitale Identiteit ) is een gebruikersnaam met wachtwoord die men kan gebruiken voor alle privacygevoelige contacten met de overheid via internet. Bij het gebruik van DigiD hoeft men vaak ook veel minder persoonlijke gegevens in te vullen. Het aandeel Alkmaarders van 18 jaar en ouder dat van DigiD heeft gehoord is na drie jaar constant te zijn gebleven in 2010 weer iets toegenomen (zie Grafiek 21) Percentage Alkmaarders dat gehoord heeft van DigiD 79% 77% 79% 53% 83% Grafiek 21 Bekendheid met DigiD uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 10 Van de 18 t/m 59 jarigen heeft vrijwel iedereen (nl. rond de 9) inmiddels van DigiD gehoord. Bij de oudere leeftijdscategorieën is de bekendheid met DigiD aanzienlijk lager, zie Tabel 10. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 20

21 Van degenen die van DigiD hebben gehoord, hebben verreweg de meesten (82%) al een DigiDgebruikersnaam met wachtwoord. Dit is in 2010 evenveel als in 2009, maar meer dan in de jaren daarvoor. Omgerekend naar de totale bevolking van 18 jaar en ouder is heeft 67% DigiD. 7% (6%) heeft het aangevraagd of gaat het aanvragen en 11% (9%) heeft geen DigiD-gebruikersnaam plus wachtwoord en is ook niet van plan om dit aan te vragen (zie Grafiek 22) ja Heeft u al een DigiD-gebruikersnaam met wachtwoord? 35% 36% 3% 26% 16% 13% 12% 11% 8% 5% 6% 1% 1% 13% 2% 3% 69% 77% 82% 82% nee, maar ga het aanvragen Grafiek 22 nee, maar heb het aangevraagd nee, en ga het ook niet aanvragen Percentage Alkmaarders dat al DigiD heeft 82% 82% 77% 69% Percentage Alkmaarders dat DigiD heeft aangevraagd % % 3% 2% 1% 1% Grafiek 23 Grafiek 24 9 Percentage Alkmaarders dat DigiD gaat aanvragen 9 Percentage Alkmaarders dat geen DigiD gaat aanvragen % 4 35% % 8% 5% 6% 2 16% 13% 12% 11% Grafiek 25 Grafiek 26 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 21

22 In 2009 is voor het eerst een extra vraag opgenomen over het gebruik van DigiD: Vindt u het gebruik van DigiD bij digitale contacten met de overheid praktisch of onpraktisch? In Grafiek 27 is te zien dat in 2010 tweederde (68%) van degenen die van DigiD gehoord hebben dit middel als praktisch ervaren bij de digitale contacten met de overheid. Dit is even veel als in Vindt u het gebruik van DigiD bij digitale contacten met de overheid praktisch of onpraktisch? 12% 7% 15% 7% 15% 66% 68% praktisch neutraal onpraktisch weet niet Grafiek 27 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 22

23 Hoe wil men betalen? Een andere vraag die in het omnibusonderzoek van 2009 voor het eerst is opgenomen, gaat over de voorkeur voor een bepaalde wijze van betalen als men via internet gemeentelijke producten bestelt. Ruim een derde (34%) bestelt in 2010 geen gemeentelijke producten via internet. Dit is even veel als in Van degenen die dit wel doen, heeft in 2010 bijna tweederde (62%) een voorkeur voor betalen via ideal. Dit is aanzienlijk meer dan in % geeft de voorkeur aan het betalen via de acceptgirokaart (is minder dan in 2009) en 6% gebruikt het liefst een creditcard (evenveel als in 2009) (zie Grafiek 28) Als u via internet gemeentelijke producten bestelt, welke wijze van betalen heeft dan uw voorkeur? 17% 2% 25% 7% 49% 12% 2% 19% 6% 62% ideal creditcard acceptgiro anders weet niet Grafiek 28 Bij de 2% die een andere voorkeur heeft is in een open vraag gevraagd welke voorkeur dat is. De antwoorden op deze open vraag staan in bijlage 4. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 23

24 Producten of diensten: aan het loket of digitaal? Als men gemeentelijke producten of diensten nodig heeft, geeft in van de Alkmaarders van 18 jaar en ouder er de voorkeur aan deze te betrekken door persoonlijk zonder afspraak vooraf naar de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum De Mare te gaan. Dit aandeel is nu lager dan in de voorgaande peiljaren. Via internet het product aanvragen, tegelijk via internet betalen (bijv. met creditcard, via ideal e.d.) en vervolgens het product thuisgestuurd krijgen heeft nu de voorkeur van 32%, méér dus dan in de voorgaande jaren. Eerst een afspraak maken en dan persoonlijk naar de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum gaan of via internet het product aanvragen en bij de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum ophalen en betalen zijn twee mogelijkheden waar nog steeds relatief weinig Alkmaarders de voorkeur aan geven (zie Grafiek 29) Wat heeft uw voorkeur als u gemeentelijke producten of diensten nodig heeft? 7% 9% 12% 12% 2 21% 19% 35% 23% 27% 24% 13% 8% 15% 6% 46% 45% 7% 49% 32% 7% 4 geen mening via internet aanvragen en afrekenen en thuisgestuurd krijgen via internet aanvragen, bij balie ophalen baliebezoek na telefonische afspraak baliebezoek zonder afspraak Grafiek 29 Voorkeuren uitgesplitst naar leeftijdscategorie: Tabel 11 Ouderen geven er vaker de voorkeur aan om persoonlijk naar de balie te gaan, terwijl jongeren liever producten via internet aanvragen, vervolgens óf via internet betalen en het product thuisgestuurd krijgen óf deze bij de balie ophalen, zie Tabel 11. Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 24

25 Bijlage 1 Vragenblok Digitale contacten in de omnibusenquête 2010 Digitale contacten met de gemeente Alkmaar 1. Bent u thuis in het bezit van een Personal Computer? ja nee 2. Maakt u gebruik van internet? (meer dan één antwoord mogelijk) ja, thuis ja, op mijn werk ja, elders (bijv. school of bibliotheek) nee 3. Weet u van het bestaan van de gemeentelijke website ja nee ga door naar vraag 8 4. Heeft u de website al eens bekeken? ja, meerdere malen ja, eenmaal nee, nooit ga door naar vraag 8 5. Mist u bepaalde onderwerpen op de website? ja, namelijk nee 6. Kon u makkelijk uw weg op de website vinden? ja ging wel nee weet niet (meer)/geen mening 7. Hoe informatief vindt u de website van de gemeente Alkmaar? zeer informatief redelijk informatief nauwelijks informatief niet informatief weet niet/geen mening Via de website van de gemeente Alkmaar kunt u diverse gemeentelijke producten en diensten bestellen. Voorbeelden: uittreksel bevolkingsregister, op laten halen van grofvuil en snoeiafval, adreswijziging doorgeven, inzien van WOZ-taxatieverslag, enz. 8. Was u op de hoogte van bovenstaande digitale mogelijkheden? ja nee ga door naar vraag Heeft u wel eens gebruik gemaakt van deze digitale mogelijkheden? ja, één keer ja, meer dan één keer nee ga door naar vraag 11 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 25

26 10. Op welke wijze heeft u daar gebruik van gemaakt? (meer dan één antwoord mogelijk) door een formulier van de website te printen en dat ingevuld per post op te sturen door een formulier op de website in te vullen en direct elektronisch te verzenden door een formulier op de website in te vullen, direct elektronisch te verzenden én meteen elektronisch af te rekenen (bijv. met creditcard, via ideal e.d.) Als u vraag 10 beantwoord heeft, kunt u doorgaan naar vraag Zo nee, zou u van deze digitale mogelijkheden gebruik willen maken? ja hangt er van af Waar hangt het vanaf? nee weet niet DigiD (= Digitale Identiteit ) is een gebruikersnaam met wachtwoord dat u kunt gebruiken voor alle privacygevoelige contacten met de overheid via internet. Bij het gebruik van DigiD hoeft u vaak ook veel minder persoonlijke gegevens in te vullen. 12. Heeft u gehoord van DigiD? ja nee ga door naar vraag Heeft u al een DigiD-gebruikersnaam met wachtwoord? ja nee, maar ik heb dit aangevraagd ga door naar vraag 15 nee, maar ik ga dit binnenkort aanvragen ga door naar vraag 15 nee en ik ben ook niet van plan dit aan te vragen ga door naar vraag Vindt u het gebruik van DigiD bij digitale contacten met de overheid praktisch of onpraktisch? praktisch niet praktisch, niet onpraktisch onpraktisch weet niet/geen mening 15. Als u via internet gemeentelijke producten bestelt, welke wijze van betalen heeft dan uw voorkeur? n.v.t., bestel geen gemeentelijke producten via internet ideal creditcard acceptgiro anders, namelijk: weet niet/geen mening 16. Wat heeft uw voorkeur als u gemeentelijke producten of diensten nodig heeft? (slechts één antwoord mogelijk) persoonlijk naar de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum De Mare gaan eerst een afspraak maken en dan persoonlijk naar de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum gaan via internet het product aanvragen en bij de balie van het Stadskantoor of het Dienstencentrum ophalen en betalen via internet het product aanvragen, tegelijk via internet betalen (bijv. met creditcard, via ideal e.d.) en vervolgens het product thuisgestuurd krijgen geen voorkeur Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 26

27 Bijlage 2 Onderwerpen die men mist op 1 kosten van rijbewijs/paspoort 2 parkeertarieven binnenstad voor bezoekers (zocht ik laatst toevallig), info over politieke partijen 3 AZ 4 precisering van procedures 5 referendum - IXIE 6 visuele weergave nieuwbouwplannen zowel van gemeente als derden. 7 een goede sitemap 8 wachtlijst parkeerplaatsen spoorbuurt 9 agenda activiteiten/evenementen 10 weet ik niet 11 wegenonderhoud 12 uitvoeringsdata plannen en uitvoeringstkeningen 13 geboorte en overlijden register 14 verwijzingen naar alternatieve parkeerplaatsen ten tijde van onderhoud 15 Logica 16 laatste nieuwtjes wat zich afspeeld in alkmaar 17 burger zaken 18 indexering/verwijzing als men op vergelijkbare woorden zoekt/synoniemen 19 niet overzichtelijk genoeg 20 meer over de gemeente in zijn algemeenheid 22 weet ik nog niet moet het nog bekijken 23 omslachtig om de juiste pagina te vinden 24 Te veel informatie 25 Telefoonnummers afdelingen zijn niet duidelijk te vinden, dus bel je het algemene nummer. 26 uiteindelijk ben je altijd als burger gebonden om naar het stadhuis te moeten gaan. 27 stand van zaken gemeentelijk openbare ruimte projecten 28 stadsnieuws 29 gemeentegids digitaal 30 vrouwenaktiviteiten 31 Een degelijke UitGids, Amsterdamse stijl. 32 Ik heb er lang niet naar gekeken en het is me te veel gevraagd om daar tijd in te steken en het kritisch te beoordelen, sorry., ik zal ongetwijfeld op en aanmerkingen hebben. 33 online loket om je zaken snel online te regelen(zoals bv gemeente Enschede wel heeft) 34 up to date informatie nummers en/of adressen 35 goede zoekfunctie waarmee je simpel het betreffende onderwerp kunt opzoeken 36 bouwplan Vroonermeer-Noord 37 een goede zoekfunctie 38 dat afhaaldienst wel niet kwam met het slechte weer deze winter 39 wanneer grofvuil in de buurt wordt opgehaald. Dat is handig om te weten, kan ik er ook iets bij zetten en hoef niet te bellen. Controleren kunnen ze het toch niet, want iedereen zet er wel iets bij. Dan maar liever het schema op de website zetten. 40 ik kon rond kerst erg moeilijk achterhalen wanneer de kerstbomen opgehaald werden, uiteindelijk vond ik het op de afvalkalender, misschien handig om dit te benoemen op de site? 41 De kosten van gemeentelijke parkeergarages voor bezoekers (de folder op internet is alleen gericht op bewoners en ondernemers) 42 zie 6 stadskrant 43 overzichtelijkheid 44 More in English for immigrants 45 aantal beschikbare parkeerplekken in de garages. 46 informatie over winkelen en bedrijven 47 geen mening 48 de net getoonde sticker ja nee en nee nee 49 overzicht gemeentelijke plannen per buurt 50 afgifte vergunningen 51 vindt de site moeilijk begaanbaar 52 vuilstort, koopzondagen, toekomstvisie, politieke partijen, aktuele projecten 53 somige onderdelen zijn lastig te zoeken 54 wat er in mijn wijk gebeurt 55 overzichte lijke zoek functie 56 video 57 snelle links naar afdelingen met telefoonnummers en adressen 58 Informatie over bijstand aanvraag 59 duidelijkheid over id van kinderen jonger dan twaalf jaar, hoe het zit of je ex-partner zijn id nodig hebt enof mee moet 60 sportverenigingen 61 inspringen op actualiteit 62 weet niet 63 More pages in english 64 hoe gemeente kosten bespaart info over pont naar Schermereiland alle diensten waarvoor ik naar het Stadskantoor moet. Indien mogelijk met DigiD WOZbeschikkingen / waarde bepaalde jaren gemeentegids moet makkelijker te downloaden zijn vinden van bedrijven en services over parkeervoorzieningen en huurplek parkeergarage De Mare waar je klachten kwijt kunt info over evenementen openingstijden afval (waarheen met wat) vacatures Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 27

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK COLOFON Serie Statistiek 2014 / 13 Gemeente Leiden BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Telefoon: 071 516 51 23 Website:

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail:

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

HJL: Het Juiste Loket

HJL: Het Juiste Loket HJL: Het Juiste Loket Resultaten van een enquête onder klanten van het Juridisch Loket gehouden in mei 2007 Lia Combrink-Kuiters met medewerking van Jeroen Groeneveld september 2007 2 Voorwoord Op 13 september

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Inhoud VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 4 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 4 1.4 LEESWIJZER... 6 2. INKOMSTEN... 7 2.1

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Inhoud Voorwoord 3 1 Conclusie: corporatiesector kan online nog flinke slagen maken 4 2 Inleiding 7 3. Prestaties corporatiewebsites 8 3.1

Nadere informatie