Inhoudsopgave: Disclaimer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: Disclaimer:"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Bod Krimpenerwaard: bijdrage van QuaWonen aan de Volkshuisvestingsopgave in de gemeente Krimpenerwaard - Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep - Huisvesting urgente doelgroepen - Wonen met zorg en ouderenhuisvesting - Voornemens m.b.t. nieuwbouw, kwaliteit en energiezuinigheid - Investeren in vrije sector huur- en koopwoningen - Verkoop en liberaliseren huurwoningen - Inzet voor leefbaarheid 3. Financiële onderbouwing Disclaimer: Het bod is gebaseerd op ongewijzigd Rijksbeleid zoals dat eind juni 2016 bekend is. Het bod is de opmaat tot nieuwe prestatieafspraken die later in 2016 worden uitgewerkt.

2 2 1. Voorwoord QuaWonen werkt bij beleidsontwikkeling nauw samen met gemeenten en huurdersorganisaties. Samen met onze belanghouders onderzoeken we welke prestaties nodig zijn om de gemeentelijke opgaven te realiseren op het vlak van wonen, zorg en welzijn. De afgelopen jaren zijn daarmee goede ervaringen opgedaan. In 2015 ging QuaWonen op basis van feiten en cijfers, in juni, september en december in gesprek met gemeenten en huurdersorganisaties over de opgave in de Krimpenerwaard, beleidskeuzes en financiële (on)mogelijkheden. Voor de bijeenkomst in juni waren ook belanghouders van andere organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn uitgenodigd. De resultaten van de verschillende bijeenkomsten zijn verwerkt in notities met beleidsopgaven per kern. In de maanden april en mei 2016 was QuaWonen opnieuw in gesprek met gemeenten en huurdersorganisaties over de Volkshuisvestingsopgave, gewenste prestaties en beleidskeuzes in de vijf grote kernen en de twee gemeenten in de Krimpenerwaard. De uitkomst van de gesprekken is gebruikt voor het bepalen van de bijdrage (bod) van QuaWonen aan het gemeentelijk Volkshuisvestingsbeleid in de periode in de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard. Voor u ligt het bod met activiteiten van QuaWonen in de gemeente Krimpenerwaard. Dit bod bevat een beknopte financiële paragraaf. Wij stellen ons voor na de zomer samen met u en de huurdersorganisatie dieper in te gaan op de financiële gevolgen van beleidskeuzes, met behulp van de Transparantietool. Ons bod dient als basis voor te maken prestatieafspraken, in de 2 e helft van2016 (zie onderstaand tijdpad). Bij de voorbereiding hebben wij gebruik gemaakt van de nota Vitaliteit door kwaliteit, subregionale woonvisie van de K-5 (2007) en de Kwaliteitshandreiking subregionale woonvisie K-5 (2011). Met dit bod wil QuaWonen tevens haar bijdrage leveren aan realisatie van een nieuwe woonvisie voor de Krimpenerwaard.

3 3 Het is aan de gemeente om te beoordelen (toetsen) of onze bijdrage voldoende aansluit bij de gemeentelijke visie op wonen. In die zin is het bod niet te lezen als iets absoluuts, maar een gespreksdocument op weg naar prestatieafspraken. Het maken van afspraken over de voorwaarden waaronder QuaWonen het bod gestand doet en de prestatieafspraken realiseert, krijgt vorm in de nog uit te werken prestatieafspraken zelf. De gemeente zal immers ook haar bijdrage moeten leveren, te denken aan grondprijzen, inzet WMO-middelen, het faciliteren van RO-procedures, e.a.. Het Rijk geeft inhoudelijk richting, door het benoemen van prioriteiten voor het bod van corporaties. Dit zijn onderwerpen waarvoor extra aandacht wordt gevraagd. Iedere vier jaar benoemt het Rijk deze onderwerpen. Het is verstandig (niet verplicht) om deze onderwerpen op te nemen in de prestatieafspraken omdat hierop wordt gemonitord.

4 4 Voor de periode heeft het Rijk de volgende onderwerpen benoemd: Betaalbaarheid en beschikbaarheid (passend toewijzen, slaagkansen verschillende inkomensgroepen, bijzondere doelgroepen) Huisvesting urgente doelgroepen Wonen met zorg en ouderenhuisvesting Voornemens rond nieuwbouw en kwaliteit en energiezuinigheid Deze thema s zijn terug te vinden in de inhoudsopgave van ons bod. De bijdrage van QuaWonen aan het volkshuisvestingsbeleid in de Krimpenerwaard komt tot stand in samenwerking met de gemeente, Huurdersvereniging Ons Belang, Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk en Huurdersvereniging Samen Wonen Bergambacht/Schoonhoven en wordt afgestemd met de andere corporaties in het werkgebied van QuaWonen. Ik kijk uit naar voortzetting van de dialoog in de 2 e helft van 2016 over de prestatieafspraken. Rob van den Broeke Directeur-bestuurder

5 5 2. Bod Krimpenerwaard: bijdrage van QuaWonen aan Volkshuisvestingsopgave gemeente Krimpenerwaard Thema Bod QuaWonen tot en met 2021 Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep Doelgroep De doelgroep van QuaWonen zijn huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens voor sociale huurwoningen: Binnen de doelgroep onderscheiden we i.v.m. passend toewijzen: *huishoudens die qua inkomen recht hebben op huurtoeslag en *huishoudens met een inkomen boven de grenzen voor huurtoeslag maar onder de inkomensgrens van (prijspeil 2016) voor sociale huurwoningen. QuaWonen wijst minimaal 80% van haar sociale huurwoningen toe aan woningzoekenden met een inkomen tot Van de leegkomende woningen met een huurprijs tot 710 bestemmen we maximaal 10% voor mensen met een inkomen tussen en (prijspeil 2016). We maken gebruik van rijksregelgeving die daarvoor tot en met 2020 ruimte biedt. In de gemeente Krimpenerwaard wordt een deel van de ruimte benut voor realisatie van doorstroming. Tevens heeft QuaWonen de ruimte om maximaal 10% van de leegkomende woningen met een huurprijs tot 710 te bestemmen voor mensen met een inkomen boven M.i.v. 1 januari wijzen we minimaal 95% passend toe aan woningzoekenden met een huurtoeslaginkomen, conform de regels van het rijk. Deze groep krijgt voorrang voor woningen met een huur tot de eerste aftoppingrens ( 586 voor 1-2 persoonshuishoudens) en tweede aftoppingsgrens ( 628 voor drie- en meerpersoonshuishoudens). minimaal 80% maximaal 10% maximaal 10% minimaal 95% minimaal 80% maximaal 10% maximaal 10% minimaal 95%

6 6 Betaalbaarheid en beschikbaarheid QuaWonen stuurt op behoud van minimaal sociale huurwoningen in de Krimpenerwaard. Daarnaast heeft QuaWonen een verkoopportefeuille bestaande uit ruim 350 woningen. Afname van de omvang van de sociale huurvoorraad compenseert QuaWonen met nieuwbouw. Uit het oogpunt van betaalbaarheid en passend wonen krijgt minimaal 2/3 van de sociale woningvoorraad (excl. verkoop gelabeld) bij een nieuwe verhuring een netto (streef)huur onder de tweede aftoppingsgrens voor huurtoeslag ( 628), waarvan ca onder de eerste aftoppingsgrens ( 586) en daarboven ca. 900 tot de tweede aftoppingsgrens. minimaal sociale huurwoningen minimaal 2/3 deel van de voorraad sociale huurwoningen heeft een huurprijs onder de 2 e aftoppingsgrens minimaal sociale huurwoningen minimaal 2/3 deel van de voorraad sociale huurwoningen heeft een huurprijs onder de 2 e aftoppingsgrens Maximaal 1/3 van de sociale woningvoorraad (excl. verkoop) krijgt een netto streefhuur tussen de 2 e aftoppingsgrens en de liberaliseringsgrens. We maken in 2017 met de gemeente en huurdersorganisaties afspraken over het monitoren van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen onder en boven de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag, om te borgen dat alle doelgroepen (te denken aan starters, jongeren, senioren, vergunninghouders, andere urgenten) voldoende aan bod komen. Waar nodig sturen we bij. We onderzoeken in 2017 de mogelijkheden en wenselijkheid voor: -het afsluiten van (tijdelijke) huurcontracten, bijvoorbeeld voor huurders met woonbegeleiding. maximaal 1/3 deel van de voorraad sociale huurwoningen heeft een huurprijs tussen de 2 e aftoppingsgrens en de liberaliseringsgrens maximaal 1/3 deel van de voorraad sociale huurwoningen heeft een huurprijs tussen de 2 e aftoppingsgrens en de liberaliseringsgrens Als gevolg van veranderingen in o.a. rijksregelgeving verandert de omgeving waarin corporaties werken steeds sneller. Daarom bepalen wij ons huurbeleid jaarlijks na overleg met de huurdersorganisaties en gemeenten uit ons werkgebied. Omdat het huurprijsdossier in Den Haag nog volop in ontwikkeling is en straks een nieuw kabinet andere keuzen zal maken, kunnen we nog niet vooruitlopen op het huurbeleid 2018 en verder. binnen de grenzen van het Rijkshuurbeleid

7 7 QuaWonen vindt het belangrijk om sociale huurwoningen betaalbaar te houden voor de doelgroep. Voor het jaar 2017 gaat QuaWonen uit van een huursomstijging van inflatie+0,3%. We overleggen met onze belanghouders over de wijze waarop we deze huursomstijging realiseren. inflatie +0,3% QuaWonen maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de huuropbrengst extra te verhogen bij huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Wij benutten de huursombenadering om de feitelijke huurprijs van woningen dichter bij de gewenste huurprijs te brengen. Betaalbaarheid is meer dan alleen de huurprijs. Energie is een belangrijke kostenpost. QuaWonen kijkt daarom naar de totale woonlasten. Bij energierenovatie garandeert QuaWonen door middel van een hardheidsclausule dat zittende huurders meer op hun energielasten besparen dan dat de huurprijs als gevolg van woningverbetering stijgt. QuaWonen verhoogt haar inspanningen om woningen te verduurzamen (zie hierna voornemens investeren in kwaliteit/verduurzamen). QuaWonen wil geen scheefwoners beleid voeren waarbij mensen via het huurbeleid actief worden aangemoedigd om uit de (goedkopere) sociale huurwoning te verhuizen, zeker niet bij de lagere middeninkomens, die in het beeld van de Rijksoverheid te goedkoop wonen. Velen van hen kunnen op basis van het inkomen niet slagen op de koopmarkt en zijn eigenlijk ook niet in staat markthuur te betalen en zouden anders dus tussen wal en schip raken. Bovendien heeft het, gelet op de leefbaarheid en draagkracht van een buurt ook voordelen om een mix aan huishoudens in een wijk te hebben. We grijpen renovatieprojecten en sloopnieuwbouwprojecten aan om huurders met een te hoog inkomen te verleiden tot het verhuizen naar een (meer) passende (duurdere)huur- of koopwoning.

8 8 Huisvesting urgente doelgroepen QuaWonen levert jaarlijks (via directe bemiddeling) het benodigde aantal woningen voor realisatie van de gemeentelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders. Gemeente en QuaWonen monitoren gezamenlijk de voortgang. QuaWonen maakt jaarlijks met de gemeente afspraken over welk deel van de woningen zal worden toegewezen aan urgenten/kwetsbare doelgroepen met een voorrangspositie. Om ervoor te zorgen dat reguliere woningzoekenden voldoende kans van slagen hebben, gaan wij uit van een aandeel van maximaal 30%. Streven naar een goede balans (o.a. voldoende ruimte voor reguliere woningzoekenden, lokale doorstroming) en een zorgvuldige plaatsing, zijn ons vertrekpunt. Jaarlijks de opgave bepalen en afspraken maken Jaarlijks de opgave bepalen en afspraken maken QuaWonen en de gemeente onderzoeken in 2017 gezamenlijk de noodzaak voor realisatie van tijdelijke huisvesting voor het opvangen van vergunninghouders. Samen met de gemeente en de drie lokale huurdersorganisaties, evalueren wij jaarlijks het effect van labelen voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en senioren en het effect van het ontlabelen. Wonen met zorg en ouderenhuisvesting QuaWonen verwacht in 2017 in Schoonhoven het project De Herbergier op te leveren. Het gaat om intramurale zorg aan 15 senioren, volgens de zorgformule van De Drie Notenboomen Gezien het beschikbare aanbod beschermd wonen in de gemeente Krimpenerwaard, realiseert QuaWonen in de periode 2018 t/m 2020 verder geen uitbreiding van dit type woon-zorgplaatsen. 15 levensloopgeschikte zorgstudio s en 1 beheerderswoning 23 levensloopgeschikte sociale huurwoningen In 2018 verwacht QuaWonen 23 levensloopgeschikte sociale huurwoningen op te leveren: 19 huurappartementen in Bergambacht (Secr. Schipperstr.) en 4 nultredenwoningen in Lekkerkerk (Kerkweg fase I). ca. 46 levensloopgeschikte sociale huurappartementen,

9 9 In de periode 2019 t/m 2021 volgt oplevering van ca.46 levensloopgeschikte sociale huurwoningen: 42 huurappartementen in Schoonhoven Noord-herstructurering (blok 10) 4 nultredenwoningen (Kerkwegfase II) Een groot deel van de (toekomstige) senioren wil zo lang mogelijk in de eigen woning en vertrouwde woonomgeving blijven wonen. Onze inzet is om met de gemeente, de lokale huurdersorganisaties en zorg en welzijnsorganisaties, in 2017 gezamenlijk afspraken te maken over een pakket maatregelen om dat te bevorderen. Te denken valt aan o.a. verruiming van keuzemogelijkheden bij het betrekken van een woning, gerichte voorlichting bij woningtoewijzing aan senioren, afspraken over optimalisering van inzet van WMO-budget en signaleren en doorspelen van problemen achter de voordeur. Maatregelen en kostenverdeling moeten passen bij de verantwoordelijkheid van betrokken partijen. Ook van huurders wordt verwacht dat zij zelf naar vermogen bijdragen aan voorzieningen om langer in hun woning te kunnen blijven wonen. Voornemens m.b.t. nieuwbouw In de periode 2018 tot en 2021 bouwt QuaWonen de volgende sociale huurwoningen: Type eengezinswoning: Schoonhoven Noord - Blok 6 13 Schoonhoven Noord - Herstructurering (blok 7) 9 Lekkerkerk - Kerkweg (incl. 8 nultredenwon.) 44 Bergambacht - Centrum, fase 2 Schipperstraat 13 Bergambacht - Centrum, fase 3a Julianastraat 18 Type appartement: Schoonhoven Noord Herstructurering blok Bergambacht - Centrum fase 2, Schipperstraat 19 Met realisatie van de centrumfasen 2 en 3 is de nieuwbouwopgave van QuaWonen in Bergambacht voltooid. ca.97 eengezinswoningen sociale huur (waarvan 8 levensloopgeschikt) 61 levensloopgeschikte sociale huurappartementen

10 10 Optioneel realiseert QuaWonen ca. 80 sociale huurwoningen extra t.b.v. bevorderen van doorstroming, waardoor in de bestaande voorraad meer woningen beschikbaar komen voor huisvesting van vergunninghouders en andere doelgroepen met urgentie. QuaWonen is in gesprek met de gemeente en de projectontwikkelaar om te kijken onder welke (financiële) condities deze woningen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. QuaWonen gaat bij realisatie uit van de huidige grondprijzen voor sociale huurwoningen. Globaal 50% van de nieuwe sociale huurwoningen krijgt een netto huurprijs onder de aftoppingsgrenzen. In deze woningen kunnen huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrenzen passend worden gehuisvest. De overige 50% krijgt een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen. Voornemens m.b.t. kwaliteit en verduurzamen Bij het verduurzamen van de woningvoorraad richt QuaWonen zich op het treffen van energiemaatregelen aan de woning. Doelen zijn: beperken van de woonlast, verhogen van het wooncomfort en bijdragen aan milieuverbetering. Voor het opwekken van duurzame energie zoekt QuaWonen samenwerking met co-makers. Eén van de uitgangspunten van QuaWonen is dat de voorraad in 2035 (zie ondernemingsplan) alleen nog uit woningen met energielabels A+, A en B bestaat. Bij verduurzamen is het vertrekpunt in de gemeente Krimpenerwaard: liever meer woningen naar energielabel B brengen, dan weinig woningen op energielabel A of Energie Nul. QuaWonen verhoogt haar inzet m.b.t. verduurzamen in de bestaande woningvoorraad. In de gemeente Krimpenerwaard brengt QuaWonen in de periode in de bestaande voorraad jaarlijks ca woningen op minimaal energielabel B. In 5 jaar zijn dat ca woningen. ca woningen naar minimaal energielabel B woningennaar minimaal energielabel B Nieuwbouwwoningen hebben bij oplevering minimaal energielabel A. Wij bestendigen ons beleid m.b.t. dagelijks en planmatig onderhoud. ca. 158 woningen met minimaal energielabel A

11 11 QuaWonen start in 2017 met het renoveren en verduurzamen van 15 woningen aan de Schoolstraat in Bergambacht ( fase 3b van de Centrumverbetering). QuaWonen ontwikkelt in 2017 een visie op de aanpak en prioritering van de verbeter- (incl. verduurzamen) en nieuwbouwopgave in de kern Krimpen aan de Lek. De visie omvat o.a. de aanpak van de Beroepenbuurt, de Julianastraat (gestapelde duplex/appartementen), de Rembrandtstraat, de Hoofdstraat en ontwikkelmogelijkheden voor levensloopgeschikte seniorenhuisvesting nabij de centrumvoorzieningen. In Lekkerkerk komt QuaWonen begin 2017 met een definitieve complexstrategie voor de Poolmanflat. Investeren in vrije sector huur en koopwoningen QuaWonen bouwt in de periode alleen sociale huurwoningen. Wij investeren niet in het bouwen van dure huurwoningen of koopwoningen. Voornemens m.b.t. verkoop en liberaliseren huurwoningen QuaWonen bouwt haar voorraad woningen met een markthuur geleidelijk af, d.m.v. permanente verkoop. Wij hebben zo n 359 woningen in de gemeente Krimpenerwaard aangewezen voor verkoop t.b.v. o.a. de doelgroep die niet terecht kan in een sociale huurwoning. QuaWonen gaat uit van verkoop van jaarlijks gemiddeld 35 woningen in het gehele werkgebied. 35 woningen per jaar in het gehele werkgebied van QuaWonen 35 woningen per jaar in het gehele werkgebied van QuaWonen In de periode zijn er geen sociale huurwoningen die bij leegkomst een huur krijgen boven de liberaliseringsgrens.

12 12 Leefbaarheid De uitgaven van QuaWonen (totaal) voor leefbaarheid blijven onder het wettelijk gemiddelde van maximaal 126,25 per sociale huurwoning (prijspeil 2016). Daarmee investeren wij, binnen het kader van de wettelijke regels in woongenot van huurders, veilige buurten en dragen wij bij aan de verhuurbaarheid en het borgen van de waarde van onze woningen. Leefbaarheidsuitgaven onder maximum van 126,25 gemiddeld per sociale huurwoning Leefbaarheidsuitgaven onder maximum van 126,25 gemiddeld per sociale huurwoning QuaWonen neemt zelf leefbaarheidsinitiatieven en stimuleert en steunt initiatieven van maatschappelijke organisaties en huurders gericht op: - de woonomgeving, ter voorkoming van overlast en ter bevordering van de veiligheid en integratie. - aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe nabijheid van onze woningen/vastgoedvoorzieningen. - sociaal beheer: Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals extramuralisering, vergrijzing, en individualisering groeit de druk op sociaal beheer. QuaWonen anticipeert daarop door versterking van sociaal beheer in de buurt in de gemeente Krimpenerwaard met ca. 1 fte buurtbeheer. De inzet is vooral gericht op complexen en buurten met beheerproblemen/risico s, zoals in Schoonhoven Noord (pilot). De buurtbeheerder heeft taken op het vlak van aanspreken en activeren van bewoners, stimuleren vrijwilligers (schoon, heel veilig etc.), en is een (verbindende) schakel tussen huurders en QuaWonen en tussen lokale partners en QuaWonen. - QuaWonen neemt het initiatief voor evaluatie van de ervaringen met buurtbeheer (4 e kwartaal 2017) in samenspraak met de gemeente en de huurdersorganisaties.

13 13 3. Financiële onderbouwing QuaWonen wil als financieel gezond bedrijf nu en in de toekomst in de Volkshuisvesting investeren. De omstandigheden waarin wij maatschappelijk presteren en bijdragen aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid veranderen voortdurend. Denk aan veranderingen als gevolg van nieuwe rijks- en Europese regelgeving, grillige bewegingen op financiële markten (renteschommelingen) en aan de groeiende vluchtelingenstromen richting Europa en Nederland. De inhoudelijke opgave is in beweging, maar ook de financiële condities om de opgave te realiseren. In die zin is het bod een momentopname. Met de kennis van nu (huidige omstandigheden) heeft QuaWonen de financiële gevolgen berekend van de gemaakte beleidskeuzes in het bod aan de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard. Het bod moet passen binnen de normen van onze financiële prestatie-indicatoren (financiële ratio s). Dat is onder meer vereist voor het aantrekken van door het WSW geborgde leningen en voor onze financiële continuïteit. Volgens onze berekeningen passen de voornemens, binnen ons kader van financiële ratio s. Met andere woorden de financiële verkeerslichten om het bod gestand te doen, staan op groen. Zoals bekend, wil QuaWonen hierop na de zomer verder inzoomen, samen met de twee gemeenten en de betrokken huurdersorganisaties uit de Krimpenerwaard. Daarbij zullen wij gebruik maken van de in april 2016 door Aedes beschikbaar gestelde versie van de Transparantietool.

Inhoudsopgave: Disclaimer:

Inhoudsopgave: Disclaimer: Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Bod Krimpen aan den IJssel: bijdrage van QuaWonen aan de Volkshuisvestingsopgave in de gemeente Krimpen aan den IJssel 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Disclaimer:

Inhoudsopgave: Disclaimer: Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Bod Krimpen aan den IJssel: bijdrage van QuaWonen aan de Volkshuisvestingsopgave in de gemeente Krimpen aan den IJssel 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Disclaimer:

Inhoudsopgave: Disclaimer: Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Bod Krimpenerwaard: bijdrage van QuaWonen aan de Volkshuisvestingsopgave in de gemeente Krimpenerwaard - Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep - Huisvesting

Nadere informatie

BIJ DE WOONVISIE-AMBITIES PASSENDE ONDERDELEN UIT HET BOD VAN QUAWONEN

BIJ DE WOONVISIE-AMBITIES PASSENDE ONDERDELEN UIT HET BOD VAN QUAWONEN WOONVISIE-AMBITIES BIJ DE WOONVISIE-AMBITIES PASSENDE ONDERDELEN UIT HET BOD VAN QUAWONEN Ambitie-agenda 1: Voldoende nieuwbouw in verschillende woonmilieus: aansluitend bij de woningvraag. 1.1. De gemeente

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 Versie: 7 december 2016

Prestatieafspraken 2017 Versie: 7 december 2016 1 Prestatieafspraken 2017 Versie: 7 december 2016 Thema Onderwerp Soort afspraak* Verklaring begrippen Betaalbaarheid en Leegstand Leegstand= het niet bewoond zijn van woonruimte beschikbaarheid van woningen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Tijd voor een goed gesprek!

Tijd voor een goed gesprek! Tijd voor een goed gesprek! Stakeholdersbijeenkomst van Woningstichting Putten op 14 april 2016. Met medewerking van: wethouder Nico Gerritsen, Ina Nieland (regiomanager zorggroep Noordwest-Veluwe) en

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

QuaWonen Krimpen aan den IJssel lí! í! HUI IIIIIIII li

QuaWonen Krimpen aan den IJssel lí! í! HUI IIIIIIII li QuaWonen Krimpen aan den IJssel lí! í! HUI IIIIIIII li ZK Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. wethouder J. Blankenberg Raadhuisplein 2 Postbus 200 2920 A KRIMPN A.D. IJSSL Datum: 29 juni 2016 ns Kenmerk:

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2017

Prestatie-/jaarafspraken 2017 Prestatie-/jaarafspraken 2017 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 1. Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Huurconvenant 2012 2022

Huurconvenant 2012 2022 Huurconvenant 2012 2022 Trudo heeft al vele jaren een overeenkomst met het Klantenplatform over haar huurprijsbeleid. In het zogenaamde huurconvenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over zaken als

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Oplegnotitie Woonvisie d.d. 11 augustus 2016

Oplegnotitie Woonvisie d.d. 11 augustus 2016 Oplegnotitie Woonvisie 2013-2021 d.d. 11 augustus 2016 Aanleiding In 2013 is de huidige woonvisie 2013-2021 vastgesteld. Op dit moment, in 2016, is er aanleiding om de huidige woonvisie aan te vullen met

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Afspraken: Initiatiefnemer Wanneer? Voortgang

Afspraken: Initiatiefnemer Wanneer? Voortgang Jaarplan Bij Prestatieafspraken 2011-2014 (verlengd voor ) tussen gemeente Ede, Stichting, Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw en Huurdersbond Ede e.o. Afspraken: Initiatiefnemer Wanneer? Voortgang

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 KIEZEN VOOR DELDEN!

ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 KIEZEN VOOR DELDEN! ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 KIEZEN VOOR DELDEN! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Missie en doelgroep 4 Strategische keuzes voor de periode 2014-2018 6 1. Beschikbaarheid 6 2. Betaalbaarheid 8 3. Kwaliteit 3a

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Heusden en Stichting Woonveste 2016/2017. Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden

Prestatieafspraken gemeente Heusden en Stichting Woonveste 2016/2017. Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden 1. Partners in wonen Gemeente en Woonveste houden regelmatig onderzoeken naar trends en ontwikkelingen op de woningmarkt. Over

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik Wettelijk kader. Regeling. 7 juli Officiële uitgave van gemeente Bunnik.

GEMEENTEBLAD. Nr Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik Wettelijk kader. Regeling. 7 juli Officiële uitgave van gemeente Bunnik. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunnik. Nr. 91514 7 juli 2016 Sociaal woonbeleid gemeente Bunnik 2016 aanhef burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik hebben het volgende besluit genomen:

Nadere informatie

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 Nota van Antwoorden 1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 1.1 De woningmarktontwikkelingen zijn in de visie expliciet neergelegd bij marktpartijen. Verzocht

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over onderwerpen die in het ambtelijk overleg met QuaWonen van 28 juni ter sprake zijn geweest:

In deze brief informeren wij u over onderwerpen die in het ambtelijk overleg met QuaWonen van 28 juni ter sprake zijn geweest: QuaWonen Krimpen aan den IJssel II! II III I! II Uil llllll I! Gemeente Krimpen aan den Dssel T.a.v. De heer J. Blankenberg Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 15 juli 2016 Ons Kenmerk: U16.003793

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie