3. Legaat onder algemene titel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Legaat onder algemene titel"

Transcriptie

1 66 Het testament 126. De Page wijst er op dat deze gehoudenheid ultra vires is, hetgeen betekent dat schuldeisers niet verplicht zijn verhaal uit te oefenen op de gelegateerde activa, maar evengoed het eigen vermogen van de legatarissen kunnen aanspreken 238. Alvorens de begunstigde zijn algemeen legaat dan wel een legaat onder algemene titel aanvaardt, doet hij er dus goed aan om zich ervan te vergewissen of de nalatenschap niet deficitair is. Indien er twijfel is, opteert de legataris er best voor om zijn legaat onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. 3. Legaat onder algemene titel A. Begripsomschrijving 127. Krachtens artikel 1010 BW is een legaat onder algemene titel dat waarbij de erflater een gedeelte van de goederen waarover hij volgens de wet mag beschikken vermaakt. De wetgever geeft vervolgens een aantal voorbeelden: de helft, een derde, al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen of een bepaald gedeelte van zijn (on)roerende goederen. B. Ontstentenis van aanwas 128. Bij een legaat onder algemene titel is er geen sprake van aanwas. Kenmerkend is immers dat de roeping van de legataris zich ook beperkt tot de aan hem toegekende fractie. Wanneer een ander legaat onder algemene titel vervalt, zullen deze goederen niet aanwassen bij zijn fractie. C. Ontstentenis van saisine 129. Legatarissen ten algemenen titel hebben nooit de saisine. Zij moeten de afgifte vragen van hun legaat aan de rechtsopvolgers die wel de saisine genieten. Artikel 1011 BW voorziet dienaangaande zelfs in een rangorde; eerst moeten ze zich richten tot de reservataire erfgenamen, bij gebreke daarvan tot de algemene legatarissen en in derde instantie tot de niet-reservataire wettelijke erfgenamen. Bij gebreke van erfopvolgers met een saisine zal de rechtbank in toepassing van de artikelen 811 t.e.m. 814 BW een curator over de onbeheerde nalaten- 238 H. De Page, Traité, t. VIII2, Les Testaments, Brussel, Bruylant, 1947, 1228.

2 Hoofdstuk IV De inhoud van testamenten 67 schap moeten aanstellen, aan wie de bijzondere legatarissen de afgifte dienen te vragen 239. D. Bijdrage in het passief 130. Daar waar op het vlak van de aanwas het algemeen legaat en het legaat onder algemene titel wezenlijk verschillen, is voor wat de schulden betreft de hierboven besproken regeling dezelfde. Wanneer goederen in de kavel van de legataris vallen die met een hypothecaire schuld zijn bezwaard, is de legataris gehouden om deze volledige hypothecaire schuld te vereffenen. Voor de overige schulden kan de legataris door de schuldeisers worden aangesproken ten belope van wat hij of zij bekomt. 4. Bijzonder legaat A. Begripsomschrijving 131. De legaten die niet als algemene legaten of legaten onder algemene titel kunnen worden gekwalificeerd, zijn zgn. bijzondere legaten. Dit volgt uit artikel 1010 in fine BW dat ieder ander legaat omschrijft als een beschikking onder bijzondere titel. Meestal wordt onder de term bijzonder legaat verstaan het legateren van een specifiek goed, doch eigenlijk betreft het hier dus een restcategorie waarvan de vlag meerdere ladingen dekt. Zo is zijn ook bijzondere legaten: al mijn geld 240, al mijn huizen 241 en mijn aandeel in het gemeenschappelijk vermogen 242. B. Geen residuaire roeping of aanwas 132. Het basiskenmerk van een bijzonder legaat is dat het voorwerp ervan beperkt is. Het is dan ook evident dat er bij een bijzonder legaat geen aanwas is. Over het algemeen wordt gesteld dat alle rechten en verbintenissen van de erflater na diens overlijden overgaan op de rechtverkrijgenden ten algemenen titel. Ook hangende procedures zullen dus worden voortgezet door de wettige erfgenamen. Hierop dient echter een nuancering te worden aangebracht. 239 R. Dekkers en H. Casman, Handboek burgerlijk recht, IV, Huwelijksstelsels Erfrecht Giften, 750; R. Dillemans, M. Coene, W. Pintens en N. Torfs, Overzicht van rechtspraak. Schenkingen en testamenten ( ), TPR 1985, 628 en L. Voet, De inbezitstelling van de algemene legataris, o.c., Rb. Brussel 9 februari 1965, Pas. 1965, III, R. Dillemans, o.c., nr Rb. Gent 6 december 1893, Pand.pér. 1893, 503.

3 68 Het testament In 1997 boog het Hof van Cassatie zich over een dossier waarin de eigenaar van twee onroerende goederen tijdens zijn leven een schade-eis had geformuleerd omdat door een wijziging van de plannen van aanleg de bestemming van de betreffende onroerende goederen was gewijzigd. Na zijn overlijden wensten zijn wettige erfgenamen zoals gebruikelijk het geding verder te zetten. Dit bleek echter allerminst evident te zijn omdat de erflater de onroerende goederen door middel van een bijzonder legaat had vermaakt. Wie diende nu dit geding verder te zetten: de erfgenamen of de bijzondere legataris? Het Hof van Cassatie stelde in een arrest van 28 november 1997 dat rechtverkrijgenden onder bijzondere titel alle rechten en dus ook rechtsvorderingen overnemen die hun rechtsvoorganger in het rechtstreekse belang van de overgedragen zaak had verworven 243. Het recht op schadeloosstelling kwam dus aan de bijzondere legataris toe en niet aan de wettelijke erfgenamen. C. Ontstentenis van saisine 133. Ook bijzondere legatarissen hebben nooit de saisine. Zij dienen net zoals de legataris ten algemenen titel steeds de afgifte te vragen van de vermaakte goederen. D. Bijdrage in het passief 134. Wat zijn gehoudenheid in de schulden betreft, stelt artikel 1024 BW dat de legataris onder bijzondere titel niet gehouden is om tussen te komen in de passiva van de nalatenschap, behoudens in geval van inkorting of wanneer het bijzonder legaat een onroerend goed tot voorwerp heeft waarop een hypothecaire schuld is gevestigd De algemene regel is dus dat de bijzondere legataris niet kan worden aangesproken door de schuldeisers, vermits de schulden van de erflater niet als een last van bepaalde zaken maar wel van zijn patrimonium als geheel worden beschouwd. Of zoals Kluyskens het met een adagium samenvat: aes alienum universi patrimonii, non certarum rerum, onus est. Het zijn niet diegenen die bepaalde voorwerpen van de decujus gekregen hebben die tot de schulden gehouden zijn, maar wel diegenen die hem als erfgenamen voor geheel zijn patrimonium of een evenredig deel daarvan opvolgen Indien het legaat een gehypothekeerd onroerend goed tot voorwerp heeft, liggen de zaken anders. Dan speelt er een zakenrechtelijk volgrecht, waardoor de schuldeiser zijn rechten kan doen gelden op het onroerend goed, maar niet op de rest van het vermogen van de bijzondere legataris. Indien de bijzondere legataris wordt uitgewonnen op het onroerend goed, treedt hij krachtens 243 Cass. 28 november 1997, Arr.Cass. 1997, 1246 en Pas. 1997, I, A. Kluysens, o.c., 333.

4 Hoofdstuk IV De inhoud van testamenten 69 artikel 874 BW wel in de rechten van de hypothecaire schuldeiser en kan hij verhaal trachten uit te oefenen tegenover de erfgenamen en de rechtsopvolgers onder algemene titel De tweede uitzondering op het algemeen beginsel van niet-gehoudenheid is onrechtstreeks van aard. Nemo liberalis nisi liberatus; men kan geen milddadigheden doen wanneer de schulden nog niet werden betaald. Vooraleer men de bijzondere legaten toebedeelt, zullen eerst de passiva worden voldaan. De bijzondere legaten kunnen dus worden ingekort ter betaling van het passief. Doordat de bijzondere legatarissen slechts het residu zullen ontvangen, dragen zij dus onrechtstreeks bij in de aanzuivering van de passiva, met dien verstande dat zij uitgezonderd door de hypothecaire niet rechtstreeks door de schuldeisers kunnen worden aangesproken tot betaling Naast deze bij wet voorziene uitzonderingen is het uiteraard ook mogelijk dat de testator gebruik maakt van zijn testeervrijheid en de betaling van bepaalde schulden ten laste van de bijzondere legataris legt. Alsdan is er sprake van een bijzonder legaat met last en vloeit de tussenkomst in de schulden voort uit de last en niet uit de kwalificatie als bijzonder legaat. Afdeling 2 Bijzondere modaliteiten en voorwaarden 1. Legaten met tijdsbepaling 139. Soms wenst de testator dat de legataris een zeker recht verkrijgt op een goed, doch dat dit recht nog niet onmiddellijk opeisbaar is. Zo kan de testator de mening zijn toegedaan dat de testator slechts effectief mag erven wanneer hij over voldoende maturiteit beschikt om op verantwoorde wijze het patrimonium dat hem wordt toebedeeld te beheren. Aldus kan men bijvoorbeeld voorzien dat iemand een bepaald actiefbestanddeel verwerft wanneer hij meerderjarig is geworden. Ook kan men voorzien dat een ander persoon eerst het vruchtgebruik zal uitoefenen en pas na het overlijden van de vruchtgebruiker de legataris volle eigenaar wordt Indien de legataris zelf zou overlijden vooraleer de vooropgestelde termijn werd doorlopen, gaat zijn recht over op zijn erfgenamen Brussel 29 mei 1998, TBBR 1998, 471 en A. Kluyskens, o.c., R. Dillemans, A. Van den Bossche en M. De Clercq, o.c., 215.

5 70 Het testament 2. Legaten onder voorwaarde 141. In tegenstelling tot het legaat onder tijdsbepaling is het niet zeker dat de legataris of zijn erfgenamen ooit daadwerkelijk zal/zullen erven. In geval van een opschortende voorwaarde wordt het recht van de legataris afhankelijk gesteld van de voltrekking van een bepaalde voorwaarde en in geval van een ontbindende voorwaarde riskeert de legataris zijn recht alsnog te verliezen wanneer de voorwaarde zich vervult Het dient benadrukt dat de legataris onder opschortende voorwaarde pendente conditione slechts beschikt over een voorwaardelijk recht. Het legaat wordt pas voltrokken wanneer de voorwaarde wordt vervuld. Dit heeft uiteraard belangrijke gevolgen voor de erfgenamen van de legataris indien deze laatste zou overlijden nog voor de voorwaarde zich heeft vervuld. Teneinde ieder misverstand te vermijden preciseert artikel 1040 BW dat alsdan de uiterste wilsbeschikking als dusdanig vervalt. Indien de legataris dus overlijdt voor de vervulling van de voorwaarden, werd het recht nog niet verworven en kan het ook niet worden overgedragen aan de erfgenamen van de legataris 247. Dit wordt traditioneel verklaard vanuit het intuitu personae-karakter van een legaat. De erflater heeft ervoor gekozen om een bepaalde legataris aan te duiden en niet noodzakelijkerwijze ook diens erfopvolgers 248. M.i. lijkt de oorzaak veeleer te liggen in het feit dat de wetgever de testamentaire erfopvolging als een uitzondering beschouwt op het wettelijk erfrecht en een zo restrictief mogelijke invulling geeft aan de uitwerking van die testamentaire erfopvolging In tegenstelling tot de legataris onder opschortende voorwaarde verwerft de begunstigde van een legaat onder ontbindende voorwaarde zijn rechten vanaf het overlijden van de erflater. Indien de voorwaarde zich later vervult, wordt het legaat met retroactieve kracht ongedaan gemaakt. Wanneer de legataris voordien zou overlijden, gaan zijn rechten wél over op zijn erfgenamen Eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks actief is in het recht heeft tijdens zijn universitaire loopbaan geleerd dat een louter potestatieve voorwaarde leidt tot de nietigheid van de verbintenis. Inderdaad, krachtens artikel 1174 BW is iedere verbintenis ongeldig wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van diegene die zich verbindt. Bedoeld wordt dat diegene die zich verbindt de voltrekking van de voorwaarde niet volledig in handen mag hebben, anders zou hij de mogelijkheid hebben om naar goeddunken terug te komen op zijn engagementen. Er dient echter aan herinnerd dat testamenten eenzijdige rechtshandelingen zijn die gekenmerkt worden door 247 P. Hofstrossler, Artikel 1041 B.W. in M. Coene, W. Pintens en A. Vasteravendts (eds.), Comm.Erf., Antwerpen, Kluwer, afl. 8, R. Dillemans, A. Van den Bossche en M. De Clercq, o.c., G. de Leval, J.F. Taeymans en M. Renard-Declairfayt, Testaments Fond in Rép.not., Encyclopédie juridique permanente, Brusssel, Larcier, 2010, 178.

6 Hoofdstuk IV De inhoud van testamenten 71 hun herroepbaarheid. Doordat de testator steeds de mogelijkheid heeft om hoe dan ook terug te komen op zijn eerder ingenomen standpunt, is een louter potestatieve voorwaarde inzake testamenten daarom wél rechtsgeldig 250. Reeds in 1942 erkende het Hof van Cassatie minstens impliciet de rechtsgeldigheid van de louter potestatieve voorwaarde inzake testamenten. In casu had de testator in een legaat voorzien ten voordele van zijn huishoudster, op voorwaarde dat zij op de dag van zijn overlijden nog bij hem in dienst zou zijn. Enkele dagen voor zijn overlijden gaf de testator de dame echter haar ontslag. Het Brusselse hof van beroep meende aanvankelijk dat het legaat overeind moest blijven omdat het ontslag niet kon worden gekwalificeerd als een herroeping van het betreffende legaat. Het Hof van Cassatie verbrak het tussengekomen arrest en verwees naar de vervulling van de voorziene voorwaarde, waardoor het legaat verviel 251. Anders wordt het wanneer de vervulling van de potestatieve voorwaarde volledig in handen van de legataris wordt gelegd. Een legaat moet een echte beschikking inhouden. Wanneer men de voltrekking van de voorwaarde enkel en alleen overlaat aan de legataris, kan men niet meer spreken van een echte beschikking en dus ook niet van een rechtsgeldig legaat 252. Hooguit kan hieruit een natuurlijke verbintenis worden afgeleid, zo stelde de rechtbank van eerste aanleg te Gent nog in In casu had de testator zijn echtgenote in tweede huwelijk aangesteld als algemene legataris, op voorwaarde dat ze maandelijks een som zou uitkeren aan zijn dochter uit zijn eerste huwelijk indien ze zich zou inlaten met de opvoeding van het meisje. Wanneer ze de opvoeding van het kind aan de echtgenote uit het eerste huwelijk de moeder van het kind zou overlaten, dienden deze sommen niet te worden uitgekeerd. Dergelijke potestatieve voorwaarde die de legataris volledig zelf in de hand heeft, is volgens de rechtbank niet nietig, maar eigenlijk zou het veeleer gaan om een wens van de erflater die een natuurlijke verbintenis doet ontstaan. 3. Legaten met last 145. Veelal probeert de testator de voltrekking van een legaat afhankelijk te stellen van een tegenprestatie vanwege de legataris. Dikwijls is een derde de begunstigde van de beoogde tegenprestatie. Anders dan bij een legaat onder opschortende voorwaarde krijgt het legaat vanaf het overlijden van de testator reeds uitwerking maar hebben de erfgenamen in geval van niet-nakoming van de last de mogelijkheid om te gerechtelijke herroeping van het legaat te benaarstigen. 250 H. De Page, Traité, VIII1, nr. 299; R. Dillemans, A. Van den Bossche en M. De Clercq, o.c., 216; Brussel 2 april 1974, RW , Cass. 28 mei 1942, Pas. 1942, I, 136, Rev.prat.not. 1943, 312 en Rec.gén. 1943, H. De Page, Traité, VIII1, nr Rb. Gent 28 mei 2009, Not.Fisc.M. 2010, 81.

7 72 Het testament 146. Bij de opstelling van legaat met last dient de rechtsonderhorige zich te hoeden voor het in ons land algemeen aanvaard verbod om bedingen op te stellen over niet-opengevallen nalatenschappen. Indien de testator bijvoorbeeld aan de legataris de verplichting oplegt om de vermaakte zaak zelf te legateren aan een derde, zal de last ongetwijfeld worden getroffen door de nietigheidssanctie Vanzelfsprekend mag de opgelegde last ook niet strijdig zijn met de openbare orde of met de goede zeden. 4. Fideicommis de residuo 148. Het fideicommis de residuo is een schikking waarbij de beschikker het geheel of een deel van zijn goederen vermaakt aan een eerste begunstigde of bezwaarde en hetgeen wat overblijft van deze goederen bij het overlijden van de eerste begunstigde aan een tweede begunstigde of verwachter, die eveneens door de beschikker wordt aangewezen Volgens het Hof van Cassatie gaat het hier om een dubbele gift en niet om een schenking of legaat onder last 256. Door deze techniek kan de erflater bepalen wat er met zijn goederen dient te gebeuren nadat zijn erfgenamen zijn overleden. Wel kan de erflater aan zijn erfgenamen hun beschikkingsrecht niet ontnemen. Volgens artikel 896 BW is een zogenaamde erfstelling over de hand waarbij de begiftigde, de benoemde erfgenaam of de legataris ermee belast wordt het geschonken goed te bewaren en aan een derde uit te keren immers nietig. De tweede beschikking heeft dus enkel betrekking op wat nog rest van de vermaakte goederen. Vandaar dat men spreekt over een restlegaat In de praktijk wordt deze vorm van successieplanning dikwijls toegepast om de langstlevende echtgenoot te bevoordelen ingeval er geen kinderen zijn, maar tegelijk te vermijden dat wanneer de langstlevende overlijdt, het bezit verdwijnt uit het familiaal vermogen van de eerst stervende. Puelinckx-Coene geeft dan weer het voorbeeld van de ouders van een mentaal gehandicapt kind. Zij kunnen hun vermogen (of een deel ervan) legateren aan het kind en bedingen dat hetgeen nog overblijft na diens overlijden toekomt aan hen die na hun dood het kind verder verzorgen R. Dillemans, A. Van den Bossche en M. De Clercq, o.c., W. Pintens, C. Declerck, J. Du Mongh en K. Vanwinckelen, o.c., Cass. 26 februari 1953, Pas. 1953, I, M. Puelinckx-Coene, Het legaat de residuo in Voor de meerderjarige handelingsonbekwame een juridisch vacuüm?, Verslagboek van de notariële dagen te Charleroi, 1983, alsook M. Puelinckx- Coene, De terechte bezorgdheid van ouders met een mentaal gehandicapt kind. Enkele suggesties, Not. Fisc.M. 1992,

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

De positie van stiefkinderen die door de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken "Wederkerige uiterste wilsbeschikking Fideicommis

De positie van stiefkinderen die door de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken Wederkerige uiterste wilsbeschikking Fideicommis De positie van stiefkinderen die door de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken "Wederkerige uiterste wilsbeschikking Fideicommis Werkstuk in het kader van het vak erfrecht I Maart 2008

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 822 Invoering Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, derde gedeelte (Overgangsrecht) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 229 Wet van 18 april 2002 tot vaststelling van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, derde gedeelte

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

DE SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN MET FIDEÏ-COMMIS DE RESIDUO

DE SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN MET FIDEÏ-COMMIS DE RESIDUO Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 DE SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN MET FIDEÏ-COMMIS DE RESIDUO Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat Ingediend door Elissa

Nadere informatie

ENKELE NOTIES VAN HET ERFRECHT (BURGERRECHTELIJK)

ENKELE NOTIES VAN HET ERFRECHT (BURGERRECHTELIJK) ENKELE NOTIES VAN HET ERFRECHT (BURGERRECHTELIJK) A. DE BELGISCHE WETTELIJKE DEVOLUTIE Wie erft goederen van een overleden inwoner van België? Het Belgisch Burgerlijk Wetboek beantwoordt die vraag, althans

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2014 C.13.0453.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0453.N CRELAN nv, met zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 251, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5 Inhoud Hoofdstuk 1 Versterferfrecht 13 1.1 Inleiding 13 1.1.1 Achtergrond 13 1.1.2 Terminologie 15 1.1.3 Geschiedenis 16 1. 2 Algemene bepalingen 20 1.2.1 Erfopvolging 20 1.2.2 Commoriënten 20 1.2.3 Onwaardigheid

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

De testeervrijheid als fundament van het testamentair erfrecht

De testeervrijheid als fundament van het testamentair erfrecht 3 H o o f d s t u k I De testeervrijheid Afdeling 1 De testeervrijheid als fundament van het testamentair erfrecht 1. De werkelijke wil als uitvalsbasis 5. Het Belgisch privaatrecht wordt overheerst door

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 Voorwoord 13 Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14 Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 1.1 Inleiding 15 1.1.1 Achtergronden 15 1.1.2 Terminologie 17 1.1.3 Geschiedenis 19 1.2 Algemene bepalingen 22

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES INHOUD Woord vooraf.......................................................... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES A. Relatievermogensrecht.............................................. 3 Grondwettelijk Hof Grondwettelijk

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Begripsbepaling H OOFDSTUK

Begripsbepaling H OOFDSTUK H OOFDSTUK Begripsbepaling I 1. WETTELIJKE DEFINITIE Artikel 1075 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (hierna BW) bepaalt: De vader, de moeder en andere bloedverwanten in de opgaande lijn kunnen hun goederen

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

Bedenkingen bij schenkingen van onroerende goederen tussen echtgenoten. Hoe verrekenen ten tijde van de afwikkeling van de nalatenschap?

Bedenkingen bij schenkingen van onroerende goederen tussen echtgenoten. Hoe verrekenen ten tijde van de afwikkeling van de nalatenschap? Bedenkingen bij schenkingen van onroerende goederen tussen echtgenoten. Hoe verrekenen ten tijde van de afwikkeling van de nalatenschap? Elisabeth DE NOLF en Bénédicte VAN DER HEYDE Nieuwsbrief Notariaat,

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi DE WET VALKENIERS, EEN GEMISTE KANS? Prof. MIEKEN PUELINCKX-COENE...1 I. De bedoeling van de wet...1 II. Betekenis van

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

De zakenrechtelijk aspecten van het fideïcommis de residuo in vergelijking met de Angelsaksische trust en het Franse erfrecht

De zakenrechtelijk aspecten van het fideïcommis de residuo in vergelijking met de Angelsaksische trust en het Franse erfrecht De zakenrechtelijk aspecten van het fideïcommis de residuo in vergelijking met de Angelsaksische trust en het Franse erfrecht Eveline Vanthorre Onder wetenschappelijke begeleiding van Dorothy Gruyaert

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 17 213 Vaststelling van titel 7.3 (Schenking) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 december 2000 Het voorstel

Nadere informatie

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015 BEWIND Zodra een kind meerderjarig is (18 jaar) mag het zelf over zijn of haar eigen vermogen beschikken. Dat is meestal geen probleem, als dat vermogen niet groot is en één van beide ouders of beide ouders

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

6 De nalatenschap van mevrouw De Vries

6 De nalatenschap van mevrouw De Vries 6 De nalatenschap van mevrouw De Vries Van: Aan: Vorm: B.E. Reinhartz J.A. van der Weide Advies aan patroon OPDRACHT U bent sinds mei 2010 advocaat-stagiair bij advocatenkantoor Kruidiger & Volgers in

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Seminar De Europese Erfrechtverordening. Europese Erfrechtverklaring. Grensoverschrijdende nalatenschappen. De Europese verklaring van erfrecht

Seminar De Europese Erfrechtverordening. Europese Erfrechtverklaring. Grensoverschrijdende nalatenschappen. De Europese verklaring van erfrecht Seminar De Europese Erfrechtverordening De Europese verklaring van erfrecht Prof. mr. Tea Mellema Kranenburg 28 juni 2013 1 Europese Erfrechtverklaring niet in de plaats van de nationale verklaring van

Nadere informatie

Rolnummer 4057. Arrest nr. 72/2007 van 26 april 2007 A R R E S T

Rolnummer 4057. Arrest nr. 72/2007 van 26 april 2007 A R R E S T Rolnummer 4057 Arrest nr. 72/2007 van 26 april 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 84, tweede lid, van het Wetboek der successierechten, gesteld door de beslagrechter

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht

Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht (Tekst geldend op: 28-01-2014) Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht Boek 4. Erfrecht Titel 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

De schenking van roerende goederen met fideï-commis de residuo

De schenking van roerende goederen met fideï-commis de residuo Masterproef Joyce De Ketele 20030999 Master Notariaat Academiejaar 2008-2009 De schenking van roerende goederen met fideï-commis de residuo PROMOTOR: Professor J. BAEL COMMISSARISSEN: Professor N. GEELHAND

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen 201501 - Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page i Tuesday, January 20, 2015 1:28 PM Woord vooraf...................................................... 1 Inleiding...........................................................

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

Rolnummer 5765. Arrest nr. 171/2014 van 27 november 2014 A R R E S T

Rolnummer 5765. Arrest nr. 171/2014 van 27 november 2014 A R R E S T Rolnummer 5765 Arrest nr. 171/2014 van 27 november 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 70 van het Wetboek der successierechten, in samenhang gelezen met artikel 7 van hetzelfde

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 Inhoudstafel Inleiding 1. Meer flexibiliteit voor u als erflater... 1 1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 2. Meer maatwerk mogelijk... 1 Deel

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende en de problematiek van de inbreng en de inkorting

Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende en de problematiek van de inbreng en de inkorting Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende en de problematiek van de inbreng en de inkorting Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding Hoofdstuk 21 Verbintenis en rechtshandhaving 21.1 Inleiding In hoofdstuk 5 was het verschil tussen absolute en relatieve rechten aan de orde. Absolute rechten zijn rechten die tegenover iedereen werken.

Nadere informatie

Nieuwe aangifte van een nalatenschap

Nieuwe aangifte van een nalatenschap Nieuwe aangifte van een nalatenschap VLABEL-01-150923 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De legataris wordt erfgenaam volgens de wet; wat was de bedoeling van de testateur?

De legataris wordt erfgenaam volgens de wet; wat was de bedoeling van de testateur? De legataris wordt erfgenaam volgens de wet; wat was de bedoeling van de testateur? Prof. mr. E.A.A. Luijten en prof. mr. W.R. Meijer* 12 1 Inleiding Voor een geldige uiterste wil is een notariële akte

Nadere informatie

De Europese Erfrechtverordening

De Europese Erfrechtverordening De Europese Erfrechtverordening Vanaf 17 augustus 2015 wordt de Europese Erfrechtverordening 1 van toepassing, drie jaar na de inwerkingtreding. De Erfrechtverordening beoogt de Europese harmonisatie van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 NOVEMBER 2010 C.09.0630.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0630.F M., Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 6 Landsverordening van de 9 de januari 2014 tot vaststelling van Boek 4 en titel 7.3 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening erfrecht en schenking)

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Levensverzekering en erfrecht

Levensverzekering en erfrecht Mr. Wim J.J.G. Speetjens 1 Levensverzekering en erfrecht De praktijk kent vele vormen van levensverzekering 1 Docent privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 2 De wet van 22 december 2005,

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r III KORTE ANTWOORDEN

VRAGENLIJST n r III KORTE ANTWOORDEN 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden:

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: ERFENIS ACCEPTEREN OF NIET? Beneficiaire aanvaarding en wettelijke vereffening Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: * De erfenis zuiver aanvaarden.

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Mr. C.A. Kraan, Hoofd Notarieel Juridisch Bureau.

Mr. C.A. Kraan, Hoofd Notarieel Juridisch Bureau. Boekbespreking Auteur: Mr. C.A. Kraan, Hoofd Notarieel Juridisch Bureau. Rubriek: Artikel Publicatie: WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Editie: 2005, 6646 Publicatiedatum: 10-12-2005

Nadere informatie

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg Onderwerpen 3 uitspraken: 1. samenwoners en natuurlijke verbintenis, HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie