ATTEST VAN ERFOPVOLGING. Uniformisering van de werkwijze van afleveren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATTEST VAN ERFOPVOLGING. Uniformisering van de werkwijze van afleveren"

Transcriptie

1 ATTEST VAN ERFOPVOLGING Uniformisering van de werkwijze van afleveren Uniforme werkwijze voor de aflevering van een attest van aflevering noodzakelijk... 3 Invoegen van artikelen 1240bis en 1240ter in het Burgerlijk Wetboek... 4 Informatie beschikbaar op het internet voor de burger en op het intranet voor het registratiekantoor... 6 Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden geblokkeerd?... 6 Hoe kan ik een rekening laten deblokkeren?... 6 Wat kost een akte of een attest van erfopvolging?... 7 Is de ontvanger van een registratiekantoor altijd bevoegd?... 7 Hoe kan ik een attest van erfopvolging aanvragen?... 7 Eerste manier... 7 Tweede manier... 8 Hoe ken ik het bevoegde registratiekantoor?... 8 Wanneer krijg ik het attest van erfopvolging?... 9 Stelt de bank zich in alle gevallen tevreden met het attest van erfopvolging?... 9 Kan de ontvanger of de notaris weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken?... 9 Is een attest of akte van erfopvolging voldoende voor de deblokkering van de banktegoeden?... 9 Welke voorschriften worden niet uniform gevolgd? Geen doorverwijzing toegelaten door het registratiekantoor naar de vrederechter of het gemeentebestuur Door de aanvrager voor te leggen stukken voorleggen van het (de) trouwboekje(s) is geen absolute vereiste De aflevering van het attest van erfopvolging betekent geen ontslag van het vervullen van andere wettelijke verplichtingen Artikel W. Succ Artikel 96 e.v. W. Succ Geen controle door de ontvanger van de bedragen op de rekeningen Het bestaan van een bankkoffer sluit het afleveren van het attest niet uit maar kan wel de deblokkering verhinderen Centraal Register van uiterste wilsbeschikking (CRT) Vermijden van vertraging in de aflevering van het attest van erfopvolging door het niet correct uitvoeren van de aanvraag CRT of de hernieuwing CRT code 99 aflevering attest mogelijk onder strikte voorwaarden Verbod het CRT te contacteren buiten de voorziene procedures Verplicht genereren van het attest van erfopvolging via de toepassing esucc - stempel van het registratiekantoor niet voorgeschreven time stamp toevoegen van schriftelijke vermeldingen niet toegelaten De aflevering van een attest van erfopvolging is mogelijk indien het om een niet recent overlijden gaat De aflevering van een attest van erfopvolging is mogelijk indien de wettelijk samenwonende als wettelijk erfgenaam tot de nalatenschap komt

2 De aflevering van een attest van erfopvolging is niet mogelijk indien één van de erfgerechtigden onbekwaam is op het moment van de aanvraag Verplichte motivering in geval van onbevoegdheid van het registratiekantoor Contactpunt

3 Uniforme werkwijze voor de aflevering van een attest van aflevering noodzakelijk De burger kan zich in zijn hoedanigheid van wettelijk erfgenaam in verschillende nalatenschappen tot verschillende registratiekantoren richten tot het bekomen van een attest van erfopvolging. Het spreekt voor zich dat de burger recht heeft op een uniforme behandeling ongeacht van welk registratiekantoor hij een attest van erfopvolging nodig heeft. Deze behandeling dient in overeenstemming te zijn met de ten behoeve van de burger door de F.O.D. Financiën op het internet gepubliceerde informatie. De ontvangers van de registratiekantoren dienen er dan ook over te waken dat de aflevering van het attest conform de opgelegde voorschriften gebeurt. Er wordt verwezen naar de voorschriften opgenomen in de workflows attest van erfopvolging en de diverse herinneringsberichten op het intranet Patrimoniumdocumentatie en de diverse mails hieromtrent aan de registratiekantoren. Bijkomende regels voor de aflevering van het attest opgelegd door of opgelegd aan het registratiekantoor zijn dan ook volstrekt te vermijden. De belangrijkste nieuwigheden en problemen worden in dit document in de kijker geplaatst. Dit document zal ter beschikking gesteld worden van : Febelfin (ten behoeve van de financiële instellingen), De Federale Ombudsman, de verenigingen van steden en gemeenten (ten behoeve van de steden en gemeenten), en de registratiekantoren (via een publicatie op het intranet Patrimoniumdocumentatie, via een mailing aan alle registratiekantoren en door opname in de module handleidingen esucc > rubriek attest van erfopvolging ). De informatie aan de burger zal nogmaals op de startpagina van de internetsite van de F.O.D. Financiën worden opgenomen in de rubriek In de kijker en benadrukt worden in een officiële persmededeling. 3

4 Invoegen van artikelen 1240bis en 1240ter in het Burgerlijk Wetboek Het attest van erfopvolging af te leveren door de ontvanger van het registratiekantoor werd op 1 februari 2007 ingevoerd op basis van een protocol afgesloten tussen de Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin) en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Bij artikel 13 van de Wet van 6 mei 2009 (B.S. van 19 mei daarna), werd het volgende artikel 1240bis in het Burgerlijk Wetboek ingevoegd : 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geeft een schuldenaar te goeder trouw bevrijdend tegoeden van een overledene vrij, indien dit gebeurt aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de overledene, of in een attest of in een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris. Het attest of de akte van erfopvolging wordt op verzoek van een belanghebbende afgeleverd met het oog op de in het eerste lid bedoelde vrijgave van tegoeden. 2. De afgeleverde akte of het afgeleverde attest ontslaat de in paragraaf 1 bedoelde schuldenaar in geen geval van eventuele andere wettelijke verplichtingen voorgeschreven voor de deblokkering van deze tegoeden. 3. De belanghebbende heeft de vrije keuze om zich te wenden tot de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ontvanger of de notaris. In de gevallen waarin de erfenis van de overledene niet uitsluitend wordt vererfd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 718 tot 755, in geval van bestaan van onbekwame erfopvolgers of indien er sprake is van een uiterste wilsbeschikking, een contractuele erfstelling of een huwelijkscontract in hoofde van de overledene is alleen de notaris bevoegd om een akte of een attest van erfopvolging af te leveren. 4. Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze wie de erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de overledene, met vermelding van volgende identificatiegegevens : naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres en eventueel de datum van overlijden. 5. De notaris of de ontvanger van het successiekantoor kunnen elke aflevering van een akte of een attest van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen. Dit artikel is in werking getreden op 29 mei De ontvanger van het successiekantoor (registratiekantoor) ontleent vanaf die datum zijn bevoegdheid om attesten van erfopvolging af te leveren rechtstreeks uit het Burgerlijk Wetboek. Het betreft een uitsluitend burgerlijke bevoegdheid en geen fiscale bevoegdheid. 4

5 Bij artikel 2 van de Wet van 28 juni 2009 (B.S. van 21 augustus daarna), werd nog het volgende artikel 1240ter in het Burgerlijk Wetboek ingevoegd : 1. De betaling van tegoeden die gedeponeerd zijn op een gemeenschappelijke of onverdeelde zicht- of spaarrekening waarvan de overledene of de langstlevende echtgenoot houder of medehouder is of waarvan de langstlevende wettelijk samenwonende medehouder is, is bevrijdend indien de schuldenaar, na het overlijden en zonder dat een van de attesten of een akte als bedoeld in artikel 1240bis, vereist is, aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende, op diens verzoek, een bedrag ter beschikking stelt dat de helft van de beschikbare creditsaldi noch euro overschrijdt, ongeacht het bestaan van enig recht van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende op het saldo van de rekening. 2. De ter beschikking gestelde bedragen worden bij de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen, van de onverdeeldheid of van de nalatenschap in rekening gebracht. De erfgerechtigden behouden echter jegens de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende een vorderingsrecht, ten belope van het bedrag dat het gedeelte overschrijdt dat deze laatste toekomt bij de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen, van de onverdeeldheid of van de nalatenschap. 3. De langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende mag met toepassing van 1 slechts een bedrag van ten hoogste euro opvragen. De schuldenaar van tegoeden gedeponeerd op een gemeenschappelijke of onverdeelde zicht- of spaarrekening waarvan de overledene of de langstlevende echtgenoot houder of medehouder is of waarvan de langstlevende wettelijk samenwonende medehouder is, wijst de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende op deze beperking, alsook op de in het derde lid bepaalde sanctie bij niet-naleving ervan. De langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende die met toepassing van 1 een bedrag heeft afgehaald dat hoger is dan de helft van de beschikbare credietsaldi of euro, verliest ter waarde van de som die boven dat bedrag is afgehaald enig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap. De langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende die met toepassing van deze paragraaf enig aandeel verliest, verliest daarenboven de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Al verwerpt hij de nalatenschap, toch blijft hij zuiver erfgenaam. Dit artikel is in werking getreden op 31 augustus

6 Informatie beschikbaar op het internet voor de burger en op het intranet voor het registratiekantoor Voor de burger is op het internet over het attest van erfopvolging op het adres de hiernavermelde informatie ter beschikking. De inhoud ervan werd ook opgenomen in de brochure Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen (p ). Dezelfde informatie stond gedurende geruime tijd ter beschikking van de registratiekantoren in de rubriek Actueel op de intranetsite van de F.O.D. Financiën. Omdat bleek dat deze nieuwigheden toch niet voldoende gekend waren door de registratiekantoren, werd in de modelformulieren van aanvraag en attest van erfopvolging de verwijzing naar artikel 1240bis B.W. opgenomen en werd een link gelegd naar deze informatie in een bericht aan de registratiekantoren, gepubliceerd op het intranet Patrimoniumdocumentatie op 30 oktober 2009 en in een mailing aan alle registratiekantoren van dezelfde datum. De inhoud van deze informatie aan de burger wordt hier gemakshalve nogmaals letterlijk overgenomen : Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden geblokkeerd? Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde "derde houder" van de tegoeden) geblokkeerd. Een blokkering van rekeningen en koffers op vraag van de administratie gebeurt slechts in één geval: indien één of meerdere erfgenamen in het buitenland wonen. Indien er geen erfgenamen in het buitenland wonen is er enkel een informatieverplichting opgelegd aan de derde houders: de tegoeden van de overledene of zijn echtgenoot kunnen worden uitbetaald of teruggegeven nadat de lijst waarop deze tegoeden staan vermeld (de zogenaamde lijst 201), werd overgemaakt aan de voormelde administratie. Hoe kan ik een rekening laten deblokkeren? Dit wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van: een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor De "verklaring van erfrecht" ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de "akte van bekendheid" opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor de deblokkering. De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, tot een plafond van euro, als voorschot uitgekeerd krijgen om het hoofd te bieden aan dringende uitgaven, en dit zonder dat 6

7 een attest of akte van erfopvolging (zoals in principe vereist is) dient te worden voorgelegd. Wat kost een akte of een attest van erfopvolging? De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (25 euro), rechten op geschriften (7,5 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in. Het attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor is gratis. Is de ontvanger van een registratiekantoor altijd bevoegd? Vanaf 29 mei 2009 is de ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overledene beheert, bevoegd om een "attest van erfopvolging" af te leveren, indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: de nalatenschap wordt uitsluitend beheerst door de beschikkingen aangaande de wettelijke erfopvolging voorzien in het Burgerlijk Wetboek (m.a.w. indien de erflater een testament of om het even welke andere akte houdende laatste wilsbeschikkingen heeft opgemaakt of laten opmaken is de ontvanger niet bevoegd); de erflater heeft ook geen huwelijkscontract of een "akte wijziging huwelijkse voorwaarden" laten opmaken; er zijn geen onbekwame erfgenamen (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden ). Hoe kan ik een attest van erfopvolging aanvragen? Er zijn voor de erfgenamen twee manieren om een attest van erfopvolging aan te vragen: Eerste manier U neemt contact op met om het even welk registratiekantoor. Afhankelijk van de inlichtingen waarover u op dat moment beschikt, krijgt u van het registratiekantoor een aanvraagformulier dat niet vooringevuld is gedeeltelijk vooringevuld is volledig vooringevuld is Indien u onmiddellijk een volledig vooringevuld aanvraagformulier wenst te krijgen, raden wij u aan de volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor: een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur; (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract); indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven een kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen. 7

8 In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en worden op eer gedaan. Tweede manier U vult zelf een aanvraagformulier in via internet. Het aanvraagformulier staat op de startpagina van de toepassing "Info-Successie". Via deze toepassing kan u ook het bevoegde registratiekantoor leren kennen. Ga naar de volgende link U bevindt zich nu op de startpagina van "info-succ", klik op de link "klik hier om een aanvraagformulier in te vullen". Er is ook een link naar de Franstalige en Duitstalige versies. Bewaar dit document op uw pc. Vul het formulier in en volg de instructies op het aanvraagformulier. Print het document, onderteken het en dien het in op een registratiekantoor. U kan bij om het even welk registratiekantoor terecht met dit document en de bijhorende stukken. Om de procedure te versnellen, raden wij u echter aan het document onmiddellijk aan het bevoegde kantoor te bezorgen. Hoe ken ik het bevoegde registratiekantoor? Houd volgende gegevens bij de hand: het nationaal nummer van de overledene (het nationaal nummer vindt u terug op de elektronische identiteitskaart en op de SIS-kaart van de overledene); de woonplaatsen waar de overledene gedurende de laatste vijf jaar voor zijn overlijden was ingeschreven in het bevolkingsregister met de respectievelijke periodes (begin- en einddatum van de inschrijving in het bevolkingsregister op een specifiek adres). Ga als volgt te werk: Ga naar de link: klik op "Nederlandstalige versie". Klik op "OK" in de nu verschijnende pop-up. Geef in het invulvak het nationaal nummer in van de overledene. Klik op "dienst?". Vul in het deel "Gegevens van de overledene" naam, voornaam en overlijdensdatum van de overledene in. Vul in het deel "Uw gegevens" uw naam, voornaam en telefoonnummer in, en stip bij contact "telefoon" aan. Klik op (verder). Klik op de knop "woonplaats toevoegen". Kies de eerste letter of het eerste teken van de gemeente of stad waar de overledene bij zijn overlijden ingeschreven was in het bevolkingsregister. Kies nu de juiste gemeente in het uitklapvenster eronder. Geef de datum vanaf wanneer de overledene op deze woonplaats ingeschreven was. 8

9 Geef de datum tot wanneer de overledene op deze woonplaats ingeschreven was (overlijdensdatum). Klik op (terug). Vermeld via de knop "woonplaats toevoegen" alle plaatsen waar de overledene in de 5 jaar voor zijn overlijden zijn fiscale woonplaats had. Wanneer alle woonplaatsen toegevoegd zijn, druk dan op (verder). De gegevens van het bevoegd kantoor verschijnen op het scherm. U kan deze bladzijde afprinten via het menu "Bestand", "Afdrukken". Verlaat het programma. Wanneer krijg ik het attest van erfopvolging? De ontvanger levert het attest af met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap na: onderzoek van de gegeven stukken en inlichtingen; eventueel bijkomende inlichtingen te hebben opgevraagd; de documentatie van de administratie te hebben geraadpleegd; bevestiging van het Centraal Register van Testamenten dat geen inschrijving op naam van de overledene bekend is; consultatie van het rijksregister. Stelt de bank zich in alle gevallen tevreden met het attest van erfopvolging? Als aan alle voorwaarden is voldaan en op vertoon van het attest van erfopvolging zal de bank akkoord gaan met de vrijgave van gelden, fondsen of waarden ingeschreven op naam van de overledene en/of zijn of haar echtgenoot. Zoals hoger vermeld is er geen attest of akte van erfopvolging vereist voor de langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) voor de som dat de helft bedraagt van het bedrag dat op alle rekeningen staat tot een plafond van euro. Elke bank behoudt zich echter het recht voor om elk gevolg te weigeren aan om het even welk attest van erfopvolging ingeval er een bankkoffer werd gehuurd door de overledene of zijn echtgenoot. Kan de ontvanger of de notaris weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken? Zij kunnen dit weigeren indien zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen. Is een attest of akte van erfopvolging voldoende voor de deblokkering van de banktegoeden? Deze documenten volstaan, maar voor de overdracht van de tegoeden op naam van de erfgenamen moet iedereen aanwezig zijn of moet u over de nodige volmachten beschikken. Neem contact op met uw bank voor de praktische schikkingen. 9

10 Welke voorschriften worden niet uniform gevolgd? Op regelmatige basis sijpelen op de diensten van de Centrale Administratie berichten binnen van burgers, de Federale Ombudsman, gemeentebesturen, registratiekantoren... waaruit blijkt dat niet altijd op alle registratiekantoren dezelfde voorschriften voor het afleveren van het attest van erfopvolging worden gevolgd. Het gaat meer bepaald om volgende punten : Geen doorverwijzing toegelaten door het registratiekantoor naar de vrederechter of het gemeentebestuur Het artikel 1240bis heeft tot gevolg dat de akten van bekendheid afgeleverd door de vrederechter en de verklaringen van erfrecht afgeleverd door de gemeentebesturen niet meer kunnen worden aangewend om de rekeningen van een overledene te deblokkeren 1. Een aantal problemen werden hierbij vastgesteld : - bepaalde registratiekantoren zouden de burger (aanvrager van een attest van erfopvolging) toch nog doorverwijzen naar de vrederechter voor de aflevering van een akte van bekendheid of naar het gemeentebestuur voor de aflevering van een verklaring van erfrecht, - bepaalde registratiekantoren zouden van de burger een verklaring van erfrecht afgeleverd door het gemeentebestuur eisen vooraleer over te gaan tot de aflevering van het attest van erfopvolging, - op bepaalde plaatsen zouden afspraken gemaakt zijn tussen het lokale registratiekantoor, het lokale vredegerecht en het lokale gemeentebestuur om de vroegere toestand 2 te laten bestaan, - bepaalde financiële instellingen zouden nog een verklaring van erfrecht van het gemeentebestuur eisen. Bij de ontvangst van een aanvraag tot een attest van erfopvolging dient het registratiekantoor conform de opgelegde voorschriften zijn bevoegdheid na te gaan. Er zijn dan twee mogelijkheden : o het registratiekantoor stelt zijn onbevoegdheid vast : het registratiekantoor kan enkel doorverwijzen naar de notaris, nooit naar de vrederechter noch naar het gemeentebestuur 3, 1 Uiteraard kan de vrederechter nog akten van bekendheid opmaken waarin hij aanduidt wie de erfgenamen van een overledene zijn (of andere akten van bekendheid), deze akte van bekendheid kan evenwel niet meer gebruikt worden voor het deblokkeren van gelden. 2 D.w.z. de toestand van vòòr de inwerkingtreding van artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek. In de vroegere toestand was deblokkering mogelijk - naar gelang het geval - op basis van 1) een akte van bekendheid of een erfrechtverklaring afgeleverd door een notaris, 2) een akte van bekendheid afgeleverd door de vrederechter, 3) een verklaring van erfrecht afgeleverd door het gemeentebestuur en 4) een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor. 3 Het spreekt voor zich dat ingeval van niet bevoegdheid van het registratiekantoor, de precieze reden van de weigering dient medegedeeld te worden aan de verzoeker zoals geëist door de wet van 29 juli

11 o het registratiekantoor stelt zijn bevoegdheid vast : de ontvanger van het registratiekantoor levert dan in principe een attest van erfopvolging af, tenzij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen kunnen worden aangewezen. De ontvanger dient in dergelijk geval zijn beslissing om de aflevering van het attest toch te weigeren uiteraard te motiveren. Een voorafgaande verklaring van erfrecht af te leveren door het gemeentebestuur mag uiteraard nooit worden geëist. Afspraken tussen de registratiekantoren, het gemeenbestuur en de vredegerechten om de vroegere toestand te behouden zijn evenmin geoorloofd. Immers indien een financiële instelling (schuldenaar) gelden vrijgeeft op basis van een akte van bekendheid van de vrederechter of een verklaring van erfrecht van de gemeente is deze vrijgave NIET bevrijdend voor deze financiële instelling (schuldenaar) 4. Door de aanvrager voor te leggen stukken voorleggen van het (de) trouwboekje(s) is geen absolute vereiste Naast een door de aanvrager(s) ondertekend aanvraagformulier met de voorgeschreven vermeldingen dient deze aanvrager eveneens te bezorgen : o een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur Dit stuk dient in principe steeds aanwezig te zijn om de aanvraag CRT te kunnen uitvoeren. Hier kan echter van afgeweken worden en volstaat een kopie of een fax of mail van dergelijk uittreksel op voorwaarde dat : het overlijden voorgevallen is na 31 december 2009; naam en de eerste twee voornamen van de overledene, plaats en datum van geboorte en plaats en datum van overlijden, in het elektronisch successiedossier geautomatiseerd werden ingelezen op basis van de gegevens afkomstig van het Rijksregister. Het CRT beschouwt het Rijksregister immers als een authentieke bron. Meer informatie hierover kan het registratiekantoor vinden in het Dringend bericht aan de registratiekantoren op het intranet Patrimoniumdocumentatie van 20 januari 2010 en in de bijlage aan dat bericht (Nieuwsbrief esucc nr. 5.) en in de mailing aan alle registratiekantoren van dezelfde datum. o het of de trouwboekje(s) van de overledene (indien de overledene gehuwd was), en indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven de trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen, Het voorleggen van dit of van deze trouwboekjes is nooit een absolute vereiste geweest voor de aflevering van het attest van erfopvolging. 4 Een vroeger bestaande praktijk waarbij de financiële instelling rekeningen met kleine bedragen vrijgaf op basis van een onderhands attest waarin een openbaar ambtenaar (bvb. een notaris) de erfgenamen aanduidt, zijn hetzelfde lot beschoren : de vrijgave op deze wijze is niet bevrijdend voor de financiële instelling. 11

12 In de workflow algemeen van 1 februari 2007 werd reeds gesteld dat indien de trouwboekjes niet konden worden bezorgd, de ontvanger dient voort te gaan op de verklaringen van de aanvrager(s) en de inlichtingen die hij kan terugvinden in de documentatie en de toepassing Belconet 5. In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De aanvrager zal er in dit geval in het bijzonder op attent gemaakt worden dat de door hem in het aanvraagformulier gedane verklaringen op eer zijn en dat het artikel 196 van het Strafwetboek van toepassing is. Gemeentebesturen laten ten andere weten dat het voor de erfgenamen in bepaalde gevallen onmogelijk is het/de trouwboekje(s) te bemachtigen, bijvoorbeeld omdat de woning van de overledene werd verzegeld door de politiediensten. De ontvangers van de registratiekantoren dienen zich dus strikt te houden aan de volgende voorschriften : de aflevering van het attest van erfopvolging nooit te weigeren enkel omdat het/de trouwboekje(s) niet meer kon(den) worden bezorgd, geen duplicaat van het (de) trouwboekje(s) op te vragen bij het gemeentebestuur. De aflevering van het attest van erfopvolging betekent geen ontslag van het vervullen van andere wettelijke verplichtingen In dit verband wordt verwezen enerzijds naar de artikelen 94 en 95 en anderzijds naar de artikelen 96 e.v. van het Wetboek van Successierechten. Daarnaast dient de ontvanger voor de aflevering van het attest geen zicht te hebben op de rekeningen op naam van de overledene (noch op de stand ervan) en kan hij de aflevering niet weigeren omdat er een bankkoffer bestaat. Artikel W. Succ. Het bestaan van erfgenamen die in het buitenland wonen staat de aflevering van het attest van erfopvolging niet in de weg, maar ontslaat noch de in het buitenland wonende erfgenamen noch de derde houders van tegoeden die toekomen aan de erfgerechtigden van de wettelijke verplichtingen opgelegd in artikel W. Succ. Een vermelding hieromtrent is opgenomen onderaan het attest van erfopvolging en algemeen - in 2 van artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek. Uiteraard kan de ontvanger van het registratiekantoor de aanvrager nadere inlichtingen verschaffen over de te volgen procedure voor de in het buitenland wonende erfgenaam te voorziene borgstelling. In voorkomend geval kan een 5 Meer uitgebreide informatie kan nu ook bekomen worden via de toepassing SITRAN (dagelijks bijgewerkte kopie van het Rijksregister). Merk op dat deze toepassing ook informatie bevat over de inwonende personen. Indien het overlijden nog niet aangetekend is in het Rijksregister kan deze informatie nog niet beschikbaar zijn in de toepassing esucc. In SITRAN staat de persoon in kwestie dan uiteraard ook nog niet aangetekend als overleden maar kan eventueel wel al informatie bekomen worden over de inwonende personen. 12

13 ontwerp van de borgstellingsakte worden meegegeven of opgestuurd aan de aanvrager (zie het standaardmodel in de toepassing esucc). Artikel 96 e.v. W. Succ. In de informatie aan de burger is opgenomen dat indien er geen erfgenamen in het buitenland wonen er enkel een informatieverplichting werd opgelegd aan de derde houders alvorens de gelden vrij te geven : de tegoeden van de overledene of zijn echtgenoot kunnen worden uitbetaald of teruggegeven nadat de lijst waarop deze tegoeden staan vermeld (de zogenaamde lijst 201), werd overgemaakt aan de administratie. De schuldenaars (derde houders) zijn inderdaad ook niet ontslagen van deze wettelijke verplichting (cf. de algemene bepaling van 2 van artikel 1240 bis B.W.) door het afleveren van het attest van erfopvolging. Inderdaad vooraleer het door de ontvanger afgeleverde attest van erfopvolging te gebruiken dienen zij hun fiscale verplichtingen na te leven en de lijsten 201 te bezorgen conform de thans in gebruik zijnde procedures. De aanvrager zelf dient aan de ontvanger voor het bekomen van een attest van erfopvolging geen rekeninguittreksels van de overledene voor te leggen, noch de lijsten 201, noch andere stukken waaruit het bestaan van de te deblokkeren rekeningen blijkt. De verplichting van het voorleggen van de lijsten 201 rust inderdaad op de derde houder 6. Evenmin kan de aanvrager door de ontvanger verplicht worden mededelingen hieromtrent te doen. Het volstaat dat de burger informeert hoeveel attesten van erfopvolging dienen afgeleverd te worden. Geen controle door de ontvanger van de bedragen op de rekeningen Voor de aflevering van de attesten van erfopvolging werd nooit een maximumbedrag vooropgesteld. Tot de invoering van het artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek stond het de financiële instellingen evenwel vrij de deblokkering te weigeren op basis van het afgeleverde attest van erfopvolging indien het om bedragen van meer dan euro ging. Sinds de invoering van het artikel 1240bis kan de financiële instelling de deblokkering niet meer weigeren op basis van het bedrag. Het kwam en komt dus aan de ontvanger niet toe voor de aflevering van het attest van erfopvolging de bedragen van de rekeningen te controleren. Het bestaan van een bankkoffer sluit het afleveren van het attest niet uit maar kan wel de deblokkering verhinderen 6 De burger dient de rekeningen uiteraard op te geven in de aangifte van nalatenschap om te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen. Ter herinnering de aflevering van het attest van erfopvolging situeert zich op het burgerlijke vlak. 13

14 Het bestaan van een bankkoffer is geen reden voor de ontvanger om de aflevering van het attest van erfopvolging te weigeren. Elke bank behoudt zich wel het recht voor om elk gevolg te weigeren aan om het even welk attest van erfopvolging ingeval er een bankkoffer werd gehuurd door de overledene of zijn echtgenoot. De ontvanger kan de aanvrager wel informeren dat het bestaan van een bankkoffer de deblokkering op basis van het afgeleverde attest van erfopvolging in de weg kan staan. Centraal Register van uiterste wilsbeschikking (CRT) Ook de aanvraag CRT blijkt op een aantal punten nog problemen op te leveren voor de registratiekantoren. Vermijden van vertraging in de aflevering van het attest van erfopvolging door het niet correct uitvoeren van de aanvraag CRT of de hernieuwing De doelstelling van het attest van erfopvolging is de rekeningen van de overledene op een soepele en snelle wijze te kunnen deblokkeren. De procedure voor de aanvraag CRT werd in overleg met het CRT en de ICTdiensten reeds sterk versoepeld. De registratiekantoren dienen de aanvraag CRT conform de voorschriften te doen en kunnen de door het CRT verworpen aanvragen enkel via de voorziene hernieuwingsprocedure regulariseren. Zie hieromtrent uitgebreid de workflow 4 CRT, de Nieuwsbrief esucc nr. 5 en de mededeling op het intranet Patrimoniumdocumentatie van 16 juni 2010, de mailing aan alle registratiekantoren van dezelfde datum en de mailing aan alle registratiekantoren van 6 augustus CRT code 99 aflevering attest mogelijk onder strikte voorwaarden Een inschrijving CRT code 99 is een inschrijving diverse. Het CRT kan daarover geen verdere inlichtingen geven aan het registratiekantoor. In dergelijk geval dient de aanvrager zelf of via een notaris een opzoeking te doen bij het CRT. In principe is de ontvanger in dergelijk geval onbevoegd om een attest af te leveren. Het blijkt echter dat het CRT - codesysteem nog niet in voege was in de jaren 1970, waardoor bij de invoering van het codesysteem alle oude inschrijvingen de code 99 kregen. Het attest kan toch afgeleverd worden indien door de aanvrager aan de ontvanger van het registratiekantoor worden voorgelegd (per fax, mail, post of door afgifte aan het loket): 14

15 de door de aanvrager zelf (of door een notaris) uitgevoerde opzoeking CRT de bevestiging van de betrokken notaris(sen) of zijn (hun) opvolger(s) om welk type akte het juist gaat én dat deze akte geen enkele invloed heeft op de wettelijke devolutie (bijvoorbeeld omdat het om een gifte tussen echtgenoten ging die geen invloed meer heeft omdat het nu om het overlijden gaat van de langstlevende der echtgenoten). Verbod het CRT te contacteren buiten de voorziene procedures De registratiekantoren worden er nogmaals aan herinnerd dat het verboden is de CRT - diensten te contacteren buiten de voorziene procedures (niet per mail, niet per fax, niet telefonisch... ) Inderdaad dienen alle vragen omtrent de aanvraag CRT gesteld te worden op het verdervermelde contactadres. Verplicht genereren van het attest van erfopvolging via de toepassing esucc - stempel van het registratiekantoor niet voorgeschreven time stamp toevoegen van schriftelijke vermeldingen niet toegelaten Bepaalde financiële instellingen zouden het attest van erfopvolging weigeren te gebruiken indien een stempel van het registratiekantoor ontbreekt. Het toevoegen van de stempel van het registratiekantoor is niet voorgeschreven zodat het toevoegen van de handtekening van de ontvanger van het registratiekantoor volstaat. De verwarring ontstaat allicht omdat een (papieren) uitgifte/expeditie van de minuut van een notariële akte (bvb. van de notariële akte van erfopvolging) een afdruk van het zegel van de notaris draagt. Bij toepassing van artikel 27 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, dient ieder notaris een eigen zegel of stempel te hebben met zijn naam, ambt en standplaats alsook het Rijkswapen naar een eenvormig model en dienen de (papieren) grossen en uitgiften van zijn akten een afdruk te dragen van dat zegel. Dergelijke officiële zegel of stempel is niet voorgeschreven voor de ontvanger van het registratiekantoor en daarenboven is het stuk (attest van erfopvolging) dat de financiële instelling ontvangt een origineel en geen afschrift. Dit origineel dient noodzakelijk uit de toepassing esucc te zijn gegenereerd en afgeprint en draagt als referte steeds een unieke timestamp waarin is opgenomen : o het (lange) cresta kantoornummer van het registratiekantoor, o het identificatienummer van de overledene, o het ogenblik van het genereren van het attest (dag, maand en jaar en uur, minuut en seconde). Het stuk kan in principe geen andere handgeschreven vermeldingen bevatten dan de handtekening van de ontvanger van het registratiekantoor. Indien de ontvanger een wijziging wenst aan het attest door te voeren, dient dit opnieuw via de toepassing esucc te gebeuren waarbij het eerste gegenereerde attest in het archief zal worden geplaatst en vervangen door het verbeterde attest met een nieuwe timestamp. 15

16 De aflevering van een attest van erfopvolging is mogelijk indien het om een niet recent overlijden gaat Er wordt voor de aflevering van het attest van erfopvolging geen enkele voorwaarde gesteld wat betreft het tijdstip van overlijden. Het is dus mogelijk een attest af te leveren voor een overlijden voorgevallen in bijvoorbeeld De aflevering van een attest van erfopvolging is mogelijk indien de wettelijk samenwonende als wettelijk erfgenaam tot de nalatenschap komt Een attest van erfopvolging kan afgeleverd worden door de ontvanger van het registratiekantoor indien de wettelijk samenwonende met anderen opkomt tot de nalatenschap als wettelijke erfgenaam bij toepassing van artikel 745 octies van het Burgerlijk Wetboek. Een voorbeeld wordt toegevoegd in de bundel praktijkgevallen. Zie de module handleidingen op de startpagina van esucc > rubriek attest van erfopvolging > praktijkgevallen (versie 2 van ). De aflevering van een attest van erfopvolging is niet mogelijk indien één van de erfgerechtigden onbekwaam is op het moment van de aanvraag Voor het attest van erfopvolging worden beschouwd als onbekwaam : de minderjarige (artikel 388 van het Burgerlijk Wetboek), de verlengd minderjarige (artikel 487bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek), de personen aan wie een voorlopig bewindvoerder werd toegevoegd (artikel 488bis/a en volgende van het Burgerlijk Wetboek), de onbekwaamverklaarden (artikel 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), de personen (verkwisters) aan wie de bijstand van een raadsman werd toegevoegd door de rechtbank (artikel 513 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). De onbekwaamheid dient beoordeeld te worden op het moment van het uitvoeren van de aanvraag. Voorbeeld : X is overleden op 1 januari 2010, hij laat na als enige en wettelijke erfgenamen zijn twee kinderen A ( 1 januari 1990) en B ( 15 januari 1992). A dient een aanvraag tot een attest van erfopvolging in bij de ontvanger van het registratiekantoor op 10 januari Deze aanvraag dient geweigerd te worden omdat de ontvanger niet bevoegd is (één van de erfgerechtigden is nog minderjarig en dus onbekwaam ). A dien een nieuwe aanvraag tot een attest van erfopvolging in bij de ontvanger van het registratiekantoor op 20 januari Deze aanvraag kan niet meer geweigerd worden om dezelfde reden omdat de erfgenaam B nu meerderjarig is. Indien alle verdere voorwaarden zijn vervuld kan een attest van erfopvolging worden afgeleverd. 16

17 Verplichte motivering in geval van onbevoegdheid van het registratiekantoor Er wordt verwezen naar de wet van 29 juli Uiteraard dient de verzoeker op de hoogte te zijn van de precieze reden waarom de aflevering van een attest van erfopvolging werd geweigerd. Indien een toegelaten reden van weigering werd opgegeven (corresponderend met de informatie die de verzoeker kan vinden op het internet, in brochures e.d.), zal de verzoeker de weigering beter kunnen aanvaarden. Er wordt verwezen naar het ontvankelijkheids- en bevoegdheidsonderzoek voorgeschreven in de workflows voor het opstellen van het attest van erfopvolging. Kunnen bijvoorbeeld aanvaard worden als reden om te weigeren : - de ontvanger kan niet met zekerheid op basis van de afgelegde verklaringen en de gedane opzoekingen de wettelijke erfgenamen aanduiden, opgelet : deze motvering dient grondig te gebeuren, m.a.w. gestaafd door de ontvanger waarom de wettelijke erfgenamen niet met zekerheid kunnen worden aangeduid (bijvoorbeeld uit de documentatie van het registratiekantoor blijkt dat er andere erfgenamen zouden zijn dan deze aangeduid door de verzoeker mede-erfgenaam in het aanvraagformulier), - het kantoor heeft in de eigen documentatie van de Administratie reeds kunnen vaststellen dat er een testamentaire devolutie is, of een gifte tussen echtgenoten die nog van toepassing is, - er is een ( pertinente ) inschrijving CRT, - een erfgenaam is onbekwaam, - Ter herinnering, kunnen niet aanvaard worden als reden om te weigeren : - de verzoeker kan geen trouwboekjes voorleggen, - een onroerend goed hangt af van de nalatenschap, - een aangifte van nalatenschap moet worden ingediend, - aanzienlijke tegoeden ingeschreven op de bankrekening(en) op naam van de overledene, - er is een koffer, - er is een erfgenaam in het buitenland, - één of meerdere van de wettelijke erfgenamen hebben verzaakt, - het overlijden dateert van voor de inwerkingtreding van artikel 1240bis B.W., - het overlijden dateert van voor de inwerkingtreding van het samenwerkingsprotocol met Febelfin, - Contactpunt Alle vragen, suggesties en opmerkingen in verband met het attest van erfopvolging dienen gemeld te worden op het adres 17

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze mag niet worden

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst Financiën - 1 november 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp. Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen. Datum

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp. Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Datum 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften per

De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften per De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften per e-mail Aangezien het niet in de wet staat dat een bezwaarschrift ondertekend moet zijn, dient een e-mail als bezwaarschrift wel aanvaard te worden door

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN DE NALATENSCHAP

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN DE NALATENSCHAP INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN DE NALATENSCHAP IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN ONDERTEKEND TERUG TE STUREN NAAR FORTUNEO BELGIUM DIENST NALATENSCHAP KOLONIËNSTRAAT 11-1000 BRUSSEL OF PER

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON:

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON: VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid.

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W. VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) - 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij 1 : Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:...

Nadere informatie

KLANTENDOSSIER +32 478 33 23 00 BOSTA CONSULT GCV BOB@BOSTACONSULT.BE ROBERT BULTYNCKSTRAAT 13 WWW.BOSTACONSULT.BE 8770 INGELMUNSTER

KLANTENDOSSIER +32 478 33 23 00 BOSTA CONSULT GCV BOB@BOSTACONSULT.BE ROBERT BULTYNCKSTRAAT 13 WWW.BOSTACONSULT.BE 8770 INGELMUNSTER KLANTENDOSSIER +32 478 33 23 00 BOSTA CONSULT GCV BOB@BOSTACONSULT.BE ROBERT BULTYNCKSTRAAT 13 WWW.BOSTACONSULT.BE 8770 INGELMUNSTER Onroerend Vermogen Gezinswoning Populierstraat 18-8770 Ingelmunster

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden:

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: ERFENIS ACCEPTEREN OF NIET? Beneficiaire aanvaarding en wettelijke vereffening Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: * De erfenis zuiver aanvaarden.

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen.

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. ZEER BELANGRIJK : Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen,

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden van de titularis van een sociale rekening?

Wat te doen bij overlijden van de titularis van een sociale rekening? Wat te doen bij overlijden van de titularis van een sociale rekening? Technische fiche (socialebijstandsrekening, Systeem i, budgetbeheer, schuldbemiddeling, verblijfswaarborg, wedersamenstelling huurwaarborg)

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste 5.

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste 5. Bijlage bij het ministerieel besluit van 23 november 2006 tot vaststelling van het model van het aangifteformulier voor kind ten laste ZEER BELANGRIJK Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die

Nadere informatie

De Europese Erfrechtverordening

De Europese Erfrechtverordening De Europese Erfrechtverordening Vanaf 17 augustus 2015 wordt de Europese Erfrechtverordening 1 van toepassing, drie jaar na de inwerkingtreding. De Erfrechtverordening beoogt de Europese harmonisatie van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Nieuwe aangifte van een nalatenschap

Nieuwe aangifte van een nalatenschap Nieuwe aangifte van een nalatenschap VLABEL-01-150923 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Uw slapende rekeningen niet vergeten?

Uw slapende rekeningen niet vergeten? Uw slapende rekeningen niet vergeten? www.slapenderekeningen.be Deposito- en Consignatiekas Administratie van de Thesaurie.be Moet u wakker liggen van uw slapende rekeningen? Helemaal niet, want wij helpen

Nadere informatie

BURGERLIJK HUWELIJK GETUIGEN HUWELIJKSAANGIFTE

BURGERLIJK HUWELIJK GETUIGEN HUWELIJKSAANGIFTE BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2010 BURGERLIJK HUWELIJK GETUIGEN HUWELIJKSAANGIFTE Tot 1 juli 2010 waren

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Seminar De Europese Erfrechtverordening. Europese Erfrechtverklaring. Grensoverschrijdende nalatenschappen. De Europese verklaring van erfrecht

Seminar De Europese Erfrechtverordening. Europese Erfrechtverklaring. Grensoverschrijdende nalatenschappen. De Europese verklaring van erfrecht Seminar De Europese Erfrechtverordening De Europese verklaring van erfrecht Prof. mr. Tea Mellema Kranenburg 28 juni 2013 1 Europese Erfrechtverklaring niet in de plaats van de nationale verklaring van

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste (5).

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste (5). ZEER BELANGRIJK Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen, is het voor u van groot belang het formulier nauwkeurig en volledig in te vullen en het/de bewijsstuk(ken)

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? 1. Bank en verzekering WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes,

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Erfrecht voor leken Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Wat is erfrecht? We zullen beginnen met een uitleg van de drie belangrijkste termen die in het erfrecht worden gebruikt: De erflater

Nadere informatie

Question & Answers voor aandeelhouders in België. Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering

Question & Answers voor aandeelhouders in België. Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Question & Answers voor aandeelhouders in België Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Welke formaliteiten moeten worden vervuld om deel te kunnen nemen aan de Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING Artikel 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

VRAGENLIJST nr III TWINTIG KORTE VRAGEN

VRAGENLIJST nr III TWINTIG KORTE VRAGEN Niets in dit vak schrijven! VERGELIJKEND EXAMEN 2013 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, zaterdag 9 maart 2013 (namiddag) VRAGENLIJST nr III TWINTIG KORTE VRAGEN Vul het kader in hoofdletters in en teken, a.u.b.

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen Vaak gestelde vragen 1. Wat is een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie? Het is een schriftelijke wilsverklaring van een persoon die, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, wenst dat een arts euthanasie

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht:

A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht: kandidaat- OFFERTE VERKLARING VAN ERFRECHT A. Vaste kosten Het opmaken en passeren van de akte houdende een Nederlandse verklaring van erfrecht: notarieel salaris onderzoek Centraal Testamenten Register

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER 1/7 VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER VERZOEK TOT inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel via beroepsbeoefenaar (zie bijlage 1)) afschrift (niet mogelijk voor gegevens overleden patiënt)

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

VRAGENLIJST II CONSULTATIES - CLAUSULES

VRAGENLIJST II CONSULTATIES - CLAUSULES Niets in dit vak schrijven! VERGELIJKEND EXAMEN 2014 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Leuven, zaterdag 22 februari 2014 (voormiddag) VRAGENLIJST II CONSULTATIES - CLAUSULES Vul het kader in hoofdletters in en teken,

Nadere informatie

Toepassing Programmawet Fiscale & Sociale notificaties na overlijden. januari 2013

Toepassing Programmawet Fiscale & Sociale notificaties na overlijden. januari 2013 Toepassing Programmawet Fiscale & Sociale notificaties na overlijden januari 2013 Agenda Basis Toepassing wet Toepassing wet bij Belfius Vraag/antwoord 2 Basis Programmawet van 29 maart 2012 (art 157-163)

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

2 Een dierbare overlijdt

2 Een dierbare overlijdt 1. Vaststelling en aangifte van het overlijden 5 2. Bankzaken 6 Aangifte van het overlijden 6 Geblokkeerde rekeningen 6 Deblokkering van rekeningen 8 Fiscaal overzicht 8 Leefgeld 8 Kredieten 10 Inhoud

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING Algemeenheden De wet van 23 november 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999, heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door de invoering van de wettelijke

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Aan de vrederechter van het kanton.. persoon duurzaam verblijft) (kanton van de plaats waar de te

Nadere informatie

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager)

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager) AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIENTENDOSSIER In uitvoering en volgens de modaliteiten van artikel 9 van de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 IDENTITEIT

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten Onderwerp: - vrijstelling van successierechten (SR) voor bossen - vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het VEN 1. Rechtsgrond Decreet van 9 mei 2003 (B.S.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Welke formaliteiten moeten

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/8 Advies nr 29/2010 van 15 december 2010 Betreft: Voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het beheer van de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten (CO-A-2010-027) De Commissie

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT. model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT. model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling My Rent demo 1 KAB 1 W E L K O M voor wat betreft het ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract : zie demo

Nadere informatie

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier (art. 9, Wet betreffende de Rechten van de patiënt, 22/08/2002) Verzoek tot Inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel mogelijk via beroepsbeoefenaar) Afschrift

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG Art. 499/14 2, B.W.

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG Art. 499/14 2, B.W. VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG Art. 499/14 2, B.W. Bewindvoerder(s) over de goederen Naam, benaming:... Voornaam:... Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke

Nadere informatie

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE Sinds 1 januari 2000 trad de wet op de wettelijke samenwoning in voege. Hierdoor kunnen samenwonenden een juridische zekerheid bekomen die vergelijkbaar is met deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden 1 Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden Inhoudstafel 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Voorafgaande vereisten om verbinding te maken met de toepassing 3 2. Eerste verbinding, registratie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG en Juridische Zaken Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie