ATTEST VAN ERFOPVOLGING. Uniformisering van de werkwijze van afleveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATTEST VAN ERFOPVOLGING. Uniformisering van de werkwijze van afleveren"

Transcriptie

1 ATTEST VAN ERFOPVOLGING Uniformisering van de werkwijze van afleveren Uniforme werkwijze voor de aflevering van een attest van aflevering noodzakelijk... 3 Invoegen van artikelen 1240bis en 1240ter in het Burgerlijk Wetboek... 4 Informatie beschikbaar op het internet voor de burger en op het intranet voor het registratiekantoor... 6 Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden geblokkeerd?... 6 Hoe kan ik een rekening laten deblokkeren?... 6 Wat kost een akte of een attest van erfopvolging?... 7 Is de ontvanger van een registratiekantoor altijd bevoegd?... 7 Hoe kan ik een attest van erfopvolging aanvragen?... 7 Eerste manier... 7 Tweede manier... 8 Hoe ken ik het bevoegde registratiekantoor?... 8 Wanneer krijg ik het attest van erfopvolging?... 9 Stelt de bank zich in alle gevallen tevreden met het attest van erfopvolging?... 9 Kan de ontvanger of de notaris weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken?... 9 Is een attest of akte van erfopvolging voldoende voor de deblokkering van de banktegoeden?... 9 Welke voorschriften worden niet uniform gevolgd? Geen doorverwijzing toegelaten door het registratiekantoor naar de vrederechter of het gemeentebestuur Door de aanvrager voor te leggen stukken voorleggen van het (de) trouwboekje(s) is geen absolute vereiste De aflevering van het attest van erfopvolging betekent geen ontslag van het vervullen van andere wettelijke verplichtingen Artikel W. Succ Artikel 96 e.v. W. Succ Geen controle door de ontvanger van de bedragen op de rekeningen Het bestaan van een bankkoffer sluit het afleveren van het attest niet uit maar kan wel de deblokkering verhinderen Centraal Register van uiterste wilsbeschikking (CRT) Vermijden van vertraging in de aflevering van het attest van erfopvolging door het niet correct uitvoeren van de aanvraag CRT of de hernieuwing CRT code 99 aflevering attest mogelijk onder strikte voorwaarden Verbod het CRT te contacteren buiten de voorziene procedures Verplicht genereren van het attest van erfopvolging via de toepassing esucc - stempel van het registratiekantoor niet voorgeschreven time stamp toevoegen van schriftelijke vermeldingen niet toegelaten De aflevering van een attest van erfopvolging is mogelijk indien het om een niet recent overlijden gaat De aflevering van een attest van erfopvolging is mogelijk indien de wettelijk samenwonende als wettelijk erfgenaam tot de nalatenschap komt

2 De aflevering van een attest van erfopvolging is niet mogelijk indien één van de erfgerechtigden onbekwaam is op het moment van de aanvraag Verplichte motivering in geval van onbevoegdheid van het registratiekantoor Contactpunt

3 Uniforme werkwijze voor de aflevering van een attest van aflevering noodzakelijk De burger kan zich in zijn hoedanigheid van wettelijk erfgenaam in verschillende nalatenschappen tot verschillende registratiekantoren richten tot het bekomen van een attest van erfopvolging. Het spreekt voor zich dat de burger recht heeft op een uniforme behandeling ongeacht van welk registratiekantoor hij een attest van erfopvolging nodig heeft. Deze behandeling dient in overeenstemming te zijn met de ten behoeve van de burger door de F.O.D. Financiën op het internet gepubliceerde informatie. De ontvangers van de registratiekantoren dienen er dan ook over te waken dat de aflevering van het attest conform de opgelegde voorschriften gebeurt. Er wordt verwezen naar de voorschriften opgenomen in de workflows attest van erfopvolging en de diverse herinneringsberichten op het intranet Patrimoniumdocumentatie en de diverse mails hieromtrent aan de registratiekantoren. Bijkomende regels voor de aflevering van het attest opgelegd door of opgelegd aan het registratiekantoor zijn dan ook volstrekt te vermijden. De belangrijkste nieuwigheden en problemen worden in dit document in de kijker geplaatst. Dit document zal ter beschikking gesteld worden van : Febelfin (ten behoeve van de financiële instellingen), De Federale Ombudsman, de verenigingen van steden en gemeenten (ten behoeve van de steden en gemeenten), en de registratiekantoren (via een publicatie op het intranet Patrimoniumdocumentatie, via een mailing aan alle registratiekantoren en door opname in de module handleidingen esucc > rubriek attest van erfopvolging ). De informatie aan de burger zal nogmaals op de startpagina van de internetsite van de F.O.D. Financiën worden opgenomen in de rubriek In de kijker en benadrukt worden in een officiële persmededeling. 3

4 Invoegen van artikelen 1240bis en 1240ter in het Burgerlijk Wetboek Het attest van erfopvolging af te leveren door de ontvanger van het registratiekantoor werd op 1 februari 2007 ingevoerd op basis van een protocol afgesloten tussen de Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin) en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Bij artikel 13 van de Wet van 6 mei 2009 (B.S. van 19 mei daarna), werd het volgende artikel 1240bis in het Burgerlijk Wetboek ingevoegd : 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geeft een schuldenaar te goeder trouw bevrijdend tegoeden van een overledene vrij, indien dit gebeurt aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de overledene, of in een attest of in een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris. Het attest of de akte van erfopvolging wordt op verzoek van een belanghebbende afgeleverd met het oog op de in het eerste lid bedoelde vrijgave van tegoeden. 2. De afgeleverde akte of het afgeleverde attest ontslaat de in paragraaf 1 bedoelde schuldenaar in geen geval van eventuele andere wettelijke verplichtingen voorgeschreven voor de deblokkering van deze tegoeden. 3. De belanghebbende heeft de vrije keuze om zich te wenden tot de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ontvanger of de notaris. In de gevallen waarin de erfenis van de overledene niet uitsluitend wordt vererfd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 718 tot 755, in geval van bestaan van onbekwame erfopvolgers of indien er sprake is van een uiterste wilsbeschikking, een contractuele erfstelling of een huwelijkscontract in hoofde van de overledene is alleen de notaris bevoegd om een akte of een attest van erfopvolging af te leveren. 4. Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze wie de erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de overledene, met vermelding van volgende identificatiegegevens : naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres en eventueel de datum van overlijden. 5. De notaris of de ontvanger van het successiekantoor kunnen elke aflevering van een akte of een attest van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen. Dit artikel is in werking getreden op 29 mei De ontvanger van het successiekantoor (registratiekantoor) ontleent vanaf die datum zijn bevoegdheid om attesten van erfopvolging af te leveren rechtstreeks uit het Burgerlijk Wetboek. Het betreft een uitsluitend burgerlijke bevoegdheid en geen fiscale bevoegdheid. 4

5 Bij artikel 2 van de Wet van 28 juni 2009 (B.S. van 21 augustus daarna), werd nog het volgende artikel 1240ter in het Burgerlijk Wetboek ingevoegd : 1. De betaling van tegoeden die gedeponeerd zijn op een gemeenschappelijke of onverdeelde zicht- of spaarrekening waarvan de overledene of de langstlevende echtgenoot houder of medehouder is of waarvan de langstlevende wettelijk samenwonende medehouder is, is bevrijdend indien de schuldenaar, na het overlijden en zonder dat een van de attesten of een akte als bedoeld in artikel 1240bis, vereist is, aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende, op diens verzoek, een bedrag ter beschikking stelt dat de helft van de beschikbare creditsaldi noch euro overschrijdt, ongeacht het bestaan van enig recht van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende op het saldo van de rekening. 2. De ter beschikking gestelde bedragen worden bij de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen, van de onverdeeldheid of van de nalatenschap in rekening gebracht. De erfgerechtigden behouden echter jegens de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende een vorderingsrecht, ten belope van het bedrag dat het gedeelte overschrijdt dat deze laatste toekomt bij de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen, van de onverdeeldheid of van de nalatenschap. 3. De langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende mag met toepassing van 1 slechts een bedrag van ten hoogste euro opvragen. De schuldenaar van tegoeden gedeponeerd op een gemeenschappelijke of onverdeelde zicht- of spaarrekening waarvan de overledene of de langstlevende echtgenoot houder of medehouder is of waarvan de langstlevende wettelijk samenwonende medehouder is, wijst de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende op deze beperking, alsook op de in het derde lid bepaalde sanctie bij niet-naleving ervan. De langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende die met toepassing van 1 een bedrag heeft afgehaald dat hoger is dan de helft van de beschikbare credietsaldi of euro, verliest ter waarde van de som die boven dat bedrag is afgehaald enig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap. De langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende die met toepassing van deze paragraaf enig aandeel verliest, verliest daarenboven de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Al verwerpt hij de nalatenschap, toch blijft hij zuiver erfgenaam. Dit artikel is in werking getreden op 31 augustus

6 Informatie beschikbaar op het internet voor de burger en op het intranet voor het registratiekantoor Voor de burger is op het internet over het attest van erfopvolging op het adres de hiernavermelde informatie ter beschikking. De inhoud ervan werd ook opgenomen in de brochure Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen (p ). Dezelfde informatie stond gedurende geruime tijd ter beschikking van de registratiekantoren in de rubriek Actueel op de intranetsite van de F.O.D. Financiën. Omdat bleek dat deze nieuwigheden toch niet voldoende gekend waren door de registratiekantoren, werd in de modelformulieren van aanvraag en attest van erfopvolging de verwijzing naar artikel 1240bis B.W. opgenomen en werd een link gelegd naar deze informatie in een bericht aan de registratiekantoren, gepubliceerd op het intranet Patrimoniumdocumentatie op 30 oktober 2009 en in een mailing aan alle registratiekantoren van dezelfde datum. De inhoud van deze informatie aan de burger wordt hier gemakshalve nogmaals letterlijk overgenomen : Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden geblokkeerd? Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde "derde houder" van de tegoeden) geblokkeerd. Een blokkering van rekeningen en koffers op vraag van de administratie gebeurt slechts in één geval: indien één of meerdere erfgenamen in het buitenland wonen. Indien er geen erfgenamen in het buitenland wonen is er enkel een informatieverplichting opgelegd aan de derde houders: de tegoeden van de overledene of zijn echtgenoot kunnen worden uitbetaald of teruggegeven nadat de lijst waarop deze tegoeden staan vermeld (de zogenaamde lijst 201), werd overgemaakt aan de voormelde administratie. Hoe kan ik een rekening laten deblokkeren? Dit wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van: een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor De "verklaring van erfrecht" ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de "akte van bekendheid" opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor de deblokkering. De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, tot een plafond van euro, als voorschot uitgekeerd krijgen om het hoofd te bieden aan dringende uitgaven, en dit zonder dat 6

7 een attest of akte van erfopvolging (zoals in principe vereist is) dient te worden voorgelegd. Wat kost een akte of een attest van erfopvolging? De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (25 euro), rechten op geschriften (7,5 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in. Het attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor is gratis. Is de ontvanger van een registratiekantoor altijd bevoegd? Vanaf 29 mei 2009 is de ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overledene beheert, bevoegd om een "attest van erfopvolging" af te leveren, indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: de nalatenschap wordt uitsluitend beheerst door de beschikkingen aangaande de wettelijke erfopvolging voorzien in het Burgerlijk Wetboek (m.a.w. indien de erflater een testament of om het even welke andere akte houdende laatste wilsbeschikkingen heeft opgemaakt of laten opmaken is de ontvanger niet bevoegd); de erflater heeft ook geen huwelijkscontract of een "akte wijziging huwelijkse voorwaarden" laten opmaken; er zijn geen onbekwame erfgenamen (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden ). Hoe kan ik een attest van erfopvolging aanvragen? Er zijn voor de erfgenamen twee manieren om een attest van erfopvolging aan te vragen: Eerste manier U neemt contact op met om het even welk registratiekantoor. Afhankelijk van de inlichtingen waarover u op dat moment beschikt, krijgt u van het registratiekantoor een aanvraagformulier dat niet vooringevuld is gedeeltelijk vooringevuld is volledig vooringevuld is Indien u onmiddellijk een volledig vooringevuld aanvraagformulier wenst te krijgen, raden wij u aan de volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor: een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur; (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract); indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven een kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen. 7

8 In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en worden op eer gedaan. Tweede manier U vult zelf een aanvraagformulier in via internet. Het aanvraagformulier staat op de startpagina van de toepassing "Info-Successie". Via deze toepassing kan u ook het bevoegde registratiekantoor leren kennen. Ga naar de volgende link U bevindt zich nu op de startpagina van "info-succ", klik op de link "klik hier om een aanvraagformulier in te vullen". Er is ook een link naar de Franstalige en Duitstalige versies. Bewaar dit document op uw pc. Vul het formulier in en volg de instructies op het aanvraagformulier. Print het document, onderteken het en dien het in op een registratiekantoor. U kan bij om het even welk registratiekantoor terecht met dit document en de bijhorende stukken. Om de procedure te versnellen, raden wij u echter aan het document onmiddellijk aan het bevoegde kantoor te bezorgen. Hoe ken ik het bevoegde registratiekantoor? Houd volgende gegevens bij de hand: het nationaal nummer van de overledene (het nationaal nummer vindt u terug op de elektronische identiteitskaart en op de SIS-kaart van de overledene); de woonplaatsen waar de overledene gedurende de laatste vijf jaar voor zijn overlijden was ingeschreven in het bevolkingsregister met de respectievelijke periodes (begin- en einddatum van de inschrijving in het bevolkingsregister op een specifiek adres). Ga als volgt te werk: Ga naar de link: klik op "Nederlandstalige versie". Klik op "OK" in de nu verschijnende pop-up. Geef in het invulvak het nationaal nummer in van de overledene. Klik op "dienst?". Vul in het deel "Gegevens van de overledene" naam, voornaam en overlijdensdatum van de overledene in. Vul in het deel "Uw gegevens" uw naam, voornaam en telefoonnummer in, en stip bij contact "telefoon" aan. Klik op (verder). Klik op de knop "woonplaats toevoegen". Kies de eerste letter of het eerste teken van de gemeente of stad waar de overledene bij zijn overlijden ingeschreven was in het bevolkingsregister. Kies nu de juiste gemeente in het uitklapvenster eronder. Geef de datum vanaf wanneer de overledene op deze woonplaats ingeschreven was. 8

9 Geef de datum tot wanneer de overledene op deze woonplaats ingeschreven was (overlijdensdatum). Klik op (terug). Vermeld via de knop "woonplaats toevoegen" alle plaatsen waar de overledene in de 5 jaar voor zijn overlijden zijn fiscale woonplaats had. Wanneer alle woonplaatsen toegevoegd zijn, druk dan op (verder). De gegevens van het bevoegd kantoor verschijnen op het scherm. U kan deze bladzijde afprinten via het menu "Bestand", "Afdrukken". Verlaat het programma. Wanneer krijg ik het attest van erfopvolging? De ontvanger levert het attest af met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap na: onderzoek van de gegeven stukken en inlichtingen; eventueel bijkomende inlichtingen te hebben opgevraagd; de documentatie van de administratie te hebben geraadpleegd; bevestiging van het Centraal Register van Testamenten dat geen inschrijving op naam van de overledene bekend is; consultatie van het rijksregister. Stelt de bank zich in alle gevallen tevreden met het attest van erfopvolging? Als aan alle voorwaarden is voldaan en op vertoon van het attest van erfopvolging zal de bank akkoord gaan met de vrijgave van gelden, fondsen of waarden ingeschreven op naam van de overledene en/of zijn of haar echtgenoot. Zoals hoger vermeld is er geen attest of akte van erfopvolging vereist voor de langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) voor de som dat de helft bedraagt van het bedrag dat op alle rekeningen staat tot een plafond van euro. Elke bank behoudt zich echter het recht voor om elk gevolg te weigeren aan om het even welk attest van erfopvolging ingeval er een bankkoffer werd gehuurd door de overledene of zijn echtgenoot. Kan de ontvanger of de notaris weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken? Zij kunnen dit weigeren indien zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen. Is een attest of akte van erfopvolging voldoende voor de deblokkering van de banktegoeden? Deze documenten volstaan, maar voor de overdracht van de tegoeden op naam van de erfgenamen moet iedereen aanwezig zijn of moet u over de nodige volmachten beschikken. Neem contact op met uw bank voor de praktische schikkingen. 9

10 Welke voorschriften worden niet uniform gevolgd? Op regelmatige basis sijpelen op de diensten van de Centrale Administratie berichten binnen van burgers, de Federale Ombudsman, gemeentebesturen, registratiekantoren... waaruit blijkt dat niet altijd op alle registratiekantoren dezelfde voorschriften voor het afleveren van het attest van erfopvolging worden gevolgd. Het gaat meer bepaald om volgende punten : Geen doorverwijzing toegelaten door het registratiekantoor naar de vrederechter of het gemeentebestuur Het artikel 1240bis heeft tot gevolg dat de akten van bekendheid afgeleverd door de vrederechter en de verklaringen van erfrecht afgeleverd door de gemeentebesturen niet meer kunnen worden aangewend om de rekeningen van een overledene te deblokkeren 1. Een aantal problemen werden hierbij vastgesteld : - bepaalde registratiekantoren zouden de burger (aanvrager van een attest van erfopvolging) toch nog doorverwijzen naar de vrederechter voor de aflevering van een akte van bekendheid of naar het gemeentebestuur voor de aflevering van een verklaring van erfrecht, - bepaalde registratiekantoren zouden van de burger een verklaring van erfrecht afgeleverd door het gemeentebestuur eisen vooraleer over te gaan tot de aflevering van het attest van erfopvolging, - op bepaalde plaatsen zouden afspraken gemaakt zijn tussen het lokale registratiekantoor, het lokale vredegerecht en het lokale gemeentebestuur om de vroegere toestand 2 te laten bestaan, - bepaalde financiële instellingen zouden nog een verklaring van erfrecht van het gemeentebestuur eisen. Bij de ontvangst van een aanvraag tot een attest van erfopvolging dient het registratiekantoor conform de opgelegde voorschriften zijn bevoegdheid na te gaan. Er zijn dan twee mogelijkheden : o het registratiekantoor stelt zijn onbevoegdheid vast : het registratiekantoor kan enkel doorverwijzen naar de notaris, nooit naar de vrederechter noch naar het gemeentebestuur 3, 1 Uiteraard kan de vrederechter nog akten van bekendheid opmaken waarin hij aanduidt wie de erfgenamen van een overledene zijn (of andere akten van bekendheid), deze akte van bekendheid kan evenwel niet meer gebruikt worden voor het deblokkeren van gelden. 2 D.w.z. de toestand van vòòr de inwerkingtreding van artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek. In de vroegere toestand was deblokkering mogelijk - naar gelang het geval - op basis van 1) een akte van bekendheid of een erfrechtverklaring afgeleverd door een notaris, 2) een akte van bekendheid afgeleverd door de vrederechter, 3) een verklaring van erfrecht afgeleverd door het gemeentebestuur en 4) een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor. 3 Het spreekt voor zich dat ingeval van niet bevoegdheid van het registratiekantoor, de precieze reden van de weigering dient medegedeeld te worden aan de verzoeker zoals geëist door de wet van 29 juli

11 o het registratiekantoor stelt zijn bevoegdheid vast : de ontvanger van het registratiekantoor levert dan in principe een attest van erfopvolging af, tenzij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen kunnen worden aangewezen. De ontvanger dient in dergelijk geval zijn beslissing om de aflevering van het attest toch te weigeren uiteraard te motiveren. Een voorafgaande verklaring van erfrecht af te leveren door het gemeentebestuur mag uiteraard nooit worden geëist. Afspraken tussen de registratiekantoren, het gemeenbestuur en de vredegerechten om de vroegere toestand te behouden zijn evenmin geoorloofd. Immers indien een financiële instelling (schuldenaar) gelden vrijgeeft op basis van een akte van bekendheid van de vrederechter of een verklaring van erfrecht van de gemeente is deze vrijgave NIET bevrijdend voor deze financiële instelling (schuldenaar) 4. Door de aanvrager voor te leggen stukken voorleggen van het (de) trouwboekje(s) is geen absolute vereiste Naast een door de aanvrager(s) ondertekend aanvraagformulier met de voorgeschreven vermeldingen dient deze aanvrager eveneens te bezorgen : o een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur Dit stuk dient in principe steeds aanwezig te zijn om de aanvraag CRT te kunnen uitvoeren. Hier kan echter van afgeweken worden en volstaat een kopie of een fax of mail van dergelijk uittreksel op voorwaarde dat : het overlijden voorgevallen is na 31 december 2009; naam en de eerste twee voornamen van de overledene, plaats en datum van geboorte en plaats en datum van overlijden, in het elektronisch successiedossier geautomatiseerd werden ingelezen op basis van de gegevens afkomstig van het Rijksregister. Het CRT beschouwt het Rijksregister immers als een authentieke bron. Meer informatie hierover kan het registratiekantoor vinden in het Dringend bericht aan de registratiekantoren op het intranet Patrimoniumdocumentatie van 20 januari 2010 en in de bijlage aan dat bericht (Nieuwsbrief esucc nr. 5.) en in de mailing aan alle registratiekantoren van dezelfde datum. o het of de trouwboekje(s) van de overledene (indien de overledene gehuwd was), en indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven de trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen, Het voorleggen van dit of van deze trouwboekjes is nooit een absolute vereiste geweest voor de aflevering van het attest van erfopvolging. 4 Een vroeger bestaande praktijk waarbij de financiële instelling rekeningen met kleine bedragen vrijgaf op basis van een onderhands attest waarin een openbaar ambtenaar (bvb. een notaris) de erfgenamen aanduidt, zijn hetzelfde lot beschoren : de vrijgave op deze wijze is niet bevrijdend voor de financiële instelling. 11

12 In de workflow algemeen van 1 februari 2007 werd reeds gesteld dat indien de trouwboekjes niet konden worden bezorgd, de ontvanger dient voort te gaan op de verklaringen van de aanvrager(s) en de inlichtingen die hij kan terugvinden in de documentatie en de toepassing Belconet 5. In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De aanvrager zal er in dit geval in het bijzonder op attent gemaakt worden dat de door hem in het aanvraagformulier gedane verklaringen op eer zijn en dat het artikel 196 van het Strafwetboek van toepassing is. Gemeentebesturen laten ten andere weten dat het voor de erfgenamen in bepaalde gevallen onmogelijk is het/de trouwboekje(s) te bemachtigen, bijvoorbeeld omdat de woning van de overledene werd verzegeld door de politiediensten. De ontvangers van de registratiekantoren dienen zich dus strikt te houden aan de volgende voorschriften : de aflevering van het attest van erfopvolging nooit te weigeren enkel omdat het/de trouwboekje(s) niet meer kon(den) worden bezorgd, geen duplicaat van het (de) trouwboekje(s) op te vragen bij het gemeentebestuur. De aflevering van het attest van erfopvolging betekent geen ontslag van het vervullen van andere wettelijke verplichtingen In dit verband wordt verwezen enerzijds naar de artikelen 94 en 95 en anderzijds naar de artikelen 96 e.v. van het Wetboek van Successierechten. Daarnaast dient de ontvanger voor de aflevering van het attest geen zicht te hebben op de rekeningen op naam van de overledene (noch op de stand ervan) en kan hij de aflevering niet weigeren omdat er een bankkoffer bestaat. Artikel W. Succ. Het bestaan van erfgenamen die in het buitenland wonen staat de aflevering van het attest van erfopvolging niet in de weg, maar ontslaat noch de in het buitenland wonende erfgenamen noch de derde houders van tegoeden die toekomen aan de erfgerechtigden van de wettelijke verplichtingen opgelegd in artikel W. Succ. Een vermelding hieromtrent is opgenomen onderaan het attest van erfopvolging en algemeen - in 2 van artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek. Uiteraard kan de ontvanger van het registratiekantoor de aanvrager nadere inlichtingen verschaffen over de te volgen procedure voor de in het buitenland wonende erfgenaam te voorziene borgstelling. In voorkomend geval kan een 5 Meer uitgebreide informatie kan nu ook bekomen worden via de toepassing SITRAN (dagelijks bijgewerkte kopie van het Rijksregister). Merk op dat deze toepassing ook informatie bevat over de inwonende personen. Indien het overlijden nog niet aangetekend is in het Rijksregister kan deze informatie nog niet beschikbaar zijn in de toepassing esucc. In SITRAN staat de persoon in kwestie dan uiteraard ook nog niet aangetekend als overleden maar kan eventueel wel al informatie bekomen worden over de inwonende personen. 12

13 ontwerp van de borgstellingsakte worden meegegeven of opgestuurd aan de aanvrager (zie het standaardmodel in de toepassing esucc). Artikel 96 e.v. W. Succ. In de informatie aan de burger is opgenomen dat indien er geen erfgenamen in het buitenland wonen er enkel een informatieverplichting werd opgelegd aan de derde houders alvorens de gelden vrij te geven : de tegoeden van de overledene of zijn echtgenoot kunnen worden uitbetaald of teruggegeven nadat de lijst waarop deze tegoeden staan vermeld (de zogenaamde lijst 201), werd overgemaakt aan de administratie. De schuldenaars (derde houders) zijn inderdaad ook niet ontslagen van deze wettelijke verplichting (cf. de algemene bepaling van 2 van artikel 1240 bis B.W.) door het afleveren van het attest van erfopvolging. Inderdaad vooraleer het door de ontvanger afgeleverde attest van erfopvolging te gebruiken dienen zij hun fiscale verplichtingen na te leven en de lijsten 201 te bezorgen conform de thans in gebruik zijnde procedures. De aanvrager zelf dient aan de ontvanger voor het bekomen van een attest van erfopvolging geen rekeninguittreksels van de overledene voor te leggen, noch de lijsten 201, noch andere stukken waaruit het bestaan van de te deblokkeren rekeningen blijkt. De verplichting van het voorleggen van de lijsten 201 rust inderdaad op de derde houder 6. Evenmin kan de aanvrager door de ontvanger verplicht worden mededelingen hieromtrent te doen. Het volstaat dat de burger informeert hoeveel attesten van erfopvolging dienen afgeleverd te worden. Geen controle door de ontvanger van de bedragen op de rekeningen Voor de aflevering van de attesten van erfopvolging werd nooit een maximumbedrag vooropgesteld. Tot de invoering van het artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek stond het de financiële instellingen evenwel vrij de deblokkering te weigeren op basis van het afgeleverde attest van erfopvolging indien het om bedragen van meer dan euro ging. Sinds de invoering van het artikel 1240bis kan de financiële instelling de deblokkering niet meer weigeren op basis van het bedrag. Het kwam en komt dus aan de ontvanger niet toe voor de aflevering van het attest van erfopvolging de bedragen van de rekeningen te controleren. Het bestaan van een bankkoffer sluit het afleveren van het attest niet uit maar kan wel de deblokkering verhinderen 6 De burger dient de rekeningen uiteraard op te geven in de aangifte van nalatenschap om te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen. Ter herinnering de aflevering van het attest van erfopvolging situeert zich op het burgerlijke vlak. 13

14 Het bestaan van een bankkoffer is geen reden voor de ontvanger om de aflevering van het attest van erfopvolging te weigeren. Elke bank behoudt zich wel het recht voor om elk gevolg te weigeren aan om het even welk attest van erfopvolging ingeval er een bankkoffer werd gehuurd door de overledene of zijn echtgenoot. De ontvanger kan de aanvrager wel informeren dat het bestaan van een bankkoffer de deblokkering op basis van het afgeleverde attest van erfopvolging in de weg kan staan. Centraal Register van uiterste wilsbeschikking (CRT) Ook de aanvraag CRT blijkt op een aantal punten nog problemen op te leveren voor de registratiekantoren. Vermijden van vertraging in de aflevering van het attest van erfopvolging door het niet correct uitvoeren van de aanvraag CRT of de hernieuwing De doelstelling van het attest van erfopvolging is de rekeningen van de overledene op een soepele en snelle wijze te kunnen deblokkeren. De procedure voor de aanvraag CRT werd in overleg met het CRT en de ICTdiensten reeds sterk versoepeld. De registratiekantoren dienen de aanvraag CRT conform de voorschriften te doen en kunnen de door het CRT verworpen aanvragen enkel via de voorziene hernieuwingsprocedure regulariseren. Zie hieromtrent uitgebreid de workflow 4 CRT, de Nieuwsbrief esucc nr. 5 en de mededeling op het intranet Patrimoniumdocumentatie van 16 juni 2010, de mailing aan alle registratiekantoren van dezelfde datum en de mailing aan alle registratiekantoren van 6 augustus CRT code 99 aflevering attest mogelijk onder strikte voorwaarden Een inschrijving CRT code 99 is een inschrijving diverse. Het CRT kan daarover geen verdere inlichtingen geven aan het registratiekantoor. In dergelijk geval dient de aanvrager zelf of via een notaris een opzoeking te doen bij het CRT. In principe is de ontvanger in dergelijk geval onbevoegd om een attest af te leveren. Het blijkt echter dat het CRT - codesysteem nog niet in voege was in de jaren 1970, waardoor bij de invoering van het codesysteem alle oude inschrijvingen de code 99 kregen. Het attest kan toch afgeleverd worden indien door de aanvrager aan de ontvanger van het registratiekantoor worden voorgelegd (per fax, mail, post of door afgifte aan het loket): 14

15 de door de aanvrager zelf (of door een notaris) uitgevoerde opzoeking CRT de bevestiging van de betrokken notaris(sen) of zijn (hun) opvolger(s) om welk type akte het juist gaat én dat deze akte geen enkele invloed heeft op de wettelijke devolutie (bijvoorbeeld omdat het om een gifte tussen echtgenoten ging die geen invloed meer heeft omdat het nu om het overlijden gaat van de langstlevende der echtgenoten). Verbod het CRT te contacteren buiten de voorziene procedures De registratiekantoren worden er nogmaals aan herinnerd dat het verboden is de CRT - diensten te contacteren buiten de voorziene procedures (niet per mail, niet per fax, niet telefonisch... ) Inderdaad dienen alle vragen omtrent de aanvraag CRT gesteld te worden op het verdervermelde contactadres. Verplicht genereren van het attest van erfopvolging via de toepassing esucc - stempel van het registratiekantoor niet voorgeschreven time stamp toevoegen van schriftelijke vermeldingen niet toegelaten Bepaalde financiële instellingen zouden het attest van erfopvolging weigeren te gebruiken indien een stempel van het registratiekantoor ontbreekt. Het toevoegen van de stempel van het registratiekantoor is niet voorgeschreven zodat het toevoegen van de handtekening van de ontvanger van het registratiekantoor volstaat. De verwarring ontstaat allicht omdat een (papieren) uitgifte/expeditie van de minuut van een notariële akte (bvb. van de notariële akte van erfopvolging) een afdruk van het zegel van de notaris draagt. Bij toepassing van artikel 27 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, dient ieder notaris een eigen zegel of stempel te hebben met zijn naam, ambt en standplaats alsook het Rijkswapen naar een eenvormig model en dienen de (papieren) grossen en uitgiften van zijn akten een afdruk te dragen van dat zegel. Dergelijke officiële zegel of stempel is niet voorgeschreven voor de ontvanger van het registratiekantoor en daarenboven is het stuk (attest van erfopvolging) dat de financiële instelling ontvangt een origineel en geen afschrift. Dit origineel dient noodzakelijk uit de toepassing esucc te zijn gegenereerd en afgeprint en draagt als referte steeds een unieke timestamp waarin is opgenomen : o het (lange) cresta kantoornummer van het registratiekantoor, o het identificatienummer van de overledene, o het ogenblik van het genereren van het attest (dag, maand en jaar en uur, minuut en seconde). Het stuk kan in principe geen andere handgeschreven vermeldingen bevatten dan de handtekening van de ontvanger van het registratiekantoor. Indien de ontvanger een wijziging wenst aan het attest door te voeren, dient dit opnieuw via de toepassing esucc te gebeuren waarbij het eerste gegenereerde attest in het archief zal worden geplaatst en vervangen door het verbeterde attest met een nieuwe timestamp. 15

16 De aflevering van een attest van erfopvolging is mogelijk indien het om een niet recent overlijden gaat Er wordt voor de aflevering van het attest van erfopvolging geen enkele voorwaarde gesteld wat betreft het tijdstip van overlijden. Het is dus mogelijk een attest af te leveren voor een overlijden voorgevallen in bijvoorbeeld De aflevering van een attest van erfopvolging is mogelijk indien de wettelijk samenwonende als wettelijk erfgenaam tot de nalatenschap komt Een attest van erfopvolging kan afgeleverd worden door de ontvanger van het registratiekantoor indien de wettelijk samenwonende met anderen opkomt tot de nalatenschap als wettelijke erfgenaam bij toepassing van artikel 745 octies van het Burgerlijk Wetboek. Een voorbeeld wordt toegevoegd in de bundel praktijkgevallen. Zie de module handleidingen op de startpagina van esucc > rubriek attest van erfopvolging > praktijkgevallen (versie 2 van ). De aflevering van een attest van erfopvolging is niet mogelijk indien één van de erfgerechtigden onbekwaam is op het moment van de aanvraag Voor het attest van erfopvolging worden beschouwd als onbekwaam : de minderjarige (artikel 388 van het Burgerlijk Wetboek), de verlengd minderjarige (artikel 487bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek), de personen aan wie een voorlopig bewindvoerder werd toegevoegd (artikel 488bis/a en volgende van het Burgerlijk Wetboek), de onbekwaamverklaarden (artikel 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), de personen (verkwisters) aan wie de bijstand van een raadsman werd toegevoegd door de rechtbank (artikel 513 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). De onbekwaamheid dient beoordeeld te worden op het moment van het uitvoeren van de aanvraag. Voorbeeld : X is overleden op 1 januari 2010, hij laat na als enige en wettelijke erfgenamen zijn twee kinderen A ( 1 januari 1990) en B ( 15 januari 1992). A dient een aanvraag tot een attest van erfopvolging in bij de ontvanger van het registratiekantoor op 10 januari Deze aanvraag dient geweigerd te worden omdat de ontvanger niet bevoegd is (één van de erfgerechtigden is nog minderjarig en dus onbekwaam ). A dien een nieuwe aanvraag tot een attest van erfopvolging in bij de ontvanger van het registratiekantoor op 20 januari Deze aanvraag kan niet meer geweigerd worden om dezelfde reden omdat de erfgenaam B nu meerderjarig is. Indien alle verdere voorwaarden zijn vervuld kan een attest van erfopvolging worden afgeleverd. 16

17 Verplichte motivering in geval van onbevoegdheid van het registratiekantoor Er wordt verwezen naar de wet van 29 juli Uiteraard dient de verzoeker op de hoogte te zijn van de precieze reden waarom de aflevering van een attest van erfopvolging werd geweigerd. Indien een toegelaten reden van weigering werd opgegeven (corresponderend met de informatie die de verzoeker kan vinden op het internet, in brochures e.d.), zal de verzoeker de weigering beter kunnen aanvaarden. Er wordt verwezen naar het ontvankelijkheids- en bevoegdheidsonderzoek voorgeschreven in de workflows voor het opstellen van het attest van erfopvolging. Kunnen bijvoorbeeld aanvaard worden als reden om te weigeren : - de ontvanger kan niet met zekerheid op basis van de afgelegde verklaringen en de gedane opzoekingen de wettelijke erfgenamen aanduiden, opgelet : deze motvering dient grondig te gebeuren, m.a.w. gestaafd door de ontvanger waarom de wettelijke erfgenamen niet met zekerheid kunnen worden aangeduid (bijvoorbeeld uit de documentatie van het registratiekantoor blijkt dat er andere erfgenamen zouden zijn dan deze aangeduid door de verzoeker mede-erfgenaam in het aanvraagformulier), - het kantoor heeft in de eigen documentatie van de Administratie reeds kunnen vaststellen dat er een testamentaire devolutie is, of een gifte tussen echtgenoten die nog van toepassing is, - er is een ( pertinente ) inschrijving CRT, - een erfgenaam is onbekwaam, - Ter herinnering, kunnen niet aanvaard worden als reden om te weigeren : - de verzoeker kan geen trouwboekjes voorleggen, - een onroerend goed hangt af van de nalatenschap, - een aangifte van nalatenschap moet worden ingediend, - aanzienlijke tegoeden ingeschreven op de bankrekening(en) op naam van de overledene, - er is een koffer, - er is een erfgenaam in het buitenland, - één of meerdere van de wettelijke erfgenamen hebben verzaakt, - het overlijden dateert van voor de inwerkingtreding van artikel 1240bis B.W., - het overlijden dateert van voor de inwerkingtreding van het samenwerkingsprotocol met Febelfin, - Contactpunt Alle vragen, suggesties en opmerkingen in verband met het attest van erfopvolging dienen gemeld te worden op het adres 17

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? Goed geïnformeerd FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Inhoudstafen Overlijden van een naaste 4 Gehuwd of wettelijk samenwonend? 4 Aan wie

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 - Algemeen... 3 1.2 Kennisname door de Klant... 3 1.3 Verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden en het Reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

9 de editie - Augustus 2007

9 de editie - Augustus 2007 E - 9 de editie - Augustus 2007 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking Nalatenschap: alles wat u moet weten ing.be/privatebanking 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN OCMW HOESELT - 1/43 WOORDJE VOORAF Tegen wil en dank moeten wij vroeg of laat afscheid nemen van iemand die ons erg dierbaar is. Op het moment dat

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand

Nadere informatie

Algemeen Reglement. der Verrichtingen

Algemeen Reglement. der Verrichtingen Algemeen Reglement der Verrichtingen Geregistreerd te Brussel, op 02/09/2013 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 BRUSSEL HOOFDSTUK I: ALGEMEEN DEEL 1 REGLEMENT EN AANPASSINGEN 1. Doel van dit reglement

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012 wijzer Overlijden Periodieke uitgave van de gemeente Riemst INFOWIJZER Afgiftekantoor OVERLIJDEN 3770 Riemst P.B. Heruitgave april 2012 België-Belgique 3770 Riemst 12/3889 Maastrichtersteenweg 2 b, 3770

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie