Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)"

Transcriptie

1 Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : Maart 2014 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF SP per 31 december 2013 is EUR 13,75. Dit brengt het geschatte rendement over het vierde kwartaal van 2013 op -5,9% en het geschatte rendement in 2013 op -26,1%. De onderstaande tabel laat de relevante rendementen zien over het afgelopen kwartaal en het jaar ACF SP Okt Nov Dec Q4 13 YTD Intrinsieke waarde (schatting) 14,48 14,57 13,75 Uitbetaling per aandeel Rendement EUR -0,9% 0,6% -5,7% -5,9% -26,1% Wisselkoers effect 1-0,4% -0,1% -1,1% -1,6% -4,0% Bron: AssetCare & Finles Capital Management De directe valutarisico s worden niet meer afgedekt. Op dit moment noteert 99,8% van de onderliggende beleggingen in Amerikaanse dollars. Slechts één kleine belegging (GO Capital) noteert in euro. Dit betekent dat het fondsrendement mede afhankelijk is van de wisselkoersbeweging tussen de euro en de Amerikaanse dollar. In het vierde kwartaal van 2013 hadden wisselkoersschommelingen een negatief effect op de ongerealiseerde verliezen door een verslechtering van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro van ongeveer 1,6%. In 2013 deprecieerde de Amerikaanse dollar 4,0% ten opzichte van de euro. Portefeuille De portefeuille per 31 december 2013 wordt in het onderstaande overzicht gepresenteerd. Het geschatte fondsvermogen per deze datum bedroeg ongeveer EUR 3,5 miljoen 2 en was belegd in negen verschillende onderliggende fondsbeheerders waarvan één belegging, het Amincor Inc Preferred Shares, volledig is afgewaardeerd. De drie grootste posities waren: Medley Opportunity Fund (40%), Discovery Global Citizens (19%) en Greater Deep Value Fund I (16%). Bron: Assetcare & Finles Capital Management 1 Een positief rendement betekent een versterking van de US Dollar versus de euro. Aangezien het merendeel van de beleggingen genoteerd zijn in US Dollar en deze niet worden afgedekt naar euro zijn participanten gebaat bij een versterking van de US Dollar. 2 Hierbij dient te worden opgemerkt dat over de huidige marktwaarde van de stukken in portefeuille grote onzekerheid bestaat. Dit betekent dat de werkelijk te realiseren opbrengsten bij verkoop van de stukken aanzienlijk kunnen afwijken van de huidige portefeuillewaarden. Rapportage ACF SP maart

2 Ingekomen kasstromen In het vierde kwartaal van 2013 is in totaal ruim USD ontvangen van vier onderliggende fondsbeheerders namelijk van DVF1, Firebird, Medley Opportunities Fund (twee distributies), Whitecap (twee distributies). Uitbetalingen Op 24 februari 2014 is door de administrateur van het Fonds (Assetcare) een kasdistributie van EUR aan participanten uitbetaald. Met deze uitbetaling is sinds de start van de liquidatie een totaalbedrag van EUR middels vijf distributies uitgekeerd. Dit komt overeen met EUR 23,72 per participatie. De volgende tabel geeft een overzicht van deze distributies (in euro s). Nr Datum Uitbetaling Per participatie 1 28-jan , jul , mei , dec , feb ,37 Totaal ,72 2. Verwachte uitbetalingen FCM is voornemens een distributie te maken indien voldoende liquiditeiten aanwezig zijn binnen het fonds in liquidatie. De minimale kaspositie voor een distributie bedraagt 5% exclusief een kasreserve van 2% van het fondskapitaal die wordt aangehouden ter dekking van toekomstige kosten. Op het moment van schrijven van deze rapportage,6 maart 2014, had het MNSF een kaspositie van 2% per de geschatte intrinsieke waarde per 31 december Wij hopen in de tweede helft van 2014 de volgende uitbetaling te kunnen maken. Dit is echter afhankelijk van de kasstromen die uit de onderliggende beleggingen vrijkomen. 3. Waarderingsmethodiek FCM heeft een waarderingsbeleid geformuleerd die eenduidig op alle Finles fondsen wordt toegepast. De waardering zal maandelijks plaatsvinden in samenspraak met de Administrateur (AssetCare) en Bewaarder van het fonds. De waarderingsmethodiek van FCM is als volgt: Methode A: Bloomberg: Als een onderliggende belegging is geregistreerd op Bloomberg dan wordt deze waardering gehanteerd. Methode B: Statements verstrekt door de administrateur van het fonds. De administrateur verstrekt maandelijks een statement van de holding. Dit statement wordt door AssetCare gehanteerd als input voor de bepaling van de intrinsieke waarde van de Finles fondsen. Meestentijds worden deze statements binnen 30 dagen na afloop van de maand ontvangen. Als voorwaarde wordt gesteld dat er een jaarrekening aanwezig is van het vorige boekjaar. Methode C: Indien geen Bloomberg registratie en statements beschikbaar zijn worden schattingen van de intrinsieke waarde van de onderliggende waarden, ontvangen van de fondsbeheerder van het fonds, gehanteerd. Zodra een statement wordt ontvangen wordt deze vergeleken met de eerder ontvangen schatting. Indien er een materiële afwijking is van de intrinsieke waarde van een Finles fonds wordt de intrinsieke waarde van het betreffende Finles fonds aangepast. Als voorwaarde wordt gesteld dat er een jaarrekening aanwezig is van het vorige boekjaar. Methode D: Dit betreft een specifieke waarderingsprocedure en vigeert voor specifieke onderliggende waarden die bijvoorbeeld in liquidatie zijn en waarvoor geen (onafhankelijke) waardering meer wordt afgegeven door de fondsbeheerder of administrateur van het fonds. Indien van toepassing dan wordt dit per onderliggend fonds toegelicht. Veelal houdt dit in dat er gebruik wordt gemaakt van de biedingen in de secundaire markt. 4. Beleggingen Fonds 1 AJW Het fonds maakte converteerbare leningen aan veelal publieke bedrijven. Na een bepaalde periode kon het fonds de lening (met een korting) converteren in aandelen. Daarna werd het aandeel direct verkocht. De resultaten van het fonds werden gegenereerd door: 1) de rente inkomsten en 2) de korting bij het converteren. Veelal waren deze converteerbare leningen gedekt door onderpand. Tijdens de kredietcrisis is het fonds in problemen gekomen toen de investeerders in het fonds hun verkooporders massaal indienden, de liquiditeit in de aandelen van de onderliggende bedrijven volledig opdroogde Rapportage ACF SP maart

3 en ook doordat de bedrijven geen alternatieve financieringsbronnen konden aanwenden. Begin 2009 heeft het fonds een reorganisatie doorgevoerd, waarbij de toenmalige fondsbeheerder gekozen heeft voor de B klasse. Deze hield in dat er tot 12,5% per kwartaal zou worden uitbetaald en dat de onderliggende portefeuille goed zou worden verzorgd. De realiteit was echter dat in de periode van 2009 tot 2011 slechts twee deeluitkeringen hebben plaatsgevonden van elk rond de 2% van de laatst bekende intrinsieke waarde. De activiteiten van de fondsbeheerder worden reeds geruime tijd onderzocht door de FBI en de SEC. Tot aanhouding of anderszins vervolging van de fondsbeheerder heeft dit nog niet geleid. Het fonds is sinds 2011 in liquidatie. PWC is aangesteld als de curator van het fonds. De portefeuille bestaat nagenoeg volledig uit zogenaamde penny stocks, dat wil zeggen aandelen die rond USD 0,01 of lager per aandeel noteren en waarin nauwelijks handel plaatsvindt. Een realisatie via de beurs is dus niet mogelijk. Het Liquidation Committee zoekt samen met de curator naar alternatieve oplossingen, maar het is zeer waarschijnlijk dat dit proces lange tijd gaat duren en naar verwachting zal slechts een zeer minimale opbrengst uit deze belegging komen. Op de secundaire markt, het handelsplatform voor illiquide geraakte alternatieve beleggingen, worden biedingen gedaan tussen de 1% en 2% van de laatst bekende intrinsieke waarde. Waarderingsmethodiek D De curator heeft juridische stappen ondernomen tegen de voormalige fondsbeheerder alsmede verschillende service providers van het fonds. Momenteel wordt door de curator overwogen om deze stappen te staken in ruil voor informatie van de voormalig fondsbeheerder met dien verstande dat in een later stadium alsnog juridische stappen kunnen worden ondernomen. De positie wordt gewaardeerd tegen de biedingsprijs op de secundaire markt. Wij verwachten vooralsnog niet dat deze positie meer gaat opleveren aangezien er geen handel in de penny stocks van deze bedrijven is. Finles heeft zitting in het liquidation committee om zo de liquidatie beter te kunnen overzien en ook invloed te kunnen uitoefenen op de liquidatie van het fonds. Fonds 2 Amincor Het fonds handelde met name in trade financing, maar kende ook andere vormen van asset based lending. Tijdens de kredietcrisis is het fonds in problemen gekomen toen de investeerders in het fonds hun verkooporders massaal indienden, de lenende partijen geen herfinanciering konden verkrijgen bij banken en andere kredietinstellingen. Hierdoor werd het fonds gedwongen onderpand over te nemen. Inmiddels zijn de onderpanden deels verkocht terwijl het resterende deel is overgebracht naar het bedrijf Amincor Inc. om te komen tot een bedrijf met 100% belangen in niet beursgenoteerde bedrijven. Het is het voornemen om dit fonds naar de beurs te brengen zodat het aandeel verhandelbaar wordt. Amincor Inc. heeft na een langdurige procedure in mei 2013 eindelijk de vergunning van de SEC ontvangen om beursgenoteerd te worden. Als laatste stap voor een beursgang dient Amincor goedkeuring te krijgen van FINRA. De fondsbeheerder had de verwachting uitgesproken dat de beursgang uiterlijk in het eerste kwartaal van 2013 zou plaatsvinden. Inmiddels heeft Amincor drie partijen aangesteld om een markt te maken voor de aandelen. Voordat het aandeel verhandeld kan worden moet de fondsbeheerder echter in het bezit zijn van een legal opinion waarop de fondsbeheerder in Rapportage ACF SP maart

4 Waarderingsmethodiek D afwachting is. Wij zijn uitermate ontevreden over de gang van zaken en de opgelopen vertraging in de beursgang van Amincor. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat de koers kort na de beursgang zeer sterk zal dalen omdat alle beleggers tegelijkertijd hun belegging zullen proberen te verkopen. Het bedrijf Amincor bestaat uit vier private equity posities te weten Tyree Holdings Corp. ( Environmental Quality Services, Inc. ( Baker's Pride, Inc. ( en Advanced Waste & Water Technology, Inc. ( De fondsbeheerder blijft onverminderd positief over de ontwikkelingen bij Baker s Pride. De collectieve prestaties van de bedrijven zijn echter overwegend negatief. Door de eigendomsstructuur van het bedrijf is zij verplicht ieder kwartaal een 10-Q formulier te deponeren bij de Amerikaanse beurswaakhond (SEC) waarin de balans en winst- & verliesrekening worden gerapporteerd. Deze rapporten laten vrijwel ieder kwartaal een verdere achteruitgang zien in de financiële situatie van het bedrijf. Amincor Inc. heeft na een langdurige procedure in mei 2013 eindelijk de vergunning van de SEC ontvangen voor een beursnotering. Op 5 september vond de eerste transactie in het aandeel plaats. Zoals verwacht is er zeer beperkte vraag naar de aandelen en zijn de volumes van de transacties die tot dusverre zijn gedaan dermate klein dat een verkoop van alle aandelen in de ACF SP portefeuille jarenlang zou duren. Sinds de beursgang zijn namelijk aandelen verhandeld terwijl het fonds in het bezit is van aandelen. Bovendien is de prijs inmiddels gedaald van $0,75 bij introductie naar $0,12 op 9 december 2013 toen de laatste transactie van 5,200 aandelen plaatsvond. Door de beperkte handel in het aandeel en het ontbreken van een prijs op de secundaire markt is besloten de positie per eind juli 2013 volledig af te waarderen binnen het ACF SP. Fonds 3 Discovery Global Citizens Fund Deze fondsbeheerder beheerde een emerging markets multi-strategy fund. Naast beursgenoteerde aandelen, belegde het fonds tevens in participatiemaatschappijen welke gestructureerd waren via side pockets. Momenteel bestaat de portefeuille uit acht beleggingen; een lening in een Boliviaans telecom bedrijf, een onroerend goed belegging in Odesa, en een portefeuille van zes middelgrote bedrijven, dat wil zeggen, bedrijven met een omzet tussen USD 100 miljoen en USD 1 miljard. Het fonds probeert de acht resterende posities tegen een redelijke marktprijs te verkopen. Uit het mandje van middelgrote bedrijven is een Pools IT bedrijf verreweg het meest waardevol. De fondsbeheerder heeft drie mogelijke kopers geïdentificeerd voor de belegging in het Poolse IT bedrijf. Helaas ondervindt het bedrijf last van de neergaande marktconjunctuur in Oost Europa. Een volgende uitkering valt samen met de verkoop van deze positie. Als gevolg van een succesvolle herstructurering van een lening van een bedrijf uit Bolivia heeft de fondsbeheerder een uitkering kunnen doen van ongeveer 10% van het fondsvermogen in het eerste kwartaal van De fondsbeheerder durft geen uitspraak te doen over de looptijd van de fondsafwikkeling maar verwacht dat alle posities uiterlijk binnen een termijn van drie jaren verkocht zullen zijn. Fonds 4 Firebird I & II De fondsbeheerder was een internationaal opererend Long/Short Equity Fund Rapportage ACF SP maart

5 met veelal exotische en door de tijd genomen bijzonder winstgevende posities. Toen de kredietcrisis uitbrak en veel beleggers tegelijkertijd hun verkoopopdrachten indienden, werd het fonds echter gedwongen aan- en verkoopmogelijkheden op te schorten vanwege het ontbreken van een voldoende liquide aandelenmarkt. De belegging van ACF SP bestaat uit een beleggingsfonds in liquidatie (Firebird I) en twee illiquide beleggingen die gestructureerd zijn via Side pockets (Firebird II). Firebird I De fondsbeheerder heeft meer dan 100% van de geschatte portefeuillewaarde per april 2009, wanneer de liquidatie van het fonds begon, kunnen uitkeren. De resterende posities hebben zeer beperkte verhandelbaarheid en worden ordentelijk geliquideerd zodra liquiditeit in de markt beschikbaar komt. Het fonds heeft ongeveer 20 resterende posities waarvan 6 beleggingen niet volledig zijn afgewaardeerd. Firebird I keerde in het eerste kwartaal van 2013 een bedrag uit van ongeveer 20% van het fondsvermogen. Verder vonden geen uitkeringen plaats. De fondsbeheerder verwacht alle posities per eind 2014 te zullen verkopen en hij lijkt eventueel bereid de resterende posities in zijn niet gesloten nieuwe fonds over te nemen zodra deze door groei van het nieuwe fonds klein genoeg zijn geworden. Hij durft geen uitspraak te doen over wanneer dit zou kunnen zijn. In de tweede helft van 2013 zijn de twee grootste fondsposities afgewaardeerd als het gevolg van aangepaste regelgeving in Mongolië. Door de wetwijziging is het zeer lastig om als buitenlandse belegger aandelen te verkopen aangezien vooraf goedkeuring moet worden verleend door het kabinet. De regelgeving had niet alleen een negatief effect op de verhandelbaarheid van de beleggingen maar ook op de markt als geheel door de afgenomen toegang tot de kapitaalmarkt. Firebird II De twee side pocket beleggingen bestaan ieder uit één illiquide positie. De side pockets zijn niet in liquidatie en derhalve niet gebonden aan een afwikkeldatum. Één van de posities is een belegging in de failliet verklaarde staatsobligaties van de Republiek van Nauru. De fondsbeheerder heeft recentelijk een rechtszaak in het Tokyo District Court gewonnen tegen de Republiek van Nauru. Nauru is niet binnen de beschikbare termijn in hoger beroep gegaan en dient nu het nominale bedrag plus misgelopen rente terug te betalen. De positie in de sidepocket van Firebird II is 90% lager gewaardeerd dan het bedrag dat volgens de uitspraak van de rechtszaak dient te worden terugbetaald. De fondsbeheerder heeft goede hoop dat deze claim te gelde zal worden gemaakt, maar de toekomst zal uitwijzen of en wanneer dit daadwerkelijk gebeurt. De tweede belegging betreft een zeer klein belang in het bedrijf Fluormin PLC. Het bedrijf is gefuseerd met Vanoil Energy. De fondsbeheerder hoopt deze positie binnenkort te gelde te maken maar durfde geen uitspraak te doen over de termijn waarop de positie mogelijk wordt verkocht. In 2013 vonden geen uitbetaling plaats uit de side pockets van Firebird II. Fonds 5 GO Capital Deze fondsbeheerder was een Nederlands Long/Short Equity Fund dat zich begin 2008 gedwongen zag om aan- en verkoopverzoeken op te schorten. De portefeuille van het fonds leek publiek te bekend te zijn geworden en de vrees bestond dat andere hedge fondsen massaal short posities zouden innemen in de long posities van het GO Capital Fund. Een belangrijk kenmerk van deze posities was dat dit veelal micro-cap aandelen betrof die Rapportage ACF SP maart

6 relatief slecht te verhandelen waren. Het fonds zou daarmee verkoopverzoeken van beleggers uitlokken en gedwongen worden om haar toch al sterk gezakte aandelen te verkopen (waarmee de oorspronkelijke tegenpartij hun posities met winst zouden kunnen gladstrijken). In 2009 heeft een drietal liquidatie-uitkeringen plaatsgevonden. Het totaal van deze uitkeringen komt overeen met circa 90% van de intrinsieke waarde van het fonds per 31 december Het fonds heeft twee resterende posities namelijk in een failliet verklaarde Duitse vliegtuigmotorbouwer en een grondstoffenbedrijf. Bovendien wordt een kaspositie aangehouden om een claim te kunnen voeren tegen de vliegtuigmotorbouwer, zonder de kans te lopen door de tegenpartij uitgerookt te worden gedurende die periode. Nadat de rechter op 12 juni jongstleden een voor het fonds gunstige uitspraak heeft gedaan stond het partijen vrij uiterlijk 12 juli 2013 beroep aan te tekenen bij de hogere regionale rechtbank van Hamburg. De veroordeelde partijen, accountantskantoor BDO en voormalig CEO de heer Frank Thielert hebben beroep aangetekend tegen de uitspraak. Ook het fonds (GO Capital) heeft hoger beroep aangetekend. Vervolgens zijn op 12 september alle motivaties van partijen door middel van verweerschriften door de rechtbank ontvangen. Hierna heeft de rechtbank partijen tot 26 november 2013 de gelegenheid gegeven om op deze verweerschriften te reageren. Deze termijn is vervolgens in het vierde kwartaal door de rechter verlengd tot 26 januari De verwachting is dat de tweede fase van deze procedure twee à drie jaar in beslag zou kunnen nemen. Vervolgens is het mogelijk in een derde en laatste fase tegen de uitspraak van de tweede fase bij het hoogste Duitse gerechtshof beroep aan te tekenen. Daardoor zou de lopende procedure tot definitieve afronding mogelijkerwijs nog enkele jaren kunnen duren. GO Capital heeft de positie van de Thielert claim gewaardeerd op nihil en heeft daarnaast in haar jaarrapport een liquidatievoorziening opgenomen om de Thielert claim voort te zetten. ACF SP heeft haar positie in GO Capital gewaardeerd na aftrek van de liquidatievoorziening. Deze boekhoudkundige waardering zal geen invloed hebben op de uitkering die in de toekomst mogelijk ten deel valt aan het ACF SP. Fonds 6 Greater Europe Deep Value I Deze beleggingen betreffen twee fondsen van dezelfde fondsbeheerder. Beide fondsen waren oorspronkelijk gestructureerd als twee closed-end fondsen die belegden in minder liquide Russische effecten. Beide fondsen hadden bij oprichting een einddatum gepland van 31 juli Aangezien beide fondsen nog een aantal moeilijk te verkopen posities bezaten ten tijde van de officiële einddatum, heeft de manager, na toestemming van meer dan 80% van de aandeelhouders, besloten de illiquide beleggingen in de portefeuille over te zetten naar een zogenaamde Special Purpose Vehicle welke door de tijd te gelde zal worden gemaakt. Fonds I De SPV bestaat uit drie onroerend goed beleggingen en één private equity positie. Alle beleggingen kunnen worden aangemerkt als zeer illiquide en naar verwachting zal het nog enkele jaren duren voordat de gehele portefeuille verkocht zal worden. In het vierde kwartaal heeft de fondsbeheerder positieve stappen gezet in de verkoop van de grootste fondspositie (ongeveer 52% van het totale fondsvermogen). De fondsbeheerder is hoopvol dat deze positie in het eerste kwartaal van 2014 zal worden verkocht, maar op basis van haar ervaring waarschuwt zij beleggers dat de transactie op het laatste moment kan afketsen. Indien de transactie toch doorgang vindt, verwachten wij zoals gezegd een uitbetaling van ongeveer de helft van de huidige fondsomvang. Rapportage ACF SP maart

7 Fonds II In december 2012 heeft de fondsbeheerder een rechtszaak verloren van een belegger die in beroep ging tegen de voorgestelde fondswijziging met als gevolg dat de fondsbeheerder door een curator is vervangen. Deloitte LLP is aangesteld als curator om de verdere afwikkeling van het fonds te begeleiden. Op dit moment is Deloitte druk bezig met het inventariseren van de portefeuille en het overwegen van de mogelijke verkoopstrategieën. Deze uitkomst zal vermoedelijk leiden tot een snellere afwikkeling van de liquidatie met mogelijke waardedalingen tot gevolg. De curator is door de gevoeligheid van de verkooptransacties beperkt in haar informatieverschaffing over de status van de onderhandelingen met potentiële kopers van de drie overgebleven private equity posities. In ieder geval heeft de liquidator enkele partijen gevonden met verregaande interesse voor de koop van de restposities, maar deze interesse heeft helaas nog niet tot een concrete verkoop geleid. De curator heeft in juni 2013 haar ambitie uitgesproken de resterende posities binnen een tijdsbestek van 12 maanden te willen verkopen, maar durft geen exacte uitspraken te doen over de realisaties van de verkopen en de timing van de volgende kasdistributie. Fonds 7 Marathon Structured Finance De SPV bestaan uit Structured Finance posities en andere soorten private instrumenten zoals private leningen en participatiemaatschappijen. Het fonds is nagenoeg volledig geliquideerd. Het fonds heeft nog vier grote en vier kleine posities. Ongeveer de helft van de portefeuille is belegd in één CDO. Deze belegging levert maandelijks een positieve kasstroom op, maar blijkt onmogelijk tegen een redelijke prijs te verkopen. De beheerder denkt deze positie uiterlijk eind volgend jaar te kunnen sluiten. De overige beleggingen betreffen veelal leningen die aflopen in 2014 en In 2013 vonden twee uitkeringen plaats. Fonds 8 Medley De fondsbeheerder hanteerde een Asset Backed Lending strategie. Het fonds bood private leningen aan veelal Amerikaanse bedrijven. Dit kapitaal werd met name gebruikt als werkkapitaal. Alle leningen werden gedaan tegen onderpand waarbij het project of bedrijf dikwijls als onderpand diende. Tijdens de kredietcrisis is het fonds in de problemen gekomen toen investeerders massaal hun verkooporders indienden, de lenende partijen geen herfinanciering bij banken en andere kredietinstellingen konden verkrijgen, of dat bedrijven onvoldoende winstgevend waren om de leningen af te lossen. Hierdoor werd het fonds gedwongen onderpand over te nemen en deze zelf in de markt te verkopen. Gedurende het jaar is de fondsbeheerder in staat geweest een aantal onderliggende posities te verkopen en de opbrengsten daarvan te distribueren aan de investeerders. Het fonds kreeg in 2013 te maken met een aantal afwaarderingen op onderliggende posities. Dit is mede het gevolg van een daling van de voorziene inkomsten bij een aantal onderliggende posities van het fonds. De resterende portefeuille bestaat uit 22 beleggingen. De fondsbeheerder is momenteel in gesprek met een aantal potentiële kopers van een aantal onderliggende posities. Medley heeft in 2013 ongeveer EUR middels drie distributies uitgekeerd aan het ACF SP. Rapportage ACF SP maart

8 Fonds 9 Whitecap Whitecap belegde direct en indirect in structured finance posities zoals Asset- Backed Loans, Commercial & Consumer Receivables, Inventory, Purchase Order Financings, Commercial & Industrial Loans, Convertible Debentures, Loan Securitizations, Preferred Stock, en Structured Cash Flow products. Sinds de start van de liquidatie is ruim 80% van de posities verkocht. Er zijn nog vijf resterende posities. De fondsbeheerder verwacht voorlopig geen uitbetalingen te kunnen doen maar is positief gestemd over de economische ontwikkelingen van haar beleggingen. De beheerder heeft in 2013 één uitbetaling gedaan van ongeveer 8% van het fondsvermogen. Aansprakelijkheid Finles Capital Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beslissingen met betrekking tot de Accenta fondsen die in het verleden zijn genomen. Finles is slechts verantwoordelijk voor een ordentelijke liquidatie van de Accenta fondsen vanaf het moment van overname van het beheer van de Accenta fondsen op 15 juni Finles Capital Management kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige en/of onjuiste informatie die ontvangen is van derde partijen en die gebruikt is als basis voor de rapportages en waarderingen met betrekking tot de Accenta fondsen. Finles Capital Management kan eveneens geen uitspraken doen over de hoogte van de daadwerkelijke toekomstige uitkeringen van onderliggende posities van de Accenta fondsen tot het moment dat deze uitkeringen daadwerkelijk zijn ontvangen door de Accenta fondsen. Finles Capital Management kan evenmin garanties geven met betrekking tot de daadwerkelijke inbaarheid van deze uitkeringen. Finles Capital Management kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden over de uiteindelijke opbrengsten van de beleggingen. Rapportage ACF SP maart

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : 26 februari 2015 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2014 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : 27 november 2013 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q3 2013 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : december 2016 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q3 2016 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : september 2015 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q2 2015 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : 8 maart 2012 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2012 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : september 2016 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q2 2016 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF per

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : juni 2017 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q1 2017 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF per 31

Nadere informatie

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd.

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd. Update Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Datum : 2 september 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Introductie De koers van het Finles Multi Strategy

Nadere informatie

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%.

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%. Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2015 De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%. Gevoerd beleggingsbeleid 2015 Het beleggingsbeleid in 2015 is

Nadere informatie

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd.

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd. Update Subfonds Finles Collectief eheer I.L. Datum : 2 september 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Subfonds Finles Collectief eheer I.L. Introductie Het Subfonds Finles Collectief eheer I.L.

Nadere informatie

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%.

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%. Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2014 Datum : 13 maart 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : 23 augustus 2013 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q2 2013 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : 8 maart 2013 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2012 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF per

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : 21 december 2012 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q3 2012 Rendement De geschatte intrinsieke waarde per eind september

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Q2 2012

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Q2 2012 Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Q2 2012 Datum : 9 november 2012 Door : Directie Finles N.V. 1. Inleiding De Accenta fondsen zijn in de problemen gekomen door de kredietcrises in 2008 waarbij

Nadere informatie

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management ACCENTA PARTICIPANTENVERGADERING TE UTRECHT OP 5 OKTOBER 2012 AGENDA 1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management 2. Werkzaamheden tot nu toe en toelichting

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

De vergadering wordt, bij afwezigheid van participanten, schriftelijk afgedaan.

De vergadering wordt, bij afwezigheid van participanten, schriftelijk afgedaan. xxx Naarden, 20 januari 2012 Betreft: Notulen participantenvergadering Titans Fund i.l. 13 januari 2012 Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 13 januari 2012 Aanvang: 14:00

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

participantenvergadering Titans Fund i.l Programma:

participantenvergadering Titans Fund i.l Programma: Programma: 13:00 uur: Opening door de voorzitter 13:05 uur: Reconstructie van de gebeurtenissen 13:30 uur: Voorstel voor nieuwe vergoedingen 13:45 uur: Bespreking huidige posities Titans Fund en mogelijkheden

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Geachte participant van het Titans Fund, Sinds de start van het Titans Fund in 2007 is er veel gebeurd. Er is een crisis ontstaan

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 2 Vergelijkend overzicht 3 3 Verslag van de Beheerder 4 4 Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2014 4.1 Resultaat Finles Multi Strategy Hedge Fund

Nadere informatie

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.nl Assurance-rapport bij Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Q2 2012

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 2 Vergelijkend overzicht 3 3 Verslag van de Beheerder 4 4 Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2013 4.1 Resultaat Finles Multi Strategy Hedge Fund

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013

Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013 Xxxxx Xxxxxx xxxxx Naarden, 11 maart 2013 Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013 Geachte participant van het Titans Fund i.l., Zoals u ongetwijfeld weet is het Titans

Nadere informatie

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310 Titans Fund i.l.: -3,42% in juli 2011 Algemene marktontwikkelingen in juli 2011 Juli was de vierde zwakke beursmaand op een rij, althans voor aandelen. Ook vastgoed had het moeilijk, grondstoffen en obligaties

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Algemene ontwikkelingen in september 2011 September liet voor de aandelenmarkten een verdere daling zien, al nam de dalingssnelheid af ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds 19 mei 2016 0 Ambities 2015 Meest duurzame kantorenvastgoedfonds GRESB Green Star Handhaven hoge bezettingsgraad (> 95%) 93,4% Goede gemiddelde looptijd

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 1 Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 11 augustus 2010 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Dexior Financial B.V. ("Dexior") : 09/485 F Datum uitspraak : Surseance van betaling:

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012 Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012 Algemene marktontwikkelingen in april 2012 De maand april laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de meeste beleggingscategorieën een pas op de plaats maakten.

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Financiering van maatschappelijk vastgoed

Financiering van maatschappelijk vastgoed van maatschappelijk vastgoed Naar nieuwe vormen van financiering? Arie van Oord KMVG Congres, 19 april 2011 BNG en maatschappelijk vastgoed Klantgroepen Gemeenten Woningcorporaties Zorginstellingen Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2010 Hoog dividend als alternatief voor obligaties De grote problemen die zijn ontstaan bij de banken tijdens de kredietcrisis, scheppen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1 Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven 24 september 2013 1 1 1 Inhoud Alternatieve vormen van financiering Een Europese Private Placement? Financiering van NPEX Contact: Victor Meijer (victor.meijer@nibc.com)

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 12 december 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen FEB/2011 MAAND Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Kerncijfers... 3 1.1. Dekkingsgraad... 3 1.2. Rendement... 4 1.3. Vermogensmutaties...

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie