DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING"

Transcriptie

1 DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei Antwerpen Deze samenvatting mag enkel worden gelezen als een inleiding op het prospectus. Aspa kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze samenvatting tenzij de inhoud ervan misleidend, onjuist of tegenstrijdig zou zijn in vergelijking met de andere delen van het prospectus. Indien door een belegger een juridische procedure met betrekking tot de in dit prospectus opgenomen gegevens wordt ingeleid, kan de eisende belegger, overeenkomstig de vigerende wetgeving van de plaats waar de vordering wordt ingesteld, worden genoodzaakt de vertaalkosten van het prospectus voor zijn rekening te nemen voordat de juridische procedure een aanvang neemt. Elke beslissing om te beleggen in de Certificaten moet worden gebaseerd op een exhaustief onderzoek van het volledige prospectus door de belegger. DE BELEGGING IN DE CERTIFICATEN HEEFT EEN RISICOGEHALTE. Aan een belegging in de Certificaten die beschreven wordt in dit prospectus zijn risico s verbonden. Alvorens een investering te doen in de Certificaten, moeten kandidaat investeerders het gehele prospectus aandachtig lezen en bijzondere aandacht geven aan de risicofactoren die in deze samenvatting opgesomd zijn en verder beschreven worden in hoofdstuk 1 "Risicofactoren" van zowel de verrichtingsnota, als het registratiedocument. De Certificaten behoren tot risicoklasse 2 op een schaal van risicoklasse 0 (laag risico) tot risicoklasse 6 (hoog risico). 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 Aard van de samenvatting Waarschuwing Risicofactoren Algemeen Risicofactoren eigen aan de Certificaten Risicofactoren eigen aan de emittent en de garant Inlichtingen betreffende de activiteiten van Aspa en BVg Inlichtingen over het aanbod Vooropgesteld tijdschema Kerncijfers Aspa (geconsolideerd) BVg (geconsolideerd) Aandeelhouders en bestuurders Aspa BVg Documenten toegankelijk voor het publiek...16 Verrichtingsnota... p. 1 tot en met p. 16 Registratiedocument voor de emittent, Aspa... p. 1 tot en met p. 251 Minimale informatievereisten over de garantie verstrekt door BVg...p. 1 tot en met p

3 1 Aard van de samenvatting Waarschuwing De samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het volledige prospectus betreffende de doorlopende openbare uitgifte van achtergestelde certificaten door Argenta Spaarbank nv (hierna Aspa), als emittent, en Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv (hierna BVg), als garant (hierna de Certificaten). Ze bevat geselecteerde informatie over de uitgifte van de Certificaten, de emittent en de garant. Het volledige prospectus bestaat uit: (i) het registratiedocument met daarin gegevens over de uitgevende instelling, Aspa, met inbegrip van de risicofactoren die eigen zijn aan Aspa, (ii) de minimale informatievereisten over de garant, met inbegrip van de risicofactoren die eigen zijn aan de garant, BVg, (iii) de verrichtingsnota betreffende de Certificaten, met inbegrip van de risicofactoren die eigen zijn aan de Certificaten uitgegeven onder dit prospectus, en (iv) deze samenvatting, met inbegrip van een gedetailleerde inhoudsopgave. Het volledige prospectus is gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op 7 december 2010 overeenkomstig artikel 32 van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (hierna de Prospectuswet). Deze goedkeuring houdt geenszins een beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de onderhavige verrichting, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. Het volledige prospectus is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft, de Prospectuswet en de uitvoeringsbesluiten van de Prospectuswet. Het volledige prospectus wordt uitgegeven in de Nederlandse en in de Franse taal. In geval van verschillen tussen de Nederlandse versie van het Prospectus en de Franse versie van het Prospectus, primeert de Nederlandse versie van het Prospectus. De belegger dient, alvorens in te tekenen op het Certificaat, de volgende documenten te raadplegen: het volledige prospectus, en meer in het bijzonder de bepalingen inzake het achtergesteld karakter en de risicofactoren van het Certificaat in de verrichtingsnota, het registratiedocument en de minimale informatievereisten betreffende de garant. In geval van twijfel over de inhoud of de betekenis van informatie opgenomen in het volledige prospectus, dienen potentiële beleggers een bevoegd of professioneel persoon te consulteren die gespecialiseerd is in advies op het gebied van verwerving van financiële instrumenten. Het volledige prospectus is gratis ter beschikking in de vorm van een drukwerk op de maatschappelijke zetel en in ieder agentschap van Aspa, in elektronische vorm op de website van Argenta (raadpleegbaar via: of kan telefonisch aangevraagd worden op het nummer 03/

4 Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het prospectus bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt, moet de belegger die als eiser optreedt, volgens de nationale wetgeving van de EU-lidstaat waar de rechtbank is gelegen, eventueel de kosten voor de vertaling van het prospectus dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Voor deze samenvatting is Aspa, vertegenwoordigd door haar directiecomité, verantwoordelijk. Aspa zal evenwel geen aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de samenvatting, inclusief de vertaling ervan, behalve als de inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen. 2 Risicofactoren 2.1 Algemeen De risico s die door de potentiële beleggers dienen te worden afgewogen alvorens hun investeringsbeslissing te nemen, zijn in detail opgenomen onder hoofdstuk 1 Risicofactoren van de Certificaten van de verrichtingsnota, onder hoofdstuk 1 Risicofactoren eigen aan Aspa van het registratiedocument over de emittent, en onder hoofdstuk 1 Risicofactoren eigen aan BVg van de minimale informatievereisten over de garantie verstrekt door BVg m.b.t. de Certificaten. 2.2 Risicofactoren eigen aan de Certificaten Het risico eigen aan de Certificaten betreft de terugbetalingscapaciteit van de emittent, Aspa en de garant, BVg. De terugbetalingscapaciteit wordt beïnvloed door de risicofactoren eigen aan Aspa en BVg. Alvorens een investering te doen in de Certificaten, moeten kandidaat investeerders het gehele prospectus aandachtig lezen en bijzondere aandacht geven aan de risicofactoren die in deze samenvatting opgesomd zijn en verder beschreven worden in hoofdstuk 1 "Risicofactoren" van zowel het registratiedocument, als de minimale informatievereisten over de garantie. Er zijn geen andere risicofactoren (dan de terugbetalingscapaciteit van Aspa en BVg) die van wezenlijk belang zijn voor de beoordeling van het Certificaat dat wordt aangeboden, indien dit Certificaat wordt aangehouden tot de eindvervaldag. Het Certificaat dat door Aspa wordt uitgegeven, is een achtergesteld certificaat. Achtergesteld of achterstelling betekent dat in situaties van samenloop van alle schuldeisers op het gehele vermogen van Aspa, met name bij haar faillissement, aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie (al dan niet door minnelijk akkoord), of vrijwillige of gedwongen vereffening, de achtergestelde schuldeiser onherroepelijk afstand doet van zijn recht op gelijke behandeling ten opzichte van de andere nietbevoorrechte schuldeisers. De achtergestelde schuldeiser aanvaardt, met andere woorden, dat Aspa, in diezelfde situaties van samenloop, slechts verplicht is de achtergestelde schuldeiser de hoofdsom en eventuele opbrengsten uit het Certificaat te betalen nadat vooraf alle andere schuldeisers zijn betaald of de nodige sommen hiertoe in consignatie zijn gegeven. Met alle andere schuldeisers worden bedoeld alle bevoorrechte en nietbevoorrechte schuldeisers, ander dan de achtergestelde schuldeiser(s) ongeacht of hun vordering reeds bestond op het ogenblik van het sluiten van deze overeenkomst, 4

5 dan wel later is ontstaan en ongeacht of hun vordering een welbepaalde termijn heeft dan wel van onbepaalde duur is. Het Certificaat wordt niet gedekt door de depositobeschermingsregeling. Dit betekent dat het Certificaat niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten zoals opgericht bij wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten, en evenmin wordt gedekt door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen, opgericht overeenkomstig artikel 5 van koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito s en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Daarom zal de tegenwaarde van het Certificaat in geval van in gebreke blijven van Aspa (door faillissement, gerechtelijke reorganisatie (al dan niet door minnelijk akkoord), of anderszins) niet door het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten of het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen worden terugbetaald. De garantstelling door BVg is eveneens op achtergestelde basis aangegaan. 2.3 Risicofactoren eigen aan de emittent en de garant De hiernavolgende risico s, die in detail beschreven worden in het registratiedocument met daarin gegevens over de uitgevende instelling, Aspa, en de minimale informatievereisten over de garant, BVg, zijn de voornaamste risico s in verband met een investering in het Certificaat, omdat zij de terugbetalingscapaciteit van Aspa en/of BVg zouden kunnen beïnvloeden: - Marktrisico (het renterisico, het valutarisico, en de overige prijsrisico s). - Risico s verbonden aan de beperkte geografische spreiding van de bedrijfsactiviteiten (Benelux) en de concurrentie. - Kredietrisico. - Liquiditeitsrisico. - Operationeel risico. - Verzekeringsrisico. - Strategisch risico. - Business risico. - Reputatierisico. - Risico s verbonden aan schuldfinanciering. - Risico s verbonden aan wijzigingen in de wet- en regelgeving. 5

6 Deze risico s worden ondervangen door een geïntegreerd risicobeheer. Er bestaan uiteraard steeds elementen waar Argenta groep weinig tot geen invloed op heeft zoals de algemene politieke en economische situatie (met inbegrip van een algemene crisis op de financiële markten), het vertrouwen van de consumenten, natuurrampen of een terroristische aanslag, e.a. 3 Inlichtingen betreffende de activiteiten van Aspa en BVg BVg is de beleidsholding van de Argenta groep, waarvan de operationele activiteiten beperkt zijn tot een aantal zgn. transversale risicofuncties op groepsniveau (interne audit, interne controle, compliance, groepsrisicobeheer). Aspa is een dochtervennootschap van BVg en heeft het statuut van een Belgische kredietinstelling. BVg consolideert de verzekeringsactiviteiten van haar dochtervennootschap Aras en de bancaire activiteiten van haar dochtervennootschap Aspa. De verzekeringsactiviteiten behelzen zowel de sector van de levensverzekeringen als de sector van de niet-leven of schadeverzekeringen (in het bijzonder autoverzekeringen, burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, brand, hospitalisatieverzekering). De bancaire activiteiten concentreren zich voornamelijk rond enerzijds het aantrekken van gelden in de retailmarkt onder de vorm van spaarrekeningen, zichtrekeningen, kasbons en obligaties en anderzijds het herplaatsen van deze gelden in hypothecaire leningen. Naast haar klassieke bancaire activiteiten heeft Aspa een strategische keuze gemaakt voor de verkoop van producten die fee income genereren. Deze vierde activiteitenpijler, beleggen, moet naast de pijlers verzekeren, kredieten, sparen en betalen binnen de Argenta groep een grotere diversificatie van de gegenereerde winst tot stand brengen. De belangrijkste geografische markten, waarin de Argenta groep actief is, zijn België, Nederland en Luxemburg. 4 Inlichtingen over het aanbod De door Aspa beoogde uitgifte is een doorlopende uitgifte van de Certificaten zonder vooraf bepaald maximum bedrag. Het directiecomité van Aspa kan evenwel op ieder ogenblik de uitgifte afsluiten, of de uitgifte voor een bepaalde looptijd afsluiten. Het directiecomité van Aspa heeft tevens het recht een inschrijving te annuleren indien voor de betaaldatum ervan omstandigheden (gebeurtenissen van wettelijke, monetaire, economische, militaire, politieke of sociale aard in België of het buitenland) de uitgifte ernstig zouden bemoeilijken of onmogelijk maken. Onderstaand schema is een samenvatting van enkele van de voornaamste modaliteiten van de openbare uitgifte van deze Certificaten. Een beslissing van de belegger om in te schrijven op dit Certificaat mag evenwel enkel gebaseerd zijn op de bestudering van het volledige prospectus. Emittent Garant op achtergestelde basis Argenta Spaarbank nv Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 6

7 Financiële Dienst Aangeboden Certificaat Aangeboden looptijd Coupon Argenta Spaarbank nv Achtergesteld certificaat in gedematerialiseerde vorm 5 jaar Uitgifteprijs 100% Zie voor een overzicht van de toepasselijke couponbedragen de meest recente versie van de tarieflijst die beschikbaar is in ieder agentschap van Aspa alsook op de webstek www. argenta.be. Intekeningsperiode Schorsing, heropening, intrekking Toewijzing van de Aandelen doorlopend Er is geen maximum bedrag van het aanbod van de Certificaten bepaald. Wel is het de intentie van het directiecomité van Aspa om onverminderd de mogelijkheid het aanbod nadien te heropenen het aanbod te schorsen op 30 juni 2011 of zodra een totaalbedrag van ,00 EUR (bijkomend) is onderschreven na 9 december Nadien kan het directiecomité van Aspa de uitgifte te allen tijde heropenen om bijkomende gelden op te halen en derwijze fondsen te genereren ten behoeve van Aspa, indien het directiecomité van Aspa dit opportuun zou vinden, zoals bijvoorbeeld wanneer er zich bij Aspa bijzondere groei- of investeringmogelijkheden zouden voordoen. Aspa behoudt zich daarenboven uitdrukkelijk het recht voor om het aanbod van de Certificaten te allen tijde in te trekken of op te schorten indien zich een gebeurtenis zou voordoen waarvan Argen- Co redelijkerwijze vindt dat deze gebeurtenis een belangrijke impact kan hebben op de voorwaarden van de openstelling van het aanbod. Aan elke gemandateerde agent werd door Aspa een quotum Certificaten toegewezen. De gemandateerde agenten zullen de kandidaat-certificaathouders registreren in de volgorde van hun intekening (op een first come, first served basis) en de Certificaten zullen hen in deze volgorde worden toegewezen. Wanneer bij een bepaalde gemandateerde agent het hem toegewezen quotum volledig onderschreven is, kunnen er via 7

8 Betaaldatum Coupures Kosten Roerende voorheffing deze gemandateerde agenten geen verdere intekeningen gebeuren tot de aanvang van de inschrijvingsperiode buiten quota, die zal lopen vanaf 1 maart Bij inschrijving Minimuminleg: 100 EURO doch zonder vast bedrag voor de coupures. Aspa kan steeds beslissen om de minimumleg al dan niet tijdelijk te verhogen. Er zijn geen kosten bij intekening noch bij de terugbetaling. Bij uitbetaling van de rente zal Aspa of haar financieel agent, de Belgische roerende voorheffing inhouden (momenteel 15%). Vrijstelling van roerende voorheffing is mogelijk mits voldaan is aan een aantal voorwaarden die worden omschreven in de verrichtingsnota met betrekking tot de uitgifte. Aspa heeft in december 2009 bevestiging gekregen van de kredietbeoordelaar Standard & Poor s van haar credit ratings BBB+/A-2 (met negative outlook). 5 Vooropgesteld tijdschema De voornaamste stappen van het tijdschema van de aanbieding zijn de volgende: 8 december 2010: publicatie van het Prospectus op de website van Aspa (www.argenta.be); 9 december 2010, om 9 uur (Belgische tijd): begindatum van de inschrijvingsperiode binnen quota (zie verder in sectie 5.4.); 1 maart 2011, om 9 uur (Belgische tijd): begindatum van de inschrijvingsperiode buiten quota (zie verder in sectie 5.4.); 30 juni 2011, om 16 uur (Belgische tijd): datum van vooropgestelde schorsing van de inschrijvingsperiode (indien niet vroeger geschorst of ingetrokken); Het directiecomité van Aspa behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik het aanbod te heropenen zolang er een geldig prospectus is. 8

9 6 Kerncijfers 6.1 Aspa (geconsolideerd) KENGETALLEN BANKPOOL (IFRS) kengetallen bankpool IFRS 30/06/ /12/ /12/ /12/2007 geconsolideerd in Euro Balanstotaal , , , ,35 Voor verkoop beschikbare financiële activa , , , ,89 Leningen en vorderingen op KI , , , ,17 Leningen en vorderingen op andere cliënten , , , ,47 - Aspa , , , ,53 - CBHK , , , ,85 - Nederland , , , ,74 - Duitsland 529,47 557,67 528,77 485,01 - niet-hypothecair , , , ,92 - andere , , , ,72 - prorata's 2.712, , , ,72 Deposito's van Kredietinstellingen , , , ,24 Aangetrokken gelden , , , ,43 - deposito's , , , ,09 - zichtdeposito's , , , ,60 - deposito's met vaste looptijd , , , ,61 - gereglementeerde spaardeposito's , , , ,69 - overige deposito's , , , ,20 - in schuldbewijzen belichaamde schulden , , , ,14 - kasbons , , , ,93 - obligaties , , , ,22 - achtergestelde verplichtingen , , , ,19 - achtergestelde leningen , , , ,16 - Tier , , , ,03 Eigen vermogen , , , ,79 Eigen vermogen/balanstotaal 2,89% 2,82% 2,45% 2,28% Rentemarge 0,84% 0,70% 0,88% 1,02% Nettorendement eigen vermogen 14,98% 9,24% 12,61% 13,59% Risk Asset ratio 15,17% 14,66% 15,43% 12,60% Gearing ratio 3,27% 3,44% 3,84% 3,69% Tier-1 ratio 11,56% 10,97% 10,55% 8,43% Cost/income ratio 56,68% 64,75% 72,40% 63,09% 9

10 GECONSOLIDEERDE RESULTATENVERWERKING kengetallen bankpool (IFRS) 30/06/ /12/ /12/ /12/2007 geconsolideerd in Euro Nettorentebaten (incl dividenden) , , , ,97 Nettobaten uit provisies en vergoedingen , , , ,16 (Gereal.) winsten en verliezen op activa , , , ,67 Andere netto exploitatiekosten 2.633, , , ,02 FINANCIEEL EN EXPLOITATIERESULTAAT , , , ,16 Administratiekosten , , , ,15 Afschrijvingen , , , ,93 Voorzieningen en bijkomende waardevermind. -543, , , ,51 BRUTOWINST , , , ,57 Winstbelasting , , , ,81 Minderheidsbelang -11,87-11, ,81 NETTOWINST , , , ,95 10

11 6.2 BVg (geconsolideerd) KENGETALLEN BVG kengetallen consolidatie Bvg 30/06/ /12/ /12/ /12/2007 geconsolideerd in Euro Balanstotaal , , , ,57 Kredieten partikuliere markt , , , ,38 a. met hypothecaire waarborg , , , ,77 - België , , , ,04 - Nederland , , , ,75 - Duitsland 487,43 515,63 486,74 442,97 b. zonder hypothecaire waarborg , , , ,92 c. andere , , , ,69 Kredieten geld- en kapitaalmarkt , , , ,60 a. kredieten aan kredietinstellingen , , , ,38 b. kredieten aan de overheid , , , ,09 c. kredieten aan andere emittenten , , , ,14 Spaarinlagen (3) + wiskundige reserves verzekeringsbons (5) , , , ,39 Algemeen totaal der ingezamelde gelden van het publiek (2) , , , ,10 a. totaal der klassieke spaarinlagen (3) , , , ,85 - girorekening , , , ,84 - internet , , , ,92 - spaarrekening - fiscaal vrijgesteld , , , ,90 - maxirekening - fiscaal vrijgesteld , , , ,23 - groeirekening , , , ,62 - e-spaar , , , ,12 - spa Nederland , , , ,40 - spaarrekening - met RV (golden) , , , ,40 - speciale plaatsingen , , , ,69 - kasbons , , , ,05 - achtergesteld certificaat , , , ,52 - onderhandse + achterg. leningen , , , ,59 - andere + prorata's , , , ,57 b. totaal der collectieve beleggingen (4) , , , ,26 - Argenta Fund , , , ,11 - arpe , , , ,80 - Fund of funds ,96 0,00 0,00 0,00 - fondsen van derden , , , ,35 - Carmignac , , , Gestructureerde obligaties , , , Edram 64,35 0,00 0,00 0,00 c. totaal der ingezamelde gelden 'leven' (5) , , , ,22 - tak 21: Wiskundige reserves België , , , ,28 - gemengde, SSV, TVO , , , ,67 - pension life , , , ,79 - universal life , , , ,29 - kindersparen , , , ,73 - pensioensparen (UKMT) , , , ,72 - kapitaal plus , , , ,22 - bons (verzekeringsbons) , , , ,85 - tak 21: Wiskundige reserves Luxemburg: bons , , , ,68 - tak 23: Wiskundige reserves , , , ,94 - spaarhypotheken , , , ,31 Wiskundige en technische reserves (5) , ,14 a. wiskundige , ,41 * leven: totaal van gemengde, SSV, TVO enz , ,91 * enkel verzekeringsbons , ,50 b. technische , ,74 Premie-incasso verzekeringen (5) , , , ,72 a. leven , , , ,94 * leven: totaal van gemengde, SSV, TVO enz , , , ,12 - leven: gemengde, SSV, TVO , , , ,12 - leven: pension life , , , ,21 - leven: universal life 1.742, , , ,28 - leven: kindersparen 902, , , ,25 - leven: pensioensparen (UKMT) 353, , , ,24 - leven: kapitaal plus 7.726, , , ,30 - leven: tak , , , ,71 11

12 * verzekeringsbons , , , ,96 * spaarhypotheken , , , ,86 b. varia , , , ,78 * auto , , , ,59 * brand 6.438, , , ,73 * hospitalisatie , , , ,13 * familiale 1.225, , , ,17 * andere 2,01 6,44 7 8,17 Boekhoudkundig eigen vermogen volgens balans , , , ,57 Reglementair eigen vermogen in brede zin , , , ,02 Winst (na belastingen) , , , ,40 Winst (op jaarbasis) in % eigen vermogen (rendement ROE): totale annualisering 13,38% 8,06% 5,53% 12,28% ROE annualisering excl. uitz. elementen (meerwaarden) 10,07% 8,06% 5,53% 12,28% Cash flow (6) , , , ,68 Cash flow (op jaarbasis) in % eigen vermogen 18,70% 11,71% , ,68 Risk asset ratio (7) 15,28% 13,85% 15,19% 12,69% Gearing ratio (8) 3,67% 3,53% 10,31% 8,48% Tier1 11,75% 10,24% 40,55% 39,95% Cost-income ratio CBFA 66,89% 68,23% 65,03% 66,64% Rente- en verzekeringsmarge: op totale eindbalans 0,95% 0,74% 1,30% 1,20% Rente- en verzekeringsmarge: op gemidd. rentedragende activa en passiva 0,86% 0,63% 1,20% 1,18% Verkoopspunten in eenheden Medewerkers in eenheden a. op de zetels * België * Luxemburg b. in de agentschappen (zelfstandigen of medewerkers bij dezen) (2) het totaal der ingezamelde gelden van het publiek (excl dubbeltelling tak23, reeds inbegrepen in de fondsen) (3) het betreft hier de schulden aan kliënten (exclusief w iskundige en technische reserves en het aandeel herverzekeraar in de technische reserves), de in schuldbew ijzen belichaamde schulden of kasbons en de achtergestelde schulden (4) op basis marktw aarde: laatste inventarisw aarde van het kw artaal x netto aantal deelbew ijzen in omloop laatste w eek van het kw artaal (5) het betreft de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen Aras/Argenta Life Lux en Argenta life Nl. Incasso hospitalisatieverzekering w ordt als verdiende premie w eergegeven (6) het betreft de somvan de w inst na belastingen en alle afschrijvingen, voorzieningen en w aardeverminderingen, en de terugnamen, evenals de toevoeging aan het fonds voor bankrisico's, volgens de resultatenrekening (7) eigen vermogen brede zin / gew ogen risicovolume (8) eigen vermogen brede zin / vreemde middelen 12

13 GECONSOLIDEERDE RESULTATENVERWERKING kengetallen consolidatie Bvg 30/06/ /12/ /12/ /12/2007 geconsolideerd in Euro Netto rente- en verzekeringswinst (incl dividenden) , , , ,78 overige kosten en opbrengsten , , , ,73 - uit financiële transacties , , , ,62 - provisies , , , ,44 - overige , , , ,91 BRUTO OPBRENGST , , , ,05 werkingskosten , , , ,14 EXPLOITATIERESULTAAT , , , ,91 afschrijvingen en voorzieningen , , , ,28 waarvan, - op immateriele en materiele vaste activa , , , ,02 - op vorderingen 1.269, , , ,55 - op andere 6.175, , , ,30 WINST VOOR BELASTINGEN UIT DE GEWONE , , , ,63 BEDRIJFSUITOEFENING uitzonderlijke resultaten 118,18 96,07-604,23 20,06 WINST VOOR BELASTINGEN , , , ,69 belasting op het resultaat , , , ,29 GECONSOLIDEERDE WINST , , , ,40 7 Aandeelhouders en bestuurders 7.1 Aspa Bestuurders Met ingang van 1 januari 2009 wordt het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van Aspa uitgeoefend door J.N. Cerfontaine bvba (vast vertegenwoordigd door Jan Cerfontaine). De overige leden van de raad van bestuurder van Aspa zijn op 19 oktober 2010: - Raco nv, vast vertegenwoordigd door Bart Van Rompuy; - Advaro bvba, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Rompuy; - Karel Van Rompuy; - Ter Lande Invest nv, vast vertegenwoordigd door Walter Van Pottelberge; 13

14 - Parus Beheer bvba, vast vertegenwoordigd door Jean-Paul Van Keirsbilck; - Marc De Moor; - Gert Wauters; - Dirk Van Dessel; - Geert De Haes; en - Marc Troch. De leden van de raad van bestuur van Aspa zijn bereikbaar op de maatschappelijke zetel van Aspa, gelegen te 2018 Antwerpen, Belgiëlei Directiecomité Het directiecomité bestaat op 19 oktober 2010 uit de volgende leden: - Johan Heller, tevens voorzitter van het directiecomité; - Marc De Moor; - Geert De Haes; - Marc Troch; - Gert Wauters; en - Dirk Van Dessel. De leden van het directiecomité van Aspa zijn bereikbaar op de maatschappelijke zetel van Aspa, gelegen te 2018 Antwerpen, Belgiëlei Bedrijfsrevisor Deloitte Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba, vast vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers Geplaatst kapitaal Aspa heeft op 31 december 2009 een geplaatst kapitaal van euro, verdeeld over aandelen Aandeelhouders Aspa heeft twee aandeelhouders: BVg aandelen Investar nv 1 aandeel 14

15 7.2 BVg Bestuurders Met ingang van 1 januari 2009 wordt het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van BVg uitgeoefend door J.N. Cerfontaine bvba (vast vertegenwoordigd door Jan Cerfontaine). De overige leden van de raad van bestuurder van BVg zijn op 19 oktober 2010: - Raco nv, vast vertegenwoordigd door Bart Van Rompuy: - Advaro bvba, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Rompuy: - Karel Van Rompuy; - Ter Lande Invest nv, vast vertegenwoordigd door Walter Van Pottelberge; - Parus Beheer bvba, vast vertegenwoordigd door Jean-Paul Van Keirsbilck; - Marc Troch; - Gert Wauters; en - Johan Heller. De leden van de raad van bestuur van BVg zijn bereikbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van BVg, gelegen te 2018 Antwerpen, Belgiëlei Directiecomité Het directiecomité bestaat op 19 oktober 2010 uit de volgende leden: - Johan Heller, tevens voorzitter van het directiecomité; - Gert Wauters; en - Marc Troch. De leden van het directiecomité van BVg zijn bereikbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van BVg, gelegen te 2018 Antwerpen, Belgiëlei Bedrijfsrevisor Deloitte Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba, vast vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers Geplaatst kapitaal BVg heeft op 31 december 2009 een geplaatst kapitaal van ,00 euro, verdeeld over aandelen Aandeelhouders Investar nv aandelen 15

16 Pine Apple nv 2 aandelen Tussen 1 december en 31 december 2010 zal Argenta Coöperatieve cvba een minderheidsparticipatie in BVg verwerven. 8 Documenten toegankelijk voor het publiek Tijdens de geldigheidsduur van het volledige prospectus is op de maatschappelijke zetel van Aspa, gelegen te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, inzage mogelijk van de volgende documenten: - de laatste gecoördineerde statuten van Aspa en BVg. Aspa en BVg zijn er eveneens toe gehouden hun (herschreven of gewijzigde) statuten, alsook alle overige akten die dienen te worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, waar zij eveneens ter inzage worden gesteld van het publiek; - de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Aspa en BVg met inbegrip van de toelichting voor beide boekjaren die aan de publicatie van deze samenvatting van het prospectus voorafgaan. De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen alsook de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris in verband daarmee, worden eveneens gedeponeerd bij de Belgische Nationale Bank, waar ze ter inzage worden gesteld van het publiek; - de enkelvoudige jaarrekening van de dochteronderneming van Aspa, Argentabank Luxembourg S.A., voor beide boekjaren die aan de publicatie van deze samenvatting van het prospectus voorafgaan; - de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Aras, dochteronderneming van BVg, voor beide boekjaren die aan de publicatie van dit prospectus voorafgaan. De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening alsook de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris in verband daarmee, worden eveneens gedeponeerd bij de Belgische Nationale Bank, waar ze ter inzage worden gesteld van het publiek; en - de enkelvoudige jaarrekening van Argenta Nederland n.v., dochteronderneming van BVg, voor beide boekjaren die aan de publicatie van deze samenvatting van het prospectus voorafgaan. 16

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING. ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei Antwerpen

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING. ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei Antwerpen DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen 1 INHOUDSOPGAVE 1 Aard van de samenvatting Waarschuwing... 3 2 Risicofactoren...

Nadere informatie

163

163 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 13. Aanvullende informatie Het maatschappelijk kapitaal van Argenta BVg bedraagt per 31 december 2009 460.831.500 euro en is volledig geplaatst en volstort.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS. van 8 oktober 2010. met betrekking tot het openbaar bod tot inschrijving in contanten op nieuwe

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS. van 8 oktober 2010. met betrekking tot het openbaar bod tot inschrijving in contanten op nieuwe SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 8 oktober 2010 met betrekking tot het openbaar bod tot inschrijving in contanten op nieuwe doorlopend uit te geven categorie A-Aandelen & categorie B-Aandelen (gezamenlijk

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS. van 8 oktober 2010. met betrekking tot het openbaar bod tot inschrijving in contanten op nieuwe

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS. van 8 oktober 2010. met betrekking tot het openbaar bod tot inschrijving in contanten op nieuwe SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 8 oktober 2010 met betrekking tot het openbaar bod tot inschrijving in contanten op nieuwe doorlopend uit te geven categorie A-Aandelen & categorie B-Aandelen (gezamenlijk

Nadere informatie

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN VERRICHTINGSNOTA. ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei Antwerpen

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN VERRICHTINGSNOTA. ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei Antwerpen DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN VERRICHTINGSNOTA ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen 1 De verrichtingsnota bevat informatie over de risicofactoren die eigen

Nadere informatie

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN VERRICHTINGSNOTA

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN VERRICHTINGSNOTA DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN VERRICHTINGSNOTA ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen DE BELEGGING IN DE CERTIFICATEN HEEFT EEN RISICOGEHALTE. Aan een belegging

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders DMAT TASK FORCE Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders Inleiding Als antwoord op de problemen die zich de jongste maanden op de financiële markten hebben voorgedaan, heeft de wetgever een aantal

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 8 januari 2008 met betrekking tot de uitgifte en het openbaar bod tot inschrijving van obligaties uitgegeven in het kader van een obligatielening van 100.000.000 5,30%

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

BASISPROSPECTUS voor de doorlopende uitgifte van KBC-ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN

BASISPROSPECTUS voor de doorlopende uitgifte van KBC-ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN BASISPROSPECTUS voor de doorlopende uitgifte van KBC-ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 0.1 Inlichtingen over het aanbod 3 0.1.1 Beknopte beschrijving van de uitgifte 3 0.1.2. Informatie

Nadere informatie

Aanvulling aan het prospectus van 18 maart 2008 ( het Prospectus ).

Aanvulling aan het prospectus van 18 maart 2008 ( het Prospectus ). HANZEVAST CARISBROOKE SHIPPING I Naamloze vennootschap Koloniënstraat 11 1000 Brussel RPR: Brussel 0895.379.482 Tel: +32 2 517 61 24. OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING op 6.700 Scheepscertificaten en AANVRAAG

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Halfjaarlijkse cijfers van Argenta Mooie resultaten voor bank en verzekeraar Met een nettowinst van 65 mio euro evenaart Argenta eind juni 2010

Nadere informatie

BASISPROSPECTUS voor de doorlopende of periodieke uitgifte van KBC-CERTIFICATEN

BASISPROSPECTUS voor de doorlopende of periodieke uitgifte van KBC-CERTIFICATEN BASISPROSPECTUS voor de doorlopende of periodieke uitgifte van KBC-CERTIFICATEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 0. SAMENVATTING 3 0.1 Inlichtingen over het aanbod 3 0.1.1 Beknopte beschrijving van de uitgifte

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Groenkracht CVBA in vereffening op 18 juni 2015

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Gereglementeerde informatie 1 Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Deze Informatienota is bestemd voor de aandeelhouders van ATENOR GROUP en bevat informatie

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 april 2010 06:00 CET RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Controledienst voor de Verzekeringen, betreffende het vrij vermogen van de herverzekeringsonderneming (1) I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT BETREFFENDE ARGEN-CO

REGISTRATIEDOCUMENT BETREFFENDE ARGEN-CO ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) lei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht REGISTRATIEDOCUMENT BETREFFENDE ARGEN-CO

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

AANVULLING van 10/01/2012 op het prospectus van 06/06/2011 voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN

AANVULLING van 10/01/2012 op het prospectus van 06/06/2011 voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN EMITTENT: LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel AANVULLING van 10/01/2012 op het prospectus van 06/06/2011 voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie