Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: ) VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39"

Transcriptie

1 Inhoud Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: )...27 VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 29/2008) dd Kinderen ten laste - Toeslag op de belastingvrije som - Handicap - Fiscale gevolgen van de wijzigingen die in het stelsel van de verhoogde kinderbijslagen voor gehandicapte kinderen zijn aangebracht Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister...42 Programmawet (1) 8 juni 2008 (BS 16/06/2008) Verhoging belastingvrije som voor lage en middeninkomens Federale overheidsdienst financien (bs: 23/06/2008)...43 Koninklijk besluit 18 JUNI 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister...45 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) 24 JULI 2008 (BS:07/08/2008) Tegemoetkoming aan personen met een handicap Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister...46 Aanpassing art. 138 ontvoerd of vermist kind Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister...47 Verhoging Alleenstaande met kinderlast: uitsluiting bepaalde categorie Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge dd arrest BR1 07/ Wettelijke samenwoning - Gezamenlijke belastbaarheid (fisconetplus) VAK III. Inkomsten van onroerende goederen...49 Federale overheidsdienst financien (BS: 18/03/2008)...50 Koninklijk besluit 11 MAART 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (1) Federale overheidsdienst financien (BS: 25/01/2008)...51 Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2009 De woningaftrek Vlaamse overheid (BS: 13/06/2008)...52 Decreet 23 MEI 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 (1) wijziging van de vrijstellingsregeling van onroerende voorheffing voor investeringen in nieuw materieel en nieuwe outillage en vermindering OV voor energiezuinige woningen Vlaamse overheid (BS: 27/06/2008)...55 Ministerieel besluit 13 JUNI 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoord Vlaamse overheid (BS: 03/09/2008)...63

2 6 INHOUD Ministerieel besluit 21 AUGUSTUS 2008 betreffende de inwerkingtreding van de verplichting om over een energieprestatiecertificaat te beschikken bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen Vlaamse overheid (BS: 31/10/2008)...64 Besluit 12 SEPTEMBER 2008 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater (de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit.) Vlaamse overheid (BS: 02/03/2009)...67 Besluit 5 DECEMBER 2008 van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur Vlaamse overheid Financiën en Begroting NOVEMBER Omzendbrief VLABEL/ Betreft: wijziging van de vrijstellingsregeling van onroerende voorheffing voor investeringen in nieuw materieel en nieuwe outillage (BS: 07/11/2008) Arrest nr. 86/2008 van het Grondwettelijk Hof dd (fisconetplus)...82 Onroerende inkomsten - Beroepsgebruik huurder Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge dd Onroerend inkomen - Huur - Beroepswerkzaamheid Waalse overheidsdienst (BS: 03/03/2009)...84 Besluit 5 FEBRUARI 2009 van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten bedoeld in de pachtwetgeving VAK IV. Bezoldigingen, vervangingsinkomsten en brugpensioenen...87 Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 8/2008) dd Vrijgestelde buitenlandse inkomsten Vraag nr. 138 van de heer Bogaert dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 013, blz Gehuwde grensarbeiders - Kinderen ten laste - Aanrekening belastingvrije som Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 21/2008) dd Personenbelasting. - Belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong die bij overeenkomst zijn vrijgesteld. - Gevolgen van het arrest de Groot. - Personeelsleden van EUROCONTROL. Circulaire nr. AFZ/ (AFZ 12/2007) dd Wet van 4 mei 2007 betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars (zie ook Ci. RH. 244/ , AOIF 33/2008, d.d. 22/09/2008: bedrijfsvoorheffing en Ci.RH.244/ (AOIF 45/2007) d.d. 21/11/2007) Federale overheidsdienst financien (BS: ) Koninklijk besluit 20 DECEMBER 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 275 6, laatste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bepaling referentietijdstip bezoldigde sportbeoefenaars Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (BS: 27/06/2008)...113

3 INHOUD 7 Koninklijk besluit 12 JUNI 2008 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (1) Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: belastingvermindering overwerk: optrekken aantal overuren van 65 naar 100 overuren vanaf 1 januari Van 100 naar 130 overuren vanaf 1 januari Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: Woon - werkverplaatsingen met de fiets: verhoging vrijgestelde kilometervergoeding en vrijstelling voordeel uit terbeschikkingstelling van een fiets vanaf aanslagjaar 2010 Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF 8/2003) dd Vergoedingen voor vrijwilligerswerk Vraag nr. 106 van mevrouw Becq dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 025, blz Kostenforfait vrijwilligers - Combinatie dagforfait met bewijs werkelijke kosten Vraag nr. 143 van mevrouw Becq dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 025, blz Kostenforfait vrijwilligers - Combinatie dagforfait met bewijs werkelijke kosten Vraag nr. 93 van de heer De Wever dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 017, blz Toezicht door bewoner van appartementsgebouw - Vrijwilligerswerk Mondelinge vragen nr en 5946 van mevrouw Almaci dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 249, blz. 7-8 Vergoedingen voor vrijwilligers Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF Nr. 15/2009) dd. 10/03/ Buitenlandse munteenheid Gemiddelde referentiewisselkoers in euro Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Belastingtarief bezoldiging overheidspersoneel maand december Circulaire nr. Ci.R.9.F/ (AOIF 3/2004) dd Dubbelbelastingverdrag Frankrijk Circulaire nr. Ci.R.9.F/ (AOIF 3/2004) dd Addendum aan de circulaire dd Dubbelbelastingverdrag Frankrijk Circulaire nr. Ci.R.9 F/ (AOIF Nr. 11/2009) dd. 05/03/ Dubbelbelastingverdrag Frankrijk Heffingsbevoegdheid Bezoldiging betaald of toegekend door de overheid Mondelinge vraag nr van de heer Brotcorne dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 219, blz. 4-6 Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag - Avenant van 13 december 2007 Mondelinge vragen nr van mevrouw Lahaye-Battheu en nr van de heer Crucke dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 249, blz Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag - Grensarbeidersregeling Vraag nr. 336 van de heer Deseyn dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 034, blz

4 8 INHOUD Grensarbeid - 45-dagenregel Arrest BR1 08/0373 (fisconetplus) Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge dd Niet-concurrentiebeding VERVANGINGSINKOMSTEN Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Definiëring van de bijkomende belastingvermindering op werkloosheidsuitkeringen van een brugpensioen Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: vermindering voor vervangingingsinkomsten; tijdelijke werkloosheid (van toepassing vanaf aanslagjaar 2010) en bij de berekening van de belastingvermindering op vervangingsinkomsten wordt vanaf aanslagjaar 2010 rekening gehouden met de inkomstenbestanddelen na toepassing van het huwelijksquotiënt Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd ARREST A 07/ Oorspronkelijk arrest: Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt dd Arbeidsongeschiktheidsuitkering - Inkomstenderving (fisconetplus) Arrest nr. 146/2008 van het Grondwettelijk Hof dd Personenbelasting - Arbeidsongeval. Collectieve ongevallenverzekering. Vergoeding ter compensatie van een inkomensverlies (fisconetplus) KOSTEN Federale overheidsdienst financien (BS 15/04/2008) Koninklijk besluit 8 APRIL 2008 tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten (1) Arrest nr. 83/2008 van het Grondwettelijk Hof dd Jobkorting - Forfaitaire beroepskosten ARREST V 08/3 (fisconetplus) Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) 22 DECEMBER 2008 Verhoging vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wijziging artikel 66 WIB 92: beroepskosten omvatten ook de op die voertuigen geleden minderwaarden Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: verhoging vrijgestelde kilometervergoeding fietsgebruik vanaf aanslagjaar 2010 Circulaire nr. Ci.RH.243/ (AOIF 13/2009) dd Beroepskosten van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters. - Forfaitaire bedragen voor het inkomstenjaar Mondelinge vraag nr van de heer Cornil dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 213, blz. 2-3 Beroepskosten - Kosten gemaakt bij het zoeken naar een job Vraag nr. 156 van de heer Bogaert dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 018, blz

5 INHOUD 9 Studiekosten - Pilootopleiding - Recuperatie btw - Beroepskosten Parlementaire vraag nr. 109 van de heer Van der Maelen dd Personenbelasting Opleidingscheque - Belastingstelsel van de opleidingscheque Beroepskosten - Aftrekbare beroepskosten Vraag nr van de heer Lambert dd Vr. en Antw., Senaat, Beroepskosten - Woon-werkverkeer - 0,15 euro per km - Beperking Vraag nr. 83 van de heer De Croo dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 033, blz Fietsvergoeding KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF 24/2008) dd (geschrapt) Kilometervergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent voor dienstverplaatsingen. Programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie (BDS: 1/12/2008) Koninklijk besluit 21 NOVEMBER 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten Federale overheidsdienst personeel en organisatie (BS: 08/12/2008) Koninklijk besluit 21 NOVEMBER 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. - Erratum Federale overheidsdienst personeel en organisatie (BS: 5/12/2008) Omzendbrief nr DECEMBER Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF 1/2009) dd Forfaitaire vergoeding Vergoeding Vergoeding voor eigen kosten van de werkgever Vergoeding voor reiskosten Kilometervergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent voor dienstverplaatsingen. Vraag nr. 94 van mevrouw Claes dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 017, blz Eigen kosten van de werkgever - Vergoeding wegens exceptionele verplaatsingskosten - Bedrijfswagen - Voordeel van alle aard - '40 dagen'-regel Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF 32/2008) dd Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland Voorafgaande beslissing nr dd Personenbelasting - Eigen kosten van de werkgever - Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever - Vergoeding voor eigen kosten van de werkgever - Forfaitaire vergoeding. (fisconet) Arrest Arbeidshof Brussel - 30 juni terugbetaling lidgeld serviceclub BEDRIJFSVOORHEFFING Federale overheidsdienst financien (BS: 15/01/2009)...182

6 10 INHOUD Koninklijk besluit 11 JANUARI 2009 tot toekenning van de Vlaamse forfaitaire vermindering op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) Vlaamse overheid (BS: 13/06/2008) Decreet 23 MEI 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 (1) Federale overheidsdienst financien (BS: 23/07/2008) Koninklijk besluit 16 JULI 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing (1) Federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid (BS: 30/12/2008) Koninklijk besluit 10 DECEMBER 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275 3, 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV Circulaire nr. Ci.RH.244/ (AOIF 33/2008) dd Vrijstelling doorstorting BV Circulaire nr. Ci.RH.244/ (AOIF 34/2008) dd Bezoldiging ingevolge overwerk - berekening BV Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: belastingvermindering overwerk: uitbreiding niet doorstorting BV Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Berekening belastingvermindering overwerk Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: tijdelijk uitstel doorstorting BV voor de maanden maart 2009 tot en met augustus 2009 Federale overheidsdienst financien (BS: 6/02/2009) Koninklijk besluit 2 FEBRUARI 2009 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) verhoging tarief BV onderbrekingsuitkeringen Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Inhouding BV op vergoedingen verkregen uit de exploitatie van een uitvinding Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 29/12/2008) Schrapping vrijstelling BV champignonteelt Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vrijstelling doorstorting BV ook van toepassing voor buitenlandse sportbeoefenaars Mondelinge vragen nr van de heer Van Biesen, nr van de heer Doomst en nr van de heer Devlies dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 089, blz Bedrijfsvoorheffing - Fiscaal statuut voor sportbeoefenaars Federale overheidsdienst financien (BS: 15/09/2008) Koninklijk besluit 9 SEPTEMBER 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) nieuw barema BV op de vanaf 1 oktober 2008 betaalde of toegekende inkomsten

7 INHOUD 11 Federale overheidsdienst financien (BS: 9/12/08) Koninklijk besluit 5 DECEMBER 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) nieuw barema BV op de vanaf 1 januari 2009 betaalde of toegekende inkomsten Federale overheidsdienst financien (BS: 18/12/2008) Koninklijk besluit 5 DECEMBER 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum Federale overheidsdienst financien (BS: 10/04/2009) Koninklijk besluit 6 APRIL 2009 tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten (1) vana mei 2009 Circulaire AFZ/2008/0801 dd Bedrijfsvoorheffing. Berekening van de BV. Schaal van de BV. Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: structurele lastenverlaging: vrijstelling doorstorting BV: verhoging van 0,25 % naar 0,75 % vanaf 1 juni 2009 en van 0,75 % naar 1 % vanaf 1 januari 2010 Federale overheidsdienst financien (BS: 23/06/2008) Koninklijk besluit 18 JUNI 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) Aanpassing BV op vakantiegeld voor gepensioneerden Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: verhoging niet doorstorting BV in kader van ploegen-en nachtarbeid van 10,7 % naar 15,6% en invoeging antimisbrikbepaling vanaf 1 juni 2009 Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) 8 JUNI 2008 (BS: 16/06/2008) vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing ten belope van 65 pct. Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: verhoging vrijstelling BV wetenschappelijk onderzoek tot 75 % Mondelinge vraag nr van de heer Van der Maelen dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 159, blz Alleenstaande met kinderen ten laste - Bedrijfsvoorheffing Vraag nr. 215 van de heer Stevenheydens dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 028, blz Bedrijfsvoorheffing - Ziekte-uitkering VOORDEEL VAN ALLE AARD Circulaire nr. Ci.RH.244/ (AOIF 28/2008) dd REISKOSTEN Vergoeding voor reiskosten voor woon-werkverkeer VERGOEDING Vergoeding voor eigen kosten van de werkgever Vergoeding voor reiskosten voor woon-werkverkeer Vrijgestelde vergoeding VOORDEEL VAN ALLE AARD Forfaitaire raming van de voordelen van alle aard Kosteloze beschikking over een autovoertuig Circulaire nr Ci.RH.241/ (AOIF Nr. 4/2009) dd Jaarlijkse tegemoetkoming van het RIZIV. Vraag nr. 185 van de heer Bogaert dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 025, blz

8 12 INHOUD Firmawagen - Verhuis van de werkgever - Berekening van het voordeel van alle aard Mondelinge vraag nr van de heer Van Biesen dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 189, blz. 2 Firmawagen - Voordeel van alle aard - '40 dagen'-regel - Vaste werkplaats Federale overheidsdienst financien (BS: 10/02/2009) Koninklijk besluit 3 FEBRUARI 2009 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (1) percentage leningen Vraag nr. 280 van de heer Bogaert dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 028, blz Renteloze leningen toegekend door de werkgever Federale overheidsdienst financien (BS: 26/01/2009) Koninklijk besluit 20 JANUARI 2009 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het gebruik van een wagen (1) Vraag nr. 186 van de heer Bogaert dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 025, blz Firmawagen - Eigen bijdrage werknemer Vraag nr. 95 van mevrouw Claes dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 017, blz Bedrijfswagen - Voordeel van alle aard - Eigen bijdrage werknemer voor opties Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen dd Voordeel van alle aard in combinatie met eigen bijdrage van de werknemers: Aftrekbeperking tot 75 % (nr: 07/1424/A) Vr. en Antw., Kamer, , nr. 121, blz Vennootschappen - Autokosten - Berekening verworpen uitgaven - Bedrijfswagen - Voordeel van alle aard - Persoonlijke bijdrage Parlementaire vraag nr. 92 van mevrouw Claes dd Personenbelasting - Voordeel van alle aard - Beroepskosten Autovoertuig - Kosteloze beschikking over een autovoertuig Belastbaar voordeel - Forfaitaire beroepskosten Werkelijke beroepskosten Voorafgaande beslissing nr dd Personenbelasting - Bedrijfsleider. Voordeel van alle aard - Kosteloze verstrekking van elektriciteit. Kosteloze verstrekking van verwarming. Vraag nr. 240 van de heer Guido De Padt dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 036, blz Forfaitaire raming van de voordelen van alle aard - Intrestvoeten Vraag nr. 196 van de heer Bogaert dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 014, blz Privégebruik van een gsm - Belastbaar voordeel - Raming werkelijke waarde Mondelinge vraag nr van de heer Bogaert dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 100, blz Woon-werkverkeer - Vaste plaats van tewerkstelling - Voordeel van alle aard - Bedrijfswagen - 40 dagenregeling Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: verlenging uitoefenperiode aandelenopties Vraag nr. 84 van de heer Van Biesen dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 022, blz

9 INHOUD 13 Aandelenopties - Socialezekerheidsbijdragen Vraag nr van de heer Lambert dd Vr. en Antw., Senaat, Kinderopvang - Voordeel van alle aard Cassatie 10 mei 2007: F F: tombola: geen belastbaar voordeel van alle aard (www.cass.be) SOCIALE VOORDELEN Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AOIF 27/2008) dd Sociaal voordeel - cinemacheques - aanpassing van nr. 38/27, 23, Com.IB 92. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AOIF 30/2008) dd De fiscale kwalificatie van huwelijkspremies. Vraag nr. 247 van de heer Van Biesen dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 028, blz Werknemers - Pensionering - Geschenkencheques Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Inschrijven in de fiscale wetgeving van een indexering van de loonbonus VAK V. Pensioenen Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF 26/2008) dd KAPITAAL GELDEND ALS RENTE OF PENSIOEN Aanslagvoet van 10% Aanslagvoet van 16,5 % Afzonderlijk belastbaar kapitaal Bedrijfsvoorheffing Sportbeoefenaar Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) 8 JUNI 2008 (BS: 16/06/2008) solidariteitsbijdrage Federale overheidsdienst sociale zekerheid (BS: 24/07/2008) Koninklijk besluit 1 JULI 2008 tot uitvoering van artikel 68, 10, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen Berekening solidariteitsbijdrage 1/07/2008 Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanpassing wettekst afzonderlijk belastingtarief pensioenkapitalen, uitbreiding bij overlijden Vraag nr. 307 van de heer Coëme dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 028, blz Voorheffing op de pensioenen - Problematische situatie van mei 2008 Vraagnr. 115 van Mevr Ingrid Claes, d.d. 28/07/ Vr. en Antw., Kamer, , nr. 028, blz Herkwalificatie van individuele pensioentoezeggingen (IPT) tot beleggingsproducten Federale overheidsdienst sociale zekerheid (BS: 06/10/2008) Koninklijk besluit 1 SEPTEMBER 2008 waarbij de grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten voor bepaalde gepensioneerden verhoogd worden Federale overheidsdienst sociale zekerheid (BS: 23/10/2008) Koninklijk besluit 18 SEPTEMBER 2008 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

10 14 INHOUD Federale overheidsdienst sociale zekerheid (BS: 13/03/2009) Koninklijk besluit 16 FEBRUARI 2009 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen VAK VII. Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen Federale overheidsdienst financien(bs: 29/05/2008) Koninklijk besluit 20 MEI 2008 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) Federale overheidsdienst financien (BS: 29/05/2008) Koninklijk besluit 20 MEI 2008 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) Federale overheidsdienst financien (BS: 03/02/2009) Koninklijk besluit 28 JANUARI 2009 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) Federale overheidsdienst financien (BS:05/09/ 2008) Koninklijk besluit 1 SEPTEMBER 2008 tot erkenning van instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) 24 JULI 2008 (BS:07/08/2008) Universiteit - FWO Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS:29/12/2008) Kinderopvang binnen EER Parlementaire vraag nr. 314 van mevrouw Dierick dd Personenbelasting - Uitgave voor kinderoppas Voorwaarde van aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas Lidgeld van harmonieën Parlementaire vraag nr. 163 van de heer De Potter dd Personenbelasting - Vergoeding voor voor-en naschoolse kinderopvang Aftrekbare besteding - Aanrekening van de aftrekbare besteding Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd ARREST G 07/1317 (fisconetplus) Aftrekbare bestedingen - Onderhoudsgelden - Gratis terbeschikkingstelling gezinswoning Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd ARREST B 07/ De Fiscale Koerier 2007/601(fisconetplus) Onderhoudsgelden - Kosten omgang kinderen VAK VIII. Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op belastingvoordeel Circulaire nr. Ci.RH.26/ (AOIF 15/2008) dd

11 INHOUD 15 Aftrek voor enige en eigen woning - belastingvermindering voor het lange termijnsparen - vervroegde terugbetaling van een hypothecaire lening. Circulaire nr. Ci.RH.26/ (AOIF 17/2008) dd Aftrek voor enige en eigen woning - Gewone interestaftrek - Belastingvermindering voor het lange termijnsparen - Financiering van de kosten en belastingen die rechtstreeks verband houden met het verwerven of het behouden van een woning - Basisattest en betalingsattesten Aftrek voor enige en eigen woning. Gewone interestaftrek. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Financiering van de kosten en belastingen die rechtstreeks zijn verbonden met het verwerven of het behouden van een woning. Circulaire nr.ci.rh.331/ (AOIF Nr. 16/2009) dd Commentaar op het WIB 92 Bijwerking - Personenbelasting Aftrekbare besteding - Aftrek voor enige eigen woning Belastingvermindering Bouwsparen - Lange termijnsparen Belastbaar tijdperk Inkomstenbelastingen - met terugwerkende kracht gesloten verzekeringscontracten - afwijking op het beginsel van de éénjarigheid van de belasting - bepalingen van de nrs. 1451/10 en 11, Com.IB 92 Mondelinge vraag nr van de heer De Potter dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 249, blz Aftrek enige en eigen woning - Hypothecaire lening - Financiering bijkomende kosten - Levensverzekeringspremie Mondelinge vragen nr van de heer Van der Maelen, nr van de heer Van Biesen en nr van de heer De Potter dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 276, blz. 5-7 Aftrek voor enige woning - Financiering van de bijkomende kosten Federale overheidsdienst financien (BS: 31/12/2008) Wet 24 DECEMBER 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning (1) afschaffing 15% regel Federale overheidsdienst financien (BS: 31/12/2008) Wet 24 DECEMBER 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning (1) herleven van het belastingvoordeel eigen woning Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 29/12/2008) Wijzigingen van sommige fiscale bepalingen inzake levensverzekeringscontracten: begunstigingsclausule Vraag nr. 118 van mevrouw Claes dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 030, blz Schuldsaldoverzekering - Belasting fictieve rente - Werkelijke verkrijger Federale overheidsdienst financien (BS 03/02/2009) Koninklijk besluit 27 JANUARI 2009 houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (1) - langetermijnsparen Vraag nr. 33 van mevrouw Marghem dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 031, blz Aftrek voor enige eigen woning Vraag nr. 169 van de heer De Clercq dd

12 16 INHOUD Vr. en Antw., Kamer, , nr. 022, blz Aftrek voor enige en eigen woning - Akte van verdeling Vraag nr. 280 van de heer Bogaert dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 028, blz Renteloze leningen toegekend door de werkgever Mondelinge vraag nr van de heer Van Biesen dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 292, blz Aftrek voor enige woning - Indexering VAK IX. (Uitgaven die recht geven op) belastingvermindering Parlementaire vraag nr. 144 van de heer Jeholet dd Personenbelasting Pensioensparen - Belastingstelsel van het pensioensparen Spaarverzekering Belastingvermindering - Spaarrekening Collectieve spaarrekening - Individuele spaarrekening - Levensverzekering Lange termijnsparen Schriftelijke vraag nr. 65 van de heer De Vriendt dd Personenbelasting Pensioensparen - Belastingstelsel van het pensioensparen Vervangingsinkomen - Lange termijnsparen Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) 8 JUNI 2008 (BS 16/06/2008) Verhoging belastingvermindering in beveiliging voor particulieren Vraag nr van mevrouw Taelman dd Vr. en Antw., Senaat, Belastingvermindering - Beveiliging tegen inbraak of brand - Appartement Vlaamse overheid (BS: 10/06/2008) Besluit 9 MEI 2008 van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woongebouwen Vlaamse overheid (BS: 11/06/2008) Ministerieel besluit 6 JUNI 2008 tot vastlegging van de nadere regels voor de aanvraag en de toekenning van premies voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woongebouwen Vlaamse overheid (BS: 9/01/2009) Ministerieel besluit 22 DECEMBER 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning en van het ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen Vlaamse overheid (BS: 12/02/2009) Besluit 19 DECEMBER 2008 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, en tot invoering van dakisolatiepremies Vlaamse overheid (BS: 30/03/2009) Besluit 13 JUNI 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen Vlaamse overheid (BS: 03/03/2009)...420

13 INHOUD 17 Besluit 6 FEBRUARI 2009 van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor Vlaamse overheid (BS: 25/03/2009) Ministerieel besluit 12 MAART 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009 Federale overheidsdienst financien (BS: 3/02/2009) Koninklijk besluit 27 JANUARI 2009 houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (1) Energiebesparende investeringen; facturen ter beschikking houden van de FOD Financiën Parlementaire vraag nr. 396 van mevrouw Smeyers dd Personenbelasting - Energiebesparende uitgave - Vermindering voor energiebesparende uitgaven - Feitelijk gezin - Internationale ambtenaar Vraag nr. 181 van de heer Wathelet dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 014, blz Grensarbeiders - Energiebesparende investeringen - Belastingvermindering - Buitenlandse inkomsten Mondelinge vraag nr van de heer Van Biesen dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 227, blz Zonnepanelen - Belastingvermindering - Optimalisering - Spreiding betaling Mondelinge vragen nr en 5401 van de heer Prévot dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 219, blz Groenestroomcertificaten - Btw - Personenbelasting Vraag nr. 30 van de heer Gilkinet dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 031, blz Belastingvermindering voor zonnepanelen Voorafgaande beslissing nr dd Personenbelasting - Belastingvermindering plaatsing zonnecelpanelen op dak bijgebouw Energiebesparende uitgave - Toekenningsvoorwaarden van de belastingvermindering Voorafgaande beslissing nr dd Personenbelasting - Berekening van de PB - Belastingvermindering Energiebesparende uitgave - Aftrekbare besteding Aftrek voor enige eigen woning - Interest van een hypothecaire lening Kapitaalaflossing van een hypothecaire lening Federale overheidsdienst financien (BS: 03/02/2009) Koninklijk besluit 27 JANUARI 2009 houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (1) vernieuwinge woning gelegen in zone voor positief grootstedelijk beleid: facturen ter beschikking houden van de FOD Financiën Federale overheidsdienst financien (BS: 03/02/2009) Koninklijk besluit 27 JANUARI 2009 houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (1) milieuvriendelijke wagens: opheffing Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 16/06/2008) Programmawet (1) 8 JUNI 2008

14 18 INHOUD Vermindering voor uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques: terugbetaalbaar belastingkrediet Vraag nr. 195 van mevrouw De Block dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 028, blz Personen met een bescheiden inkomen - Terugbetaalbaar belastingkrediet - Dienstencheques Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (BS: 30/04/2008) Koninklijk besluit 28 APRIL 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (1) ) (verhoging kostprijs dienstencheque) Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (BS: 31/10/2008) Koninklijk besluit 27 OKTOBER 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (1) Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (BS ) Koninklijk besluit 11 DECEMBER tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (1) (verhoging kostprijs dienstencheque) Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (BS30/09/2008) Koninklijk besluit 28 SEPTEMBER 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (1) (De mindervalide gebruiker en de gebruiker met een gehandicapt kind ten laste) Vlaamse overheid (BS: 22/01/2009) Besluit 12 DECEMBER 2008 van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 betreffende de toekenning van dienstencheques voor kinderopvang Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) 8 JUNI 2008 Kringloopfonds Programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie (BS: 13/08/2008) Koninklijk besluit 25 JULI 2008 houdende goedkeuring van krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds worden goedgekeurd Federale overheidsdienst sociale zekerheid (BS: 08/01/2009) Koninklijk besluit 23 DECEMBER 2008 tot vaststelling van de modaliteiten waaronder een tweede obligatielening van het Startersfonds wordt uitgegeven Federale overheidsdienst financien (BS: 04/07/2008) Wet 1 JUNI 2008 houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (1) Federale overheidsdienst financien (BS: 25/09/2008) Wet 1 JUNI 2008 houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds. - Erratum Federale overheidsdienst financien (BS: 4/12/2008)...464

15 INHOUD 19 Koninklijk besluit 28 NOVEMBER 2008 tot wijziging van artikel 63 11bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen 28 november Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6311bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen (1) VAK X. Belastingkredieten Circulaire nr. Ci. RH.331/ (AOIF 39/2008) dd Commentaar op de bepalingen inzake het in art. 289ter bedoelde belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten. Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 41/2008) dd Commentaar op art. 96, Programmawet Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten. - Aj VAK XI. Voorafbetalingen Federale overheidsdienst financien (BS: 31/03/2009) Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2010 Vraag nr. 121 van de heer Van Biesen dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 013, blz Vermeerdering - Eerste vestiging als zelfstandige VAK XIV. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Circulaire nr. Ci.RH.233/ (AOIF 35/2008) dd BEURS VOOR ROERENDE WAARDEN Begrip ROERENDE VOORHEFFING Aanslagvoet van de RV Verlaagde aanslagvoet van de RV Circulaire nr. Ci.RH.715/ (AOIF 23/2008) dd ROEREND INKOMEN Kapitalisatiebon Vastgoedcertificaat Zerobon ROERENDE VOORHEFFING Inning van de RV Verrekening van de RV Vrijstelling van de RV Federale overheidsdienst financien (BS: 20/11/2008) Koninklijk besluit 12 NOVEMBER 2008 houdende inwerkingtreding van artikel 13 van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing (1) (betreft de uitwisseling ( ontvangen ) inlichtingen in het kader van de Spaarrichtlijn) Arrest Hof van Beroep te Antwerpen - 28/10/2008 en Hof van Beroep te Gent - 18/11/ Arrest nr. 109/2004 Arbitragehof d.d. 23/06/2004 liquidatie en inkoopboni: retroactieve belasting Ferale overheidsdienst financien (BS: 05/08/2008) Koninklijk besluit 30 JULI 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de basisrentevoet toegekend op spaardeposito's als bedoeld in artikel 21, 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Federale overheidsdienst financien (BS: 22/12/2008)...533

16 20 INHOUD Koninklijk besluit 7 DECEMBER 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de voorwaarden tot vrijstelling van de inkomsten uit de spaardeposito's als bedoeld in artikel 21, 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Parlementaire vraag nr. 70 van de heer De Padt dd Spaardeposito Vrijgestelde schijf van inkomsten van spaardeposito's Vrijstelling van de RV Parlementaire vraag nr. 25 van mevrouw Claes dd Inkomstenbelasting - Roerende voorheffing Verlaagde aanslagvoet van de RV - Gedematerialiseerd effect Federale overheidsdienst financien (BS: 30/07/2008) Wet 16 JULI 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige Rechten Federale overheidsdienst financien (BS: 09/12/2008) Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008 Federale overheidsdienst financien (BS: 18/12/2008) Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar Erratum Vraag 09/ Mondelinge vraag nr van de heer Monfils dd Hand., Senaat, , nr. 4-64, blz Forfaitaire belastingregeling - Auteursrechten en naburige rechten - Toepassingsgebied VAK XV. Diverse inkomsten Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) 24 JULI 2008 (BS:07/08/2008) Federale overheidsdienst financien (BS: 12/01/2009) Wet 11 DECEMBER 2008 houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de Richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005 (1) (fusierichtlijn: bepaling betreffende de belastbaarheid van de meerwaarden) Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 29/12/2008) Afhouding BV op inkomsten exploitatie uitvinding VAK XVI. Bezoldigingen van bedrijfsleiders Voorafgaande beslissing nr dd Personenbelasting - Bedrijfsleider. Voordeel van alle aard - Kosteloze verstrekking van elektriciteit. Kosteloze verstrekking van verwarming.

17 INHOUD 21 Schriftelijke vraag nr. 39 van mevrouw Lejeune dd Personenbelasting Vennootschapsbelasting - Beroepsinkomen Belastbaar inkomen Bezoldiging - Bezoldiging van bedrijfsleider Bezoldiging van bestuurder - Herkwalificatie van huurinkomsten Huurvoordeel - Gebouwd onroerend goed Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd , Zaak 2007/AR/816 (fisconetplus) Vennootschapsbelasting Dividend - Herkwalificatie van interesten als dividenden. Interest van voorschotten Akte - Herkwalificatie van een akte. Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd ARREST G 07/0772 (fisconetplus) Dividenden - Herkwalificatie van interesten - Geldlening - Begrip Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd ARREST A 08/0318 (fisconetplus) Bezoldiging bedrijfsleider - Boeking geldt als toekenning - Loonfiche - Aanslag geheime commissielonen VAK XVII. Winsten Federale overheidsdienst financien (BS: 07/02/2008) Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AOIF 31/2008) dd INVESTERINGSAFTREK Rookafzuig- of verluchtingssystemen in horecainrichtingen Verhoogde investeringsaftrek Circulaire nr. Ci.RH.243/ (AOIF 25/2008) dd Aftrekbare beroepskosten: boete - Europese kartelboete Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd Beroepskosten - Forfaitaire schadevergoeding - Geldboete Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanrekening solidariteitsbijdrage op terugbetaalde boeten door werkgever Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) 8 JUNI 2008 (BS: 16/06/2008) Aftrek t.b.v. 120% voor gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden en beveiliging Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) 8 JUNI 2008 (BS 16/06/2008) Vrijstelling voor bijkomend personeel Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) 24 JULI 2008 (BS: 07/08/2008) Afschaffing vrijstelling uitbouw technisch potentieel Federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit 7 DECEMBER 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van werkgeversbijdragen en -premies bedoeld in artikel 52, 3, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) (BS 12/12/2008) Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd , Zaak 2006/AR/2971 (fisconet) Maaltijdcheque - Sociaal voordeel - Voordeel van alle aard

18 22 INHOUD Individuele fiche - Samenvattende opgave Federale overheidsdienst sociale zekerheid (BS: 12/03/2009) Koninklijk besluit 13 FEBRUARI 2009 tot wijziging van artikel 19, artikel 19bis en artikel 55, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (verhoging max. bijdrage werkgever van 4,91 naar 5,91 ) Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: art. 53, 14 WIB 92: Maaltijdcheques Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 07/04/2009) Economische Herstelwet (1) 27 MAART 2009: aftrek ten belope van 120 % van kosten gedaan om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen vanaf 1 januari 2009 Circulaire nr Ci.RH.243/ (AOIF Nr. 2/2009) dd Vakantiegeld aan personeelsleden Federale overheidsdienst economie, kmo, middenstand en energie Gemiddelde brandstofprijzen 2008 Circulaire nr. Ci.RH.243/ (AOIF Nr. 6/2009) dd Beroepskosten - Commissieloon. Bemanning van buitenlandse schepen. Verantwoording van de beroepskosten. Commissielonen betaald aan de bemanning van buitenlandse schepen. - Opheffing van de richtlijnen opgenomen in nr. 57/73, Com.IB 92. Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (BS: 08/09/2008) verhoging aantal dienstencheques van 75 naar Koninklijk besluit 12 AUGUSTUS 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid (BS: 3/02/2009) Koninklijk besluit 11 JANUARI 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd (fisconetplus) Beroepsinkomsten - Bankrekening - Beroeps- of privékarakter Interesten (fisconetplus) Vraag nr. 53 van de heer Devlies dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 8, blz Kosten van onthaal - Reclame en receptiekosten Voorafgaande beslissing nr dd Beroepskosten - Aftrekbare beroepskosten Verkooppromotieactie - Verantwoording van de beroepskosten Mondelinge vraag nr van de heer Prévot dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 141, blz. 16 Eigen kosten van de werkgever - Zelfstandigen Vraag nr. 122 van mevrouw Claes dd

19 INHOUD 23 Vr. en Antw., Kamer, , nr. 028, blz Inbreng van afschrijfbare investeringsgoederen - Nieuwe eenmanszaak Parlementaire vraag nr. 107 van de heer Van de Velde dd Personenbelasting Vennootschapsbelasting - Belasting over de toegevoegde waarde Beroepskosten - Voorwaarde van aftrekbaarheid van de beroepskosten Parlementaire vraag nr. 16 van mevrouw Claes dd Personenbelasting Vennootschapsbelasting - Zelfstandige bedrijfsleider Aanvullend pensioen voor een zelfstandige - Bijdrage voor het aanvullend pensioen voor een zelfstandige - Werkgeversbijdrage voor een pensioenfonds Werkgeversbijdrage voor een individuele aanvullende pensioentoezegging Fiscale wetgeving Parlementaire vraag nr. 109 van de heer Van der Maelen dd Personenbelasting Opleidingscheque - Belastingstelsel van de opleidingscheque Beroepskosten - Aftrekbare beroepskosten Parlementaire vraag nr. 23 van mevrouw Claes dd Personenbelasting - Inkomstenbelasting Relatiegeschenk - Aftrekbare beroepskosten Parlementaire vraag nr. 102 van de heer Brotcorne dd Creditnota Factuur - Verbeterend stuk Mondelinge parlementaire vraag nr van mevrouw Reuter dd Voorwaarde van aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas Opvangmoeder Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd Afschrijvingen - Activa in aanbouw (fisconetplus) Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd Afschrijvingen - Kunstwerk - Bewijs - Waardevermindering (fisconetplus) Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd Oorspronkelijk arrest: Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven dd Aftrekbeperking van 50 % van beroepsmatig gedane receptiekosten - Toepasselijk op cateringskosten gedaan ten bate van zelfstandige medewerkers (fisconetplus) Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen dd arrest N1 08/ Afschrijvingen - Goodwill en clientele - Geneesheer (fisconetplus) Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd , Zaak 2002/AR/ Personenbelastin Bewijslast - Voorwaarde van aftrekbaarheid van de beroepskosten. Aftrekbare beroepskosten Beroepskosten - Willekeurige aanslag. (fisconetplus) VAK XVIII. Baten Circulaire nr. Ci.RH.243/ (AOIF 19/2008) dd BEROEPSKOSTEN Deelname aan een wetenschappelijke manifestatie VOORDEEL VAN ALLE AARD Belastingstelsel van het voordeel van alle aard Deelname aan een wetenschappelijke manifestatie Farmaceutische bedrijven die tussenkomen in de bekostiging van deelname aan een wetenschappelijke manifestatie van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector - Visum VZW Mdeon - Fiscale behandeling - Individuele fiches en samenvattende opgave Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister...650

20 24 INHOUD Programmawet (1) 8 JUNI 2008 (BS 16/06/2008) Vrijstelling voor bijkomend personeel Mondelinge vraag nr van de heer Tommelein dd Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 292, blz. 9 Presentiegelden van districtraadsleden Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF Nr. 12/2009) dd Personenbelasting Beroepsinkomen - Baat Financiële tegemoetkoming aan zelfstandige opvangvoorzieningen Rechtspersonenbelasting - Beroepskosten Verantwoording van de beroepskosten Financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse Overheid aan zelfstandige opvangvoorzieningen. - Belastingstelsel. VAK XIX. Voorheffingen VAK XX. Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners VAK XXI. Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Arrest van het Hof van Cassatie dd , Zaak F N (fisconetplus) Stopzettingsmeerwaarde. Opschortende voorwaarde. Tijdstip waarop de belastbaarheid ontstaat. Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent dd , Zaak 02/1395/A (fisconetplus) Meerwaarde - Stopzetting van de beroepswerkzaamheid - Vruchtgebruik. Stopzettingsmeerwaarde Beroepsinkomen - Geneesheer die zijn beroep uitoefent via een vennootschap. Inbreng in vennootschap ANDERE BEPALINGEN Circulaire nr. Ci.RH.9/ (AOIF 38/2008) dd BEROEPSINKOMEN Afzonderlijk belastbaar inkomen Vrijgesteld buitenlands inkomen PERSONENBELASTING Aanvullende agglomeratiebelasting op de PB - Aanvullende gemeentebelasting op de PB Belastbare grondslag in de PB - Berekening van de PB Beroepsinkomen Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 08/05/2008) Koninklijk besluit 29 APRIL 2008 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister (BS: 08/05/2008) Koninklijk besluit 29 APRIL 2008 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude Federale overheidsdienst justitie (BS: 28/08/2008) Wet 18 JULI 2008 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wet betreft de verschoonbaarheid van voormalige echtgenoten (1) Federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister...669

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN... Personenbelasting 1. INLEIDING...7 A. WEZEN VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN HISTORIEK...7 B. GRONDSLAG...7 1 Algemene theorieën...7 2 Keuze Belgische wetgever...7 3 Civielrechtelijk inkomensbegrip...7 C. VIER

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 136 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

samengevat Virusinfo Deze dienst, die sinds december 2000 operationeel is, heeft de bedoeling het publiek binnen de twee uur ACCOUNTANCY & TAX

samengevat Virusinfo Deze dienst, die sinds december 2000 operationeel is, heeft de bedoeling het publiek binnen de twee uur ACCOUNTANCY & TAX Roger LASSAUX Adviseur Studiedienst IAB D eze rubriek brengt naar goede gewoonte in elk nummer een overzicht van nieuwe informatie, die ook nog nuttig is bij de uitoefening van het beroep. Zonder volledigheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie