Jaarverslag 2011 Particulieren. Ombudsman in financiële geschillen. Een financieel geschil? De Ombudsman zoekt een oplossing.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 Particulieren. Ombudsman in financiële geschillen. Een financieel geschil? De Ombudsman zoekt een oplossing."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Particulieren Ombudsman in financiële geschillen Een financieel geschil? De Ombudsman zoekt een oplossing.

2 Jaarverslag Ombudsfin 2011 VOORWOORD Voor de Bemiddelingsdienst is het jaar 2011 een scharnierjaar geweest. De Dienst heeft de conclusies van een conformiteitsaudit inzake Europese aanbevelingen ontvangen : de Dienst voldoet in zeer grote mate aan de principes van transparantie, onafhankelijkheid, doeltreffendheid, hoor en wederhoor, wettigheid en vrijheid. Om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de Dienst te verbeteren, zal de Bemiddelingsdienst in 2012 zijn identiteit actualiseren door een nieuwe naam en een nieuwe website die beter aan de verwachtingen van zijn gesprekspartners voldoet. De dalende tendens van de ontvankelijke klachten wordt in 2011 bevestigd, wat kan wijzen op een betere eerstelijnsbehandeling van de klachten door de financiële instellingen. In 2011 werd geen opvallend feit vastgesteld betreffende het voorwerp van de klachten. Bepaalde tendensen worden echter toch meer in detail besproken. De klachten inzake kredieten aan particulieren stijgen lichtjes en bevatten nieuwe vragen die voordien niet werden gesteld. Het komt regelmatig voor dat de Dienst klachten krijgt die voortvloeien uit familiale conflicten in het kader van echtscheiding, beheer van tegoeden van minderjarigen of nalatenschappen. Een klein gedeelte van dit verslag zal hieraan gewijd worden. De behandeling van dossiers inzake diefstal en verlies van betaalkaarten toont aan dat de problematiek nog steeds actueel is en brengt ook nieuwe vragen op juridisch vlak mee. Wat de financiële instrumenten betreft, heeft de Dienst meer klachten ontvangen als gevolg van beslissingen van emittenten waardoor de rechten gelinkt aan effecten worden gewijzigd (corporate actions). De adviezen van de Ombudsman moeten goedgekeurd worden door de Vertegenwoordiger van de consumenten. Dit garandeert de consument dat er rekening wordt gehouden met zijn belangen. François Bayi heeft de consumenten vertegenwoordigd tot het einde van het jaar Wij danken hem voor de efficiënte samenwerking. Tot slot danken wij van harte alle medewerkers van de Bemiddelingsdienst, alsook de leden van het Bemiddelingscollege en van het Begeleidingscomité voor hun bijdrage tot de goede werking van de Dienst. Wij danken eveneens de vertegenwoordigers van de Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin) die de Bemiddelingsdienst de broodnodige logistieke steun verlenen. Grégory Renier Vertegenwoordiger van de consumenten Françoise Sweerts Ombudsman

3 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 1. BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS DE BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS DALING VAN HET AANTAL INGEDIENDE DOSSIERS DALING VAN HET AANTAL ONTVANKELIJKE KLACHTEN DE BEHANDELDE THEMA S ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN DE KLACHTEN ADVIEZEN VAN HET BEMIDDELINGSCOLLEGE BASISBANKDIENST 7 2. ENKELE THEMA S IN BEELD BELEGGINGEN BELEGGINGSADVIES EN VERMOGENSBEHEER KOOP/VERKOOP CORPORATE ACTION BETALINGSDIENSTEN FRAUDULEUS GEBRUIK VAN KAARTEN KREDIETEN CONSUMENTENKREDIET HYPOTHECAIR KREDIET FAMILIALE CONFLICTEN NALATENSCHAP ECHTSCHEIDING MINDERJARIGE PRAKTISCHE INFORMATIE EEN KLACHT INDIENEN BIJ OMBUDSFIN WANNEER EEN KLACHT INDIENEN? HOE EEN KLACHT INDIENEN? HOE WERKT OMBUDSFIN? BINDENDE KRACHT VAN DE ADVIEZEN HET BEROEP OP OMBUDSFIN IS GRATIS SAMENWERKING BELGIË POOL BELMED EUROPA FIN-NET REPORTING VOLGENS EUROPESE CLASSIFICATIE SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN VAN OMBUDSFIN OMBUDSFIN HET BEMIDDELINGSCOLLEGE HET BEGELEIDINGSCOMITÉ DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE OMBUDSDIENST 39 1

4 Jaarverslag Ombudsfin BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS 1.1 DE BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS Daling van het aantal ingediende dossiers In 2011 heeft de Bemiddelingsdienst dossiers van particulieren ontvangen. Dit betekent een daling van 10,70% of 278 dossiers tegenover 2010 waarin dossiers werden ontvangen. Dit is een behoorlijke daling tegenover de vorige jaren (waaronder de crisisjaren). Het aantal dossiers is toch merkelijk hoger (6,7% hoger) dan in 2007 (pre-crisis) waarin 2173 dossiers werden ingediend. Redenen De klacht werd nog niet behandeld door de bevoegde dienst bij de betrokken financiële instelling De klacht valt niet onder de bevoegdheid van de Dienst (commerciële politiek, klacht gelinkt aan professionele activiteit, betrokken instelling is niet aangesloten bij de Dienst) De klacht betreft een materie die buiten de werkingssfeer van de Dienst valt (verzekeringen, ). Zo mogelijk wordt de klager doorverwezen naar de bevoegde dienst. TOTAAL AANTAL NIET-ONTVANKELIJKE KLACHTEN Aantal Totaal aantal ingediende dossiers van 1 januari tot 31 december Uit deze cijfers zou kunnen worden afgeleid dat heel wat cliënten nog onvoldoende vertrouwd zijn met enerzijds de klachtenprocedure van hun financiële instelling en anderzijds met het gegeven dat de Bemiddelingsdienst slechts tussenkomt in tweede lijn (nadat de klacht door de bevoegde dienst van de instelling zelf werd behandeld) Wat betreft de dossiers waarin informatie werd gevraagd, is er een stijging van 13,2% merkbaar tegenover In 2011 ontving de Dienst 154 vragen tegenover 136 in Veel vragen waren gelinkt aan de actualiteit. Zo ontving de Dienst in een bepaalde periode veel vragen over Dexia. Daarnaast waren er in 2011 opmerkelijk veel vragen over de pogingen tot internetfraude (internetbankieren). Onder ingediende dossiers worden alle dossiers begrepen waarin een klacht wordt geformuleerd of waarin gevraagd wordt om informatie. Vanzelfsprekend zijn niet alle dossiers waarin een klacht wordt geformuleerd ontvankelijke klachten die meteen kunnen worden behandeld door de Dienst. Hieronder worden de redenen daarvoor, en de respectievelijke aantallen weergegeven. Hierbij dient eraan te worden herinnerd dat het beantwoorden van loutere vragen in principe niet tot het takenpakket van de Dienst behoort. In de mate van het mogelijke en naar best vermogen verschaft de Dienst de consument echter wel steeds een antwoord. 2

5 De Bemiddelingsdienst in cijfers Daling van het aantal ontvankelijke klachten In 2011 werden 634 dossiers als ontvankelijke klachten geregistreerd 1. Dit betekent een daling van 16,03% of 121 dossiers tegenover 2010 waarin 755 dossiers als ontvankelijke klachten werden geregistreerd. Dit is een aanzienlijke daling tegenover de vorige jaren (waaronder de crisisjaren). De Bemiddelingsdienst behandelt opnieuw ongeveer hetzelfde aantal ontvankelijke klachten als vóór de crisis (2007) De behandelde thema s Ontvankelijke klachten 2011 per thema (%) Rekeningen en deposito's 13,25% 11,99% Betalingen 24,13% Kredieten 27,29% Totaal aantal ontvankelijke klachten van 1 januari tot 31 december 23,34% Financiële instrumenten Diversen Financiële instrumenten blijft ook in 2011 het belangrijkste thema. Daarna volgen, net zoals in 2010, Betalingen en Kredieten (incl. 240 Lehman Brothers dossiers) Uit deze cijfers zou kunnen worden afgeleid dat er ofwel in het algemeen minder ontvankelijke klachten zijn (omdat de instellingen transparanter werken en de cliënten beter worden geïnformeerd of omdat de cliënt opnieuw meer vertrouwen heeft in de financiële sector of omdat de cliënt zelf voorzichtiger en alerter is), ofwel dat de klachten op het niveau van de instelling beter beheerd, beantwoord en opgelost worden. Sinds 2009 is er voor elk thema een matige tot sterke daling op te tekenen. Enkel rubriek Kredieten verhoogt. Daar is er sinds 2009 een stijging vast te stellen van 30 klachten. De opkomende klachten over kredieten maakt dat er niet langer kan gesproken worden over 1 of 2 grote thema s, maar wel over 3 grote thema s: financiële instrumenten, betalingen en kredieten. Er dient hierbij te worden opgemerkt dat het verschil tussen betalingen en kredieten in 2011 zelfs quasi verwaarloosbaar is geworden (verschil van 5 klachten in 2011 tegenover een verschil van 41 klachten in 2010). 1 In dit aantal zitten ook een aantal dossiers die reeds in 2010 werden ingediend, maar pas in 2011 als ontvankelijke klachten konden worden behandeld. 3

6 Jaarverslag Ombudsfin 2011 VERDELING PER THEMA VAN DE ONTVANKELIJKE DOSSIERS IN 2009, 2010 EN Rekeningen en deposito's ,68% 14,30% 11,99% Zichtrekening ,40% 5,70% 5,84% Spaarrekening ,58% 6,49% 4,26% Overige ,70% 2,12% 1,89% waarvan:termijnrekening ,50% 0,79% 0,95% Kasbons ,30% 0,53% 0,16% Pensioensparen ,90% 0,79% 0,79% 2. Betalingen ,26% 24,64% 24,13% Bankkaarten ,07% 16,82% 15,14% Automatische loketten ,40% 2,12% 2,52% Cheques ,10% 0,53% 0,79% Lokettransacties ,30% 1,19% 0,95% Overschrijvingen - Domiciliëringen ,20% 2,78% 3,31% Internationale betalingen ,20% 1,19% 1,42% 3. Kredieten ,78% 19,21% 23,34% Algemeen ,30% 0,53% 0,00% Hypothecaire kredieten ,79% 9,14% 10,88% Consumentenkredieten en kasfaciliteiten ,49% 7,02% 9,94% Groene leningen ,20% 0,66% 0,63% Registratie risicocentrale ,90% 1,59% 1,74% Overige ,10% 0,26% 0,16% 4. Financiële instrumenten ,41% 29,01% 27,29% Beleggingsadvies en vermogensbeheer ,95% 14,30% 9,94% Bevek + tak 21 en tak 23 + gestructureerde producten ,99% 1,19% 0,79% Aan- en verkoop ,08% 6,36% 5,05% Corporate action ,60% 1,19% 4,10% Overige ,79% 5,96% 7,41% 5. Diversen ,87% 12,84% 13,25% Wisselverrichtingen ,30% 0,79% 0,63% Diverse bankdiensten ,80% 4,50% 2,05% Nalatenschap ,89% 3,44% 4,42% Echtscheiding ,50% 0,40% 0,32% Minderjarige ,20% 0,53% 1,42% Overige ,09% 2,38% 3,00% Level Playing Field (LPF) (rekening cliënt) ,00% 0,00% 0,00% Basisbankdienst ,00% 0,26% 0,00% Bankverhuisdienst ,10% 0,53% 1,42% TOTAAL ,00% 100,00% 100,00% 4

7 De Bemiddelingsdienst in cijfers Deze beweging in de hoofdthema s is ook terug te vinden in de subthema s. In 2010 was bankkaarten het grootste subthema, gevolgd op de tweede plaats door beleggingsadvies en vermogensbeheer en op de derde plaats door hypothecaire kredieten. In 2011 bleef bankkaarten het grootste subthema, maar op de tweede plaats staat nu hypothecaire kredieten en de derde plaats wordt gedeeld door consumentenkredieten en beleggingsadvies en vermogensbeheer Analyse van het resultaat van de klachten In vergelijking met de vorige jaren heeft er zich in 2011 geen noemenswaardige afwijking voorgedaan in de verdeling van de afgesloten klachten op basis van resultaat. Verdeling van de in 2011 afgesloten dossiers volgens resultaat (in % en in absolute cijfers) Of dit een tijdelijke trend is of eerder een constante evolutie, valt af te wachten. 5,40% Ongegrond (382) 38,50% 56,10% Opgelost (262) Ontvankelijke klachten per thema (absolute cijfers) Gegrond, niet gevolgd (37) ,50% van de klachten werd opgelost Dit houdt in dat de financiële instelling ofwel meteen, spontaan, ofwel na enige gedachtewisseling of na formeel advies van de Bemiddelingsdienst een billijk voorstel heeft gedaan dat werd aanvaard door de cliënt. 0 Rekeningen en deposito s Betalingen Kredieten Financiële instrumenten Diversen 56,10% van de klachten was ongegrond Dit betekent dat in 56,10% van de klachten de financiële instelling niets kon worden verweten en dat de Bemiddelingsdienst bij de financiële instelling dan ook niet kon aandringen op enige tegemoetkoming. 5,40% van de klachten was gegrond, maar het advies werd niet gevolgd door de financiële instelling Voor deze categorie van klachten werd door de Bemiddelingsdienst een concrete fout weerhouden in hoofde van de financiële instelling en werd een advies uitgereikt in het voordeel van de cliënt, maar gaf de financiële instelling er geen positief gevolg aan. 5

8 Jaarverslag Ombudsfin 2011 Resultaat gegronde dossiers in 2011 Hieronder is terug te vinden welke thema s door het college behandeld werden. Thema's dossiers Bemiddelingscollege ,4% Gegrond, niet gevolgd (37) Betalingen (7) Opgelost (262) 5% 5% 33% Kredieten (6) 87,6% 28,5% Financiële instrumenten (6) Rekeningen (1) 28,5% Voor 2011 bedraagt het totaal aantal gegronde klachten 299, d.w.z. 43,90% van het totaal aantal afgesloten dossiers tijdens het jaar. Dit totaal is inclusief de dossiers die voorgelegd werden aan het Bemiddelingscollege, waarvan de resultaten vermeld staan in punt Bij de gegronde klachten werden er 262 opgelost en werden 37 adviezen ten voordele van de cliënt niet gevolgd door de financiële instelling. Dit cijfer moet genuanceerd worden : 11 gevallen betreffen dezelfde zaak : Kobelco Adviezen van het Bemiddelingscollege In 2011 heeft het Bemiddelingscollege, dat zich uitspreekt over principekwesties en complexe dossiers, in totaal 21 dossiers behandeld. 1 Reeds in 2010 heeft het Bemiddelingscollege een eerste advies gegeven over de Kobelco-problematiek. Begin 2011 werd een tweede, bevestigend advies uitgebracht door het College. Dit advies kon, mits hier en daar details aan te passen, worden toegepast op alle Kobelcodossiers. Aangezien de financiële instelling dit advies niet wenste te volgen, dienden al deze dossiers in 2011 te worden afgesloten als gegrond, niet gevolgd. Deze zaak maakt momenteel het voorwerp uit van een gerechtelijke procedure. In 11 van de 21 dossiers werd de klacht als gegrond beschouwd en in de 10 overige als ongegrond. Van de 11 gegronde dossiers, werden 5 adviezen van het College niet gevolgd. In de overige 6 dossiers kwamen de financiële instelling en de cliënt daarentegen wel tot een vergelijk. Resultaat klachten behandeld door Bemiddelingscollege in % Nalatenschap (1) Adviezen Bemiddelingscollege Gegrond waarvan Opgelost Niet gevolgd Ongegrond TOTAAL Opgelost (6) 48% Gegrond, niet gevolgd (5) 24% Ongegrond (10) 6

9 De Bemiddelingsdienst in cijfers Basisbankdienst Om te verzekeren dat iedereen minstens één zichtrekening kan hebben, bepaalt de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basisbankdienst dat iedere consument die in België zijn hoofdverblijf heeft, recht heeft op deze dienst. Waarop geeft de basisbankdienst recht? De basisbankdienst, die de vorm aanneemt van een zichtrekening, staat volgende verrichtingen toe: - deposito s; - cheques (of circulaire cheques) op uw rekening laten boeken; - geld afhalen; - overschrijvingen; - doorlopende betalingsopdrachten; - domiciliëringen. - ter beschikking stellen van rekeninguittreksels Deze verrichtingen kunnen worden uitgevoerd, voor zover er voldoende geld op de zichtrekening staat. Een negatief saldo op deze rekening is niet toegelaten. Weigeringsredenen Indien een consument die zijn hoofdverblijf in België heeft, een basisbankdienst aanvraagt bij een bank, dan kan deze de aanvraag normaal niet afwijzen. De bank kan evenmin een basisbankdienst weigeren of opzeggen wanneer de consument betrokken is bij een procedure van collectieve schuldenregeling. In een beperkt aantal gevallen kan de bank echter wel een aanvraag weigeren. De redenen voor een dergelijke weigering worden opgesomd in de wet op de basisbankdienst: - de aanvrager heeft al een zichtrekening; - de aanvrager heeft spaarrekeningen waarop de tegoeden groter zijn dan euro, met uitsluiting van huurwaarborgrekening; - de aanvrager heeft een consumentenkrediet van meer dan euro bij een kredietinstelling; - de aanvrager heeft spaartegoeden en een consumentenkrediet waarvan het gecumuleerde bedrag groter is dan euro; - de aanvrager heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting, misbruik van vertrouwen, frauduleus bankroet, valsheid in geschrifte of witwassen van kapitalen. De rol van de Bemiddelingsdienst De rol van de Bemiddelingsdienst staat beschreven in voormelde wet op de basisbankdienst. Hij is verplicht een advies te geven wanneer hij verzocht wordt na te gaan of een weigering van een kredietinstelling om een zichtrekening in het kader van een basisbankdienst te openen, gerechtvaardigd is. De Bemiddelingsdienst behandelt een dergelijke klacht bij voorrang en brengt een advies uit dat voor de kredietinstelling bindend is. In 2011 ontving de Bemiddelingsdienst geen enkele klacht betreffende de basisbankdienst. Cijfers Kredietinstellingen die diensten aan particulieren aanbieden, zijn verplicht elk jaar cijfers mee te delen aan de Bemiddelingsdienst over het aantal geopende en bestaande basisbankdienstrekeningen, weigeringen en opzeggingen alsook over de redenen daarvoor. Onderstaande tabel bevat het resultaat voor Statistieken basisbankdienst 2011 Aantal banken die basisbankdiensten hebben geregistreerd Aantal geopende basisbankdiensten Totaal aantal bestaande basisbankdiensten Aantal weigeringen van openingen van basisbankdiensten (*) Aantal opgezegde basisbankdiensten (**) 981 *: In de meeste gevallen waarin werd geweigerd om een rekening te openen, gold als reden dat de aanvrager reeds houder was van een zichtrekening. **: De belangrijkste reden van opzegging is het verzoek daartoe door de houder zelf

10 Jaarverslag Ombudsfin ENKELE THEMA S IN BEELD 2.1 BELEGGINGEN Beleggingsadvies en vermogensbeheer Sinds het uitbreken van de financiële crisis eind 2008, blijven de zogenaamde eeuwigdurende obligaties, die werden aangekocht als een zeer veilige belegging in de jaren , de beleggers teleurstellen. Velen onder hen verwachtten inderdaad niet alleen een mooie opbrengst (zoals aangekondigd), maar rekenden tevens op een vervroegde terugbetaling na 8 of 10 jaar. Door de crisis hebben deze beleggers niet kunnen genieten van het verwachte rendement. Bovendien waren sommige beleggers zich niet bewust van het eeuwigdurend karakter van de belegging. De secundaire markt biedt niet altijd een uitweg. In 2011 heeft de Dienst opnieuw meerdere klachten ontvangen over dit soort van beleggingen. Het Bemiddelingscollege heeft ook gewezen op de omvang van de informatieplicht die op de professioneel rust. OMVANG VAN DE INFORMATIEPLICHT Op advies van zijn personal banker, belegt de cliënt EUR in de eeuwigdurende obligatie die hem werd aangeprezen per mail. Vijf jaar later stelt hij vast dat de intresten niet werden uitbetaald en bovendien gedurende twee jaar opgeschort zullen worden als gevolg van de financiële crisis. Hij dient klacht in voor het feit dat hij niet correct werd ingelicht. Advies van het Bemiddelingscollege Het College is van mening dat de bank niet de contractuele verplichting had om haar cliënten te verwittigen dat de emittent van een effect op een effectenrekening een coupon niet zal uitbetalen. Het College stelt daarentegen vast dat de informatie die de bank over de obligatie verstrekte op het moment van de intekening in 2005 ruim onvoldoende was. Door enkel aan te geven dat deze obligatie eeuwigdurend was, zonder te verduidelijken dat zij achtergesteld was, en door niet aan te geven dat de emittent kon beslissen dat de intresten niet worden uitbetaald, is de bank tekortgeschoten in haar verplichting nauwkeurige, duidelijke en gedetailleerde informatie te verstrekken. ( ) Het College heeft zich eveneens uitvoerig uitgesproken over wat moet worden verstaan onder gepersonaliseerde aanbeveling en wanneer dit volgens de MiFID reglementering overeenstemt met een beleggingsadvies waarvoor een uitgebreid beleggersprofiel van de consument moet worden opgesteld vóór de aankoop (geschiktheidstest). 8

11 Enkele thema s in beeld GEPERSONALISEERDE AANBEVELING = BELEGGINGSADVIES? Het College stelt vast dat het financieel instrument niet had mogen verkocht worden door de bank onder het regime execution only geregeld door artikel 27, 6, van de wet van 2 augustus Er is niet voldaan aan de vereiste toepassingsvoorwaarden voor dit regime: - Het betreft geen niet-complex financieel instrument; - De dienst werd niet geleverd op initiatief van de cliënt maar ingevolge een bevraging van de bank; - Cliënt werd niet gepast gewaarschuwd (geen toezicht op de passendheid van het instrument). Er moet dus nagegaan worden of de geleverde dienst als beleggingsadvies kan beschouwd worden in de zin van artikel 27, 4, van de wet van 2 augustus 2002 of als een andere dienst bepaald door artikel 27, 5, van diezelfde wet. Beleggingsadvies wordt gedefinieerd als het geven van gepersonaliseerde aanbevelingen aan een cliënt. De term aanbeveling betreft de informatie van een kredietinstelling die rechtstreeks of onrechtstreeks een welbepaalde aanbeveling tot beleggen inhoudt aangaande een financieel instrument. Onder gepersonaliseerde aanbeveling moet worden verstaan : een aanbeveling die wordt voorgesteld als zijnde aangepast aan die bepaalde persoon,( ). De vraag die zich stelt, is of de brief aan verzoeker kan beschouwd worden als een gepersonaliseerde aanbeveling of dat door het feit dat de brief aan alle cliënten werd gestuurd het advies niet meer als gepersonaliseerd kan gekenmerkt worden. Bij het beoordelen van deze begrippen baseert het College zich op de beschouwingen van het Committee of European Securities Regulators (CESR). Het CESR merkt op dat een aanbeveling de uitdrukking van een mening inhoudt. Een aanbeveling is tegengesteld aan informatie met feiten en cijfers. Het komt voor dat een onderneming niet de bedoeling heeft om de cliënt een aanbeveling te doen, maar dat ze toch in die zin handelt doordat zij de informatie subjectief laat worden op een manier die de cliënt aanstuurt om voor een welbepaald product te kiezen en niet voor een ander. Het kenmerk van een aanbeveling is dus dat ze de cliënt aanspoort tot een gedrag of actie. In dit bepaalde geval geven de toon van de brief en de gebruikte bewoordingen de positieve mening van de bank weer over het product dat zij haar cliënten suggereert aan te kopen. Deze mededeling wil de cliënt overtuigen een bepaalde houding aan te nemen. Wordt deze aanbeveling voorgesteld als aangepast aan de persoon? Volgens het CESR kan een financieel instrument, zelfs bij het ontbreken van een expliciete formulering (This product would be the best option for you), impliciet voorgesteld worden als aangepast omdat de mededeling de cliënt wil aanzetten tot het nemen van een beslissing met betrekking tot dit specifiek instrument. Het College stelt vast dat het wel degelijk een aanbeveling betreft waarbij de verzoeker ervan overtuigd kon zijn dat deze aangepast was aan zijn persoon. 9

12 Jaarverslag Ombudsfin 2011 Wordt de aanbeveling op een andere manier gedaan dan enkel door tussenkomst van een distributiekanaal of aan het publiek in het algemeen? Om te oordelen of een mailing die tegelijkertijd aan verschillende cliënten wordt gestuurd als een beleggingsadvies kan beschouwd worden, beveelt het CESR aan om volgende elementen in overweging te nemen : het doelpubliek, de inhoud van de boodschap en tenslotte de toon van de boodschap en de manier waarop deze door de cliënt kan aangevoeld worden. Het College meent dat de bank een beleggingsadvies heeft gegeven. In dat opzicht moest de bank zich verzekeren van de geschiktheid van het instrument dat zij aanraadde. Via de vragenlijst die dient om zijn profiel te bepalen, heeft verzoeker aangegeven dat hij geen ervaring of kennis had inzake afgeleide producten. Zonder dat het nodig is om de andere criteria van de test te onderzoeken, stelt het College vast dat het aanbevolen instrument niet voldoet aan de geschiktheidstest. Het College sluit zich niet aan bij de argumentatie van de bank dat het financieel instrument een gestructureerd product zou zijn en geen afgeleid product. Het gestructureerd product is een combinatie die minstens even complex is als een afgeleid product. Bovendien is een afgeleid product vaak een van de componenten van een gestructureerd product. Indien de bank de bedoeling had om afgeleide producten en gestructureerde producten verschillend te behandelen, had zij een onderscheid moeten maken in de vragenlijst van het beleggersprofiel en had zij zich moeten verzekeren van de kennis van de cliënt terzake. In ieder geval, en wat de technische kwalificatie ook mag zijn, het betreft een complex product dat niet had mogen worden verkocht onder het regime execution only. De bank wil ook de kennis en ervaring van de cliënt aantonen door beleggingen in te roepen van vóór het invullen van het beleggersprofiel en het invoegetreden van de MiFID-bepalingen. Het College meent dat de bank gebonden is door de antwoorden in de vragenlijst van het beleggersprofiel. Verzoeker heeft vermeld dat hij geen ervaring of kennis had over afgeleide producten. Dit antwoord kan een bewuste en weloverwogen keuze zijn om de strategie en doelstellingen van zijn beleggingen te sturen. Het kan ook, niettegenstaande eerdere aankopen, wijzen op het feit dat de cliënt vindt dat hij niet over voldoende kennis beschikt. In ieder geval is de bank gehouden aan de antwoorden die haar werden gegeven. Ze mag enkel afwijken van het profiel indien ze vooraf haar cliënt uitnodigt zijn profiel te wijzigen en ze er zeker van is dat de wijziging wel degelijk overeenstemt met de werkelijkheid. Klacht gegrond. Advies niet gevolgd door de financiële instelling. ( ) 10

13 Enkele thema s in beeld Koop/verkoop Inzake aankoop of verkoop van financiële instrumenten hebben de klachten meestal betrekking op de toegepaste koers. De cliënt denkt te kunnen genieten van de dagkoers zoals vermeld op een welbepaalde site, maar er wordt hem een hogere koers aangerekend, wat hij niet begrijpt Corporate action Dit thema verdient ook bijzondere aandacht aangezien er heel wat corporate actions zijn uitgevoerd in 2011 (en deze trend zich mogelijk verderzet in 2012) en aangezien duidelijk is dat de beleggers hier heel wat vragen rond hebben. Voorafgaand dient nog te worden opgemerkt dat de Bemiddelingsdienst op dit moment niet bevoegd is om zich uit te spreken over het beheer van instellingen voor collectieve belegging in effecten (hierna: icbe s). De corporate actions zelf van icbe s kunnen dus niet worden beoordeeld. Daar kan in de toekomst echter wel verandering in komen indien de bevoegdheid voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen betreffende de werkzaamheden van icbe s, voorzien in artikel 100 UCITS IV 1, aan de Bemiddelingsdienst zal worden toevertrouwd. Deze nieuwe bevoegdheid moet wel gerelativeerd worden aangezien het enkel Belgische icbe s zou betreffen. Het merendeel van de icbe s zijn niet Belgisch maar wel Luxemburgs of Frans. Corporate actions Wat zijn eigenlijk corporate actions? Dit zijn maatregelen genomen door de algemene vergadering of raad van bestuur van een vennootschap waarvan de uitkomst gevolgen heeft voor de effecten uitgegeven door die vennootschap. Voorbeelden van corporate actions zijn: uitkeren speciaal dividend, uitgeven extra aandelen, splitsen of samenvoegen van aandelen, fusie, liquidatie. Corporate actions zijn vaak dwingend en dus verplicht voor de houder van het effect (bv. een aandelensplitsing, fusie of omwisseling). De houder wordt in dat geval louter geïnformeerd over de corporate action (zie verder: Informatieverstrekking rond de corporate action ). Langs de andere kant zijn er ook vrijwillige corporate actions die een keuze of beslissing vereisen van de houder van het effect (bv. openbaar aankoopbod). De klachten die door de Bemiddelingsdienst werden behandeld hadden meestal betrekking op corporate actions die een herstructurering inhielden met voelbare gevolgen voor de beleggers (vooral fusies door absorptie en vereffeningen). Het is logisch dat de belegger niet klaagt over corporate actions die geen negatieve gevolgen hebben voor hem of zijn effecten. Ook een belangrijk aantal van de dossiers had betrekking op een zeer ongunstig aanbod tot terugkoop door de uitgevende instelling Bank of Ireland waarop de belegger verplicht moest ingaan. Uit de klachten kan worden afgeleid dat de beleggers vaak problemen hebben met de gebrekkige (voorafgaande) communicatie omtrent de corporate actions zelf en de eraan verbonden gevolgen en uitvoeringsmodaliteiten. De beleggers aanvaarden daarnaast vaak niet dat ze niet hebben kunnen of mogen meebeslissen over de corporate action en hebben het er moeilijk mee dat ze verplicht worden de corporate action te ondergaan. Bovendien bestaat er bij de beleggers vaak onduidelijkheid rond de rol van de financiële instelling waarbij de beleggers het betrokken effect op een effectenrekening aanhouden. 1 UCITS IV = Richtlijn 2009/65/EG van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe s). Deze Europese Richtlijn is in werking getreden in juli

14 Jaarverslag Ombudsfin 2011 Informatieverstrekking rond de corporate action De belegger, houder van een effect dat betrokken is bij een nakende corporate action waarbij geen keuze of beslissing van de belegger vereist is, dient op voorhand louter door de uitgevende instelling geïnformeerd te worden. In tegenstelling tot wat vele beleggers denken, moeten ze echter niet persoonlijk worden aangeschreven. Een publicatie in een aantal financiële dagbladen volstaat opdat de uitgevende instelling zou voldoen aan haar informatieplicht. Aan beleggers geven wij dan ook de raad zich op regelmatige basis te informeren over eventuele corporate actions via financiële dagbladen. Ook op het internet zijn de berichtgevingen normaal gezien terug te vinden. In de berichten staat duidelijk vermeld wat de beslissing juist inhoudt en wat de belangrijkste gevolgen zijn voor de beleggers. Anders is het voor corporate actions waarbij de houder van een effect een keuze moet maken of een beslissing moet nemen. In dat geval zal hij bijkomend -bovenop de algemene kennisgeving van de uitgevende instellingpersoonlijk over de corporate action worden geïnformeerd door de instelling waarbij hij zijn effecten aanhoudt. Er zal duidelijk worden vermeld tegen welke datum de belegger een beslissing dient te nemen. Soms geldt het bericht louter ter kennisgeving van de beslissing van de raad van bestuur van de uitgevende instelling. In andere gevallen echter worden de beleggers/ aandeelhouders via het bericht opgeroepen om deel te nemen aan een (bijzondere) algemene vergadering waarin zal beslist worden over de corporate action. Op die manier krijgen de beleggers de kans zich uitdrukkelijk voor of tegen de corporate action uit te spreken. Na de (bijzondere) algemene vergadering worden de beleggers via een nieuw bericht op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en de gevolgen ervan. In principe staat in het prospectus van het beleggingsproduct vermeld op welke manier en door welke organen (raad van bestuur dan wel (bijzondere) algemene vergadering) kan beslist worden over een corporate action. Indien de belegger twijfels heeft over hoe een bepaalde beslissing werd genomen, kan die de gehanteerde procedure toetsen aan de bepalingen in het prospectus. Een belegger dient niet altijd persoonlijk te worden aangesproken over een nakende corporate action. Een berichtgeving door de uitgever van de effecten in een aantal financiële dagbladen kan volstaan. Rol van de financiële instelling waarbij de belegger zijn effectenrekening aanhoudt In tegenstelling tot wat vele beleggers denken, dient de financiële instelling waarbij de belegger zijn effecten op een effectenrekening aanhoudt de belegger niet altijd pro-actief te informeren over nakende corporate actions. Zoals hierboven vermeld dient die enkel de belegger te informeren in het geval het een corporate action betreft waarbij de belegger een keuze dient te maken. Het is ook niet omdat de belegger effecten aanhoudt op een effectenrekening bij een bepaalde instelling dat die het beheer van deze effecten aan haar overdraagt. De financiële instelling heeft als bewaarnemer eerder een passieve rol bij het beheer van de in bewaring gegeven effecten en mag geen daden van beschikking stellen met betrekking tot deze effecten. Zij is echter wel gehouden tot het stellen van enkele louter conservatoire handelingen, zoals bijvoorbeeld het innen van dividenden, het hernieuwen van couponbladen of het omruilen van effecten. De financiële instelling waarbij de belegger zijn effecten op een effectenrekening aanhoudt is als bewaarnemer van die effecten met andere woorden verplicht, bij corporate actions waarbij geen keuze vereist is van de belegger, de corporate action uit te voeren overeenkomstig de bekend gemaakte uitvoeringsmodaliteiten. 12

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Particulieren 2 INHOUD VOORWOORD 4 1. DE BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS 5 1.1 VERHOGING VAN HET

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst. Banken - Krediet - Beleggingen. jaarverslag 2004-05

Bemiddelingsdienst. Banken - Krediet - Beleggingen. jaarverslag 2004-05 Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen jaarverslag 2004-05 3 4 7 12 13 Woord vooraf Historische achtergrond van de Bemiddelingsdienst Minder ontvankelijke klachten De door het Bemiddelingscollege

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

ombudsman voor de cliënten van de banksector en de beursvennootschappen jaarverslag 2000

ombudsman voor de cliënten van de banksector en de beursvennootschappen jaarverslag 2000 ombudsman voor de cliënten van de banksector en de beursvennootschappen jaarverslag 2000 3 4 6 7 8 9 Woord vooraf 2000 Aard van de verzoeken Charter inzake een basis-bankdienst Het Ombudscollege Gedragscode

Nadere informatie

ombudsman voor de cliënten van de banksector en de beursvennootschappen jaarverslag 2001

ombudsman voor de cliënten van de banksector en de beursvennootschappen jaarverslag 2001 ombudsman voor de cliënten van de banksector en de beursvennootschappen jaarverslag 2001 3 4 6 7 8 9 Woord vooraf 2001 Aard van de verzoeken Charter inzake een basis-bankdienst Het Ombudscollege Gedragscode

Nadere informatie

ombudsman voor de cliënten van de banken en spaarbanken Jaarverslag 1998

ombudsman voor de cliënten van de banken en spaarbanken Jaarverslag 1998 ombudsman voor de cliënten van de banken en spaarbanken Jaarverslag 1998 3 6 7 8 9 Woord vooraf Enkele cijfergegevens Charter inzake een basis-bankdienst Het Ombudscollege Gedragscode 12 I. Bankrekeningen

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN 2013 CIJFERS & ANALYSE 2013 in enkele kerncijfers 2011 2012 2013 4364 vragen tot tussenkomst 3296 behandelde vragen 2013 61 536 3767 61 Datassur 536 Verzekeringstussenpersonen 3 767 Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Ondernemingen 2 inhoud VOORWOORD 4 1. PRAKTISCHE INFORMATIE 6 1.1 WELKE ONDERNEMING KAN EEN BEROEP

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 471 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorontwerp van KB betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele clienten en over

Nadere informatie

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M 10 juni 2007 2 T e s t - Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie 1.2. Concurrentie 1.3.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie