Individueel Pensioensparen: en de winnaar is.,..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Individueel Pensioensparen: en de winnaar is.,.."

Transcriptie

1 Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLIV, 1, 1999 Individueel Pensioensparen: en de winnaar is.,.. door K. ALGOED* I. INLEIDING Het Belgisch pensioengebouw telt drie verdiepingen. De wettelijke pensioenen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren zijn de eerste verdieping. De aanvullende pensioenplannen zijn ondergebracht in de tweede verdieping, de persoonlijk gefinancierde pensioenvoorzieningen in de derde. De tweede verdieping of pijler omvat de pensioenplannen die georganiseerd worden op het niveau van de bedrijfstakken of ondernemingen terwijl de derde pijler slaat op individueel genomen levensverzekeringen of pensioenspaarplannen. Men spreekt dus van derde pijlerproducten wanneer het initiatief voor de opbouw van aanvullende pensioenrechten uitgaat van het individu. In een niet zo ver verleden1 werd nog maar eens een stevig pleidooi gehouden om het jaarlijks fiscaal aftrekbare plafond voor pensioensparen van Bef naar Bef te verhogen. De beperking tot Bef per jaar zou immers het stelsel onaantrekkelijk maken en het aantal deelnemers in de derde pijler beperken. Het plafond moet omhoog want pensioensparen heet een goede zaak te zijn én voor de spaarder én voor de bedrijven, de beurs en de Staat. De inkomsten die de Staat zou mislopen bij een eventuele verhoging van het jaarlijks fiscaal aftrekbare plafond, zouden gecompenseerd wor- * Kabinet van de Eerste Minister, Brussel en Ccritrum vooi Economische Studien, K U Leuven, Leuven Deze paper kwam tot stand in het kader van het Programma Toekomstgericht Sociaal-Economisch Onderzoek, gefinancierd door de Belgische Staat, Diensten van de Eerste Minister, Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden De leden van die onderzoeksgroep worden bedankt voor hun commentaar op een vroegere versie van de paper

2 den door de belasting bij uittreding uit het stelsel, de zogenaamde eindbelasting. In deze paper bespreken we het fiscaal stelsel van dat derde pijler product, het aanvullend pensioensparen. We onderzoeken in welke mate het derde pijler product fiscaal belast wordt. 11. FISCAAL STELSEL INDIVIDUEEL PENSIOENSPAREN In 1987 besliste de regering Martens het individueel pensioensparen aan te moedigen. Fiscale stimuli-weliswaar geplafonneerd- werden toegekend aan bijdragen die gestort werden in pensioenspaarrekeningen of pensioenverzekeringen. Met die maatregel pikte de regering in op het uitdovend karakter van het luik-de Clercq2 van de KB's Cooreman- De Clercq van Zo wilde de regering de interesse voor risicokapitaal levendig houden via de pensioenspaarrekeningen en ook particulieren, tussen de 18 en 65 jaar oud, aanmoedigen werk te maken van een aanvullend pensioen. Het individueel pensioensparen kent een eigen fiscaal regime waarvan de volgende kenmerken de belangrijkste zijn3. Ieder individu kan jaarlijks maximaal Bef in zijn belastingaangifte opnemen en dat bedrag wordt verrekend aan de verbeterde gemiddelde aanslagvoet die tussen de 30 en 40procent ligt. Dat jaarlijkse plafond van Bef is een individueel plafond. Twee partners, gehuwd of ongehuwd, kunnen dus beiden een bedrag van Bef voor pensioensparen in rekening brengen, ook wanneer een van beiden geen eigen inkomsten heeft. Tegenover dat jaarlijks fiscaal voordeel staat echter wel dat op het bijeengespaarde kapitaal later een eindbelasting moet betaald worden, de 'taks op het langetermijnsparen' genoemd. Renten, kapitalen en afkoopwaarden die het voorwerp hebben uitgemaakt van de taks op het lange-termijn-sparen, zijn vrijgesteld van personenbelasting. De gemeentelijke opcentiemen en aanvullende crisisbelastingen zijn niet verschuldigd. Oin te genieten van de taks op het lange termijn sparen moet het contract een minimale looptijd van 10 jaar hebben en moeten er tenminste 5 belastbare stortingen gebeurd zijn. Wanneer het contract onderschreven wordt door iemand die de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft, is de taks verschuldigd 10 jaar na de onderschrijving van het contract. De eis vervalt dat er tenminste 5 belastbare stortingen gebeurd moeten zijn.

3 Het aldus opzij gezette geld is onbereikbaar tot men op pensioen gaat. Het bijeengespaarde kapitaal mag immers ten vroegste worden uitgekeerd bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, ter gelegenheid van brugpensionering of bij overlijden. Vraagt men het kapitaal eerder op, dan moet men daarvan 33 procent afstaan aan de fiscus. Die eindbelasting wordt automatisch afgehouden van het opgebouwde kapitaal tijdens het jaar dat men zestig wordt of bij vroegtijdig overlijden of bij brugpensionering. Voor de berekening van de eindbelasting gaat de fiscus niet uit van het werkelijke opgebouwde pensioenkapitaal, maar wel van een fictief kapitaal dat wordt berekend aan de hand van een fictieve opbrengstvoet van 4,75 procent per jaar. De aanslagvoet bedraagt 16,54 procent op die fictieve kapitalen in zoverre die gevormd zijn door premies betaald vóór 1 januari Het tarief bedraagt 10 procent in zoverre de kapitalen gevormd zijn door premies betaald na 1 januari Het tarief bedraagt 33 procent indien het kapitaal opgenomen wordt vóór de normale vervaldag. Wie nog stortingen doet op zijn zestigste of later, geniet (tot zijn vijfenzestigste verjaardag) nog van het belastingvoordeel naar aanleiding van die stortingen, maar is niet meer onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen. Voor die stortingen staat tegenover het voordeel van de fiscale aftrekbaarheid geen eindbelasting meer FISCALITEIT ALTERNATIEVE SPAARVORMEN Het sparen in de 3de pijler vermindert de te betalen belastingen jaarlijks maximaal met een bedrag gelijk aan Bef maal de gecorrigeerde aanslagvoet. Die Bef (of minder) maken dus integraal deel uit van het belastbaar inkomen. In de 3de pijler is de zogenaamde omkeerregel van toepassing: het sparen in het kader van de 3de pijler wordt jaarlijks van de belasting afgetrokken om later als inkomen belast te worden. Wie niet spaart in de 3d" pijler of de bijdragen nooit heeft aangegeven in zijn belastingaangifte, laat die jaarlijkse belastingvermindering liggen maar is ook vrijgesteld van die eindbelasting. Bij gewoon sparen zijn de opbrengsten van dat sparen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de roerende voorheffing (spaarboekjes met Bef of minder aan jaarlijkse interestopbrengsten zijn vrijgesteld van de roerende voorheffing). In de andere gevallen werkt die roerende voorheffing bevrijdend.

4 In het algemeen kan die roerende voorheffing gemakkelijk ontlopen worden. Via Beveks bv. kan de belasting op de opbrengsten uit sparen, de roerende voorheffing, ontlopen worden. Dat kan ook via verzekeringsspaarvormen. Daartegenover staat dat die beleggingen minder liquid zijn dan het klassieke spaarboekje, vooral omwille van de kosten (instapkosten) die die beleggingen met zich meebrengen. Het is toch niet onredelijk te stellen dat de opbrengsten uit sparen (opbrengsten uit andere spaarvormen dan de 2d" en 3" pijler) de facto vrijgesteld zijn van belasting. In de volgende secties gaan we vanuit een dubbele invalshoek dieper in op de vraag welke de voordelen zijn om te sparen in 3de pijler in vergelijking met de alternatieven zoals bijvoorbeeld een beleggingsfonds of Beveks. IV. EFFECTIEVE BELASTING PER FRANK BIJDRAGE IN 3DE PIJLER Als notatie introduceren we l sex t [f,m). 1: kan geïnterpreteerd Y worden als het verwacht aantal personen uit een oorspronkelijke groep 7e.r van l, pasgeborenen, die nog in leven zijn op leeftijd y (Belgische sterftetafels opgelegd door het KB van 31 december 1992). p is de discoi~tovoet. De invalshoek in deze sectie is na te gaan wat de effectieve belasting is per frank storting op leeftijd o en dat voor verschillende leeftijden o. De inlage op leeftijd o geeft enerzijds onmiddellijk aanleiding tot een vermindering van de te betalen belasting en zal anderzijds aanleiding geven tot het betalen van de eindbelasting. Hier veronderstellen we dat de eindbelasting betaald wordt ofwel bij ovéi-lijden ofwel wanneer men zestig wordt. De huidige verwachte waarde van de belastbare basis waarop eindbelasting berekend wordt, neemt toe als gevolg van de inlagen op leeftijd o met volgend bedrag

5 De huidige verwachte waarde van de eindbelasting is dan gelijk aan de belastbare basis maal de aanslagvoet (in dat geval 10 procent). De huidige veiwachte waarde van de eindbelasting is een dalende functie van de discontovoet p. Wanneer de discontovoet gelijk is aan 4,75 procent, is de huidige verwachte waarde van de eindbelasting 10 procent van de bijdrage, voor elke storting die gebeurt vooraleer men zestig wordt. Voor stortingen op z'n zestigste of later geldt die eindbelasting niet meer. De effectieve belasting per frank storting op leeftijd o is dan 10 (0) procent minus de gecorrigeerde aanslagvoet. FIGUUR 1 4 r 0.5,-.- O_ % G 0.3 W X s c 0.2 O m.k L. g $ o leeftijd storting Bij vroegtijdig uittreden is de effectieve belasting per frank storting op leeftijd o 33 procent minus de gecorrigeerde aanslagvoet. In Figuur 1 geven we de effectieve subsidie per frank storting weer variërend volgens de leeftijd van storting en in de veronderstelling dat de discontovoet p gelijk is aan 4,75 procent, en dat voor respectievelijk de minimale en maximale verbeterde aanslagvoet. Uit Figuur 1 kunnen we aflezen hoeveel de overheid bijlegt per gespaarde frank in de 3de pijler, afhankelijk van de leeftijd van storting. Dat varieert volgens de gecorrigeerde aanslagvoet en de leeftijd van storting. De knik in de effectieve subsidie wordt verklaard door het feit dat stortingen na de leeftijd van 60 niet meer belast worden. Voor een 60-jarige met een gecorrigeerde aanslagvoet van 40 procent5 stijgt de effectieve subsidie per frank van 0,31 Bef tot 0,428 Bef. De keuze die zich dus stelt, is of ander spaarproducten een financieel rendement halen dat hoger is dan het financieel rendement in de 3d" pijler plus de effectieve belasting. Die keuze is vlug gemaakt. De 3de pijler is een flexibel product want het laat de keuze tussen een

6 vastrentende belegging of belegging met variabel rendement. Die keuze beïnvloedt de effectieve belastingdruk niet. Het stelsel van het pensioensparen kent immers twee verschijningsvormen: de spaarrekening en de spaarverzekering. De spaarrekening kan zijn ofwel een individuele pensioenspaarrekening geopend bij een financiële instelling of een collectieve pensioenspaarrekening waar men intekent op deelbewijzen van een erkend beleggingsfonds. Een pensioenspaarverzekering wordt dan weer bij een verzekeringsmaatschappij aangegaan. Pensioensparen via een spaarrekening is een middelenverbintenis. De pensioenspaarder brengt middelen in, maar blijft in het ongewisse hoeveel die middelen uiteindelijk zullen opbrengen. De gestorte inlagen worden belegd in effecten zodat de financiële markten het eindresultaat bepalen. Wie opteert voor een pensioenspaarverzekering, heeft meer zekerheid. Een pensioenspaarverzekering waarborgt op de bijdragen, na aftrek van diverse kosten, een rendement van 4,75 procent, vermeerderd met een variabele deelname in de winst. Die winstdeelname is afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Die flexibiliteit plus de effectieve belastingdruk maken van het individueel pensioensparen een heel interessante spaarvorm. V. TOTALE EFFECTIEVE BELASTINGDRUK IN 3DE PIJLER In deze sectie gaan we na wat de totale belastingdruk is wanneer iemand op leeftijd o begint te sparen in de 3de pijler en onafgebroken jaarlijks een storting doet tot hij 65 wordt. We veronderstellen dat het fiscale voordeel naar aanleiding van de jaarlijkse storting op het einde van het jaar uitbetaald wordt aan de belastingplichtige. Om de totale eindbelasting te kennen, worden van alle verwachte stortingen de eindwaarde berekend en dat in functie van het aantal jaren tussen de storting en de zestigsteverjaardag. Bij overlijden wordt het bijeengespaarde kapitaal uitgekeerd en dan belast. Het individu zal immers de kaap van 60 halen of voordien overlijden. De huidige verwachte waarde van de belastbare basis, K :~, is op het moment van de intrede

7 Van die verwachte belastbare basis wordt 10 procent genomen om bij benadering de eindtaks die men op zijn zestigste of bij vroegtijdig overlijden zal moeten betalen, te kennen. De huidige waarde van de belasting, T, van dat derde pijler product bekomen we door de verwachte belastingvrijstellingen af te trekken van de verwachte eindbelasting. Dat geeft waarbij P de verbeterde aanslagvoet voorstelt inclusief de gemeentelijke opcentiemen. T" is een bedrag in absolute termen. De fiscale stimulans in relatieve termen vinden we door T" te koppelen aan het aantal bijdragen. De huidige verwachte waarde van de belasting delen door de huidige verwachte waarde van de bijdragen geeft de huidige verwachte belastingdruk bij intrede, z". Dat is T" en T" tonen nu vanaf welk aantal stortingen het systeem van pensioensparen interessant wordt of het interessantst is. 7" en f variëren én met het aantal stortingen (omwille van de anomalie van de eindbelasting op 60 jaar of bij vroegtijdig overlijden en het laattijdig terugbetalen van het jaarlijks fiscaal voordeel) én met de verbeterde gemiddelde aanslagvoet. FIGUUR 2 O.5 m m $ 8 3 Z O 0.2.F * o m r: 0.1 Z?* 0 aanslagvoet 40 procent aanslagvoet 30 procent o leeftijd eerste storting

8 In Figuur 2 geven we, voor de minimale en maximale verbeterde aanslagvoet, de totale effectieve belastingdruk weer variërend volgens de instapleeftijd in de 3" pijler en in de veronderstelling dat de discontovoet p gelijk is aan 4,75 procent. Wat opvalt in Figuur 2, is de fiscale gulheid ten opzichte van dat derde pijler product en in het bijzonder de fiscale gulheid voor de pensioenspaarders met een verbeterde aanslagvoet van 40 procent. De belastingdruk, z", is een negatieve functie van het aantal stortingen. Voor een verbeterde aanslagvoet van 30 procent varieert de huidige waarde van de verwachte belastingdruk tussen de -22 procent en -26 procent. Voor een verbeterde aanslagvoet van 40 procent varieert de huidige waarde van de verwachte belastingdruk daarentegen tussen de -33 procent en de -37 procent. Een uitbreiding van het plafond van Bef tot Bef zou dat fiscale gunstregime dus ook van toepassing maken op die Bef extra. VI. BESLUIT Moet individueel pensioensparen fiscaal gesubsidieerd worden? Dikwijls wordt er een lans gebroken om het sparen fiscaal te stimuleren. Het verhoogde sparen zou tot meer investeringen leiden in nieuwe fabrieken en technologieën, wat op zijn beurt de arbeidsproductiviteit en het inkomen weer ten goede zou komen. Fiscale prikkels kunnen het rendement van vormen van sparen zoals pensioensparen gevoelig opkrikken. Maar evengoed kunnen de fiscale prikkels afgewenteld worden op de vraagzijde en dus ten goede komen aan de ontleners van kapitaal. Indien het sparen relatief inelastisch is met betrekking tot het rendement, wat het geval is wanneer het inkomens- en het substitutieeffect elkaar in evenwicht houden, dan zorgen die fiscale prikkels vooral voor oversijpelingseffecten (zonder die prikkels was er toch gespaard geworden) en substitutie-effecten. De prikkels beïnvloeden dan niet zozeer het volume aan sparen dan wel de manier waarop gespaard wordt. Er zijn betere en meer zekere manieren om het spaarvolume te verhogen dan fiscale prikkels. Het spaarvolume is immers de som van het private en publieke sparen. Het overheidstekort terugdringen is een manier om het sparen te verhogen. Fiscale prikkels daarentegen kun-

9 nen via minder belastingontvangsten leiden tot een verhoogd overheidstekort. Indien de toename in het private sparen lager uitvalt dan hei ontsparen van de overheid via minder belastinginkomsten, dan schieten de fiscale prikkels hun doel voorbij en verlagen ze het spaarvolume. Een toename van het spaarvolume via het verlenen van fiscale prikkels aan spaarvormen staat dus niet vast. Wat wel of meer vast staat, is het feit dat de hogere inkomens relatief meer profiteren van de fiscale prikkels die het rendement op sparen verhogen. Sparen is immers positief gecorreleerd met het inkomen. Dat blijkt ook uit de verdeling volgens inkomensklassen van het al of niet sparen in de 3d" pijler. Bij de aangiften van 1996 maakten belastingplichtigen en echtgenoten gebruik van de aftrekbaarheid voor het individueel pensioensparen. 49,4 procent van de mensen met een belastbaar inkomen van Bef of hoger doen aan individueel pensioensparen. Dat percentage neemt gevoelig af met de inkomensklassen. Zo spaart nog 22 procent van de individuen met een belastbaar inkomen tussen de Bef en Bef. Ook is er een herverdeling tussen generaties. In 1996 maakten de 40- tot 49-jarigen 24,6 procent en de 50- tot 59-jarigen 31,6 procent van de totale groep pensioenspaarders uit. De leeftijdscategorieën van 18 tot 29 en 30 tot 39 jaar waren slechts goed voor respectievelijk 6,1 en 15,9 procent. 18- tot 29-jarigen en 30- tot 39-jarigen stortten in 1996 gemiddeld Bef en Bef. Voor de 40- tot 49-jarigen en de 50- tot 59-jarigen bedroeg dat gemiddelde respectievelijk Bef en Bef. In totaal werden 19,961 miljard Bef aan premies afgetrokken in 1996 wat de schatkist een bedrag tussen de 6,41 miljard Bef en 8,54 miljard Bef aan minder inkomsten opleverde. Daar tegenover zorgde de taks op het langetermijnsparen voor 2,945 miljard Bef aan inkomsten. Het is rechtvaardig en efficiënt om de premies voor het individueel pensioensparen niet langer fiscaal aftrekbaar te maken en de eindbelasting niet langer te heffen. Dat zou het overheidssparen jaarlijks met ettelijke miljarden doen toenemen.

10 NOTEN 1. De voorzitter van de raad van bestuur van de Brusselse beurs, dhr. Cooreman, vroeg bij de opening van het beursjaar 1998 de verlioging van het plafond tot Bef. 2. Die KB's waren bedoeld om dc interesse van Belgische gezinnen voor risicokapitaal aan te wakkeren. Het luik-de Clercq stipuleerde dat gezinnen die jaarlijks frank belegden in Belgisclie aaiideleii dat bedrag van hun belastbaar inkomen konden aftrekken. Voorwaarde was wel dat de aandelen vijf jaar aangehouden werden. 3. Voor een exliaustieve beschrijving van liet fiscaal regime van de 3d" pijler zie bijvoorbeeld Verreth, e.a. (1996). 4. De inlagen vóór l januari 1993 werden tegen de marginale aaiislagvoet verrekend. 5. We veronderstellen dat dc gcmecntelijke opcenliemen 7 procent bedragen. REFERENTIES Verreth, K., Eylenbosch, A. en IC. Termote, eds., 1996, Aaiivullende pensioeiivoorzieningen in België, (Die Keure, Brugge).

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Pensioensparen: niet voor iedereen altijd even interessant Datum 7 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Pensioen zelfstandigen

Pensioen zelfstandigen Pensioen zelfstandigen Aanleggen buitenwettelijk pensioen voor bedrijfsleiders en/of zelfstandigen Pijler 1: het wettelijk pensioen Binnen de 1 ste pijler zijn er drie pensioenstelsels: een pensioenstelsel

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt.

De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt. Persbericht Pensioensparen: een noodzaak Brussel, 9 december 2014 Summary BEAMA is voorstander van het drie pijler pensioensysteem dat een evenwichtig en complementair geheel vormt om de uitdaging van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2016 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds. Spaar 940 in 2016 en geniet van een mooi fiscaal geschenk!

Interbeurs Hermes Pensioenfonds. Spaar 940 in 2016 en geniet van een mooi fiscaal geschenk! Pensioensparen met Interbeurs Hermes Interbeurs Hermes Pensioenfonds Spaar 940 in en geniet van een mooi fiscaal geschenk! ALGEMEEN VOOR WIE? Het Interbeurs Hermes Pensioenspaarfonds is een Belgische gemeenschappelijk

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2

2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2 Inhoudstafel Deel I. Groepsverzekering / IPT 1. Schema... 1 2. Algemeen... 2 2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2 3. Premie... 3 3.1.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag Zelfstandigenpensioen 7 tips voor een onbezorgde oude dag Eerst het minder goede nieuws... Thuis in geldzaken / Zelfstandigenpensioen 11/13/2015 2 Eerst het minder goede nieuws... Het (repartitie)systeem

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/ Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/40 65 65 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Belfius Pension Fund. Pensioensparen met een hoog potentieel rendement

Belfius Pension Fund. Pensioensparen met een hoog potentieel rendement Belfius Pension Fund Pensioensparen met een hoog potentieel rendement Pensioensparen, om ook later te kunnen genieten! De kans is klein dat u na uw loopbaan dezelfde levensstandaard zult kunnen behouden

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie